Petroleum Kort en bondig Kruideniersbediende DE JAGER Luidsprekers De borrel Wordt van Zaterdag af geschonken In den loop van deze week worden ae hotels, café's, restaurants en slijterijen bevoorraad op een basis van 40 van het totale verbruik in 1939. Met ingang van 6 October mag ver kocht worden. De prijs van den borrel is vastgesteld op 35 tot 60 cents per glas, afhangend van de klasse van het bedrijf. Oude jenever kost 5 cent duurder. De slijterijen moeten genummerde kaar ten op naam afgeven en elke levering in een register vastleggen. Niet iedere klant van 1939 behoeft een slijter te aanvaarden, omdat de beschikbare hoeveelheid daar voor te klein is. Als men de beschikbare hoeveelheid jenever over alle volwasse nen zou verdeelen, zou ieder een borrel in de 7 weken krijgen. Een klant mag even wel niet meer krijgen dan hoogstens 1 L. in de maand. Nijmeegsche oorlogsverhalen Het is winter. Nijmegen is bevrijd, maar de geluiden van den oorlog liggen nog over de stad, en af en toe zien de huive rende bewoners, die zoo nu en dan uit hun kelders kruipen, omdat het leven toch verder moet gaan, aan een stuivende rookwolk, aan het opwarrelen van brok stukken. dat het weer „raak" was. Maar de kinderen kun je niet maanden lang aan een touwtje houden, vooral niet als er een stel Canadeezen in de buurt is, waar het goed eten en avonturen beleven is. Zoo nu en dan is er een peuter zoek, en tien tegen één zit hij bij de Jack's en Bill's ijverig te poetsen aan een lichtkogel- pistool Maar deze keer is het wel heel erg. Sjang is al drie uren weg, en de gra naten lijken dezen keer vlak bij in te slaan Bovendien ronken er een paar waaghalzige moffen boven de stad en be gint de ack-ack te blaffen. Het is koud buiten en gevaarlijk, maar Sjang moet terug komen, fluitpiepers of niet. Vader gaat Vlug, onder langs de huizen, meer- maten instinctief ineenduikend als een hooge giertoon het naderen van een gra naat aankondigt. Hij telt: „Eén aan deze kant. één. twee. drie aan de overkant van den weg. Dus aan dezen kant blijven." Scherp slaat een shrapnell in. tien meter achterwaarts. ..Never mind, daar ben ik al voorbij." Als de eenmansopsporingsdienst eindelijk bij het Canadeesche kamp aan komt. ratelt een machinegeweer en een Heinkel maakt een duikeling aan de over kant van de Waal. De zoon ligt met een trotsch gezicht achter een stengun en de commandant zegt, dat hij braaf heeft mee geholpen om „those German" weg te krijgen. Zoo ging het in Nijmegen, de stad die scharnier is geweest in de slag om de iWestwall. Het bezoek van generaal Eisenhower Bij ongunstig weer zal generaal Eisenhower a.s. Zaterdag 10.30 uur aan het station Staatsspoor te 's-Gravenhage aankomen. Eerst wordt gereden naar de woning van den Amerikaanschen ambas sadeur aan den Buitenrustweg. Om 11.20 verlaat hij deze woning om naar het pa leis aan de Lange Voorhout te gaan. De generaal met zijn gevalg zal in audiëntie door de Koningin worden ontvangen, waar gezamenlijk het noenmaal zal wor den gebruikt. 12.45 vertrekt de generaal in de richting Wassenaar, Bij goed weer arriveert generaal Eisenhower om 10 uur op het vliegveld Schiphol. Zoowel bij goed als slecht weer zal de generaal ontvangen worden door Prins Bernhard. Slaat nu spijkers met koppen! „Tjonge, jonge, wat tocht het hier. Als we nu eens een spijker door die losse plank slaan, dan hoeven we ten minste niet bang te zijn, dat de kinde ren 's nacht* uit hun bed waaien. Vrouw, waar heb je den hamer gela ten? Jij hebt dat ding gisteren nog met de drooglijn gebruikt." Als dan het verdwenen instrument met vereende krachten is opgezocht, helpt de heer des huizes met een forsche slag het mankement uit de wereld. Maar wan neer het in Venray of in Nijmegen of wie weet waar in het Zuiden tocht, en dat komt nog al eens voor, dan is de zaak niet zoo eenvoudig. Dan moet er soms naar het volgende dorp geloo- pen worden, om een hamer en een spij ker te vragen. Als u nu weet, dat 10% van de Nederlandsche bevolking dak loos is, dan besef; u de ellende, die onze Zuidelijke landgenooten tegemoet gaan. wanneer wij in het Noorden en het Westen niet met man en macht helpen. Er moeten hamers, nijptangen, spijkers, kortom gereedschappen ko men. om het getroffen Zuiden te steu nen. U heeft maar één hamer, zegt u? Sta hem af! Voor dat eene schilderijtje dat u per jaar ophangt, kan wellicht een mensch van den bevriezingsdood gered worden. Geeft uw spijkers, uw hamers, ais de hamer-spijker-actie van Volksherstel en H.A.R.K. van 310 October aan Uw deur komt! Leg het vast klaar! Nederland moet hier zich zelf helpen, wil het werkelijk herrijzenl Haarlemsche rechtbank. J. v. d. W.. J. v. R. en J. N. S.. allen uit Beverwijk hebben op 30 Augustus van dit laar ingebroken en vet gestolen. Het gesto- lene werd voor een zoet prijsje in Amster dam van den hand gedaan en gezien het feit", dat de verdachten reeds vaker hun vingers naar andermans bezit hebben uitge stoken. vond de officier dat het nu maar eens uit moest 2ijn en elschte tegen v. d. W. en v. R. 10 maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. De verdediger wees op de slechte omstandigheden waaronder v. d. w. heeft geleefd en de wankele gezondheid van v. R., die hem bij het zoeken van een geregelde werkkring in den weg staat. S. kwam afzonderlijk voor het hekje, daar hij terecht stond wegens heling. Gezien de gunstige rapporten. die de officier over dezen verdachte heeft ontvangen, requireer- de hij 14 dagen en 6 maanden voorwaarde lijk. De raadsman van verdachte kan het hier mee eens zijn en geeft nog even een overzicht van den grooten nood. waaronder het gezin van S. gebukt is gegaan. H. v. B. uit Amsterdam stal in het begin van September 1945 een fiets; zijn straf register vermeldt reeds vele veroordeelin gen, zoodat de officier zijn eisch vrij hoog stelt en 9 maanden requireert. De verdediger wtjst er op dat de vorige delicten van dezen man niet veel om het lijf gehad hebben. D. B., eveneens een Beverwljker, moet voor twee diefstallen, waarvan één, een Inbraak In een warenhuis, in vereeniglng gepleegd ls, verantwoording afleggen. De andere in braak werd op 15 Juni van dit jaar gepleegd, er werden goederen gestolen uit een woning; voor de twee feiten hoort hij 1 jaar Jeugd gevangenis eischen, daar de officier een op voedend element in de straf wil leggen en deze verdachte nog jong is. Zijn medewerker aan de Inbraak In het warenhuis, P. K. moet volgens den officier van Justitie 2 maanden boeten voor zijn daad. De uitspraak In al deze zaken is over 14 dagen. Gaat Franco aftreden? De correspondent van de Times schrijft uit Madrid, dat ondanks aanhoudende tegen spraak het bericht, volgens welk Franco in een toespraak tot officieren te San Sebas- tiaan zijn wensch te kennen zou hebben ge geven als staatshoofd van Spanje af te treden, Juist is. Waarnemers, die van San Sebastiaan naar Madrid terugkeeren, ver zekeren, dat Franco deze verklaring heeft afgelegd in antwoord op een welkomsttoe spraak bij een diner van officieren. Minister Logemann over Indië De minister van overzeesche gebieds- deelen, prof. dr. J. H. A. Logemann, zal Vrijdagavond in het radio-kwartiertje „op de brug" een uiteenzetting geven over den toestand in Indonesië. BINNENLAND De Koningin heeft u!t het kroondomein 800 M3 hout gezonden voor de noodvoorzie ning in Limburg. Een der grootste en oudste hotels van Arnhem ..Du Soïel". dat door een wonder in de oorlogsdagen gespaard werd, is Woensdag door brand vernield. Tot hoofddirecteur der P.T.T. Is be noemd dr. ir. C. A. A. Maitland. thans hoofd, ingenieur ter telegrafie en telefonie te Am sterdam en A. v. Veen, thans inspecteur ln algemeenen dienst. Het hoofdnummer van de 3 Octoberfees- ten te Leiden was een groote historische op tocht. 5000 menschen namen deel aan de uit reiking van haring en wittebrood. Vroeger legde de burgemeester altijd een krans bij het standbeeld van burgemeester Van der Werff. maar nu geschiedde dat door 4 jon gens. die dit ook clandestien in de oorlogs jaren hadden gedaan. Volgens het Handelsblad wordt het vleeschrantsoen binnenkort van 1 ons op 1 pond per week gebracht. Ter bevestiging van geruchten deelde de Politieke Opsporingsdienst te Delft mede, dat inderdaad twee van haar arrestanten zijn ontvlucht. Over de wijze van ontvluch ting hangt nog een sluier van geheimzin nigheid. BUITENLAND Joseph Darnand, het hoofd van de Vichy- mllitie is ter dood veroordeeld. Wegens het vermoorden van 2 Japan- sche burgers zijn 3 Amerikaansche solda ten in Tokio door een krijgsraad tot 10 jaar dwangarbeid veroordeeld. De Vlckers Armstrongfabrieken hebben twee nieuwe Spitfire-types uitgebracht, welke een snelheid van meer dan 750 k.m. kunnen bereiken. Het geschorste ensemble „The Ramblers" treedt thans in België op. Twee Brltsche oorlogsschepen zijn voor de havens van Jaffa en Tel Aviv in Palestina voor anker gegaan. Thomas Mann heeft verklaard niet naar Duitschland te zullen terugkeeren. Op den uit Londen teruggekeerden Italiaanschen minister van buit. zaken De Gasperi is een aanslag gepleegd, welke is mislukt. Duitschers zullen een persoonsbewijs krijgen, waarop aangeleekend staat tot welk onderdeel van de nazi-partij zij hebben be hoord. Naar gebleken is. telde de partij in Januari 1944 6.5 millioen leden, daarbij niet gerekend de leden van dochter-organisaties enzoovoorts. Generaal H. Crerar, die een tijd lang bevelhebber van de Canadeesche troepen in ons land is geweest, is door de Russische regeering onderscheiden met de Orde van Koetoesof 1ste klasse. (Un. Press). SPORT WANDELSPORT. Vreemdelingenverkeer te Breda heeft aangeboden de Vlerdaagsche te organiseeren zoolang Nijmegen niet in staat is dit te doen. DAMMEN. Springer heeft zijn eerste partij tegen Roozenburg gewonnen, maar de tweede verloren. De derde partij werd remise. DAMMEN. Het hoofdkasse-clubkam- pioenschap der H. D. C. is gewonnen door J. B. Sluiter Jr. te Heemstede. VOETBAL. Bekerwedstrijden Zondag 7 Oct.: Velsen—RCHHBC—Kennemers; EDO— ZFC: Alkm. Boys—Stormv.AFC—VSV; Beverw.—O. G.; DEM-VVB; HFC—Bloemen, daal; DSS—Terrasv; EHS—Ripperda; Zand- voortm Kinheim: TYBBDCO; THB—Scho ten: HillinenVVSB. HOCKEY. A-tournool Heeren te Amster dam: Gooi—BMHC; HDM—Rapid; finale. Voorronden Dameshockeydag te Bloemen- daal: A St ra wb— Hurley: B THC '25Zand- voort; C Rood Wit ir—Amsterd. IX; D BDHC II— Fit; F, BDHC I—winn. A; F Amsterd. X winn. B; G HBS I—winn. C; H Rood Wit I —winn D; I winn. Ewinn. F; J winn, G winn. H; K winn. I—winn. J (finale). Competitie Heeren. ie kl. A: HDM—HHIJC; HOC—Togo; Delftsche Stud.—Leiden; Vic toriaBMHC. Ie kl. B: AmsterdHilversum; GooiBe Fair; LarenAlkmaar. Prom. kl. A: HHIJC II—HDM II; Groen Geel I—Rijswijk I: Strawberries I—SOS I; Zandvoort I—BMHC II. IJSHOCKEY. Nu de kunstijsbaan :n de Apoiiohat te Amsterdam weer in gebruik ls, ligt het o.m, ln de bedoeling ontmoetingen met Canadeesche teams vast te stellen. KORFBAL. Programma voor a.s. Zondag. Eerste klas: ArchipelSamos; RohdaOoster kwartier; S.V.K.—K.Z.; Westerkwartier— Swift. Tweede klasse B: Sport Vereent—Ooster kwartier 2; Westerkwartier 2—Blauw Wit 2 (12 u): Watervliet—Lu to; Sportief—D.T.V. 2. Derde klasse E: T.H.B.—Haarlem; Togo— Westerkwartier 3; AuroraAllen Weerbaar 2. IJMUIDEN De havensleepbootdienst De havensleepbootdienst wordt thans, bij afwezigheid van particuliere sleepboo- ten, waargenomen door een tweetal sleep- booten van de marine, die onder beheer staan van de Vereenigde Scheepsagen turen. Bureau Wijsmuller, die tot dusver den zeesleepdienst uitvoerde, heeft nog geen sleepboot voor de haven beschikbaar, zulks in verband met het sleepen van be tonnen zinlcstukken voor den dijk op Wal cheren, welke zinkstukken door Neder landsche sleepbooten van Southampton gesleept worden. Binnenkort zullen ver moedelijk wel eenige sleepbooten voor IJmuiden vrijkomen. Wanneer er particu liere booten beschikbaar zijn, zullen de sleepers van de marine uit het bedrijf ge nomen worden. Vooral nu de vaart toeneemt, is het van belang, dat er voldoende sleepmateriaal beschikbaar is. Het sleepen naar Amster dam is weer in handen van gebr. Goed koop. Scheepvaart Alhier zijn Woensdag binnengekomen het m.s. Quo Vadis van Rotterdam en het s.s. Phrontis van Houston. Belangrijke toeneming van de scheepvaart Sedert de maand Augustus, toen 91 zee schepen met 353992 M3. alhier binnenkwa men en uitvoeren, is het verkeer belang rijk gestegen. Gedurende de maand September kwa men binnen 92 zeeschepen met 523150 M3. inhoud en voeren uit 72 schepen met 340627 M3. of totaal 164 schepen met 863787 M3., een vooruitgang in één maand dus van 73 schepen met 509795 M3. inhoud. Besommingen IJM71 Bloemendaal f 21.248, IJM213 f 1911 IJM261 f187. IJM255 f287, IJM251 f163, IJM208 f477, IJM237 f265, IJM241 f500, IJM239 f218. IJM310 f 280. IJM218 f207, IJM226 f470; KW148 f 994, KW190 f647. KW199 f 657. KW125 f369, KW12 f419, I 180 f570. KW98 f 362. KW181 f265. KW f995, KW160 f450, KW128 f 280, KW f235, KW34 f516, KW61 f 455. KW81 f! HA10 f 1075, HA4 f 609 HA89 f 274HD f543, HD293 f196; SCH5 f 1024, SCi f 548.ZK72 f58; UK172 f 970, UK75 f' UK93 f 500, UK282 f415, UK185 f893. UK f338. UK87 f1277, UK7 f366. UK215 f: UK234 f 1091. UK 174 f 751, UK142 f 1( UK53 f1012. UK184 f1286 VELSEN Schouw over de wateren De schouw over de wateren zal won gevoerd voor Velsen-N., Velsen en Dr huis op Maandag 22 Oct. en .voor Sa poort en Santpoort-station op 23 Oct. Algem Politieverordening bepaalt hi over o.a.r Art. 54. Met boete van ten hoogste of hechtenis van ten hoogste 3 da wordt gestraft de eigenaar, huurder beheerder van een perceel, die niet zorgd heeft dat tot zijn perceel behoor de wateren, heulen en duikers in goe< staat worden onderhouden. Art. 55. Met boete van ten hoogste j of hechtenis van ten hoogste 6 da; wordt gestraft de eigenaar, huurder beheerder van een perceel, die, na daar door B. en W. te zijn aangeschreven, vi den door hen bepaalden datum niet he zorg gedragen, dat de herstellingen verbeteringen aan wateren, heulen en kers, tot dat perceel behoorende, door I noodig geoordeeld tot hel verkrijgen een goeden waterafvoer of in het beli der openbare gezondheid, zijn aangebrai Officieele publicatie DISTRIBUTIE RIJWIELBAND1 De directeur van het rijksbureau voor n ber maakt aan grossiers en kleinhandels in rijwielbanden bekend, dat, in verband i de derde distributie van rijwielbanden d de distributiediensten aan daarvoor in a merking komende verbruikers rijwielban* bonnen zullen worden uitgereikt van 1 en met 20 October. In aansluiting hier, zijn voor grossiers resp. kleinhandelaren d vastgesteld, binnen welke zij de ontvans bonnen moeten inleveren en wel als vol 1. Inlevering bonnen door verbruikers kleinhandelaren uiterlijk tot en met 22 O 2. Inlevering bonnen door kleïnhandela bij grossiers uiterlijk tot en met 25 Octot 3. Verzending van bonnen door grossi rechtstreeks aan de bandenfabrieken ui! lijk op 26 October. Den grossiers resp kl< handelaren wordt er met nadruk op gewei dat zij de opgegeven data strikt in acht nen te nemen, aangezien anders het gev bestaat, dat de bonnen hun geldigheid zul verliezen, waarvan de verbruikers de d: zouden worden. In verband met een kle wijziging in de distributie-methode is noodzakelijk, dat de kleinhandelaren de b nen zoo spoedig mogelijk naar mate zij hen worden ingeleverd, bij de grossiers leveren en niet wachten tot den laatsten i Flinke nette bij Gebroeders HOP, Hoofdstraat 187 Santpoort heeft voor U: kastpapier boterhampapier schrijfmappen closetpapier Trompstraat 66 Gevr. flink DAGMEISJE, niet ben. 18 j. Mevr. Zand- stra, Vondellaan 49, Driehuis Flink DAGMEISJE gevr Mevr. Heykoop. Kennemer- laan 26, IJmuiden. WERKSTER b.z.a. voor kantoren. Wijk aan Zeeërweg 140, IJmuiden. H.H. KAPPERS. Nette jongen of aank. bediende ge vraagd. S. Vlasveld, Hoofd straat 163, Santpoort-dorp. B z. a. NETTE KELLNER W. Bijl, Le Mairestraat 14. IJmuiden. VERLOREN: Bril, gaande v. Narcissenstr. n. Wüstelaan Zeer gedupeerd. Karrema- ker, Narcissenstr. 38, Santp. WIE RUILT goede werk- seh. m. 42 voor 44? Eikenstr 28, IJmuiden-Oost. RUILEN: nette hooge jon- genssch. m. 33 voor hooge of lage m. 35. W. Bijl, Le Maire straat 14, IJmuiden. Italiaanscne ACCORDEON 80 bassen, 3-korig, in ruil aangeb. v. H.costuum of stof 1. persoon. Eschdoornstr. 27. In ruil aangeb. een z.g.a.n. donkerbl. WINTERJAS of een Tweed Regenjas, fl. m. voor Heerenfiets met luchtb. Br. L89 Bur. van dit Blad. ALS VANOUDS VAN „DE AUTOMAAT" a 18 ct. per Iiiter Aan huis bezorgd zonder prijsverhooglng do G. Wessel A. Ras - H. Alders - C. 3. Poi Clientèle kunnen aangenomen worden bij bov staande venters. Beleefd aanbevele G. WESSEL, Trompstraat 111 A. RAS, De Ruyterdwarsstraat 13 H. ADDERS, Wijk aan Zeeërweg C. J. PORCK, v. d. Helststr. 19 IJ ALS U TIMMEREN WILT, MOET U EEN HAMER HEBB in 't Zuiden heeft men nóch hamers, nóch spijk* N.V.H. Velsen organiseeren inzamelingvannuttige artikel wellicht bij U nog vergeten ongebruikt liggen. VAN 3 TOT 10 OCTOBER LOOPT ONZE ACT Leg klaar wat U te missen heeft; dan bouw! ook mede aan „Herrijzend Nederland"! Voor 't geval U de goederen bezorgen wilt, k U dit doen bij de volgende adresen: Voor IJmuiden-Oost en Driehuis: Bureau Volksherstel, Zeeweg 347, Driehuis Voor Santpoort-Station: Bijenstand Mellona, Bloemend.straatw., Santp. Voor Santpoort-Dorp: Fonragehandel Vorstelnian, Hoofdstraat 224, Santpoort-Dorp Voor Velsen-Noord: Ontspanningslokaal Denrenfahriek. p/a den H van Eerden. VOLKSHERSTEL - H-A.RJ Afdeeling Velsen GAS. EN WATERLEIDINGBEDRIJVEN IN DE GEMEENTE VELSEN Te vervullen is een vacature van METEROPNEMER-GELDOPHALER leeftijd niet boven 30 jaar. Salaris volgens de thans geldende verordening. Soil tanten gelieven zich vóór 9 October, uitsluitend sch telijk tot de Directie te wenden. RUILEN: 1 p. nieuwe D.- sch. m. 37 voor 1 p. Dsch. m. 39. W. Koomen, Berkenstr. 7. WONINGRÜIL. Wie wil ruilen een heel mod. bovenh. (kl. gezin) voor een flink ben.huis (groot gezin) omtr. Watertoren. Inl. Fr. Naere- boutstraat 64. Te koop gevr. UITSCH TAFEL. Br. onder LH aa de Ruiter, Boekh., Drieh Velsen. TE KOOP: lage z\\ m. 44-45; Meisjeswinterm jurk, o.k., leeft. 14 j. glas lood Lampekap en Ha iIJm.straatweg 60, IJmuu

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 2