IJmuider Courant Frankrijks Beleid Nog geen klaarheid in Indië Herstelwerkzaamheden aan den Rijksvischatslag •Oe Jaartrang No18145 Bureaux: Kennemerlaan 154, IJmuiden - Telefoon 5437 Te Haarlem: Gr. Houtstr. 93 Telefoon 10724. Kennemer Editie van Haarlems Dagblad Directeur-Hoofdredacteur: Robert Peereboom Yrjjdag 5 October 1945 Uitgave van de stichting Voorlichting te Haarlem. Abonnementen: p.week 31 ef, per kwartaal 4. H2T is en blijft ook voor ons land van het grootste belang, welk beleid in Frankrijk gevoerd wordt, hoe het herstel zich daar ontwikkelt, hoeveel kracht en invloed er in de toekomst van Frankrijk zullen uitgaan. Er zijn veel menschen die dit niet in zien. Zij denken nog in oorlogsverhoudin gen. Zij vergeten dat Frankrijks snelle nederlaag in den oorlog vijf jaar achter or.s ligt en dat men de beteekenis van een mogendheid niet alleen kan afmeten naar de grooter machtspositie van drie andere. Zij negeeren het feit, dat Frankrijk na de Duitsche nederlaag de grootste en sterkste mogendheid van het vasteland van Europa is. Ook nu. Het is waar dat Rusland ten deele tot Europa behoort. Maar in Europa zonder Rusland is Frank rijk in algemeene beteekenis nummer één. Daarom behoort het ook tot de Groote Vijf. En aangezien Europa wel degelijk een geheel vormt, al is het zoo vaak ver scheurd door tegenstellingen en al wordt het nog steeds geremd door zijn verouder de politieke indeeling in een groot aantal staten en staatjes, is de Fransche ontwik keling van zaken van het grootste belang. Het zou verkeerd zijn dit alleen zakelijk te zien en daarom moet er bijgevoegd worden, dat de Fransche beschaving de hoogst ontwikkelde in Europa is. De cul- tureele invloed van Frankrijk heeft zich ook in de twintigste eeuw in de geheele wereld doen gevoelen. Fransche weten schap en kunst men denke maar even aan de leidende positie van de Fransche muziek in deze eeuw zijn sterk op den voorgrond getreden. Dit alles ondanks het feit. dat de Derde Republiek voor 1940 innerlijk verzwakt was, dat politieke verdeeldheid in Frank rijk erger gevolgen had dan in eenig an der land en dat die verdeeldheid tot de ineenstorting van 1940 leidde. Wie daaruit afleiden dat Frankrijk eigenlijk van geen belang meer is, vergis sen zich. Al halen zij het dalende geboor tecijfer erbij, al spreken zij over verlaten dorpen en over de groote gedeelten van hoé »oo vruchtbare land, die nu onontgon nen liggen, zij vergissen zich toch. Zij geven zich geen rekenschap van de ken merkende eigenschappen van het Fran sche volk. Die zijn ten allen tijde slecht weergegeven door de leidende coterie in Parijs. André Maurois heeft dat nog eens treffend geuit in zijn boek „La Tragédie Frangaise", dat na de débacle van 1940 geschreven werd en tijdens de bezettings jaren ook in ons land clandestien geïm porteerd en veel gelezen is. Maurois zegt dat het betreurenswaard is, dat het buï- tenlandsche oordeel over Frankrijk veelal bepaald werd door de losse levenswijze, de politieke avonturen, de corruptie van een kliek in Parijs, die misschien uit drie duizend menschen bestond. De massa van het Fransche volk, arbeid zaam, sterker tot spaarzaamheid geneigd dan de Nederlander en beter gewend aan een sober bestaan dan hij, kenmerkt zich door groote vitaliteit bij tegenslagen. Het moet de Fransehen niet teveel meeloopen. Zij zijn slecht tegen welvaart bestand. Hun grootste kracht ontwikkelen zij in een crisis. Het Fransche volksbestaan is sinds langen tijd een aaneenschakeling van cri ses, een historie van vallen en opstaan, waarbij de wereld zich telkens weer ver baasd heeft over het opstaan. Zoo zal zij zich straks ook weer verbazen. Laat ons blij zijn als het zoover is, want het zou voor Europa een ieelijk ding zijn als Frankrijk uitgepraat was en zich niet meer herstelde. Ik ben mij bewust dat ik hier weer in Europeesche verhoudingen en termen spreek, hetgeen niemand ver wonderen kan, die mijn artikelen over Federale Unie en Europeesche eenheid heeft gelezen. Welnu: ik geloof dat wij dat allen zullen moeten leeren te doen, omdat in die richting de eenige kans op redding van Europa ligt. De volken van Europa vormen nog steeds geen eenheid. Maar zij zijn, meer dan ooit tevoren, op elkaar aangewezen. Zij varen tezamen op één schip en dat schip heet Europa. Tot de kenmerkende eigenschappen van het Fransche volk bekoort de gave, in zware crises altijd weer mannen van bui tengewone kwaliteiten naar voren te brengen, die het uit het moeras helpen. Het klassieke en grootste voorbeeld daar van is Napoleon geweest. Hij trad op ii: een tijd, waarin de revolutie onder een corrupt Directoire tot een volkomen ver wording scheen te leiden. De Fransche historie telt veel zulke voorbeelden. Onze eeuw heeft ze aanschouwd bij het optreden van Clemenceau in 1917, die de kans in den oorlog deed keeren, toen alles verloren scheen en in minder opvallende mate ook bij den politieken terugkeer van Poincaré in 1924, die de ramp van inflatie voorkwam. Tijdens den tweeden wereld oorlog verrees de Gaulle. Hij is van oorsprong een man van rechts, maar geen politicus. Hij heeft het volk uitbreiding van kiesrecht geschonken en een belangrijk deel van de mijnen gena tionaliseerd. Dat is niet bepaald rechtsch politiek beleid. De socialisten, die bij de pas gehouden verkiezingen voor de kan tonnale raden verreweg de grootste winst hebben behaald, steunen hem dan ook, evenals de republikeinsche volkspartij. Hij heeft zich een groote taak gesteld: het herstel van Frankrijk en van de democra tie. Hij moet het land van inflatie zien te redden. Hij gaat niet voor schreeuwers opzij en heeft den moed getoond, de Con sultatieve Vergadering te negeeren en De „Daily Mail" van 3 Ocftber neemt een bericht van haar Indischen correspon dent op, waarin deze vertelt, dat een Duitsch duikbootkapitein, gekleed in de uniform van de Duitsche marine en af komstig van een buitgemaakten onder zeeër, in eenChineesch restaurant een toast uitbracht op Duitschland, terwijl een aantal Japansche officieren in de onmid dellijke omgeving rijst zat te eten. De aanwezige Indonesiërs betuigden hun in stemming. Genoemd blad wijst op het ontbreken van een straffe lijn in de bezettingspoli- tiek. Vele misstanden moeten nog uit den weg geruimd worden. Zoo zijn er nog 10.000 zwaarzieke Europeesche vrouwen en kinderen in concentratiekampen opge sloten, omdat er elders geen ruimte is. De Japanners verblijven in de bergen en ma ken het zich zoo gemakkelijk mogelijk met tennisbanen en zwembaden. De be doelde correspondent van de „Daily Mail" Noel Monks, geeft blijk de Indische kwes tie van alle kanten bezien te hebben, hij constateert, dat den Nederlanders een vreemde behandeling te beurt valt. De erfenis van haat en geweld, die de Ja pansche bezetting achter liet, wordt door Soekarno beheerd en in exploitatie ge bracht. Op iedere tram die in Batavia rijdt, is een anti-Nederlandsche slagzin geschilderd. Monks ziet de politiek van de Britten als een van „wait and see", en van de dingen op hun beloop te laten. Het sterke gevoel bekruipt hem, dat de Neder landers in de steek gelaten worden. Te genover de Japanners worden de egards nog steeds in vollen omvang in acht ge nomen en eerst nadat er foto's van ge maakt waren, werden de gezamenlijke maaltijden van Geallieerde en Japansche officieren in Hotel des Indes gestaakt. Tenslotte maakt Monks eenige opmer kingen over de oorzaken van de voedsel schaarste op Java. De Nederlandsche schepen kunnen geen levensmiddelen aan voeren, daar zij in dienst van de geal lieerden varen. Berichten van Reuter ver melden, dat Soekarno's satellieten de Jappen hebben verdrongen van de con trole over Soerabaya en Bandoeng. De Indonesiërs zelf hebben aan A. P. gezegd „dat hun leger uit 35.000 man bestaat met nog 10.000 man reserve, gerequireerd uit Mohammedaansche vrijwilligers". Welk een wanbestuur de cultuurdra gers van het Oosten over Java hebben uitgeoefend bewijzen wel de cijfers, die door den heer van der Plas genoemd wor den als resultaten van vier jaren Japan sche bezetting. Zeven tot tien millioen Javanen zouden omgekomen zijn, voor namelijk tengevolge van honger. United Press meldt uit Batavia: De si tuatie te Soerabaja lijkt de ernstigste van heel Java te zijn. Er zouden gevechten tusschen Jappen en nationalisten aan den gang zijn. De Geallieerden lijken buiten De nieuwe bonnen. Voor melk, vleesch en aardappelen Het Centraal Distributiekantoor maakt bekend, dat in het Noorden des lands voor de week van 713 October de bonnen D760 en D761 zijn aangewezen voor het koopen van 3 liter melk, de bonnen B753 en C753 voor het koopen van 3Yz liter melk en bon A753 voor 2 liter melkl Voorts is aangewezen voor het koopen van 100 gram vleesch bon 742. Voor 1 K.G. aardappelen zijn aangewe zen de bonnen 743 en B754, voor 2 K.G. aardappelen bon 715. Deelnemers aan maaltijden van Centrale keukens moeten den vleeschbon 742 en den aardappelbon 715 inleveren. Zelfverzorgers moeten de bonnen voor melk, vleesch of aardappelen inleveren. Biscuit, beschuit, koek en gebak. In aansluiting op hetgeen dezer dagen is bekendgemaakt over de distributie van biscuit, beschuit en gebak, kan thans nog nader worden meegedeeld, dat op 26 Oct. zal worden aangewezen een bon voor 125 gram biscuits, geldig gedurende het tijdvak van 28 October10 November. Vervolgens zal op 9 November een bon worden aangewezen voor 70 gram beschuit welke geldig is gedurende het tijdvak van 1124 November en een bon voor 75 gram gebak, welke eveneens geldig is voor dit tijdvak. Onder gebak wordt verstaan koekjes, cake, speculaas, stroopwafels, poffertjes, Hollandsche wafels en olie bollen. De aandacht wordt erop gevestigd, dat voor poffertjes, Hollandsche wafels en oliebollen behalve de gebaksbon per rantsoen gebak 3 wisselbonnetjes voor 5 gram boter moeten worden ingeleverd. haar advies opzij te leggen, toen zij uit vrees een terugkeer naar de oude ver snippering van krachten inleidde. De campagne voor de Fransche Kamerver kiezingen, die in deze maand gehouden zullen worden, is nu begonnen en de Gaulle's kansen op een meerderheid staan gunstig. Wij hebben alle reden om ons daarin te verheugen. De terugkeer van Frankrijk tot de democratie, in sterker vorm dan voor den oorlog, zal onzen eigen terugkeer tot de democratie slechts kunnen steunen en verhaasten en goede verhoudingen met Frankrijk bevorderen. R. P, Batavia geen enkele contröle uit te oefe nen. Men kan volgens dit persbureau zeg gen, dat de nationalisten het geheele eiland met uitzondering van de hoofdstad regeeren en dat de Geallieerden op het oogenblik machteloos zijn om iets te doen. De Jappen van hun kant zijn bang. om de Indonesiërs, die hun ergste vijanden zijn geworden, verder in het harnas te jagen. De nationalistische actie blijkt overigens meer en meer ongeorganiseerd te zijn en de agitatoren lijken niet onder controle van hun aanvoerders te staan. Gisteren zijn duizend man Nederlandsche troepen in Batavia aangekomen. Er zijn nu ongeveer 5.000 geallieerden in Batavia. In het binnenland werken, wel op ver schillende plaatsen geallieerde hulpgroe pen voor krijgsgevangenen en geinter- neerden, maar volgens de berichten, ont vangen zij van de nationalisten weinig steun, niettegenstaande de gedane toezeg gingen van die zijde. In Soerabaja heb ben de nationalisten volgens betrouwbare berichten een aantal vrouwen uit inter- neeringskampen als gijzelaars gearres teerd. Ook de Nederlandsche kolonel Huyser zou gevangen gezet zijn. Un. Press verneemt nog, dat de Natio nalisten landende vliegtuigen verhinderen aan den grond te komen door een aantal inlanders het vliegveld op te sturen. Woensdagavond was het te Batavia vrij onrustig, er werd geschoten en eenige on georganiseerde plunderingen kwamen De Times is het niet eens met Christison De „Times" oefent scherpe critiek uit op generaal Philip Christison, die van de Nederlandsche regeering een verklaring heeft geëischt over de status van het toe komstige Indië. De toon van deze uit spraak van Christison vindt de Times zeer onvriendschappelijk tegenover de Neder landers en niet in overeenstemming met de aanvankelijke verzekeringen van den generaal, dat „hij niet van plan was om zich in de politiek op Java te mengen." Christison heeft inmiddels weer een be spreking gevoerd met dr. Soekarno. Van Mook tc Batavia. Luit.-gouv.-generaal Van Mook is in Batavia aangekomen. Minister Logemann, die hedenavond over de radio een uiteenzetting zal geven over den toestand in Indië. VELSEN De vlag wapperde..- Thans op de Papierfabriek Als er in dezen tijd van wederopbouw ergens een vlag wappert, dan is dat in den regel niet, om aan te kondigen, dat daar een jubilaris is, maar dan is dat, omdat er iets gebeurt of gebeurd is. dat verband houdt met den wederopbouw. De vlag wapperde op den kerktoren, omdat er voor het eerst na de bevrijding weer dienst kon worden gehouden, de vlag wapperde in de haven der Hoogovens, om dat er voor het eerst weer een lading erts was aangekomen. En gisteren wapperde de vlag van het hoogste fabrieksgebouw van de Papierfabriek van Van Gelder Zonen, omdat er voor het eerst een schip met houtstof was aangekomen. Het was de Venus van de K.N.S.M., die een lading houtstof uit Zweden aanvoerde. De fabriek was reeds aan het draaien, maakte al weer papier, krantenpapier, maar dat was slechts een bescheiden be gin. Nu is er weer een volle lading van deze belangrijke grondstof gearriveerd en als er nu ook voldoende kolen komen, krijgen de krantendrukkerijen ook wel spoedig meer papier. Zoodra er weer hout kan worden aan gevoerd. gaat de fabriek de benoodigde grondstoffen zelf produceeren. Maar zoo ver zijn we nog niet. Wanneer de eerste boot met papierhout arriveert, gaat de vlag ongetwijfeld weer omhoog. Jubileum bi] de Plaatwellerij. Maandag 15 October herdenkt de heer W. ten Wolde den dag, waarop hij 25 jaar geleden als teekenaar in dienst kwam bij de N.V. Plaatwellerij alhier. IJMUIDEN Groote haringvangst verwacht in Engeland VLsschers en scheepsbouwers te Great Yarmouth en Lowestoft zijn koortsachtig aan het werk om de visschersvloten ge reed te maken voor de haringvangst in het najaar, schrijft de Daily Telegraph. In de maand October plegen 20 mijl uit de kust ter hoogte van genoemde plaatsen de grootste haringscholen ter wereld te verschijnen. Drijfnetvisschersbooten, die voor oorlogsdoeleinden gebruikt werden, worden nu weer snel voor de visscherij dienstbaar gemaakt en zullen gedurende het seizoen van 10 weken hard noodig zijn. De mijnen in de haringstreek zijn opge ruimd. Men hoopt voor het eerst sedert zes jaar weer de beschikking te hebben over 30 drijfnetboten. Gecompleteerd met booten, uit Schotland en Oost-Engeland zal de vloot der beide visschershavens ongeveer 150 booten bedragen. Schotsche visschersmeisjes, voor het meerendeel experts in het zouten "en roo- ken der haring, arriveeren dagelijks. In speciaal daarvoor ingerichte gebouwen wordt de haring gerookt of gekaakt en schoongemaakt voor den inmaak. Men verwacht tegen het einde van het seizoen ten minste 200 millioen haringen te hebben gevangen. Zoodra het vischsei- zoen in vollen gang is, zal de aanvoer van bokking en zure haring voldoende zijn om' aan de vraag in Engeland te voldoen. Leger des Heils A.s. Zondag zal in het noodgebouw vaa het Leger des Heils aan den Willemsbeek- weg om 10 uur een heiligingsdienst en om 19.30 uur een verlossingsmeeting gehou den worden. De heiligingsdienst zal onder leiding van luit.-kolonel Chr. Rönitz staan. Er moet nog veel gedaan worden Er is heel wat beschadigd aan de ge bouwen van den Rijksvischafslag, zooveel dat het gauwer te vertellen is wat er niet, dan wat er wel beschadigd is. De toestand is thans zoo, dat er al heel wat opge knapt is, maar dat er nog veel moet ge beuren. voordat men over een eenigszins beschutte verkoopruimte kan beschikken. In hal C is aan de Westzijde dwars door het gebouw een muur opgetrokken en verder worden er ook al weer pakhuizen klaargemaakt. Van deze hal ligt nog een groot deel in puin, n.l. aan den kant van hal D. maar een groot deel er van is al weer als verkoopruimte te gebruiken. Ook in hal D beschikt men al weer over een groote ruimte. Van de ongeveer 600 M. totale lengte der vier afslaggebouwen is thans wellicht 200 M. bruikbaar. Wanneer de hallen C en D weer geheel in orde zijn, krijgt men weer ongeveer 300 M. ver koopruimte. De overige 300 M. (hallen A en B) is geheel verloren. Een ideale toestand is het echter nog geenszins, want de thans in gebruik zijn de gebouwen zijn ernstig beschadigd, zoo dat regen en wind van alle kanten naar binnen kunnen komen. Om de gebouwen „waterdicht" te maken is er heel veel glas en ook mastiek noodig en een en ander is zeer moeilijk verkrijgbaar. Men hoopt met de herstelwerkzaamheden vóór den winter zoover te zijn, dat het verblijf in de ge bouwen eenigszins dragelijk is. Voor de velen, die dagelijks bij den afslag moeten zijn, is dit te hopen. Het opbouwen van de Tegeltjesmarkt wordt zeer bemoeilijkt doordat tengevolge van tot ontploffing gebrachte mijnen eeni ge groote gaten in de kade zijn geslagen. Het herstellen van deze schade is een omvangrijk werk, doordat een groot aan tal palen is vernield, het herstellen waar van veel moeilijkheden met zich mee brengt. Aangezien, wanneer de Tegeltjesmarkt, eenmaal het afslaggebouw draagt, een groot deel van de aanlegplaats verloren gaat, zal daar, waar eens hal A stond, dus geheel aan de Westzijde, een nieuwe aanlegplaats worden gemaakt, hetgeen mogelijk is, doordat de kade daar ter plaatse onbeschadigd is gebleven. Doordat de Visschershaven thans ook marinehaven is, is de Tra^lerkade voor een groot deel niet meer voor het vissche- rijbedrijf beschikbaar. Wanneer thans eens plotseling de honderd trawlers van voor den oorlog terugkwamen, zou men met d# handen in het haar zitten.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 1