V G.deJong De geldzuivering Korf en bondig FR. MILATZ planten Verplaatst Willem Barendszstr. 8 de Jager R. DE BOER Luidsprekers Bekwame strijkster gevraagd Het schoenenpaleis PRIMA SCHOENEN De Nederlandsche Middenstandsbank Bezoekt „Café de Branding Tj. v. d. Veen Heropening De berechting van politieke gevangenen De minister-president Prof. Ir. W. Scher- merhorn heeft medegedeeld, dat in den ministerraad een koninklijk besluit be handeld is waarin de geheele berechting van politieke gevangenen geregeld wordt op de basis vergelijkbaar met den rechts gang bij normale vergrijper. Het apparaat daarvoor wordt opgebouwd onder leiding van kolonel Ter Veer, die benoemd is tot directeur-generaal der bijzondere rechts pleging. Nnemand zal dan langer dan tweemaal 24 uur zonder verhoor of pro ces-verbaal gevangen kunnen worden ge houden. Voor langere detineering is mach tiging van den procureur-fiscaal noodig. Voorts zullen de politieke gevangenen geschift worden, teneinde een vermenging van ongelijksoortige gevallen te ver mijden De verkiezingen Verklaringen nan den Ministe r-Pres ident In een persconferentie te Amsterdam heeft de minister-president Prof. Ir. W. Schermerhorn medegedeeld, dat dc regeering en naar streeft zoo snel mogelijk verkiezingen uit te schrij ven. Waarschijnlijk zal het tijdstip April 1946 zijn, zoowel voor de ge meenteraden als het parlement. In de memorie van antwoord op het voorlooplg verslag van de Tweede Kamer 'deelt de regeering mede, dat zij in de periode na de bevrijding het gemis van den democratischen regeeringsvorm ter dege gevoeld heeft. Met volledige oprecht heid kan zij zeggen, dat zij de totstand koming van het noodparlement met groo- te voortvarendheid heeft bevorderd Verder zet de regeering uiteen de bezwaren die er bestaan tegen het houden van een verkiezing op het Persoonsbewijs of Dis tributie-Stamkaart Voor alles is noodig dat de Bevolkingsregisters gerecon strueerd worden opdat er goede kiezers lijsten kunnen worden opgemaakt. De Kieswet moet ook nog gewijzigd worden. Aangenomen kan worden dat de techni sche voorbereiding voor de nieuwe ver kiezingen in het as. voorjaar voltooid zullen zijn. Oud-katholieke kerk De nieuwe bisschop van Haarlem. De in plaats van mgr. H. T. J. van Vlij men verkozen Oud-Katholieke bisschop van Haarlem, pastoor Jac. van der Oord, deken van Noord-Holland en pastoor te Amsterdam, heeft deze benoeming aange- Vijf dooden door mijnontploffïng Door de ontploffing van een mijn zijn te Zaltbommel 5 menschen om het leven ge komen. De geblokkeerde tegoeden, ontstaan door inlevering van f 100 biljetten zullen voortaan geheel op denzelfden voet wor den behandeld als eenigerlei andere ge blokkeerde rekening. Alleen zullen deze tegoeden niet meetellen bij de bereke ning van het bedrag der girale rekening. Overigens kan men er belasting mee be talen. er aanvulling tot f 100 in contanten uit krijgen enz. Zoo kan men ook in bij zondere omstandigheden via de instelling, in welker boeken het geblokkeerde tegoed wegens ingeleverde f 100 biljetten is in geschreven, een verzoek bij de Nederland- sche Bank indienen tot deblokkeering van een bepaald bedrag. Oude aanvragen te dezer zake zijn vervallen, nieuwe moeten worden ingediend. Het bedrijfsleven zal op iedere vol macht, waarop eerder oud papiergeld werd Ingeleverd, niet f 100 maar f 300 nieuw geld in contanten kunnen krijgen. Voor z.g. „eenmansbedrijven" geldt deze rege ling niet. nieuw geld Nadat het bankapparaat deze week de gelegenheid zal hebben gehad nieuw geld voor loonen en salarissen te distribueeren, begint op Maandag 8 October de uitbeta ling van 100.nieuw geld op iedere geldkaart, resp. uit tegoed van vroegeren datum. Om een ordelijk verloop daarvan te waarborgen is in de „tweed© uitvoerings beschikking deblokkeering -1945" bepaald, dat de uitbetaling wederom volgens letter- indeeling zal geschieden, met dien ver stande, dat op den eersten dag (Maandag 8 October) dezelfde personen aan de beurt zijn, die op den eersten inleveringsdag (Woensdag 26 Sept.) hun oud papier geld inleverden. Op den tweeden dag(Dins- dag 9 Oct.) de inleveraars van Donderdag 27 September enz. Men moet zijn geld halen bij het kan toor waar men heeft ingeleverd. Rekeninghouders bij den postchèque- en girodienst kunnen ook hun honderd gul den vrijmaken. Wanneer men een geld kaart heeft, waarop niets is ingeleverd kan men tot en met Zaterdag 6 October een verzoek bij den directeur van het Postkantoor ter plaatse indienen met bij voeging van bonnetje „één" van de geld kaart. Tusschen 8 en 13 October (alpha- betisch volgens onderstaand schema) moe ten zij zich op het Postkantoor vervoegen met het advies van de cheque. Dit wordt ingenomen, waarna men later de afreke ning thuis krijgt en het bedrag op de chèque uitbetaald kan krijgen. BINNENLAND De lijst van 135 kiesmannen voor het samenstellen van den noodgemeenteraad van Amsterdam is ter goedkeuring aan den Commissaris der Koningin gezonden. De par tijen zijn alsvolgt verdeeld. Vrijz. Dem. 6, Vrijheidsbond 8, Communisten 29, R.K. 24, S.D.A P. 44. Christ. Hist. 9, Gereformeerden 9. aanhangers oud-raadslid den Haitogh 3, Ned. Volksbeweging 3. De Amsterdamsche raad telt 45 leden, De commandant van het korps mari niers. kolonel H. F. J. M. A. von Freytag Drabbe. is bevorderd tot generaal-majooi Dit is de eerste maal in de geschiedenis van het korps mariniers, dat de commandant een generaalsrang bekleedt De commandant der zeemacht Neder land schout-bij-nacht G. W. Stoeve is be vorderd tot vice-admiraal. Het departement van Onderwijs, Kuns ten en Wetenschappen overweegt de moge lijkheden om gewaarmerkte verklaringen af te geven wie de vervaardiger van een schil derij is. Natuurlijk kan dat alleen bij nieu we werken. Aan Jhr. mr. A. B. G. M. van Rljcke- vorsel is eervol ontslag verleend als commis saris van de Koningin in Noord-Brabant. Ierland schenkt aan Nederland 4000 koelen. De eerste 200 zijn aangekomen, Het betreft hier slachtvee, Verder schenkt Ier land nog boter, vleesch in blik, melkpoeder, blikmelk, enz. Bovendien worden in Ierland nog 6000 stuks slachtvee aangekocht. In het gebouw Kalverstraat 111 te Am sterdam, waar eens het Duitsche verkeers bureau gevestigd was, werd Donderdag het inlichtingenbureau „Oog en Oor" van den Regeeringsvoorliclitingsdienst geopend ln tegenwoordigheid van den minister-president Prof. Ir. W. Schermerhorn. De Nederlandsche regeering zal voor het bevorderen van handelsbetrekkingen met Canada, een missie uitzenden onder leiding van Prof. Vening Meinesz. BUITENLAND Verscheidene Poolsche Jodinnen, die als getuigen optreden in het proces Bergen- Belsen, zijn buiten 't gerechtshof aangespro ken door onbekenden, die hen met den dood dreigden indien zij zouden getuigen tegen de Poolsche beklaagden. De beruchte Engelsche gevangenis voor zware misdadigers te Dartmoor wordt nu een Borstalinstituut, d. i. een reclasseeringsin- nchting voor minderjarigen. Men is van plan een radicaal einde te maken aan het opsluiten van jonge menschen ln gevange nissen. aldus de Daily Express. Alle controle op den uitvoer van de Ver. Staten naar Nederland, België en Denemar ken is volgens de Daily Express opgeheven. De derde Brltsche infanterie-divisie. die als ,,de ijzeren divisie" bekend is, heeft order gekregen zich naar Egypte te begeven. Als vertegenwoordiger van W.-Europa in het Uitvoerend Comité van den nieuwen Wereldbond van Vakvereenigingen is voor gedragen E. Kupers, voorzitter van het N. V. V. Drie Hongaarsche oud-premiers SzalasI, Imredy en Bardossy zijn door de Amerika nen aan Hongarije uitgeleverd. Het Japansche kabinet is afgetreden, „omdat de ministers van gevoelen waren hun plicht gedaan te hebben". Geen doodstraf maar 20 ja: Het Bijzonder Gerechtshof te 's-Gravi hage heeft tot 20 jaar gevangenisstraf v oordeeld den grondwerker H. W. Steent te Naaldwijk, die een sabotagegroep in Westland heeft verraden, waardoor man werd gefusilleerd en een ander in Duitsch tuchthuis overleed, alsook chauffeur G. Maan uit Monster, die z bij de SS had aangesloten en het ijzei kruis verworven had. Tegen beide verdachten was de do; straf geëischt. IJMUIDEN Trawlers terug uit Engelai Langzamerhand zijn er eenige trawl uit Engeland teruggekeerd. Deze g; naar de Trawlerkade en zullen daar w voor de visscherij klaargemaakt wore Dit gaat natuurlijk met vele moeilijkhei gepaard, als gevolg van het feit, dat aan alles gebrek is. De trawlers zien in den regel verwaarloosd uit en er ir, heel wat aan gebeuren voordat de sche; weer een behoorlijk aanzien hebben, gunstige uitzondering vormde de B mendaal IJM71. Deze trawler is dezer gen uit Aberdeen teruggekomen. Het sc ging eerst ter visscherij en besomde geveer 21.000. De trawler ziet er stekend verzorgd uit en is ook ver goed uitgerust teruggekomen. Waterloo-nieuws. De nederlaagwedstrijd P.S.V.Watei ten bate van Nederlands Volksherstel gespeeld worden a.s. Zaterdagmidda uur op het Waterloo-terrein. Waterloo verschijnt als volgt: C. V hagen, M. Verswij veren. De Bree, Zwaan, P. Sloot, A. van Zonderen, Vérswijveren, S. Zwanenburg, P. G. Sw serijn, P. Schadée. D. J. de Bruin. BESOMMINGEN VAN DONDERDAI IJM59 Clasina Luther f 23905, IJN Beatrix f 26220, IJM213 f 1732, IJM255 f IJM251 f 132. IJM239 f 43, IJM226 f 744, 241 f 537, IJM208 f 224, IJM310 f 171. 261 f98, IJM218 f44, IJM310 f 110, KW f764, KW148 f820, KW61 f460. KW98 f KW128 f216. KW95 f398, KW12 fl 199 f 596, KW125 f390, KW190 f671, KW f99, KW81 f281. KW34 f 257, KW160 KW152 f 263, KW181 f 380, HA4 f 748, H f 382, HA10 f 800, SCH83 f 492, HD184 f HD293, f245, SL5 f 943, ZK72 f58, UK f 870, UK75 f 176, UK234 f 314, UK185 f UK215 f 481, UK174 f 697, UK87 f 1327, 93 f 346, UK 142 f951, UK7 f551, UK f 838. UK144 f 638. UK53 f 203, UK168 f tandarts houdt voortaan geen spreek uur meer te Santpoort. Spreekuren te IJmuiden Ken- nemerlaan 2 A. Partïe.: Donderdag Zaterdag 1-2 u. Dinsd Vrijdagav. 7-8 u. Ziekenfonds dgl. 9-10 u. Maandagav. 7-8 u. Te IJmuiden (O.) gebouw Ziekenfonds IJm. Maand. Dinsd. 1-2 u. Donderdagav. 7-8 u. W. F. PIEFFERS Santpoort (dorp) Kerkweg 52 van Trompstraat 168 naar DE SCHOENMAKERIJ J. VAN HERLE jZware kwaliteit Stofblikken en kolenscheppen Verkijgbaar bij Trompstraat £6 Voor levering SODAWATER. AMONIAK EN BLEEKWATER Beperkt voorradig. Stojilïttj'ï>t Btomme1 Timmerman-Aannemer P. C. Hooftlaan 44 DRIEHUIS, Telefoon 4709 NET MEISJE gevraagd, van half 92 uur. IJm.- straatweg 173. INVALIDE PERS., 33 j-, b. z. a. als wachtman of v. andere lichte werkz. Iepen- straat 22, IJm Oost. VERSLETEN BOORDEN van overhemden krijgt U als nieuw terug. Wij breien ook truien en slip-overs. Breng uw verstelwerk dus naar Zeeweg 371, IJm. Oost. RIJWERK gevr. voor hit en wagen. Slaperdijk Santpoort. RUILEN. Babygoed, wit kinderled, voor h.jas of Jekker. Planciusstr. 22 IJm.. 3 M3. VERTEERDE GEI- TEMEST te koop. A. Zwart, Acaeiastraat 38, IJmuiden. H. HOMBURG MAKELAAR EN TAXATEUR ASSURANTIëN HYPOTHEKEN ADVIESBUREAU Kennemerlaan 116, I.Tnmiden. Telef. 5129 Postgiro 8162 ZATERDAG a.s. ,van onze zaak: in aardappelen, groente, fruit. Beleefd aanbevelend, M. PLOKKER, Koningstraat 4, IJmuiden. Aanmelden IJMUIDER WASSCRERIJ. Snellius- straat 39, IJmuiden. Na 5 u. Burg. Rambonnetl. 25 OPROEP Aan de Leden van den NED. CHRISTEN VROUWENBOND LEDENVERGADERING van de Afdeeling IJmuiden op Woensdag 10 Oct. n.m. om lialf drie in de Marnixschool. Toont Uw „TROUW" en komt ALLEN om ons Bondswerk weer voort te zetten. HET BESTUUR BRUIDSBOUQUET VERJARINGSGESCHENK HULDEBLIJK naar BloemenmagA. KRAAK KENNEMERLAAN 29 - IJMUIDEN TELEF. 4528 GROEXEWEG 80. IJMUIDEN levert U op Uw bon direct Aanbevelend M. v. STAVEREN Uw Kruidenier A. Bloem is weer gevestigd: HUYGENSSTRAAT 14, IJMUIDEN Er is weer van alles voorradig AGENTSCHAP IJMUIDEN Na 8 October gevestigd: Willebrordstraat 30 Geopend: 's Maandags van 2-5 uur, Dinsdags, Donder dags en Vrijdags van 9-12 en van 2-3 uur. ,/T KAASHUIS", Kennemerlaan 100, IJmuiden Concertzaal Böhm Santpoort HET NOORD.HOLLANDSCH OPERA-GEZELSCHAP ZATERDAG G OCTOBER. AANVANG i GROOT OPERA-CONCERT door de leden van het gezelschap TRUUS MORIëNSopr; LYA WITAlt JAC. DREVESTeno JOH. TE SLAA Bos Aan den vleugel: FRANS PIELAGE Repertoire: Butterfly, Carnieu, Rlgoletto Prijzen der plaatsen 2.- en 3.- rechten inbegrep Kaarten: Vrijdag 5 Oct. van S tot 10 en Zaterdag 6 na 7 uur 's avonds aan de zaal. WI3K AAN ZEEëRWEG 71, IJMUIDEN-OO Vanaf Zaterdag spelen: DE BIANCA'S. Aanbevelend, JOH. v. BEUSEIG EN NU VOORTAAN BEST BROOD VAN ZEEWEG 17. IJMITDEX-OOST Frans Naereboutstr. 14, IJmuiden-O. Ilectr. Rund-, Kalfs. en Varkensslagerij Specialiteit in Fijne Vleeschwaren Meermalen bekroond Voorheen Zeeweg 109 Bericht fj dat zijn zaak weer geheel ge restaureerd is. Als vanouds prettige bediening en le klas waren in de nieuwe omgeving. Deze week verkrijgbaar: Metworst. Leverworst, Bloedworst en de vanouds bekende Balkenbrij. U kunt ons weer bereiken onder het oude telefoonnummer 4327. Beleefd aanbevelend, G. DE JONG

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 2