In Indië Mountbatten zal zijn Soekarno vaststellen ïoucling tegenover «<K> Jaargang No. 1814ft J I y%«^> v y» v y» y^ J" Zaterdag 6 October 1945 Bureaux: Kennemerlaan 154, 1 III 1 M I m. Jk ^"""T I 3 L JÊ I 1^ M III Uitgave van de stichting IJmuiden - Telefoon 5437 .7^ Voorlichting te Haarlem. Kennemer Editie van Haarlems Dagblad Te Haarlem: Gr. Houtstr. 93 0 Abonnementen: p.week 31 ct. Telefoon 10724. Directeur-Hoofdredacteur: Robert Peereboom per kwartaal 4. H-i was geen opwekkende rede, die de minister voor de Overzeesche Gebie den. prof. Logemann, gisteravond voor de radio hield. Niet alleen omdat hij erken nen moest, dat wij tijdelijk machteloos zijn in Indië en dat er onvoldoende geal lieerde troepen, onvoldoende schepen en onvoldoende goederen zijn om de bevrij ding tot een blijde waarheid te maken. Maar ook omdat de onomwonden verkla ring afgelegd moest worden, dat de toe stand der bevolking slecht is. Dat geldt voor de kampen van krijgsgevangenen en geïnterneerden. Dat zal ook blijken uit een zeer lange doodenüjst. De voedsel toestand op Java is slecht, de bevolking kleedt zich in lompen, ja, zelfs hier en daar in matten en een bodemlooze inflatie heeft het maatschappelijk verkeer ont wricht. Indië staat voor een reuzentaak. De minister heeft evenwel in Brisbane een Indische regeering gevonden, die weet wat zij wil. haar plannen gereed heeft en de reuzentaak zal aanpakken. Maar hij 1 uitte zich met bitterheid over het uitblij ven eener effectieve overneming en het herstel van het wettig gezag. Het tweede deel van zijn betoog was aan het ..incident-Soekarno", zooals hij het nu noemde, gewijd. Hij had al even ge sproken over de „politieke voortzetting van den oorlog na den vrede", die Japan in Indië toepast. De Japanners zijn thans onder het geallieerde opperbevel verantwoordelijk gesteld voor rust en or de, maar „onder hun hoede ontwikkelt 2ich een ongebreidelde haatcampagne, ge leid door lieden, die men toelaat zich re geering te noemen, al erkent men haar niet. lieden die den prijs van de welvaart en de levens van hun volksgenooten niet te hoog hebben geacht voor de samenwer king met een vijand, van wiens onoprecht- t heid zij erkennen, overtuigd te zijn ge- i .weest." Deze woorden van prof. Logemann zal ons volk volkomen verstaan. Wij kennen dat soort vijand en wij kennen dat soort lieden. En wij mogen dankbaar zijn dat wij gespaard zijn gebleven voor een toe stand. zooals zich nu in Indië voordoet. Denk u eens in dat wij onvoldoende be zetting zouden hebben gekregen in de Meidagen. En onvoldoende hulpverlee ning! En Duitsche handhaving van rust en orde! De minister toont begrip voor de pu- I blieke opinie in de Angelsaksische landen, die de thuiskomst der soldaten wenscht. Dit is inderdaad duidelijk tot uiting ge komen in de Engelsche pers. Ik heb er dezer dagen artikelen in gelezen, waarin ronduit gezegd werd dat men er genoeg van had „als politieagent van de heele wereld op te treden." De schrijvers van zulke betoogen in volksbladen voerden aan, dat Engeland tenslotte niet verant woordelijk was voor Indo-China, waar het zijn troepen zelfs moet laten vechten, of voor Nederlandsch-Indië. Daarbij kwam een sterke geprikkeldheid tot uiting over de afzijdigheid van de Amerikanen, die I ook niet bereid zijn gebleken met Enge- 1 land het toezicht over Palestina te deelen en die nu weer de eindelooze conflicten I tusschen Joden en Arabieren in dat land negeeren door hun wensch, dat er meer 1 Joden zouden worden toegelaten. In de Engelsche bladen blijkt meer irritatie en wij mogen inderdaad niet vergeten, dat I het Engelsche volk sinds de bevrijding I van Europe op sterk verminderde rant soenen moet leven om andere volken te kunnen helpeneen bewonderens- waardig voorbeeld, dat noopt tot de vraag: zou ons volk tot dergelijke zelfopoffering bereid zijn? Het is alles heel moeilijk. Minister Lo- gemann heeft verklaard, dat de Britsche regeering voor de aanhoudende en klem- mende vertoogen van Nederlandsche zijde I ten aanzien van Indië niet ongevoelig is gebleken. Er komt meer kracht en meer lijn in de houding van de bezettings autoriteiten. Extra scheepsruimte voor de ■verscheping van onze troepen naar Indië is toegestaan. En de luitenant-gouverneur- generaal Van Mook en vice-admiraal Hel- frich zijn nu in Batavia. Dit zijn allemaal kleine lichtpunten, maar de minister kwam niet terug op zijn uitspraak van enkele dagen geleden, dat het nog een ■paar maanden zou duren, eer onze troe pen in Indië zouden zijn om rust en orde door hun aanwezigheid te verzekeren en het gezag te herstellen. Zijn herhaalde aansporing „Laten wij het hoofd koel hou den" is niet overbodig. Want blijkbaar ligt nog een periode van onzekerheid en mach teloosheid in Indië voor de boeg. In haar houding tegenover Soekarno en ten opzichte van de door de Koningin ge dane toezeggingen van zelfbestuur voor Indië blijft - de regeering onverzettelijk. Zij weigert met Soekarno te onderhande len. beroept zich op het gegeven woord en verwijst naar de bestuursmaatregelen, waartoe al in Londen besloten is en die o.a. een Indonesische meerderheid in den Volksraad waarborgen. Zij stelt Soekarno niet gelijk met Mussert vanwege het kolo niale verleden. Maar zij wijst beginselloos opportunisme en vrijheidsbegeerte zonder verantwoordelijkheidsbesef af. Soekarno heeft zijn Nederlandsche me destanders. Wat willen zij? Denken zij dat deze man. die de middelen om het I uitgemergelde land met zijn groote tekor ten aan voedsel en kleeding te helpen totaal mist. die niet over schepen beschikt en die in elk geval maar een klein deel van de bevolking achter zich heeft, ooit kan slagen? Hechten zij geen waarde aan De correspondent van de Daily Mali te Singapore verwacht, dat admiraal Mount batten tegen het einde van deze week de politiek zal uitstippelen, die de Geallieer den ten aanzien van Soekarno denken te volgen. Daar de bevrijde gebieden aan de betrokken landen zullen worden overgege ven in den toestand, waarin zij vóór den oorlog verkeerden, aldus de correspondent, zal generaal Christison. de opperbevelheb ber van de Geallieerden te Batavia. Soe karno niet kunnen erkennen. Wat er ge beurt, nadat de Nederlanders in hun sou- vereine rechten over Java hersteld zijn, is hun taak en die van elke niet-Japansch- gezlnde republikeinsche beweging. De cor respondent gaat verder: de wijze, waarop Soekarno in de gelegenheid is gesteld zijn plannen ten uitvoer te leggen heeft bij de Nederlanders zoodanige verdenkingen ge wekt. dat slechts een directe verklaring van Mountbatten de oplossing kan brengen. De toestand in Bandoeng. De Britsche voorlichtingsdienst publi ceerde het volgende communiqué Hoewel de toestand in Bandoeng ernstig was bleef de Rapwi functloneeren. De Japanners hebben de leiding verloren en hun moreel is'tot het laagste peil gedaald. Op het oogenbllk is de situatie dusdanig, dat als een Indone siër aan een Japanner diens geweer vraagt, laatstgenoemde dit onmiddellijk afstaat. Hoewel de Japanners de wapeii- en mu nitiedepots bewaken, krijgen de Indonesiërs den inhoud in handen. Van het woord .JRapwi" (de hulpverleeningsactle) gaat een tooverkracht uit en alles wat door de Rapwi gedekt is, is veilig. De nationalistische politie in Bandoeng is bijzonder sterk en wordt onvoorwaarde lijk gehoorzaamd. De politie heeft wegens de ondoeltreffendheid van de Japanners de bewaking van het hospitaal en het Rap- wihoofdkwartier overgenomen. De eenige onlusten in Bandoeng zijn veroorzaakt door fanatieke jongeren tus schen veertien en achttien Jaar. Indone siërs hebben in Bandoeng een dagblad uit gegeven waarin het nieuws volkomen ver draaid wordt weergegeven en met een krachtige anti-Nederlandsche propaganda. De Indonesiërs hebben momenteel alle re- geeringsgebouwen bezet en controleeren alle essentieele diensten waaronder de voed seldistributie. De rijstpositie is In een acuut stadium: de beschikbare voorraad rijst wordt nog maar voor negen dagen vol doende geacht. Australië arresteert stakende Indonesiërs. Volgens instructies van de Australische regeering zulen In Australië massa-arres taties worden verricht van Indonesische zeelieden, die weigeren tilt te varen. De Australische regeering heeft het verzoek Weerbericht Geldig tot Zaterdagavond: Toenemen de wind. Matige, in Groningen, Fries land en Drente tijdelijk krachtige, Noordwestelijke wind. Zwaar bewolkt, plaatselijk eenige lichte regen. Nor male temperatuur. Vooruitzichten voor Zondag. Matige, tijdelijk krachtige wind tusschen West en Noord. Meest zwaar bewolkt. Kans op enkele regenbuien. Normale tem peratuur. DE R.A.F. HELPT NEDERLANDSCHE OORLOGSSLACHTOFFERS. Prinses Ju liana ontving Vice-Luchtmaarschalk Hud- Ieston van de Royal Air Force ten paleize Soestdijk. Deze overhandigde de Prinses namens de leden van de R.A.F. in Neder land een belangrijk bedrag aan geld met het verzoek dit aan de Nederlandsche oor logsslachtoffers te doen uitkeeren. het woord van onze Koningin en regeering en aan het groote werk, door Nederland in Indië verricht, dat overal in de wereld erkenning heeft gevonden? Zouden zij dan liever zien, dat de een of andere vreemde mogendheid Indië te hulp kwam en er zich meteen nestelde? Want het kan zich zelf niet helpen. Hoe kan hetgeen zij beweren ooit in het belang van Indië zijn? R. P. van de Indonesiërs en Indonesische solda ten. die zich bU de onafhankelijke arbeiders beweging op Java wilden aansluiten, in de gelegenheid te stellen daartoe van Austra lische of Britsche schepen gebruik te ma ken. eveneens geweigerd. De Jacob van Heemskerk Ls ln Prlok aan gekomen. United Press meldt, dat de overvallen in Batavia toenemen. Groepen die zich door heerschende verwarring willen verrijken. Veel kantoren, drukkerijen enz. zijn bezet door groepen Indonesische arbeiders, die borden aan de gebouwen bevestigen: Sare- kat Boeroe (arbeiderspartij). Uit Engeland zijn 3500 man geoefende troepen naar Indië vertrokken. Komende week zulen nog 4.000 man worden ver scheept. Byrnes over de Londensche Conferentie James Byrnes, de Amerikaansche mi nister van buitenlandsche zaken, heeft voor de radio een rede gehouden, waarin hij erkende, dat weliswaar de bijeenkomst wan ministers van buitenlandsche zaken doodgeloopen was, maar dat dit niet be hoefde te verhinderen, dat men bij een volgende gelegenheid zou slagen. Hij weidde uit over de moeilijkheden, welke eenerzijds zijn ontstaan, doordat Enge land en Amerika ook China en Frankrijk willen laten meespreken bij de vredes onderhandelingen met diverse as-satellie- ten. terwijl de Sovjet-Unie alleen dien 'anden een stem gunt, welke werkelijk aan den oorlog tegen een bepaald land hebben deelgenomen. Anderzijds hebben Engeland en de V.S. de regeeringen van Boelgarije en Roemenië niet erkend en de Sovjet-Unie vat dit zoo op. dat de onwil tfcgen erkenning der genoemde staten zou voortvloeien uit een onwil jegens de Sov jet-Unie, daar de regeeringen yan Boel garije en Roemenië op de Sovjet-Unie ge oriënteerd zijn. Maar, zoo verzekerde Byrnes, „wij kunnen niet weten, of de omstandigheden een erkenning wettigen, tenzij onze politieke vertegenwoordigers volledig worden ingelicht en onze nieuws- correspondenten de betrokken landen vrij mogen betreden en hun mededeelingen ongecensureerd mogen verzenden". Byr nes betreurde het voorts, dat in den raad van ministers van buitenlandsche zaken één vertegenwoordiger het veto-recht be zat. Wat Italië betreft, merkte Byrnes op, dat dit land geen 600 millioen dollar oor logsschuld kon betalen en dat de V.S. Italië verder niet zouden helpen, indien het geld gebruikt werd tot het betalen van oorlogsschulden aan derden. Ten slotte verklaarde hij, dat de vrede in Europa mede berust op de goede verstand houding tusschen de Sovjet-Unie en haar buren in Oost-Europa en dat „de regee ring der Ver. Staten zich aansluit bij het verlangen, in Oost- en Midden-Europa re geeringen te hebben, die de Sovjet-Unie welgezind zijn." VELSEN Geldzulvering De terugbetaling op de geldkaarten en van spaarbanktegoed te IJmuiden aan het hoofdpostkantoor Houtmanstraat en aan het hulppostkantoor Velserduinplein heeft plaats van 912.30 en van 25 uur: Maandag 8 Oct. de letters A t.m. E; Dinsdag 9 Oct. de letters F t.m. G; Woens dag 10 Oct. de letters H t.m. L; Donder dag 11 Oct. de letters M t.m. Q; Vrijdag 12 Oct. de letters R t.m. V; Zaterdag 13 Oct. de letters W t.m. Z. In het algemeen moet men aan dat kan toor zijn, waar men ook op de spaarbank gestort heeft. Wegens den te grooten toe loop op het kantoor Velserduinplein wordt aan allen die meer dan 100 op de geld- kaart ingeleverd hebben, verzocht zich ten hoofdkantore Houtmanstraat te ver voegen. al heeft men op het Velserduin plein ingeleverd. Men zal dan vlugger geholpen worden. Ook kunnen allen in de Houtmanstraat geholpen worden, die niets op de geldkaart gestort hebben en in het bezit zijn van een spaarbankboekje. Uitreiking nieuwe bonkaarten In het tijdvak van 8 t.m 28 October as. zullen nieuwe bonkaarten K512. leder- textielkaarten VA510 en groenten-fruit- visehkaarten N512 worden uitgereikt. De uitreiking zal geschieden aan de be woners van IJmuiden, Driehuis en Vel- sen-dorp in het Patronaatsgebouw aan den Zeeweg op: Maandag 8 Oct. letters A t.m. B; Dins dag 9 Oct. letters C t.m. E; Woensdag 10 Oct. letters F t.m. H: Donderdag 11 Oct. letters I t.m. K; Vrijdag 12 Oct. letters L t.m. O; Maandag 15 Oct letters P t.m. S; Dinsdag 16 Oct. letters T t.m. V; Woensdag 17 Oct. letters W t.m. Z. Aan de bewoners van Santpoort in een lokaal van het Badhuis aan de Wüste- laan, op: Donderdag 18 Oct. letters A t.m. E. Vrij dag 19 Oct. letters F t.m. K; Maandag 22 Oct. letters L t.m. R; Dinsdag 23 Oct. letters S t.m. Z. Aan de bewoners van Velsen-Noord in het ontspanningslokaal van de Java-Deu- renfabriek aan den Wijkerstraatweg op: Woensdag 24 Oct. letters A t.m. K; Don derdag 25 Oct. letters L t.m. Z. De lokalen zijn geopend van 912 en van 2—4.30 uur. Handvest Ver. Volken van kracht Daar dertig landen het Handvest der Ver. Volken hebben geratificeerd is dit van kracht geworden. H.B.S. en Gymnasium te Haarlem Godsdienstonderwijs Dank zij de medewerking van B. en W. der gemeente Haarlem, den inspecteiir van het Middelbaar onderwijs, den rector van het stedelijk gymnasium en directeuren van Middelbare scholen zal voortaan op genoemde scholen alhier één uur per week in de derde en de vierde klasse gods dienstonderwijs worden gegeven. Dit zal geschieden door predikanten van de Ned. Her v., Luthersche, Remonstrantsche en Doopsgezinde Kerk, alsmede door enkele leeraren die zich hiervoor beschikbaar stelden. Dit onderwijs is bedoeld voor de klas als geheel. Degenen, wier ouders volstrekte bezwaren hebben zijn vrijge steld. Doel van het onderwijs is de leer lingen in nauwe aanraking te brengen met den Bijbel, de grondgedachten en hoofdfiguren daarin, alsmede met de ge schiedenis der Kerk en ten slotte hun eenig inzicht te geven in de geestelijke situatie van dezen tijd. GENERAAL EISENHOWER IN ONS LAND IN DEN HAAG. Voor het station S.S. stond een groote menigte, toen Prins Bernard om kwart over tien arriveerde. Daar waren reeds verschillende militaire autoriteiten aan gekomen ter begroeting van generaal Eisenhower, alsook Mr. Webb. Benton, legatieraad van de Amerikaansche ambas sade. Op het station stonden het matro- zenkoor en talrijke padvinders en spoor wegpersoneel opgesteld, toen de lange trein, bestaande uit wagons van de vroe gere treinen van Hitler, Goebbels Göring en Von Ribbentrop, langzaam kwam bin nenrijden. In een van de middelste wagens van den trein was de generaal gezeten. Prins Bernhard en de andere autoriteiten verwelkomden hem op het perron. Inmid dels was ook de chef van den staf van generaal Eisenhower, luitenant-generaal Walter Bedel! Smith uit een der andere wagons bij het gezelschap gekomen, waar na men zich naar de auto's begaf. Een oogenblik werd stilgehouden om het ma- trozenkoor gelegenheid te geven den generaal met het Wilhelmus te begroeten. Toen de generaal op het Stationsplein kwam, was de geestdrift onbeschrijflijk De generaal was per trein gekomen, om hiermede een blijk van hulde aan het Nederlandsche spoorwegpersoneel te ge ven. De P.T.T. had er voor zorg gedragen, dat er op het station een speciale telefoonver binding was aangelegd, welke via een militaire lijn rechtstreeks aansluiting gaf met het hoofdkwartier van den generaal in Duitschland. IJMUIDEN Ned. Hervormde Kerk Ds. L. Lagerweij, predikant bij de Ned. Hervormde Kerk, heeft voor het ontvan gen beroep naar Amsterdam-West bedankt Er sneuvelen weer ruiten Sedert- Donderdag j.l. is technisch per soneel van de Marine bezig met het op ruimen, met behulp van dynamiet, van de resten van het bedieningsgebouw van de Noordersluis, dat zooals men weet, door de Duitschers totaal vernield werd. Zulke krachtige ladingen springstoffen worden gebruikt, dat af en toe heel IJmuiden op zijn grondvesten staat te trillen. Erger is, dat er ook al weer ruiten gesneuveld zijn, n.l. in eenige woningen aan den IJmuiderstraatweg. Van een re sultaat van de ontploffingen is nog weinig te zien, zoodat er nog wel eenige ruiten zullen sneuvelen, voordat dit en de andere sluisgebouwen tegen den grond liggen. BEVERWIJK De Noodraad in nood Het is met de candidaatstelling voor den Noodraad misgeloopen, doordat de be trokken partijen het niet eens konden worden over het door elke partij te stel len candidaten. Voor de 19 plaatsen wer den 20 candidaten gesteld, n.l door de R.K. 8. Chr. Historisch 3. „De Waarheid" 3. S.D.A.P. 3 en Humanisten 3. De Katho lieken. die in den ouden raad 7 zetels hadden, meenden recht te hebben op 8 en de „Vrienden van de Waarheid" eischten 3 zetels op. (De communisten hadden 1 zetel). Deze laatsten meenden bovendien recht te hebben op een wethouderszetel. In verband met den eisch van de Katho lieken om een achtsten zetel, hebben de S.D.A.P., „Waarheid" en Humanisten be sloten geen lijsten in te dienen. Er bleven dus elf candidaten (8 R.K. en 3 Chr. Hist) over en deze hebben nu doen weten, dat wanneer zij benoemd worden, ze de be noeming niet zullen aanvaarden. Bever wijk zal dus zonder Noodraad geregeerd worden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 1