IJmuider Courant Een Nieuwe Wereld Eisenhower in Amsterdam êOe .Tnarpnng No. 18147 Bureaux: Kennemerlaan 154, IJmuiden - Telefoon 5437 Te Haarlem: Gr. Houtstr. 93 Telefoon 10724. Kennemer Editie van Haarlems Dagblad Directeur-HoofdredacteurRobert Peereboom Maandag 8 October 1945 Uitgave van de stichting Voorlichting te Haarlem. Abonnementen: p.week 31 ct. per kwartaal 4. HET orgaan van de Nederlandsche Volksbeweging, dus ook van den mi nister-president. Je Maintiendrai. heeft zich in een hoofdartikel tegen annexatie uitgesproken. Dit is een belangrijke wen ding in het sinds maanden gevoerde dis puut. dat door de afwezigheid van het parlement en door de verwarring der meeningen en wenschen niet leidde tot de gewenschte uitspraak van het Neder landsche volk. Na al hetgeen op deze plaats reeds geschreven is, zoowel direct tegen annexatie als voor een waarlijk in ternationaal beleid, dat zich boven het directe eigenbelang van de afzonderlijke staten stelt en daarmee de belangen van het geheel dient, verheugt mij deze uit spraak. Die vertieugenis neemt toe door de wijze waarop Je Maintiendrai het standpunt der Volksbeweging motiveert erkennend dat wij op den drempel van een nieuwe wereld staan en den moed too- nend om dien drempel te overschrijden Het was juist die moed. die hier bepleit werd toen ik onlangs onder den titel „Vijf Ministers" over de mislukte conferentie van de ministers van Buitenlandsche Zaken in Londen schreef. Je Maintiendrai acht het zwakke punt in het betoog der annexionisten. dat zij geen enkel dwingend argument naar voren hebben gebracht, waaruit men on afwijsbaar tot de noodzaak van annexatie zou moeten besluiten. Zij hebben verschil lende leuzen aangeheven om een annexa tie te rechtvaardigen: veiligheid, annexee- ren of verarmen, schade- en rechtsherstel. Maar bij elk dier leuzen kan men zeggen: gij kunt dat ook op een andere manier bereiken! Het gebrek aan levensruimte acht de Volksbeweging geen argument, dat an nexatie rechtvaardigt, maar hoogstens een voorwendsel tot agressie. Militaire over wegingen acht zij zwak, omdat zij niet gelooft, dat door annexatie onze veilig heid aanmerkelijk kan worden vergroot. Wat maakt het uit. in een wereld waarin het ruimteprobleem bijna overwonnen is en een enkele atoombom een millioenen- etad in puin legt, of onze grenzen enkele tientallen kilometers verder naar het Oosten liggen? Maar het belangrijkste wordt genoemd, dat Nederland het land is van Hugo de Groot en Vollenhoven, dat wij ook ten aanzien van de internationale samen leving dragers zijn van een idée. De idéé, dat ook de internationale samenleving een rechtsorde moet zijn, waar niet de macht het laatste woord spreekt, al is zij een realiteit, die men niet straffeloos kan voorbijgaan. Van die rechtsorde schijnen wij ver af te staan. De eerste punten van het Atlan tisch Handvest: geen gebiedsuitbreidin gen. geen veranderingen van grenzen zon der toestemming der betrokken bewoners, schijnen te zijn vergeten. Wat wordt de zin van dezen oorlog? Nu de bondgenooten hem zegevierend beëindigd hebben, krij gen zij blijkbaar ruzie over den buit. Wij kunnen daar niet aan mee doen zonder het beste uit onze geschiedenis te ver loochenen. Dit woord van Je Maintiendrai is mij uit het hart gegrepen. En ik beaam ten volle hetgeen er op volgt: „Dit standpunt is geen uitvloeisel van een sentimenteel pacifisme, van behoudzucht, van ruimte vrees, van onwerkelijk idealisme of der gelijke overwegingen meer. Het is enkel een uitvloeisel van onze diepe overtui ging, dat er in Europa en in de wereld geen werkelijke vrede zal zijn, zoolang iedere staat alleen maar eigen belangen najaagt. De oplossing van het Duitsche vraagstuk met uitschakeling van het Duitsche gevaar in de toekomst is een algemeen Europeesche aangelegenheid." Juist! De Volksbeweging blijkt geheel in de lijn te komen van het betoog, dat op deze plaats in een reeks artikelen over Fede rale Unie is gevoerd, als zij spreekt over de nieuwe wereld, op welker drempel wij staan en „waarin de vrede alleen dan zal zijn gewaarborgd, wanneer de staten, groote evengoed als kleine, hun vroegere onbeperkte souvereiniteit opgeven ten gunste van een bovenstatelijke ordening, opgebouwd op den grondslag van gelijk recht voor allen, gemeenschappelijke ver antwoordelijkheid en de erkenning, dat de macht ondergeschikt moet zijn aan het recht. Wanneer de verantwoordelijke staatslieden van Europa en dan niet enkelen, maar allen op dezen grondslag gingen beraadslagen over de reconstruc tie van Europa, met daarbij den eerlijken wil om tot elkander te komen en ook be reid om een offer te brengen, wanneer de algemeene zaak zulks zou eischen, dan .zouden wij verder komen dan langs de wegen, die tot nu toe bewandeld zijn. In elk geval zal Nederland daaraan hebben vast te houden. Het land van Hugo de Groot heeft in de wereld een roeping te vervullen. Daarmee verdraagt zich niet dat wij struikroover met de struikroo- vers zouden worden. Zelfs niet, wanneer wij er beter van zouden worden met het wèl te doen. Dat is fiere taal. Zij wordt met vreugde geciteerd. De schrijver van het artikel spreekt nog over het voorstel van de staatscommissie tot onderzoek van het annexatie-vraag stuk, „om niet tot annexatie over te gaan Het woord is aan.... Je Ma utiendrai: Wij kunnen geen nieuwe wereld opbouwen, wanneer wij dezelfde wegen blijven bewandelen, die de voor- oorlogsche wereld naar den afgrond hebben gevoerd. De ontvangst van Eisenhower op het «valeis Xoordeinde In den Haag. Op de foto ziet men o.m. de Koningin, gen. Eisenhower, Prins Bernhard, min. Sohcrniorhora De toestand op Java Soekarno is bij den brigade-generaal King ontboden, die hem heeft gezegd, dat hij niet tevreden was met het gedrag der nationalisten in Batavia. Generaal King haalde verschillende gevallen van wette loosheid aan en verklaarde dat de partij leiders verantwoordelijk zullen worden ge steld voor de door hun volgelingen ver oorzaakte onlusten. Soekarno zeide, dat deze teweeg gebracht werden door een aantal jongeren, die heel moeilijk in de hand te houden waren. De houding van de geallieerde autori teiten is nog steeds niet heelemaal duide lijk. Zoo hadden zij b.v. de toezegging ontvangen, dat het blad „Merdeka" niet meer zou verschijnen. Deze toezegging is door de nationalisten echter niet nage komen. Zeshonderd van de drieduizend Neder landsche onderdanen uit het Wilhelmina- kamp zijn uit Singapore scheep gegaan naar Batavia. Groentedistributie afgeloopen. De distributie van alle soorten groen te is geëindigd, daar de aanvoer zoo ruim is. dat het niet meer noodzakelijk is eeni- ge beperkende maatregel te laten voort duren. Geen Communisten in Haarlems Noodraad Ged. Staten hebben het beroep der com munisten tegen de beslissing van den Haarlemschen burgemeester, die de candi- datenlijsten van de communisten voor den noodraad als ongeldig had beschouwd, ongezond verklaard. Dientengevolge zul len er dus geen communisten zitting krij gen in den Haarlemschen noodraad. Nu er dus slechts 37 candidaten zijn overgebleven voor 39 zetels zal de ver kiezing bij enkele candidaatstelling ge schieden. De Haarlemsche noodraad zal dus uit 37 leden bestaan. De vernielingen te Nijmegen Droeve balans Een statistiek van de vernielingen in Nijmegen geeft aan, dat 60 straten totaal weg zijn, 2260 huizen werden vernield, 13000 ernstig beschadigd. Van het zaken centrum werden 400 winkels verwoest. 7 Kerken en universiteitsgebouwen, de hotels en 4 bioscopen werden vernield. 16000 menschen werden gedood, 3150 voor hun leven verminkt. Wegens woning gebrek leven nog 800 menschen in schuil kelders. VELSEN Gem. Geneesk. dienst verhuisd. De Gem. Geneeskundige dienst werd eenige jaren geleden gehuisvest in een villa aan de Jan Kostelijklaan. De dienst werd hieruit door de Dmtschers verdre ven met het bekende gevolg: toen ze het gebouw verlieten was het „uitgewoond De dienst heeft thans een onderdak ge kregen in het perceel Stationsweg 80. Vuilnisstortplaats aan Zijkanaal C. Burgemeester en Wethouders van Haar lem hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vergunning ingevolge de Hinderwet verzocht voor het oprichten van een vuilnisstortplaats op een terrein aan het Zijkanaal C kad. gemeente Vel- sen sectie N no. 284 (ged.), waarbij als be weegkracht zal worden aangewend een stoommachine van 16 P K. ten behoeve van een kraan- en grijpaandrijving. Op Zaterdag 20 October a.s. des voorm. te elf uur zal ten gemeentehuize gele genheid bestaan, bezwaren tegen dit ver zoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker als zij, die bezwa ren hebben, kunnen gedurende drie dagen vóór bovengenoemden datum ter secre tarie der gemeente Velsen (4e afdeeling) kennis nemen van de terzake ingekomen schrifturen. Het verzoek met bijlagen ligt ter ge meente-secretarie ter inzage. Jan van Drimmelen overleden Bekend Duiker J.l. Zaterdag is te Overveen overleden de heer Jan van Drimmelen. Hij is 73 jaar oud geworden. De heer Jan van Drimmelen, beter be kend als „Oome Jan", was in den kring der Nederlandsche duikers een beken-d figuur en gedurende meer dan een halve eeuw heeft hij den naam der Nederland sche duikers in binnen- en buitenland hoog gehouden. Oome Jan, die niet alleen een goed dui ker. maar ook een goed verteller was, heeft heel wat kunnen vertellen over het vele groote bergingswerk, waarbij hij als duiker behulpzaam is geweest. Reeds op jeugdigen leeftijd was hij bij het bergings werk gekomen. Als jongen van 18 jaar trok hij het duikerspak aan en dook hij bij een moeilijk bergingskarwei op ce Maasvlakte. Al spoedig bleek, dat de Maassluizer jongen uit het goede duikers hout gesneden was en zoodoende kreeg hij volop werk. Hij werkte jaren geleden een seizoen bij de Lutine en dit haast legendarisch geworden goudschip heeft hem zijn geheele leven vastgehouden In het laatst van de vorige eeuw trad hij in dienst van de firma Zurmühlen te IJmui- den, waar hij een geheele reorganisatie meemaakte, toen dit bedrijf aan Bureau Wijsmuller overging. Ook voor Bureau Wijsmuller heeft van Drimmelen veel grobt werk verricht. En niét alleen deed hij veel duikerswerk, ook als adviseur is hij meermalen opgetreden en kon hij mee werken aan het doen slagen van moeilijk bergingswerk. De Lutine heeft hem inderdaad nooit losgelaten. Hij wist altijd veel van de Lutine te vertellen en hij was al in de zeventig toen hij nog met een plan rond liep om opnieuw te trachten het goud aan dit schip te ontworstelen. Hij beweerde steeds, dat de schat nog aanwezig was, maar dat de ondernemingen, die er op uit zijn geweest, het goud te bergen, steeds op de verkeerde plaats gezocht hebben. Als de oorlog niet tusschenbeide was ge komen zou men Jan van Drimmelen on getwijfeld nog eens aan het werk hebben kunnen zien als de zooveelste zoeker naar het goud van de Lutine. De begrafenis van dezen merkwaardigen" man heeft plaats a.s. Donderdagmiddag te 2 45 uur op de Algemeene Begraafplaats in IJmuiden. behoudens enkele grenscorrecties, die hier buiten vallen, maar tot bezetting van een bepaald stuk Duitsch grondgebied." Die bezetting zou dan „alle mogelijkheden openhouden en tegelijk in 6taat zijn, onze aanspraken op schadevergoeding kracht bij te zetten. Als zoodanig is zij een uitstel van de beslissing." Deze passage vergt verduidelijking en het zou goed zijn, als het voorstel van de staatscommissie volledig werd gepubli ceerd. Wat houden die grenscorrecties in en wat wordt precies met het uitstel be doeld? Hoe dan ook, er is een belangrijke wen ding in de gedachtenwisseling over an nexatie gekomen, die er tegen in gaat. En het bewustzijn van de noodzaak, een nieuwe wereld te durven betreden 16 in belangrijken kring in Nederland,die zich op onze beste tradities beroept, tot uiting gebracht. Moge het weerklank vinden ook buiten onze grenzen! R. P. Door talloozen toegejuicht kwam gen. Eisenhower Zaterdag het met vlaggen ge tooide Amsterdam bezoeken. Om onge veer kwart over twee werden de gene raal, zijn stafchef It. gen. W. Bedell Smith en Prins Bernhard aan den rand van de stad door burgemeester De Boer ontvan gen, die met hen een rondrit maakte door de straten, waar velen opgesteld stonden om Ike te zien. Nergens was de drukte echter grooter dan op den Dam, waar een dicht opeen gepakte menigte samengeko men was. Een warm enthousiasme be groette den generaal en het gezelschap, toen zij voorreden en het Paleis binnen traden. In de Burgerzaal wachtten verscheidene honderden prominenten der burgerij en militairen met spanning op de komst van het gezelschap, toen toch nog vrij onver wacht de speciale gasten van dezen mid dag. de generaals Eisenhower en Bedell Smith, begeleid door den Prins en eenige hooge militaire en burgerlijke functiona rissen de trap op en de zaal binnenkwa men. Allereerst begaven zij zich naar een kleinere zaal, waar eenige ministers, de Amsterdamsche wethouders en een aan tal Amerikaansche opperofficieren de beide generaals begroetten. Het gelukte gen. Eisenhower in een onbewaakt oogen- blik aan te spreken. ..Wat vindt U het minst prettige van ons land, generaal'" „Och, ik heb tot nu toe slechts prettige herinneringen aan Holland, maar jullie in West-Europa schijnen nogal graag Ameri kaansche sigaretten te lusten, is 't niet? Nu. troost je maar, wij zijn er ook niet afkeerig van" Wat kun je dan anders dan zedig ja-knikken? ,.En wat heeft U het aangenaamst getroffen?" „De sfeer van de ontvangst. Ik had iets stijf-vormeliiks verwacht, maar het ging allemaal zoo vlot en jullie spreken God-zij-dank een soort Engelsch dat voor ons ook verstaanbaar Is". Tn de Burgerzaal werd het gezelschap met een geestdriftig applaus en gejuich begroet. Het aanvankelijk ernstige ge zicht van den generaal gleed uit bij een dergelijk enthousiasme en z.ijn mond ver breedde zich tot een prettigen glimlach. Burgemeester De Boer hield een geestige korte redevoering die de generaals en het publiek meermalen aan het lachen brach ten, waarin hij de dankbaarheid van Am sterdam vertolkte voor het feit, dat de be vrijding geen slagveld in het Westen ge bracht heeft. Amsterdam kent geen eere burgerschap, maar wel een gouden me daille, die slechts zeer sporadisch uitge reikt wordt. De burgemeester vertelde, hoe hij naar de Ned. Bank gegaan was en vergeefs om wat goud voor een me daille gebedeld had: er was geen korrel tje aanwezig. Nu had hij zich ertoe moe ten beperken een gecalligrafeerde schuld bekentenis van één gouden medaille aan den generaal ten geschenke te geven. Gen. Smith werd begiftigd met de zilveren me daille, waarvoor wel specie aanwezig was. In zijn wederwoord bewees gen. Eisen hower eer aan ons land en vooral aan Prins Bernhard als leider van de B. S en adviseur voor B. S.-aan gelegenheden en aan de spoorwegstakers. Hij wees erop, hoe de houding van ons volk als geheel, waarin Hitier zich zoo misrekend heeft, inspireerend heeft gewerkt op de volken die nog vrij en niet in actief verzet tegen de vijanden van de vrijheid waren. Ook toen het gezelschap het Paleis ver liet. gaf het publiek uiting aan zijn geest drift die nog verhoogd werd bij het défilé van Nederlandsche troepen. Eisenhower werkt mee Om geroofde te doen terugkeeren Tijdens zijn bezoek aan de Amerikaan sche ambassade in Den Haag heeft gene raal Eisenhower tegenover leden tan de Amerikaansche militaire missie in Ne derland. alsmede persvertegenwoordigers, verklaard, dat hij onmiddellijk na zijn terugkeer in Duitschland alles in het werk zal stellen om de door de Duitschers ge roofde Nederlandsche goederen zoo snel mogelijk naar ons land te doen terug keeren.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 1