IJmuider Courant Sjidehara's nieuwe plannen De Dagbladen Laval ter dood veroordeeld Kennemer Editie van Haarlems Dagblad Dirccteur-ÏIoofdredactour: Robert Pcereboom êrtc .Tnarctmc So. 18 f49 Bureaux: Kennemerlaan 154, IJmuiden - Telefoon 5437 Te Haarlem: Gr. Houtstr. 93 Telefoon 10724. HET is van het grootste belang dat ten spoedigste meer papier ter beschik king van de dagbladen wordt gesteld. Wij moeten, om onze taak in de samenleving goed te kunnen vervullen, meer gelegen heid tot publicatie van nieuws en voor lichting hebben. Het is noodzakelijk daar over in het openbaar te schrijven, omdat deze zaak maar blijft slepen, ondanks den voortdurenden aandrang, om verbetering in den toestand te brengen. Met deze ver traging wordt het algemeen belang ge- fechaad. Want al lijkt het, oppervlakkig be schouwd, alsof dit een oratio pro domo is, een betoog voor eigenbelang, toch is dat niet het geval. Aan belangstelling voor de dagbladen bestaat ook nu geen gebrek. Allerminst. Maar zij kunnen met deze minieme papiertoewijzing, die veel ge ringer is dan in andere landen, waar men blijkbaar de beteekenis van de dagblad pers beter begrijpt, maar een deel van hun werk verrichten. Zoo gaat het niet. Wij hebben ons verwonderd over het uit stel in de hervatting van een democratisch bestuursbeleid in ons land, dat ertoe ge leid heeft dat nu kwesties van overheer- schend belang zidh voordoen, zooals het vraagstuk van annexatie en schadeloos stelling en de moeilijkheden in Indië. er nog geen Noodparlement is waarin deze zaken aan de orde kunnen worden ge steld en waarin de stem van Nederland kan weerklinken. Hetgeen voor onze po sitie in het buitenland van de grootste beteekenis zou zijn. Inmiddels is het noo- !dig gebleken een perscampagne te voeren voor het spoedig houden van verkiezin gen, Men krijgt soms den indruk dat in Den Haag de meening overheerscht, dat de goede wil van democratisch voelende bewindslieden de democratisdhe instellin gen wel met succes vervangen kan Maar dat is niet zoo. Die democratische instel lingen hebben een zeer werkelijk en on vervangbaar belang; pas bij haar optre den kan er sprake zijn van een reëele werking der democratie. In het romp- parlement, dat alleen maar het ontwerp- Noodparloment mag behandelen en over fcndere zaken moet zwijgen, heeft giste ren een der leden van een dictatuur ge sproken. Ten onredhte, want een dictato riaal bewind is iets anders dan het régi me, waaronder wij nu leven. Dat hebben wij ondervonden. Maar het huidige régi me, dat den noodzakelijken grondslag van de democratie mist, dat in een min of meer zwevende positie verkeert, mist daardoor vastheid en lijn. In toenemende mate rijst twijfel over het beleid. Het is geen wantrouwen, maar twijfel. En tel kens, op allerlei gebied, mist men den be- elissenden invloed van de deskundige voorlichting, die blijkbaar ontbroken heeft of niet voldoende aandacht heeft genoten. Dit is ook op het gebied van de dag bladpers het geval. Er is geen vaste koers. Er wordt veel gepraat maar weinig be slist. In een zaak als de papiervoorzie ning wordt daardoor het algemeen belang direct geschaad. Men begrijpt blijkbaar niet van hoe groote beteekenis voor het maatschappelijke leven de normale wer king van de dagbladpers is, die moet kun nen fungeeren als het dagelijksche con tactmiddel der openbaarheid, zoowel op economisch en sociaal als op cultureel ge bied. Men is geneigd de dagbladen voort durend te beschouwen als middelen tot het voeren van een politieke gedachten- wisseling, hetgeen slechts een deel van hun taak is. Sommige hebben daaraan vroeger nooit deelgenomen en dat was ook volkomen aanvaardbaar, want het is niet noodig dat alle dagbladen aan poli tiek doen. Zij hebben heel wat meer op hun werkprogram en het is noodzakelijk •dat zij dat verrichten. Het waarborgt de Regelmatige werking van de groote, inge wikkelde machinerie van het openbare leven. De menschen kunnen niet buiten een krant, niet omdat zij het geen dag zonder politieke beschouwingen kunnen 6tellen, maar omdat het dagblad hun een menigte inlichtingen verschaft, die zij niet missen kunnen. Zoo was het een eeuw geleden niet gesteld, maar er zijn 'andere tijden gekomen, de structuur van 'de samenleving is steeds meer gecompli ceerd en verfijndenfin, het kan niet 'anders meer. Het zonderlinge is. dat men dit in Den Tlaag maar niet schijnt te kunnen be- 'grijpen. De bewijzen zijn overal en voort- 'durend te vinden. Wie aan deze dingen twijfelt, moet eens probeeren. het een week zonder krant te stellen. Nu hebben "wij den zonderlingen toestand zien ont- btaan. dat aan de weekbladen en andere periodieken, die een geheel andere en Veel minder dringende taak vervullen, belangrijke uitbreiding van den omvang "is veroorloofd, zoodat sommige zelfs over meer papier dan de dagbladen be- techikken. Door dezen maatregel wordt kle kleine papier-reserve in ons land weer beperkt en de kans op de noodzakelijke Vergrooting van den omvang der dagbla den verminderd. Blijkbaar is dit een ge- Volg van gebrek aan samenwerking van departementen en van ondeskundige •maatregelen. Maar dit foutieve beleid blijft nu al weer wekenlang voortduren Er komt geen verbetering ofschoon er bij "herhaling te bevoegder plaatse de aan dacht op is gevestigd. Ik moet daartegen protesteeren. Dit is een zaak van alge- taeen belang. R. P. De vice-president van Argentinië is af getreden. In April 1946 zullen verkiezingen worden gehouden. De nieuwe Japansche premier Sjidehara heeft toegezegd, dat al diegenen, die zich in het verleden aan de rechten van het Japansche volk hebben vergrepen, streng bestraft zullen worden. Hij deelde verder mede, dat een socialistische partij gevormd Sjidehara, wordt en dat zijn regeering zich hiermede niet zou bemoeien Hij wilde niet antwoor den of een dergelijke niet-inmenging zich ook zou uitstrekken tot de communisten. Voorts heeft hij een 8-punten program bekend gemaakt, dat den grondslag zal vormen voor het beleid van zijn kabinet. De voornaamste dezer 8 punten zijn: Vestiging van een democratische regee ring, invoering van volledige vrijheid van drukpers, vereeniging en vergadering. Spoedige reorganisatie van het hooger- en lagerhuis. Drastische vernieuwing van het geheele bestuursapparaat, optreden tegen de euve len van de bureaucratie en tegen het ge brek aan discipline. Radio-familieberichten voor Indië Worden kosteloos verzonden „Herrijzend Nederland" zal van Zater dag 13 October af familieberichten uit zenden aan verwanten in Indonesië en andere gebieden in het Verre Oosten. De berichten zullen iederen dag worden om geroepen over den korte-golfzender P.C.J. op de 19.71 meter van 15 uur tot 15.30 uur Nederlandschen tijd Teneinde snel een zoo groot mogelijk aantal families in staat te stellen hun fa milieleden gerust te stellen, zullen de be richten slechts mededeelingen van goeden welstand kunnen bevatten en voorloopig slechts verzonden kunnen worden door naaste familiebetrekkingen en verloofden. De berichten zullen worden omgeroepen als in volgend voorbeeld: Bericht voor H. Jansen en zijn echtge- noote B. Jansende Jong, laatstbekende woonplaats: Bandoeng, Java. De familie J. de Jong (volgt adres) bestaande uit vader, moeder, dochter Annie en schoon zoon Han, zoon Wim en zoon Piet, bevin den zich allen in goeden welstand. Ook de familie R. Jansen maakt het goed. alleen Mien de Jong uit Arnhem is in 1943 ge storven. Dit bericht was bestemd voor H. Jansen en echtgenoote B. Jansende Jong uit Bandoeng op Java. Belanghebbenden moeten zoo spoedig mogelijk schrijven, met opgave van details aan „Herrijzend Nederland" radiobaken Indië, postbus 100, Hilversum. Aan deze berichtgeving zijn geen kosten verbonden. Dinsdag is reeds de laatste zitting ge houden in het proces tegen den oud-Vichy- premier Laval. De jury veroordeelde hem ter dood. Laval zelf noch zijn verdedigers bevonden zich in de rechtszaal. Léon Noel, de Fransche ambassadeur te Warschau, weigerde getuigenis af te leg gen in Lavals afwezigheid. Het is mij mo reel onmogelijk, zoo zeide hij, een getuige- verklaring af te leggen zonder aanwezig heid van den beklaagde. De openbare aanklager betoogde, dat Laval's buitenlandsche politiek een aan slag was op den staat. Zijn buitenlandsche politiek was misdadig. De jury verklaarde Laval schuldig Zijn doodvonnis brengt mee het verlies van de burgerrechten en de confiscatie van zijn bezit. De uitspraak der jury werd aan Laval in zijn cel medegedeeld. Zijn reactie was: ,,Ik heb het wel verwacht. Ik zal geen verzoek om gratie teekenen". Laval's verdedigers zullen zich recht streeks tot de regeering richten met het verzoek het over Laval uitgesproken doodvonnis te vernietigen en het proces te herzien. Vergaande inkrimping van de bedrijven, welke zich als gevolg van de oorlogs productie hebben uitgebreid. Herziening van de prijspolitiek en heroriënteering van de geleide economie. Invoering van een vooruitstrevende on- derwijs-politiek, gericht op de volledige ontwikkeling van de persoonlijkheid en van het bewustzijn van dienstbaarheid aan den staat en de gemeenschap. Toestand in Batavia vrij kalm Tengevolge van de ongeregeldheden op geheel Java heeft de R.A.P.W.I. (de hulp verleningsorganisatie) haar werkzaam heden stopgezet. Volgens Un. Press publiceert de Times uit Batavia een bericht van 8 October, waarin o.a. wordt gemeld, dat Indonesi sche nationalisten Engelsche en Neder- landsche assistenten voor de verzorging van krijgsgevangenen en geïnterneerden te Bandoeng zouden hebben gearresteerd. Ook zouden zij één der voor de gevan genen bestemde hospitalen, het Juliana- Ziekenhuis, ondanks de protesten in be slag hebben genomen. In Bandoeng zouden eveneens alle ge matigde Indonesische overheidspersonen zijn gearresteerd. De nationalisten zouden hebben afgekondigd, dat aan Europeanen en Indo-Europeanen geen voedsel meer zou mogen worden verkocht. In Batavia hebben de Geallieerden de voornaamste der door de Indonesiërs be zette banken weer in bezit genomen en de barricades opgeruimd. Intusschen krijgt men steeds meer zekerheid, dat de Jappen de nationalisten in het geheim steunen. Nationalisten zijn het intemeerings- kamp te Buitenzorg binnengedrongen en hebben o.m. veel gestolen. De Japanners hebben op geen enkele wijze ingegrepen. Nu is een Nederlandsch detachement naar het kamp ter bewaking en bescherming onderweg. De situatie te Batavia is vrij kalm. Dins dag echter zijn twee Nederlandsche bur gers door nationalisten vermoord. De Chi- neezen overwegen nog zich met Tsjoeng- king in verbinding te stellen. Het marine-arsenaal te Batoe Lorong op Madoera is door de Jappen opgeblazen, om te voorkomen, dat het in handen der nationalisten zou vallen. Het vliegveld van Soerabaja is onbruikbaar gemaakt. Op het vliegveld van Djokjakarta zijn een aantal Japansche vliegtuigen in brand ge stoken. Thans is gebleken, dat 2000 man nauwe lijks geoefende Nederlanders en Indone siërs in 1942 door een guerillastrijd in de bergen van Sumatra onder leiding van gen.-majoor Overacker 100.000 Jappen 3 weken hebben vastgehouden. Toen de Jappen zagen hoe gering het aantal hun ner tegenstanders was, waren zij zeer kwaad. Belangrijke besprekingen met Engeland Nederlandsche ministers naar Londen Dinsdag zijn de ministers van buiten landsche zaken en overzeesche gebieds- deelen, mr. E. N. van Kleffens en prof. dr. J. H. A. Logemann, per vliegtuig naar Engeland vertrokken, waar zij belangrijke besprekingen zullen voeren met vooraan staande figuren uit Engelsche regeerings- kringen. De ministers worden Donderdag in Nederland weer terugverwacht. I/tv al Woeiwtdag 10 October 1943 Uitgave van de stichting Voorlichting te Haarlem. Abonnementen: p.week 31 ct. per kwartaal 4. Het woord is aan.... Buckle: De menschen kunnen nooit vrij zijn als zij niet tot vrij heid worden opgevoed. (Uit: Geschiedenis der Beschaving, X) VELSEN Op Java overleden Bij de te Bloemenaaal wonende ouders is bericht ontvangen, dat resp. op 1 April 1943 en op 28 Maart 1944 in een kamp op Java zijn overleden A. T. A. baronesse van Tuyll van Serooskerken, echtgenoote van jhr. I. Alewijn en J. W. G. baron van Tuyll van Serooskerken, in den leeftijd van resp. 40 en 39 jaar. De overledenen zijn kinderen van F. W. baron van Tuyl van Serooskerken en C. M. baronesse van Tuyll van Serooskerken Boreel te Bloemendaa! en kleinkinderen van wijlen jhr. J. W. Boreel van Hogelan- den. oud-burgemeester van Haarlem, vroe ger woonachtig op Waterland. Drankwet. Bij Burgemeester en Wethouders van Velsen is ingekomen een verzoekschrift van Antonius Holleman, van beroep can- tinehouder, wonende te Beverwijk, om een Verlof A. voor den verkoop van zwak- alcoholischen drank in het Sportpavïljoen Watervliet Hoogoven staten 1945 van het perceel Groote Hout- of Koningsweg te Velsen-Noord. Vóór 29 October 1945 kan een ieder tegen het verleenen van dit verlof schriftelijk bezwaren bij den Burgemeester voornoemd inbrengen. Helpt Oosterbeek Naar we vernemen, ligt het in de be doeling bij de actie voor steen aan Oos terbeek ook de schooljeugd in te schake len. Dezer dagen zullen de jongelui huis aan huis verschijnen, om van „alles en nog wat" in ontvangst te nemen: hamers, nijptangen, schroevendraaiers, kruiwagens, zagen, sleutels, kwasten, troffels, spijkers, schroeven, enz., want er is daar in Oos terbeek letterlijk gebrek aan alles. Velsenaren, de oorlog is onze gemeente niet onopgemerkt voorbij gegaan, integen deel, maar wat hier is geschied, haalt niet bij wat Oosterbeek ondervonden heeft! Ieder kenne zijn plicht. IJMUIDEN „De Visscherijwereld". Wij ontvingen tot onze vreugde het eerste nummer van het herrezen weekblad voor den vischhandel „De Visscherijwe reld", in hetzelfde kleed, waarin het na zijn oprichting op 21 Februari 1941 gedu rende een tweetal jaren gestoken was. Onder den titel „Onze Herrijzing" wijdt de voorzitter van de F. O. V. de heer F. R. Ommering 'n hoofdartikel aan deze voor den vischhandel zoo belangrijke gebeur tenis. Hij brengt daarin o.a. dank aan de officieren van het Militair Gezag voor de groote moeite die zij zich gegeven hebben en nog voortdurend geven, om overal de Nederlandsche vaartuigen op te sporen en weer aan de eigenaren terug te bezorgen. Verder noteer en wij de mededeeling, dat de minister van Binnenlandsche Zaken de toezegging heeft gedaan, dat „De Vissche rijwereld" het eenige vakblad zal zijn dat op dit terrein mag verschijnen, welke toe zegging het blad kreeg op grond van zijn: gunstige antecedenten. Verder bevat het blad verschillende offi- ciëele mededeelingen enz., van belang voor de verschillende vakgroepen en wijdt de voorzitter van de Vakgroep Detailhandel in Visch eenige gevoelvolle woorden aan de nagedachtenis van den heer Klaas Lammers, in leven plaatsvervangend voor zitter, op wiens graf op Maandag 17 Sep tember j.l. een gedenksteen, aangeboden door den Kleinhandel, werd onthuld. Onder de marktberichten missen we nog die van IJmuiden. De „Hudson" weer thuis De motorsleepboot ..Hudson", die in. den aanvang van 1940 door L. Smit en Co's internationale sleepdienst in bedrijf werd gesteld en begin April van dat jaar haar thuishaven verliet, is behouden te ruggekeerd. Den geheelen oorlog heeft het schip onder kapitein B. C. Weltevre den dienst gedaan en daarbij zijn ver schillende stoute stukjes uitgehaald. Toen de „Hudson" in Algiers lag, brak brand uit op een munitieschip. De toestand werd 'hachelijk en de eenige redding zou zijn, wanneer men de brandende fakkel uit de haven zou kunnen sleepen. Kapitein Wel tevreden, die in Engelsche kringen bekend staat als uncle Ben", vroeg vrijwilligers om het brandende schip vast te maken. Een Hollander en een Deen wisten de tros aan het drijvende gevaar te beves tigen en, nadat drie keer de sleeptros ge broken was. kon men het munitieschip op een veilige plaats aan den grond zetten. Net was de „Hudson" op voldoenden af stand, of het zwaar geladen wrak vloog in de lucht. Dit staaltje van Hollandschett moed en sleepkunst redde velen het leven* De kapitein en de twee vrijwilligers wer den later in Swansea gehuldigd en ont vingen een Engelsche onderscheiding. De „Hudson" zal niet lang in het va derland blijven, want het ligt in de be doeling, dat zij Maandag a.s. weer uit vaart Zij heeft Hollands Glorie, de zee sleepvaart, eer aangedaanl J

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 1