BrinÉa Alkmaar Packet Kort en bondig Luidsprekers prima naaister Poolsch-Russische grens besp rek ingen Tusschen Rusland en Polen vinden naar He speciale correspondent van de Daily Mali meldt, besprekingen plaats over een belangrijke herziening van de nieuwe Poolsch-Duitsche grens, zooals deze voor- loopig in Yalta en Potsdam werd vastge steld Oorspronkelijk was bepaald, dat deze grens ten Westen van de Oder zou loopen teneinde den Polen vrijen toegang tot de Oostzee te verleenen en Swinemün- de aan de Poolsche zijde van de grens te brengen. Bij nader inzien wensehen de Russen deze grens te wijzigen. Polen heeft toegestaan, dat een strook grond op den rechteroever van de Oder, ingaande 1 October j.l. voor een tijd van 5 maanden aan de Russen wordt afgestaan. Voorts wordt onderhandeld om de overdracht van Swinemünde aan Polen uit te stellen, teneinde de Russen meer tijd te geven voor het verwijderen van de Duitsche in stallaties voor het experimenteeren met en produceeren van V 1 en V 2 wapens en atoombommen. BINNENLAND Het Amsterdamsch Conservatorium telt thans 300 leerlingen, de muziekschool 900. De directeur de heer W. Andriessen verheugt zich over de groote belangstelling onder de Jeugd voor de muziek. Uit het interneeringskamp bij Goes ont snapten twee N. S. B ers. Zij gingen ..liften" maar er ontstond achterdocht tegen de ruannen die zoo kaal geknipt waren. Daar door werden zij spoedig aangehouden Ingesteld is een rijksdienst voor land- bouwherstel, die tot doel heeft: le het her stel van defensie-, bezettings- en oorlogs schaden aan land- tuin- en bouwgronden en daarbij behoorende gebouwen. 2e bevorde ring van een geregelde bedrijfsvoering in die gebieden en 3e regeling van vergoedingen van agrarische schade Verschenen is een Staatsblad betreffen de hernieuwde inwerkingtreding van voor- looplg geschorste wettelijke maatregelen op het gebied van den middenstand. De Nederlandsch-Belgische commissie inzake de spelling der Ned. taal zat binnen kort haar eerste vergadering in Den Haag houden. De burgemeester var. Tiel had behoefte aan een hoogen hoed. Hij kreeg er een uit. Amerika! In Canada zijn een miilioen paar schoe nen aangekocht door de U N.R.R.A die be stemd zijn voor Nederland en Frankrijk Het voorloopig partijbestuur der R. K. Staatspartij hield een vergadering waarin de verhouding tot de Nederlandsche Volksbe weging werd besproken. De partijleiding acht nauwer contact en breede samenwer king met de andere staatkundige groepee- ringen gewenscht en noodzakelijk. De wijze waarop de Volksbeweging zich de/e dacht te verwezenlijken bij de a.s. verkiezingen lijkt het dag. bestuur niet aanvaardbaar. Zoodra de Volksbeweging als paltij zou gaan optreden spreekt het vanzelf, dat het lidmaat schap der Staatspartij met het lidmaatschap der Volksbeweging niet meer is te vereeni gen In het voorloopig bestuur werden ge kozen de heeren mr. dr. P. I. Witteman en Prof. mr. C. Romme te O verveen. BUITENLAND Er is algeheele overeenstemming op politiek gebied tusschen de Chineesche communisten en de centrale Chineesche re geering bereikt. De Keulsche burgemeester Adenauer Is ontslagen omdat hij volgens de Britten niet voldoende aandacht schonk aan den bouw van noodwoningen voor den komen den winter. De benzinedistributie in Engeland blijft bestaan. Ook ls het nog niet moge lijk de toewijzingen te vergrooten. Na het aftreden van het kablnet- Voulgaris heeft de leider der Grieksche li berale partij opdracht gekregen een nieuw kabinet te vormen. HONKBAL. Vanwege liet t2Mi-jang be staan houdt de H. H. C. E.D.O. Zaterdag van 4—6 uur een receptie in „Brinkmann" te Haarlem VOETBAL. De competitie in de distric ten l en 2 zal op Zondag 4 November be ginnen. Harmonie-Crescendo jubileert H. W. Hofmeester 75 jaar Wij hebben reeds medegedeeld, dat de Haarlemsche muzlekvereeniging „Harmonie- Crescendo" haar gouden feest gaat vieren. In 1895 bestond hier ter stede een zang kwartet uit leden van de If. IJ. S. M. De ge dachte kwam op een muziekvereenlging op te richter.. Onmiddellijk traden 21 leden toe. De moeilijkheid was om aan instrumenten te komen. Ijverig werd gewerkt donateurs en kunstlievende leden te winnen en dit slaagde zoo goed, dat de firma Kessels te Tilburg zooveel vertrouwen in de toekomst van de nieuwe vereeniging had, dat zij de instrumenten op afbetaling leverde. Toen werd op 9 October 1395 definitief overgegaan tot oprichting van „de Harmonie", in de wandeling het „Spoorcorps" genoemd. Als directeur trad op de heer Weckesser. gepen- slonneerd stafmuzikant van het Indische leger. Lr werd met zooveel lust gestudeerd, dat men na 7 maanden op een concours te Leeuwarden al een len prijs behaalde. Die bronzen medaille werd gehecht aan een vaandel dat van...bordpapier gemaakt was! Na een Jaar volgde de heer Bernhard, oud kapelmeester der huzaren den heer Wec kesser, die naar Enschede vertrok, als direc teur op. In 1901 overleed de heer Bernhard. door de „Harmonie" betreurd, want hij had veel gedaan om de vereeniging vooruit te brengen Toen werd de heer H. W. Hof meester bereid gevonden den dirigeerstaf op te nemen. In 1917 associeerden ..Harmonie" met „Crescendo", ook een corps uit spoorweg personeel bestaande. Onder de bezielende leiding van den heer Hofmeester heeft „Harmonie-Crescendo" veel lauweren geoogst. Aan het vaandel nu een mooi kunstig bewerkt product van kunstnaaldwerk werden niet minder dan een 150 tal medailles: lauwertakken en kran sen gehecht. Voor de concoursen kwam het corps in den laatsten tijd uit in de hoogste afdeeling voor dilettanten bereikbaar. In het hart der Haarlemmers veroverde „Harmonie Crescendo" zich een plaats; nim mer deed men tevergeefs een beroep op haar medewerking bij feestvieringen, jubilea, liefdadigheidsuitvoeringen, enz. Als beschermvrouw of -heer traden achter eenvolgens op mevr. Visser van Hazerswou- de, Herbert Cremer en minister Kaiff. 20 jaar was de heer Ed. A. van Bilderbeek eere-voorzitter. Thans is de heer A. van Weerden al meer dan 10 jaar beschermheer Zaterdag 13 October van 3—5 uur houdt de jubileerende vereeniging receptie in café Brinkmann, Groote Markt. 22 November wordt een feestconcert gegeven in de Gem. Concertzaal. De heer H. W. Hof meester, die dus reeds 44 jaar dirigent van ..Harmonie-Cres cendo" is, zal op 12 October a.s. 75 jaar worden. Ongetwij- ,.x .,.f. feld zullen velen H ÏWW&'W1 deze gelegenheid aangrijpen om den heer Hofmeester te huldigen, niet alleen om hem te danken voor het vele dat hij voor deze muzlek vereeniging heeft ge- vele andere door hem icht in het belang van het Haarlemsche muziekleven. •De heer Hofmeester bespeelde ook 30 jaren het carillon der Groote Kerk. Ook is hij reeds 50 jaar de gewaardeerde organist der Nieuwe Kerk en 51 Jaar dirigent van de Beverwijksche Harmoniekapel. De groentendistributie Het plaatselijk verdeelkantoor voor groenten en fruit te Haarlem berichtte Maandag, dat de groenten vrij van distri butie zouden komen. Thans meldt dit kantoor, dat deze mededeeling niet juist is. Het vrij geven van de groenten was slechts een maatregel voor een paar da gen. Heden was de aanvoer van dien aard, dat distributie weer noodzakelijk werd. Darnand terechtgesteld Hedenmorgen om 9.45 uur is Darnand, de leider der Vichy-militie, die de vorige week ter dood werd veroordeeld, terecht gesteld. Reconstructie van Haarlems be vo Ik ings re giste r Om de onzuiverheden van de oorlogsjaren weg te werken Wij hebben reeds gemeld, dat maatrege len zijn genomen om in ons land te komen tot een reconstructie van de Bevolkings registers. Te Haarlem zullen de ambte naren daarom zitting houden in het gym nastieklokaal van de le H.B.S. B aan de Zijlvest. Er zullen daar 25 ambtenaren werken, maar toch denkt men nog 3 maan den noodig te hebben voor deze recon structie. Hoofden van gezinnen of hun vertegen woordigers, alsmede alleenstaande perso nen moeten op nader aan te geven dagen komen om „naar waarheid" inlichtingen te verstrekken om het bevolkingsregister te controleeren of te verbeteren. Daarbij moeten worden overgelegd het trouw boekje of andere huwelijkspapieren, per soonsbewijzen, paspoorten, geboortebewij zen, eventueel andere identiteitspapieren ter beoordeeling van het gemeentebestuur. Ook moet worden overgelegd de Tweede Distributiestamkaart of Noodstamkaart, die dan van een contrólestempel wordt voorzien. Zonder dit stempel zullen op die kaarten geen distributiebescheiden meer worden verstrekt. Het niet nakomen van deze verplichtingen is strafbaar. Inwoners van Spaarndam zullen worden opgeroepen in hun eigen dorp om in een nader aan te wijzen lokaliteit te komen. Midden-Europeesche tijd gehandhaafd De ministerraad heeft besloten, in verband met de moeilijke kolenpositie, dit jaar den midden-Europeeschen tüd voor Nederland te handhaven. De aardappelfraude Dinsdagmiddag stonden voor den Eco- nomischen politierechter, in verband met de aardappelknoeierijen bij de V.B.N.A. vier grossiers terecht. Drie van hen had den aardappelen betrokken zonder bon. De eisch luidde 2 maanden voorwaarde lijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar. De politierechter sprak deze beschuldigden vrij. De vierde gros sier had clandestiene aardappels betrok ken voor een aantal ondergedoken Joden en voor een groep illegale werkers. De Officier eischte 3 maanden voorwaarde lijk. Het vonnis luidde 2 maanden voor waardelijke gevangenisstraf, eveneens met een tweejarigen proeftijd. Officieele publicatie Het ministerie van financiën deelt mede, dat werkgevers bij het aanvragen van nieuw geld voor de uitbetaling van loonen en sala rissen e. a. de volgende verklaring, onge wijzigd en onverkort, aan hun bankrelatie, resp. spaarbank of girodienst, moeten over leggen. „De ondergeteekende verklaart, dat het to taal bedrag aan weekloonen en maandsala rissen. medegedeeld in zijn aanvraag tot ge deeltelijke opheffing van de blokkeering van zijn rekening, niet hooger is dan het geen in verband met het geldende verbod tot verhooginig van loonen en salarissen wet telijk is toegestaan. Het is hem bekend, dat het niet geoorloofd is, de loonen en salarissen te verhoogen met meer dan 15 boven het loonpeil van 31 October 1942 of meer dan 25 boven het loonpeil van 10 Mei 1940. behoudens vergun ning van den rijksbemiddelaar. Bij hande ling in strijd hiermede, blijft de blokkeering bestaan en er wordt dan dus niet gedeblok keerd. De ondergeteekende verbindt zich, op eerste aanvrage van het ministerie van flnana ciën, van de rijksbemiddelaars, of van door deze aan te wij m personen alle gewenschta Inlichtingen te verstrekken, waaronder be grepen overlegging van de boekhouding erf van alle andere op de loonen en salarissen betrekking hebbende bescheiden." Het ministerie van financien wijst er op, dat men zich ter vermijding van moeilijkhe den strikt aan dezen tekst moet houden. GEEN INLEVERING OUDE TUBEN. Het rijksbureau oude metalen en afval stoffen maakt bekend, dat detaillisten bij den verkoop van in tuben verpakte artikelen geen oude tuben meer behoeven in te nemen. AFLEVERING KNOOPEN. Met ingang van heden is het afleveren van knoopen ongeacht de soort en samenstelling gebonden aan een afleveringsvergunning van het rijksbureau voor textiel. Aanvragen tot het verkrijgen eener afleveringsvergunning dienen in duplo te worden ingediend onder gelijktijdige inzending van een monster der desbetreffende knoopten). Van dit afleve ringsverbod zijn uitgezonderd de detaillisten voor zoover deze rechtstreeks aan het publiek afleveren. Alle afleveringen betreffende distributie en den in- en uitvoer van knoo pen worden geregeld door de sectie confectie van het rijksbureau voor textiel, Heeren- gracht 470. Amsterdam-C. Inlichtingen oorlogsbuit T. a. v. de in het weekblad „Economische Voorlichting" te vermelden goederen uit oor logsbuit, waarvan de eigenaren niet bekend zijn, verleent het rijksbureau voor metalen, afd. weggevoerde goederen, voor zoover het haar gebied betreft, op schriftelijke aanvrage, bemiddeling voor terug verkrijging of nadere inlichtingen. Adres- Lange Houtstraat tl, 's Gravenhage. BOUWMATERIALEN. Met ingang van 8 October '45 wordt de afd. distributie B (bouwmaterialen) van het rijksbur keramische producten, tot dusverre gevestigd Keizersgracht 120, Amsterdam, overgeplaatst naar 's Gravenhage. Hoofts- kade 1, tel. 182760. GROENTEN EN FRL'ITDISTRIBUTIE 9 October: Het Plaatselijk Verdeelkan toor van het Bedrijfschap voor Groenten en Fruit, te Haarlem, maakt bekend, dat in haar publicatie van Zaterdag 6 October een storende fout geslopen is, n.l. met de i publicatie werd slechts ter kennis van den 1 consument gebracht, dat de reeds bekend gemaakte distributies van groenten wa ren geëindigd en de aangevoerde groenten momenteel vrij verkocht werden ln verband met de ruimere aanvoer Dit houdt niet ln, dat hiermede de distributie van groenten definitief geëindigd ls, doch het niet dis- tribueeren van groenten was slechts een tijdelijke maatregel De aanvoer van heden was reeds van dien aard dat distributie noodzakelijk werd. Begonnen is op bon 638 der Nood-Kaart: De le distributie van 250 gram Andijvie of Prei of Waspeen of Spinazie of Spercie- boonen of Pronkboonen of Spekboonen of Snijboonen of Bloemkool of Sla of Bospeen, bevoorrading ls aangevangen by letter K met 50 pet. Geëindigd is heden de 4e distributie van 250 gram Druiven op bon 547. terwijl aan gevangen werd met de le distributie van 250 gr. Druiven op bon 639 der Nood- kaart, Bevoorrading vindt plaats voor 100 pet. vanaf letter C. Indien volledige bevoorrading der bekend gemaakte distributies heeft plaats gevonden, zullen wij dit weder publiceeren. Klachten Inzake onze distributies kun nen binnen drie dagen schriftelijk wn-dea ingezonden bij het P.V.K. Koudenhorn 66, Haarlem. 9 October: Het Plaatseiyk Verdeelkan toor van het Bedi-ytschap voor Groenten en Fruit, te Haarlem, maakt bekend, dat de ongecoupeerde rantsoenbonnen de z.g. ziekenbon, voor Groenten momenteel uit sluitend recht geven op 1 1 4 kg. versche groenten per bon. De ongecoupeerde rantsoenbonnen arti kel D. (de z.g. ziekenbon voor Fruit) geven recht op 1 kg. fruit per bon. De gecoupeerde groentenrantsoenbon geeft recht op 1 1/4 kg. groenten. De gecoupeerde frultbon 1 rantsoen ar tikel D geeft recht op 500 gram fruit. De z :g. ziekenbonnen kunnen uitslui tend bij de door ons aangewezen zieken- winkels productief worden gemaakt, terwijl de gecoupeerde bonnen voor groenten en fruit bij eiken handelaar ingewisseld kun nen worden. Voor de tweede maal in één week werden wij diep ontroerd, nu door het hart verscheurende bericht dat op 18 Mei 1945 in een kamp op Midden-Java ook ls overleden onze innig ge liefde Vader, Behuwd- en Grootvader HANS FKIEDRIC'II OHM, ln den leeftijd van 60 Jaar Santpoort <D.): A. D. M. Arpad-Ohm. M. Arpad. A. Ohm. B C Ohm-Roos Ned O. Indië: H. G. Ohm. H. Ohm-Stegehuis W. O Ohm. G. Ohm-v. Rigteren. en Kleinkinderen. Mevr. de MiuinckKeizer, Van Tuyllweg 17, Velsen, yraagt een flink meisje HUISHOUDSTER gevr. in gezin met kind van 2 V2 jaar. Br. L 95 bur. v. d. blad. B.z.a. een heldere WERK VROUW Maand., Dinsd. en Donderd. Eschdoornstraat 11, IJm.-O. Wij ontvingen de droeve tijding dat onze innig ge liefde Zoon, Broeder en Oom HENDRIKI'S MARTINUS VENNIK in Dec 1942 op 37 jarigen leeftijd in een gevangen kamp te Rangoon is over leden. Haarlem: J. Vennifc. G. Vennlk-Schouten Driehuls: A. Vennik. M. Vennik- v. d. Horst. Bertje. Haarlem: D. Vennik. A. Vennik-Steenkist. Jan en Machiel. Haarlem, A. v. d. Goesstr. 8 Net persoon m.b. 1. zoekt NET KOSTHUIS in bez. led. en bed. Aanb. Wijk aan Zee- ërweg 14, IJmuiden. RUILEN 2 pr. z.g.a.n. schoenen m. 21 en m. 23 voor m. 24 en wat kop en schotels. J. Engelhardt, Ger. Doustraat 34, IJmuiden lp. J.sch. m. 25 RUILEN v. 31 en 1 p. J.sch. m. 29 voor m. 31. Heerenduinweg 48 rd. TE KOOP 1 p. nieuwe H - sch. m. 45 en electr. wasch- machine. Cederstraat 36. DamofaHaarlem T>nKI,>11XASTRA AT 16 WIJ VERVORMEN WEER DAMESHOEDEN SPECIAAL, HANDWERK-HOEDEN Apart gonre. Elk gewenscht modfl. Accountantskantoor W. de Groot BREDEROODSCHEWBG 92. SANTPOORT KANTOORADRES: ZEEWEG 187 IJMUIDEX-O. ADAflNISTRATIES. CONTROLE, BELASTINGZAKEN MANUFACTURENHANDEL „NEDERLAND" Trompstraat lil, I.Tm 11 fden-Oost Aanmelden dagelijks van 4-6 u NETTE MEISJES GEVRAAGD voor alle afdeelingen. Voor vervoersgelegenheid wordt zorg gedragen. WASSCIIERTJ EN CHEMISCHE WASSCKERIJ „HOEK EN VAART". Bloemendaalschestraatweg 17, Santpoort. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN Bij de Afdeeling Voorcalculatie kan geplaatst worden ervaren tijdwaarnemer meerjarige practjjk op dit gebied en grondige theoretische kennis over dit onderwerp beslist nood zakelijk. Verder kunnen voor opleiding bij deze afdeeling geplaatst worden: eenige jongelieden met M.T.S. diploma Werktuigbouwkunde bij voorkeur met ervaring in machinefabrieken of reparatiebedrijf. Belangstelling voor bedriifs-econo- mische vraagstukken vereischt. Sollicit ti.s met uitvoerige inlichtingen en afschriften van officieele cijferlijsten, behoorende bij de diploma's, te zenden aan den Algemeenen Dienst', 2e Afdeeling te Utrecht. PASSAGIERSVERVOER PER SALONBOOT DAGELIJKS (ook Zondags): VAN IJMUIDEN 17.15 u.irx) VAN VELSEN 9.30 17.30 nnr VAN .AMSTERDAM8.00 15.15 nur x) Niet op Zaterdag en Zondag Inlichtingen a/d kantoren: IJMUIDEN, STET GER WEG 8, TELEFOON 4301 AMSTERDAM. DE RCÏTERKADE Steiger 12 Tel. 49809 KOUD ZWELLEND GRAANPRODUCT Of DE GRUTTERSWAREN BOK THAN9 OVERAL VERKRIJG b Door Brinta met warme of kouiie melk of karne melk ineens te overgieten en daarna door te roeren verkrij"i incn direct een smakelijke en voedzame pap. Naar smaak euiker of zout toevoegen Ho0ge voedingswaarde Uitermate licht verteerbaar Een nieuw product der W. Al'SCHOLTEN'S CHEMISCHE FABRIEKEN N-V. FOXHOt(Gr)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 4