IJmuider Courant Laval Soekarno raakt controle op volgelingen kwijt V. St. tegen verplaatsing derDuitsche industrie GOe Jiutrg-fttur No. 18150 Bureaux: Kennemerlaan 154, IJmuiden - Telefoon 5437 Te Haarlem: Gr. Houtstr. 93 Telefoon 10724. Kennemer Editie van Haarlems Dagblad Directeur-HoofdredacteurRobert Peereboom Donderdng 11 October 1945 Uitgave van de stichting Voorlichting te Haarlem. Abonnementen: p.week 31 ct, per kwartaal 4. DE ex-minister-president van de regee ring Vichy, Pierre Laval, is te Parijs ter dood veroordeeld. Volgens de berich ten van de zittingen is het nogal een raar en verward proces geweest. Natuurlijk was het rijk aan incidenten, vooral door toedoen van den verdachte zelf, die schreeuwde, protesteerde en poogde ob structie te voeren. De groote stijl ontbrak. De sfeer der „grande tragédie", die zoo menigmaal de Parijsche rechtszaal ver vuld heeft bij groote verraad-processen, bleef afwezig. Zelfs de vlijmscherpe eischer André Mornet, de man met de venijnige sik, de stekende oogen en het vervolgers-instinct kwam ditmaal niet tot zijn dramatische gebaren en kreten en zijn woedende uitbarstingen van welbe spraaktheid. Blijkbaar was de figuur van dezen be schuldigde te armoedig, te zeer derde rangs. Dat zijn de meeste gevallen groot heden van het lugubere tijdvak, dat ach ter ons ligt. Derderangs. Men geneert zich eigenlijk men geneert zich voor de be schaving dat dergelijke lieden een hoofdrol hebben kunnen vervullen. Laval was voor den oorlog al een ty pisch voorbeeld van de politieke verwor ding in de Derde Republiek. Hij was al meermalen minister geweest en zelfs pre mier. na een carrière die begonnen was als obscuur advocaat in strafzaken. De wereld kende hem al vele jaren en ver wonderde zich erover, dat een dergelijke politieke avonturier het in Frankrijk zoo ver had kunnen brengen. Alleen met som mige figuren in Duitschland en Italië scheen hij vergelijkbaar. Dat bleek dan ook uit het vervolg. Laval voelde zich misschien in dat gezelschap het best op zijn plaats. Het bleek uit zijn buitenland- sche intriges jaren vóór den oorlog, die ik vandaag niet zal gaan ophalen. Genoeg is eraan te herinneren, dat zij den oorlog in Abessinië hielpen veroorzaken, het wan trouwen in Europa op de spits dreven en het werk van diegenen, die naar den vrede streefden, ondermijnden. Deze man met het uiterlijk van een zigeuner: met het dikke, blauwzwarte haar. de helle groene oogen, de katachtige manieren.... deze draaitol met den sluwen betoogtrant moest vooral in de Noordelijke landen wel afkeer wekken. Zijn eeuwige witte das accentueerde zijn zwarte, ongunstige voorkomen. De linkerzijde kwam in Frankrijk aan het bewind en hij bleef jarenlang op het tweede plan. Na den wapenstilstand in 1940 zou hij weer naar voren komen. Pétain. het nieuwe staatshoofd onder de Duitsche macht, benoemde hem tot zijn eersten minister en hij hervatte zijn po litiek gekonkel in het bewind dat in Vichy, in het onbezette deel van Frank rijk, zetelde. Het zou hem naar den on dergang voeren, waarin dergelijke lieden onvermijdelijk belanden. Zijn methode van verdediging voor het Hof had maar één leidende gedachte: alle schuld op Pétain gooien. Hij poogde zich voor te doen als het slachtoffer van den boozen maarschalk van diep-in-de-tach- tig, van dien stokouden man dien hij (vol gens zijn bewering) eens had toegevoegd, dat hij meer macht bezat dan Lodewijk 'de Veertiende, de absolute monarch, want die hield er nog een parlement op na en raadpleegde het regelmatig. Tegenover een figuur als Pétain was dat zeker niet het juiste woord om matiging van die macht te bereiken. Als Laval het indertijd geuit heeft, zal hij het gedaan hebben om den ouden man te vleien en hem des te ge makkelijker in zijn greep te krijgen. Een veel jongere dan hij, zelfs al ware hij er varen politicus, zou de handen vol gehad hebben aan een zoo sluwen vos als Laval. Hoe kon de oude soldaat, onervaren in het politieke spel en gevoelig voor vleierij, hem ooit doorzien? Laval zei tot zijn rechters, niet te be grijpen waarom hij de grondwet van 1875. de grondwet van de Derde Republiek, had moeten ontzien. Want men ging nu im mers over die grondwet stemmen? Dit is wel een erg goedkoop argument. Het was te voorzien dat dit proces met de doodstraf zou eindigen. Ik schrijf het zonder eenige voldoening, want ik bewon der de doodstraf niet, ook niet in Frank rijk Laval had zelf voorzien dat het zoo eindigen zou. Hij zei, toen men het hem in zijn cel kwam mcdedeelen want hij was tot de laatste zitting niet toegelaten dat hij niet anders verwacht had en zou weigeren, een gratieverzoek te onder teekenen Dit leek een groot gebaar. Maar tezelfdertijd waren zijn verdedigers, na tuurlijk met zijn instemming, al begonnen met pogingen om revisie van het proces te verkrijgen. Hii was dus nog heelemaal niet zoover, dat hij zich bij zijn lot neer legde en het stadium van een verzoek om gratie was nog niet bereikt. Pierre Laval kwam ter wereld als de zoon van een koetsier in een dorpje ïn Auvergne. Hij behoorde dus tot diegenen, 'die hun jeugd in armoede doorbrengen, maar het door hun energie en bekwaam heden ver brengen in de wereld Evenals Mussolini. Evenals Hitier. Dergeliike car rières hebben vaak iets aantrekkelijks. Lang niet altijd. Het is een oude gewoon te. ze te bewonderen Er is lang niet al tijd aanleiding toe. Dat blïikt in dezen tijd bii herhaling Van den Fransehen ..arriviste" kan men slechts zeggen, dat hij niet zooveel kwaad heeft kunnen stich ten ats de Italiaan en de Duitscher Hij was een derderangs booze ge«t in Europa. R. P. Toestand op Java steeds ingewikkelder Naar A.N.P. verneemt wijzen verschillen de berichten uit Java op een steeds meer verwarden toestand op dit eiland. Aller eerst staat thans vast, dat er zich onder de nationalisten een schisma heeft voor gedaan. Er heeft zich een belangrijke groep nationalisten van de Soekarno-be- weging afgescheiden. Dit is o.a aan den dag getreden door een uitzending van radio-Bandoeng, die zich in nationalisti sche handen bevindt. Hierin werd gemeld dat een andere radio-zender zich had af gescheiden van de Soekarno-beweging. Deze en andere berichten van dien aard toonen aan, dat zich thans een groep ge matigde nationalisten openlijk tegen Soe karno en de zijnen durft teweer te stel len. Voorts en dit is wellicht nog belang rijker blijkt het, dat Soekarno noch de andere nationalistische groepen de situa tie in handen hebben. De Japanners heb ben hun wapenen uitgeleverd aan een ieder, die er hun om vroeg of zelfs aan lieden, die er niet naar taalden. Allerlei elementen, die noch onder controle van Soekarno noch onder leiding van eenige andere groep of organisatie staan, ma ken zich thans schuldig aan ongeregeld heden. De wapenen blijken in handen van ongure elementen te zijn gekomen, die zonder eenige politieke doelstelling de orde verstoren en eenvoudigweg rampok- partijen op groote schaal plegen. Zoo is b.v. een dorp op 20 mijl van Ba tavia door een bende overvallen en ge plunderd. Acht agenten werden gedood en vier plunderaars, die door de bevol king werden gegrepen, werden doodge marteld. Bij een aanval op het vliegveld bij Se- marang maakten extremisten 60.000 pa tronen buit. „Het wordt steeds duidelijker dat de nationalistische beweging in Ned. Oost- Indië niet meer te controleeren is" schrijft de correspondent te Batavia van de Times. „Soekarno en zijn zelfbenoemde „regee ring" voegt de correspondent er aan toe, lijken machteloos te staan tegenover de extremistische en oproerige elementen in het land en zij maken zidh zeer ongerust hierover want zij beseffen dat ihet gevaar bestaat dat de politieke kwestie op den achtergrond geraakt tegenover de nood zaak wet en orde te handhaven. De correspondent besluit: „over het ge heel genomen vertoont Java het beeld van een volksbeweging, die niet meer te controleeren is. Het zal nu de vraag zijn Schiphol wordt W ereldluchthaven De ministerraad heeft, na advies van de rijkscommissie voor de luchtvaartterrei nen, besloten Schiphol te bestemmen tot luchthaven voor het traneoceanische- en transcontinentale burgerluchtverkeer. Hiermede is dus blijkbaar zoo merkt het A.N.P. op een einde gekomen aan de onzekerheid over de vraag, op welke plaats de Nederlandsche wereldludhthaven zou komen. De nadeelen, die Sohïphol voor het landen van zware vliegtuigen ten laste werden gelegd, houden volgens het oordeel van deskundigen dan ook geen steek. Na het herstel van de vier verharde banen waarvan reeds een ge deelte in gebruik is genomen, zullen ook de zwaarste vliegtuigen daar kunnen lan den en opstijgen. Rantsoenen twee weken Terwllle van de winkeliers Het was tot dusverre gebruikelijk eens per veertien dagen een uitvoerige bonnen- lijst bekend te maken, welke een week la ter met slechts enkele artikelen (als vleesch melk en aardappelen) werd aangevuld. Dit systeem werd, naarmate de bonnenlijst lan ger werd. bezwaarlijker voor de winkeliers. Bij het publiek bestaat nog steeds vrij al gemeen de neiging om zoodra de nieuwe bonnen geldig zijn, alle beschikbaar gestel de rantsoenen op te nemen, met het ge volg, dat de winkels het één of twee dagen overstelpend druk hebben en dan weer kunnen afwachten tot de volgende nieuwe groote bonnenlijst verschijnt. Daarom is besloten, deze laatste over twee weken te verdeelen. Zoo zal de lijst, die a.s. Vrijdag bekend wordt gemaakt, eenige artikelen, die daarop verwacht zouden mogen worden, zooals gort, vermicelli, zout, jam. gedroog de zuidvruchten en peulvruchten niet be vatten, doch deze komen een week later. Dat zal voor één keer een klein ongerief voor het publiek zijn, omdat even langer op bepaalde artikelen gewacht moet wor den. Voor de winkeliers beteekent het, dat er meer regelmaat in hun bedrijf komt. waardoor een betere bediening van het pu bliek mogelijk zal zijn. Naar keuze ook tabak op de tabaksbonnen. Op de bonnen, die op 13 en 27 October a.s. zullen worden aangewezen voor het koopen van 2 rantsoenen rookartikelen, zal eveneens naar keuze 40 gram tabak kun nen worden gekocht. Voor den winkelier zal het niet altijd mogelijk zijn die artike len af te leveren, die door het publiek wor den verlangd. In die gevallen zal het pu bliek genoegen moeten nemen met hetgeen de winkelier in voorraad heeft. óf Soekarno en zijn collega's of wel een totaal andere groep er de controle over kan krijgen en haar tot een einde kan brengen." Omtrent den politieken toestand op Java meldt volgens Un. Press een spe ciale correspondent van de Times, "dat de kloof tusschen de Nederlanders en de nationalisten zich verwijdt. De Neder landers staan voor een moeilijk dilemma. Het is wel zeker, dat Soekarno en Mo hammed Hatta cs. niet de meerderheid van het volk achter zich hebben, maar zonder vrije algemeene verkiezingen is dit moeilijk te bewijzen. Juist nu de Ne derlanders in een zoo moeilijke positie verkeeren, zitten zij zonder troepen en zonder schepen en het kan nog weken duren voor een troepenmacht van eeni- gen omvang is aangevoerd. Hoe de toestand in Bandoeng b.v. is heeft een Engelsche correspondent als volgt beschreven: „Toen ik met twee Japanners in een auto door Bandoeng reed om de auto waarin ik uit Batavia gekomen was te gaan repareeren en door Indonesische po- litieknapen werd aangehouden, doken de Japanners verschrikt weg. terwijl ik met de knapen onderhandelde. Een trein die van hier uit naar Batavia zou vertrekken werd door de Indonesiërs aangehouden die alle niet-Indonesiërs al het geld ontnamen dat zij boven een be drag van duizend Japansche guldens bij zich hadden. De Indonesische leiders in Bandoeng hebben verklaard dat zulks het werk is geweest van onverantwoordelijke jongeren en zeiden dat maatregelen ge nomen zouden worden om herhaling te voorkomen. Het volgende aanplakbiljet heb ik hier in het Engelsch en Nederlandsch gedrukt zien hangen. Het luidt: ..Aan u Totoks en Indo's verzoeken wij voor de laatste maal uw houding te veranderen ten opzichte van de onafhankelijkheid van het Indone sische volk. Gij wordt voortdurend geob serveerd. Zoodra gij poogt de orde en rust te verstoren die de Engelsche bezettings troepen vorderen, zullen wij u allen ver nietigen. En wij meenen wat wij zeggen. Gij zijt dus gewaarschuwd." Het bestuur van het comité voor actieve democratie heeft het verzoek van de Pe- rhimpoenan Indonesia aan de regeering om een door de Perh. Ind. samen te stel len afvaardiging zoo spoedig mogelijk naar Indië te zenden, ondersteund. Het troepentransportsdhip Prinses Bea trix, dat in de haven van Singapore lag met bestemming Colombo, is naar fort Swettenham gezonden om meer troepen voor Java op te nemen. Dr. H. van Mook had Woensdagavond een bespreking met admiraal Lord Louis Mountbatten, opperbevelhebber in Zuid- Oost-Azië, waarover een verklaring zal worden uitgegeven. Er zijn pamfletten rondgegeven die de Arnboneezen met represaillemaatregelen bedreigen, als zij met de Nederlanders samenwerken. Gedenkteekens te Haarlem Opdrachten aan drie beeldhouwers Naar wij vernemen is het de bedoeling te Haarlem drie gedenkteekens te plaatsen om daarmee de nagedachtenis »e eeren van de Nederlanders die in den oorlog vielen. Het. zullen monumenten worden van onge-' veer 3VG meter hoog. Zij komen aan de Dreef, aan de Westergracht (bij de Kathedraal) en bij de Jan Gijzenvaart In Haarlem Noord. Het ligt in het voornemen daarvoor opdrach ten te geven aan drie beeldhouwers, Theo van Reyn te Haarlem voor de Jan Gijzen vaart, Mari Andriessen te Haarlem voor de Westergracht en Prof. L. O. Wenckebach te Noordwijk voor de Dreef. De minister-president over Indië. De minister-president, prof. ir. W Sdhermerhorn, zal a.s. Vrijdagavond 9 uur door de radio een kort woord spreken over Indië. Hei woord is aan. De Zakenwereld: De beste tijd om moed te hebben is, ivanneer anderen den hunne verliezen. IJMUIDEN IJmuiden mist een aanlegsteiger Het goederenvervoer per schip van en naar IJmuiden is zeer gehandicapt, door dat de aanlegsteiger nabij de Zuidersluis wordt gebruikt als aanlegplaats voor de Duitsche marineschepen, die dienst doen aLs mijnenveger onder toezicht van de Hoilandsche en de Engelsche marine. Voor het laden en lossen 'van de vrachtschepen, die allerlei materiaal voor den wederop bouw en ook afbraak vervoeren, is bijna geen plaats over en ook de Alkmaar Packet heeft geen ligplaats voor haar pas sagiersboot, waarmede ze haar dienst van Amsterdam op IJmuiden van plan was te openen. De Wilhelmina, die voor dezen dienst zou worden gebruikt, kan nog steeds niet verder dan tot Velsen varen. .Vaar wij vernamen, wordt thans voor de Duitsche mijnenvegers een ligplaats in de Ilaringhaven gereedgemaakt. Voor den goeden gang van zaken is het te hopen, dat de los- en laadplaats in het Xoordzec- kanaal spoedig vrij komt. Weer een lading ijzererts In de Hoogoven-haven is gearriveerd het Finsche s.s. Rigal van Hornillo rnet een lading ijzererts. Dit is in een kort tijdsbestek reeds de vierde lading ijzer erts, die voor het Hoogovenbedrijf is aan gekomen. „De Kortenaer" gearriveerd Woensdagmiddag omstreeks 12 uur ar riveerde alhier Hr. Ms. torpedobootjager Kortenaer. Het sdhip is spoedig doorge varen naar Amsterdam, waar het thans gemeerd ligt naast de Piet Hein. De Kortenaer is een van de twee torpe- dobootjagers, die de Koninklijke Marine heeft overgenomen van de Engelsdhe ma rine. Gedurende de oorlogsjaren voer het schip onder den naam Scorpion in dienst van de Britsche marine en het heeft als zoodanig een roemrijken staat van dienst. Op 1 October j.l. is het schip te Plymouth officieel overgedragen aan de Kon. Ma ring. De bemanning, die uit 237 koppen, bestaat, is voor tweederden samengesteld uit oorlogsvrijwilligers, terwijl de overige leden gedurende den oorlog in Engeland in dienst getreden zijn. Van de laatstge noemde groep betraden velen na vijf jaar wederom den vaderlandschen bodem. Het commando berust bij luitenant ter zee le klasse J. K. Kempees. Versche haring in Scheveningen In Scheveningen is hedenmorgen de haringdrifter Sdh 125 aangekomen met 600 kisten versche haring. VELSEN Velserbeek gaat Zaterdag open Naar wg vernemen, is men met het op knappen van Velserbeek thans zoover ge vorderd, dat het park Zaterdag 12 uur voor het publiek opengesteld zal kinnen wor den. Het is de bedoeling het park eiken dag geopend te houden van 's morgens '/s nur na zonsopgang tot 's avonds 1A uur vóór zonderondergang. Er komen voor- loopig twee ingangen, n.l. de hoofdingajig aan den Parkweg en een noodhekje aan den Van Tuylhveg tegenover de Minister Lelylaan. De openstelling geschiedt bij wijze van proef en vooral om de natuurliefhebbers onder de ingezetenen in de gelegenheid te stellen de fraaie herfsttinten te bewonde ren. Wanneer mocht blijken, dat deze geste van het gemeentebestuur niet ge waardeerd wordt en er houtdiefstallen ge constateerd mochten worden, zal het park zeker op de werkdagen gesloten worden gehouden. Economische adviseurs der V. S. heb ben bericht, dat het te Potsdam genomen besluit, Duitschlands industrie te ver plaatsen en dit land tot een landbouwstaat te maken, niet voor verwezenlijking vat baar is. Dit rapport zou reeds aan Frank rijk, Engeland en Rusland overhandigd zijn. Men wijst er op, dat dit wellicht een nieuw inter-geallieerd wrijvingspunt zal worden en dat 'het wel mogelijk is, dat het beridht Rusland wantrouwend heeft gemaakt ten aanzien van de ernst van Amerika's bedoelingen in Duitschland. Naar men zegt, heeft het rapport cate gorisch verklaard, dat, wil Duitschland leven, het noodzakelijk is, dat dit land zijn voor-oorlogsohen exporthandel be houdt. Dit vereischt automatisch het be houd van veel industrie, die volgens de verklaring van Potsdam en het plan voor de herstelprestaties bestemd was voor verplaatsing en vernietiging. De Amerikanen zouden ondanks vele openlijke beweringen van het tegendeel, het plan koesteren 100 millioen dollars te besteden aan de voeding van Duitschers gedurende de komende hongerperiode. Verder zouden zij het voornemen hebben de I. G. Farben-Industrie, die in hun be- zettingszóne ligt, door te laten werken. Het is niet mogelijk te Washington een bevestiging of ontkenning van deze be richten te verkrijgen. De algemeene poli tiek zou samengevat zijn in een gezamen lijk memorandum van de departementen van oorlog en marine, gebaseerd op het principe „men kan geen fabrieken, mijnen en geschoolde arbeiders verplaatsen en men kan geen boeren van machinisten of boekhouders maken."

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 1