Ernstig incident in Batavia Chaos op Java Kort en bondig Wetsontwerp - Noodparlement aangenomen TT i r* ftOe Jaargang No. 18151 I B 1 T 1 I^Y) *V* I 1 T V* Vrijdag 12 October 1945 Bureaux: Kennemerlaan 154, I III IJ I %^J I J IJ I J III Uitgave van de stichting IJmulden - Telefoon 5437 Voorlichting te Haarlem. Kennemer Editie van Haarlems Dagblad Te Haarlem: Gr. Houtstr. 93 Abonnementen: p.week 31 ct< Telefoon 10724. Directeur-Hoofdredactenr: Robert Peereboom per kwartaal 4. UI het nieuws van de laatste dagen blijkt, dat op Java nu een volkomen chaotische toestand is ontstaan. Soekar- no en de zijnen, ondanks hun grootspraak, hebben noch hun eigen volgelingen noch de meerderheid der bevolking in de hand. Er zijn andere nationalistische groe pen in actie gekomen, die evenmin den toestand beheerschen. Op vele plaatsen zijn ongeregeldheden voorgekomen. De Japanners, door het te zwak vertegen woordigde Britsche gezag in de hand having der orde betrokken, hebben deze opdracht gesaboteerd en zijn hun wapenen gaan uitleveren „aan ieder die erom vroeg of zelfs aan lieden, die er niet naar taalden." Zij hebben dus de voor hen on getwijfeld groote voldoening, dat zij den chaos aanmerkelijk verergerd hebben. Want die wapens zijn in handen van al lerlei kwaadwilligen gevallen, die zonder eenig politiek doel de orde verstoren en ..rampokpartijen" op groote schaal plegen. Dorpen worden geplunderd door roovers- benden. Een trein is aangehouden en de niet-iniandsche reizigers zijn van hun geld beroofd. En zoo meer. Het is, kortom, een janboel waarbij niemand gediend is: evenmin de bevolking zelf als de Engel- schen of de Nederlanders. In deze om standigheden is admiraal Lord Louis Mountbatten naar Singapore gevlogen om daar een bespreking te houden met den luitenant-gouverneur-generaal Van Mook en de een of andere verklaring om trent dat onderhoud is te wachten. Er is ook een verklaring van onze regeering op til, die zij Dinsdag in de Tweede Kamer zal afleggen. Want de Tweede Kamer, die gisteren het ontwerp-Noodparlement heeft aangenomen, zal nu toch verlof krijgen om zich ook met de Indische kwestie bezig te houden. Wat verklaringen en debatten ook mogen inhouden, het is duidelijk dat maar één maatregel in Indië baten zal. Dat is de aanvoer van voldoende geallieerde troepen om er de orde te kunnen herstel len en blijvend waarborgen. Aangenomen moet worden, dat de Engelschen nu we! volle medewerking daartoe zullen ver- leenen. Het is begrijpelijk dat de open bare meening in Engeland den terug keer van de troepen wenscht en er wei nig voor voelt, dat het land overal in de wereld als politie-agent moet optreden. Maar onze verplichtingen tegenover de geallieerde zaak zijn het, die ons belet hebben tijdig troepen naar Indië te brengen. De noodige scheepsruimte is pas toegestaan, toen het al mis was. En de Engelschen hébben nu eenmaal troe pen naar Java gezonden, al was het dan veel te weinig. Hun bedoeling is wél de gelijk, de orde in het land te bewaren. Nu dit mislukt is door hun zonderlinge en ook voor een Europeaan onbegrijpe lijke fout, zich op de medewerking van de kwaadaardige Japanners te verlaten, zullen zij toch meer moeten gaan doen. Het is niet aan te nemen dat de Britsche regeering het beleid van Lord Louis Mountbatten zal goedkeuren. Het is even min aannemelijk dat men er in Londen onverschillig tegenover zou staan, dat in een gebied dat aan Britsch-Indië grenst opstand en chaos heerschen. Engeland heeft zelf zijn Indische problemen en het heeft in Britsch-Indië ook toezeggingen van zelfbestuur gedaan, op welker inwil liging sterke aandrang wordt uitge oefend. Zijn gezag in Britsch-Indië kan slechts verzwakt worden door zulk falen van het beleid in den Indischen Archi pel, als zich nu aan de geheele wereld demonstreert. Bij de nationalistische lei ders in Britsch-Indië kan dit immers niet onopgemerkt blijven. Dat te Batavia Brit sche officieren vermoord zijn versterkt de beteekenis van deze overwegingen. Omtrent de politieke kwestie in Indo nesië blijft het Nederlandsche standpunt volkomen duidelijk en zuiver. De Ko ningin heeft zelfbestuur toegezegd bin nen het kader van de rijkseenheid, onze regeering heeft zich gereed getoond deze toezegging na te leven en de vrijheid van de Indonesiërs wordt daarmee verzekerd Zij kan niet op andere wijze verkregen worden, zooals de huidige chaos duide lijk bewijst. Soekarno en de zijnen heb ben een republiek los van Nederland ge proclameerd. Welnu, men ziet wat daar van terechtkomt. Zij hebben een klein deel van het volk achter zich, andere be- derc bewegingen staan tegen hen op en zij kunnen niet eens hun eigen volgelin gen in toom houden. Hun optreden is een gevaar voor de bevolking zelf. Ik moet herhalen dat het slechts ver wondering en verontwaardiging kan wekken dat menschen in Nederland, die beter behoorden te weten, hun instem ming met Soekarno betuigen en dat zelfs op vergaderingen in het openbaar gaan betoogen. Dit kan alleen onze positie bij de geallieerden benadeelen en verzwak ten. Het is een onverantwoordelijk ge- ioe, dat bovendien getuigt van een vol- tomen gebrek aan begrip van de situatie, lie menschen vertegenwoordigen welis waar maar een kleine minderheid in ons and, maar er 2ijn personen onder hen, ■an wie wij een beter inzicht, meer ver- mtwoordelijkheidsgevoel en bovendien oewijding aan de Nederlandsche èn In- Icnesisehe belangen mochten verwachten. Hisschien zal de huidige ontwikkeling Ier gebeurtenissen hen tot het besef van Ie onbezonnenheid en roekeloosheid van »un optreden brengen. Het zou wensche- ujk zijn dat daarvan blijk werd gegeven. R. P. Min. Schermerhorn spreekt te Eindhoven. „Wanneer ik denk aan hetgeen er op het oogenblik in het Verre Oosten gebeurt tengevolge van de onverwacht snelle ca pitulatie van Japan en het gezagsvacuüm op Java, dan wordt het mij bang om het hart, zoo zeide de minister-president prof. ir. W. Schermerhorn Donderdagavond in een vergadering te Eindhoven. We staan helaas niet alleen meer voor dit eerste vacuum, doch een tweede vacuum is bezig te ontstaan. Als alle teekenen niet bedrie gen, dan ontwikkelt zich hier geen poli tieke beweging, maar een wanstaltige anarchie met alle gevaren voor net leven van tienduizenden menschen, blank en bruin, die daaraan vast zitten. De Neder landsche regeering heeft slechts beschei den mogelijkheden, en steun van andere zijde wordt met angst in het hart verbeid. Ik vertrouw, dat in dit opzicht een wen ding ten goede zal optreden, want het gaat thans niet meer om een politieken strijd doch om de bescherming van het leven van blank en bruin. Afgezien van de hui dige gebeurtenissen, die ik zie als een incident, blijft het feit bestaan, dat zich in Indië, in Indo-China, in Ned.-Indië en ook in China bezig is een ontwikkeling te voltrekken, die een enormen invloed voor de geheele wereld zal hebben." De kruiser Jacob van Heemskerk en de torpedobootjager van Galen zijn in de In dische wateren aangekomen. De uitreis is verricht in den ongekend korten tijd van 19 dagen. Aan boord van beide schepen bevindt zich een belangrijk contingent Indonesische marineschepelingen. De „Al cantara" is met 2000 man Nederlandsche troepen uit Liverpool vertrokken. Volgens een bericht van Sumatra zijn ook daar agenten van Soekarno werk zaam. Daar een aanval werd verwacht hebben geallieerde vliegtuigen gisteren voorraden en wapenen voor de Nederland sche strijdkrachten die het vliegveld van Palembang bezetten, uitgeworpen. Un. Press bericht nog omtrent den toe stand op Java: Het ernstigste incident op BINNENLAND Onze landgenooten in Indonesië, in West Indië, in Curacao, onze zeelieden en andere Nederlanders, waar ter wereld zij zich bevinden, kunnen van morgen af. da gelijks de stem van het vaderland hooren. dank zij de in bedrijfstelling van den P.C.J.- zender. Huizen, die dagelijks van 14.0(1—15.30 uur op de golflengte 19.71 meter in den aether zal zijn. Van 3 tot half 4 komen de berich ten van Nederl. families aan hun betrekkin gen in het Verre Oosten. Men verwacht, dat in totaal 2000 eer stejaars studenten zich bij de Amsterdam- sche universiteit zullen laten Inschrijven, d.i. viermaal zooveel als normaal. Men re kent in het geheel op 4000 inschrijvingen. Mr. J. R. M. van Angeren, secr.geri.'van justitie, is benoemd tot lid van den'Raad v. State. Mr. v. Angeren is van 1942 tot 1944 in Londen minister van justitie geweest. Donderdag zijn ter hoogte van de Zaanstraat te Amsterdam een dertigjarige dame uit Zaandam en twee kinderen uit den goederenwagen van een uit Zaandam komenden trein gevallen. Het ongeluk ge beurde toen de trein door een bocht reed. De vrouw liep verschillende vleeschwonden op. Een vierjarig meisje kreeg een hersen schudding. Het andere kind, een vierjarig jongetje, mankeerde niets. Het dividend van de Twentsche Bank is vastgesteld op 3 pet. Tot directeur wer den benoemd de heeren mr. J. Burgerhout en H. A. M. Kroese. Als commissarissen wer den de heeren W. C. Hudig en Ir. C. T. Stork herkozen en gekozen de heeren mr. C. A Kingma en G. Warning, die als direc teur is afgetreden. De banken, spaarbanken enz. mogen Zaterdag a.s. om 1 uur sluiten. „Trouw" meldt dat de politieagent V., die voor de woning van de Koningin te Sche- veningen op wacht stond, een groot aantal Amerikaansche patronen los In zijn zak had. Ze kwamen op onverklaarbare wijze tot ont ploffing. De agent werd ernstig gewond, een zijner handen werd afgerukt. BUITENLAND Twee leden van Tito's regeering, w.o. de min. van buitenlandsche zaken Soebasïc, zijn afgetreden. Dit maakt het volgens Un. Press onwaarschijnlijk, dat de Engelsche en Amerikaansche steun aan Joego-Slavië ge handhaafd zullen blijven. De gezant der Ver. Staten. Patterson, zou opdracht hebben, aan Tito mede te deelen dat de Ver. Staten de resultaten der verkiezingen van IX Nov. niet zullen kunnen erkennen, omdat zij geen weerspiegeling zullen zijn van de meening van het volk. De Amerikaansche autoriteiten hebben besloten voorloopig de vrijlating van Duit- sche krijgsgevangenen stop te zetten. Hedenochtend is onverwacht begon nen met de evacuatie van alle Amerikaan sche troepen uit Palestina. Het wegtrekken moet voor Maandag geschied zijn. De vei ligheidsmaatregelen zijn verscherpt. Nederland is uitgenoodigd deel te ne men aan de besprekingen van het comité van advies der 5 groote mogendheden in zake het Verre Oosten, dat 23 dezer voor de eerste maal te Washington zal ver gaderen. De Belgische regeering zou The Ram blers verboden hebben zich op Belgisch grondgebied op te houden. De toestand in den Levant verscherpt zich. Uit een legerdepot bij Tel-Aviv zijn een aantal geweien, machinegeweren enz. gestolen. Portugal heeft het inquisitoriale sys teem bij de rechtspraak afgeschaft. Java heeft zich Donderdag in Batavia af gespeeld, toen een aantal gewapende In donesiërs eenige Britsche officieren en een Br.-Indischen officier overviel en doodde. Br.-Indische troepen grepen daarop in en bij een botsing werden 6 Indonesiërs gedood. De Britten beschou wen dit gebeurde bijzonder ernstig. Te voren hadden zich al andere incidenten voorgedaan, ook buiten Batavia. De na tionalistische politie te Bandoeng geeft toe, dat zij de controle op het volk ver liest. Volgens een vertraagd bericht is Woens dag op Ned. mariniers in Batavia gescho ten van een auto uit. Het vuur werd door de Nederlanders beantwoord. Een Indonesiër werd gedood, drie andere ge wond en vier gevangen genomen. Het na tionalistische blad Merdeka noemt dit soort incidenten „provocaties door Ne derlanders en Nica-menschen". Volgens dit blad ook heeft Soekariio bij den Brit- schen bevelhebber scherp geprotesteerd tegen „ordeverstoringen door Nederlan ders" en gedreigd, als de Geallieerden hiertegen geen maatregelen nemen, de veiligheid van de zich in Indonesische har.den bevindende Nederlanders niet te kunnen garandeeren. De nationalisten hebben eveneens verklaard eventueel de politiek van de verschroeide aarde te zul len toepassen. In Soerabaja zouden zich verscheidene Duitsche marinemehschen schuil houden. Aangenomen wordt, dat bij de te Sin gapore gevoerde besprekingen tusschen dr. Van Mook, luit.-adm. Helfrich, gen. Christison met admiraal Mountbatten, over transportgelegenheid voor meer be zettingstroepen voor Oost-Indië is ge sproken. Volgens een correspondent van de Daily Telegraph bestaat er gevaar voor het leven van 5000 geallieerde krijgsgevan genen en geïnterneerden op Java als zij niet spoedig geëvacueerd worden. De In donesiërs houden het vervoer van deze menschen tegen. VELSEN Vordering van woonruimten De burgemeester in het gelijk gesteld Ingevolge het Vorderingsbesluit Woon ruimte (Kon. Besluit van 11 Sept. 1944) zijn de burgemeesters bevoegd, ten be hoeve van de burgerbevolking, welke ten gevolge van of in verband met oorlogs handelingen of daden van den bezetter niet in eigen huisvesting kan voorzien, woonruimte te vorderen. In verschillende gevallen heeft de burgemeester dezer ge meente reeds van deze bevoegdheid ge bruik gemaakt. Een inwoner van Santpoort, wiens woon- en winkelhuis op grond van boven genoemd K. B. door den burgemeester ten behoeve van een oorlogsslachtoffer gevorderd was, kon zich hiermede niet vereenigen en stelde in kort geding bij den president van de Haarlemsche recht bank een vordering tegen den burgemees ter in. In een kort en principieel vonnis werd de burgemeester door den president in het gelijk gesteld en werd de rechtmatigheid van bedoeld geval van woningvordering ten volle erkend. IJMUIDEN Een conflict in het Visscherijbedrijf Ontevredenheid op de trawlers over de voeding Op het oogenblik ligt een 12-tal trawlers in de Visschershaven. Als de toestand normaal was, zou dit aantal waarschijnlijk beperkt zijn tot een 2 tal, n.!. die welke pas met hun lading visch aan den afslag zijn gekomen. Dat er thans 12 of 13 van de vijftien die in de vaart zijn. bin nen zijn. is het gevolg van de onte vredenheid der opvarenden over dö hoeveelheid voedsel welke zij mee naar zee krijgen. Het is ditmaal dus geen conflict tus schen werkgevers en werknemers, maar tusschen de werknemers ende distri butie. De reeders staan hier vrijwel geheel buiten. De meesten der opvarenden van deze schepen hebben tijdens den oorlog in En geland gevaren, waar ze met flinke rant soenen zeewaarts gingen. En een flink rantsoen hebben ze noodig op de vissche- rij, want dan weet men haast niet van rusten, dan moet er dag en nacht gewerkt worden. Toen de trawlers niet meer in Engeland mochten bunkeren en provian deeren, kwamen ze naar IJmuïden. Reeds spoedig bleek, dat de Hollandsche voeding voor het zware werk onvoldoende was. Ook de sigaretten-verstrekking was veel te karig, terwijl vele opvarenden niet in het bezit van een Tookerskaart zijn en dus niets mee naar zee kregen. En een vis- scherman kan nu eenmaal niet zonder zijn rookertje. zijn „saffiaantje". Het verdub belde rantsoen bleek ook nog onvoldoende. Het gevolg was, dat er eergisteren en gisteren geen enkele trawler is uitgeva ren. De opvarenden hebben de Eenheids- Vakcentrale in den arm genomen en als resultaat van de bemoeiingen der E.V.C. werd in Café „De Branding" een verga dering gehouden, waar het woord gevoerd werd door den heer A. Koenen, secretaris van de E.V.C. te Amsterdam. De aanwezigen kregen volop gelegen heid, hunne grieven te berde te brengen. Het resultaat der besprekingen was. dat besloten werd, de verlangens der opva renden aan de regeering kenbaar te ma ken en als gevolg van dit besluit is een deputatie naar Den Haag vertrokken om den minister van Voedselvoorziening, Landbouw en Visscherij den toestand uit een te zetten. Het advies der Eenheids Vakcentrale, het resultaat dezer besprekingen niet af te wachten, doch naar zee te gaan. werd niet opgevolgd. Zaterdagmiddag zal een nieuwe vergadering gehouden worden, ditmaal in „De Griffioen" te IJmuidèn- Oost. Versche haring aangevoerd. Donderdag is hier door een Katwijk- schen logger de eerste versche haring aan gevoerd. Verwacht wordt, dat spoedig ge regeld aanvoer van versche haring plaats zal hebben. Geldzuivering. Het postkantoor aan de Houtmanstraat en het hulpkantoor op het Velserduinplein zijn op Zaterdag 13 October na 13 uur voor de geldzuivering gesloten. In de week van 15 tot 20 October is nog gelegenheid om uitbetaling op de geld- kaart te verkrijgen. Tweede Kamer De eerste ontmoeting op wetgevend ge bied tusschen Kabinet en Kamer liep op een gemakkelijke, groote, overwinning van het kabinet-Schermerhorn uit. Minister B e e 1 plaatste in zijn ietwat dor betoog op den voorgrond, dat de impasse waarin men zich na de bevrijding bevond Ka mers zonder leden eenerzijds en ander zijds onmogelijkheid onverwijld verkiezin gen te houden den noodtoestand had geschapen welke een beroep op staats- noodrecht toeliet. En nu hadden we ons, volgens hem, alleen af te vragen of de ge vonden nood-oplossing inderdaad klopt met de rechtsovertuiging van ons volk. Ja, luidde zijn antwoord. Dr. Beel's ver dediging tegen den op hem ondernomen aanval van Mr. Donker, wegens 's minis ters deelneming aan 'n adres met een neo- fascistisch luchtje was niet geheel over tuigend, aldus gaf Mr. Donker (s.d.) nog eens te kennen bij de replieken, die plaats hadden nadat de minister nogmaals ver zekerd had, zulks onder vermelding van hetgeen hij hiertoe reeds heeft onderno men en nog zal ondernemen, dat er alles op wordt gezet om zoo spoedig mogelijk verkiezingen te houden. In tweede instantie zeide de heer Schouten, dat het feit, dat eventueel in enkele verzetsmilieu's een bepaald denkbeeld of verlangen leeft, niet vol doende is, om er dan maar meteen voor te buigen. Toetsing aan de vraag of het voorgestane inderdaad juist en goed is, dient te geschieden. Spr. maakte de Mi nisters er voorts op attent, dat zij er tocht wel voor dienden te zorgen zich te dis- tancieeren van wenschen enz., juist door zekere anti-parlementaire lieden, als in. 1940 gekoesterd! Nu. de Premier kon hem op dit punt bij dupliek gerust stellen. De a.r. fractie trachtte door middel van een motie de Ministers er toe te bewegen het K.B. „tijdel. Staten-Gener." aldus te helpen wijzigen, dat de romp-Kamers in de vier a vijf weken die ons van het op treden van de „voorloopige St.-Gen." scheiden, dezelfde bevoegdheden als deze zullen hebben. Maar dit verlangen ging den Premier toch te ver. De Regeering is bereid tot zeer vergaande concessies en ook om allerlei wenschen in welwillende overweging te nemen, doch tenslotte ver langt zij vast te houden aan het princi- pieele uitgangspunt, dat z ij zal uitmaken wat er wel en wat er niet in de „tijdel. St.-Gener" behandeld mag worden, al zal zij daarbij de grens niet te eng trekken. Hierop verwierp de Kamer de a.r. moties met groote meerderheid. Na nog vermeld te hebben, dat de Re geering zelf een wijziging in het wets ontwerp heeft aangebracht waardoor de „tijdel. St.-Gener." tot de geboorte van de „voorl. St.-Gener." zullen aanblijven, dient alléén nog genoteerd, dat het ont werp er met 5114 doorging; alleen de a.r. plus Ds. Zandt (St. Ger.) tegen Dins dag a.s. vermoedelijk Indië in de Kamer. E. v. R.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 1