IJmuider Courant Het Handvest Soekarnozou totonderhandelen bereid zijn Kabinet ontmoet vrijwel geen tegenstand ftoc Jaargang No. 1815S Bureaux: Kennemerlaan 154, IJmuiden - Telefoon 5437 •Te Haarlem: Gr. Houtstr. 93 Jelefoon 10724. Kennemer Editie van Haarlems Dagblad Directeur-Hoofdredacteur: Robert Peereboom Donderdag 18 October 1945 Uitgave van de stichting Voorlichting te Haarlem. Abonnementen: p.week 31 ct. per kwartaal 4. EN derde zaak van groot belang is aan het „rompparlement", het overschot Ier vooroorlogsche Kamers, voorgelegd. Jet is een wetsontwerp tot goedkeuring ran het Handvest der Vereenigde Naties Charter of the United Nations), dat op oi 6 Juni te San Francisco onderteekend is ar in sindsdien door de parlementen reist om geratificeerd te worden. Oorspronkelijk had het rompparlement s [een andere taak dan het ontwerp-Nood- e jarlement te behandelen. Die heeft de rweede Kamer al vervuld. Het is ver eden week met 54-14 stemmen aangeno men en kan nu in de Eerste Kamer wor- len behandeld. Inmiddels heeft een aan- :g. hang uit de Tweede Kamer zelf veroor aak t. dat haar nu onderwerpen voorge legd worden die de Tegeering daarvoor litklest. Eerste voorbeeld daarvan was Tpet Indische debat. Nu volgt het Hand- Een Kamer, die door de regeering idSiitgekozen zaken behandelt, levert een d vreemde „staatsrechtelijke figuur" op, eifna;:!- het heeft weinig nut daarover uit eiden. Wij belanden van de eene zon- lÉesiinge situatie in de andere; als dit nu naar op de snelste wijze tot een normaal lemocratisch bewind leidt is het goed. .Tin te berusten. Verwacht kan worden jat het Nood-parlement, bestaande uit de oude Kamers aangevuld met nieuwe ei leder., binnen'enkele weken samengesteld sal zijn. De Tweede Kamer zou dan in nieuwe samenstelling, evenals vroe- Ziiger honderd leden tellende, omstreeks 15 lr< November bijeen kunnen komen. Als het id. toover is, zal men weer een stap verder zijn op het doornige pad, dat naar demo cratisch bewind voert. In afwachting zullen de 75 Tweede Ka- merleden, die er nu zijn, hun derde object Aanvatten. Onze Haagsche correspondent jerichtte vanmorgen, dat de bedoeling is jet Handvest met grooten spoed af te han delen. Tweede en Eerste Kamer zouden aangenomen moeten hebben eer het üoodparlement er is. Want mocht het dan maar gedeeltelijk verwerkt zijn, bijvoor- jeeld alleen in afdeelingsonderzoek of al- in de Tweede Kamer, dan zou men ïv^weer heelemaal opnieuw moeten begin nen. En er is haast met de ratificatie. Wil iet rompparlement de geboorte van het loodparlement niet vertragen, dan zal het lus snel moeten handelen. Ik hoop dat deze haastigheid niet zal verhinderen, dat de Kamers de noodige 'aandacht aan het Handvest schenken. Er kis. menschelijkerwijs gesproken, geen kans lop dat het verworpen wordt. Maar al zal ^het erdoor móeten, zij het dan zonder tdrift, het zou toch nuttig zijn als in ude Staten-Generaal uiting werd gegeven aan begrip van onze nieuwe positie in in ternationaal verband. Meer dan dat. Het f 3zou belangwekkend zijn als de toekomst van Europa, waaraan wij onafscheidelijk verbonden zijn, te berde werd gebracht. Het Handvest geeft daar alle gelegenheid toe, want het opent nadrukkelijk de ge legenheid tot het sluiten van regionale Overeenkomsten binnen zijn kader. In haar toelichting op het wetsontwerp zwijgt de regeering over dit aspect, maar er is geen twijfel aan dat het de gedachten van de ministers Van Kleffens en Van Royen veelvuldig bezighoudt. En al zijn er op het moment zooveel andere zaken, die de dagelijksche belangstelling trekken, dit is een van de allerbelangrijk ste. Van onze positie in het internationale >n bestel hangt onze toekomst als volk in de eerste plaats af. De regeering stelt voor om het Handvest Öer Vereenigde Naties goed te keuren en doet dat zonder enthousiasme. Zij erkent dat, in tegenstelling met het vroegere Volkenbondspact, nu de „universaliteit" 'der organisatie is vastgelegd. In huiselijke aal: ze zijn er nu allemaal bij, ook Ame- •ika en Rusland. Anderzijds schept het veto-recht" van de groote mogendheden onzekerheden voor de kleine naties. Alleen de toekomst kan leeren of onder deze omstandigheden de nieuwe Veiligheids raad het offer waard is, dat van de klei ne mogendheden met betrekking tot de uitoefening van haar souvereiniteit h;wordt gevraagd. Men zou kunnen vragen: als het zoo onzeker is als de regeering het uitdrukt, waarom stelt zij dan voor, mee te doen? Ik moet daar naar waarheid op antwoor den: omdat wij de „souvereiniteit" mis sen om er ons aan te onttrekken. Dat of- li§fer van souvereiniteit, waarvan sprake is, bestaat alleen in theorie. In werkelijk heid hebben wij geen keus. De vraag voor de toekomst is dus, of wij onze veiligheid beter kunnen verzekeren dan nu het ge- .val is, door deel uit te gaan maken, met ^behoud van zelfbestuur en regeerings- vorm, met behoud van eigen aard, van een grooter geheel binnen het kader der Vereenigde Naties, zooals ik dat in een reeks beschouwingen over Federale Unie heb toegelicht. In het Handvest is nu-, zooals de re geering het in haar toelichting uitdrukt, slechts bereikt dat de rechtshandhaving verzekerd is tegenover de kleine en mid- delgroote mogendheden. Maar het stelsel zou onmiddellijk tekort schieten als een der groote mogendheden in een volgen den oorlog de aanvaller zou zijn, of zelfs wanneer een der groote mogendheden een kleinen staat, van wien een aanval uitging, in bescherming zou nemen. Want die groote mogendheid zou haar veto doen gelden, waarmee gemeenschappelij ke actie achterwege zou blijven. Zonder ons aan overdreven illusies d'S Een Nica-officier en lid van het Geal lieerd stafkwartier, kolonel Abdoel Kadir, heeft, na met Soekarno te hebben ge sproken, verklaard, dat Soekarno en Hat- ta zeer geneigd zouden zijn tot overeen stemming met Nederland te komen. Tijdens een persconferentie van de In donesische republiek zeide Hatta, dat de verklaring van dr. van Mook van eenige dagen geleden dankbaar is ontvangen, hoewel de wereld nu niet moet denken, dat Van Mook en Hatta op denzelfden grondslag staan. Hij zeide voorts, dat de Nederlandsche plannen inzake zelfbestuur verschillen van werkelijk zelfbestuur en noemde ze „een vergulde uitgave van de oude Nederlandsche koloniale politiek", die onaannemelijk is. Radio Bandoeng zeide in een uitzen ding: Wij willen de Nederlanders gaar ne in ons midden ontvangen en met hen samenwerken, maar we verzetten ons te gen overheersching. De toestand in Batavia lijkt rustiger te worden. SCENES IN EEN NATIONALE CONVENTIE. In een nationalistische nationale con ventie, in Batavia gehouden, is het vol gens den Times-corr. tot stormachtige scenes gekomen tusschen de volgelingen van Soekarno, die de onafhankelijkheid niet langs gewelddadigen weg willen trachten te verkrijgen en de groepeeringen der jongeren, die onmiddellijke onafhan kelijkheid wenschen met zoo noodig ge bruik van wapenen. Over de moordpartij in Depok, waarbij minstens 15 Europeasche en Indo-Euro- peesche mannen en vrouwen door benden fanatici zijn afgemaakt, wordt nog ge meld dat, ondanks het feit dat de roover- Wijziging W erkloozensteun Werkloozen en gezinsleden zijn verplicht werk te aanvaarden In de overbruggingsuitkeering voor werkloozen zijn wijzigingen gebracht. Geen overbruggingsuitkeering zal kun nen worden verstrekt aan een werkne mer, voordat alle mannelijke zoowel als vrouwelijke leden van het gezin, waartoe hij behoort, die 16 jaar of ouder zijn, als werkzoekenden zijn ingeschreven bij een Gewestelijk Arbeidsbureau. Uiteraard zijn te dien aanzien uitgezonderd die ge zinsleden, van wie dit redelijkerwijze niet kan worden gevergd. Een ingeschreven gezinslid is verplicht aangeboden werk te aanvaarden. Het Ge westelijk Arbeidsbureau beslist, of het aangeboden werk als passend moet wor den beschouwd Bij weigering door een der leden van het gezin (het gezinshoofd hieronder begrepen) zal in het algemeen aan geen der gezinsleden een overbrug gingsuitkeering worden verstrekt. In uit zonderingsgevallen zal kunnen worden toegestaan, dat aan het gezin steun wordt verleend naar de grondslagen der oude steunregeling, zoodat. alle gezinsinkom sten zullen zijn na te gaan. Met nadruk vestigt de minister er de aandacht der gemeentebesturen op, dat de nauwkeurigste voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om te voorko men, dat zwarte handelaren worden op- nomen. Aan de gemeentebesturen worden op dit punt bepaalde aanwijzingen gege- De Eerste Kamer Een bevrijdingsrede van den Voorzitter De Eerste Kamer is hedenmiddag geopend met een rede van den voorzitter Mr. W. L. baron de Vos van Steenwijk. Hij begon: „Zoo is dan naar Gods vaststaanden raadslag het vaderland, na een schrikbewind, een kwel- ling van 5 jaar, wederom vrij en onafhanke lijk. Welk een zegen! Verstomme nimmer de danktaal deswege op onze lippen." Voorts herdacht spreker de helden die in den vrijheidsstrijd gevallen zijn. Ook de Ka mer leed gevoelige verliezen. Negen leden ontvielen haar door den dood. Spreker noem de Colijn „den mondiale, van zijn schoude ren en opwaarts hooger dan al het volk." De voorzitter sprak over de feitelijke an nexatie van Nederland door Duitschland, on der leiding van den verachtelijken persoon van den rijkscommissaris. Spreker begroette het nieuwe ministerie. Op de ministers is een last komen te liggen die ontzettend zwaar is. Spr. eindigde met een driewerf „leve de Koningin". over te geven, maar ook zonder scepti cisme, moeten wij de schouders onder de nieuwe organisatie zetten en pogen het onze bij te dragen om den nieuwen sta tenbond tot ontwikkeling te brengen", zegt de regeering. En het klinkt mat. En de vraag volgt meteen: „Ja, maar hoe? Wat doen wij verder?" Ik hoop dat die vraag zich in het Ka merdebat zal doen gelden. R. P. benden door de te hulp gekomen Gurkha's met mitrailleurs werden bestookt en wel ke benden ongeveer 800 man sterk wer den geacht, de bandieten voortgingen met schoten te lossen op de door de Gurkha's bewaakte omheining, binnen welke vrou wen en kinderen in veiligheid waren ge bracht. Hierdoor werd een kind gedood. Verscheidene personen werden zwaar ge wond en een aantal vrouwen licht ge wond. Van Batavia uit is een detache ment van 400 man met vele ambulances en vrachtauto's vertrokken om de vrou wen en kinderen naar Buitenzorg te brengen om ze daar in kampen onder te brengen, zoodat zij in veiligheid zijn. In Buitenzorg bevinden zich reeds 300 man nen uit Depok. Un. Press meldt, dat nog meer troepen naar Depok zijn gezonden. Een groot aan tal mannen uit dit dorp, waar veel Chris tenen wonen, zijn door de nationalisten klaarblijkelijk als gijzelaars weggevoerd. In Semarang is het heele Britsche en Iersche administratieve personeel door Indonesiërs gevangen genomen. Dertig duizend vrouwen en kinderen in de kam pen zouden in groot gevaar verkeeren. Er zijn onmiddellijk maatregelen genomen om troepen en materiaal aan land te zet ten. Vrouwen, uit concentratiekampen in de omgeving van Batavia bevrijd, roepen alle Geallieerde naties op hun invloed aan te wenden, opdat de tienduizenden vrou wen en kinderen, die nog steeds in de concentratiekampen op Java en elders verbliiven, te redden. Snelle hulp is nood zakelijk. Officieele Geallieerde communiqués melden, dat Woensdag op Java 15 Euro peanen zijn gedood. Br. Indische troepen zullen vele Europeanen in verschillende plaatsen bijeenbrengen en ze daar voor hun eigen veiligheid bewaken. Voor het hulpverleeningswerk der Rapwi is een re geling getroffen. De rcpublikeinsche regeering heeft ge zegd te zullen trachten de geïnterneerden naar hun woonplaatsen terug te brengen zoodra dit mogelijk is. Zij kan niet ga randeeren dat bevrijde geïnterneerden op de markten voedsel zullen kunnen koo- pen. Toch weer bijeenkomst der Groote Drie? Het feit, dat Lord Halifax, de Britsche am bassadeur in de Ver. Staten, Woensdag tot tweemaal toe een bezoek heeft gebracht aan Byrnes, den minister van bultenlandsche za ken, heeft voedsel gegeven aan de veronder stellingen, welke reeds door het plotselinge vertrek van Gromyko, den Sovjet-ambassa deur, naar Moskou waren gewekt. Ondanks de verklaring vanwege het Witte Huis, dat Truman geen enkele boodschap van de Sov- jet-regeering door bemiddeling van Gromyko zou hebben ontvangen, begint men te Wash ington toch steeds sterker te gelooven, dat het pad wordt geëffend voor een bijeenkomst van de big three. Het woord is aan.... E. de Girardin: De volken veranderen van regeering, maar niet van karakter VELSEN Jubilarissen bij de Plaatwellerij gehuldigd Vier zilveren jubilarissen bij de N.V* Plaatwellerij. n.l. de heeren W. ten Wolde, J. M. van Wijk, J. A. Zalm en W. Visser, werden gisteren door directie en perso neel gehuldigd. Het voltallige personeel was bij deze plechtigheid aanwezig. Zij werden het eerst toegesproken do®1 dea directeur den heer J. D. B. Oly, die tevens mededeelde, dat de heer C. W. An- dré de la Porte tot mede-directeur was benoemd. Verder werden de jubilarissen, dit vergezeld waren van hun gezin, toe gesproken door den heer G. de Haan, be drijfsleider, H. Zuidervaart, chef der tee kenkamer, F. W. Hagedoorn, kernvoorzit ter en J. P. Rijken, secretaris der directie, die tevens den nieuwen directeur namens het personeel met zijn benoeming geluk- wenschte. Directie en personeel schonken den ju bilaris een bloemenmand en een enve loppe met inhoud. Ook de dames ontvin gen namens de vennootschap bloemen. Voorts ontvingen de jubilaris&en uit han den van hun nieuwen directeur het ge tuigschrift van de Ned. Mij. van Nijver heid en Handel. IJMUIDEN Jaarvergadering Darnel. IJmuiden De Damclub IJmuiden zal Dinsdag 23 October as. in Café Royal haar 20e alge- meene jaarvergadering houden. De agenda vermeldt o.a. het uitbrengen van de ver slagen van den secretaris, den penning meester enz. en een bestuursverkiezing. Aan de beurt van aftreding zijn de hee ren: K. de Jong, J. C. Swier, M. Hühl en D. Ott en de commissarissen de heeren Dixhoorn en Dukel. Hiervan is niet her kiesbaar de heer J. C. Swier, in wietw plaats het bestuur den heer M. Hühl aan beveelt. Voor diens plaats als penning meester beveelt het bestuur den heer J. Kramer aan. Besommingen van Woensdag Versche haring: KW4 f 4497; kustvis- schers: KW148 f 858, KW95 f221, KW205 f77, KW61 f768, KW34 f115, KW12 f36. WK199 f 157, KW98 f 246, KW226 f 78. KW 190 f 496, KW224 f 187, KW202 f 374. IJM213 f 1447, IJM245 f116, IJM208 f217, IJM24I f 231, IJM264 f 746, IJM310 f185, IJM255 f 760, IJM261 f 42, IJM226 f 452. UK87 f 2834 UK7 f 302, UK9 f 152, UK142 f 455. UK230 f 443, UK144 f 532, UK234 f 399, UK185 f 705, UK93 f 670, UK199 f 459, UK75 f 250, UK215 f 294, UK282 f 570, UK60 f 267. UK184 f 239, UK174 f 717, UK168 f 936, UK61 f 99. UK246 f 102, UK41 f 556, SL5 f 1272, HD184 f 127, HA4 f 424, EG1 f123. Tusschen de gespannen aandacht, waar mee de bevolking den gang van zaken in Nederlandsch-Indië volgt,, en de saaie rust, welke Woensdag in de Tweede Ka mer het bijkans matte debat beheerschte, lag vrijwel een wereld. Ter verklaring van de verrassend rustige sfeer in de Ka mer kan wellicht dienen, dat vermoede lijk de meeste sprekers doordrongen wa ren van het besef, dat het in dit stadium maar het beste te achten viel, het kabi net geen stok tusschen de beenen te wer pen. Zeker, de heer v. Kempen (lib.) en de heer Meyerink (ar.) lieten niet achterwege kenbaar te maken, dat zij het betreurden, dat het tot een botsing met den fhans afgetreden G. G. v. Starken- borgh was gekomen, terwijl zij tevens lieten doorschemeren eer aan den kant van dezen bewindsman dan aan dien van de Regeering te staan, doch zelfs deze kri tiek werd con sordino uitgesproken en overigens stonden ook deze beide afge vaardigden in het algemeen achter het kabinet. Met hen gispte o.m. de heer v. d. Poll (R.K.), die zonder voorbehoud het gevoerde beleid goedkeurde, de betreu renswaardige nalatigheid van onze bond- genooten, welke verzuimd hadden tijdig voor het scheppen van orde en rust in Indië zorg te dragen. Evenals de liberale woordvoerder vroeg de anti-revolution- naire spreker zich af, wie de betrouwbare nationalistische elementen zijn, waarmee de Regeering wel bereid is te praten en ook, wat men zich voor resultaat van een dergelijk overleg kan voorstellen. De communist Roestam Effendi, op zijn beurt zeldzaam gematigd, gaf te ken nen. dat het zaak zou zijn de weigering om met Soekarno overleg te plegen terug te nemen, want het gaat niet om die per soon. Erkent de Regeering de nationale beweging, dan moet zij aldus spr. ook bereid zijn met Soekarno te praten. Merkwaardig was de in het begin zijner rede afgelegde verklaring, dat samen werking tusschen Indië en Nederland een gebiedende eisch en in het belang van beide landen is, willen zij niet de speelbal worden van imperialistische machten. Intusschen, de samenwerking dient te ge schieden op basis van gelijkberechtigd heid. Mocht echter halsstarrigheid het tot een militaire botsing laten komen en de samenwerking onmogelijk maken, dan staat de heer Roestam pal tegenover Ne derland. De soc.-democraat Stokvis zette uit een, waarom het onjuist ware Soekarno op één lijn te plaatsen met Mu-ssert en hem louter als een collaborateur te be schouwen. Spreker meent dat het wijs zou zijn niet iederen bemiddelaar uit de kringen van Soekarno terug te wijzen. In contact met Indonesische landsdienaren ziet de heer Stokvis weinig. Meer daar entegen in een uitzending van een natio nale vrije Perhimpoenan Indonesia dele gatie. Spreker verheugde zich er over, dat de Regeering bereid blijkt met het kolo niale verleden te willen breken. Verder komt het er z.i. op aan met kracht weer stand te bieden zoowel aan drijven van uiterst links als van uiterst rechts, waar door zoo licht een ernstig bloedbad zou kunnen ontstaan. Groot is het beleid, dat orde weet te winnen door overleg. Men wint een volk waarlijk door het niet te overwinnen. Heden voortzetting der zitting. E. v. R. Amerik. leening aan Nederland 50 millioen Dollars De Ex- en Importbank te Washington heeft meegedeeld, dat een overeenkomst, om aan Nederland een crediet van 50 millioen dollar a 2 3/8 pCt. te verleenen, zal worden onderteekend. Voor dit bedrag zullen landbouw- en industrieproducten worden aangekocht, welke in Amerikaan- sche schepen naar Nederland zullen wora den vervoerd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 1