IJmiiider Courant Terug naar Rechtszekerheid Walcheren over 5 weken droog? Weer een verklaring van Hatta 60c Jaargang No. 18158 Bureaux: Kennemerlaan 154, IJmuiden - Telefoon 5437 Te Haarlem: Gr. Houtetr. 93 Telefoon 10724. Kennemer Editie van Haarlems Dagblad Directeur-Hoofdredacteur: Robert Peereboom Zaterdag 20 October J 94* Uitgave van de stichting Voorlichting te Haarlem. Abonnementen: p.week 31 ct. per kwartaal 4.•- T. Kolfschoten, eindelijk „op de brug" verschenen. Naar dit optreden voor de radio werd door velen 6inds geruimen tijd uitgezien. De minis ter, dit wetende, begon met het uitstel te verklaren door te spreken over de reser ves. waartoe zijn positie hem dwingt en over „zijn eigen brug, brug der zuch ten. die het paleis van de vrijheid ver bindt met den kerker, bestemd voor hen. die deze vrijheid verspeelden." Een dich terlijk beeld. In zijn rede heeft de minister weinig reserve meer doen gelden. Hij was open hartig. Er bleek dan ook uit, dat hij ge reed is met zijn plannen tot herstel van rechtszekerheid in Nederland. Ik herhaal nog maar eens, dat er niets is waaraan zoo sterke behoefte bestaat. Minister Kolfschoten heeft deze be hoefte erkend: „Het gaat in ons lieve land nog niet goed met de justitie. Laat mij dat zonder voorbehoud vooropstellen. Wie zou het meer en beter weten dan hij die da gelijks, men mag haast zeggen: aan den lijve, ondervindt, hoezeer ons rechtsleven ontwricht is? Men richt tot mij vertogen en smeekbeden: „Geef ons Justitie terug. Wat denkt gij te doen om ons volk den smaad en het leed der rechteloosheid af te nemen? Kunt gij zooveel Duitsch aanslib sel niet spoedig en grondig verwijderen?" Dat is een duidelijke erkenning en een leerzame voor de struisvogel-naturen, die plegen te beweren, dat het zoo erg niet is. Als zij er persoonlijk geen last van hebben is het zoo erg niet. De minister heeft nog eens een uitvoe rige uiteenzetting van de noodmaatrege len en de positie van het Militair Gezag gegeven. Het was niet mogelijk, direct en geruischloos op de oude en beproefde methoden en instellingen terug te schake len. De organen van politie en justitie moesten eerst van smetten gezuiverd wor den. „In het algemeen hebben zij aan vertrouwen in de vervulling van hun taak in normalen tijd niet ingeboet", zei de minister woordelijk en dat zal, geloof ik, inderdaad in breeden kring worden be aamd. Het is van groot belang, want wij zouden er nog heel wat erger aan toe zijn als het geloof in de instellingen als zoo danig geschokt was. Nu is het plan om de diensten der poli tieke opsporing onder te brengen bij de gewone politie, die gezuiverd is. Die dien sten komen daar niet volledig bij. Er zal een schifting naar bekwaamheid en ge schiktheid worden toegepast door erkende politie-deskundigen. En het nieuwe direc toraat-generaal voor bijzondere rechtsple ging zal een snelwerkend klachtenbureau instellen. Daar is dringende behoefte aan. De minister kan erover meepraten, zegt hij. Ik twijfel er niet aan. In minder mate kan schrijver dezes het ook en dat zal wel met alle hoofdredacties van dagbla den zoo zijn. Aan onrechtmatig en onduldbaar optre den zal energiek een einde worden ge maakt. In voorkomende gevallen zal niet worden geschroomd, een strafvervolging in te stellen wegens wederrechtelijke vrij- heidsberooving. Begrip en eerbied voor de persoonlijke vrijheid moeten terugkeeren. Dat de waardeering voor zulke rechtsgoe deren bij uitnemendheid is geschonden, blijft een der zwaarste erfschulden van den bezetter. De minister doet een beroep op hoogere en lagere medewerkers „in naam der Nederlandsche beschaving." Ja, zoover is het gekomen dat dit noodig is! De noodzaak, dat zelfs de zwaarste mis dadigers op zuivere berechting aanspraak kunnen maken en de waarlijk niet aan trekkelijks beroepsplicht der advocaten heeft de minister met nadruk betoogd. Juist: de waarlijk niet aantrekkelijke be roepsplicht! Zoo is het en zoo behoort het door ieder begrepen te worden. Bij een nieuw besluit onder den titel „Politieke delinquenten 1945" zullen nu waarborgen tegen ongemotiveerde ar restaties worden vastgelegd en zal de per soonlijke vrijheid worden beschermd. Bij aanhouding moet binnen 24 uur een ver hoor worden afgenomen, op grond waar van zal moeten worden uitgemaakt, of er termen zijn voor een bevel tot bewaring. Het bevel tot bewaring is veertien dagen van kracht en kan uitsluitend door den procureur-fiscaal worden verlengd, aan vankelijk tot maximaal drie maanden, zoodal. de zaak van iederen arrestant op gezette tijden opnieuw moet worden be zien. En dat door de hoogste autoriteit op dit gebied. Tot de vier normen voor invrijheids- 6telling zal deze behooren: ,,De arrestant wordt in vrijheid gesteld als redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat hij bij ver oordeeling door Bijzonder Gerechtshof of tribunaal niet langer van zijn vrijheid zal worden beroofd dan voor den tijd, dien hij al in bewaring heeft doorgebracht". Een noodzakelijk en niet meer dan recht vaardige bepaling. De vierde norm houdt rekening met den lichamelijken en gees telijken toestand van arrestanten. Het geen een eisch van de beschaving is, want wij zijn geen Duitschers. Scherp onderscheid makend tusschen de lichte en de zware gevallen, heeft de mi nister aangekondigd dat de procureurs fiscaal de bevoegdheid krijgen hen. die in vrijheid gesteld worden voorwaardelijk of onvoorwaardelijk buiten vervolging te Nog slechts drie weken geleden stonden de werkers, die op zich genomen hadden Walcheren voor den winter droog te maken, met verbeten gezichten te kijken naar de kolkende massa's water, welke door de verschillende gaten in de dijken bij de Nolle, Yeere en Rammekens het eiland binnen stroomden. En nu. nu is het gat bij de Nolle en bij Yeere reeds weer geblokkeerd. Men heeft lang niet zooveel moeilijkheden ondervonden als men verwacht had en al zijn dc gaten niet geheel en al diqht, het is er zeer na aan toe en men rekent er thans op, dat het eiland over vijf weken geheel droog zal zijn. Men zal n.l. het water, dat door opzettelijk gemaakte gaten naar binnen is gedrongen, ook weer door met voorbedachten rade gemaakte gaten in den dijk van het kanaal, dat Walcheren van Noord naar Zuid doorsnijdt, zien verdwijnen. Het kanaal loost dit water bij eb in zee. Too kunnen grooterc hoeveelheden in korteren tijd weggewerkt worden en dit beteekent. <lat de polder over vijf weken waarschijnlijk geheel droog zal zijn. En dan gaat Walcheren de schade opnemen Merdeka bevat vandaag een verkla ring die zegt dat de republiek het niet eens is met de uitbarstingen van woede zooals de bevolking nu te zien geeft. Hatta wijst erop dat naast blnnenlandsche actie ook reke ning gehouden moet worden met de bulten iandsche betrekkingen en besluit met zoo wel de uitdrukking als de daad van „oor logsverklaring" en „heilige oorlog" te ver bieden. De geüniformeerde nationalistische po litie die alle politiediensten in Batavia ver richt, heeft in het geheim 20 plunderaars vrijgelaten, die door de Seaforth Highlan ders op heeterdaad waren betrapt Dezelfde politie weigerde om 5 Indo -Europeaansche Nederlanders, die zij „voor hun eigen vei ligheid" hadden gearresteerd, over te geven. Dergelijke dingen beginnen tot de dage- lijksche voorvallen te behooren In Batavia. Amerika tot bemiddeling bereid. „Wij hopen ernstig dat er spoedig een overeenkomst zal kunnen worden gesloten tusschen vertegenwoordigers van de be trokken regeeringen en de Annamieten en de Indonesiërs" verklaarde John, Carter Vincent, directeur van het bureau voor het Verre Oosten van het „State department", tegenover een aantal vertegenwoordigers van de buitenlandsche pers gisterenavond in een toespraak over de situatie in Indo- China en op Java. „Wij zijn niet van plan hulp te verleenen of deel te nemen aan krachtdadige maatregelen die worden ge nomen om het gezag van territoriale mo gendheden te vestigen. Maar wij zijn be reid om onzen bijstand te verleenen als die gevraagd wordt bij een poging om op vreedzame wijze tot overeenstemming te komen in deze onrustige streken." Br. Indisch Congres tegen Interventie. „De gebeurtenissen hebben nu het punt bereikt waarop het Congres ernstig zal moeten nagaan welke stappen moeten wor den genomen om te voorkomen dat Britsch- Indische soldaten en materialen gebruikt worden tegen Aziatische volkeren die voor him vrijheid vechten", verklaarde dr. Aboel Kalam Azad, president van het Brltsch-In- dische nationale congres vandaag. Hij voegde eraan toe dat de Brltsch-Indiërs niet anders konden doen dan sympathlsee- ren met den strijd der Indonesiërs en Anna mieten. Hij protesteerde tegen de verklaring van Attlee op Woensdag J.l. volgens welke Mijnindustrieraad geïnstalleerd Bij de te Heerlen gehouden installatie van den Mijnindustrieraad heeft min. Van Schaik gewezen op de historische beteekenis van dit gebeuren. Hij zei, dat de bedrijfsordening den organischen groei van de industrie moet bevorderen; de overheid moet daarin de leiding ge ven, niet in de richting van de grootst mogelijke winst, maar van zoo ver mo gelijke behoeftenbevrediging. De geza menlijke werkgemeenschappen dragen een verantwoordelijkheid en zij worden vertegenwoordigd door haar hoogste col lege: den industrieraad. Het bedrijfsleven in Nederland zal uit deze eerste proef de ervaring moeten putten voor de organi satie ook van andere bedrijfstakken. Het is aan den Mijnindustrieraad, deze proef te doen slagen. plaatsen. Het is geenszins de bedoeling de hekken van de kampen nu ineens wijd open te zetten voor alle lichte gevallen. Laat men geen onjuiste conclusies trekken en ook niet meenen dat de voorwaardelijk losgelatenen een gemakkelijk leventje kunnen gaan leiden, want zij kunnen aan een geduchte lijst van beperkingen en ver plichtingen onderworpen worden. Daartoe behooren: arbeidsplicht, verbod van lid maatschap van vereenigingen en zelfs van omgang met bepaalde personen, beheer over hun vermogen, storting van een waarborgsom, afstand van eigendommen, uitsluiting uit ambten en rechten. De gedeeltelijke invrijheidstelling, nu in uitzicht gesteld, is dus omgeven met waarborgen. En de minister duidt haar aan als een uiting van bezinnende gerech tigheid. Doordat zij ontlast worden van een aantal lichte en lichtere gevallen zul len de bijzondere gerechtshoven en tri bunalen hun werk met meer zorg en nauwkeurigheid kunnen verrichten. Deze rede kondigt „een stap vooruit" aan. R. P. de Britsche regeering sterke moreele plichtingen had tegenover hun Nederland sche geallieerden om hen te helpen weer de volledige controle over Java te verkrijgen. 130 Indonesische zeelleden van de Slbajak zijn ln staking gegaan. Er worden plannen uitgewerkt om de groote meerderheid der Nica te demllltari- seeren. 5 dooden door verblinding De bandeloosheid van automobilisten heeft op den weg tusschen Bathmen en Holten het leven geëischt van niet minder dan vijf per sonen. De heer M. K„ die te ongeveer zeven uur op genoemden weg reed. werd verblind door een tegenligger en reed met zUn auto legen een vrachtwagen op, die onverlicht langs den weg stond. De gevolgen waren ontzettend: de personenauto werd totaal ver nield en alle vijf inzittenden: de heeren M. K.. H„ de heer en mevr. K. uit Tilligte en mevr. J. uit Amsterdam, werden op slag ge dood. Onze Nationale schuld 23.3 Milliard Blijkens een Intern rapport, opgemaakt door de afdeeling Economisch Onderzoek van het departement van Handel, omtrent den economïschen toestand, wordt de totale nationale schuld van ons land per eind Augustus 1945 berekend op f 23.3 milliard, samengesteld als volgt: Vlottende Schuld 9.5 milliard. Gevestigde Schuld f 5.8 milliard. Vordering op Duitschland f 4.4 mllli&id. Grootboek „Wederopbouw" f 3 milliard. Buitenlandsche credteten f 0.6 milliard. DE DISTRIBUTIE 50 gr. meer vleesch De verbeterde vleeschpositie maakt het mogelijk het vleeschrantsoen voor de vol gende week met 50 gram te verhoogen, zoodat dit 150 gram zal bedragen. Het Centraal Distributiekantoor maakt in verband hiermede bekend, dat naast de in de bonnenlijst aangewezen vleesch- bonnen A, B. C, D 775 voor 100 gram vleesch, eveneens zijn geldig verklaard de bonnen A, B, C en D 782 voor 50 gram vleesch. Binnenkort zeeppoeder Over enkele weken zal de distributie van zeeppoeder beginnen. De pakjes zul len nu geen „waschpocder" bevatten, maar zeeppoeder, welke slechts in ge ringe mate zal alwijken van de vooroor- logsche kwaliteit, maar zóó weinig, dat men het nauwelijks zal merken. De pro ductie ondervindt momenteel nog hinder doordat er niet voldoende meisjes zijn om te helpen bij het vullen van de pakjes. De vervaardiging van huishoudzeep wordt binnenkort hervat. Voor scheer- zep en toiletzeep zijn nog niet alle grond stoffen ontvangen. Rantsoenbonnen voor beschuit en gedroogde Zuidvruchten. Tot nader order zullen geen rantsoen bonnen voor beschuit met den opdruk „A 29 100 gram beschuit" in omloop wor den gebracht. Als rantsoenbonnen voor beschuit zullen worden gebruikt de rant soenbonnen met opdruk „een rantsoen artikel f." Deze bonnen geven recht op 70 gram beschuit (1 rantsoen) per bon. De rantsoenbonnen met opdruk „een rantsoen artikel G" geven recht op een rantsoen (100 gram) gedroogde Zuidvruch ten. Verhooging van het gasrantsoen? Wordt nog overwogen. Het is ongetwijfeld voor zeer velen een teleurstelling geweest dat niet tegelijk met de verhooging van het electriciteils- rantsoen, ook het rantsoen voor gas ver hoogd is. (Alleen het gasrantsoen voor alleen-wonenden is wat verhoogd). Naar wij evenwel vernemen maakt de verhoo ging van het gasrantsoen nog steeds een punt van overweging uit. Er zal toe worden overgegaan zoo gauw het moge lijk is. De kolenpositie is in de laatste weken evenwel niet verbeterd. Dit is een gevolg geweest van de kolenstaking in Amerika. Deze is evenwel tegen a.s. Maandag afgelast, zoodat er kans bestaat dat er over eenlgen tijd verbetering in den kolenaanvoer uit Amerika komt. Hef woord is aan.... W oodrowWilson: De vrede kan niet met zekerheid en met gerech tigheid berusten op een gewapend evenwicht der volken. BEVERWIJK Ver. van Vrijz. Hervormden Mej. J. H. Bethe, hulppredikante te Finkum. heeft het beroep der Ver. van Vrijz. Herv. alhier aangenomen. IJMUIDEN School D terug in eigen huis Maandag as. zal school D haar eigen gebouw in de Heidestraat weer kunnen oetrekken, Vier jaar lang is zij geëva cueerd geweest, eerst in School H en daarna in de school in Velserbeek. Nadat de B.S. het gebouw had vrijgegeven, is het grondig gereinigd en weer ingericht als schoolgebouw. Thans kunnen weer twee scholen in de gemeente heele dagen les geven. Waterloo-Nieuws Voor de v.v. Waterloo begint de com petitie Zondag a.s. met de volgende wed- stnjöen: Waterloo 2—V.V.B. 3 10 u Wa terloo 3—Waterloo 4 12 uur. Woensdagavond hield de v.v. Waterloo een goed geslaagden feestavond. In zijn openingsrede verklaarde de voorzitter H. de Boer dat dit de tweede feestavond was na de bevrijding en dat er meer zullen volgen. Het optreden van den humorist- conferencier Toon van Nierop was wel de verrassing van dezen avond. De drie Beverwijkers als de zingende Transvalere mogen ook met eere worden genoemd. TERRASVOGELSSPAARNEVOGELS. Terrasvogels komt als volgt uit: Douma; Heilig, Kraak; Zaal, Dordtmunt. Klumper; Rusman, Akkerman, De Ruvter. Goedhart Schoon. H.B.C.—VELSEN. Velsen komt in het veld met: Stet; Nijs- sen. Kuyper s; Diederichs. Maarschalk. Wijker; Nijssen, Gerrits, Bakkum. v. cL Poll, Ninaber. VELSEN Benoeming Mr. M. M. Kwint in Zuiveringsraad Door den Minister van Handel en Nij verheid is ingesteld een Zuiveringsraad voor de Metallurgische industrie. Scheepsbouw, Machinebouw etc. Tot lid van dezen Raad is door bovengenoemden Minister onder meer benoemd mr. M. M. Kwint, burgemeester onzer gemeente. Burgerlijke Stand Geboren: J. Tromp, d., Hagelingerweg 94, Santpoort. L. Jansen, z.. Heerenduin- V weg 48 rd„ IJmuiden. J. Larsen, z., Hof- geesterweg 10, Santpoort. M. M. Boon, z.. Rijksweg 474, Santpoort. J. J. de Vilder, z., Spaarndammerweg 7, Velsen. Overleden: B. C. Huizer, 75 j„ wed.e. v. J. Kieboora, Fr. Netscherlaan 19, Santp. R. Hille 30 j., ongehuwd, Napierdw.str. 17 IJmuiden. W. v. d. Does, 5 mnd.. zn. v. W. v. d. Does en M. v. d. Steen. Zeeweg 326, Velsen. J W. Aalderink, 66 jaar, echt- gen. v. D. Radstaak, Middendorpstraat 9, Santpoort. Ondertrouwden: D. Neutjes, wijk I no. 64, Urk en M. de Gier, Stephensonpleia 1, IJmuiden. Toek. adres: Urk. Wijk 1 no. 64. J. de Vries, Zuiderdorpstr. 5, Vel sen en G. H. Drommel, Willebrordstr. 13, IJmuiden. Toek. adres: Velsen, Hoofd buurtstraat 3. C. Keersemaker. Kenne merlaan 9, IJmuiden en W. E. Krab, Bloemstr. 125, IJm. Toek. adres- IJmui den. Kompasstraat 56. J. Clots, Wijk aan Zeeërweg 46, IJmuiden en C. E Veldman de Ruijterstraat 102, IJmuiden. L. A. Vis ser. de Rijpstr. 3, IJmuiden en H. C. Dekker, Julianastraat 5, Krommenie. H. Buitenwerf, Velserbeek 1, Velsen en F. Flikkema, Faukenbergerstraat 68. Voor burg. H. Prins, de Ruijteretr. 120. IJmui den en M. M. de Man. de Ruijterstraat 63 IJmuiden. Toek. adres: IJmuiden, de Ruijterstraat 63. Huwelijken: K. C Sneekes en E. C. Rutte, Velsen, Driehuizerkerkweg 108. H. A. Koehorst en G. H. A. Schoonaard, Haarlem, Tesselschadestraat 31 H. H/ Riieker en H. M Slebos Heemstede, Leiö- schevaartweg 111. T. Wouda en J. Lieh- tendonk. Bloemendaal, Verbindingsweg 34. J. Baarssen en G. Ras, Doetinchem. Mr. Lovinklaan 16. C. van Groen en J. A. van der Zwan, Lis^e. Li*chb!oemstr. 17. SANTPOORT Ned. Herv. Evangelisate De Hervormde Evangelisatievereeniging hield Woensdagavond een vergadering in de Ned. Herv. Kapel. In deze vergadering nam de heer D. Peereboom Sr. afscheid wegens zijn vertrek naar Haarlem, nadat hij ruim 50 jaar lid van het bestuur is ge weest. De voorzitter, de heer Aschof zegde den heer Peereboom dank voor het vele werk, dat hij voor de vereeniging heeft ge daan. De uitgebrachte jaarverslagen wer den goedgekeurd. Bij de bestuursverkie zing werden de aftredenden, de heeren A. de Ridder en L. W. Beijersbach herkozen. In plaats van den heer D. Peereboom Sr, werd gekozen de heer C. Peereboom Jr,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 1