Nieuwe Volkenbond Soekarno wil Ver. St. om interventie vragen Nieuwe Herstellingsoorden «Of .Tnoi-pmc N-O. 10102 I I 1 T l /N y f 1 TV" /^r VV Dona«4««g 25 October 1D4S Bureaux: Kennemerlaan 154, 111 III Ijl I V J V I V V I LJ I V J II L Uitgave van de Stichting JJmuiden - Telefoon 5437 Voorlichting te Haarlenr. Te Haarlem: Gr. HouWr. 33 Kennemer Editie van Haarlems Dagblad Abonnee.»: p week 31 c. Telefoon 10724. Directeur-Hoofdredacteur: Robert Peereboom per kwartaal 4. HCT is niet vaak voorgekomen, dat een Voorloopig Verslag van de Tweede Kamer over een wetsontwerp de beslissing over dat ontwdrp meteen bekendmaakte Dit is gebeurd met het voorstel van de regeering tot goedkeuring van het Hand vest der Vereenigde Naties, gemakshalve door velen aangeduid als „de nieuwe Vol kenbond". Het Verslag begint namelijk met de mededeeling: Men bleek algemeen van oordeel te zijn, dat het Handvest der Vereenigde Naties behoort te worden goedgekeurd. Als sceptici daaruit willen afleiden, dat de Kamer er nu verder wel het zwijgen toe kan doen, begrijpen zij de taak van het parlement verkeerd. Het Handvest is immers niet meer dan een statuut, dat tevens een werkprogram behelst. Op de uitvoering, op den geest waarin het wordt nageleefd, komt het vooral aan. Het biedt Tuime gelegenheid tot verdere ontwik keling in de buitenlandsche politiek. Dus li het van belang dat de Kamer aan het volk en aan de regeering duidelijk maakt in hoeverre zij vertrouwen in het statuut stelt, dat zij de regeering om opheldering vraagt waar die noodig is, dat zij haar wenschen uit ten aanzien van de toe komst. De goedkeuring van het Hand vest was een bij voorbaat uitgemaakte zaak. Want niet alleen erkent het Verslag, dat de samenwerking der Ver eenigde Naties ook door Nederland moet worden gesteund, maar het geeft ronduit toe dat wij in de situatie, waarin wij nu verkeeren. er ons ook niet aan kunnen onttrekken. De ter goedkeuring voorge dragen regeling heeft bedenkelijke zijden, maar wij moeten haar aanvaarden. In haar vergelijking van dit Handvest met het Pact van den ouden Volkenbond heeft de Kamer geen nieuwe opmerkingen gemaakt. Zij toont zich verheugd over de universaliteit van den nieuwen Volken bond en over het feit dat dit Handvest vrijwel geheel los staat van de te maken vredesverdragen. Zij is somber over het veto-recht van de vijf groote mogend heden, dat de mogelijkheid van optreden van de Vereenigde Naties bij een conflict zoo sterk beperkt. Die mogendheden heb ben de feitelijke macht in handen en er is nog geen volledige rechtsorganisatie ver kregen, Op de groote vraag, „of het in het Handvest opgenomen systeem van hand having van vrede en veiligheid, verge leken bij dat van den Volkenbond, waar lijk veel verbetering toont" is de Kamer geneigd, ontkennend te antwoorden. Geen wonder. Met groote belangstelling heb ik in dit verslag gespeurd naar eenig initiatief in groote lijn, naar een aandrang in de rich ting van een positieve buitenlandsche po litiek. Het verlangen blijkt inderdaad te bestaan, al komt geen initiatief tot uiting. Verscheidene leden verzoeken de regee ring, een uiteenzetting te willen geven van haar zienswijze omtrent de groote lijnen van de toekomstige buitenlandsche politiek van het Koninkrijk. Erkend wordt, dat van neutraliteitspolitiek geen 6prake meer kan zijn. Vele leden erken nen, dat het van werkelijkheidsbesef ge tuigt, rekening te houden met regionale verdragen. Maar zij willen de oogen niet sluiten voor de gevaren van een bepaalde blokvorming. Een blok roept immers zoo licht een ander blok in het leven. Zoo kunnen tegenstellingen groeien, die juist zouden moeten worden vermeden. Ja. Hier spreekt de oude neutraal weer. Het is niet zoo makkelijk, afscheid te nemen van de afzijdigheid. Er zal gekozen moeten worden. Blijft men buiten iedere blokvorming, dan is men aan zichzelf overgelaten en hangt geheel af van de toepassing van een Handvest, dat niet veel verbetering toont in vergelijking met den ouden Volkenbond. Treedt men wel toe tot een blok, dan is men in een ster ker positie, maar vertoornt wellicht an dere blokken. Wat nu te doen? De logica leidt tot de gedachte, dat men moet bevorderen dat het blok, waar van men deel gaat uitmaken, zoo groot en zoo hecht zij als maar mogelijk is. Het zal moeilijk zijn dit te bereiken, maar een actieve buitenlandsche politiek is nu eenmaal veel moeilijker dan een afzij digheids-politiek. Het is een lastige wereld waarin wij leven. Verscheidene leden zouden gaarne het oordeel van de regeering vernemen over de denkbeelden van generaal de Gaulle omtrent de vorming van een West-Euro- peesch blok. Meent zij, dat een zoodanig blok als intermediair tusschen de Angel saksische staten eenerzijds en Oost-Euro pa anderzijds een taak zou kunnen ver vullen en is zij niet van oordeel, dat Ne derland daartoe zou moeten toetreden? Erg duidelijk is dit niet Wat is eigen lijk een intermediair blok? Dit soort van redeneering staat nog wel een heel eind beneden een stoutmoedig plan tot schep ping van een federale samenwerking, die zichzelf durft te zijn. Het doet angstvallig aan en reikt ook niet tot de hoogte van de Gaulle's ondernemingsgeest. Er is geen aanleiding om op grond van dit Voorloopig Verslag een debat in grooten stijl »e verwachten. De herleving van de Kamer, in haar eerste, voorloopige en eenigszins schimmige gedaante, is daar voor blijkbaar nog te schuchter. Met belangstelling wachten wij af, of de gestelde vragen minister van Kleffens Volgens United Press heeft Soekarno zich per radio tot de wereld gericht. Hij zeide, dat de Indonesiërs van nature een vreedzaam^lrolk zijn. De Indonesische re publiek zal een beroep doen op de Ver. Staten om in het huidige conflict te in- tervenieeren. Bevin over onderhandelingen De Britsche minister van buitenland sche zaken Ernest Bevin heeft in het En- gelsche Lagerhuis verklaard dat de Ne- derlandsche luit.-gouv. gen. op Java een dringende studie maakt wat de beste ma nier is om de besprekingen te leiden met de Indonesische leiders aldaar met be trekking tot de uitwerking van de her vormingen die Koningin Wilhelmina in haar radiorede heeft beloofd. Bevin ver klaarde voorts, dat er nog meer Britsche troepen naar Java zullen worden gezon den. Gebruik van Amerikaansche wapens De Amerikaansche minister van buiten landsche zaken Byrnes verklaarde op een persconferentie dat de Ver. St. er be zwaar tegen hebben, dat wapens die ge leverd zijn volgens de leen- en pachtwet voor politieke doeleinden worden gebruikt zooals op het oogenblik gebeurt door Brit sche en Nederlandsche strijdkrachten in het Verre Oosten. Hij zei verder, dat de Nederlandsche en Britsche regeeringen verzocht waren de Amerikaansche emble men te verwijderen van alle leen- en pachtwet uitrustingsstukken die in Indo nesië gebruikt worden. De Britsche en Nederlandsche strijdkrachten in Indonesië hebben echter niet het verzoek gekregen om deze uitrustingsstukken in het Verre Oosten niet langer te gebruiken. Volgens het in Batavia verschijnende Nederlandsche blad „Het Dagblad" is in Koepang, de hoofdstad van Hollandsch Timor, de bomschade door Japansche krijgsgevangenen opgeruimd. Het Hol landsch burgerlijk bestuur is naar het eiland teruggekeerd en naar verluidt en thousiast door de bevolking ontvangen. Hollandsche bestuursambtenaren zijn eveneens naar Makassar de hoofdstad van Celebes teruggekeerd. Zij troffen er bijna de geheele vooroorlogsche staf burger lijke autoriteiten in goede gezondheid aan. De openbare diensten komen weer lang zaam op gang en de politieke situatie is De Haarlemsche Noodraad Het ligt, naar wij vernemen, in het voor nemen van den burgemeester den Haar- lemschen noodraad voor het eerst bijeen te roepen op Woensdag 7 November, des middags te 2 uur. In die eerste vergadering zal overgegaan worden tot het kiezen van wethouders. Drie van de 4 wethouders, die thans in functie zijn, zitten in den nieuwen raad, de heeren F. G. Noordhoff (S.D.A.P.), D. J. A. Geluk (Vrijz. Dem.) en A. J. M. An- genent (R.K.). Het "moet in de bedoeling der fracties liggen dezelfde heeren ook nu candidaat te stellen. De vierde wet houder, de heer A. van Driel (A.R.) kan geen zitting hebben in den raad omdat 'hij gemeente-ambtenaar is. De A.R. en C.H. fractie moeten nog over het aanwijzen van een candidaat voor wethouder over leg plegen. Wij hoorden van de zijde der C. H. als candidaat noemen mr. Salie v. d. Wall en van den kant der A.R. den heer W. C. Bakker. Correspondentie met Indië. Tot de normale postverbindingen zijn her steld kan men met Nederlandsch Oost-Indië door middel van speciale formulieren van het Roode Kruis correspondeeren. Deze zijn verkrijgbaar aan de afdeelingsbureaux van het Roode Kruis. Na invulling dienen de for. muiieren opgestuurd te worden aan het in formatiebureau van het Nederlandsche Roode Kruis, Benoordenhoutscheweg 7. Den Haag. Met Nieuw Guinea, Balikpapan, Tarakan en Morotai kan rechtstreeks per post gecorres pondeerd worden. De doodstraf geëischt Voor het Bijzondere Gerechtshof te 's-Gravenhage is de doodstraf geëischt tegen H. Alders, betonwerker te Lier, om dat hij als wachtsman hulp aan den vijand had verleend en bovendien getracht had een vrouw neer te schieten. 10 jaar gevangenisstraf werd geëischt tegen S. C. v. Rosmalenvan Gelderen uit Dordrecht, die haar eigen man bij de Duitschers had verraden. Zij had medege deeld dat hij in het bezit was van gra naatkartetsen. aanleiding zullen geven tot een uiteen zetting van het regeerings-standpunt in groote lijnen. Erg krachtig is de aan moediging daartoe niet. Maar misschien acht hij het oogenblik gunstig. Er moet nog hee! wat groeien. R. P. hier volgens het dagblad gunstig, evenals de voedselsituatie. (Un. Press). Radio Bandoeng, de krachtigste zend- inslallatie van Ned. Indië, is door de Ge allieerde troepen van de Indonesiërs overgenomen. Toen een groep Indonesiërs trachtte de Nederlandsche kazerne te Kebajoran, ten Z.W van Batavia Dinsdagmiddag te om singelen, ontstond een vuurgevecht, waar bij de aanvallers van machinegeweren ge bruik maakten. Dertig Indonesiërs wer den gedood. Aan Nederlandsche zijde was er één gewonde. Soekarno deeelde aan een A.N.P.-Aneta- correspondent mede, dat hij en Hatta en 15 andere prominente republikeinen in formeel met den vertegenwoordiger van het Britsche ministerie van buitenland sche zaken M. R. Denning hebben gespro ken. Hij zeide voorts te willen voorkomen, dat de huidige moeilijkheden tot een ras- senstrijd worden, en dat hij trachtte het probleem op vreedzame wijze op te lossen. Regeeringscommen taa r Naar aanleiding van het bericht uit Batavia van Robert Kiek getiteld „Natio nalisten geneigd tot concessies?" verkreeg het A.N.P. van regeeringszijde de volgen de commentaar: Wij hebben geen enkele reden om aan te nemen dat onze bond- genooten iets te kort zouden doen aan onze door hen erkende souvereiniteit. De nationalisten zullen tenslotte alleen met ons kunnen spreken op den voet zooals de minister van overzeesche gebiedsdee- len. prof. J. H. A. Logemann in de Kamer heeft uiteengezet. Wij blijven daartoe ten volle bereid, maar zien ook met zorg de toenemende anarchie op Java aan. De Distributie Schoenreparatic. Bon 01 leder is aangewezen voor 25 gr. reparatieleer. Ledige tuben. In tegenstelling met een vroeger bericht is het thans weer verplicht bij aankoop van artikelen in tuben, ledige tuben in te leveren. Handvest V er. V olken van krachtv Woensdagavond omstreeks kwart voor elf is de organisatie der Vereenig de Volken officieel haar bestaan be gonnen. De minister van buitenlandsche zaken der V.S. Byrnes teekende toen 't protocol van ontvangst der ratificaties van 29 landen. Byrnes maakte de ont vangst van het mcerendeel der ratifi caties, waaronder die der groote vyf, bekend. Het woord is aan. Plato: De ware tyran, hoe men er ook over mag denken, is de ware slaaf. Hij moet over anderen heerschen en kan zichzelf niet eens meester vorden. IJMUIDEN Oud-Katholieke Kerk Bisschopswijding van Mgr. J. van der Oord Nadat de bisschop van Haarlem. Mgr. H T. J. van Vlijmen, om gezondheids redenen zijn ambt per 1 September j.L had neergelegd, werd door de geestelijk heid van het bisdom Haarlem 18 Septem ber 1945 in de kathedrale kerk aldaar de deken-vicaris Jacobus van der Oord, pastoor te Amsterdam, verkozen. Mgr. van Vlijmen, die vijfenzeventig jaar oud is, heeft gedurende 29 jaren het bisschopsambt vervuld. De verkozène aanvaardde zijn ambt 2 October j.!.. waarna de conformatie van den aartsbisschop van Utrecht en den bis schop van Deventer inmiddels is afge komen. De wijding tot bisschop van Mgr. Jaco bus van der Oord zal plaats hebben Dins dag 13 November a.s.'in de kathedrale kerk aan de Kinderhuissingel te Haarlem des morgens 10 uur en zal wórden ver richt door den aartbisschop van Utrecht, D E. A. Rinkel. De nieuwe bisschop werd 11 Februari 1882 te Hoogwoud geboren en vertrok later naar Den Helder, welke gemeente reeds twee bisschoppen voortbracht, n.l. mgr. N. Gul, bisschop van Haarlem in 1912 en mgr. F. Kenninck, aartsbisschop van Utrecht, in 1920 28 Mei 1908 ontving hij de priesterwij ding en in Januari 19Ó9 volgde zijn benoe ming tot pastoor te Culemborg. Op 10 September 1916 volgde hij den toen tot bisschop van Haarlem verkozen mgr. Van Vlijmen als pastoor te Egmond aan Zee op om deze plaats 1 October 1926 te verwisselen voor de standplaats aan de kerk van de Brouwersgracht te Amster dam, waar mgr. v. d. Oord thans nog pas toor is. Sedert 1937 is hij deken van Haar lem en maakt hij deel uit van den bis- schoppelijken raad. De naam van Mgr. Van der Oord heeft voor de IJmuidenaren en speciaal voor de Oud-Katholieke gemeenteleden geen onbekende klank, daar zijn ouders vele jaren, tot hun overlijden, in IJmuiden woonden. Het kerkbestuur van de Oud-Katholie ke kerk te Haarlem heeft voor de bijwo ning van deze wijding tot bisschop in verband met de te verwachten groote be langstelling speciale maatregelen moeten treffen Wat wordt er in ons land gedaan voor het herstel van de vele oud-illegale wer kers, die in de Duitsche concentratie kampen of elders geestelijk of lichamelijk in hun gezondheid zijn geschokt? Om op deze vraag een duidelijk antwoord te kun nen geven, zijn gistermiddag vertegen woordigers van de Nederlandsche pers in twee fonkelnieuwe herstellingsoorden rondgeleid. Het aantal personen dat in de bedoelde categorie behoefte heeft aan verpleging, is aanzienlijk grooter dan men aanvanke lijk meende: in vele gevallen doen zich eerst thans ziekteverschijnselen voor, die het gevolg zijn van de behandeling in het concentratiekamp. De Stichting „Herstel lingsoorden voor Oud-illegale werkers" streeft er krachtig naar om allen, die het noodig hebben, hun kans op herstel te geven. Nadat op 18 Aug. 1.1. het tehuis Kareol. voor rust en algemeen herstel, en daarvoor reeds Bethesda Sarepta, voor t.b.c. en algemeene ziekten, waren ge opend, zijn er deze week weer twee her stellingsoorden in gebruik genomen: Duin- hage in Bentveld, voor do verzorging van 25 t.b.c.-patiënten, en Waterland in Vel- sen. waar 40 oud-illegalen herstel van psychische rust kunnen vinden. De in richting van deze beide tehuizen is een voudig, maar smaakvol en doeltreffend. Waterland werd tijdelijk ter beschikking gesteld dÖor het Provinciaal Bureau Ver zorging Oorlogsslachtoffers, door de goede medewerking van den heer Van der Pluim. Tijdelijk, want men hoopt straks dit herstellingsoord te verplaatsen. H M. de Koningin heeft n.l., doordrongen van het urgente van deze nationale zaak. an derhalve vleugel van het paleis Het Loo via de Stichting 1940'45 aan de Stichting herstellingsoorden ter beschikking gesteld Dat de herstellingsoorden tot dusverre alle in de omgeving van Haarlem liggen, is te danken aan overwegingen van utili teit. Het werk van öe Stichting is lande lijk, en het landelijk bestuur bestaat uit de heeren A. P. M. van Riel. voorzitter, H G. van der "Wiele, seer.-penningm., dr. H. Wamsteker en H. Slurink, leden. De voor Oud-Illegalen medische dienst berust bij de doktoren Blaauw, Bouman, Kroon en Vedder. Het bestuur heeft de toezegging gekre gen. dat er, boven het normale contingent, 50 Nederlandsche oud-illegalen die aan t.b.c. lijden naar Zwitserland kunnen voor herstel. Voor dit doel wil het trachten een transportvliegtuig te krijgen. Ook naar Denemarken zullen er 50 t.b.c.-patienten worden uitgestuurd. Er wordt dus hard gewerkt voor een zaak, die ons geheele volk ter harte moet gaan. Er wordt doorgewerkt ondanks de groote financieele moeilijkheden (de kos ten moeten uit vrijwillige bijdragen wor den gedekt) en met succes. Maar er ia nog meer te doen. Er' is nog een groot tekort aan mogelijkheden voor het herstel van de normale rust- en genezingbehoe- venden Wij mogen voor de tegemoetkoming aan dit tekort spreken van een nationale plicht, een plicht tegenover wie hun ge zondheid offerden voor onze vrijheid. De „Indrapoera" weer op honk Woensdagmiddag voer een trotsche tweepijper van de Rotterdamsche Lloyd de „Indrapoera" na vijf jaren van afwe zigheid de Nieuwe Waterweg op. De boot, die gedurende den oorlog voornamelijk als troepentransportschip dienst heeft ge daan bracht 480 repatrieerenden uit Enge land naar huis. Kapitein Stobbe heeft in Rangoon 1.200 Engelsche krijgsgevange nen opgenomen en ze in Southampton aan wal gezet. Buiten de Nederlanders, die daar wachtten, moesten 70 Indonesiërs, die geweigerd hebben aan boord van de ..Si- bajak" te werken en in Engeland waren ontscheept, naar Holland worden terug gebracht. Er was toen geen plaats meer voor ccn transport kinderen, dat naar ons land gebracht had moeten worden. De „Indrapoera" zal nog niet ter beschik king van de Lloyd komen, daar het ver moedelijk midden November weer naar Southampton moet vertrekken.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 1