IJmuider Courant Buitenlandsch Beleid Toestemming tot informeele besprekingen? Truman zond boodschap aan Stalin Doodstraf geëischt Kort en bondig 60o Jaargrnng Xo. 181 CI Bureaux: Kennemerlaan 154, IJmuiden - Telefoon 5437 Te Haarlem: Gr. Houtstr. 93 Telefoon 10724. Kennemer Editie van Haarlems Dagblad Direetcnr-TToofdrcdocli Robert Peereboom Zaterdag 27 October 1945 Uitgave van de Stichting Voorlichting te Haarlem. Abonnementen: p. week 31 ct. per kwartaal 4. IN haar Memorie van Antwoord op het V'oorloopig Verslag van de Tweede Kamer over hel Handvest van San Fran cisco geeft de regeering weinig ten beste. Zij heeft het opnieuw over de bedenke lijke zijden van het verdrag. Kwam de organisatie der Vereenigde Naties niet tot stand, d.vt zou de samenleving der staten opnieuw gekenmerkt worden door anar chie. Komt zij wel tot stand, dan is al thans de mogelijkheid geopend voor iets beters. Zij kon het moeilijk minder enthousiast uitdrukken. Op het verzoek omtrent een uiteenzet ting van de groote lijnen onzer buiten- landsehe politiek antwoordt zij slechts dat het uit is met de neutraliteitspolitiek, het geen iedereen weet. Collectieve veiligheid zij meer dan ooit ons doel. Tegen Regio nale verdragen tot bevordering van vrede en veiligheid heeft de regeering geen fun- damenleele bedenkingen, maar zij heeft een open oog voor de gevaren van blok vorming. In de totstandkoming van de Vereenigde Naties ligt evenwel de moge lijkheid opgesloten om die gevaren te neu traliseeren. De regeering zou dan ook on gaarne tot sluiting van regionale verdra gen overgaan zonder het bestaan van een algemcene statenorganisatie, die regionale overeenkomsten kan overkappen Nu. die organisatie is bijna een feit. Zij is te San Francisco door vijftig staten onderteekend, door de Vereenigde Staten al geratificeerd en zal straks door vele andere staten, w.o. Nederland, eveneens geratificeerd zijn, waarna zij officieel in werking zal treden Zal de regeering dan gaarne tot het sluiten van regionale over eenkomsten overgaan' Men zou het uit haar woorden kunnen afleiden, maar het staat er niet in. Dit is diplomatie, 't Kan vriezen en 't kan dooien. Op de directe vraag van de Kamer, hoe hij «ienkt over de ideeën van generaal De Gaulle ten aanzien van een West-Euro- peesch blok. kon minister Van Kleffens nic-* zoo n ingewikkeld antwoord geven. De regcering acht den tijd nog niet geko men om er een oordeel over uit te 6preken. Van de strijdkrachten, die Nederland wellicht eenmaal zou moeten leveren ten behoeve van een dwangactie, kan de re- geering zich nog geen voorstelling vor men. Het eenige dat vaststaat is. dat Nederland een gewapende macht niet zal kunnen ontberen. Er blijkt nog weinig vast te staan en het is geen opwekkende Memorie van Toelichting als men bedenkt, dat onze toekomst meer dan ooit afhankelijk is van het internationale beleid. De confe rentie der Vijf Ministers van Buitenland- 6che Zaken, volslagen mislukt, heeft trou wens bewezen dat er geen schot in zit. Komen geen initiatieven van andere zijde? Bijvooibeeld van: Nederland? Het is een groot woord, maar toch zou ik het willen bezigen: de Menschheid wacht erop. Zij verlangt ernaar. De tijd is rijp voor nieuwe, groote oplossingen. Inplaats daarvan krijgt zij alarmeerende verhaaltjes te hooren over de atoombom. Zij worden gelezen, maar maken geen diepen indruk. De wereld is beu van sensatie en de aankondiging van moge lijke rampen. Zij is ermee overvoed en niet meer in staat zich op te winden over mogelijke gevaren. Er bestaat ook geen geloof in de kans op een nieuwen oorlog op korte termijn. Dat zou al te krankzin- nig zijn. Als in het buitenland politici en publicisten bestaan, die meenen de mis lukking van Londen te kunnen verklaren met beschouwingen over de atoombom, vergissen zij zich in de stemming van het menschdom na een zoo vernietigenden oorlog als die, welke nauwelijks achter ons ligt. Zeker is geen enkel volk gereed voor een nieuwen oorlog en zeker is geen enkel volk er bereid toe. Juist de ont dekking van de atoombom is een aan leiding om den drang naar constructief beleid te verhoogen. Dat bestaat niet. al leen in het herstel van vernielde steden, bruggen en spoorwegen, de voorziening in voedsel- en kleeding-tekorten en de steun aan oorlogs-slachtoffers. Het bereiken van veiligheid is natuur lijk een goed argument bij het voeren van een bepaalde buitenlandsche politiek, maar het doel dient hooger gesteld te worden dan dat. Het is een vreesachtig mensch, die alleen naar veiligheid streeft. Als regeeringen Het zouden doen, zou dat herinneren aan het vooroorlogsche beleid van Frankrijk, dat zulk een zwakken in druk maakte door zijn voortdurenden roep om „sécurité". De stem van de jeugd en de kracht klinkt anders, „Veiligheid!" is de vermoeide roep van den ouderdom, maar geen leus voor een nieuwe wereld. Wij weten trouwens allen dat dit geen veilige wereld is Wie er groote nieuwe dingen in wil tot stand brengen heeft daartoe moed noodig. Alleen door moed zal dat groote élan tot uiting kunnen komen, waarop de wereld wacht. De oor log in Europa ligt nog geen half jaar achter ons en daarom moeten wij er niet aan twijfelen, dat het komen zal. De moe digen en ondernemenden in de verschil lende landen hebben nog geen onderling contact gevonden. Ieder volk verkeert nog in een isolement. Er is nog geen inters nationale uitwisseling van gedachten en plannen Die te bevorderen en bespoedi gen zou een daad van wijs beleid zijn. R. P. De Indonesische kwestie Volgens berichten uil Britsche bron zou den de Nederlanders erin hebben toege stemd informeele besprekingen te houden met luit.-gen. Christison en een republi- keinschen afgevaardigde. De republikeinen zouden thans van meening zijn, dat het voor hen voordeelig is als Soekarno zelf op deze eerste bijeenkomst de republikei nen vertegenwoordigt. Bij de volgende besprekingen zou Soekarno dan worden vervangen door „een autoriteit der repu blikeinen. die voor de Nederlanders aan vaardbaar ia' De republikeinen hebben niet tot een definitieve aanwijzing kunnen komen wie hen bij de besprekingen zullen vertegen woordigen, aangezien velen van hgn de Amerikanen boven de Britten als bemid delaars prefereeren en denken, dat de Amerikaansche minister van financiën. Vinson, zijn bemiddeling zou willen ver- leenen. Soekarno zelf zeide van Christi son, die de bijeenkomsten zal voorberei den en bijwonen: „Hij is een man met veel begrip en is buitengewoon behulp zaam." De ..Times" schrijft, dat de Indonesische ministers van oordeel zijn, dat de Britten in het geschil meer aan den kant der Ne derlanders staan en de Amerikanen onpar tijdiger zijn. De hoogere Nederlandsche officieren voelen niet zoo erg voor be middeling of informeele samenkomsten, welke door Amerikanen of Engelschen worden bijgewoond. Zij vinden n.l., dat het geschil slechts bestaat tussehen Neder landers en Indonesiërs. Het kan zijn, dat bemiddeling door de gematigde Indo- irs wordt begunstigd om er hun fi guur mee te redden, gezien de huidige impasse. Onder de gematigde Indonesiërs. Nederlanders en Engelschen heerscht de meening, dat de Impasse thans lang ge noeg heeft geduurd en dat de verklaring van Sjarifocdin een welkome stap van Indonesiërs beteekent op den weg tot be ëindiging hiervan. Minister Bevin over Duitschland De Britsche minister van bultenl. zaken heeft een groot deel van zijn in het Lager huis gehouden rede gewijd aan den beden- kelijken toestand waarin Duitschland ver keert. Hij achtte de verplaatsing van bevol kingsgroepen een der moeilijkste problemen. Over de voedselvoorziening van geheel Euro pa was Bevln niet optimistisch. HIJ keurde af. dat er geen petroleum aan Argentinië werd geleverd Uit dit land zou men In het andere geval in N Amerika tarwe kunnen krijgen, die thans wordt verbrand, en komt er Noord-Amerikaansche tarwe voor export beschikbaar. Hij begreep niet, waarvoor men in Joego-Slavlè een leger van ongeveer 500.000 man op de been hield, wat de voed selpositie ook niet ten goede moest komen. In een discussie met Sir Arthur Salter (On- afh. Arb. Party) beweerde deze laatste dat de Dultsche mijnen zeven of acht maal zoo veel zouden kunnen produceeren als zij nu doen. Bevln erkende dit. maar voegde eraan toe, dat wegens gebrek aan werktuigen en vervoer op het oogenbllk niet meer te be reiken was. Het woord is- aan.... Horatius: Wie is dus vrij? De wijze die zich beheerscht, die noch armoede, noch dood. noch ketenen ducht, die zijn begeerten in zijn macht heeft, eerbetoon v&racht en zichzelf vertrouwt. Radio Moskou heeft medegedeeld, «lat Stalin Woensdag 1.1. te Soclil in den Kaukasus den ambassadeur van de Ver. Staten te Moskou, Averell Hiirrinutn, heeft ontvangen, en dat hem door Ilarrinian een boodschap van president Truman is overhandigd. Stalin vertoeft met vacantie te Sochi. IK- radio voegde er aan toe. dat Ilarrinian twee besprekingen met SiaUn had en Vrijdag naar Moskou was teruggekeerd. Tegen 4 verdachten de Eerste zitting van het Hof te Amsterdam Vrijdagmiddag hield het Bijzonder Ge rechtshof te Amsterdam zijn eerste zitting. Terecht stonden de aannemer C. J. Heln- sius uit de Bilt en de makelaar F. L. Carre uit Naarden. Heinsius werd beschuldigd in de Jaren 1941, 1942 en 1943 als aannemer voor de oorlogvoering van Duitschland be langrijke werkzaamheden te hebben ver richt op vliegvelden in Frankrijk in de om geving van Lion en Arras, alsook bouwma terialen te hebben geleverd aan Duitsch land. Carre werd ten laste gelegd het uit oefenen van de algemeene leiding van dit bedrijf ten dienste van de Dultsche oorlog voering in het jaar 1941. De procureur-fiscaal eischte tegen belden de doodstraf. De doodstraf werd ook geëischt tegen den caféhouder-veehandelaar S, Bakker en zijn vrouw, belden uit Purmerend, die beschul digd werden, dat zij aan de Duitschers had den meegedeeld dat eenige personen ille gale werkers waren, waardoor de belasting ambtenaar Kolijn werd doodgeschoten. Ten tweede wordt hun ten laste gelegd, dat zij als verspieders den Duitschers steun hebben verleend. Het Hof zal over 14 dagen uitspraak doen. De IJmuider Courant wordt grooter. De omvang van de IJmuider Courant wordt volgende maand grooter. Dan mo gen, volgens mededeeling van het bestuur van de vereeniging De Nederlandsche Dagbladpers 1945, overeenkomstig een be sluit van den Persraad, de dagbladen da gelijks met vier pagina's verschijnen. Van a.s. Donderdag af zal men dus eiken dag de IJmuider Courant ontvangen met een zelfden omvang als zij heden heeft. Een Duitscher vermoord Een 28-jarig meisje uit Goes knoopte kort voor de bevrijding met een Duitsch soldaat betrekkingen aan. Toen de Cana- deezen kwamen wilde die soldaat zich niet overgeven en werd door het meisje bij een broer verborgen. Dit duurde maan den. Inmiddels kreeg het meisje kennis aan een Canadees. Omdat de Duitscher weigerde weg te gaan werd hij tenslotte door zuster en broer gedood, waarop het lijk in den tuin begraven werd. Nu stonden broer en zuster voor de rechtbank te Middelburg terecht. Het O.M. eischte tegen het meisje 7 en tegen den broer 5 jaar. BINNENLAND De Stichting Toezicht Politieke Delin quenten deelt mede, dat zij gaarne toezicht houders op vrijgekomen politieke gevange nen wenscht in te schrijven, doch dat aan deze functie geen bezoldiging is verbonden De Aprerikaansche Export en Import Bank heeft medegedeeld, dat zij overweegt een tweede leening aan Nederland te beste den voor het koopen van materiaal voor den wederopbouw van Nederland. Volgens het Vrije Volk komt er binnen 4 weken thee in de distributie. Voor St. Nicolaas drinken wij die In elk geval. De Zwitsersche Federale Raad heeft de tussehen Zwitserland en Nederland gesloten economische overeenkomsten goedgekeurd. Het feit, dat Nederland onmiddellijk behoef te aan belangrijke Zwitsersche leveringen heeft, waartegenover nog geen Nederland sche leveringen kunnen worden gesteld, maakte de verstrekking van 'n voorschotcre- dlet van Zwitsersche zijde noodzakelijk. De betalingsovereenkomst voorziet in het opne men van een crediet van 25 millioen Zwitser sche francs voor de regeling van de eerste leveringen. Bovendien heeft de Nederland sche regeering bij een groep Zwitsersche banken een crediet van 50 millioen francs opgenomen, dat in hoofdzaak door den Zwit- serschen staat zal worden gegarandeerd. Vrijdagochtend is een uil Utrecht ko mende trein in Rotterdam—Maas wegens de vetheid van de rails door een stootblok ge reden. Twee personenrijtuigen werden over de buffers gelicht, waardoor 15 reizigers min of meer ernstig gewond werden. De mate- rieele schade is gering. Een uitslaande brand heeft Donderdag avond te Rotterdam een complex model- opslagplaatsen en een daarnaast gelegen ko pergieterij in de asch gelegd. Een bewaar plaats van oude materialen werd voor het grootste gedeelte verwoest. De gebouwen, toebehoorende aan de firma Rademakers Metaalbedrijf, zijn verzekerd. In de haven te Enschedé liggen 24 sche pen, geladen met 10.000 balen ruwe katoen, welke bestemd zijn voor de textielindustrie te Enschede. BUITENLAND De Duitsche gen.maj. Cramer verklaar de aan een Timescorr, dat Rommel Alexan- drië had kunnen veroveren. Voorwaarde voor het behoud van N. Afrika was echter het bezit van Kreta, Maltha en Gibralta- of bet uitvoeren van een tangbeweging in de Kaukasus. El Alamein en Stalingrad werden de keerpunten van den oorlog en Rommel stelde Hitier voor de verloren veldtocht te beëindigen. Fransche. Britsche en Indische troepen hebben drie strategische sleden in Indo china bezet zonder tegenstand te ontmoeten Vijf afdeelingen superforten zullen dee! uitmaken van de Amerikaansche bezettings luchtmacht In Duitschland. De verliezen van het Canadeesche leger In dezen oorlog bedragen meer dan 10 van het totaal van 750.000 man: 630 000 man zijn vrijwillig in dienst getreden. Uit de officeele thans gepubliceerde cijfers blijkt, dat hier van ruim 22.500 man werden gedood. De veldtocht in Europa heeft hier natuurlijk het leeuwendeel van geëischt. Voorts blijkt, dat er In Europa 52000 man zijn getrouwd. Van de 16.500 uit deze huwelijken geboren kin deren heeft ruim de helft een Engelsche moeder. Het werk van de Neeltje Jacoba in '44 15 schipbreukelingen gered In den regel ligt ze daar rustig in de haven, de motorreddingboot Neeltje Ja coba, geflankeerd door een paar andere kleine scheepjes, waarvan zij zich onder scheidt door haar vorm en haar keurig toilet. De wachtsman poetst of boent, of houdt een praatje met den een of anderen buurman. Zoo ligt ze daar vele dagen, weken of soms maanden achtereen. Maar wanneer de wind krachtig en de zee ruw is, is haar hulp dikwijls noodig. om in gevaar verkeerende zeelieden te redden. En in de oorlogsjaren is zij meermalen uitgevaren om schepen bij te staan, die door oorlogshandelingen in nood waren geraakt. Het jaarverslag over 1944 van de Noord en Zuid-Hollandsche Redding Mij. maakt melding van een 9-tal tochten van de Neeltje Jacoba, waarover o.a. het vol gende wordt verteld- 10 Februari te 14 uur voer de Neeltje Jacoba uit op het bericht, dat de stoomlogger VL130 ter hoogte van Zandvoort in brand was ge schoten. Van de kust was gezien, dat da brand met eigen middelen was gebluscht, doch het vermoeden bestond, dat er ge wonden aan boord waren, zoodat de Neeltje Jacoba op onderzoek werd uitge stuurd. Zij heeft den stoomlogger echter niet meer gevonden; het schip was door gevaren naar Hoek van Holland, waar het te 16 uur met een doode en twee gewon den binnen liep. Dertien man gered. 25 April voer de Neeltje Jacoba ten 9 uur 30 uit op het bericht, dat een groote kraan aan den buitenkant van de Noord- pier was gekanteld en tegen de blokken aanlag De 13 opvarenden van de kraan verkeerden in levensgevaar; de wind was Noordelijk, buiig weer en ruwe zee De reddingboot voer naar buiten, doch het bleek niet verantwoord te zijn om met het schip tussehen kraan en pier te varen, daar er geen voldoende ruimte was om te manoeuvreeren. De eenige mogelijkheid was om van de binnenzijde af verbinding met de kraan te krijgen. De reddingboot voer dus naar binnen en werd met den kop tegen de pier aan gezet Vier der op varenden van de kraan sprongen, voordat de schipper van de Neeltje Jacoba ge legenheid had gehad een lijn over te schie ten, te water. Met vereende krachten wer den zij nu door leden der bemanning van de Neeltje Jacoba die op de pier waren geklommen, op het droge gehaald, even als daarna de overige schipbreukelingen, waarvan er twee gewond bleken te zijn. Degenen, die er het slechtst aan toe wa ren kregen aan boord van de reddingboot droge kleeren en een glaasje rum. Met een gehavenden neus en een deuk in het voorschip door het stooten op de stort- steenen van de pier, was de Neeltje Jaco ba na deze merkwaardige redding, ten 13 uur op haar ligplaats terug. De voorzitter der Plaatselijke Commissie te IJmuiden, dr. Rutten, verleende eerste (hulp aan de beide gewonden. En weer twee man. 13 September voer de Neeltje Jacoba ten 13 uur 30 uit op het bericht, dat c.a. 6' benoorden IJmuiden een rubbervlot rondreef met twee man. De reddingboot vond het vlot en bracht de beide men- schen veilig in de haven, alwaar zij ten 16 uur 30 arriveerde. De overige tochten waren hoofdzakelijk noodig voor hulpverleening bij in zee ge storte vliegtuigen, beschoten vaartuigen of andere oorlogsslachtoffers. VELSEN Papierproductie verhoogd Naar wij vernemen ligt het in het voor nemen van de directie van de Papierfa- oriek Van Gelder Zonen met ingang van a.s. Maandag 29 October de groote papier machine no 18 voor de productie in te schakelen Deze nieuwe machine, welke ongeveer 3^2 jaar niet heeft kunnen wer ken. kan per dag ongeveer 100.000 K G. papier fabriceeren. Hoewel een andere kleinere machine zal worden gestopt, be teekent het in bedrijf stellen van de No. 18 toch een behoorlijke verhooging van da papierproductie. Centraal Drankweer Comité Het Centraal Drankweereomité in de gemeente Velsen houdt a.s. Dinsdagavond een vergadering in het gebouw van Ned. Volksherstel nabij halte Zeeweg. De be doeling dezer vergadering is een organi satie te 6tichten om de drankbestrijding, die tijdens den oorlog heeft stilgestaan, wederom op te nemen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 1