IJmuider Courant )e Rechter Republikeinen zijn het nog niet eens Een bliksemtrein Ver.St.Geen gebiedsuitbreiding geen aanvalsplannen IOC Jaargang Xo. 18165 Bureaux: Kennemerlaan 154, jjmuiden - Telefoon 5437 Te Haarlem: Gr. Houtstr. 93 Telefoon 10724. Kennemer Editie van Haarlems Dagblad Directeur-Hoofdredacteur: Robert Pcereboom Maandag 29 October 1945 Uitgave van de Stichting Voorlichting te Haarlem. Abonnementen: p. week 31 et. per kwartaal 4. |E minister van Justitie is onlangs op de brug verschenen en heeft verbete- ingen in de berechting van politieke de- inquenlen aangekondigd. Het Koninklijk lesluit. dat deze maatregelen invoert, is iu verschenen. Het bepaalt o.a. dat emand. die als politiek verdachte wordt angehouden, niet langer dan 24 uur mag vorden vastgehouden, tenzij vóór het ver- oop van die termijn een individueel be- >cl tot bewaring wordt gegeven. Hij moet ladelijk een voorloopig verhoor onder aan. Het bevel tot bewaring is veertien agen van kracht en kan uitsluitend door jen procureur-fiscaal worden verlengd, anvankelijk tot ten hoogste drie maan- |en, zoodat de zaak van iederen arrestant ip gezette tijden opnieuw moet worden mderzocht. Mr. J. H J. Simons, advocaat te Haar- em. zendt ons een beschouwing naai" aan- eiding van deze verbeteringen in den ifstaanden toestand, waarin hij verklaart lat de minister van Justitie, die op de ot hem gerichte vertoogen en smeekbeden jp zoo voortreffelijke wijze heeft gerea geerd. recht heeft op de grootste waardee- «fng van de rechtzoekenden en van hun aadslieden. Hij herinnert eraan „dat elen nu al maandenlang, dikwijls onder aan een behoorlijk verhoor onder worpen te zijn geweest, of zonder wer- elijk ernstige redenen, in kampen worden astgehouden." f Maar hij maakt er bezwaar tegen dat le procureur-fiscaal uitsluitend bevoegd il zijn tot verlenging der in bewaring- iuding. Waarbij hij opmerkt dat deze toriteit in arrondissementen, waar nog tribunaal is, ook wel de eenige zal die over verzoeken tot invrijheid- felling te beslissen heeft. Mr, Simons schrijft: Wij vragen niet om procureur-fiscaal, ook niet om com- :ies tot invrijheidstelling of dergelijke jinstanties". Wij vragen om den Rech- er, om den onafhankelijken en onpartij- igen Rechter. Gedurende de zes maan- en. die sinds de bevrijding van West- ederland verloopen zijn, is het gemis an het ingrijpen van den Rechter, het- dan een tribunaal of anderszins, diep evoeld. Dat de bevoegdheid tot ver- inging van de gevangenhouding der ge- etineerden nu uitsluitend in handen is elegd van de procureurs-fiscaal zal als en teleurstelling worden gevoeld. Niet mdat zij niet bekwaam of humaan ge- oeg zouden kunnen zijn, om conscien- euse beslissingen te nemen (de praktijk eeft mr. S. al anders geleerd) maar om- at hun taak op heel ander terrein ligt ij zijn openbare aanklagers, zij zijn rafvervolgers, geen rechters. En het is et voor niets, dat niet alleen ons Wet- oek van Strafvordering maar ook het "ribunaalbesluit aan den rechter de taak pdraagt, om over het ontslag uit de voor lopige detentie te beslissen. Men is bang oor vertraging, maar een procureur- scaal biedt niet den minsten waarborg oor een snellere beschikking, dan door en rechter genomen wordt. Mr. Simons spreekt daarom de hoop it, dat de minister dit onderdeel van jn voorgenomen wettelijke maatregelen al herzien. Het Koninklijk Besluit is eröchenen sinds hij (op 26 October) zijn rief verzond. Wie instemming met zijn lensch uitspreekt (hetgeen ik tenvolle oe) moet dus nu de hoop te kennen ge en, dat het Koninklijk Besluit door een erziening in dezen zin zal worden ge- olgd. j Hetgeen mij uit het hart gegrepen is r. Simons' betoog is zijn roep om onafhankelijken en onpartijdigen eeihter en zijn verklaring, dat het gemis an diens ingrijpen in de afgeloopen zes laanden diep is gevoeld. Laat ons elkaar goed begapen. Wij Uilen het er allen over eens zijn dat de ligers, ook de politieke misdadi- moeten worden gestraft als hun ihuld onweerlegbaar vaststaat. Wij zul- Iri het er ook over eens zijn dat in een root aantal gevallen voorarrest onver- ijdelijk en noodzakelijk is. Dit wordt nu ndelijk beter geregeld. Maar wij moe it vooropstellen dat dit alles behoort te ïschieden volgens de Tegelen van het echt, zooals die in den loop der tijden itwikkeld en vastgelegd zijn en zooals in ons land vroeger werden toegepast erkend. Inbreuken daarop, afwijkingen aarvan, beteekenen even zoovele aansla- n op onze rechtsopvattingen en daar- ee op onze beschaving. Wie niet nalaat op aan te dringen, dat het Recht ten toedigste en tenvolle in zijn werking ersteld wordt, handelt volgens een diepe rertuiging, die niets met weekheid of legevendheid heeft uit te staan. Zelfs de raarste misdadiger moet volgens strikte ichtsregelen worden berecht. Gebeurt it niet, dan is de toestand verkeerd, orden onschuldigen gearresteerd of be- rijvers van lichte vergrijpen te lang astgehouden, vaak zelfs zonder verhoord zijn, dan is dat onrecht. Het is een mp voor een land. als onrecht gepleegd ordt. Niet alleen voor den betrokkene aar voor het geheele volk! Op 19 October heeft minister Kolfscho- n voor de radio gezegd: „Het gaat in lieve land nog niet goed met de Justi- 6". Hij heeft eraan toegevoegd: „Men eht tot mij vertoogen en smeekbeden: eef ons Justitie terug. Wat denkt gij te oen om ons volk het leed en den smaad t rechteloosheid af te nemen? Kunt gij oveel Duitsch aanslibsel niet spoedig en ondig verwijderen?" Er is nog geen beslissing gevallen om trent de besprekingen met de Indonesi sche leiders. Dr. Van Mook heeft opdracht der regeering ontvangen onverwijld de besprekingen met de nationalisten te be ginnen. Volgens mededeeling van den Ned. Indischen Voorlichtingsdienst is den na tionalisten medegedeeld waar en wanneer de luit. gouv.-gen. hen wil ontvangen. Dr. Van Mook weigert de besprekingen er gens anders dan te Batavia te voeren. Thans worden nog door de nationalisten zelf moeilijkheden veroorzaakt. Het blijkt, dat er verschillen zijn in de door hen ge publiceerde voorstellen. Volgens informa ties van republikeinsche zijde zouden de republikeinen nu trachten tot z.g. infor- meele besprekingen met Nederlanders te komen. Anderzijds doen zij pogingen den datum van aanvang der besprekingen te verschuiven. Het departement van Staat te Washing ton heeft ontkend, dat het een officieel aanbod heeft gedaan om t- ^«middelen tusschen Soekarno en Van Mook. De „Stuyvesant" is als eerste schip direct uit Nederland te Batavia aange komen en feestelijk ingehaald. Generaal Hawthorn, de geallieerde com- n* indant van de landstrijdkrachten op Java, heeft een proclamatie uitgevaardigd, waarin den Indonesiërs wordt bevolen om onmiddellijk alle Europeanen en Indo- Europeanen los te laten, die zij als gijze laars gevangen houden. Naar schatting be draagt dit aantal in het door de Britten gecontroleerde gebied 400, terwijl het over geheel Java belangrijk hooger moet wor den geschat. In Garoet heeft zich een botsing voorge daan tusschen Japanners en Indonesiërs In het beruchte Bantam-district kan men nog moeilijkheden verwachten, waar een anti-Soekarno-istische leider den oorlog heeft verklaard o.m. aan alle Europeanen, Indo-Europeanen, Menadoneezen en Am- bonneezen. Zijn organisatie laat alleen Een kanselboodschap Recht, geen wraak In alle kerken is Zondag een kansel boodschap voorgelezen. In den aanhef wordt er aan herinnerd, dat de kerken in den bezettingstijd herhaaldelijk voor hand having van het recht zijn opgekomen. Na den vrede is met klem er op aangedron gen dat door de overheid de door God haar opgedragen taak: gerechtigheid te beoefenen zou worden vervuld en het recht tegen allen die het schonden, zou worden gehandhaafd. Maar tegelijk heb ben de kerken het volk aangezegd zich niet te laten overheerschen door wraak- en haatgevoelens. De kerken herhalen thans haar oproep tot het Nederlandsche volk. Zij doen een ernstig appel op ambts dragers en gemeente om allen er van te doordringen, dat het aanzien van ons volk staat of valt met de beantwoording van de vraag, of naar recht of naar wraak en haat in Nederland wordt gehandeld. Dit geldt met name de behandeling der poli tieke gevangenen. De kerken achten het een smaad voor ons volk, wanneer na vijf jaren strijd tegen rechtsverkrachting en vijf jaren lijden onder de gruwelijkste methoden van het Duitsche barbarisme, een dergelijke booze geest vat op ons volk zou hebben gekregen. Daarom stellen de kerken zich achter de overheid, wanneer deze, naar haar hooge heilige roeping het recht handha vend, onrecht en willekeur in de behan deling dezer gevangenen met kracht tegengaat. In den naam van God ontzeggen de ker ken aan een ieder het recht om na de be slissing door de aangewezen instantie nog recht naar eigen inzicht toe te passen. De kerken doen een beroep op het Ne derlandsche volk, in zijn gedragingen ten opzichte van de politieke gevangenen en hun kinderen te toonen, door den boozen Uuitschen geest niet te zijn besmet, maar blijk te geven van het besef, dat ook bij strikte handhaving van het recht de barm hartigheid van Christus moet worden be tracht. Tenslotte doen de kerken een beroep op alle betrokkenen, opdat met een sterken wil in samenwerking van regeering en volk een zoodanige oplossing voor de be rechting en de behandeling van de poli tieke gevangenen worde verkreeen. dat wij ons voor God en menschen hierover niet hebben te schamen. Voorloopige Staten-Generaal In het Staatsblad ie heden afgekondigd de wet. houdende regelen omtrent de voorloopige Staten-Generaal. Het is verschrikkelijk dat een Minister van Justitie dergelijke verklaringen heeft moeten afleggen. En de toestand in ons land zal wel verbeteren door zijn jongste maatregelen, maar nog geenszins volledig rechtsherstel bereiken. Daar is meer voor noodig. Daarop zal verder ingegaan moe ten worden. Ook hier. R. P. menschen toe. die door den ritueelen doop „onkwetsbaar" zijn geworden. De interneenngskampen te Soekaboemi zijn voor een deel onder Britsche bewa king. De situatie is „niet al te slecht". In politiek opzicht is het op Sumatra tamelijk rustig. De nationalistische leider is Mohammed Sjafei, een andere voor aanstaande figuur is de Chinees Tokoe Nja Arif. Per brief waarschuwden zij den Brit ten, „dat de volken van Sumatra hun ge duld beginnen te verliezen". Toen de geal lieerden antwoordden, dat deze leiders verantwoordelijk worden gehouden voor alles wat mag gebeuren, had dit een kal- meerende uitwerking op hen. De geallieer den nemen op Sumatra een strakke en besliste houding aan. Het centrum der nationalisten is Fort de Koek# Te Siantar, ten Z. van Medan, zijn een Nederlander en 2 Zwitsers vermoord. Een aantal Nederlanders zijn mishandeld. Strijd in Soerabaja Volgens een Reuter-telegram is in Soe rabaja den geheelen nacht gevochten rond het Britsche hoofdkwartier en volgens de laatste berichten namen de gevechten in hevigheid toe en eveneens het aantal doo- den Indonesiërs, die kleine tanks op de Japanners hebben veroverd nemen aan den strijd deel en vallen de Britsche troe pen aan. Op het geallieerde hoofdkwar tier te Soerabaja drukt men zijn vrees uit voor eenige posities die slechts een kleine bezetting hebben. Toen het duidelijk werd dat de situatie te Soerabaja verslechterde hebben generaal Hawthorn en dr Soe karno besloten naar deze stad te vliegen. Zij hebben inmiddels Batavia reeds ver laten in een Dakota-vliegtuig van de Royal Air Force, Amsterdam-Schiphol Den Haag-Rotterdam De Nederlandsche Spoorwegen bera men zoo meldt het Handelsblad plannen voor den aanleg van een bijzon dere electrische treinverbinding van Am sterdam naar Rotterdam en Den Haag, welke lijn voor een belangrijk deel onder- grondsch zal zijn, o.a. in het stadsgebied van twee steden, n.l. Amsterdam en Den Haag, tusschen welke electrische bliksem- treinen met een snelheid van 160 K.M. per uur zullen rijden. Dit grootsche plan, dat omstreeks 1950 verwezenlijkt kan zijn en dat aan twee groote Nederlandsche steden, de hoofd stad des lands en de residentie, haar „me tro" zal schenken, is samengesteld uit een serie plannen, welke ook gescheiden kun nen worden uitgevoerd, n.l. een speciaal ondergrondsch-spoorwegplan voor Den Haag, een gelijksoortig plan voor Amster dam, en de aanleg van de bliksemtrein- verbinding tusschen de drie grootste ste den van ons land. Voor Rotterdam is geen ondergrondsche verbinding ontworpen, daar men hier reeds de z.g. hooge baan bezit. Van Amsterdam zal de nieuwe lijn over Schiphol loopen om daarna naar Leiden te gaan en daar aan te sluiten op de be staande lijn. Hei woord is aan.. Wijnaendts Francken: T.Vie in een debat zijn on gelijk weet te bekennen geeft een bewijs van gees telijke voornaamheid. IJMUIDEN Rantsoenen voor gasverlichting Verbruikers, die geen electrische aan sluiting hebben, krijgen de volgende gas- rantsoenen voor verlichting: Jan.—Febr. 36 M3; Maart—April 24 M3; Mei—Juni 12 M3. Juli—Aug. 12 M3; Sept Oct. 24 M3, Nov.Dec. 36 M3. Een der slachtoffers Tusschep Zand voort en IJmuiden is het lijk aangespoeld van een der opvarenden van den bij Noordwijk op een mijn ge- loopen en gezonken stoomtreiler. SCH 161. Terug uit Duitschland In de Visschershaven. nabij de armzalige overblijfselen van de oudste vischha! ligt een vloot in oorlogsgrijs geschilderde vaartuigen, dat zijn de visschersvaartui- gen, die uit Duitschland teruggekomen zijn. maar ze zijn nauwelijks als zoodanig te herkennen. Een enkele heeft nog den ouden naam op de brug of den voorste ven. maar overigens zien de schepen er alle even raadselachtig uit. De meeste hebben op den bak of het voordek nog de overblijfselen van een geschutstoren (na tuurlijk zonder geschut) en voorts bevin den zich op het voorschip allerlei bouw sels terwijl van vele ook de brug vergroot is. Hierdoor is het voorschip nagenoeg geheel weggebouwd Winches en masten zijn veelal verdwenen en verder zijn er allerlei dingen aangebracht, die er niet hooren en verwijderd die voor de vis- scherij onmisbaar zijn, in de eerste plaats de galgen En dit is nog maar de buiten kant. Onder dek zijn er schotten wegge broken of verplaatst, ruimen uitgebroken enz. Men vraagt zich af, of van deze sche pen ooit weer een behoorlijk visschers- vaartuig te maken is. In elk geval zal er heel wat aan verbouwd moeten worden en zal het nog heel lang duren, voordat deze trawlers en - loggers weer als vis- schersvaartuig naar zee kunnen vertrek ken. De Kleine Slem zingt weer De koren van de IJmuider Volksstem beginnen eenige teekenen van leven te geven. Van het oude bestuur hebben de dames G. de Velde en Dekker en de hee- ren B J. Boer en H. Broeren een voor loopig bestuur gevormd en de kinderen van De Kleine Stem en het Trekkerskoor kunnen alweer beginnen. Voor het ge mengde en het mannenkoor blijkt nog niet voldoende belangstelling te zijn. Er zijn nog geen aanmeldingen genoeg om de repetities te hervatten. Bovendien is de vroegere directeur de heer P. Post ten gevolge van een ernstige ziekte thans en ook in de toekomst niet meer in staat, het directeursschap op zich te nemen, zoodat men naar een nieuwen directeur zal moe ten omzien. Voor de kinderkoren is in middels een dirigente gevonden. Binnenkort zal een vergadering belegd worden om de verschillende moeilijkheden te bespreken. Truman schetst zijn buitenlandsche politiek Geen uitbreiding van grondgebied of nastreven van egoïstische voordeden. Geen aanvalsplannen tegen welk land dan ook. Geloof in de terugkeer van de sou- vereine rechten en het zelfbestuur der voormalige onderdrukten. Geen erkenning van gedwongen territoriale wijzigingen. Vrije volksinvloed bü het bepalen van den regeerlngsvorm in alle landen. Geen erkenning van eenige regeering, die een land met geweld door een ander land wordt opgedrongen. Vrijheid ter zee voor alle naties en gelijke rechten voor allen op waterwegen die door meer dan een land loopen. Toegang op basis van gelijke rechten op wereldhandel en -grondstoffen tot de gemeenschap der volken voor alle naties, die daarvoor in aanmerking ko men. Volledige economische samenwer king over de geheele aarde om de levens omstandigheden te verbeteren. Vrijheid van meeningsuiting en godsdienstvrijheid in alle vredelievende gebieden. Wensche- Ijjkheid van een organisatie van vereenig- de naties, bestaande uit alle vredelieven de volken, die desnoods geweld kan ge bruiken om een oorlog te verhoeden. Dit zijn de hoofdpunten van de rede. die de President van de Vereenigde Staten, Harry S. Truman Zaterdag heeft gehouden ter gelegenheid van den Amerikaanschen Vlootdag. De president gaf de wereld goede hoop, dat de geschillen, die thans tusschen de overwinnaars zijn gerezen, geregeld zul len kunnen worden. De conflicten worte len niet zoo diep, dat ze onuitroeibaar genoemd moeten worden. Over de atoombom verklaarde Truman onder meer, dat geen enkele natie zich bedreigd behoeft te voelen door het mo nopolie van Amerika op het gebied der atoomsplitsing. De vurigste hoop van zijn natie is, dat de organisatie van den wereld vrede spoedig een dustdanigen staat van perfectie zal bereiken, dat de vernielings methoden door middel van de atoom kracht definitief en doeltreffend kunnen worden uitgebannen. De president verklaarde voorts, dat na de demobilisatie zijn land de machtigste vloot ter wereld zal bezitten terwijl het tevens over een der grootste luchtmach ten kan beschikken. De redenen waarom deze gewapende stok achter de vredes- deur blijft staan zijn volgens Truman sa men te vatten in: a. De verplichting om een duurzamen vrede, desnoods met ge weld te kunnen waarborgen, b. Den noo- digen dwang te kunnen opleggen bij het doen uitvoeren van, de vredesvoorwaar den aan de verslagen vijanden, c Bescher ming van de politieke en territoriale onaf hankelijkheid van de landen op het Wes telijk halfrond, d. Verdediging van het Moederland. Deze vier militaire taken zijn niet ge richt op verovering, noch op oorlog, maar op vrede. Zij vormen de basis van de bui tenlandsche politiek van de Vereenigde Staten, zooals die in de bovenvermelde richtlijnen is neergelegd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 1