IJmuider Courant Het Herstel Nog geen onderhandelingen Soerabaja nog niet rustig B(V Jaargang ^To. 18166 Bureaux: Kennemerlaan 154, IJmuiden - Telefoon 5437 Te Haarlem: Gr. Houtstr. 93 Telefoon 10724. Kennemer Editie van Haarlems Dagblad Directeur-Iïoofclredacteur: Robert I'eorebooi» Dinsdag 30 October 1943 Uitgave van de Stichting Voorlichting te Haarlem. Abonnementen: p. week 31 ct. per kwartaal 4.-. DS minister-president heeft de ophef fing van het Militair Gezag aange kondigd. Sinds 1 October zijn er nog maar jps militaire commissariaten in werking, namelijk ;r. Assen. Arnhem, Utrecht. Am sterdam. Den Haag en Vught. Maar die zullen nu ook verdwijnen en omtrent 1 Januari zal de staf van het M. G. won der. opgeheven. Generaal mr. Kruis is inmiddels tot chef van den Generalen Staf benoemd. Dat het Militair Gezag ten einde spoedt is een belangrijk verschijn sel op den weg naar herstel van normale toestanden in ons land, ook al is er bij vermeld dat de bijzondere staat van beleg gehandhaafd zal blijven zoolang de regee ring het dienstig acht. Moge dit zoo kort mogelijk zijn. Tiet herstel van normale verhoudingen zal zich langzaam blijven ontwikkelen. In den loop van November hopen wij een Noodparlement te zien optreden inplaats van het rompparlement. dat alleen de zaken mag behandelen die de regeering het voorlegt en dus in feite niet meer te beteekenen heeft dan de Nationale Ad vies Commissie, die eraan voorafgïng. Theoretisch is er een verschil. Het moest immers beslissen over het wetsontwerp- Noodparlement en het moet straks beslis sen over de ratificatie van het Handvest der Vereenigde Volken. Maar in beide gevallen bestond eigenlijk geen andere keus dan goedkeuring van het ontwerp, zoodat men die besluiten als een formeele bekrachtiging kan zien. Het debat over Indië kon niet tot eenige uitspraak lei den. Gebrek aan bevoegdheid verklaart de matheid van de parlementaire discus sies over deze onderwerpen. Niet alleen het individu maar ook het college wordt in zijn werkzaamheid sterk beïnvloed door de verantwoordelijkheid die het draagt. Daarom zal het Noodparlement, nog afgezien van zijn breedere samenstel ling, zonder twijfel grootere activiteit en krachtiger persoonlijkheid toonen dan het huidige. Maar het zal in zelfbewustzijn zoowel als in beteekenis noodzakelijk achter moeten blijven bij een parlement, door het volk gekozen. Want dat voelt zich ten volle in zijn recht, op te treden namens het volk en door dit volk belast te zijn met de controle op het regeerings- beleid. Ten aanzien van het parlement zien wij dus de phasen van herstel der normale verhoudingen zich in duidelijk omlijnde vormen opvolgen: eerst een paar maan den Nationale Commissie van Advies, daarna een paar .maanden rompparlement, dan een half jaar Noodparlement en ten slotte als gevolg van de in April te houden verkiezingen de terugkeer van de erkende volksvertegenwoordiging, de Staten-Generaal in hun grondwettelijken vorm. Pas als wij dat punt bereikt heb ben, zal inderdaad een groote algemeene verandering in den toestand optreden, die het gezag weer volkomen zal vestigen op de plaatsen, waar het constitutioneel behoort te zijn. Al voor dien tijd zullen evenwel be grootingen verschenen zijn en ook daar aan bestaat dringende behoefte, omdat zij zullen dwingen tot financieele reken schap met den werkelijken toestand, waarin wij verkeeren. De minister-presi dent heeft daar ook over gesproken. Er kennend dat de opheffing van het M. G. bezuiniging beteekent niemand zal daaraan twijfelen heeft hij gesproken over een nieuwe stap. die de regeering doei om naar een normaal openbaar leven te komen. Zich in krachtige termen uit drukkend. heeft hij deze stap ingeluid met de woorden: „Het besef moet gewekt worden, dat elk onnoodig uitgeven van geld uit de openbare kas een misdaad is tegenover ons volk." De term die op deze plaats al meer dan eens gebruikt is, n.l. dat er met geld gesmeten wordt, is ook door den minister-president gebezigd. De waarschuwing, die hier geuit is omtrent hetgeen ons te wachten staat als de cijfers openbaar worden, heeft ook hij geuit. Hij is er zeker van dat talloozen menschen de schrik om het hart zal slaan. En dat zijn niet alleen belastingbetalers maar ook diegenen, die deel uitmaken van het enorme staatsapparaat. Inderdaad enorm. Straks zal er zwaar op besnoeid moeten worden. Al wil de regeering niet „domweg het blauwe pot lood gebruiken", maar wel aan het volk de zekerheid geven, dat alle uitgaven in «11e opzichten verantwoord zijn, zij zal genoodzaakt zijn te schrappen. Zij zal het blauwe potlood dus niet domweg, maar met overleg hanteeren. Boven al dit herstel verheft zich de noodzakelijkheid van herstel van het 'Recht op ieder gebied, waarop dit gel dend moet zijn. Ik heb daar al meermalen «ver geschreven en zal het er niet bij laten. Tot den terugkeer tot normale verhou dingen behoort ook het herstel van een normale dagbladpers, die onmisbare scha kel in het maatschappelijke leven. Er treedt nu een kleine verbetering in de papiervoorziening op. Zij beantwoordt nog lang niet aan de eischen, die nood zakelijkerwijs gesteld moeten worden. Verdere verbetering is dringend noodig. Bij het herstel van normale verhoudin gen kan men niet afwachten welke maat regelen de overheid neemt. Het hangt geenszins alleen van haar af. Het is de plicht van alle Nederlanders, ertoe mee te werken door goede Nederlandsche op vattingen en door hun werklust en niet let minst: door er zich aan te geven en In ons land vertoeven momenteel twee leden van liet hoofdbestuur van het Deense!ie Comité „Holland Hjaeli>en". Oi» het hoofdbestuur van het Xederlandsche Iloode Kruis worden zij door Prinses Juliana ontvangen. Zij bood twee statistieken aan van de goederen, waaraan liet Doensehe volk Holland heeft geholjieii. Van links naar rechts: Prinses Juliana voorziet do statistieken van hare handteekenlng - IC. H. Tiixen, voorzitter van het Comité „Holland Hjaclpen" en Prof. Dr. Richard Eee. (P) Wanneer de besprekingen in Batavia tusschen de Nederlanders en vertegen woordigers der nationalisten zullen begin nen, is nog niet bekend. De Times-corr, in Batavia meldt, dat het voor beide par tijen uiterst moeilijk is hun aanvankelij ke houding te laten varen zonder aan prestige in te boeten, maar de Nederlan ders hebben thans het initiatief genomen en daardoor hun positie ten zeerste ver sterkt. Wanneer Soekarno en zijn colle ga's nu weigeren te onderhandelen, zal de wereldopinie, waarop zij zooveel prijs stellen, tegen hen gekant zijn. Aanvaar den zij het verzoek, dan zullen hun extremistische volgelingen hen als verra ders beschouwen en als zij het niet erover eens zijn, zullen zij van de verdeeldheid lijden. Een A.N.P.-bencht, heeft aange kondigd, dat er heden info'rmëele bespre kingen zouden worden gevoerd ten huize van generaal Christison, maar niet in zijn tegenwoordigheid, maar het verblijf van Soekarno te Soerabaja zal ongetwij feld vertragend werken, zoo niet op den aanvang dan toch op het verloop der be sprekingen. United Press meldt, dat de gebeurte nissen te Soerabaja de Britsche plannen voor een vreedzamede regeling op Java in de war dreigen te sturen. Politieke waarnemers zijn ook bevreesd, dat de ge vechten in Soerabaja een herleving van het terrorisme ten gevolge zullen hebben elders op het eiland en inderdaad zijn er in den afgeloopen nacht in Batavia in cidenten voorgekomen, waarbij Indone siërs het leven hebben verloren, Oorlogscorrespondenten, die Soekarno verzocht hadden mee naar Soerabaja te mogen gaan, aangezien zij op die wijze Revolutie in Brazilië Volgens de laatste berichten is in Bra zilië een revolutie uitgebroken. Zij is op Maandagavond begonnen. President Var gas is afgetreden en is opgevolgd door rechter Linhares van het Hooggerechts hof. Volgens officieele verklaringen wordt Linhares bijgestaan door Debarros. die eenigen tijd geleden als hoofd van de fe derale politie was vervangen door een jongeren broer van Vargas. Benjamin Vargas. Enkele minuten, nadat de presi dent zijn functie had opgegeven, versche nen in de residentie tanks en men heeft waargenomen, dat Vargas per automobiel vertrok. een indruk zouden kunnen verkrijgen van de gevaarszone en in staat zouden zijn de populariteit van Soekarno na te gaan als hij door de bevolking zou wor den ontvangen, mochten hem niet verge zellen. Attlee naar Truman Naar men te Londen verneemt zal Att lee Dinsdag a.s. een verklaring in het Engelsche Lagerhuis afleggen over een voorgenomen bezoek aan den president der Vereenigde Staten. Vermoedelijk zal dit bezoek in den loop van de komende drie weken plaats hebben. Truman zou zijn vastgestelde reizen voor de eersle vijf weken buiten Washington reeds hebben afgezegd. De agendapunten voor de ko mende besprekingen tusschen de twee staatshoofden zullen vermoedelijk hoofd zakelijk wereldproblemen betreffen, waar van de atoombom met aanhangende kwes ties de voornaamste is. Verder zullen wel licht andere internationale vraagstukken aan de orde komen, men denkt in dit verband aan Palestina en de inter-gealli- eerde betrekkingen. In welingelichte krin gen te Londen acht mep het zeer waar schijnlijk, dat een driemogendhedenconfe- rentie tusschen Amerika, Engeland en Ca nada in voorbereiding is. Nieuwe bonnen voor Visch Met ingang van heden kan men zich visch aanschaffen op bon V 01 van de bonkaart voor groente, fruit en visch. De reeds aangewezen bon 636 van de zesde noodkaart blijft tot nader aankondiging eveneens geldig. Op bon 798 van de bonkaart 511 kan men van vandaag af twee gezuurde haringen koopen. Ned.-Indië koopt legervoorraden De Ned.-Indlsche regeering heeft vol gens de „New-York Times" voor een waar de van twintig millloen dollar Ameri- kaansch materiaal in het Stille Zuidzee gebied gekocht, bestaande uit medicamen ten. kleeding en bouwmateriaal, maar geen wapens of munitie. De prijs was bepaald op aankoopsprijs min waardevermindering. Volgens het Amerikaansche departement van oorlog zal deze verkoop liet sluiten der Amerikaansche bases op Nieuw Guinea bespoedigen. Soekarno is gisteren met een vliegtuig van Batavia naar Soerabaja gevlogen. Toen hij op het vliegveld aankwam, heeft het echter nog geruimen tyd geduurd voor hij het Britsche hoofdkwartier kon bereiken. Hy heeft per radio een oproep tot de Indonesiërs in Soerabaja gericht om de wapens neer te leggen en rond het Britsche hoofdkwartier is het nadien rus tig geworden. Dit bleef echter belegerd. Engelsche toestellen die boven de stad vlogen werden beschoten. Volgens de laatste berichten van Un. Press verbe tert de situatie in de stad iets. al wordt er iets voor over te hebben Da; is heel eenvoudig uitgedrukt, maar duidelijk ge noeg. Zonder die medewerking kan geen overheid slagen. Het is mede de taak van de dagbladen, haar te helpen stimuleeren. Wij zijn ons daarvan bewust. R. P. er nog gevochten. Er zyn momenteel ge pantserde troepen onderweg om den in gesloten Geallieerden hulp te verleenen. Er is Maandag hevig gevochten. De 6trijd woedde grootendeels rond het postkantoor en het spoorwegstation. De Indonesiërs in Soerabaja hadden wel een verzoek om wapenstilstand ingediend, maar zij bleven den strijd voortzetten. Er zijn Britsche en Br. Indische slacht offers gevallen. Een zegsman van de Britsche 32 divisie (er zijn in Soerabaja thans ongeveer 2000 a 3000 man geallieerde troepen in de stad) heeft gemeld, dat Soekarno bij het zien van de onlusten te Soerabaja zichtbaar onthutst was. Hij had den zegsman te vens verklaard, dat Moestopo, een Indo nesische leider in Soerabaja. gek en zwak zinnig was, en niet behoorde tot Soekar- no's republikeinsche bestuur. Driedui- zen burgergeïnterneerden in de stad, voor het meerendeel vrouwen, zijn in veiligheid gebracht. Hef woord is aan. La Rochefoucauld: Twisten zouden niet zoo lang duren, als het ongelijk slechts aan één zijde teas. De Haarlemsche Noodraad Het college van B. en W. De Anti-Revolutionaire raadsfractie, die den heer W. C. Bakker wenschte als Wethou der, die in den noodgemeenteraad de Pro- testantsch-Chrlstelljke groepen zou repre- senteeren. heeft na overleg met de Christe- lijk-Historische raadsfractie, besloten den candidaat van deze fractie Mr. S. C. v. d. Wal! te steunen. De C. H. fractie deed haar aanspraak op den wethouderszetel steunen op haar grootere getalsterkte: zij toch heeft 3 leden in den nood-gemeenteraad en de A. R. fractie 2 leden. In de gegeven omstandigheden meende de A. R. fractie, mede ter bevordering van de samenwerking tusschen ae beide Pro- testantsch-Christelijke groepen, haar eigen candidatuur van den heer W. C. Bakker te rug te moeten nemen. De Gemeentefinanciën Tegemoetkoming van het Rijk Daar te verwachten is dat de middelen uit het Gemeentefonds belangrijk minder zullen opbrengen, heeft de minister van binnenlandsche zaken het raadzaam ge acht te bepalen dat de gemeentebesturen op hun begrootingen de uitkeeringen uit dit fonds voorloopig pro memorie ramen. Gemeenten waar de Grondbelasting be langrijk minder zal opbrengen wegens oorlogshandelingen, inundaties en evacua ties, zullen van het rijk een aanvulling ontvangen. Hetzelfde geldt voor de Per- soneele Belasting. De minister van binnenlandsche zaken heeft aan de colleges van Gedeputeerde Staten verzocht de gemeentebesturen die over 1945 nog geen begrooting hebben in gezonden „met de meeste klem" aan te sporen dit alsnog te doen. Ook Haarlem heeft geen begrooting voor 1945, maar kreeg daarvoor indertijd toestemming van Ged. Staten. De minister schrijft in zijn toelichting o.a.: Thans is er voor de gemeentebesturen geen afdoende verontschuldiging aan te voeren voor het feit, dat zij nog niet tot vaststelling van de begrooting 1945 over gingen. „De begrooting vormt de basis, niet al leen voor de interne financieele adminis tratie, maar ook naar buiten, voor de be oordeeling van het financieel beleid, dat in het begrootingsjaar gevoerd wordt. Ook de rijksoverheid koestert, met het oog op de saneering van de overheidsfinanciën in het algemeen, groote belangstelling voor den toestand, waarin de gemeentefinan ciën zich thans bevinden. VELSEN Tooneelavond „Suomi" Dinsdag 13 November zal voor de leden en donateurs van de Hoogoven Athletiek vereeniging ..Suomi" in het Kennemer Theater te Beverwijk een tooneelavond met bal na worden gegeven. De Kennemer-tooneelgroep voert dan op „Kinderen van dns Volk" van Anton Coolen, welk stuk reeds veel succes oogstte. Tijdens den bezettingstijd werd het reeds door de Kennemertooneelgroep Ingestudeerd; het stuk vindt vooral be wondering om het realistisch beeld, dat daarin tot uiting komt. Ouderavond O.L. school No. 7 Voor den laatst gehouden ouderavond van de O. L. School no. 7 bestond een groote belangstelling. Vele ouders had den gehooi gegeven, de noodschoo! aan de Banjaertstraat te bezoeken. Het hoofd der school, de heer J. v. d. Graaft, opende en deelde mede, dat door vertrek en aftreden bestuursverkiezingen noodig waren geworden. De heer K. J. Allan, tot voor kort voorzitter der Ouder commissie. die naar Renkum was ver trokken, heeft gedurende 10 jaren deel uitgemaakt van het bestuur en de heer W. F. Oostveen. die zulk een groot aan deel heeft gehad in de jaarlijksche ten toonstellingen van potplanten, niet min der dan 2C jaar. De heer v. a. Graaff gaf uiting aan de groote dankbaarheid voor hetgeen beide commissieleden in het belang der school en van het openbaar onderwijs hebben verricht. Namens de ouders voegde de heer P. Krabbendam hier woorden van dank aan toe. De verkiezing had tot resultaat, dat tot leden van de oudercommissie werden be noemd mevr. v. AsseltWerner en de Keer A. Pirovano. Nadat de kinderen en kele frissche liederen hadden doen hoo- ren. brak de heer v. d. Graaf in een pro- paganda-toespraak een lans voor de Ver eeniging Volksonderwijs: 27 nieuwe leden gaven zich op, wat zeker een mooi resul taat is. NED. HERV. KERK. Ds. ,T. A. Peters te Baarn heeft bedankt voor het beroep naar Beverwijk,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 1