IJmuider Courant De Schim Informeele besprekingen begonnen Gevechten tusschenNationalisteninSoerabaja Bevredigend antwoord van Stalm Bureaux: Kennemerlaan 154, IJmuiden - Telefoon 5437 Te Haarlem: Gr. Houtsfr. 93 Telefoon 10724 Kennemer Editie van Haarlems Dagblad Directeur-Hoof tl mla at Robert Pcereboom Uitgave van de Stichting Voorlichting te Haarlem. Abonnementenp. week 31 ct. per kwartaal 4. NOG altijd waart de schim van Adolf Hitler door het wereldnieuws. Is hij dood? Er zijn al heel wat veronderstel lingen en beschouwingen over ten beste gegeven. Maar het eenige dat vaststaat is, dat men het niet weet. Toen generaal Eisenhower onlangs Nederland bezocht heeft hij dat erkend in bewoordingen, die den indruk gaven dat hij het lang niet onwaarschijnlijk acht, dat de onttroonde Führer van het Derde Rijk nog in leven is. Natuurlijk volgden daar geruchten op. Hitier zou zioh ergens in Zweden ver borgen hebben. Zweden is een aanlokke lijk land voor zoo'n gerucht; het is groot en dun bevolkt twaalf maal zoo groot als Nederland met een paar millioen min de: inwoners en het bezit enorme bos- schen en een eenzaam Noorden, dat al- leer door Lappen bevolkt is. Maar het gerucht had geen verder ge- volg. De Zweden hadden blijkbaar Hitier niet gevonden. Als zij tenminste moeite gedaan hadden om hem te vinden. Het is niet onmogelijk dat Hitier nog leeft. Hij had een onbeduidend uiterlijk en zonder het kwasterige snorretje en de haarlok of wat daarvan resteerde, zou het niets kenmerkends behouden heb ben. Men zou zich kunnen voorstellen dat hij, die de nederlaag lang moet heb ben zien aankomen en die tot het einde toe kon rekenen op aanhangers, die een bijrcloovig vertrouwen in hem 6telden en alles voor hem over hadden, zijn vlucht tijdig heeft voorbereid. Misschien is hij iJe laatste periode van den strijd om Berlijn heelemaal niet in de Duitsche hoofdstad geweest. Misschien heeft hij er zich laten vertegenwoordigen door een dubbelganger. Het is waar dat de dub belganger-theorie een nadeel heeft. Zij is zoo afgezaagd. Zij trekt niet meer. Er zijn teveel tooneelstukken en romannetjes van het goedkoopere soort aan gewijd. Maar dat zij niet meer trekt maakt haar in de practijk des te bruikbaarder voor iemand, die er zijn hachje mee wil redden. De mensehen gelooven er niet meer in? Des te beter, zal hij zeggen. In sommige gevallen is het moeilijk, aanvaardbare dubbelgangers te vinden of door tooneelkappers tot stand te laten brengen. In Hitiers geval was het een voudig. Dat is gebleken, want al voor den oorlog zijn ettelijke Hitler-imitaties ten beste gegeven, niet alleen in cabarets maar. ook in velerlei vriendenkring, waar de een of ander zich uitdoste met een snorretje en een trieste haarlok en met nabootsing van het slappe groet-gebaar en den onzekeren loop zijn gaven voor mimicry ten beste gaf, tot vermaak van zijn omgeving. Het is zeker dat Hitier niet veel ver momming noodig had om, snor- en lok loos onopgemerkt te verdwijnen. Als hij niet gevonden wordt zal hij nog vele jaren lang in het nieuws blijven op duiken, evenals vroeger de zeeslang, die later nauwkeuriger werd gepersonifieerd in ,,het monster van Loch Ness". Het zoe ken is nog lang niet opgegeven. Een week geleden meldden de Engelsche bla den, dat de Britsche Geheime Dienst in Duitschland een rapport over zijn onder zoekingen in ..het Hitler-mysterie" naar Londen had gestuurd en dat het binnen kort gepubliceerd zou worden. De Engel- schen zijn dol op mysteries en de open baarmaking van dat rapport zal dus nieuwe opschudding, nieuwe veronder stellingen en zeker een reeks nieuwe ge ruchten verwekken. Straks wordt nog beweerd dat hij als zendeling onder de Papoeas is ondergedoken of ergens „vlak bij het vuur" want dat is ook een erkend-slimme methode in Engeland of Amerika zit, bijvoorbeeld als schoen poetser in Westminster of als tramcon ducteur in Washington. Als hij ooit levend gevonden wordt, zal het een geweldige sensatie geven. Als hij nooit gevonden wordt, zal het geen verschil in den gang der wereldsche zaken maken. Zijn rol is toch uitgespeeld. Hij heeft het al te radicaal aigelegd en zijn- nationaal-socialisme kan evenmin opstaan. Het Derde Rijk is morsdood, zon der de geringste kans op herleving, den weinigen „Weerwolven" ten spijt. Dat alles drukte generaal Eisenhower ook uit toen hij zei. dat hij het niet erg be langrijk vond. Ware Hitier strijdend gevallen, op de barricade, hij zou voor sommigen onder zijn aanhangers nog een martelaar ge bleven zijn. Maar spoorlooze verdwijning is heelemaal niet glorieus. Dus is het nog zoo kwaad niet dat het zoo geloopen is. R. P. Attlee's reis naar Amerika Toen Attlee in het Lagerhuis mededee- ling deed van zijn voorgenomen bezoek aan president Truman zei hij, dat hij met den president en de premier van Canada. Mackenzie King, de problemen zou be spreken die in verband met de ontdekking van de atoomenergie waren gerezen. Op zijn verzoek zou Sir John Anderson, ad viseur inzake atoomenergie hem verge zellen. Churchill gaf daarop uiting aan zijn vertrouwen, dat Attlee zich in Washington niet zou beperken tot het be handelen van de genoemde onderwerpen, doch alles zou bevorderen wat de betrek kingen tusschen de Vereenigde Staten en Engeland zou kunnen verbeteren. United Press meldt uit Bntu\ia. dat gisteravond om 8 uur in de woning van gene raal Christlson informeele liesorektageu zijn begonnen tusschen dr. v. Mook, dr. d. Plas en dr. Idcnburg eeneiv.ijds en de volgende Indonesische vertegen woordigers anderzijds: soeUamo, Mohammed ITaita. Soebardjo, Sjarifocdin en de religieuze leider llndji Agus Salin (vertegenwoordiger van het principe van samenwerking en gematigd). Bij de besprekingen waren geen Britten aanwezig. Naar wij vernemen werd in een normale sfeer gesproken. De republikeinen wei gerden inlichtingen o\ er het behandelde te verstrekken. Ook lijkt nog geen datum voor een tweede bijeenkomst te zijn vastgesteld, maar men vertrouwt, dat bij dc besprekingen de basis is gelegd voor toekomstige onderhandelingen. Volgens mededeelingen van nationalis tische zijde zijn Woensdag op twee plaat sen in Soerabaja na den moord op bri gade-generaal Mallaby gevechten uitge broken tusschen nationalistische groepen. Het is waarschijnlijk, dat de botsingen zijn ontketend door de gematigde groep, die de extremisten tracht te beteugelen. De nationalistische politie zou waarschijn lijk aan den strijd deelnemen. Men schat, dat er in Soerabaja ongeveer 15.000 ge wapende Indonesiërs zijn, jongelin gen, die ternauwernood weten hoe men met een geweer moet omgaan en regulai re soldaten, die hun opleiding van de Ja panners hebben ontvangen. Het aantal Britten schat men op 3.000 man. Onrust in Midden Java De terugslag van de gebeurtenissen in Soerabaja heeft men direct in Magelang ondervonden. Er reden auto's in de stra ten. doeken met zich voerende, waarop stond: „Wij hebben de Engeischen versla gen, thans is het de tyd tot opstand te ko men. Het is tot botsingen met de 700 man sterke Gurkha-troepen gekomen. R.A.F.- piloten hebben gemeld, dat gewapende In donesiërs van Djokjakarta naar Magelang optrekken. De piloten hebben tot nu niet geschoten, maar als op de vliegtuigen ge schoten wordt, zullen zy met de lichte machinegeweren het vuur beantwoorden. Volgens een Rcuter-bericht zouden zij zelfs opdracht hebben desnoods met ge weld het optrekken der Indonesische troe pen naar Magelang te verhinderen. De toestand op geheel Midden Java is door de Britten gekarakteriseerd als „ver raderlijk". In Semarang is het rustig, maar in Tegal wordt de situatie slechter. Er zijn echter nog geen berichten over botsingen binnengekomen. Over den toe stand van 700 geïnterneerde burgers wordt gezegd, dat zij „in eenig gevaar" verkeeren. Luit. Kol. Mellsop verklaarde Woens dagavond, dat de volgende 24 uur belang rijke ontwikkelingen te zien zouden geven In het eerste begin van November ver wacht men aanzienlijke troepenverster kingen. Woensdagmiddag zijn bij Batavia Wereldtrusteeship over Palestina? Volgens den politieken correspondent van de Daily Telegraph zou de Britsche regeering plannen voor een eventueel wereld-trusteeship over Palestina hebben ontworpen. In het algemeen zou over de ten aanzien van Palestina te volgen poli tiek tusschen Engeland en de Ver. Staten reeds overeenstemming bestaan. Enkele nadere bijzonderheden zouden bij het ko mende onderhoud tusschen Truman en Attlee ter sprake gebracht worden. ook vliegtuigversterkingen gearriveerd en er worden nog meer versterkingen ver wacht. Soekarno heeft zijn afschuw uitgespro ken over den moord op Mallaby. Een ver zoek van hem, om ook naar Magelang te mogen gaan vanwege de dreigende situa tie, is afgewezen op grond van het ge beurde in Soerabaja. Lot der Japansche Oorlogsvloot De Amerikaar.sche minister van buiten- landsche zaken Byrnes, heeft verklaard, dat Engeland, de Sovjet-Unie en China zich er mede accoord hebben verklaard, dat de grootste schepen der Japansche vloot zouden worden vernietigd. De klei nere schepen, behalve de duikbooten. zul len gelijkelijk onder Engeland, de Sovjet- Unie. China en de Ver. Staten worden verdeeld. De overblijvende groote een heden der Japansche vloot bestaan vol gens Byrnes uit een slagschip, vier vlieg dekschepen, vier kruisers, 38 torpedoja gers en 51 duikbooten. Over de verdeeling van de Japansche handelsvloot is nog geen overeenstemming bereikt. De Ver. Staten zullen zich belasten met het vernietigen van de groote Japansche oorlogsbodems, doch het was aan Byrnes niet bekend op welke wijze dit zou ge schieden, of dat de schepen als doelen voor atoombommen zouden worden gebruikt. Voorts deelde Byrnes mede, da l zich geen nieuwe ontwikkelingen hadden voorgedaan wat de Duitsche oorlogsschepen betreft en dat, in verband met bepaalde redenen, de behandeling van deze aangelegenheid nog op zich zou laten wachten. Welke redenen dit waren, deelde hij echter niet mede. Het lot van de Italiaansche vloot zal, vol gens Byrnes, in samenhang met het vre desverdrag met Italië overwogen moeten worden. De Italiaansche wapenstilstands voorwaarden, welke tot dusverre geheim zijn gehouden, zullen binnen een week ge publiceerd worden. Byrnes verklaarde, dat de voorwaarden tegelijkertijd ook in de hoofdsteden van de andere groote mo gendheden bekend zouden worden ge maakt. Het woord is aan.... Mme. Swetchine: Door ongehikkiger te worden leert men soms, het minder te zijn. Ned. Herv. kerk weer in gebruik De Ned. Hervormde kerk in de Kanaal straat (Nieuwe Kerk), die sedert Januari 1943 in verband met de evacuatie buiten gebruik is geweest, zal a.s. Zondagmorgen weer in dienst worden gesteld. De kerk is, dank zij de activiteit van het kerkbe stuur, vrijwel onbeschadigd uit den strijd te voorschijn gekomen. De geheele inven taris, als orgel, banken, betimmering en ander meubilair, was tijdig uit de kerk verwijderd en werd opgeslagen in de Groote- of St. Bavokerk te Haarlem. Al leen het eiken voorbeschot van de galerij is weggebroken. Zondagmorgen 10 uur zal ds. L. Lager- weij den dienst weer in zijn „eigen" kerk leiden. Des namiddags 5.30 uur wordt in den dienst de kerkhervorming herdacht. Gereformeerde gemeente nog langen tijd zonder kerk Van alle kerkelijke gezindten in IJmui den is de Gereformeerde gemeente wel het meest door den oorlog gedupeerd. Van haar drie kerken in IJmuiden is slechts éen, n.l. die aan de Burgemeester Rambonnetlaan blijven staan; de kerk aan de Wilhelminakade werd door een bom inslag totaal vernield, het aardige en nog betrekkelijk nieuwe kerkje aan den Vel- serduinweg werd op last van de Duit- schers, tegelijk met Stormveld, het huis van den burgemeester, gesloopt. De kerk aan de Burgemeester Rambon netlaan staat nog overeind, maar meer goeds kan er ook niet van verteld worden. Het interieur is zoodanig vernield, dat het herstellen ongeveer evenveel zal kosten als de oorspronkelijke bouwkosten heb ben bedragen. Zoo hebben de Duitsche krijgsgevangenen, die er in gehuisvest zijn geweest, de geheele celotex-bekleeding weggebroken en dit materiaal gebruikt om er koffers van te maken, vermoedelijk om daarin datgene wat ze nog even in IJmuiden hebben kunnen stelen, mee naar de Heimat te voeren. De diensten worden nu tijdelijk gehou den in het gymnastieklokaal van de Mar- nixschool en in de Goede Herderkerk. De voorganger, ds. Wesbonk, die naar Haar lem geëvacueerd was, gaat zich vestigen in het perceel Wilhelminakade 22. Marktbericht Scheveningen Van de haringvisscherij kwamen binnen de haringloggers SCH 310 J. de Mos met 35 last: SCH 402 C. Yspelder met 27 last; SCH 246, M. den Hever.met 15 last; (mo- torschade); SCH 97 G. Blok met 36 last; SCH 116 J Tuit. met 35 last: SCH 332 D. Toet met 44 last; SCH 53 A. Taal met 47 last; SCH 274 J. Toet met 31 last; SCH 39. K. Dijkhuizen met 45 last haring De ha ringloggers brachten ook versche haring Geheime overeenkomst over atoomenergie tegengesproken door Truman President Truman heeft meegedeeld, dat hy verwachtte, dat de Sovjet-Unie spoe dig zal deelnemen aan de adviscerende commissie voor het Verre Oosten. Hy deelde mede, dat hy een bevredigend ant woord van maarschalk Stalin op zijn bood schap, overgebracht door den Amerikaan- Prin>e-. Juliana cn Prins Bernliartl bezochten Woensdag de R.A.F.- l'.S.A.A.F. Tentoonstelling „Vleugels der Victorie" te Amsterdam. Bij deze gelegenheid werd den Prins het zilveren embleem van de „Senior Officers Wings of the United States Army", uitgereikt. Het was de eerste leeer dat een vlieger die zijn opleiding niet in Amerika had genoten deze hooge onderscheiding ontving. Kolonel John S. Griffith, die de onderscheiding uitreikte, spreekt den Prins toe. (P.) schen gezant, Harriman. had ontvangen. Ily noemde Stalins brief ccn vriendelijk antwoord op zyn mededeelingen en deel de nog mede, dat de briefwisseling te zy- ner tijd zou worden gepubliceerd. Aangaande het aanstaande bezoek van den Engeischen minister-president Attlee, verklaarde Truman, dat deze natuurlijk naar Washington kwam om de problemen van de atoomenergie te bespreken, doch dat het Attlee vrij stond, ook nog andere problemen ter sprake te brengen. Tru man deelde mede. dat Engeland en Canada evenveel over de productie van de atoom bom. wisten als de Ver Staten. Hij was voorts van meening, dat de mededeeling, welke in het Engelsche Lagerhuis werd gedaan, inzake een geheime overeenkomst over de atoombom tusschen president Roo sevelt en Winston Churchill niet waar was. De president zeide. dat hij geen ant woord kon geven op de vraag of het on derhoud met Attlee als een aanduiding van een nieuwe byeenkomst van de „Big Three" moest worden beschouwd. Geen voortgang te Londeru Byrnes heeft verklaard, dat er door de plaatsvervangers op de Londensche con ferentie van ministers van buitenlandsche zaken weinig voortgang is gemaakt. Hij weigerde de redenen te geven voor het terugroepen van den onderminister van buitenlandsche zaken James Dunn, be halve het feit, dat hij zulks verstandig had geoordeeld en dat hij het aan den Amerikaar.schen ambassadeur Winant heeft overgelaten die stappen te doen die de omstandigheden nog mogelijk maken. De Vereenigde Staten en de andere mo gendheden zijn overeengekomen dat het probleem van de internationalisatie van de Ruhr besproken moet worden, maar de algemeene opinie onder die mogendheden was dat deze besprekingen niet mogelijk zijn voor een vredesverdrag met Duitsch land zal zjjn gesloten.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 1