IJmuider Courant Vrijdagmiddag rustig op Java Het Telis Humane Oorlogvoèring Heden Kabinetszitting Verplichte demagnetiseering van schepen 6«V .Titarjrurur No. IS 170 Bureaux: Kennemerlaan i54, IJmuiden - Telefoon 5437 Te Haarlem: Gr. Houtstr. 93 Telefoon 10724. Kennemer Editie van Haarlems Dagblad Directeur-Hoofdredacteur: Robert Pecreboom Zaterdag 3 November lOJ.-» Uitgave van de Stichting Voorlichting te Haarlem. Abonnementen: p. wetek 31 ct. per kwartaal 4. HET moet velen verwonderd hebben toen zij lazen, dat een zoo hooge auto riteit als de president van den Amerikaan- schen Senaat, Kenneth Mc. Kellar (die tevens de vice-president van de Vereenig- de Staten is) een. voorstel had ingediend om de atoombom bij onderlinge afspraak buiten gebruik te stellen. Niet omdat zij ervoor zijn dat het ding opnieuw als strijdmiddel gebezigd wordt, maar omdat zoo'n afspraak niets baat. Mc. Kellar wil hem als voorwaarde stellen voor de be kendmaking van het bom-geheim door de Vereenigde Staten. Des te erger. Dan wordt het dus een begeerlijke afspraak. En hij spreekt van „onderling overleg van alle volken der wereld". Maar dat bestaat in werkelijkheid niet. Volken plegen geen overleg. Dat doen slechts staten, vertegen woordigd door regeeringen, die krachtens hun opdracht en namens het vaderland hei eigenbelang van die staten nastreven. Volken komen alleen «ol overleg, als men ze in een statenverbond onder een hoo- gere regeering vereenigt, zooals in Ken neth Mc. Kellar's vaderland indertijd ge schied is. Anders niet. Zoolang dit stelsel niel op grootere schaal wordt toegepast, zoolang geen wereld-regeering ontstaat en men liever wantrouwt dan overeenstem ming zoekt, zal het niet mogelijk blijken atoombommen en verder moordtuig, dat de Wonderen der Techniek hebben voort gebracht of nog zullen voortbrengen, bij afspraak buiten gebruik te stellen. Het zal ook niet mogelijk zijn „humane oorlog voering" te waarborgen. Dat wanbegrip is door Mc. Kellar's voor ste! opnieuw naar voren gekomen. In het verleden heb ik er vaak tegen geschreven en nu doe ik het weer. Humane oorlog voering bestaat niet en kan niet bestaan, omdat de oorlog zich van alle middelen bedient, waarmee de overwinning behaald kan worden Al het gepraat over uitscha keling van bepaalde wapens, dat zich in de twintig jaren tusschen twee wereld oorlogen heeft voorgedaan, is dan ook volkomen vergeefsch geweest. Dat in den tweeden wereldoorlog geen gifgas werd gebruikt had er niets mee te maken. Het was trouwens even tevoren wèl door Italië in Abessinië en door anderen in den Spaanschen burgeroorlog toegepast. De gifgas-afspraak was dus al mislukt. De tweede wereldoorlog bleef alleen gasvrij doordat het voor de Duitschers, die zelf te kwetsbaar op dit punt waren, te ge vaarlijk was om het middel te gebruiken. Men zou zeggen, dat deze kans bij de atoombom ook bestaat. Ik heb daar al eens eerder de aandacht op gevestigd. Pas heeft Anthony Eden, de Britsche oud- minisler van Buitenlandsche Zaken, deze kernachtige verklaring afgelegd: „Als de volken met atoombommen naar elkaar gaan gooien zal geen enkel volk zich meer kunnen beveiligen, al heeft het nog zulke geweldige maatregelen tot afweer geno men." Dat is dus een kans. Maar niemand is er zeker van, dat de onthouding van gas- gebruik in den tweeden wereldoorlog zich ten aanzien van de atoombom of ten aanzien van het gas in de toekomst zal herhalen. Dat is het nare. En men kan deze onzekerheid niet wegnemen door af spraken, die geen enkele waarde hebben. Als men van den oorlog wil afkomen, moet men de volken inderdaad tot elkaar brengen. Daartoe zijn zelfoverwinning en een groot, moedig beleid, dat zich niet aan gevoelsmotieven en nationalism en ver slingert, noodig. Er is nog niets van te bespeuren. Misschien zal het komen. Er leven ongetwijfeld grooter geesten in de wereld dan diegenen, die nu den toon aan geven en er zullen ongetwijfeld grooter gedachten tot uiting komen dan de egoïs- men. die nu alles ovèrheerschenals de naweeën van den oorlog eenmaal zijn uitgewerkt. „Humane oorlogvoering" is onzin en het voorstel van Mc. Kellar heeft dan ook geen waarde. Mocht het worden aange nomen en aan de internationale orde ge steld, dan zouden wij nog eens van die comedies te beleven krijgen zooals er in de jaren 1919—1939 zooveel zijn opge voerd. Hopelijk zal dat worden voorko men. Zulke vertooningen baten niet. Na al hetgeen vroeger gebeurd is, zou deze trouwens maar aanleiding geven tot pro testen en tengevolge hebben, dat de ach terdocht weer werd vergroot. Dat is nu we! de ontwikkeling van zaken, waaraan de allerminste behoefte bestaat. Het is opvallend, dat de Amerikaansche regeering op het moment door felle critiek ln eigen land bestookt wordt. Die richt zich ook tegen de buitenlandsche politiek, door president Truman gevoerd. Volgens den Reuter-correspondent te Washington zou de president de critiek op zijn be leid vergrooten als hij voorstelde, het ge heim van de atoombom aan den veilig heidsraad der Vereenigde Volken uit te leveren. De openbare meening is tegen zulke bekendmaking. Dat Engeland en Ca nada evenveel van de vervaardiging van het nieuwe wapen afweten als Amerika wordt door velen niet geloofd. Zooals men weet zijn deskundigen van meening, dat het bom-geheim binnenkort toch in an dere landen ontdekt zal worden. Een Pransche geleerde heeft zelfs onlangs ver zekerd. dat zoowel de Fransche als de Russische onderzoekers binnen een maand of zes met hun werk gereed zouden zijn. Zoo blijft de bom door de politiek spo- yy De republikeinsche regeering heeft in een Vrijdag uitgegeven verklaring mee gedeeld, dat zij van plan is binnen eenige dagen algemeene verkiezingen uit te schrijven. Soekarno verklaarde: „Deze verkiezingen zullen worden gehouden als bewijs, dat voor ons de wensehen van het volk de basis vormen en het leidende principe zijn voor de sociale hervormin gen." Verder werd nog gezegd, dat het mogelijk is, dat als gevolg van deze ver kiezingen de regeering veranderingen zal ondergaan. Over de samenwerking met de buitenlanders, wordt nog meegedeeld: wij haten geen vreemdelingen, ook niet de Nederlanders en zeker geen Indo-Euro peanen. Ambonneezen of Menadoneezen, die in werkelijkheid tot ons volk behoo- ren. Integendeel weten en begrijpen wij zeer goed, dat ons land zoowel als ons volk nog veel jaren de steun van vreem delingen noodig zal hebben, speciaal die van technici en intellectueelen, terwijl ook buitenlandsch Icapitaal hier noodig is. Omtrent de besprekingen, welke deze week tusschen Van Mook en de republi keinen hebben plaats gehad, is nog niets naders bekend. Republikeinsche kringen verklaarden, dat Van Mook den republi- keinschen leiders een mededeeling inzake ce regeeringspolitiek ter bestudeering heeft overhandigd. De ministers Schermerhorn en Loge- mann zijn Donderdag naar Engeland ge gaan. Na aan de Koningin rapport te heb ben uitgebracht, zouden zij Vrijdagavond naar ons land terugkeeren. Volgens een officieelen Britschen woord voerder waren Vrijdagmiddag alle centra van moeilijkheden, o.a. Soerabaja, Sema- rang, Mageiang rustig. In Batavia had des morgens een vuurgevecht plaats. De Indonesiërs gebruikten mitrailleurs, de verliezen waren gering. Britsche tanks patrouilleerden door de stralen, elk met een Indonesische politieagent bovenop. De algemeei^e toestand te Mageiang was aan merkelijk beter geworden nadat de Gur kha's versterking hadden ontvangen. Na de komst van Soekarno was het te Sema- rang iets minder spannend. In Mageiang was om 9 uur 's morgens een wapenstil stand ingegaan, doch er werd tot half twee gevochten. Er moeten vrij groote verliezen zijn. 1500 geïnterneerde burgers uit Soerabaja zijn aan boord van geal lieerde oorlogsschepen genomen. Vrijdag avond zouden er nog 1500 volgen. Wapenvoorraden In hoeverre de Indonesiërs er in ge slaagd zijn om zichzelf te bewapenen il lustreert een rapport dat de cijfers geeft van de hoeveelheden, die zij alleen al op 22 October in Djokjakarta aan Japansche wapenuitrustingen op het vliegveld daar hebben veroverd: 62 vliegtuigen, 1800 bommen, 8 mortieren, 7 machinegeweren, 58 lichte machinegeweren, 930 granaten, 75.000 patronen. Christison toch bij de besprekingen? Naar uit latere telegrammen blijkt, zou volgens A.N.P.-Aneta generaal Christison bij de besprekingen die te zijnen huize tusschen Nederlandsche en Indonesische vertegenwoordigers werden gehouden, aanwezig zijn geweest. Publicatie van Hatta „Militaire macht kan den wil van het volk niet breken. Wij wensehen een re geering die wij zelf gekozen hebben. Het vrije Indonesië is bereid den Nederlanders levensruimte te geven." Onder deze kop pen publiceert de Merdeka een „politieke richtlijn" aan de bevolking, geteekend door Hatta. waarin gezegd wordt: „De Nederlanders die zich zoo gemak- Soekarno schrijft verkiezingen binnen enkele dagen uit Onze Haagsche correspondent meldt ons: Zoo even vernemen wU dat de min.-presl- dent en de min. v. Overzeesc-he Gebiedsdee- len vannacht uit Londen zun teruggekomen. Vanmiddag vindt er een ministerraad plaats, die uit den aard der zaak aan 't Indische pro bleem en zeker aan de kwestie-Van Mook gewijd zal worden. Vermoedelijk valt er van avond eenige nadere mededeeling over te verwachten. Groote Labour-successen bij raadsverkiezingen Uit alle deelen van Engeland komen uit slagen binnen van de gemeenteraadsver kiezingen, die getuigen van de successen der Labour-afgevaardigden. Toen de eerste uitslagen van 70 der 130 grootste kiesdistricten binnenkwamen.was de winst van Labour 430 zetels tegen een verlies van 14. ken. als een eenmaal opgeroepen geest, van wien men niet meer verlost kan raken, R. P. kelijk aan de Japansche militaire macht overgaven, hebben geen recht om naar Indonesië terug te keeren, alsof sedert 1942 mets gebeurd is. Tot dusverre zijn er nog geen aanwijzigingen dat de Nederlan ders anders willen dan de vroegere onder drukking, ondanks de verklaring van Ko ningin Wilhelmina. waarvoor zij thans ge allieerde militaire macht gebruiken. Zelfs met oorlogswapens kunnen zij ons geen regeering opdwingen die wij niet zelf ge kozen hebben. Wij zijn de Nederlanders of anderen niet vijandig gezind." De kennelijk verzoenende toon die ge bruikt wordt is voigens de meening van goedingelichte personen het eerste resul taat van de informeele ontmoeting j.l. Woensdag tusschen de Nederlanders en de Indonesiërs. Intusschen staat hier tegenover dat het blad de anti-Hollandsche propaganda voortzet. (Un. Press.) Door scucraal-majoor D. J. Mc. Muilen, commandant van de Cnnadecsche tech nische troepen in ons land. werd de nood- spoorbrug over den ÏJsel bij Deventer geopend. De nieuwe noodsj>ooi'hrug ge zien tusschen de brokstukken van de vernielde brug door. (P.) aan. De ondeugden van dezen tijd zijn de ondeugden van den mensch. Attlee 9 Nov. naar Truman Attlee zal op 9 Nov. a.s. met een delega tie van 15 personen naar Washington ver trekken voor zijn besprekingen met Tru man en Mackenzie King. Verschillende kringen in Washington zijn van meening, dat de komst van Attlee ook van groote beteekenis kan zijn voor de Amerikaan sche buitenlandsche politiek welke in de laatste dogen door een aantal vooraan staande journalisten scherp wordt gecriti- seerd.Walter Lippman schreef o m dat de vorige week door Truman uitgestippelde politiek waarschijnlijk een groote histori sche fout zal blijken te zijn. „Wij zijn op weg naar een catastrophe", zoo schrijft hij. IJMUIDEN Nog geen oplossing in Visscherijbedrijf De Vrijdag gehouden besprekingen tus schen de Reedersvereeniging en het be stuur van den Centralen Bond van Trans portarbeiders hebben geen resultaat op geleverd, zoodat het conflict in de haven voortduurt. Er zijn thans nog enkele traw lers in zee, die spoedig verwacht kun nen worden, zoodat de volgende week de geheele trawlervloot weer buiten bedrijf is. De beide trawlers die Vrijdag zouden varen, de Prinses Beatrix en de Katwijk II zijn niet naar zee gegaan. Wanneer de regeering niet tusschenbeide komt. zal een oplossing nog langen tijd op zich kunnen laten wachten. Het vermoe den ligt voor de hand, dat tusschenkomst der regeering niet kan uitblijven, temeer daar van de zijde van den Centralen Bond eenigen tijd geleden, teneinde een stagna tie in het bedrijf te voorkomen, reeds aan de regeering is voorgesteld de Engelsihe voorwaarden gedurende een half jaar te handhaven, in welken tijd dan zou moeten worden getracht tot overeenstemming te komen inzake het afsluiten van een nieuw collectief contract. Hedenmiddag zal het bestuur van den Centr. Bond opnieuw met de leden ver- gaderen. Ter beveliging tegen magnetische mijnen De ondergang van den Katwijkschen stoomtrawler SCH 161 wordt daaraan toe geschreven, dat het schip een magneti sche mijn tot ontploffing heeft gebracht. Zooals men weet, heeft de geheele be manning bij deze scheepsramp het leven verloren. In verband met de vele scheepsrampen tengevolge van mijnontploffingen in den laatsten tijd wijst de Inspecteur-Generaal voor de Scheepvaart te 's-Gravenhage er op, dat het beveiligen van schepen tegen magnetische mijnen verplicht is. In de bijlage XIX van het Schepenbe sluit wordt voorgeschreven, dat elk schip met een bruto inhoud van meer dan 2000 ton uitgerust moet zijn met een degaus- singkabel en een dynamo van voldoende capaciteit om het schip te beveiligen tegen mijnen met magnetische ontsteking, zulks met inachtneming van de desbetref fende voorschriften van den minister van Marine. Elk schip met een inhoud kleiner dan 2000 ton moet, indien het niet is uitge rust met een degaussingkabel en in ge bieden vaart, waar mijnen met magneti sche ontsteking verwacht kunnen worden, periodiek worden gedemagnetiseerd, zulks met inachtneming van de desbetreffende voorschriften van den minister van Ma rine. Deze voorschriften houden in, dat al dergelijke schepen, waaronder kustvaar tuigen en ijzeren visschersschepen. moeten worden gedemagnetiseerd. Deze behande ling kan onder meer geschieden te Rot terdam. Antwerpen, Kudensee (Duitseh- land) of Engeland. Het bovenstaande geldt ook voor de kustvaarders en de visschers schepen, die tijdens den oorlog door de Duitschers magnetisch werden behandeld. Deze moeten worden gemeten en zoo noo dig opnieuw worden behandeld. De mag netische meting en behandeling wordt door de Koninklijke Marine kosteloos uit gevoerd bij het D G. Wiping Station, Waalhaven, Pier 8. De behandeling duurt ca. 1 uur en moet daarna elke 8 maanden worden herhaald. Inmiddels heeft de commandant der Maritieme Middelen te IJmuiden bevolen, dat aan de mondelinge bekendmaking van de Scheepvaart-Inspectie te IJmuiden. dat vóór 1 December 1915 alle stalen zeesche pen gedemagnetiseerd moeten zijn, gevolg moet worden gegeven. Schepen, welke op dien datum niet geimmuniseerd zijn, zul len worden vastgehouden. Wij kunnen hieraan nog toevoegen, dat met behulp van een aan een dynamo ver bonden degaussingkabel een electrisch veld rond het schip tot 200 M. afstand daarvan ontstaat; magnetische mijnen, die in dit veld komen, geraken tot ontploffing. Dit geschiedt dus op een veiligen afstand van het schip. Protest bij Australische Regeering Naar A.N.P.-Aneta verneemt, heeft onze gezant te Canberra namens de Vederlandsche regeering met den mees ten nadruk bezwaar gemaakt tegen het gebrek aan medewerking en hulp, dat ondanks verkregen toezeggingen werd ondervonden van de zijde der Austra lische autoriteiten bij ons streven om de moeilijkheden te overwinnen, ont staan door de boycot onzer schepen en de staking van Indonesische bemannin gen. Deze houding heeft o.m ten gevolge gehad, dat Nederlandsche schepen be laden met relief-goederen niet kunnen uitvaren waardoor tienduizenden uitge hongerde geïnterneerden en krijgsge vangenen in Ned.-Indië daarvan blijven verstoken. Anderzijds werd door het uitblijven van politiebescherming aan stakende zeelieden volop gelegenheid gegeven werkwilligen te intimideeren en zich te nestelen in bij de Ned.-Indi sche regeering in gebruik zijnde gebou wen en kampen. Onze gezant heeft niet nagelaten er op te wijzen dat deze gang van zaken, welke de Nederlandsche regeering met leedwezen en bezorgdheid gade slaat, het tegendeel van bevorderlijk is voor de goede verstandhouding tusschen bei de landen. y

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 1