V ersnaperingsbonnen Kort en bondig In het Andere Land Nederland schenkt Churchill een „familie-archief" Koningin Wilhclmina heeft Dinsdag j.l. op dc Nederlandsche ambassade oud-minis ter Churchill en mevr. Churchill ontvan gen. Zij overhandigde den staatsman een geschenk van haar volk, bestaande uit een verzameling brieven, door zijn voorvader, den eersten hertog van Marlborough aan Raadpensionaris Ileinsius geschreven in het kader van het bondgenootschap tus- schcn het koninkrijk Engeland en de Repu bliek der Vereenigde Nederlanden tijdens den Spaanschen Successie-oorlog. De Ncderlandschc ambassadeur, jhr. mr. E. F. M. J. Michiels van Verduynen was 1>Ü dc overhandiging van het geschenk aanwezig. De brieven zijn Churchill aangeboden in een fraai 17de eeuwsch met schildpad be legd kistje, voorzien van gesmeed-zilveren hengscltjes en zilveren sleuteltje. De brie ven zijn in chronologische volgorde ge rangschikt. In het deksel bevindt zich een oorkonde tiie uitdrukking geeft aan de diepe erken- tlijkheid van ons volk voor de bevrijding Van Nederland en de oude vriendschaps banden, die tusschen de beide landen be staan, memoreert. Winston Churchill heeft groote belang stelling voor het leven van zijn voorva ren, hij heeft een biografie aan Marlbo rough gewijd, die vier deelen van ieder 600 bladzijden omvat. De brieven, welke hem ten geschenke Zijn aangeboden, zijn hierin verwerkt, daar Churchill er fotocopieën van liet ma ken. Het is in het algemeen niet gebruikelijk, dat dergelijke kostbare archiefstukken in origineel worden afgestaan, maar de re geering heeft gemeend, dat iets zeer bij zonders moest gebeuren om den vroege- ren Engelschen premier voor zijn groote verdiensten jegens ons land te beloonen. Zij heeft gedacht den dank van het geheele Nederlandsche volk niet beter tot uitdruk king te kunnen brengen dan door de aan bieding van deze collectie brieven. Vrijwaring van gebrek De Conferentie te Quebec De minister van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening, de heer S. L_ Mans- holt. heeft Vrijdagavond in de rubriek „Op de brug" van de radio, een rede ge houden over de conferentie van de voed sel- en landbouworganisatie der Ver- eeni .de Naties, welke in Quebec is ge houden. Haar doei is de wereldproblemen van voedsel, landbouw en distributie on der oogen te zien met het uiteindelijk doel „vrijwaring van gebrek voor ieder" door goede organisatie. De grondslag is ge legd voor de wereldorganisatie, welke word; aangeduid met de letters F.A.O... afkorting van ,,Foód and Agriculture Or ganisation". Op de 2100 millioen menschen die op Öeze wereld leven, zijn er 1500 millioen Waarvan de voedingstoestand te wenschen ©ver laat. Die volken wonen in China, 3Brilsch- en Achter-Indië, enz. De hoeveelheid voedsel die verbouwd Wordt kan belangrijk vergroot worden door moderne hulpmiddelen toe te passen. De onontwikkelde volken moeten op hoo- ger levenspeil gebracht worden. Thans waren te Quebec 38 naties ver tegenwoordigd. Er kan verwacht worden dat in de toekomst alle volken in die or ganisatie begrepen zullen zijn. De Nederlandsche delegatie had in Let Werk te Quebec een belangrijk aandeel. Het blijkt, dat men gaarne gebruik maakt van onze kennis en ervaring speciaal op het gebied van voeding en landbouw en hel zal straks blijken, dat Nederland ook bij de uitvoering van het werk door de organisatie een zeer be langrijke taak zal verkrijgen. De F.A.O. zal onmiddellijk na afloop van de conferentie met haar taak begin nen. De Nieuwe Wagen Bob Hope schrijft in zijn veel gelezen rubriek „Er wordt beweerd"„Ze zeggen nu dat miniatuur autootjes binnen kort mode zullen worden. Een van de nieuwe modellen heeft aan weerszijden drie zilveren handvaten. De bedoeling is, dat wanneer je in botsing komt met een grooten wagen, ze alleen maar het deksel hoeven te sluiten en rechtstreeks koers naar het kerkhof kunnen zetten." (Uit „The Maple Leaf') tWat wij moeten invoeren Nog voor 2 milliard noodig Teneinde een inzicht te krijgen in de be dragen, weike gemoeid zijn .met den in voer van de producten, welke Nederland ïioodig heef*, wordt medegedeeld, dat voor het tweede halfjaar 1945 voor handel en industrie een hoevelheid goederen dient Ie worden ingevoerd voor een waarde van 3200 millioen gulden, voor voedsel ruim 8O0 millioen gulden. Hierbij moet er reke ning mede worden gehouden, dat een groot deel der goederen eerst in den loop van 194G zal worden geleverd, zoodat met den bedoelden invoer de voorziening tot ongeveer medio 1946 gedekt zal zijn." Ook een St. Nicolaasverrassing De distributie van versnaperingen (cho colade-artikelen en suikerwerken) gaat op 11 Nov beginnen. Voor de periode van 11 25 November zal voor alle leeftijds groepen een bon worden aangewezen welke recht geeft op het koopen van 100 gram versnaperingen. In aansluiting daar op zal voor de periode van 25 November 7 December van de versnaperingen- en van de gecombineerde tabaks/versnape- ringenkaart een bon worden aangewezen voor het koopen van 200 respectievelijk 100 gram versnaperingen. Bovendien zal voor de week van 17 December, met het oog op het Sint Nicolaasfeest, nog maals een algemeene bon worden aange wezen, recht gevende op aankoop van 100 gram versnaperingen. Daarna zal naar het zich laat aanzien, per 14 dagen regel matig een bon van de versnaperingen- kaart en van de gecombineerde kaart kunnen worden bekend gemaakt met rantsoenen van resp. 200 en 100 gram. De lucifers-bon Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat de voor één doosje lucifers aangewezen bon 123 niet op 4 November, zooals hier en daar bekend is gemaakt, doch op 11 November geldig wordt. Geen peulvruchten zonder bon In den laatsten tijd wordt meer en meer geconstateerd, dat grossiers peulvruchten afleveren zonder distributiebescheiden in te nemen. Dit euvel heeft zoo'n omvang aangenomen, dat de -Crisis Controle Dienst een strenge controle instelt en in vele gevallen reeds proces-verbaal heeft opge maakt. BINNENLAND Maandag gaat een nieuwe dienstregeling der Spoorwegen >n. De voornaamste wijzi gingen betreffen het verkeer met het Noor den en Oosten des lands, dat verbeterd is doordat de spoorbrug te Deventer hersteld is. Er rijden nu 4 treinen per dag, naar het Oosten en terug en 3 naar het Noorden en terug. Twee twaalfjarige jongens vonden bij het spelen aan een binnenhaven aan den zui del ij ken oever van den Rijn te Arnhem een tankmijn. Zij gingen cr mee aan het knoeien, hetgeen een explosie tot gevolg had, welke de beide knapen op slag doodde. In de buurtschap Albergen (bij Enschede) was een aantal kinderen aan het spelen met munitie. Een der projectielen ontplofte, waarbij de 10-jarlge M en de 15-jarige G on middellijk werden gedood. Vijf andere jon gens werden zoo ernstig gewond dat bloed transfusie moest worden toegepast. Met uit zondering van een hunner is de toestand ernstig, doch zonder onmiddellijk levens gevaar. Het water in de Wieringermeer is sinds het sluiten van het dijkgat met twee meter gedaald. In Den Haag gaat men boomplantdagen organiseeren, waarbij de jeugd wordt inge schakeld. Benoemd is tot advocaat-fiscaal bij het bijzonder gerechtshof te 's Gravenhage Mr. J. Ch. Donker, substituut-officier van justitie bij de rechtbank te Rotterdam. De Politieke Opsporingsdienst te Amster dam heeft een goede vangst gedaan met de aanhouding van vijf ondergedoken Neder landsche SS-lieden. die zich schuil hielden in een complex volkstuinen in de omgeving van Amsterdam. De hoeveelheid levensmid delen. waarover zij beschikten, was voldoen de voor den komenden winter. Een zesde SS-man. die wist te ontkomen, heeft zich later aangemeld. BUITENLAND Premier Fierlinger van Tsjecho-Slowa- kije heeft wederom geèischt dat de Duit- schers en Hongaren uitgewezen worden. Volgens schatUng betreft dat 2'« millioen Duitschers die al hun persoonlijke bezittin gen zullen mogen meenemen, terwijl voor vrouwen en kinderen zal worden gezorgd. Zij, die altijd loyaal waren zullen mogen blijven. Door de Sovjet-Unie en Roemenië zijn gezamenlijk twee nieuwe ondernemingen opgericht, de Sovrom-bank en de Sovrom- iuchtvaartmaatsehappij Het kapitaal der bank is gelijkelijk verdeeld onder Russen en Roemenen. Het doel is, den handel tusschen Rusland en Roemenië te financieren. De nieuwe luchtvaartmkj. zal het monopolie heb ben voor het Roemeensche luchtverkeer en lijnen exploiteeren tusschen Roemenië en Zwarte Zeehavens, De kunst van „liften" Een jonge vrouw, die het er ver in ge bracht heeft alleen jonge vrouwen be reiken dat heeft eenige onthullingen gedaan over ,,de kunst van liften". „Wachtend op het trottoir", zeide zij, „moet je niet blijven stilstaan als er een auto aankomt. Je moet eenige passen ma ken in de richting, waarin je vervoerd wenscht te worden, half naar de auto ge wend en natuurlijk voorzien van den juïs- ten glimlach. De schalksche is de beste. Het meeloopen dient om den man als het ware te helpen besluiten. Verder is je kleeding van belang. Die moet keurig maar ook kleurig zijn. Een opvallend sjaaltje is gewenscht. Dankbaarheid moet uit je oogen stralen. Ga nooit op een weg- vak staan waarop snel gereden wordt, maar dicht bij een brug of een scherpen bocht. Kies een punt waar makkelijk ge stopt kan worden. Een papierstrook, dra gend den naam van de stad waar je heen wilt, is een nuttig hulpmiddel. Op de achterzijde zet je den naam van je eigen stad, te gebruiken voor de terugreis. Vraag nooit, bij je terugkeer, om naar je huis gebracht te worden. Dal is teveel gevergd. Laat stoppen voor je eigen huis, maar zeg. dat je nu nog een minuut of vijf moet. loopen. Bedenk dat je denzelfden man nog eens noodig kunt hebben." Deze wenken van een deskundige lift ster wilden wij onzen lezereressen niet onthouden. 5000 K.G. boter in het water Door de onvoorzlchtheld van den chauf feur van een zwareh vrachtwagen, beiaden met vijf ton boter, zonk het veerpontje over de Maas bij Ooi-Herteen. De pont kapseisde langzaam, zoodat de opvarenden zich allen in veiligheid konden stellen. De vrachtwagen met zijn kostbaren inhoud, benevens een paar motorrijwielen, verdwe nen met het jxintje in het water. Het Roode leger zal voor onbepaalden tijd de bezetting van Tsjecho-Slowakije handhaven. Wel zullen een aantal legeronder- deelen op geringere sterkte worden terug gebracht. Door de toespitsing van de situatie in Palestina, zijn ook de Egyptische gemoede ren beroerd. In Cairo cn Alexandrië hebben Arabieren Joodsche winkels en huizen aan gevallen en een Joodsche synagoge in brand gestoken. De relletjes waren niet van de lucht en het- aantal veroorzaakte gewonden bedraagt 300. Men verwacht, dat Churchill zich uit de politiek zal terugtrekken. De geruchten, als zou hij zijn memoires gaan schrijven wor den steeds hardnekkiger. Men vermoedt wel, dat hij naar het Hoogerhuls zal gaan, maar dan als „elder statesman" zonder op den voorgrond te treden. Frankrijk wenscht van den Duitschen wa penvoorraad te ontvangen: 50 jachtbommen werpers, 350 transportvliegtuigen, 5000 vlieg tuigmotoren, 25.000 geweren, 500 gevechts wagens, 2300 stukken artillerie en een groote hoeveelheid genie», optisch-, radio- en me disch materiaal. Door het ministerie van marine van de Vereenigde Staten is medegedeeld, dat in veertien verschillende havens in totaal 2080 schepen gereed zullen blijven liggen, dusda nig uitgerust, dat ze binnen tien dagen vol ledig bemand kunnen worden. Aan boord zullen allerlei voorraden aanwezig blijven. HAARLEM EN OMGEVING Dsf-"J. Krilger die twee jaar en acht maanden te Beverwijk is geëvacueerd ge weest, is thans naar Castricum teruggekeerd en heeft daar zijn ambtelijk werk m de Ge reformeerde Kerk hervat. De Alg. Vereeniging voor Bloembollen cultuur houdt een algemeene vergadering op Maandag 3 December te Haarlem. Daar heb ben o.a. de verkiezingen voor het hoofdbe- SPORT KORFBAL. Programma Kon. Ned. Korf- balbond voor a.s. Zondag: te k).: Samos DED; K. Z.—Swift; O'kwartier—Blauw Wit (12—2 uur); Archipel—Rohda. 2e kl. B: Wa tervlietBlauw Wit 2; O'kwartier 2—Spor tief; DTV 2—DED. 3e kl. E: Allen Weerbaar 2—Togo; Haarlem—Blauw Wit 3; Aurora— W'kwartier 3 Programma Haari. Korfbalbond voor a.s. Zondag. Ie kl. Animo Ready 1—Watervliet 2. Aurora 2-Oosthoek 1. Sport Vereent 2-0.- kwartier 3. HANDBAL. Hedenavond wordt in de aula van de H.B.S. A aan de Raaks een zgn. contact-avond gehouden voor alle vereeni- gingen uit Haarlem en omstreken. Op het programma staan een Inleiding van den heer R. Yzer over „Karaktervorming door Hand bal" en een causerie van Dr. Lancè betref fende medische sportkeuring. Deze avond is de eerste uiting van het streven der bonds- leiding om te geraken tot een geestelijke heroriënteering in het sportleven. Dezelfde menschen Velen in Nederland denken ove.r Noord- Amerika in termen van New-York en iedereen in Noord-Amerika zal u zeggen: „Ja, dat is New-York, maar New-York is Amerika niet; New-York is de minst- Am erikaansehe stad van Amerika." Velen in Nederland stellen zich van de groote republiek in het Westen iets ge heel anders voor dan de werkelijkheid en dikwijls, wanneer ik een Nederlandsch meisje verrukt hoor vertellen dat zij met een Amerikaan gaat trouwen en naar Amerika gaat, denk ik aan de desillusies, die dat lieve kind wellicht zal ondervin den. Denkt nu vooral niet dat ik zou willen beweren dat Amerika „minder" dan Ne derland is. Wie wat rondgekeken heeft in de wereld, weet dat geen enkel land ..min der" is dan welk ander land ook en dat dus ook geen enkel land „meer" is dan eenig ander land. Er zijn verschillen, maar met meer of minder heeft dat niet te ma ken. En de groote overeenkomst tusschen alle landen ter wereld is: dat zij allemaal bewoond worden door menschen en dat de eene mensch niet zoo veel van den an deren mensch verschilt, voor wie de men schen kent. Omdat dit zoo is, is het leven in een Amerikaansch dorp, of in een Amerikaan- sche provinciestad (en in zulke dorpen en kleine steden wonen dan toch verreweg de meeste Amerikanen) heelemaal niet zooveel anders en ^ïjn de menschen er heelemaal niet zooveel leuker dan in Broek in Waterland of Winschoten. Daarom peins ik wel eens over de mo gelijke desillusie van dat leuke kind, dat nu misschien de vroolijke vrouw van den smid van Greenfalls (thans majoor) of van den timmerman van Blueohurch (nu kapi tein) of van den schoolmeester van Black wood (thans luitenant-kolonel) gaat wor den. Want in Greenfalls vinden de andere dorpsdames het gebruik van lippenrood Ongepast. En in Bluechurch kunnen de buurvrou wen, in haar schommelstoelen op de veranda, ontzaggelijk roddelen over dat nieuwe, vreemde eendje in de bijt. En in Blackwood is het heele dorp ver deeld; de eene helft is mét dominé tegen meester en de andere helft met meester tegen dominé. Ik gun die bruidjes van ons. die met roode wangen van opwinding naar de ro mantische verte trekken, alle mogelijke geluk. Maar ik denk dat zij, wanneer zij ergens diep in Texas zitten, of in Arizona of m South Virginia, heimwee zullen heb ben naar Amsterdam of Den Haag, of Haarlem. Misschien zelfs wel naar Broek- in-Waterland of naar Winschoten. Nét zoo goed en nét zoo erg als een Amerikaansch meisje uit Blackwood, dat getrouwd is met den veldwachter van Opijnen, nog wel eens zal verlangen naar haar dorpje. Waarmee ik herhalen wil. wat ik gezegd heb: dat Amerika voor velen een verruk king zal zijn en voor vele anderen niet. En dat wie een beetje wijsheid her't ver gaard, weet, dat zoolang menschen men schen zijn, het ééne land met mensehen niet zooveel scheelt van het andere land met menschen als sommige menschen, die aan hun eigen land het land hebben, wel eens denken Mr. E. ELIAS. Amenkaansche credieten aan Nederland Weer 50 millioen dollars Er is een tweede leeningsovereenkomst tusschen Nederland en de in- en uitvoer- bank der Vereenigde Staten gesloten. Krachtens deze overeenkomst opent de in- en uitvoerbank ten behoeve van Ne derland nogmaals een crediet van 50 mil lioen dollar ter financiering van den aan koop en uitvoer uit de Vereenigde Staten van een Teeks Amerikaansche producten. Het nieuwe crediet zal beschikbaar zijn tot 31 December 1948. Tegenover de op grond daarvan opgenomen voorschotten zal Nederland schatkistbiljetten afgeven, die 2V2 rente dragen en die op 31 Dec. 1950 vervallen, op welken datum Neder land het Techt heeft nieuwe schatkistbil jetten in ruil voor de oude aan te bieden. Het verdronken Walcheren De „Times" wijdt een hoofdartikel over de pijnlijke noodzaak tijdens de bevrijding van Europa om levens en eigendommen te vernietigen van vrienden, wier land door den vijand bezet was. Maar de Nederlan ders hebben de noodzaak daarvan zelf in gezien. Het kritiekste stadium van het herstel van Walcheren is thans achter den rug, maar het zal jaren duren alvorens het land weer bebouwd en twintig jaar voordat het herstel volledig kan zijn. In dien de tijdelijke dijken het dezen winter uithouden, zal in het voorjaar een begin gemaakt kunnen worden met het herstel van het land. De Middelburgers hebben een fiere leuze gekozen, n.L: een verdron ken Walcheren voor een vrjj Europa. „Hoewel Walcheren tragische herinne ringen wakker Toept in de Britsche ge schiedenis, zal voortaan de dubbele zege over den boosaardigen vijand en over de natuurkrachten in kameraadschap met onze Nederlandsche bondgenooten her dacht kunnen worden," aldus de „Times",

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 2