Visscherij-Snufje IJMUIDEN Het competitierad gaat weer draaien Morgen gaat het spel om de punten weer beginnen en hoé interessant de be kerwedstrijden ook mogen geweest zijn, thans begint voor het gros der liefheb bers pas het ware voetbalseizoen. Stormvogels steekt meteen maar van wal met den zwaren uitwedstrijd tegen Feyenoord. De naam Feyenoord heeft in onze N.V B.-wereld een bijzonderen klank immers Koevele malen zijn de Rotter dammers al geen kampioen hunner af- deeling geweest en hoe vaak legden zij niet tevens beslag op den allerhoogsten tite" Wordt dan ook ongetwijfeld een las tige wedstrijd voor de Vogels, maar dat zij reeds bij voorbaat geslagen zijn, wil er bij ons niet in. In de voorronde van de beker-competitie hebben de blauw-witten zich vast niet slecht geweerd en vooral in de ontmoeting tegen E.D.O. hebben zij kunnen ervaren, wat met wèloverlegd spel en met enthousiasme is te bereiken. En waren dit ook niet de wapens, waarmee heden juist vijf jaar geleden 3 Novem ber 194Q een Stormvogels-elftal Feyen oord met 60 versloeg? V.S.V. start eveneens tegen een Rotter- damsche club, doch één van heel wat minder zwaar kaliber, n.i R.F.C. In de bekercompetitie hebben de V.S.V.'ers zich niet direct van een goede zijde doen kennen, wat na den goeden start tegen Z.V.V. inderdaad een teleurstelling was. Competitie-voetbal is echter wat anders dan bekervoetbal en dit gevoegd bij het feit. dat V.S.V. toch nog steeds tal van goede krachten in haar elftal heeft, doet ons vermoeden, dat we. V.S.V. morgen in een andere gedaante zullen zien. Op zijn minst rekenen we dan ook op een gelijk spel, doch als 't even vlotten wil in de voorhoede, legt V.S.V. o.i. op beide pun ten beslag. Velsen zal haar krachten meten met de Kennemers. We kunnen ons voorstellen, dat de spelers van beide partijen van strijdlust blaken, die van Velsen om de onverwachte beker-nederlaag tegen de Kennemers geleden te wreken, die van de roodzwarten om deze krachtproef te her halen. We zijn er dan ook van overtuigd, dat op het terrein aan de Kweekerslaan een pittige strijd gestreden zal worden, doch 't lijkt ons evenzeer vrij zeker, dat thans de thuisclub aan het langste eind zal trekken. In Santpoort wordt nog een t.weede aan trekkelijke wedstrijd gespeeld, n.l. lus- schen Terrasvogels en Bloemendaal. En kele weken geleden eindigde de beker wedstrijd tusschen deze clubs na een ener- veerende ontmoeting in een 4-1-overwin- ning voor Bloemendaal. Wie de verhou dingen tusschen „dubbel-blank" en „blauw wit" kent, zal begrijpen, dat al wat Ter rasvogels-gezind is. op revanche aast. Wij houden het op een gelijk spel. Spannen zal het ook tusschen D E.M en Kinheim. Zonder nu direct in beide ploe gen kampioenselftallen te zien, achten we ze toch tot goede prestaties in staat. In krachten ontloopen ze o.i. elkaar niet veel en daarom ligt een gelijk spel het meest voor de hand. Of het zou moeten zijn. dat het duo AppelTervoort zich weer eens zoo weerde als in de ontmoeting van het Kennemer Elftal tegen Alcmaria Victrix! In dat geval zouden de punten voor de thuisclub zijn! Beverwijk is vrij. I.E.V. ontvangt Vitesse 1922 en V.V.B. gaat bij Alkmaar op bezoek. Zoowel van de Alkmaarsche als van de Castricum- sche club ontbreken ons de noodige ge gevens. zoodat we ons hier niet aan een voorspelling wagen. V.S.V. II ontvangt Kennemers II, zoodat dan 2 clubs tegelijk op eigen terrein spe len. Hier verwachten we een overwinning voor V.S.V. Stormvogels II is vrij. Dit was niet noo- dig geweest, daar ook nog voor een twee de club uit deze afdeeling, n.l. R.C.H. II een rust-Zondag is vastgesteld. Kennemers IIIVelsen II is, we zou den haast zeggen natuurlijk voor Vel sen II. De ex-Santpoorters toch zijn o.i. veel te sterk voor de Reserve 3e klas. wat ze getoond hebben door V.S.V. II en Ken nemers II te verslaan en tegen Stormvo gels II gelijk te spelen. FeijenoordStormvogels Stormvogels vertrekt als volgt: Kraak; Visser en Van Dongen; Zwemmer, Goed hart, Snoeks; Luppens, Van Gemert, Van Pel. De Boer, Opbergen. Velsen—Kennemers Velsen komt als volgt uit: Stet; Nijssen St., Kuypers; Diedrichs, Maarschalk, Gerrits; Nijssen Jr., Hirseh, Bakkum, v. d. Poll. Wijker. Waterloo-Nieuws Het programma voor Zondag a£. luidt: Stormvogels IIIWaterloo I, 9.45 uur; ter rein Terrasvogels; Waterloo IIKenne mers VI, is nader vastgesteld om 10.45 u. D.E.K.K II—Waterloo III 12 uur; S.V.IJ. IIWaterloo IV terrein Waterloo, nader vastgesteld om 2 uur. PREDIKBEURTEN ZONDAG 4 NOVEMBER SANTPOORT. Ncd. Herv. Kerk en Kapel 10: Ds. H. E. Beker, van Haarlem. Ned. Herv. Kapel 5: Ds. H. O. Molenaar, van Halfweg. Geref. Kerk In H. V. 10: H. van den Brink, van Bloemendaal. IJMUIDEN. Ned. Herv. Kerk. 10: Ds. Ln- gerweij. 5.30: Dezelfde. Herdenking Kerk hervorming. Goede Herderkerk 10.30: Dr. E. Emmen. van Haarlem. Oud-Katliolicken 8.30: Pastoor Moleman. Chr. Geref. Kerk (school Houtmanstr.) 10: Ds. A. Zwiep 3.30- Dezelfde. Lokaal Wrllemsbeekweg 38 3: Evangelisatie samenkomst. J. Sevensma, v. Amsterdam. Weer IJmuider visschers op Poolsche trawlers Vóór den oorlog voeren er zes Poolsche trawlers van Gdynia uit ter visscherij op de Noordzee, welke trawlers in hoofdzaak waren bemand met IJmuidensche vis schers. Deze Poolsche trawlers hebben tijdens den oorlog alle onder Engelsche vlag gevaren. Binnenkort zullen deze trawlers weer voor Folen gaan visschen. Thans reeds worden er in IJmuiden vis schers voor deze schepen aangemonsterd. Naar wij vernemen zijn de voorwaarden zeer gunstig, zelfs nog gunstiger dan de Engelsche condities. Zoo bedraagt de gage voor de matrozen ongeveer 130 per maand, benevens 13.50 van elke 1000 besomming. Bij de berekening der besom ming worden de in Nederland geldende vischprijzen berekend. Dcor fusschenkomst van den Centralen Bond worden deze loon- en arbeidsvoor waarden thans in een contract vastgesteld. Mutaties in de Oud-Katholieke kerk De nieuwe bisschop van Haarlem der Oud-Katholieke Kerk van Nederland, mgr. J. v. d. Oord, heeft met ingang van 1 November j.l. in zijn vorige standplaats in de gemeente van de Brouwersgracht- kerk te Amsterdam benoemd tot pastoor onzen oud-plaatsgenoot, kapelaan A.Zwart. Zooals wellicht bekend was deze vóór den oorlog als hulpgeestelijke werkzaam te St. Gallen in Zwitserland en Hertford m Engeland. Daarna volgde zijn benoe ming tot kapelaan te Egmond aan Zee; door de evacuatie heeft hij de laatste jaren te Heiloo vertoefd, waar hij tot heden het herderlijke werk verrichtte. Met ingang van denzelfden datum is be noemd tot pastoor te Krommenie, in de vacature ontstaan door de benoeming van pastor E. Wijker naar Aalsmeer-Oost,, kapelaan A. C. van de Poll, die ongeveer een jaar bij de gemeente van den H. En- gelmundus te IJmuiden als zoodanig zijn standplaats had. Komen er Deensche kotters? Naar wij vernemen kunnen nu de geld- saneering haar beslag gekregen heeft, spoedig weer Deensche kotters verwacht worden. Groote haringvangsten Volgens berichten wordt thans onder den Engelschen wal veel haring gevan gen. In verband hiermede worden naast veel steurharing ook groote aanvoeren van versche haring verwacht, zoodat voor het eerst sedert vijf jaren dit artikel weer in ruime mate op de markt aanwezig is. In verband hiermede worden de haring- loggers nu ook des middags gelost. Sedert onze vorige opgaaf kwamen van de haringvisscherij binnen de loggers KW 32 met 31 last en 170 kisten versche, KW 4 met 640 kisten versche. SCH 73 met 28 last en 450 kisten versche. IJM 268 met 33 last, KW IS met 29 last en 100 kisten versche, KW 42 met 23 last en 450 kisten versche, KW 47 met 32 last en 700 kisten versche, KW 15 met 30 last. KW 37 met 31 last, KW 67 met 39 last. Scheepvaartinspectie De heer J. H. Th. Eerman, adjunct-in specteur bij de Scheepvaartinspectie te IJmuiden, is per 1 November 1945 benoemd tot Inspecteur van de Scheepvaart te Am sterdam. Besommingen van Vrijdag Motor logger: KW107 f 2976; kust visschers IJM213 f 494, IJM261 f109, IJM262 f1476. IJM208 f 564. IJM202 f 38. IJM226 f 56, IJM 236 f197. IJM255 f65. IJM251 f149. IJM245 f362, KW34 f292, KW226 f251. KW180 f223 KW12 f 185. KW190 f402, KW125 f388, KW 202 f 244. KW95 f 266, KW128 f 226. KW205 f583. KW61 f191. KW98 f254, UK44 f2168, UK142 f791. UK2 f2764. UK174 f 362, UK 296 f 2472, UK16 f 2060, UK51 f 3184, UK105 f 933, UK86 f 2790, UK93 f 762, UK36 f 2893, UK199 f213, UK 143 f1015, UK243 f1429, UK64 f 1036, UK121 f510, UK7 f535, UK246 f722, UK75 f665, UK163 f381. UK87 f658. UK9 f 134, UK190 f 102. UK85 f 120, UK53 f2418. UK121 f236; HA89 f114. HA4 f567. EG1 f185. WK116 f174. SL5 f588. HD184 f684; versche haring: KW42 f5911. KW47 f10924, KW18 f1487, KW4 f10729, KW32 f 2415, SCH73 f 7843. VELSEN Terreinmoeilijkheden van I.E.V. Het voetbalveld van de R.K. Sportver- eeniging „I.E.V.", dat zich in het park Rooswijk bevindt, verkeerde na de bevrij ding en is nog in zulk een desolaten toe stand, dat vooralsnog van een gebruik van dit terrein als speelveld geen sprake kan zijn. Het zit vol diepe gaten en de gras mat is lang geen „mat" meer daar deze zoodanig geschonden is, dat een geheel nieuwe zodenbelegging noodzakelijk zal blijken om het weer een veld te doen lijken. Doch door dit alles is I.E.V. ten zeerete gedupeerd. Tijdens de bezetting werd echter een oplossing gevonden en kon men gebruik maken van het Kinheim- terrein. Nu echter de competitie weer gaat beginnen zijn opnieuw moeilijkheden gerezen in verband met het terrein-vraag stuk. De V.V. „Kinheim" huurt haar terrein aan den Wijkerstraatweg van de Papier fabriek en door bemiddeling van den door de directie dezer fabriek aangastelden be heerder mocht I.E.V. tijdens de bezetting van dit speelveld eveneens gebruik ma ken. Thans schijnt dit niet meer het geval te zijn en op het moment, dat wij dit schrijven, is nog geen oplossing gevonden, hoewel het bestuur alle pogingen heeft aangewend bij de papierfabriekdirectie en zelfs bij den K.N.V.B. om hiertoe te ge raken. Jubileum mej. E. Vijlbrief Donderdag herdacht mej. E. Vijlbrief tien dag waarop zij 25 jaar geleden bij het bewaarschoolonderwijs in deze gemeente werd aangesteld. Tijdens de des middags gehouden receptie is duidelijk gebleken, welk een plaats de jubilaresse niet alleen in onderwijskringen, maar ook in het so ciale leven' inneemt. Onder de velen, die mej. Vijlbrief met haar jubileum kwamen gelukwenschen bevonden zich burgemees ter Mr. M. M. Kwint en de loco-secretaris de heer W. Chr Suwerink, de heeren K Faber, hoofd der U.L.O. School, J. de Korte, hoofd der Insingerschool, mej. de Graaf, hoofd der Insinger Bewaarschool, de heer J. Plu. oud-penningmeester van de Comitéschoo!, de heer E. L. Nopper, chef en mej. C. de Heij, ambtenaar der afdeeling Onderwijs ter gemeentesecre tarie en vele anderen. De burgemeester, die de jubilaresse het eerst toesprak, zeide, dat mej. Vijlbrief zich heeft doen kennen als iemand, die bij het onderwijs op haar plaats is en dat 'het hoofd der school, waar zij werkzaam is, trotsch mag zijn op zulk een onderwij zeres. Spreker noemde haar een groote kracht in het sociale werk. dat in onze gemeente verricht wordt. Hierbij dacht spreker aan de sehoolvoeding, het vacantie-kinder- feest, het comité voor kleeding en dek king, waarin mej. Vijlbrief een stuwende kracht was. Tal van bloemstukken mocht de jubila resse in ontvangst nemen, o.a. van het bestuur der V.V U., van de gemeenschap van oud-illegale werkers en werksters te Velsen en van den P.O.D. Verder kwamen nog tal van schriftelijke gelukwenschen de jubilaresse bewijzen in welk een bree- den kring haar werk gewaardeerd wordt. Zoo was er een brief van de bekende phi- lantrope mevr. J. van Marwijk-Kooy te Zeist. Zilveren jubileum Zondag, 4 November herdenkt de heer M. E. van Deelen den dag. waarop hij vijfentwintig jaar geleden bij de Papier fabriek Van Gelder Zonen N.V. in dienst kwam. De jubilaris, die in de electriciens- werkplaats werkzaam is heeft de afgeloo- pen kwart eeuw steeds in deze afdeeeling doorgebracht. Zolderschuit gaf haar lading prijs Sedert eenige dagen liggen bij de stei- gers van de Papierfabriek vele vaartuigen met ladingen houtslijp, die in Amsterdam zijn overgeslagen en successievelijk wor den gelost. Toen Donderdagmorgen in de richting IJmuiden met volle vaart een binnen- sleepboot passeerde, veroorzaakte deze zulk een groote deining, dat de lading van een zolderschuit in het kanaal werd ge schoven. Door den sterken Oostenwind dreven spoedig alle pakken houtslijp in de richting van de spoorbrug. Het gelukte ruim dertig van deze pak ken uit het water op te visschen, maar meer dan negentig balen konden door ge brek aan materiaal niet meer worden achterhaald en dreven naar de sluizen te IJmuiden. Vermoedelijk zullen verschei dene balen, door inwerking van het water wel verdronken zijn. Een flinke schade post dus. Onderhoud Hitler-Leopold gepubliceerd Het verslag van Dr. Schmidt betreffende het onderhoud tusschen Hitier en den Bel gischen Koning op 19 November te Berch- tesgaden ls thans bekend gemaakt. Als repliek op dit verslag heeft Koning Leopold een brief gestuurd aan zijn secre taris. welke brief aan de regeering over handigd moest worden. Hij, de koning, merkt hierin op. dat het verslag geenszins een getrouw relaas ls van het onderhoud te Berchtesgaden, maar dat er slechts no tities gemaakt werden. Inzage dezer aan- teekenïngen werd den koning na het ge sprek geweigerd. Dr. Schmidt wordt er van beschuldigd, een verdraaide interpretatie gegeven te hebben, om zoo de uitlatingen van Leopold een verkeerde strekking te verleenen. De koning ontzegt het verslag van Dr. Schmidt dan ook alle waarde. De radio geeft: Hilversum I, 301 M. 18.04 Sier van den dag. 18,30 Mr. Jaapkunst, van het Ind. Inst, over Indonesische muziek. 18.45 Don Marino Barreto en zijn orkest. 19.00 Nieuwsber.. 19.15 Reportage. 19.30 Benedict Sübermann en zijn „Novelty Serenaders". 20.00 Lichtbaken, Henri de Greeve. 20.15 Vir tuoze blazers. 20.30 Bonte avond. 21.30 Sport- praatje. 21.45 Eddy Walis. 22.15 Construc tieve psychologie, door dr. Th. v. Schelven. 22.30 Symphonic no. 6 in C gr. t. van Fr. Schubert door het Londor^ Philhar. Orch. 23.00 Nieuwsber. 23.15 Avondwijding door mgr. W. Z. v. d. Hengel. 23.30 Rustige muziek. Hilversum II, 415 M. 18.00 Nieuwsber. 18.30 Gevraagde platen. 19.30 Programma voor de Nederl. Strijdkr. 20.00 Omroep-orkest 0. 1. v. Marius v. 't Woud. 20.45 De visch wordt duur betaald, hoorspel van Willem van Capellen. 2100 Opbouw. 21.15 Oude dansen. 21.45 Avondwij ding door as. dr. W, ten Boom. 22.00 Nieuws berichten. 22.15 Heet van de naald. RADIOPROGRAMMA VOOR ZONDAG. Hilversum I, 301 M. 18.01 Musette-muziek. 18.30 New Mayfair Dance Orchestra. 19.00 Nieuwsber., sportuit slagen. 19.15 Reportage. 19.30 Muziek van de week. 20.01 Ds. J. J Buskes over „glas voor Arnhem". 20.15 Brief uit Londen van J. J. H. Huizinga. 20.30 Uit Fransche opera's en operette's. 21.15 Koos Koen. 21.45 Dick de Reus, viool en Isja Rossicah, piano. 22.15 Dr. C. P. Gunning spreekt. 22.30 Alfredo Cam- poli en zijn orkest. 23.01 Nieuwsber. 23.15 Avondwijding, kap. J. Kraakman. Hilversum II, 415 M. 18.01 Nieuwsber. en sportuitslagen. 18.20 Orgelspel Q. M. Maclean, is.45 Denksport prof. Schuh. 19.00 Hawaiianmuziek; piano spel door Patr. Rossborough. 19.30 Progr voor de Nederl. Strijdkr. 20.01 Radio Phil- harm. Orkest o.l.v. Alb. v. Kaalte; Frederic Lamond, piano. 21 45 Avondwijding. Ds. P Boendermaker. 22.01 Nieuwsber. 22.15 Op den drempel van den nacht. CDLIX. „Zoo is ds rust in het visscherij bedrijf dus weergekeerd" schreef ik verleden week. Kon ik weten, dat de onrust toen eerst recht zou beginnen? Het is met het visscherij bedrijf als met de meeste bran den: eerst smeult het een tijd, zoodat ja niets merkt en dan plotseling slaan de vlammen aan alle kanten uit. En het blus- schen valt dan lang niet mee Het heeft nu wel heel kort gesmeuld en heel vlug is het een uitslaande brand geworden Men weet al waar het om gaat. De vis schers. wetende dat er goed verdiend wordt, willen hun deel van den bu:t. In Engeland verdienden ze goed en zoo mo gelijk willen ze ook hier goed verdienen, ..hier" dat beteekent: wanneer de traw lers weer voor de eigen reeder ij varen, hetgeen nog met geen enkele het geval schijnt te zijn, maar dat toch elk oogen- blik verwacht kan worden. Een tweetal reeders schijnt er wel voor te voelen, aan de verlangens der opvarenden tegemoet te komen, één boot was gistermiddag al zoo ver, dat ze ijs zou gaan laden en ijs laden beteekent varen. Dit was de Prinses Beatrix. De tweede was de Katwijk II. maar voor deze boot schenen te elfder 'ure andere consignes te zijn gekomen. Maar er is weer strijd, strijd wellicht meer om het principe dan om datgene, waar het oogenschijnlijk om gaat. En dan komt er nog bij, dat het voor de reeders moeilijk is het bedrijf zelfs met dat handjevol booten, dat nu in de vaart is, aan den gang te houden vanwege het moeilijk verkrijgbare materiaal, zoodat het voor hen tusschen varen en stil liggen maar een stap is. Neen, het is nog lang niet allemaal ro zengeur en maneschijn daar aan de boor den van de Visschershaven. En het zou toch van zulk een groot nationaal belang zijn. wanneer het mogelijk zou zijn. het 25-tal booten, waarover de vloot thans beschikt, geregeld in de vaart te kunnen houden. Denk eens aan. wanneer er eens een paar trawlers op de haring gingen. Duizend kisten haring a 17.50 pér kist de vastgestelde prijs ls ook 17.500 en een vangst van 1000 kisten is op het oogenblik voor een trawler zoo heel bij zonder niet. als men in aanmerking neemt wat de loggers van een reis van een paar etmalen thuis brengen. Zoo groot zou de aanvoer kunnen zijn, dat de prijs zonder bezwaar wat lager gesteld zou kunnen worden, bijv. op een tientje per kist. Dan zou de consument ook eens van de rijke vangsten kunnen profiteeren. Het is nu zoo, dat de visch maar steeds even duur blijft, al is de aanvoer nog zoo groot. Dank zij de coördinatie. Maarlaten we niet mopperen. Ja. er komt nu heel wat haring aan de markt, niet alleen steurharing. maar ook versche. zooals bijv. gisteren, toen er voor bijna 40.000 versch werd aangeroerd. De velden zijn rijp om te oogsten. De netten gaan er in en er uit en telkens rollen de haringen bij duizenden op het gladde dek en boordevol geladen komen de loggers binnen. Maar ook de aanvoer van de kustvisch blijft bevredigend. De laatste dagen zijn er telkens 50 a 60 scheepjes aan den afslag geweest en vele kleintjes maken een groote. En nu wachten we maar weer op het verloop van het conflict. Zal ik de vol gende week weer kunnen schrijven, dat de rust in het visscherijbedrijf is weer gekeerd? PIETERMAN. AGENDA VOOR ZATERDAG 3 NOVEMBER Stadsschouwburg: Weekend in Californië. 20 uur Rembrandt: Denk aan mij. 20 uur. Palace: Zij trouwde haar baas, 2. 4.15, 7 en 9.15 uur, Luxor: The Drum, 2, 4.15. 7 en 9.1S uur. Frans Hals: Strike up the band, 14. 1G.30, 19 en 21.15 uur Moviac; Het Regenboogcaba ret, 7.30 en 9.30 uur. AGENDA VOOR ZONDAG. Scliagcbelstraat 26: Samenkomsten Leger der Hells. 10 en 20 uur. Geli. De Nijverheid: Wijdingsmorgen (Spirit.), 10.30 uur. Stads schouwburg: Hindoe-dansen, 2 en 20 uur. Rembrandt: Denk aan mij. 2.30 en 8 uur. Frans Hals: Natuurfilm. 11.30 uur. Verder ais Zaterdag, ook Palace en Luxor. Moviac: bo vendien matinée, 3 uur. Officieele publicatie. DISTRIBUTIEDIENST VELSEN. In het tijdvak van 5 t.m. 24 November a.s, zullen nieuwe levensmiddelenkaarten, ta- bakskaarten en versnaperingenkaarten wor den verstrekt. De uitreiking zal geschieden aan de bewo ners van IJmuiden, Driehuls en Velsen (Dorp) in het Patronaatsgebouw aan den Zeeweg op: Maandag 5 November, letters B; Dinsdag G November, letters A, C, D, E; Woensdag 7 Noxember, letters F. G. H; Donderdag 9 November, letters I, J. K; Vrijdag 9 Novem ber. letters L. M. N: Zaterdag 10 November, letters O. P. Q; Maandag 12 November, let ter S; Dinsdag 13 November, letters R. T, U. V; Woensdag 14 November, letters W, X. Y, Z. Aan de bewoners van Santpoort in het Badhuis aan de Wiistelaan. op: Donderdag 15 November, letters A t.m. D; Vrijdag 16 November, letters E t.m. K; Za terdag 17 November, letters L t.m. N; Maan dag 19 November, letters O t.m. S; Dinsdag 20 November, letters T t.m. Z. Aan de bewoners van Velsen (Noord) in het ontspanningslokaal van de Java-Deurerv- fabriek aan den Wijkerstraatweg, op: Woensdag 21 November, letters A t.m K; Donderdag 22 November, letters L t.m. Z. Een ieder is verplicht, de kaarten af te halen op den voor zijn letter aangegeven dag. Voor ben,, die door bijzondere omstan digheden niet in de gelegenheid zijn om op der. aangegeven dag te komen, zal na-uit reiking plaats hebben op: Vrijdag 23 November te Santpoort en Zater dag 24 November te TJmuiden-Oost. De uitrelklokalen zijn geopend van 9—12,30 en van 23 uur. Op Zaterdag alleen van 9—12 uur. Men doet goed dit bericht uit te knippen en te bewaren.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 3