Alb. van Pel rh Jongen gevraagd V. V. z. z. LADDERS en KWASTEN Luidsprekers Bloemstukken Prof. dr. K. Schilder Een nieuwe bom? administrateur propagandist St. Nicolaas 1945 Loendersloot's Warenhuizen Hen 18 Nov. hopen onze Ge liefde Ouders U. GKAPENDAAI# C. GRAPENDAAL—VISSER den dag te herdenken, dat zij vóór 25 jaar in den Echt wer den verbonden. Dat zij nog lang voor ons gespaard mo gen blijven is de wensch van hun dankbare kinderen Wim en verloofde Nelly. IJmuiden-(0.). Zeeweg 215. voor opleiding in 't stuca- doorsvak. Jansen, Willem- beeksweg 38, IJmuiden-Oost. Zondag 11 November hopen onze lieve ouders JOH. SNIJDERS G. SNIJDERS—VERDUYN hun 25-jarige echtvereeniging te herdenken. Annie en Jaap Piet Wllhelminakade 93. Langs dezen weg betuigen wij. omdat een andere ma nier voor ons niet doenlijk is hartelijk dank aan allen die hun medeleven betoon den bij het overlijden van onze BETTY in het bijzonder het Ned. Volksherstel afd. Velsen. het Raadhuis en den Geneesk. dienst en het Ned. Roode Kruis. IJmuiden-Oost Leeuweriklaan 28. G A. Wagen dorp J. WagendorpArfman BÏOMALS SUADEX HALITRAN A-D NOURICAL D VITAMINEN C-CC Drogisterij JOH. v. REEUWIJK Willemsbeekweg 22 IJmuiden-Oost. „HET WITTE KRUIS" Afd. Velsen. LEDENVERGADERING Zaterdag 17 November 1945 n.m. 4 uur in het Witte Kruisgebouw Kennemerlaan 125, IJmuiden. IJmuiden Agenda^ 1 Openfng. 2 Notulen en ingekomen stukken. 3 Jaarverslag Secretaris over 1944. 4 Jaarverslag Penning-' meester over 1944. B Verkiezing van tweee nieuwe bestuursleden. Het bestuur stelt de vol gende candidaten voor. Voor eerste vacature de heeren A. Rolloos en C de Jong. Voor tweede vacature de heeren Zuidervaart en A. Wil- lems. 6 Bespreking contributie. 7 Afscheid van den voor zitter J. H. Unger, we gens vertrek naar Haar lem. 8 Rondvraag en Sluiting. De Secretaris: D. J. SCHOLTEN. De werkinrichting Houtmanslraat 1, telef. 4571 is thans weer in staat' BIEZENMATTEN MAKEN. KINDERPOEDER ZUI VERRE INPOEDER Drogisterij j,De Vergulde Caper7' J. v. Leeuwen v-'h H. Sant KENNEMERLAAN 90 IJMUIDEN DAMESKAPSALON van is ook voor U het adres voor een first class permanent wave Kennemerlaan 94 - Tel. 4426 te koop gevraagd. Jansen. Willembeeksweg 38, IJmui- den-Oöst. HUWELIJK Eenzame! Blijft toch niet lan ger doorleven met Uw stil verlangen naar een levens- kameraad! Door onze bemid deling kunt U direct in con tact komen met iemand, die evenals U zelf oprecht ver langt naar een ernstige, op rechte kennismaking. Wij hebben immers massa's in geschrevenen uit alle plaat sen en dorpen in Noord-Hol land, ook in IJmuiden en di recte omgeving en geheel Ne derland! Onze bemiddeling is voor jong en oud, voor wer kenden, gegoeden midden- ei boerenstand. Wij hebben eer speciale, prettige bemidde ling voor jongelui en kunnen Heeren, die in een moeder loos gezin (met huwelijk als doel) een serieuze huishoud ster zoeken of Dames, die als zoodanig geplaatst wen- schen te worden, ook direct van dienst zijn. Schrijft ons toch direct en wij antwoorden in blanco couvert! Geheimhouding ver zekerd. Nederland's grootste Huwe- lijksbemiddelingskantoor „Excelsior" Kampersingel 48 rood Haarlem. Zoolang de treinen niet normaal loopen, alleen op Woensdag en Zaterdag van 2 tot 4.30 geopend. Gevraagd NET MEISJE niet beneden 17 jaar Kenne merlaan 121. COSTUUMNAAISTER gevr. voor patronen en nieuw Kuift, Ltjslerlaan 27. Net R.K. persoon zoekt een NET KOSTHUIS omg. IJm. of IJm.-O. Br. L 130 bur. van dit blad. 1 pr beige d sch. m. 39 RUILEN voor m. 34. Te koop o. kw. jongens w.jas, lit. 12- 13 j. Burg. Rambonnetlaan 22 RUILEN wit kinderled, met babygoed voor heerenjas- of jekker. Planciusstraat 22. Aangeb. aan Marine-offi cier of alleenstaand persoon ZIT- EN(OF) SLAAPKAMER Omgeving Julianabrug. Adr. te bevr. bur. van dit blad. Te koop gevr. AVOND JAPON of ruilen voor win termantel m. 42. Tevens werkster gevr. Br. L 129 bur. van dit blad. RUILEN wol. slobpak lft. IV2 tot 2y jr. voor k.sch. m. 27 of 30 en sch. m. 26 voor 27 of 30. C. D. Hille. Da Cos- talaan 17, Driehuis. IN RUIL aangeb. 1 pr. d.sch. m. 39 voor 1 pr. werk- sch. m. 41. v. Wassenaerstr. 44 RUILEN z.g.a n. h. h.sch. m. 44 voor h, of 1 m 45. Na pierdwarsstraat 5, IJm. WONINGRUIL, Kruger- straat 46 voor IJm. Oost of" omg. Krugerstraat 46, IJm. WONINGRUIL gevr. Ce derstraat of groot huis Leeu weriklaan met eeo woning in IJmuiden omg. Julianabrug. Leeuweriklaan 32. Te koop gevr. een HAARD met toebeh. IJm. straat weg 18. Ta koop gevr. 1 pr. VOET- BALSCH. m. 39-40, v. Linscho tenstraat 12, IJmuiden. TE KOOP klein Salaman- .der kacheltje met toebeh. en hvaschketel. Ger. Doustr. 69. Te koop een Egypt, linnen m. REGENJAS leeft. 15 j. Spilbergenstraat 4 CLIVIA te koop met sier- pot en bloementafel. Adres: Bakkerstraat 21. WTNKELBAK to koop Adres: Cypressenstraat 10. OOR BLOEMEN, PLANTEN OOR BRUIDSBOUQETTEN OOR GRAFKRANSEN is het spéciaal adres BLOEMENMAGAZIJN A. KRAAK KENNEMERLAAN 2». TELEFOON 4528 DONATEURS VAN „VARIA" Do tooneelvereeniging „VARIA", regisseur "Wim Paauw. roept haar vroegere donateurs op zich met opgave van hun nieuwe adres te wenden tot die leden, die met de recon structie dei- nieuwe donateurslijst belast zijn. Ook adspirant-donateurs, die toetreden willen, gelieven zich mondeling of schrifte lijk te wenden tot: L. W. BOEREE, Feithlaan 6, Driehuis Mej. RIE BAKKERNES, Julianalaan 90, Bloemendaal A. 1. v, d. WEYDEN, secr., Krelage- str. 36, Haarl., (Telef. K 2500 - 13447) BINNENKORT TREEDT „VARÏA" WEER OP ZORGT DAT GE DAN DONATEUR BENT Heropening Noodwinkel ZATERDAG 3 NOVEMBER 1915 P. G. VAN LIESHOUT Behangers- en Schildersbedrijf voor Wederopbouw en Industrie Handel in: Behang - G.las - Verfwaren - Borstelwerk Schoonmaakartikelen enz. GROEN EWBG 45. IJM UIDEN-OOST, TELEF. 5051 Voorheen Kalverstraat 188 De overweging dat leden van de VER. v. FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING slechts de helft van het crematie-tarief betalen zal u zeker doen besluiten u als lid te laten inschrijven. Contributie voor het geheele gezin -per jaar 1.50. Dit bedrag direct voldaan verzekert u het lidmaatschap tot 31 DECEMBER 1946 De secr. A J. VAN DER WE IJ DEN, 3G Kirelagestraat Haarlem, zal u graag inschrijven. ZATERDAG A.S, HEROPENT BASTMEYER KOMPASSTRAAT 74-76 zijn van ouds bekende bakkerij en zal evenals voorheen zorgen, voor prompte bediening en prima kwaliteit. „HET PARFUMHUIS" Alb. van Pel Kennemerlaan 94, Tel. 4426 UW ADRES VOOR IETS FIJNS SOLDAAT EN BURGER dezelfde schriftelijke cursussen: ENGELS, MALEIS, FRANS, DUITS: Viol spr. an schr. in 4 of 8 mnd. f 2.50 p. mnd. Steno - boekhouden mid* denstandsdiploma - Ned. Taal en Correspondentie. Opleiding prak tijk examen Engels en Boekhouden. NED. TALEN INSTITUUT ROTTERDAM (Eerst illegaal, nu nationaal.) DAkJ Gratis proefles van: "VI* naam naam 21adres Voor Uw AALSMEER's BLOEMENMAGAZIJN Voordeelige prijzen J. Twisk, Dirk Hartoghstraat 28 G. F. DlCTUS, IJMU IDEN-(O) MEI DOORNSTR A AT 1 TELEFOON 4091 - 5851 TENTOONSTELLING HOORN Is te PRIJS: BOK - BOBBIE n 5M Elg. Folcver. „Velzen en Omstreken" staat ter dekking bij den heer Jac. P. Handgraaf, Uitendaalstraat 30 A. Santpoort (Station). 4de PRIJS: BOK - ERIK II 593 Elg. Fokver. ..Velzen en Omstreken" staat ter dekking bij den heer A. den Broeder. Meervliet- Ntraat 29. Velsen (Pont). Dekgcld niet-leden ƒ3.- p. geit spreekt Maandag 5 November des avonds 7.30 u. in de Marnixschool te IJmuiden over: DE KERKELIJKE KWESTIE Het Comité Daar is nu geen behoefte meer aan, maar wel,.,, aan een nieuw boek, dat u kan koop en bij BOEK- EN KUNSTHANDEL 99 99 BL'DAALSCIKESTRAATWEG SANTPOORT-STAT. Wij hebben een uitstekende collectie boeken voor de as. ST. NIC'OLAAS EX KERSTDAGEN, ook wjjzen wij u op onze uitgebreide leesbibliotheek, •waarin olie nieuwe goede boeken steeds worden opgenomen. Bij de VEREENIGING TOT BESTRIJDING DER TUBERCULOSE TE VELSEN komt vacant de be trekking van Sollicitaties met opgaaf van verlangd salaris zenden Zeeweg 351. Driehuis. Een Spaarbrxef van de N.C. V. is een niterst «oliede belegging KAS 1929 kwam in 1944 ter verdeeling Voor een volgestorte spaarbriet van ƒ500.—1000.—2500.— agsaga iïZSïs,™" Mr*»-/ 2 Uitkeermg Kas 1929 JiJfhlfLTaS Hoogste uitkeering fS7S.6C ƒ1757.20 ƒ4393.— Laagste uitkeering ƒ651.11 1302.22 3255.55 Looptijd 14 Jaar. Storting vanaf 3.— per maand. Nadere inlichtingen, mede omtrent een vertegenwoordi ging, verstrekt de N.C.V. Spaarverzekering. Zeestraat 88, 's-Gravenhage. Ons advies is: ALS 'T MOGELIJK IS KOOI» VROEGTIJDIG! Onze voorraad is beperkt! De sorteering en de prijzen zullen U beslist meevallen MEEUWENLAAN 2. IJMUIDEN-OOST KENNEMERLAAN 26-28. IJMUIDEN HOOFDSTRAAT, SANTPOORT -PTT- Aangifte radio-ontvangtoestellen Alle houders "van radio-ontvangtoestellen en zij die een aftakking van een radiotoestel van een ander hebben, moeten I 'd loop van November en Decem ber a.s. aangifte doen bij een postlnrichtlng (geen postagentschap) Tot vervoer of in opslag aanwezige radio-ontvang toestellen vallen hier bulten. De aangifte-formulieren zijn kosteloos verkrijgbaar bij de postkantoren. In November zijn aan de beurt: 5 Nov. A t/m Bak 16 Nov. Heut t/m Hor 6 Nov. Bal tjm Beij 19 Nov. Hos einde J 7 Nov. Bez t;m Boq 20 Nov. K t/m Kn 8 Nov. Bor einde B 21 Nov. Ko einde K 9 Nov. C 22 Nov. L t/m Loc 12 Nov. D t/m Es 23 Nov. Lod t/m Met 13 Nov. Et t/m Geij 26 Nov. Meu einde M 14 Nov. Gez einde G 27 Nov. N t/m Ot 15 Nov. H t/m Heus 28 Nov. Ou t/m Pop

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 4