IJmuider Courant Regeeringsverklaring over Indonesië De Kunstzuivering Turkije in afwachting Kennemer Editie van Haarlems Dagblad Directeur-HoofdredacteurRobert Peereboom Dinsdag 6 November 1945 Uitgave van de Stichting Voorlichting te Haarlem. Abonnementen: p. week 31 ct. per kwartaal 4. Hei (We Jaargang No. tftl75 Bureaux: Kennemerlaan 154, IJmuiden - Telefoon 5437 Te Haarlem: Gr. Houtstr. 93 Telefoon 10724. 1_J ET is een merkwaardige geschiedenis met de zuivering der kunstenaarsbe- roepen De chef van den Staf van het Mi litair Gezag heeft daartoe, kort na de be vrijding, Eereraden ingesteld. Er kwam geen verordening, volgens welke die col leges moesten werken. Er werden geen normen vastgesteld, volgens dewelke zij recht moesten spreken. Alles werd aan hun eigen inzicht overgelaten. Dat was niet bekend, maar op den duur werd het duidelijk. Intusschen legden de Eereraden aan velen straffen op, zwaarder dan aan een aantal N.S.B.'ers ten deel zijn geval len of nog zullen vallen, ofschoon vele veroordeelden geen N.S.B.'ers waren en geenerlei sympathie voor de Duitschers hadden bezeten of zelfs getoond. Zij wa ren blijven optreden, hadden berust in het hun opgedragen lidmaatschap van de Kul tuurkamer en sommigen hadden inderdaad hun kunst gegeven in milieux, waarin zij niet hadden moeten verschijnen. Maar moet b v. een musicus, die optreedt in verkeerde omstandigheden, zwaarder ge straft worden dan een man die „alleen maar lid van de N.S.B. is geweest", zon der zich aan bepaalde misdrijven schuldig te maken'' Ik begrijp dat niet. De door de Eereraden opgelegde straffen zijn ontzettend zwaar. Als men een kun stenaar verbiedt om jarenlang zijn vak uit te oefenen beteekent dat broodsgebrek voor hem en de zijnen. Als hij een be paalde functie bekleedt, zooals b.v. een dirigent, beteekent het dat hij zijn be trekking kwijt is. Betreft het een ouderen man. dan kan men gerust zeggen: voor goed. Die menschen werden feitelijk tot de bedelstaf gebracht. Dit werd beslist door Eereraden. grootendeels bestaande uit vakgenooten van de veroordeelden, uitsluitend „naar eigen inzicht". Vergelijk dat met den onafhankelijken, onpartijdi- gen rechter, die jurist en ervaren vakman is, bekleed bovendien met het ambt dat de verantwoordelijkheid brengt en die niettemin streng gebonden is aan de wet! Hij mag alleen rechtspreken volgens de wet. Hier hebben volslagen dilettanten- op-rechtsgebied maandenlang recht zitten spreken zonder eenig wettelijk voorschrift en hun uitspraken gepubliceerd boven dien. Het is bar. In de laatste maanden regende het klachten over dit bedrijf en er zijn ver scheidene brochures verschenen, die het voor de veroordeelden opnamen. Ook werd de „Vereeniging Actie Rechtsherstel der Nederlandsche Kunstenaars" gesticht. De ze deelt ons nu mede dat de Chef Staf van het Militair Gezag tot een publicatie inzake de Kunstzuivering is overgegaan, die de Vereeniging ons in druk, met een toelichting harerzijds die door het M. G. is goedgekeurd, heeft doen toekomen. Al leen van deze zeer informeele zijde heb ben wij die publicatie ontvangen. De Chef Staf zegt erin: „Daar aan de Eereraden, als vertegenwoordigende het Kunstleven, werd overgelaten de zuive ring tot stand te brengen naar eigen in zicht. werd geen verordening op de kun stenaars-zuivering in het leven geroepen. Gerekend werd op spontane naleving van den inhoud der door de Eereraden uitge sproken oordeelen. Tot benoeming der Eereraden werd niet overgegaan dan na dat was gebleken, dat dit van regeerings- zijde wenschelijk werd geacht." (Dit be treft blijkbaar de vorige regeering.) Hierop volgt onmiddellijk de mededee- ling: „De Minister van Onderwijs. Kun sten en Wetenschappen is dan ook voor nemens een Commissie van Supervisie op de Eereraden in te stellen, welke de oor deelen toetst en deze daarna zal voorleg gen aan een instantie, welke de minister van Justitie overweegt in te stellen en welke oordeelen bekrachtigt. De naleving dier uitspraken zal daarna door wetsbe palingen worden afgedwongen." Ik vestig uw aandacht op de woorden „dan ook". Wat beteekenen die? Blijkbaar, dat het nö als heelemaal verkeerd wordt erkend. Dat wordt trouwens bevestigd door het vervolg. Alle uitspraken der Eereraden, gepubliceerd als beslissende vonnissen, moeten nu achteraf aan een supervisie en aan een bekrachtiging door de Justitie onderworpen worden. Blijkens de toelichting zal de Commissie van Su pervisie de vonnissen toetsen „op hun for- meele houdbaarheid" en worden al de veroordeelden in de gelegenheid gesteld, bezwaarschriften in te dienen. Ieder, die gegronde bezwaren meent te hebben, kan dat doen. Alles gaat dus weer op de helling. Het is verheugend dat dit tenslotte nog ge beurt. Temeer omdat ons o.a. de volgende klachten over de Eereraden hebben be reikt: De verdachten werden niet tevoren op de hoogte gesteld van de beschuldigin gen tegen hen ingebracht. Zij kwamen on voorbereid voor hun rechters. Gewoonlijk werden hun geen stukken ter inzage ge geven. In sommige gevallen werd uit spraak gedaan, zonder dat de beschuldig de opgeroepen of verhoord was. In andere gevallen werd eerst een straf opgelegd en daarna de zaak maar weer eens opnieuw behandeld, met een andere uitspraak. Dit alles is in strijd met ieder rechtsbe grip. Nu deelt het bestuur der Actie Rechtsherstel, daartoe gemachtigd door het M. G., ons mede dat bij de gevoerde besprekingen is komen vast te staan, dat de Eereraden beschouwd dienen te worden als adviseerende lichamen. Plotseling zijn zij dus geen rechters meer, maar slechts commissies van advies. Maar wat is'in- tusschen voor een beleid gevoerd! Door Dr. van Mook bekend gemaakt De correspondent van de „Daily Herald" John Steen seint uit Batavia, dat de Ne derlandsche regeering aangaande Indone sië een officieele verklaring heeft afge legd, waarin wordt gezegd, dat de regee ring aandringt op „wederopbouw in sa menwerking op Java en Sjimatra onder garantie van behoud van het Indonesische zelfrespect". De verklaring bevat verder het voorstel tot het onmiddellijk houden van een Ron de-Tafelconferentie ten einde gezamen lijk plannen te ontwerpen. Het onderwijs zal op een ruimere leest geschoeid wor den, er zal een einde worden gemaakt aan het analphabetisme en de Indonesi sche taal wordt naast de Nederlandsche erkend. Er komt een Indonesisch parle ment op democratische basis met een meerderheid van Indonesiërs, maar, zoo gaat de verklaring voort, ondergeschikt aan de „algemeene regeering". (Noot van de redactie van ANP-Aneta: De term „al gemeene regeering" is woordelijk vertaald uit het telegram uit Londen). De kwestie van het stemrecht moet nader in oogen schouw worden genomen. De verklaring spreekt zich uit voor wet, orde en eenheid. Naar aanleiding van dit bericht deelt de Regeeringsvoorjichtingsdienst te 's-Gra- venhage het volgende mede: De Nederlandsche regeering was van den inhoud van deze verklaring door den luitenant-gouverneur-generaal op de hoog te en gaat er volledig mee accoord. Dr. van Mook had Vrijheid tot publicatie over te gaan op het door hem geschikt geachte oogenblik. Harerzijds zal de Nederland sche regeering den tekst echter thans nog niet geheel aan de openbaarheid prijs geven, zoolang niet vast staat, dat Batavia hiertoe officieel was overgegaan. Berichten daaromtrent worden ieder oogenblik verwacht. Evacuatie van neutrale burgers De correspondent van het Labourblad „Daily Herald" seint uit Batavia, „dat het Britsche hoofdkwartier de plannen heeft uitgewerkt voor een verdediging te gen een mogelijken Indonesischen op stand". Hij verwacht, dat personen van neutrale nationaliteit gewaarschuwd zul len worden om de stad te verlaten. Hun .zijn reeds faciliteiten aangeboden om Soerabaja en Semarang te verlaten als gevolg van het verwonden van den Zwit- «erschen consul te Soerabaja. De minister van Justitie heeft onlangs „op de brug" gesproken over de behan deling der politieke gevangenen en ver betering toegezegd in de toepassing van rechtsnormen te hunnen aanzien. Dit be treft N.S.B.'ers, profiteurs enz. Het schijnt hoog tijd dat de Minister ook eens uiteen zet welke maatregelen er worden geno men, om de zuivere rechtsgang te waar borgen ten aanzien van de talloozen, die niet gevangen zitten, maar terecht moeten staan voor commissies en Eereraden. Be teekenen de organen voor supervisie en bekrachtiging van vonnissen, die nu voor de kunstenaars zijn ingesteld, dat deze methoden ook nog op ander gebied zul len worden toegepast? Verordening en normen, die bij de kunstzuivering ont braken, bestaan op ander gebied wel, maar zal men ook daar wellicht het oor deel van den Techter, als hoogste instan tie, in het geding gaan brengen? Het zijn belangrijke vragen. R. P. Soekarno biedt aan: rubber en kapok De Indonesische republiek heeft aan geboden Amerïkaansche schepen met groote hoeveelheden rubber en kapok te laden, die volgens den leider der nationa listen in een onbekende haven van Java zijn opgeslagen. De republikeinsche mi nister van buit. zaken zou hiervoor een bezoek hebben gebracht aan den Ameri- kaanschen consul Foote te Batavia. Deze verklaarde echter aan den ANP-corr. Robert Kiek „van deze zaak niets af te weten" en dat „geen bezoek was aange kondigd of gebracht." Verklaring Dr. Daroesman Dr. Daroesman. voorzitter van de Per- himpoenan Indonesia en Indonesisch af gevaardigde op het jeugdcongres te Lon den, heeft op een der zittingen van het congres heftig ontkend, dat de nationalis tische leiders van de „republiek Indone sië" fascisten of collaborateurs zouden zijn. Het eenige doél van het „nationale front" was om de wederinstelling van het Nederlandsche koloniale rijk te voorko men. „Het Indonesische probleem zal nooit met geweld opgelost kunnen worden", verklaarde hij, „maar wel door onderhan delingen tusschen de Nederlanders en de Indonesische nationalisten, die tot doel hebben Indonesië een status te geven in overeenstemming met het Atlantische handvest en de verklaring van Koningin Wilhelmina op 6 December 1942". Tegenwerking van de Rapwi 99 Britsch-Indische en Britsche man schappen die als vermist waren opgege ven, zijn in Soerabaja weer opgedoken. De Indonesische leiders in Soerabaja heb ben hun tactiek van obstructie bij de eva- cuatiewerkzaamheden van de Rapwi weer hervat. Er zijn nog 3000 krijgsgevangenen en geïnterneerden in de stad. Op 7 Nov. loopt het vriendschapsver drag tusschen de Sovjet Unie en Turkije af en tot nu zijn te Ankara nog geen voorstellen tot hernieuwing van het ver drag ontvangen. In April van dit jaar is het oude verdrag door de Sovjet Unie opgezegd, waarbij de wensch te kennen werd gegeven, dat een nieuwe overeen komst zou worden aangegaan, welke meer in overeenstemming zou zijn met den na-oorlogschen toestand. Hierbij werd natuurlijk o.m. gedoeld op een ge wijzigd Dardanellen-statuut. De Amerïkaansche ambassadeur te An kara heeft aan de Turksche regeering een memorandum overhandigd, waarin Washington zijn visie geeft over de Dar- danellenkwestie. Uit betrouwbare bron meent men te weten, dat de V.S. even tueel steun zullen weigeren aan iedere actie, welke de Turksche onafhankelijk heid in gevaar brengt of Turksc'n gebied in de waagschaal stelt. Men verwacht te Ankara ook nog een officieele Britsche mededeeling en een Russisch memoran dum. De Turksche president heeft in eer toespiaak tot de Nat. Verg. uiting gege ven aan de Turksche bezorgdheid over de reactie der groote mogendheden op de rol, welke Turkije gedurende den oorlog woord is aan.... Bernard Shaw: Een leven lang geluk. 'Jat zou niemand kunnen dragen! Overeenstemming in Visscherijconflict Voorloopig de Engelsche voorwaarden In een Zaterdagavond gehouden bespre king tusschen voorzitter en secretaris der Reedarsvereeniging en de heeren J. van der Meulen. lid van het hoofdbestuur van den Centralen Bond en D. Verbaan, voor zitter van de sfdeeling IJmuiden is to» overeenstemming gekomen over de voor-, waarden, waarop het werk zal worden hervat. Er werd overeengekomen, dat tot 15 Februari 1946 op de Engelsche voor waarden gevaren zal worden. Aangaand® de wachtgeldregeling werd overeengeko men, dat deze aangelegenheid nader met de regeering besproken zal worden, daar het de bedoeling is een dergelijke regeling voor alle Nederlandsche visschers in te voeren. Vermoedelijk zullen reeds heden de eer ste booten naar zee vertrekken. Winkelier slachtoffer van snoeplust Hoe de snoeplust in vandalisme kan ontaarden heeft j.l. Zaterdagavond een winkelier in de Kennemerlaan ondervon den. Zeer verheugd, dat er spoedig weer lekkernijen als chocolade, bonbons, luxe doozen enz. verkoch* zullen kunnen wor den, had de winkelier, na gedurende vel*, maanden niets anders dan leege doozen ia zijn etalage te hebben gehad, van eea deel van zijn voorraad een etalage met „echte" lekkernijen opgebouwd. Nadat in de spiegelruit eerst een ster was geslagen, hebben Zaterdagavond, hoe wel de etalage hel verlicht was. eenige jongelui de ruit. die met moeite uit de bekende IJmuidensche ruïne gered was, ingeduwd en het in de etalage liggende lekkers daaruit gestolen. Niet alleen het gemis van het lekkers, ook de gebroken ruit, die moeilijk te ver vangen is, is een groote strop voor den. winkelier. De eerste „SpawnfisH" aangevoerd Als van ouds door de Bloemendaal Spawnfish (in IJmuiden zegt men, .spoen- visch") is de vette schelvisch, die zich voedt met haringkuit. Het is de schelvisch op haar best en elk jaar zijn er trawlers, die speciaal op de spawnfish uitgaan. Maar sedert jaren is het de Bloemendaal geweset die de primeur had. Hoe deze trawler het tijdens zijn Engelsche periode heeft ge maakt, is ons niet bekend, maar daarvóór was het de schelvischschipper Van Pel, die steeds het eerst spawnfish aan de t daal. De trawler was Maandag met 1000 kisten visch aan den afslag, waaronder 300 kisten spawnfish. Voor deze reis van ruim één week besomde deze trawler 32.870. heeft gespeeld. Zooals men weet heeft Turkije zich pas in Maart j.l. openlijk aan de zijde der Geallieerden geschaard. V.S. ontkennen inmenging in China Het hoofdkwartier van de communistische partij in Tsjoengking heeft de Amerikanen beschuldigd steun te verleenen aan de strijd krachten van Tsjoengking, die aanvallen doen op door de communisten gecontro leerde gebieden in N.O. China. De China Daily News berichtte, dat Amerikaansche mariniers „positief deelnemen" aan den Chi- neeschen burgerloorlog. Lt. Gen. Wede- mever, commandant van de Amerikaansche troepen in China, heeft een telegram gezon den aan Truman, waarin wordt gezegd, dat geen botsingen hebben plaats gehad tusschen Amerikaansche troepen en de Chineesche communisten. Hongarije kiest de kleine bezitters De eerste uitslagen van de Hongaarsche verkiezingen melden, dat de partij der kleine bezitters 60 pel. der stemmen heeft gekregen, de socialisten 20 pet. en de com munisten 15 pet. De verkiezingen zijn zon der incidenten verloopen. Door de Nederlandsche Spoorwegen zijn in Zweden 50 locomotieven be steld. Twee hiervan zijn dezer dagen niet een schip aangekomen en werden door een drijvende kraan uit liet seliip geheschen en op de rails gezet, om zoo snel mogelijk in dienst te worden gesteld. DP) Vriendschapsverdrag met Sovjet-Unie lobpt morgen af

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 1