IJmuider Courant Oostenrijk Regeeringsaanbod aan Indonesië Indonesië volledig deelgenoot 6<V« Jaargang Xo. 1RI7.3 Bureaux: Kennemerlaan 154, IJmuiden - Telefoon 5437 Te Haarlem: Gr. Houtstr. 93 Telefoon 10724 Kennemer Editie van Haarlems Dagblad Directeur-Hoofdredacteur: Robert Peereboom Woeiwlmc 7 November 1945 Uitgave van de Stichting Voorlichting te Haarlem. Abonnementen: p. week 31 ct. per kwartaal 4. Mix heet nu weer zoo. Het is niet meer de Oostmark. die het na den An schluss bij Duitschland geworden was. In Jalta werd zijn toekomstige vrijheid door de geallieerde grootmachten in uitzicht gesteld. Erg zeker voelen de Oostenrijkers zich daar nog niet van, maar zij hopen er op omdat zij op „het verbindingspunt van de invloedssferen" liggen. Dit ver oorzaakt evenredig verdeelde belangstel ling in hun toekomst en daar meenen zij bij gebaat te zullen zijn. „Veel optimisme heerscht er overigens niet", zei de jour nalist. die pas geruimen tijd in Oostenrijk had doorgebracht en die er gisteren van vertelde. „Daar is ook geen aanleiding toe. De toestand is er slecht. Veel slechter dan hier. Toen ik in Holland terugkwam, aan boord van een Amerikaanschen jacht bommenwerper. die mij in zesenveertig minuten van Wiesbaden naar Eindhoven bracht wat een snelheid! was ik ver baasd over den vooruitgang, die hier weer in een paar maanden bereikt was. Daar zijn jullie zeker niet zoo vervuld van." „Neen", zei ik. „Het is toch zoo. Dit land herstelt zich snel. Oostenrijk nog nietHet heeft niet veel kans, in deze omstandigheden. Ten eerste is het land gesplitst in vier bezettings-zönes. Daar is geen onderlinge samenwerking tusschen. Vooral niet tusschen de Russi sche en de overige drie. De Russen zitten in het Burgenland. in Neder-Oostenrijk en een deel van Opper-Oostenrijk. In hun zóne ben ik nog niet geweest. Wel in de andere drie Ik mocht de Russische zóne niet in. Daarlangs loopt de voornaam ste scheidslijn. Dan zitten de Franschen in Tirol en Vorarlberg, de Engelschen in Stiermarken en Kannthië en de Amerika nen in Salzburg en het deel van Opper- Öostenrijk, dat ten Zuiden van de Donau ligt. In Weenen ligt een intergeallieerde bezetting, maar het centrum van de stad staat onder Russisch beheer." „Hoe is het met de voeding?" „Slecht. De menschen zien er miserabel uit. Ze werken wel er wordt vrij alge meen gewerkt maar de toestand is niet goed. Er moeten dan ook teveel menschen van het land leven. De Amerikanen, die er het best aan toe zijn, en de Engelschen voorzien in hun eigen voeding en geven ook nog vrijwat aan de bevolking in hun zónes, vooral graan. Maar de Russen en de Franschen leven mee van de opbrengst van het land, al pogen de Franschen nu ook zelfvoorziening te bereiken. En ook in de streken waar het wat beter is heerschen nog groote tekorten. In Stiermarken bij voorbeeld hebben ze sinds April geen kor rel suiker gehad. Er komt iets ergers bij. De Oostenrijk- sche bevolking is, zooals je weet. maar 6Vï millioen groot. Daar zijn nu niet alleen de bezettingslegers bijgekomen, maar ook anderhalf a twee millioen andere vreem delingen: Hongaren. Polen en Yoego-Sla- ven, die niet naar hun landen terug wil len. De Hongaren zijn in de meerderheid: een klein millioen. Er zitten negentigdui zend Polen in de Fransche zóne. En de Yoego-Slaven, Serviërs, durven niet naar hun land terug omdat ze tegen Tito ge weest zijn. Zij hebben tot het oude leger van Michaïïowitsj behoord. Het is een ramp, al die vreemdelingen in het land, dat zoo uitgemergeld en uitgeput is." „Is er veel door den oorlog verwoest?" „Het ziet er lang niet zoo erg uit als Duitschland. In allo steden is de stations wijk vernield. Verder valt het wel mee. Er is veel historisch bezit beschadigd, maar het meeste is herstelbaar. Maar de toestand van de bevolking is erg. Er zijn veel zieken. Er is gebrek aan medicamen ten, ook aan verdoovingsmiddelen, zoodat in vele gevallen de menschen sterven om dat het niet mogelijk is geweest tijdig te opereeren. De sterftecijfers zijn geweldig hoog. Er wordt nu wel moeite gedaan om er medicamenten naar toe te brengen. Ik heb dat ook gedaan en ga er opnieuw heen". „Hoe is de verhouding van de bevol king met de bezettingstroepen?' „Verreweg het best met de Engelschen. Hun soldaten hebben nergens geplun derd. Zij zijn kalm en vriendelijk. Zij begrijpen den toestand ook het best. De Amerikanen hebben er veel minder be grip van. Zij schijnen een soort methode toe te passen, die bij hen voor ieder land in ieder werelddeel zou gelden. Als je nu in Salzburg komt ben je in een Ameri- kaansche legerstad, waar ieder café. met uitzondering van een enkel waar de Oos tenrijkers komen mogen, door de Ameri kanen in beslag is genomen. Graz daar entegen. waar het Engelsche hoofdkwar tier is gevestigd, is een Oostenrijksche 6tad en daar is het juist andersom. De uit zondering is het ééne café. dat de Engel schen hebben gevorderd. Ik geef dat maar als een voorbeeld, dat typeert. Bij de Franschen hebben de hoogere officieren wel veel begrip voor den toestand van de bevolking, maar in de lagere rangen ónder den rang van kapitein hapert het erg. En de Fransche troepen zien er armelijk uit. Ik hoor dat dit hetzelfde is bij de Russische, maar ik ben nog niet in hun zóne geweest. De groote welstand zit natuurlijk bij de Amerikanen. Mijn Oostenrijksche vrienden zeiden mij even wel. dat als het land zijn vrijheid niet zou krijgen zij verreweg het liefst zou den zien dat het maar „een Engelsche kolonie" werd". „Hoe is de politieke ontwikkeling bij jle bevolking?" „Traag. De nooden zijn te groot om Te Sc!ieveningen is men, om zoo snel mogelijk met den wederopbouw te bunnen beginnen, begonnen met het opblazen van de versperringen. (P) Dr. van Mook, de luit.-gout .-gen. van Xcd.-Indic, heeft namens de Ncderland- schc regecring' een verklaring uitgegeven over de wijze, waarop zij haar plannen ten aanzien van Indonesië denkt ten uitvoer te brengen. De door de Koningin op 6 J)et\ 1942 afgelegde verkluring is haar hierbij tot basis geweest. Tot dusver hebben de omstandigheden belet, de voornemens tot staatkundige hervorming van het Koninkrijk en van Xed.-Indië in hun lioofdlijiten verder bekend te maken. Op 27 Jan. 1942 echter werd reeds een Kijksconferentie tot dit doel aangekon digd. te houden na de bevrijding van alle bezette Rijksgebieden. Het besef, dat het Koninkrijk alleen op beginselen van gelijkwaardigheid en .samenwerking kan worden gebouwd, is steeds dieper doorgedrongen. En daarbij is de vorm van deelgenootschap, nieuw in de geschiedenis, maar aait het onder de bezetting ge groeide nationaal bewust zijn volledige bevrediging kunnende schenken, naar voren gekomen. De regecring verklaart uit te gaan van de erkenning van het rechtmatig streven der Indonesiërs naar een nationaal bestaan. Zij is overtuigd, dat dit streven door goede samenwerking tusschen Indonesiërs en Nederlanders langs den weg van wettelijke evolutie is te verwezenlijken. Beroep op samenwerking Zoolang duizenden weerlooze Nederlan ders, die de zwaarste verdrukking door den vijand hadden doorstaan, in gevaar verkeerden en zoolang door bedreigingen een vrije bespreking onmogelijk werd ge maakt, was ieder begin van gemeenschap pelijke reconstructie uitgesloten. Nu het gevaar voor de bevrijde geïnterneerden verminderd is en eenige verbetering blijkt te zijn gekomen in de vrijheid van spre ken en contact, acht de regeering het oogenblik gekomen haar programma nader uit te werken. Doel is Indonesië spoedig te ontwikke len tot deelgenoot in een Koninkrijk, dat het nationaal zelfrespect van alle daaraan deelnemende volken waarborgt. Onder de centrale regeering zullen door een doel matige decentralisatie de regionale en locale belangen moeten worden behartigd. De vorm van het deelgenootschap zal door het overleg in de Ronde Tafelconferentie en de behandeling van haar voorstellen door de wetgevende organen van het Ko ninkrijk moeten worden bepaald. Ook vraagstukken als die van een eigen vlag voor Indonesië zullen moeten worden be slist op grond van de voorstellen dier con ferentie. De inschakeling van Indonesiërs en an dere burgers van niet-Nederlandschen landaard in de diensten van het Konink rijk kan aanstonds systematisch worden uitgebreid. De scheiding tusschen een Nederlandsch en een Indonesisch bestuur zal worden opgeheven, evenals de gescheiden straf rechtspraak. In alle publieke diensten zal de feitelijke opneming van burgers van niet-Nederlandschen landaard met krachl worden doorgevoerd tot in de hoogste rangen. Evenzoo de onderlinge samenwer king op den voet van gelijkwaardigheid. Ook in het bedrijfsleven zal eenzelfde po litiek moeten worden gevolgd. Onderwijs Voor de landskinderen zal iedere vorm van opleiding worden opengesteld, waar aan de maatschappij behoefte heeft en de Indonesische taal zal zoo worden ontwik keld, dat het geheele sociale, cultureele en economische leven zich daarvan als voertaal zal kunnen bedienen. Ook de kennis van het Nederlandsch en de andere wereldtalen zal krachtig worden bevor derd. Voor de ontwikkeling van groote, mid delsoort en kleine bedrijven zal voor alle landaarden ruimte worden geschapen. Deelneming van Indonesiërs, Indo-Ara bieren en Indo-Chineezen in groote be drijven zal worden bevorderd. Met alle middelen, waaronder industrialiseering, zal worden gestreefd naar verhooging der productie en bevordering der eigen kapi taalvorming. Deugdelijke werkplannen zullen worden opgesteld. Door doeltref fende samenwerking met Nederland en het buitenland zal de grondslag van de Het woord is aan. Hamilcar (Barca) Hannibal weet hoe een overwinning te behalen, hij weet echter niet hoe haar te gebruiken. volkshuishouding worden versterkt. Een zich tot alle klassen uitstrekkende sociale zorg zal meer dan ooit noodzakelijk zijn. Het muntwezen zal zoo spoedig mogelijk gezuiverd worden. Aan het leger zal door alle landaarden worden bijgedragen en allen zullen erin deelhebben. Bijzondere rechtsbehoeften van verschillende groepen der bevolking zullen niet worden verwaarloosd. In dit kader zal b.v. het agrarische vraagstuk een oplossing moeten vinden Wederopbouw Alleen door werkelijke samenwerking zal een wederopbouw van Indonesië te bereiken zjjn. Die wederopbouw moet snel ter hand worden genomen en daarom doet de regeering een krachtig beroep op allen hun krachten op dien grondslag te ver eenigen. Nederlanders en Indonesiërs moeten zich niet laten overheeerschen door gevoelens ontstaan tengevolge van de gewelddadige gebeurtenissen. Een streep zal door het verleden kunnen wor" den gehaald. Alleen zullen diegenen, die willens en wetens aan hun medeburgers leed hebben berokkend ter verantwoor ding moeten worden geroepen. Voorzoover uog mogelijk zal ieder hersteld moeten worden in hetgeen zijn rechtmatig eigen dom was. wanneer hem dit door den vjjand of anderen is ontroofd. Het vraag stuk van de oorlogsschade zal afzonderlijk behandeld moeten worden. Herstel van de volkswelvaart zal daarbij het belang rijkste richtsnoer moeten zijn.. Het is de bedoeling de Ronde Tafelconferentie zoo spoedig mogelijk te laten beginnen. De regeering eindigt met de verklaring, dat zij hiermede voor allen den weg heeft aangegeven, waarlangs aan den onvrucht» baren strijd een einde kan worden ge maakt. Gedwongen publicatie Dr. van Mook heeft voordat hij de v«a. klaring der Nederlandsch-Indische regec ring uitgaf, medegedeeld dat hij tot pu blicatie gedwongen was omdat eenigs correspondenten op onwettige wijze de Nedcrlandsche tekst in handen gekregen en gepubliceerd hadden. De regeering stelt zich voor de door de Koningin op 6 Dec. '42 aangekon digde reorganisatie van de verhouding tusschen de deelen van het Konink rijk der Nederlanden, blijkens de verklaring van de Ned. Indische regee ring als volgt ten uitvoer te brengen: 1. Vorming van een centrale regee ring bestaande uit een volksverte genwoordiging op democratischen grondslag, met een belangrijke meer derheid van Indonesiërs en een ra3d van ministers onder den G. G. 2. Deze regeering regelt de inwen dige aangelegenheden. 5. Een kiesrecht, berustend op vrije vorming der openbare meening en vertegenwoordiging der burgerij in haar belangrijkste geledingen. i. Indonesië zal tot een volledig deelgenootschap in het Koninkrijk worden geroepen. Regelingen en instellingen, welke nog berusten op of gevoeld worden als rasdiscriminatie, zullen verdwij nen of worden hervormd. 6. Zoodanige hervorming van het onderwijs, dat een spoedig einde komt aan het analphabetisme: volle aandacht voor de ontwikkeling der Indonesische cultuur; systematische ontwikkeling van de Indonesische en andere belangrijke inheemsche ta len. Erkenning der Indonesische taal als officieelc taal naast het Neder landsch. 7. Krachtige economische politiek, gericht op het herstel cn de vergroo ting van de volkswelvaart en eeu verbetering van het volksinkomen. 5. Opbouw van een krachtige weer macht op den grondslag van alge- meene weerbaarheid. 9. Het geven van een duidelijken inhoud aan het burgerschap van In donesië. welke de gelijkwaardigheid tot grondslag heeft. werkelijke belangstelling te wekken. Er zijn drie partijen toegestaan: de commu nistische. de sociaal-democratische en de volkspartij (vroeger Christelijk-Sociale partij) en democratie is het algemeene wachtwoord. Iedere partij heeft in iedere zóne een eigen krant. Maar er komen geen nieuwe denkbeelden. De oude be roepspolitici van de drie partijen, de „vieux routiniers" zijn teruggekeerd. En er zullen voor het einde van het jaar algemeene verkiezingen zijn. Maar ik ver wacht er niet veel van. Er is geen nieuwe politieke ontwikkeling. Het is alles te mat". Dat waren enkele mededeelingen over Oostenrijk nu. Wij zijn erg in onze eigen nooden ver diept. Maar het is goed. ook eens op an dere landen te letten Het stemt tot ver gelijking en nadenken. R. P. Republikeinsche reacties „Ik ben er in het geheel niet van onder den indruk" zei Soekarno naar aanlei ding van de verklaring van Van Mook. „Het is slechts een herhaling van de oude bekende verklaring van Koningin Wilhel- mina". Toen de ANP'Aneta-corr. Coniston hem speciaal de zinsnede onder het oog bracht, waarin gezegd wordt: ..Indonesië zal. overeenkomstig de toezegging van H.M. de Koningin, tot een volledig deel genootschap in het Koninkrijk worden geroepen" verklaarde Soekarno: „Wij willen niets te maken hebben met het Koninkrijk der Nederlanden". Soekarno verklaarde ook, dat het „po litieke manifest", uitgegeven door zijn „regeering" en dat hij persoonlijk aan de correspondenten had overhandigd, op zichzelf al een antwoord aan Van Mook was. Het manifest zei o.a.: „De Neder landers hebben geen enkel moreel recht om in Indonesië binnen te komen ten einde hun oude imperialistische politiek weer op te vatten". Burgerlijke Stand Geboren. T. Mooij. z., Walravenstr. 19, Velsen-N. P. T. Hoogland. z„ Wüstelaan 10, Santpoort; C. J. v. Kamp. d., Rijks weg 320, Santpoort; G. Bos, z.. Helmstr. 14 IJmuiden. Nieuwe levensmiddelenkaarten Voor het afhalen van nieuwe levensmid delenkaarten zijn aan de beurt: Donder dag 8 November de letters I, J en K en Vrijdag 9 November de letters L, M en N. Alleen voor inwoners van IJmuiden, Drie huis en Velsen (dorp) aan het Patronaats gebouw. Vergadering Chr. Schoolver. De Chr. Schoolvereeniging „Ons Konink rijk Kome" zal Maandag 12 November een ledenvergadering houden in het gymna stieklokaal van de Chr. school aan de Van Langeveldstraat. De agenda vermeldt de jaarverslagen van secretaris en penningmeester; voorts zal een bestuursverkiezing gehouden wor den, daar alle bestuursleden aftreden. Propaganda-kunstavond Volksonderwijs Zaterdagavond a s. treedt voor de afd. Santpoort van „Volksonderwijs" de be kende schrijfster mevr. Székely-Lulofs op met het onderwerp „Indië, zooals ik het zag." Na deze lezing vertoont de heer J de Meza, directeur van het bijenpark „Mel- lona" zijn interessante en leerzame bsjenfilm.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 1