IJmuider Courant Een stap verder Leiding ontglipt Soekarno meer en meer Extremisten drijven hem voort Als de Oranje terugkomt... «Oe Jaargang; No. 1817."» Bureaux: Kennemerlaan 154, IJmuiden - Telefoon 5437 Te Haarlem: Gr. Houtstr. 93 Telefoon 10724 Kennemer Editie van Haarlems Dagblad Directeur-Hoof dredacb Robert Peereboom Vrijdag; 9 November IHiS Uitgave van de Stichting Voorlichting te Haarlem. Abonnementen: p. week 31 ot. per kwartaal 4. HET Noodparlement is nu benoemd. Gisteren heeft men in de krant kun nen lezen, dat de ongeveer veertig vaca tures in de oude Eerste en Tweede Kamer zijn vervuld. Dat is gedaan door de daar toe aangewezen commissie en zij heeft in alle vacatures, behalve in die van de N.S.B menschen benoemd van dezelfde politieke richtingen als er vroeger in ver tegenwoordigd waren. Dus: van de oude partijen. De oude sterkteverhouding der fracties in de Eerste en Tweede Kamer is dus alleen in zooverre gewijzigd, dat in- plaats van de N.S.B.'ers vertegenwoordi gers van verschillende andere richtingen zijn gekozen. Een belangrijke verandering is dat niet. want in de vooroorlogsche Tweede Kamer hadden maar drie N. S. B.'ers zitting en in de Eerste vier. Niemand zal beweren dat het nu gekozen Noodparlement overeenkomt met de poli tieke verhoudingen, zooals die thans in Nederland bestaan. Ofschoon evenmin iemand zeggen kan, hoe die verhoudingen wèl zijn. Dat kunnen alleen verkiezingen vaststellen. Men kan veronderstellingen maken over den waarschijnlijken afloop daarvan, als zij binnen een paar dagen ge houden zouden worden, maar dat blijven pure gissingen. En de toestand is nu een maal zoo, dat er nog een half jaar op ver kiezingen zal moeten worden gewacht. Wij leven in een bewogen tijd en in dat halve jaar kunnen zich omstandigheden voordoen, die de politieke stemming sterk beïnvloeden en wijzigen. De zwakste zijde van het Noodparlement is evenwel niet, dat het de huidige poli tieke schakeeringen in den lande niet in de juiste verhoudingen weergeeft. Nie mand weet tenslotte zeker, hoe groot deze afwijkingen zijn. De zwakste zijde van het instituut is, dat het niet door het volk. niet volgens grondwettig voorschrift, niet volgens de regelen van een parlemen tair, democratisch beleid is gekozen. Daar schuilt het groote tekort. Dat vermindert zijn gezag in den lande en dat vermindert ook zijn beteekenis in de oogen van zijn leden zelf, die immers allen voorstanders zijn van een verkiezing door het volk. Het gevolg zal onvermijdelijk zijn dat dit Noodparlement evenals de Noodraden minder zelfvertrouwen zal bezitten, dan een regelmatig gekozen vertegen woordiging des volks eigen zou zijn. Daar is niets aan te doen. Het is een mensche- lijke eigenschap, zich te laten beïnvloe den door de wijze waarop merr voor een bepaalde taak is aangewezen. Wie door de kiezers tot hun vertegenwoordiger in 's Lands Vergadering benoemd is voelt zich daardoor belast met een gezag en een verantwoordelijkheid, die hun uitwerking op zijn arbeid en optreden doen gelden. De Noodparlementariër mist die. Dus blijft het Noodparlement bij onze wenschen en bij zijn eigen wenschen ach ter. Het is een parlementair surrogaat. Daarom draagt het ook dezen naam. Al leen de nood der lijden rechtvaardigt zijn optreden. Maar het is dan ook noodig dat het zoo spoedig mogelyk door het echte parlement, de volksvertegenwoordi ging. vervangen wordt. Want herstel van den democratischen bewindsvorm eischt een tenvoHe erkend centraal gezag. Daarom is in Nederland, ook in dit blad, zoo veel vuldige aandrang uitgeoefend op be spoediging van de verkiezingen. Ofschoon het Noodparlement zulke ern stige gebreken heeft, moeten wij in de huidige omstandigheden zijn optreden toch als een verbetering in den toestand zien. Het rompparlement, officiëel aange duid als de „tijdelijke" 'Staten-Generaal, had immers alleen de bevoegdheid om die zaken te behandelen, die de regeering het wenschte voor te leggen. Op eenigszins langen duur zou dit een volslagen onmo gelijke toestand geworden zijn en daarom is het verheugend, dat er een eind aan komt. Het Noodparlement brengt de groo te verandering, dat het de volledige par lementaire taak zal vervullen. Dus brengt het ons werkelijk een stap verder. En dat is inderdaad een belangrijke stap. Omtrent zijn samenstelling moet getuigd worden, dat het vele menschen van er kend groote bekwaamheid telt en dat al thans vaststaat, dat alle belangrijke rich tingen in het Nederlandsche volk er door leidende politici in vertegenwoordigd zijn. Ook heeft de aanvulling met nieuwe leden ertoe bijgedragen dat degenen, die zich in oorlogstijd door hun verzet en offerzin onderscheiden hebben, zich in het parle ment goed vertegenwoordigd zien. Het is te verwachten dat het Noodpar lement voor moeilijke beslissingen zal worden gesteld, zoowel wat Nederland als wat Indië aangaat. Eer wij zes maan den verder zijn zal er veel moeten gebeu ren en ook veel omtrent den waren econo- mischen toestand van ons land duidelijker worden, dan het nu voor de meeste men schen is. Die verduidelijking zal niet zoo prettig zijn, Er is wel aanleiding om het Noodparlement wijsheid en sterkte te wenschen. R. P. Staten-Generaal 20 November geopend Van officieele züdo vernemen wij. dat de zitting van de voorloopige Staten-Generaal op Dinsdag 20 dezer door H. M. de Koningin in de historische Ridderzaal zal worden ge opend. liet gebruikelijke cere nonieel zal ditmaal achterwege blijven. De gouden koets zal men dit jaar dan ook niet op het Binnen hof kunnen zien. United Press meldt uit Batavia: De situatie op Java ls momenteel het voorbeeld van een denkbeeldig doodpunt. Beide partijen hebben hun standpunt bloot gelegd en een verzoening lijkt onmogelijk De Soekarno-groep wenscht slechts op ba sis van erkenning te onderhandelen. Intussclicn Is nog niet het laatste woord gezegd. Soekarno's vrijheid van beweging wordt eiken dag meer beperkt door de ex tremisten In het eigen kamp. Zijn positie wordt bovendien nog moeilijker gemaakt doov de activiteit van lien die geen enkel politiek Inzicht hebben, doch slechts «1e omstandigheden gebruiken voor roof en moord nu de normale gezagsorganen niet of slechts op sommige plaatsen functionee- ren. Soekarno realiseert ziel» dat z.ijn meest linksche vrienden tevens zijn ergste vijan den zijn. daar naarmate de grens tussche» hui» activiteit en die der wettelooze massa meer en meer wegvalt, zijn positie tegen over de Engeischen steeds moeilijker wordt. Men krijgt op liet oogenblik den indruk dat hij de voordeelige positie die 1»ü door ver standig mnnoeiivreeren had bereikt, lang zaan» verliest, indien hU niet een andere koers gaat sturen. Het wekt daarom geen verrassing dat Soekarno nog altijd de deur voor verdere onderhandelingen openlaat, zelfs indien liet. niet duidelijk ts lioe dit samen zon kunnen gaan met concessies van zijn kant die hij blijkbaar niet durft te doen. Toen 24 uur na van Mooks persconferen tie het nationalistisch manifest werd uit gevaardigd. dacht ieder dat dit het ant woord was op de politieke verklaring der Nederlandsche regeering. In het manifest werden de oude leuzen herhaald, hoewel niet altijd in nadrukkelijken vorm. Het lijkt nu dat zelfs de veronderstelling dat het een antwoord aan van Mook was. niet waar is. Soekarno ontkende dit Donderdagmiddag tegenover United Press nadrukkelijk, Het ligt daarom voor de hand dat hij nog iets in petto heeft en denkt tot zaken te kun nen komen De controle op de gebeurte nissen wordt echter minder en indien Soekarno niet de juiste tijd kiest verliest hij het vertrouwen dat hij zoo zorgvuldig heeft opgebouwd. Het toenemen der on geregeldheden in Batavia, Donderdag cul- mineerend in een geregelde Indonesische massa aanval op het interneeringskamp in het Kiamat gebied, waar twaalf Indone siërs gedood werden, bewijst dat zijn vol gelingen niet in staat zijn om hun onge duld te bedwingen en zijn politieke ma noeuvres niet volgen. Laat staan dan de herrieschoppers die slechts geïnteresseerd zijn ln een toestand van zoo groot moge lijke verwarring. Ultimatum In Soerabaja blijft het rustig, ondanks een Britsch ultimatum om alle gijzelaars vrij te laten, alle wapens in te leveren, den leider der Jeugdbeweging te arrestee ren. evenals den politiechef en de admi nistratieve leiders, die een document van onvoorwaai'delijke overgave moeten onder teekenen. De geüniformeerde politie en de leden van het vredesleger mogen hun wa pens behouden. Het lijk van brigade-generaal Mallaby, die de vorige week te Soerabaja werd ver moord, ls door de Indonesiërs uitgeleverd en begraven op het vliegveld van Soera baja, na een korte begrafenisplechtigheid. Het nationalistische radiostation van Soerabaja heeft Donderdagavond een op roep tot de Indonesiërs uitgezonden om de landingen te verhinderen van een groot aantal Nederlandsche troepen, die Vrijdag morgen vroeg verwacht werden. De oproep spoorde de Indonesiërs aan zich naar Soe rabaja te spoeden en de landingen te ver hinderen. De Nederlandsche troepen zfjn van Australië, Batavia en Timor naar het gebied van Soerabaja onderweg. De Brltsche troepen hebben een deel van den omtrek der stad bezet, alsmede de ha- Westen van het vliegveld. Onrust Soekarno vraagt interventie nu aan Truman en Attlee Volgens een te New-York uit Batavia ont vangen telegram zou Soekarno een beroep hebben gedaan op president Truman en den Britschen eerste-mlnister Attlee, om hun be middeling te verleenen „ter voorkoming van oorlogsgeweld op geieel Java". Soekarno was op reis. Donderdagavond zouden de informeele besprekingen In Batavia tusschcn Neder landers en Indonesiërs worden voortgezet, nu in tegenwoordigheid van gen. Christi- son en Monntbatten's politleken adviseur Denning. De bijeenkomst Is eeliter niet doorgegaan omdat Soekarno weer op reis is gegaan. Russen bezetten gebouwen in Teheran Op een bijeenkomst van het Iraansche parlement heeft de afgevaardigde Etebar medegedeeld: „Vandaag heeft het Roode Leger vijfenveertig gebouwen in Teheran bezet. Het hoofdkwartier is nog steeds in deze stad. Twaalfduizend nieuwe Russi sche soldaten zijn bij Bendar Shah geland, tachtigduizend in Astaria en twee nieuwe divisies zijn pas in Azerbeïdsjan aangeko men. Waarom worden onze gendarmes door de Russen gehinderd naar het Noor den te trekken om de orde te herstellen?" blijft doorgaan en de Indonesische bevol king wordt aangeraden de stad te verla ten In Benkoelën ls een Britsch officier gedood. In het gebied van Pontianak blijken nationalisten van Java werkzaam te zijn en onrust onder de bevolking te veroorza ken. De Chineezen zijn zeer loyaal. Hoe wel er vele moeilijkheden zijn, acht men de algemeene situatie niet ongunstig. Een der ecrsie foto's van Java. Een kijkje in een vrouwenkamp bij Batavia, waar tevens de kinderen zijn onderge bracht. Velen van heft zijn nog nauwe lijks hersteld van de zware on(l>oi*iiigeii welke zij onder de Japanners hadden te lijden. (P.) Het woord is aan.... Oscar Wilde: Iedereen kan meevoelen met het lijden van een vriend, maar er ts een zeer fijne natuur voor noodig om met het succes van een vriend mee te voelen. Royale Iersche gift De Iersche regeeiing heeft behalve levens middelen ook een aanzienlijke hoeveelheid textiel aan Nederland geschonken. Onlangs zijn te Dublin aan een Nederlandsche dele gatie door de Iersche regeering overgedra gen: 20.000 wollen dekens: 28.000 paren sok ken voor mannen, 12.000 paren handschoenen •.oor mannen, vrouwen en kinderen: 10.000 pond brei wol (2-3 drdsj: 20.000 pond woi in den vorm van onderkleercn voor 33 ooo kin- deren en een minder aantal volwassenen. Deze goederen worden :ia aankomst in Ne derland in ontvangst genomen door de sectie DisteS van het rijksbureau voor textiel en door deze instantie opgeslagen in haar cen trale magazijn, om gesorteerd te worden. De goederen zullen gebruikt worden voor de voorizening van de uit Indië terugkeerenden, waarvan verwacht wordt, dat. zij niet over kleeren en dergelijke de beschikking hebben. De nood. waarin deze landgenooten vei- keeren kan thans door dit sympathieke Ier sche gebaar voor een groot deel door deze goederen gelenigd worden Stalin ernstig ziek? Het Fransche persagentschap „Agene» Edition et de Presse" verspreidt het overi gens geheel onbevestigde bericht, dat de gezondheidstoestand van Stalin, die in een rusthuis bij Sctsji zou vertoeven. Dlolse- ling verslechterd zou zijn. Op 23 October zouden zeven doktoren naar Sotsii ont boden zijn. omdat Stalin een hartaanval gehad had. Zijn toestand zou daarna ver beterd zijn. tot op 4 November Molotov het bericht zou hebben ontvangen, dat Stalins toestand zeer achteruit gegaan was en dat zijn dokters hem de reis naar Mos kou verboden. Bij de Ned. Herv Kerk zijn beroepen: te Amsterdam (West) Ds. J C. Jörg to Nieuw Vennep en te Hlllegom Ds. J. do Vries te Rotterdam-Vreeswijk. komt ze niet naar Amsterdam Het ruin» 20.000 ton metende 3-schroefs m.s. Oran,je van de Maatschappij Neder land. dat in 1938 by de Nederlandsche Scheepsbouw My. te Amsterdam werd gebouwd en dat door zijn byzonderen bouw het schip heeft slechts één mast en één schoorsteen zeer de aandacht trok, is tijdens zijn kort bestaan een der meest besproken schepen van de Neder landsche koopvaardijvloot geweest. Reeds spoedig nadat het schip in de vaart was gebracht brak de wereldoorlog uit, zoodat het uit de Indië-vsart geno men moest worden. Langen tijd hoorde men niets van het fraaie, bijzonder luxueus ingerichte schip het grootste van de Amsterdamsche vloot, maar ten slotte bleek, dat het als troepentrans portschip en als Roode Kruisboot voor de geallieerden heeft gevaren (en nog vaart) en dan meestal een der Australi sche havens bezocht. De tijd nadert, dat aan de terugkomst van de Oranje gedacht kan worden. Het zal thans nog wel niet in het Verre Oos ten gemist kunnen worden, maar toch mag worden verwacht, dat het binnen af- zienbaren tijd naar het moederland terug keert. Komt de Oranje dan naar Amsterdam? Zal IJmuiden de primeur van het weer zien hebben? Neen; zoolang de Noordersluis buiten bedrijf is, zal de Oranje niet in IJmuiden binnenkomen, aangezien ze niet door de Middensluis geschut kan worden; het schip is namelijk te breed om deze sluis te kun nen passeeren. De Middensluis, de grootste der thans in gebruik zijnde sluizen is 225 M. lang en 25 M. breed. Practisch kan echter een schip met een grooiere breedte dan 24 M niet doorgelaten worden. De Oranje is 185 M. lang en 25.5 M. breed, is dus te breed om te passeeren. De Oranje komt dus, zoolang de Noordersluis nog niet hersteld is, niet in IJmuiden binnen en dat zal zeker nog wel een jaartje duren. Mocht de Oranje vóór dien tijd weer voor de „Nederland" beschikbaar zijn en de si tuatie in Indië van dien aard zijn, dat de vaart hervat kan worden, dan zou de Oranje tijdelijk Rotterdam als thuishaven moeten kiezen. En de Marnix en dc Johan? Het eigenaardige geval doet zich voor, dat de zusterschepen Marnix van St. Al- degonde en Johan van Oldenbarnevelt, beide iets meer dan 19000 ton metende en dus slechts 1000 ton kleiner dan de Oranje, tamelijk ruim door de Middensluis kun nen passeeren. Deze dubbelschroefs-mo- torschepen zijn 186 M. lang en 22.70 M. breed, zijn dus nog iets langer dan de Oranje, maar smaller en daar gaat het nu juist om. De geweldige afmetingen van de Noor dersluis blijken wel daaruit, dat theore tisch althans, het drietal Oranje, Marnix en Johan tegelijk door deze sluis geschut kunnen worden en wanneer het geen van den wind afhankelijke schepen waren, maar doode massa's dan zouden er zelfs twee Oranjes plus de Marnix en de Johan tegelijk in kunnen, immers deze grootste sluis van de wereld is 400 M. lang en 50 M. breed. De Queen Mary het grootste schip ter wereld, met haar 310 M. lengte en 36.27 M. breedte kan dus gemakkelijk door da Noordersluis, maar schepen van dergelijke afmetingen zullen we voorloopig nog we! niet in IJmuiden te zien krijgen. Vanwege dc herstelwerkzaamheden aan de Noordersluis vernemen wij nader, dat men het daarheen wil leiden, dat door deze sluis, zij het met grooter oponthoud dan onder normale omstandigheden, geschut kan worden voordat de bedieningsgebou wen en krachtwerktuigen hersteld zün. Het is de bedoeling de deuren door handkracht te bewegen, doch ook met het gereedmaken van een dergelijke voorloopige in gebruik neming zal wel een half Jaar gemoeid zijn. Via dei» -/onder „Herrijzend Nederland" is de mogelijkheid geopend om te spre ken met de manschappen van de vloot en koopvaardij, waar ter tvereld zij zich ook lievinden. l>at hiervoor hij jonc en oud groote belangstelling bestaat spreekt vanzelf. „Hallo pappie, hier hen ik. <P.«

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 1