IJmuider Courant Soerabaja onder vuur genomen Moordenaars van zestig millioen gedagvaard <5Ck- Jaargang Xo. 18176 Bureaux: Kennemerlaan 154, IJmuiden - Telefoon 5437 Te Haarlem: Gr. Houlstr. 93 Telefoon 10724. Kennemer Editie van Haarlems Dagblad Directeur-Hoofdredacteur: Robert Peerebooni Zatonla? 10 November lflIS Uitgave van de Stichting Voorlichting te Haarlem. Abonnementen: p. week 31 ct per kwartaal 4. Groote Britsche troepenmacht gearriveerd 'migeus een aan liet ministerie van bui- teil klinische zaken der Indonesische repu bliek ontvangen telefonische mededeeling ligt de stad Soerabaja sinds hedenochtend 6 uur pluatseUfken ttfd ouder vuur. zoo meldt Keuter. In het geallieerde hoofdkwartier be schikt men nog niet over bijzonderheden of over een bevestiging van dit bericht. Hedenochtend om 10 uur plaatselijken tijd telefoneerde een republlkeinsch lid var. het gecombineerde geallieerde-Indone sische contactbureau te Soerabaja aan de regeering van de Indonesische republiek te Batavia, dat „kort na zes uur", het tijdstip waarop het ultimatum van genraal-majoor Mansergh afliep, een hevig grar.rvatvuur werd ingezet. Alvorens gisteravond te sluiten zelde de onder controle der extremisten staande ra dio van Soerabaja tot de bevolking niet toe te geven aan de vernederende wijze waar op generaal-majoor Mansergh haar beval te capituleeren. Volgens deze radio was dit bevel in stryd niet de tien dagen geleden tusschen ir. soekamo en generaal-majoor Hawthorn, opperbevelhebber van de ge allieerde strijdkrachten op Java, bereikte overeenstemming. De radio drong er bij de bevolking op aan. niet door met schieten te beginnen botsingen uit te lokken. Volgens een Indoneslschen zegsman zijn vele Indonesiërs door het granaatvuur ge wond. dat in hevigheid toenam. Sterke Britsche strijdkrachten zijn Vrij dag Soerabaja binnengetrokken. Het aantal Britsche slachtoffers bij de gevechten in Soerabaja bedraagt in totaal, dooden en gewonden. 303. waaronder vier gedoode Britsche officieren en drie ge wonde Britsche officieren. Twee Britsche officieren worden nog vermist en drie Britsch-Indische officieren zijn gedood en twee worden vermist. Het blad „Merdeka" beschuldigt de Brit ten van „dictatoriale maatregelen". Soe kamo zegt. dat door het optreden der Brit ten de Indonesiërs „niet veilig zijn in eigen land". Het geheele Japar.sche leger op W. Java bevindt zich in Geallieerde handen, van Midden-Java ongeveer 1000 man en van 20.000 man op O. Java nog geen een. Deze laatste troepen zijn vbigr-ns Un. Press „zoek". Proclamatie van Christison Een proclamatie van gen. Christison be- om, de volgende punten „De burgers. tig de wet gedragen. Zware nachtvorst te wachten Het K.N.M.I. in de Bilt deelt mede: In Zweden en Noorwegen heeft de winter zijn intrede gedaan. In Lapland komt strenge vorst voor, in Stockholm vroor het Vrijdagmorgen 2 graden en op vele plaatsen tot zelfs in Zuid- Zweden viel sneeuw. De koude arcti sche lucht dringt met stormsnelheid over Denemarken en de Duitsche Bocht naar onze omgeving door, zoodat ook over Nederland aanmerkelijke tempe ratuurverlaging te verwachten is. De komende nachten moet op zware nachtvorsten worden gerekend. Atoombommen voor Rusland? Volgens de Daily Sketch zouden Tru man en Attlee een plan bespreken om een aantal atoombommen ter beschikking van Rusland te stellen. Zoo zou men Rusland tevreden willen stellen en diegenen die de constructiemethode willen geheimhou den. De Amerikaan Harold Stassen heeft het idee geopperd een luchtmacht van de Ver. Volken te vormen, toegerust met een beperkt aantal atoombommen, waarna de productie van dit soort vernietigingsmid delen verboden zou moeten worden. De fraude op het Evacuatiebureau te Alkmaar Eenige dagen geleden hebben wij mede gedeeld dat aan het licht gekomen is. dat er knoeierijen hebben plaats gehad op het Evacuatiebureau voor Noord-Holland te Alkmaar. Het onderzoek Is sindsdien voort- f;ezet en heeft nog tot meer arrestaties ge- eid. Thans bevinden zich in arrest, J. v. d. P.. M. B., P. H., A. T. en J. H., allen wo nend in Haarlem en omgeving. Het eva cuatiebureau te Alkmaar is eenigen tijd geleden opgeheven, waarna een deel van het personeel werd overgeplaatst naar het P.B.V.O, te Haarlem, J. v. d. P. was hier van directeur, terwijl ook M. B. en P. H. daar functies bekleedden. De fraudes beloopen zooals uit het onderzoek der politie te Alkmaar ls ko men vast te staan een bedrag van een kwart millioen gulden. De knoeierijen - zijn in 1941 begonnen. Uit de boeken bleek dat een bedrag van ten minste f 200 000 verdwenen is. terwijl v. d. P. nog bekende dat hij f 50.000 had verduisterd. Ook zijn nog steekpenningen van aannemers aan genomen De directeur beschikte over een blanco crediet bij de Nederlandsche Bank. zullen de kans hebben om zich te onder scheiden van de wetteloosheid der extre misten om zoodoende hun goedwillendheid tegenover de geheele wereld te toonen. Dit ls geen poging om de politieke toekomst op gewelddadige manier te regelen. Het zijn de extremisten uit Soerabaja, die de schul digen zijn en het zijn alleen de schuldigen, die moeten lijden. Bemoeit u niet met de extremisten, doe niets wat moeilijkheden of rampen kan veroorzaken in uw eigen kampongs". De proclamatie eindigt met een verklaring, dat de Britten slechts de werk zaamheden uitvoeren, die on de conferentie van Potsdam zijn vastgesteld. Nederlands tol aan den oorlog Dr. Ph. J. Idenburg, directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een schatting gemaakt van het aantal personen, dat Nederland ten gevolge van den oorlog heeft verloren. Hierbij zijn de militairen en burgers, gedood door oorlogshandelingen, de verliezen van de marine en de koop vaardij, de tengevolge van executie en mishandeling in kampen in Duitsch- land overleden Joden, politieke gevan genen en tewerkgestelden en de slacht offers van den hongersnood inbegre pen. Het totaal, waarin dus de verlie zen in Nederlandsch-Indié nog niet zijn begrepen, bedraagt 200.000 personen. Per 1.000 inwoners zijn er 22 omgeko men. Het cijfer van de militaire en ci viele oorlogsslachtoffers voor Groot- Brittannië en Noord-Ierland bedraagt 7 per 1.000 inwoners. 20.000 L. benzine verdwenen Thans zijn gegevens bekend geworden van een fraude bij de Rijksverkeersinspec tie van Noord-Holland, waarbij door ver scheidene ambtenaren op onrechtmatige wijze benzinemachtigingen werden uitge schreven. Op 22 October werd hiervan bij de po litie te Haarlem aangifte gedaan door den Rijksinspecteur. Het onderzoek in deze zaak is nu beëindigd. De ambtenaar H. S. kon gemakkelijk be schikken over blanco bonboekjes van machtigingen, die in samenwerking met andere ambtenaren van de benoodigde stempels en handteekeningen werden voorzien en zoo hun weg vonden naar een aantal burgers, die er gebruik van maak ten. Er moet worden opgemerkt, dat hier niet winstbejag door zwarten handel met aanverwante hooge prijzen de drijfveer was, hoewel de noodige geldelijke beloo ningen niet achterwege zijn gebleven. In totaal werden op deze wijze meer dan 20.000 liter benzine aan de normale distri butie onttrokken. De profiteerende bur gers verklaarden deels te goeder trouw te zijn geweest. Aan allen is echter hun rij vergunning ontnomen, van verschillenden is ook het motorrijtuig in beslag genomen. Afgezien van de in te stellen rechtsver volging zijn de 9 hierin betrokken ambte naren direct ontslagen. De hoofdverdach te, bovengenoemde H. S., die nog een aan tal blanco-machtigingen, benzinebonnen en een hoeveelheid benzine in zijn bezit had, is in arrest gesteld. Bovendien zijn bij hem nog een aantal goederen in be slag genomen die waren aangeschaft van de onwettig verkregen gelden. Hieraan kan nog worden vastgeknoopt, dat de controle op de betrekkelijk jeug dige verantwoordelijke ambtenaren, die niet bijster hoog werden gesalarieerd, dezen gang van zaken heeft beïnvloed. Er is van de zijde der Rijksverkeersinspec tie al het mogelijke gedaan om het onder zoek te bevorderen en de kwestie tot klaarheid te brengen. De Verkeersinspectie was indertijd te Haarlem gevestigd, maar is later naar Amsterdam overgeplaatst. De feiten heb ben zich gedeeltelijk le Haarlem en te Amsterdam voorgedaan. Duitsche geleerden naar Amerika De Daily Mail verneemt uit Parijs, dat 90 Duitsche geleerden, niet als krijgsgevan genen reizend maar als burgers, te Le Ha vre aan boord zijn gegaan van de „Argen tina" op weg naar een „bijzondere confe rentie" met Amerlkaensche geleerden in Washington. Volgens onbevestigde berichten zouden sommigen van deze geleerden moeten me dewerken aan het atoomonderzoek en aan het onderzoek naar andere geheime wa pens waarmede de Duitschers zich bezig hielden. Omtrent deze aangelegenheid werd voorts de grootste geheimhouding in acht genomen. Het was niet mogelijk met deze Duitschers in contact te komen. IJMUIDEN Deblokkeeringsvergunning voor den vischhandel Het ministerie van Financiën deelt mede: De Nederlandsche Bank verleent een al- gemeene vergunning (no. 36) aan leden van de Bedrijfsgroepen Effectenhandel, Han delsbanken of Landbouwcredietbanken en spaarbanken om deblokkeering te verlee- nen, of crediet te geven of te verhoogen, of beschikken ten laste van een debetreke ning toe te staan aan koopers van visch, schaal- en schelpdieren, yoor zoover zij: a. Als leden zijn aangesloten bij de vakgroep groothandel in visch, gevestigd te 's-Gravenhage; b. Als leden zijn aangesloten bij de on dervakgroep Vischconservenfabrieken, ge vestigd te 's-Gravenhage. Voor betaling van bij veilingen of van de door de vakgroep Groothandel in visch ingestelde verdeelcommissies, waaronder mede te verstaan de N.V. Expeditie van de IJmuider Vischhandelvereeniging. als commercieel lichaam van de plaatselijke afdeeling IJmuiden van de vakgroep groot handel in visch, gekochte visch, schaal- en schelpdieren en zulks op de volgende voorwaarden: 1. Aan leden van de Bedrijfsgroepen Effectenhandel, Handelsbanken, Land bouwcredietbanken en Spaarbanken moet door de bovendoelde koopers het schrifte lijk bewijs worden overgelegd, dat zij in 1945 zijn aangesloten of georganiseerd als sub a of b hierboven bedoeld, voorts, dat de koopprijs schuldig is gebleven en dat de betaling geschiedt ter zake van leve rantie van visch, schaal- en schelpdieren Het woord is aan.... Anonymus: Maak je geen zorgen over wat de menschen van je denken, ivant ze breken hun hoofd niet over jou. maar vragen zich af wat jij van hen denkt. als cp tevens over te leggen nota gr cificeerd. 2. Over de geblokkeerde rekeningen of het crediet mag alleen worden beschikt door middel van overschrijving door tus- schenkomst van de veilingen of een ver- deelcommissie als hierboven bedoeld op de girale rekening van de aanvoerders der visch, schaal- en schelpdieren, zulks met inachtneming van het bepaalde onder ten vierde. 3. Deze vei gunning strekt alleen voor zoover de kooper schriftelijk verklaart niet over giraal of vrij tegoed te beschik ken, behoudens een bedrag noodig voor normaal kasbeheer. 4. De leden van de Bedrijfsgroepen Ef fectenhandel. Handelsbanken. Landbouw credietbanken en Spaarbanken mogen de ter zake bij hen binnenkomende bedragen op den volgenden voet overschrijven op de rekeningen van de aanvoerders als boven bedoeld: a. Verschuldigde bedragen tot 1000. per reis worden op vrije rekening goedge schreven. b. Het meerdere wordt op girale reke ning goedgeschreven. De vergunning is slechts geldig tot I Januari 1946. SpartaanVelsen VeLsen komt als volgt uit: Stet; Nijssea Sr. en Kuypers; Gerrits, Maarschalk, Wijker; Kramer, Hirsch, Bakkum, v. <L Poll, Ninaber. Nijssen Jr. is geblesseerd. Hij is vervan gen door Kramer. Wijziging in het Stormvogels-elftal Men deelt ons mede, dat Van Gemer* morgen wegens ziekte niet kan spelen. Zijn plaats zal door Roelofs worden in genomen. Catalogus van Nat. Soc. barbarij Van de 228.800 Fransche politieke ge vangenen en wegens ras gedeporteer den hebben er 28.000 de Duitsche gast vrijheid overleefd. In het concentratie kamp Maidanek werden anderhalf mil lioen menschen vermoord, in Auschwitz vier millioen. In de stad Lwow werden 700.000 Sovjet-burgers ter dood ge bracht. Op de Krim werden meer aan 144.000 vreedzame burgers op schuiten geladen en in zee verdronken. 195.000 inwoners van Kiew vielen aan den Duitscnen bloeddorst ten offer: een ge lijk aantal in Charkow. Dit zijn slechts grepen uit een trieste overvloed van astronomische getallen. 4.978.8000 So vjet-burgers werden uit hun land weg gevoerd. Op het grondgebied van de Sovjet-Unie hebben de Duitschers 1710 steden, meer dan 70.000 dorpen en ge huchten en meer dan 6.000.000 gebouwen verwoest of ernstig beschadigd en on geveer 25.000.000 personen dakloos ge maakt. Zij verwoestten 1670 Grieksch- Orthodoxe kerken, 237 R.K. kerken, 67 kapellen, 532 synagogen en 427 musea De 43 pagina's tellende, met forsche letter gedrukte dagvaarding van het In ternationaal Militair Gerechtshof, dat de voornaamste Duitsche oorlogsmisdadigers, die de Geallieerden in handen konden krijgen, te Neurenberg zal berechten, is een document van de allergrootste histo rische beteekenis. Immers, voor het eerst in de geschiedenis worden hier staatslie- Het Kabinet Soekamo na een kabiuotsziiUug te Batavia. In het midden op voorgrond met fez Soekamo, (P) den en openbare functionarissen van een souverein land ter verantwoording geroe pen door een rechtbank, die als de ver tegenwoordigster van het wereldgeweten kan worden beschouwd. De gevangen leiders worden beschuldigd van de meest infame misdaden, die de ge schiedenis ooit heeft geboekstaafd, als men bedenkt, dat door hun toedoen naar schat ting 60.000.000 menschen den dood in zijn gejaagd, waarvan alleen a! 26 000 000 in concentratiekampen. Zij staan individueel terecht en als leden van groepen en organisaties, waarvan het misdadig karakter zal worden onderzocht. Deze organisaties zijn: de Rijksregeering, het corps der politieke leiders der N S.D. A.P.. de S.S. de S.D.. de Gestapo, de S.A. en de generale staf en het opperbevel der Duitsche Wehrmacht. De dagvaarding geeft een uitvoerig overzicht van den aard en de ontwikkeling van wat zij noemt: de nationaal-socialistische samenzwering. Dit is een geschiedenisles zonder weerga, waarvan de hoofdpunten eens 's werelds gruwelijkste nachtmerrie waren. Het ia aangrijpend, deze bloote opsomming van feiten en niets dan feiten te lezen. Men realiseert zich nog eens te meer het duï- velsche systeem, dat aan dit geheele com plex van misdaden ten grondslag lag. Da opsomming is ook een uitstekend middel tegen de vergeetachtigheid, waaraan da wereld maar al te vaak lijdt. Zij is een catalogus van nationaal-socialistische barbarij. Tot de methoden. volgens welke de Duitschers het zeer gewoon vonden hun medemenschen te behandelen en waar voor de Duitsche leiders zich binnenkort te verantwoorden zullen hebben, hooren: doodschieten, ophangen, vergassen, uit hongeren, opsluiten in overvolle ruimten, systematische ondervoeding, mishandeling van allerlei soort. bijv. het gebruik van gloeiende ijzeren staven, xiittrekken der nagels, experimenten o.a. door operaties op levende menschelijke wezens. Dit alles op de allergrootste schaal. Een geliefde Duitsche methode was ook het verwijderen van de ingewanden en het bevriezen van menschelijke lichamen in bakken waler. Massa-executies hadden plaats met bege leiding voor koor en orkest, bestaande uit gevangenen. Sedert Juni 1934 deden de Duitschers pogingen om hun misdaden voor de wereld te verbergen. Zij groeven de lijken op, verbrandden ze en verbrijzel den de beenderen met machines om z.e als kunstmest te gebruiken. Ook kinderen vernietigden zij zonder genade. Zij ver moordden ze in kindertehuizen en hospi talen, door ze levend te begraven, in het vuur te werpen, aan de bajonet te rijgen, te vergiftigen, experimenten op ze te doen, hun bloed af te tappen ten behoeve van het Duitsche leger, ze in de gevangenis te werpen of op te sluiten in de martelkamers van de Gestapo en in de concentratiekam pen. waar de kleinen stierven door hon ger, mishandeling en epidemieën. i

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 1