IJmuider Courant Begrip voor Indië Een met-extreem kabinet van Sjarir Meer tegenstand in Soerabaja De Gaulle eenstemmig gekozen «50e Jaargang No. 18170 Bureaux: Kennemerlaan 154, IJmuiden - Telefoon 5437 Te Haarlem: Gr. Houtstr. 93 Telefoon 10724. Kennemer Editie van Haarlems Dagblad Directeur-JIoofdredacU Robert Peereboon» Woensdag 14 Nor. 1945 Uitgave van de Stichting Voorlichting te Haarlem. Abonnementen: p. week 31 ct per kwartaal 4. DE collecte, die Simavi dezer dagen in Haarlem en omgeving gehouden heeft voor het medische werk in Indië, heeft bijna dertigduizend gulden opgebracht. Dat is, vooral in de huidige omstandigheden, een prachtig resultaat. Simavi zelf is er enthousiast over. Het heeft mij eraan herinnerd dat deze collecte in de voor- oorlogsche jaren, toen er zooveel meer geld was, ongeveer 3500 placht op te brengen, dus een negende van het nu ver worven bedrag. Men was toen niet zoo royaal. Men voelde de noodzaak niet. Nu nood heerscht in Indië denkt men er an ders over en is tot werkelijke offers be reid. Want hier is inderdaad sprake van offers, nu de saneerings-maatregelen, ge paard met de levensduurte, het den men- schen uiterst moeilijk maken aan hun loo- pende verplichtingen te voldoen. Dat dit district zich ten allen tijde in ons land door zijn vrijgevigheid heeft on derscheiden, maakt in dit geval geen ver schil. Voor hun eigen doen zijn de men- 6chen in het Simavi-geval zeer vrijgevig geweest. Daarom heeft naar mijn meening het bestuurslid der vereeniging. dat in het resultaat van de inzameling een bewijs van warme belangstelling voor Indië en de Indische bevolking zag, gelijk. En dit is een verheugend verschijnsel. Het ge tuigt van begrip voor de nooden. waarin de Indiërs verkeeren en die veel verkla ren van de opstandigheid, die op Java tot uiting is gekomen. In vorige artikelen betreffende de ge beurtenissen in onze overzeesche gewesten heb ik den lezer, die evenmin als ik ken ner van Indië is, den raad gegeven: Wees voorzichtig met oordeelen. Wij kennen Indië, zijn sfeer en zijn bevolking niet. Dat alles is geheel anders dan in Neder land. Wij moeten ons laten voorlichten door diegenen, die het beter weten dan wij en die kennelijk niet door vooroor deel of eigenbelang beïnvloed worden. Onbezonnen taal van ondeskundige lieden is niets waard. In de laatste weken is het beleid van onze regeering en haar vertegenwoordi gers in Indië niet steeds even duidelijk geweest. Maar de feiten geven nu weer een klaarder ontwikkeling aan. Ondanks de rampzalige gebeurtenissen in Soera- baja wordt de weg naar een oplossing toch duidelijker zichtbaar. Het aftreden van Soekarno en de bewoordingen, waar in zijn opvolger Soetan Sharir zich heeft uitgelaten, getuigen daarvan. Hij heeft niet alleen verklaard dat de eerste taak van zijn regeering zou zijn, het banditis me te onderdrukken en de jeugd weer onder haar gezag te krijgen, maar ook de meening uitgesproken dat het geschil tus- schen Nederlanders en Indonesiërs niet zoo groot is als men, naar aanleiding van de ernstige wanordelijkheden van het ooger.blik, zou kunnen denken. Hij lichtte dit nog wat nader toe maar hoofdzaak is. dat deze toon geheel anders blonk dan die van Soekarno en zonder verwondering leest men dan ook in een A.N.P.-Aneta bericht, dat Sharir en Sjarifoeddin, die de voornaamste plaatsen in de nieuwe „regeering" innemen, vertrouwen bij de Nederlanders zouden genieten. Rustig beschouwd komt de zaak hierop neer: Onze Koningin heeft reeds in 1942 toezeggingen betreffende Indisch zelfbe stuur binnen rijksverband gegeven, die onze huidige regeering heeft gestand ge daan en onlangs met een reeks program punten toegelicht. De drang naar zelfbe stuur heeft bij de bevolking van ons land sympathie en begrip gevonden. In Indië is de beteekenis van de toezegging aan vankelijk niet doorgedrongen en het lang durig uitblijven van de Nederlanders en in het algemeen van een geallieerde bezetting, die tenslotte met een onvol doende aantal Engelsche troepen begon heeft het vertrouwen ondermijnd en onrust en twijfel aan de Nederlanders gewekt. Wie even beproeft, zich in de situatie te verplaatsen, kan dat niet ver wonderen. Het is volkomen begrijpelijk. Tegenslag en misverstand verklaren veel. De Nederlanders in Indië. opgesloten Sn kampen, moeten eveneens in onrust en twijfel geraakt zijn, al waren hun reacties uit den aard der zaak verschillend. Nu moetfcn oplossingen gevonden worden. Nu moeten werkelijk de gegeven toezeg gingen worden ingelost, de voorberei dingen voor nieuwe bestuursvormen Sn Indië worden getroffen en in de eerste plaats de Rijksconferentie worden gehou den. Wij behoeven niet te twijfelen aan de oprechtheid, waarmee door onze re geering dit beleid wordt nagestreefd. Wij behoeven er evenmin aan te twijfelen dat voor de Indische bevolking de beste weg tot zelfbestuur die der ontwikkeling van zaken met Nederlandschen bystand en medewerking is. Daarbij heeft zij recht op onze belangstelling en ons begrip, ook we gens de zware beproevingen die zij on dervonden heeft. Het is goed dat een ant woord, zooals de oproep van Simavi heeft ontvangen, daarvan getuigt. De ela-er- maar-op-mentaliteit, die enkelen schijnt te bezielen, is niet de meening van ons volk. Zelfbestuur voor Indië binnen rijks verband beteekent samenwerking en volkomen onderling vertrouwen der ge- biedsdeelen binnen dat verband. Daar Bturen wij heen. R. P. De A, N. W. B. verzoekt automobilisten !e denken aan het „dimmen", waardoor ongelukken voorkomen worden. De Holland-Amerika Lijn zal binnenkort haar vloot kunnen verrijken met het 12.000 tons motorschip „Westerdam", dat in September li>:{» op stai»el werd gezet, doch tengevolge van den oorlog nimmer gereed kwam, Het seliip, dat eenige malen door bommen werd getroffen en drie maal tot zinken werd gebracht, Is al deze avonturen toch nog te boven gekomen, en wordt thans geheel afgebouwd. (P.) Poging van Soekarno om de eer te redden? Het nieuwe Indonesische „kabinet" be staat uit de volgende personen: Sjarir, minister-president, binnenlandsche zaken a.i., buitenlanósche zaken; Amir Sjarifoe- din, binnenlandsche veiligheid en inlich tingen a.i.; Soenario. financiën; dr. Abdoel Karim, verbindingen; dr. Moelia, opvoe ding; dr. Soewandi, justitie; dr. Adjidarmo sociale zaken; dr. Damasatiawan. gezond heid; dr. Darmawan, economie: dr. Poe- toehena, publieke werken: Hadji Rasjidi. minister zonder portefeuille. dr. Soenario heeft te Leiden economie gestudeerd; dr. Abdoel Karim studeerde te Delft; dr. Moelia, ook voor den oorlog bekend als nationalist, promoveerde te Amsterdam, evenals dr. Adjidarmo, dr. Damasatiawan studeerde medicijnen te Leiden; Darmawan studeerde te Delft; Poetoehena. die aan de Technische Hooge- school te Bandoeng studeerde, is de eenïge Ambonnees in hei „kabinet", Rasjidi stu deerde te Cairo. De meeste leden zijn ruim veertig jaar oud Soekarno heeft het nieuwe „kabinet" aanvaard. De A.N.P.-Aneta correspondent Robert Kick seint uit Batavia, dat „het nieuwe kabinet kan worden beschouwd als een poging om de eer van Soekarno te redden. Hij realiseert zich, dat hij den toestand op Java in het geheel niet meer meester is en dat hij ook niet de juiste figuur is om de toekomstige delicate, besprekingen met de Nederlanders te leiden. Daarom is hij op den achtergrond gebleven en tracht hij zich nu de positie van „staatshoofd" t<> verwerven. In werkelijkheid is hq evenwel een symbolische figuur geworden." De politiek is nu overgelaten aan min der gecompromitteerde figuren. Behalve Incidenten op Sumatra Volgens een United Press bericht van hedenmorgen gewaagden officieele mede- deelingen uit Batavia van een toeneming van den Indonesischen tegenstand in Soe rabaja. Bij den spoorweg, die de stad in een Westelijk en Oostelijk deel splitst, is de Indonesische tegenstand toegenomen. Gisteren drongen de extremisten in het centrum van de stad wat op, maar zjj konden later verdreven worden. De Indo nesiërs zouden thans nog ongeveer de helft van de stad bezet houden. De Brit ten rukken echter langzaam voorwaarts. R.A.F.-vliegtuigen hebben verkennings vluchten uitgevoerd en het Gouverne mentsgebouw en het Paleis van Justitie bestookt. De Britten hebben nieuwe ver sterkingen gekregen. De tactiek der Indonesiërs toont de ken merken der Japansche opleiding. Ook zijn er reeds gesneuvelde Japanners gevonden. Het aantal incidenten op Sumatra neemt toe. In Medan hebben een troep Indone siërs een aanval gedaan op een door Ja panners bewaakt munitiedepót. Den Ja panners zou opdracht tot krachtiger op treden zpn gegeven. Dr. Mansseld, de politieke adviseur van v. Mook wordt sinds Zaterdag vermist. De Britsche commandant van de 37ste brigade te Bandoeng heeft besprekingen gevoerd met den republikeinschen „gou verneur" van Oost-Java over de evacuatie van vrouwen en kinderen. De belofte werd gedaan dat de Indonesiërs zouden medewerken. Tot nu toe hebben de Britten in het ge bied van Batavia 1300 Japanners ontwa pend. Sjarifoedin is geen van de oude ministers aangebleven. Zoowel Sjarir als Sjarifoe din worden beschouwd als voor de Neder landers aanvaardbare figuren bij even- tueele besprekingen. Sjarir en Sjarifoedin zijn de voornaamste personen uit het kabinet. Aan het hoofd van elk ministerie zou Sjarir iemand hebben weten te plaat sen, die op de hoogte is van de „techni sche zijde" van dat ministerie. Het zou de bedoeling van Sjarir zijn „een volledig gebruik te maken van het ministe rie van voorlichting om onder het volk heerschcnde misvattingen en verkeerde indrukken zoo spoedig mogelijk op te hef fen". In het algemeen kan men zeggen, dat dit kabinet „meer zin" voor de wer kelijkheid lijkt te hebben dan het vorige en niet als extreem zou mogen worden be titeld. De grondwet zou worden veranderd, zoodra de verkiezingen zouden zijn ge houden. Als datum hiervoor werd genoemd de tweede helft van December. Gepoogd zou worden ook op andere eilanden dan Java verkiezingen te houden. Als eerste taak van zijn nieuwe regee ring heeft Sjarir gesteld het onderdrukken van het banditisme en het weer onder het gezag der regeering brengen van de jeugd. Zijn regeering zal verantwoordelijk ziin aan het volk en niet aan den president. De verklaring der Ned. Indische regeering werd „onvoldoende" genoemd. Sjarir zelf noemde het geschil tusschen Nederlanders en Indonesiërs niet zoo groot als men zou kunnen denken. Volgens hem staan de Nederlanders, die de Japansche bezetting hebben ondergaan, dichter bij de Indonesiërs dan de anderen. Over v. Mook zeide hij, dat deze de meest vooruit strevende Nederlander was in de vooruit strevende kringen. Een poging van Soe karno om Soebardjo als politiek adviseur te laten optreden, werd door Sjarir beant woord met de opmerking, dat het kabinet daarover had te beslissen. Het woord is aan. Bernard Shaw: lie heb niet veel respect voor den vioed van een leeuwentemmer. In de kooi heeft hij tenminste niets van andere menschen te vreezen Het kwaad straft zichzelf. De Haarlemmer Van R. was bezig een Bloemendaalschen boom te naasten. Tijdens deze bewerking hielp de boom een handje mee door uit eigen beweging om te vallen, boven op den houtliefhebber, die naar het St. Elizabeths Gasthuis moest worden over gebracht. Een bewoner van Overveen kwam tot de onaangename ontdekking dat zijn auto 's avonds voor zijn huis vandaan gehaald was. De politie stelt een onderzoek in. IJMUIDEN Moedige redding door een ambtenaar van de Visscherij-Centrale Dinsdagmorgen heeft een jonge ambte naar van de Visschery Centrale. J. Stam, een moedige redding volbracht, waaraan de drenkeling, de 18-jarige V. zijn leven ie danken heeft. De jongeman Werd, terwijl hij langs de halkade liep, plotseling onwel. Hij kwam te vallen en viel van de hooge kade in de Visschershaven. Op het hulpgeroep van eenige ooggetuigen snelde ook Stam toe. Reeds dreigde de drenkeling te verdrin ken. Stam bedacht zich geen oogenbhk, hij wierp zijn jas uit en sprong van de kade af in het ijskoude water. Spoedig had hij den drenkeling te pakken en hij slaagde er in, dien naar den kant te brengen, waar omstanders gereed stonden om de helpende hand te reiken. Ook de moedige redder werd door hen uit het water ge holpen. V. was bewusteloos toen hij op den wal was-gebracht; het bleek, dat hij veel wa ter had binnengekregen Met toepassing van kunstmatige ademhaling keerde het bewustzijn terug Het slachtoffer werd daarop per ziekenauto naar huis gebracht. Ook Stam werd per auto naar zijn wo ning vervoerd. Hij verwisselde zijn natte plunje voor een stel droge kleeren en ging eenige uren later zijn werkzaamheden hervatten. Zal IJmuiden visch exporteeren? Naar wij vernemen zullen dezer dagen in een vergadering van de vakgroep Groot handel in Zeevisch besprekingen worden gehouden over de mogelijkheid van de hervatting van den export van zeevisch. Allereerst wordt gedacht aan den uitvoer naar België en Frankrijk, in welke landen groote behoefte aan visch bestaat. Het spreekt vanzelf, dat men begrijpt, met vervoersmoeilijkheden te kampen te zul len hebben. Zoo mogelijk zou men even tueel trachten, de visch met vrachtauto's tot aan de Belgische grens te brengen, waar ze dan door de buitenlandsche af nemers overgenomen zou moeten worden. Men rekent op de grootst mogelijke me dewerking van de regeering. die in den uitvoer van visch een waardevol middel ziet om aan deviezen te komen. Constituante verschillende voorwaarden gesteld Generaal de Gaulle is door de Assem- blée Constituante eenstemmig gekozen tot president van dc voorloopige Fransche regecring. Eén lid van de 556 onthield zich van stemming. De Gaulle hoeft de opdracht tot vorming eener regeering aanvaard. In een verklaring heeft de Gaulle de voowvaarden uiteengezet, waarop hij be- rei# is de nieuwe Fransche regeering te leiden. De Assemblée moet ten eerste de regeering toestaan „samenhang, onafhan kelijkheid en gezag, opdat zij opgewassen zij tegen de taak waarvoor zij gesteld is". De Assemblée moet vervolgens haar taak beperken tot de praktische mogelijk heden en ondergeschikt maken aan het geen het eerst noodig is, het opstellen van een constitutie en het behandelen der be grooting. Ten derde moet de regeering be schikken over de samenwerking van alle partijen in de Assemblée. De Gaulle verklaarde, dat de uitvoeren de macht zonder twijfel verantwoording verschuldigd is aan de nationale afgevaar digden. Maar te zelfder tijd moeten de on afhankelijkheid, de samenhang en het ge zag van de regeering opgewassen zijn tegen de taak, waarvoor zij gesteld is. De Gaulle zou geen regeering vormen, die van deze zaken niet verzekerd zou zijn. De assemblee staat voor de geweldige taak in de dertig weken, die haar ten dienste staan, een constitutie op te stel len en de begrooting te behandelen. Daar naast moeten verschillende essentieele hervormingen met betrekking tot crediet en macht, zoowel als het bestuurssysteem, de magistratuur en de militaire organisa tie door de regeering worden voorbereid; zij zouden voor het einde der zittings periode van de Assemblée verwerkelijkt kunnen zijn. De Assemblée moet zich' daarom niet op zijpaden laten brengen en zich in academische discussies verlie zen: alle minder belangrijke wetgeving moet met overleg ter zijde gelaten wor den. Nieuwe aspecten in China De centrale Chineesche regeering heeft de Sovjetunie verzocht, troepen door de lucht naar Mantsjoerije te mogen vervoe ren, om de door de Russen verlaten plaat sen onder controle te nemen. Tot nog toe hebben de communistische troepen den legers van Tsjang Kai Sjek den toegang tot Mantsjoerije ontzegd in verbitterde ge vechten langs de Chineesche muur. De z.g. democratische Liga te Tsjoenking heeft haar interventie aangeboden in het Chi neesche conflict en dringt op het beëindi gen van de vijandelijkheden aan. Deze pogingen zouden reeds eenig succes ge boekt hc-bben. Naar men uit Tsjoenking verneemt zijn de beide partijen bereid hun politieke en militaire strijdpunten aan een. comité voor te leggen, dat op 20 November bijeenkomt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 1