IJmuider Courant Sumatraansche politici Actie in Soerabaja Truman, Stalin en Attlee weer bijeen? 60c rnarirttne: \o. 18180 Bureaux: Kenncmerlaan 154. IJmuiden - Telefoon 5437 Te Haarlem: Gr. Houtstr. 93 Telefoon 10724. Kennemer Editie van Haarlems Dagblad Directeur-Hoofdredacteur: Robert Peereboom Donderdag 15 Nov. 1915 Uitgave van de Stichting Voorlichting te Haarlem. Abonnementen: p. week 31 ct per kwartaal 4.- hebben nu de leiding Seekarno op een zijspoor gerangeerd Dc reactie van Britsche en Nederland- sche kringen te Batavia op de vorming van een nieuw kabinet onder Sjarir is er een van hoopvolle stemming. De verkla ringen van Sjarir, dat de wijzigingen in het kabinet een breken met de Japansche connecties bèteekenen en de verklaring van de bereidheid tot samenwerking met vreemde mogendheden zijn gunstig ont vangen. Un. Press vestigt er echter de aandacht op, dat men onvolledig zou zijn met te zeggen, dat het nieuwe kabinet ge matigd is of gematigder dan Soekarno. Soekarno is een dubbelhartige figuur. Het nieuwe kabinet neemt thans de zaken in handen over zijn hoofd heen. Het bestaat voor een groot deel uit belangrijke socia listische figuren, die op den langen duur misschien minder gematigd zullen blijken dan Soekarno, en gedeeltelijk uit perso nen, die een verzoening met de Hollan ders steunen. Het is mogelijk, dat de be sprekingen met de Nederlanders thans soepeler zullen verloopen. maar op den duur kan dit kabinet toch een grootere bedreiging voor de Nederlandsche sou- vereiniteit vormen. Er zijn nu een aantal leiders verschenen, knapper en eerlijker, maar minder populair dan Soekarno. Zij zijn evenwel voor een belangrijk deel Su- matranen en daar Sumatraansche politici er tot dusver nog nooit in zijn geslaagd een belangrijke rol op Java te spelen, zal dit mogelijk hun macht verlammen. Eén ding is echter reeds volkomen zeker, dat Soekarno den slag feitelijk heeft verloren, daar het kabinet elke beslissing langs hem heen kan nemen. De „Merdeka" begroet het kabinet en zegt de medewerking der geoesle bevolking toe „mits men zeker ervan kan zijn, dat er geen overeenkomst met de Nederlanders zal worden geslo ten". Aan verdere mededeelingen van Un. Press is nog ontleend, dat op Midden- Java een groot aantal Europeanen en Inclo-E'.iropeanen door hongersnood wordt bedreigd. Zij zijn opgesloten in Wonosobo en ontvangen geen voedsel. De nationalisten zouden zich meester hebben gemaakt van de onderaardsche Japansche wapenopslagplaatsen op het Dieng-plaleau op O. Java. In Magelang zouden zij een nieuwen opstand voorbe reiden. Kinderen van nauwelijks 14 jaar ziet men met geweren loopen. De gevan genis is vol Europeanen en Indo-Europea nen, beschuldigd van anti-republikeinsche activiteit. Tn Djokjakarta zijn 1700 Europeanen als gijzelaars opgesloten, met 700 Japanners. Honderden Indonesiërs zoeken een toe vlucht in het interneeringskamp der Ne derlanders uit vrees voor hun landgenoo- ten. In Batavia worden vele Europeanen en Indo-Europeanen, ouderen en kinderen, ontvoerd. Alle pogingen om de ontvoer den op te sporen zijn tot nu vruchteloos geweest. Sjarir. Sjarifoedin en 3 andere leden van het kabinet zullen naar Soerabaja gaan om daar de toestanden te onder zoeken. De houding van Amerika. De New York Times verneemt uit Wash ington van goed ingelichte zijde dat de Vereenigde Staten ten aanzien van Java geen politiek hebben en dat er met be trekking tot-de situatie aldaar geen geal lieerde besprekingen hebben plaats gehad. Men beschouwt het als een militaire aan gelegenheid. Noch Nederland, noch Enge land hebben de meening van de Veree nigde Staten gevraagd: en verwacht wordt dat deze ongevraagd niet gegeven zal wor den. De grondgedachte van onze meening Britsch-Amerik. commissie voor Palestina De Britsche minister van Bultenlandsche Zaken Bevln heeft in het Lagerhuis een of- fielecle verklaring afgelegd over de Joodsche kwestie, die hij een groot mensehelijk vraagstuk noemde. Palestina kan dit vraag stuk niet geheel oplossen, doch in elk geval een bijdrage leveren. Indien de Joodsche Immigratie bevorderd wordt, moet ervoor ge zorgd worden, dat de rechten en de posi tie van de andere bevolkingsdeelen niet worden geschaad. Ook ten aanzien van de Arabieren beeft de Britsche regcering ver plichtingen. Pogingen om Joden en Arabie ren tot samenwerking en vrede te brengen, zijn alle vergeefscli geweest. De Britsche regeering. zoo verklaarde Bevln. heeft besloten de regeering der V.S tot samenwerking ln deze aangelegenheid uit te noodigen. De uitnoodiging ls aan vaard. Een gemeenschappelijke commissie zal een onderzoek Instellen naar de poli tieke. economische en sociale omstandig heden in Palestina met betrekking tot de Joodsche immigratie en vestiging en de omstandigheden van de menschen die er reeds wonen. Ook zal de commissie onder zoeken. of het mogelijk Is dat Joden zonder verdrukking verder leven in de Europeesche landen, waar men hen vervolgde. In overleg met Joden en Arabieren zal men streven naar een algeheele oplossing van het vraag stuk. Eventueel zal deze aan de Vereenigde Volken worden voorgelegd, over de kwestie Java is dat er bij ons geen twijfel bestaat over de souvereini- teit van de Nederlandsche regeering over Oost-Indië, evenmin als de Ver. Staten de Fransche souvereiniteït over Indo-China aanvallen of de Britsche over Malakka. Honderdvijftig dooden Vrouwen- en kindertransport overvallen Volgens een bericht, dat afkomstig is van het Geallieerde hoofdkwartier in Ned. Indië, zjjn honderdvijftig vrouwen en kin deren in vrachtauto's levend verbrand of doodgeschoten, toen het konvooi, dat hen uit het gebied van Dharmo (Soerabaja) evacueerde, door Indonesiërs werd aange vallen. Het convooi werd twee uur lang ver dedigd. De troepen drongen in eenige hui zen door. waar zij enkele vrouwen en kin deren onder konden brengen. De Indone siërs gebruikten handgranaten tegen de voertuigen. Zes vrachtauto's, waarin nog vrouwen en kinderen waren, geraakten in brand. Twee vrouwen en twee kinderen werden met zwaarden vermoord. Dit be richt werd opgemaakt uit mededeelingen van ooggetuigen. Nationalisten op Celebes loyaal Voor Radio Makassar heeft N'aja Dodin Daeng Malewa, leider der nationalisten op Celebes. waar de politieke toestand aan vankelijk even verward was als op Java, verklaard dat hij bereid is met de Neder landers samen te werken, indien zjj in derdaad begrüpcn dat zij den kolonialen geest dienen prys te geven en dat zij de Indonesische bevolking op eik gebied als gelyke dienen te beschouwen. „W0 zijn niet gekant tegen den persoon der Neder landers. doch tegen den kolonialen geest en tegen hun gevoel van meerderwaardig heid." Malewa deelde ten slotte' mede. dat de nationalisten op Celebes in gezamenlijk overleg besloten hebben tot samenwerking met de Nederlandsche regeering op basis van de radiorede van Dr. van Mook te Sydney. Nederlandsche mijnenvegers De Nederlandsche mijnenvegers, die op weg zijn naar Indië, zijn Gibraltar ge passeerd. Na aldaar een dag te zijn ge bleven, zijn de schepen in convooi naar Malta vertrokken: de reisduur werd op zeven dagen geschat. Hieruit is af te lei den, dat de reis naar Indië korter zal du ren dan men oorspronkelijk aannam. Op hun route hebben de mijnenvegers met zeer slecht weer te kampen gehad, waardoor zij een Spaansche haven moes ten aandoen. De verwachting is, dat de mijnenvegers over ongeveer een jaar terug zullen zijn. Een foto van de ongeregeldheden in Batavia. Britsche troepen l>e\vaken een openbaar gebouw tegen aanvallen van extremisten. (P.) verloopt langzaam Vermijding van gevaren voor burgerbevolking Volgens officieele mededeelingen ver loopen dc operaties in Soerabaja op me thodische wijze. In weerwil van onge regelde fanatieke aanvallen van extremis ten worden alle voorzorgen genomen om de gevaren voor dc burgerbevolking te ver mijden. Slechts een zeer geringe strijd macht wordt gebruikt om de extremisten uit hun versterkte stellingen te verdrijven. Men hoopt, dat de bezetting der stad kan worden voltooid zonder een herhaling van het bombardement door zee- en luchtstrijd krachten. Het resultaat zal echter zijn, dat het proces langzaam verloopt. Een Chineesch vertegenwoordiger had een ontmoeting met generaal Mansergh en zocht contact te krijgen met de Indone siërs, bij wie hij erop aandrong den nutte- loozen tegenstand te staken. In tegenstel ling hiermede berichten de nationalisten, dat de Chineesche gemeenschap zeer wel gezind is. De extremisten hebben een be roep op de Chineesche regeering gedaan om de Chineezen te redden, Het Chinee sche kwartier te Soerabaja is n.l. het too- neel geweest van den felsten strijd. Vol gens Chineesche opgaven zouden alleen Dinsdag al 50 personen zijn gedood. Vol gens een onderzoek van 't Britsche hoofd kwartier bleek echter slechts 1 vrouw te zijn gedood en een aantal anderen gewond. Strooibiljetten zijn op verschillende pun ten op Java, Bali en Madoera uitgeworpen waarin een boodschap stond over de ge beurtenissen in Soerabaja. Een offensieve verkenningsvlucht werd uitgevoerd boven een gebied, waar men vermoedde, dat zich tanks bevonden. Volgens niet-officieele schattingen is de totale sterkte der Indonesiërs tusschen de 15.000 en 18.000 gewapende manschappen, met inbegrip van de politie. De organisa tie dezer strijdkrachten is maar zeer ma tig. Een plaats ten zuiden van Grisee werd door den torpedojager Carron beschoten, omdat de Indonesiërs daar bezig waren met het gereed maken van geschutssteliin- gen, van waaruil ook het vlaggeschip van vice-admiraal Patterson onder vuur zou kunnen worden genomen. De voornaamste gebouwen van Soera baja bevinden zich binnen het Geallieerde gebied. De Britten rukken aan beide zij den van de Kalimas op. Hun operaties worden bemoeilijkt door de noodzaak zorg tc dragen voor 8000 Nederlandsche en ïn- do-Europeesche vluchtelingen, die zich tusschen de linies bevinden. Seyss zonder verdediger? De Amerikaansche nieuwsdienst in Duitschland meldt, dat de Oostenrijksche advocaten hebben geweigerd om op te treden als verdedigers voor de Oosten rijksche oorlogsmisdadigers Seyss Inquart en Ernst Kalter.brunner bij het proces in Neurenberg. De Weensche orde van advo caten heeft een resolutie aangenomen, waarin de Oostenrijksche advocaten „ont heven worden van iedere verplichting op te treden als verdediger voor Oostenrij kers, die „door hun hooge positie in het Duitsche rijk hun Oostenrijksche burger recht hebben verspeeld". VELSEN Afhalen van nieuwe bonkaarten. Voor het afhalen van nieuwe bonkaar ten zijn aan de beurt te Santpoort: Vrij dag 16 November de letters E tot en met K en Zaterdag 17 November de letters L tot en met N. Afhalen in het Badhuis, Wiistelaan. Het bureau is Zaterdag ge opend van 912 uur. IJMUIDEN Oliekleeding alleen voor de visscherij. Het bureau van de Vakgroep Groothan del in Vïsch had zich gewend tot het Rijks bureau Distex met het dringende verzoek oliekleeding ter beschikking te stellen voor de arbeiders van de groothandel be drijven. Hierop is bericht ontvangen, dat heinas niet aan dit verzoek kan worden voldaan. In verband met de nog steeds precaire textielpositie is het het bovenge noemd rijksbureau slechts morrelïjk olie kleeding ter beschikking te stellen van de visscherij. De nieuwe vischkaart. In verband met de invoering van visch- kaarten deelt De Visscherijwereld mede, dal de aanwijzing van een bon een plaat selijke aangelegenheid is. Nadat het Bedrijfschap voor VisscheriJ- producten een bepaalden distributiekring een toewijzing voor visch zal hebben ver leend, zullen burgemeester en wethouders van de gemeente, die voor het in ont- vangstnemen is aangewezen, hiervan ken nis geven aan het plaatselijk distributie^ kantoor en in samenwerking daarmede een bon aanwijzen, waarop de visch ver krijgbaar wordt gesteld. Het rantsoen per bon is voorloopig vast gesteld op 300 gram versche zeeviseh. 150 gram versche zeeviseh in mooten, 150 gram gerookte visch, 100 gram gefileerde ge rookte visch. Zilveren jubilaris aan de Hoogovens. De heer J. H. Meijer, chef van de afd. Vervoer van de Kon. Ned. Hoogovens en Staalfabrieken N.V. herdacht 13 Nov. j.L het feit, dat hij 25 iaar geleden in dienst trad bij de Hoogovens. De huldiging vond plaats in de eantine van Walser ij-Oost. Naast den jubilaris hadden zijn echtgenoote en kinderen even eens plaats genomen op het met vlaggen, planten en bloemen versierde podium. Het woord werd gevoerd door directeur Lr. A. H. Ingen Housz. den bedrijfsdirecteur ir. Spies, den heer Wiersma. chef van Ha vens en Transport, den heer Verswijveren, namens de arbeiders van Meijer s afdee- ling door de heeren Heiloo en Tuinstra, door den heer Bongers, chef van de Tee kenkamer en door den heer Van Eyk, voor zitter van ,,de Gieteling'. Vele geschenken vielen den heer Meijer ten deel (zelfs een groot radio-toestel was onder de cadeaux) en menig hartelijk en geestig woord werd tot den zilveren jubilaris gesproken. De heer Meijer dankte geroerd voor het grootscht feest. De ruim 250 aanwezigen kregen daarna gelegenheid den heer en mevr. Meijer de hand te drukken, waarna het gezelschap nog geruimen tijd, onder het genot van door de directie aangeboden versnaperin gen, bijeen bleef. Men wil veiligheidseischen der Sovjet-Unie weten Naar te Washington verluidt, houden Truman, Attlee en Mackenzie King zich nu bezig met het opstellen van het communi qué, dat binnen 24 uur verwacht wordt. Volgens welingelichte bronnen zou Attlee zeer geporteerd zijn voor het houden van een nieuwe „big three"-conferentie en men verwacht ook flat dit bet belangrijk ste resultaat zal zijn van dc huidige be sprekingen. Voor het eerst sinds het begin der be sprekingen zijn nu ook de Amerikaansche plannen, die ongeveer parallel loopen met «le Engelselie. ter sprake gekomen. Ten eerste zou Truman de definiücvc vaststel ling wenschen van de veiligheidseischen der Sovjet-Unie, vóór de atoomgeheimen aan de internationale organisaties uitge leverd worden. Ten tweede wederom het voorstel van Truman om de atoombom bui ten de wet te stellen. Naar verluidt is naar Atllee's meening dit voorstel niet zeer reëel, omdat in geval van oorlog de aan valler niet zou aarzelen van elk wapen ge bruik te maken. Het Amerikaansche plan wil ten derde in het kader van de Ver eenigde Volken een nieuw lichaam instel len, dat als bewaker van de atoomgeheimen moet optreden in plaats van den Veilig heidsraad. Dit lichaam zou tevens worden brlasi met het beheer van alle militaire gehei men in dc toekomst. Men heeft overigens niet den indruk dat dit plan Trumans ab solute politiek weergeeft, doch dat het meer voorstellen zyn, die in den loop der besprekingen zyn opgekomen. _j

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 1