IJmuider Courant Advocaten Van Mook: Conferentie is dringend noodig De Gaulle afgetreden 30 Schuldigen in proces-Belsen 1 ^-"- Voorlichting te Haarlem. Kennemer Editie van Haarlems Dagblad Abonnementen P. wee* 3I c. Directeur-Hoofdredacteur: Robert Pecreboom per kwartaal 4.- 410c Jaargang No. 18182 Bureaux: Kennemerlaan 154, IJmuiden - Telefoon 5437 Te Haarlem: Gr. Houtstr. 93 Telefoon 10724 .een rechter mag het schuldig over een verdachte uitspreken, voordat de ver dediging gelegenheid heeft gehad de „rech terlijke twijfel aan de schuld en aan de ma-.e van schuld van zijn cliënt zoo hoog mogelijk op te voeren." Dit placht een vermaarde Leidsche hoog leeraar in het strafrecht, prof. mr. Blok, zijn studenten in te prenten. Een van hen, mr H. van Krimpen, herinnert eraan in een betoog in Je Maintiendrai. Het is hem in de pen gegeven door uitlatingen van een anderen professor Blok, hoogleeraar in de kunstgeschiedenis te Utrecht, die in het blad Pen Gun ondeskundige dingen heeft bev/eerd over advocaten, die politieke ver dachten verdedigen. „Er bestaat in Neder land helaas weinig litteratuur over het beroep van advocaat", zegt mr. Van Krim pen en men kan hem dit „helaas" nazeg gen. eraan toevoegend dat in Nederland blijkbaar veel meer gedaan zal moeten worden aan rechtsphilosophie. Opdat meer menschen gaan begrijpen, welke de grond slagen van het Recht eigenlijk zijn. waar om die in den loop van eeuwen zijn be vestigd en erkend en hoe roekeloos en aan matigend het is. ze maar overboord te willen gooien in een periode, waarin veler geestelijke rust en bezonnen oordeel, ten gevolge van een oorlog, tijdelijk geleden hebben. Maar die paar kleine boekjes van over leden grootmeesters in het vak zijn er dan toch. Mr. Van Krimpen zegt, dat prof. Blok-de-kunsthistoricus ze waarschijnlijk niet gelezen heeft en ongeremd door eenige kennis van het probleem, waarover hij schreef, het woord heeft genomen. Wellicht zal hij. Van Krimpen, zich met tertijd eens kunnen revancheeren door op dezelfde wijze over de Egyptische pyra- miden te schrijven en wellicht zal de pro fessor in de kunstgeschiedenis hem dan de eer aandoen, kantteekeningen bij zijn ge stamel te schrijven. Na deze zachtzinnige inleiding licht mr. Van Krimpen de taak van den advocaat uitvoerig toe. Hij merkt op, dat deze zijn taak tracht te volbrengen zonder vooroor deel en de meening huldigt, dat het straf proces zoo is als het is omdat het de beste waarborgen biedt, dat de rechter zich een juist oordeel vormt over de gedragingen en motieven van den verdachte. Want tienduizenden politieke gevangenen zijn nu alleen nog maar verdachten en dat geldt ook in die gevallen, waarin nauwe lijks of zelfs in het geheel geen twijfel aan hun schuld kan bestaan. Als zij door den rechter schuldig zullen worden bevonden, ziet de advocaat zijn taak in voorlichting van den rechter aangaande de strafmaat. Daarbij kunnen de motieven van den verdachte van groote beteeken is zijn. Al kan men zich niet begrijpen hoe iemand ertoe is gekomen voor den vijand te gaan vechten, toch zullen velen meer respect voor zoo'n man hebben dan voor dien an der, die zorgde buiten schot te blijven maar als bunkerbouwer, wapenhandelaar of inkooper voor de weermacht goed wist te verdienen. Dit is een voorbeeld waarmee mr. Van Krimpen de taak aangeeft, die zich voor een advocaat ook bq de berechting van onmiskenbaar-schuldigen voordoet, Het menschelijk individu toont trouwens tal- looze varianten en vraagt daarmee tallooze verschillen in beoordeeling. Verzachtende omstandigheden, die in een bepaald geval totaal ontbreken, kunnen zich bij een an der geval met dezelfde tenlastelegging voordoen. Dan behoort de strafmaat ver schillend te zijn. schrijf opnieuw over dit onderwerp en citeer er een vakman bij. omdat zoo veel menschen nog maar altijd niet schij nen te begrijpen, welke zuivere rechts beginselen op het spel staan en dat de handhaving van die beginselen noodig is .voor de algemeene rechtszekerheid. Licht men er de hand mee, dan komt alles op losse schroeven te staan en is niemand meer zeker van Recht in den staat, waar in wij leven. Mr. v. Krimpen legt er den nadruk op, dat de man-in-voorarrest slechts verdachte en dus geen bij-voorbaat-veroordeelde is en dat dit ook geldt in die gevallen, waarin nauwelijks of zelfs in het geheel geen twijfel aan schuld kan bestaan. Ik zou dit willen verbinden aan een der ergste gevallen die wij kennen: dat van Seyss- Inquart, den ex-verrader van Oostenrijk en ex-Rijkscommissaris in Nederland, aartsbedrieger. Hij zit gevangen in Neu renberg en zal straks moeten terechtstaan in het proces tegen de groote oorlogsmis dadigers. Ik heb van dien man zoo'n af keer, dat het mij hindert zijn naam neer te schrijven. Maar toch ben ik het er niet mee eens dat de Oostenrijksche advocaten hem niet verdedigen willen. Hun Orde heeft dit standpunt als juist erkend. Maar het is verkeerd. Ik verwacht dat als deze man ook in ons land nog terecht zal moe ten staan hetgeen waarschijnlijk is de Nederlandsche balie dit voorbeeld niet zal navolgen en dus toonen, haar taak beter te begrijpen. Want al is Seyss- ïnquart schuldig aan duizend misdrijven en al voorzien wij allen, dat de rechter hem schuldig zal verklarentoch moet ook hij een advocaat hebben, in naam van het Recht, van de Rechtszekerheid, die ook in ons land zoo zwaar geleden heeft, maar die wij moeten en zullen herstellen en van de Beschaving, die wij redden zul len. Want wij zijn geen Duitschers. B. P. Dr. H. van Mook heeft op een perscon ferentie verklaard: „Naar mijn meening is de eenig mogelijke oplossing voor wat op Java gebeurt gelegen in de samenwer king tusschen Indonesiërs en Nederlan ders. Als de volgende bijeenkomst lang wordt uitgesteld, zou dit niet allten on aangenaam maar ook schadelijk zijn, daar de situatie op Java snel slechter wordt. Van mijn kant heb ik alles gedaan om het contact te leggen, maar er is voortdurend van extremistische zijde druk geoefend om dergelijke besprekingen te voorkomen. Het uitstel van de bijeenkomst van Don derdagavond is te wijten aan het feit. dat niet alle leden van Sjarir's nieuwe natio nalistische groepeering aanwezig waren te Batavia. Ik hoop nog steeds dat de bijeenkomst binnen enkele dagij zal kun nen worden gehouden, aangezien er een dringende noodzaak toe bestaat". De heer Van Mook zeide verder, dat hij verschillende leden van het nieuwe kabi net als bekwame menschen kende. „Dar- mawan was door ons bestemd om het hoofd te worden van het industrieele bu reau in de plaats van wijlen den heer Sitson, Soenano Kolopakeng was advi- seerend lid van de Volkscredietbank. Moeila was lid van den Volksraad. De an deren, die ik niet ken, zouden wel op de zelfde hoogte kunnen staan". In ant woord op vragen zei Van Mook, dat de Generaal De Gaulle heeft zijn pogingen om een regeering te vormen opgegeven, en de constitueerende vergadering ervan in kennis gesteld, dat hjj aftreedt als hoofd van de regeering. De constitueerende vergadering zal Maandag bijeenkomen. De regeering zal de loopende zaken blijven behandelen tot een nieuwe regeering zal zijn opgetreden. Dit aftreden is een gevolg van het con flict tusschen De Gaulle en de communis ten, dat klaarblijkelijk meer omvat dan alleen de kwestie der portefeuille-verdee ling. Uit een brief, welken De Gaulle Don derdagavond aan Maurice Thorez heeft geschreven, blijkt duidelijk, dat De Gaulle van de communisten de verzekering ver langd heeft, dat eventueele communisti sche ministers in aangelegenheden van buitenlandsche politiek niet te zeer onder invloed zouden staan van de buitenland sche politiek der Sovjet-Unie. De heerschende meening is, dat geen re geering kan worden gevormd zonder de communisten, maar de publieke opinie wordt sterk beheerscht door de populari teit van De Gaulle. Eischen communisten de leiding? Op het politieke bureau van de Fransche communistische partij zijn Vrijdag bespre kingen gevoerd over de situatie welke ontstaan zou ingeval van een aftreden van De Gaulle. Men legde daar nogmaals den nadruk oo de vastbeslotenheid der com munisten tot het aanvaarden van volledige verantwoordelijkheid in een regeering, welke in overeenstemming met de uitsla gen der verkiezingen van 21 October zal worden gevormd. In politieke kringen te Parijs meent men hieruit te moeten op maken. dat de communisten voornemens zijn aanspraak te maken op de leiding bij de vorming van een nieuwe regeering. De communistische afgevaardigden heb ben Vrijdagmiddag ook een bespreking ge had met socialistische afgevaardigden. De a.s. bespreking de republikeinen er van in kennis zou stellen, hoever de Neder landers bereid waren te gaan, maar hij wilde verder geen mededeelingen over deze kwestie doen. Hij verklaarde voorts met betrekking tot den economischen toestand, dat er voor hongersnood ge vreesd moet worden. Zijn regeering zou echter zeker geen voedsel en medische voorraden voor de Indonesiërs achtrhou- den, als middel om haar voorwaarden te bekrachtigen. Van Mook verklaarde ten slotte: „maar er moet een zekere mate van wet en orde heerschen om te verze keren, dat deze voorraden werkelijk die genen bereiken, die het noodig hebben". Hij legde er ook den nadruk op, dat on der de tegenwoordige omstandigheden ook verzekerd moest kunnen worden, dat de voedselvoorraden op Java op eerlijke wijze gedistribueerd en niet gestolen moesten worden, daar veel landen te kampen hebben met het rijsttekort in Zuid-Oost-Azië. Weerbericht Matige, in het Z.W. des lands vrij krachtige wind tusschen Oost en Zuid- Oost, licht tot halfbewolkt, droog weer, nog eenige verdere stijging van tem peratuur. communist Bonte zeide den journalisten: „Wij zullen niemand, welke positie hij ook bekleedt, toestaan dat hij zich vergrijpt aan onze partij en onze eer. Wij zullen ter verdediging van onze partij vechten, zelfs bloedvergieten." Het partijbestuur van de socialistische partij, dat gisteren bijeenkwam, heeft het volgende communiqué juitgegeven: „Na een onderzoek van de politieke situatie heeft het bestuur besloten zijn stem aan de formule van een driepartijenregeering. van den Nationalen Raad van het Verzet, die door de drie groote partijen aanvaard is, te blijven verleenen." De Nationale Verzetsraad heeft een mo tie gepubliceerd, waarin hij verklaart, dat de constitueerende vergadering in Frank rijk het bevoegde orgaan is om den volks wil te vertegenwoordigen, zooals uitge drukt krachtens de algemeene verkiezin gen en waarin hij er aan herinnert, dat de eenheid van Frankrijk over het pro gramma van den Nationalen Verzetsraad een onmisbaar moreel element is voor den wederopbouw van het land. Veertien verdachten van de 44, die te Lüncburg in het proces-Belsen terecht «tonden, zijn vrijgesproken. Van de andere beschuldigden werd de schuld vastgesteld. De vrygesprokenen zullen voorloopig in hechtenis worden gehouden, totdat over hun toekomst beslist kan worden. Zij die schuldig bevonden zjjn kunnen alleen ter dood worden veroordeeld, indien twee derde deel van de leden van het Hoof hier in toestemt. O.m. zijn schuldig verklaard: Kramer, dr. Klein, Weingartner. Hossler, Irma Gre- se, Johanna Bormann, Elisabeth Volken- Onmenscheli j kheden te Dachau Op den tweeden dag van het proces tegen de beulen van het concentratiekamp Dachau is getuigenis afgelegd door den Tsjechischen dokter Blaha, die als politiek gevangene in het kamp heeft vertoefd. Hij vertelde dat gevangenen in groote, klok- vormige toestellen werden geplaatst en daarin blootgesteld aan verschillende luchtdrukken De meesten waren na een dergelijke proefneming dood of stervende. De lichamen werden dan haastig naar de snijkamer gebracht, en zelfs van hen die nog leefden werden de inwendige organen verwijderd en snel naar München ver voerd voor pathologisch onderzoek. Blaha zed had zes a zevenduizend lijkschouwin gen moeten verrichten. Verder zeide hij, dat de huid van de slachtoffers chemisch werd bewerkt en gebruikt voor de ver- vaardig.ng van handschoenen, tasschen en dergelijke artikelen voor de SS-bewakers en hun relaties. Sommige SS-lieden be waarden speciaal bewerkte hoofdhuiden als „souvenirs". T sj'oenking-troepen in Mandsjoerije Door het hoofdkwartier van het Chinee- sche regeeringsleger is medegedeeld, dat regeeringstroepen door den Grooten Muur Mandsjoerije zijn binnengetrokken, aldus meldt een uit Tsjinwangtao ontvangen deze actie de eerste penetratie over land telegram. Volgens de mededeeling volgde van regeeringstroepen in Mandsjoerije op het terugtrekken van de communisti sche strijdkrachten uit de stad Sjanhai- kwan. bij het eindpunt van den muur aan de kust gelegen. Verder werd nog gezegd, dat er geen zware gevechten waren ge leverd. Zwitserland ontkent beschuldigingen De Zwltsersche regeering heeft geant woord op de Amerikaansche beschuldigin gen, dat de Zwitsersche nationale bank de Duitsche oorlogsinspanningen gesteund zou hebben en Duitsche oorlogsbuit ver borgen zou hebben. De chef van het mini sterie van buitenlandsche zaken Stucki, heeft heftig tegen deze aanvallen gepro testeerd en verklaarde, dat bepaalde ac tiva van de Deutsche Reïchsbank tot een bedrag van 10.128 000 Zwitsersche francs bestemd waren om in Zwitserland Duit sche staatsschulden te betalen aan Zwit sersche crediteuren. Bovendien hebben 18.000 Duitschers een bepaald bedrag uit de geblokkeerde gelden ontvangen, omdat zij anders van honger zouden zijn omge komen of ten laste zouden zijn gekomen van de Zwitsersche liefdadigheid. Da Geallieerden hadden volgens Stucki geen recht op de Duitsche activa in Zwitserland en hij hoopte dat er geen twijfel overbleef aan het feit, dat Zwiserland het eerste recht op deze activa had. De Zwitsersche regeering heeft de beschuldigingen ont kend. IJMUIDEN Groote Kabeljauw-vangst van voormalige reddingboot De voormalige reddingboot de Prins der Nederlanden, die al geru-.men tijd als kust- visscher dienst doet, heeft op haar laatste reis bewezen, dat zij ook in haar nieuwe gedaante goed werk kan verrichten. Het scheepje was Donderdagmorgen aan den afslag met niet minder dan 30 groote kis ten en 10 kisten kleine kabeljauw resp. inhoudende 125 en 50 K.G. Voor deze reis, die slechts één etmaal had geduurd werd bijna 2500 besomd. Muntgaspenningen Met ingang van heden zijn muntgas penningen ook verkrijgbaar van 10-12 uur bij J. Hoogerbeets, Fazantenlaan 22, A. F. v. d. Boogaard, Paulus Potterstraat 30 ei» H, Jansen, Groeneweg 5, allen IJmuiden- Oost en bij F. Brassinga, Zeeweg 296, Driehuis. rath en Hilde Lobauer. In het geheel werd over 30 van de 44 verdachten het „schul dig" uitgesproken. De verdachten moesten een voor een op staan om het over hen geveld oordeel aan te hooren. Kramer hoorde het „schuldig" aan zonder eenige uiterlijke bewogen heid, hij ademde slechts diep en ging weer snel zitten. Even onbewogen reageerde dr. Klein. Weingartner daarentegen viel met gesloten oogen op zijn zitplaats terug en Hossler bleef staan, alsof hij door den bliksem was getroffen. Irma Grese even aarde Kramer in onbewogenheid, maar de andere vrouwelijke schuldigen snikten* Tijdens zijn bezoek aan Iïelgië werd Minister Winston Churchill benoemd tot Doctor Honoris Causa van de Hoogescholen van Brussel en Leuven. Na de rede van den Rector ontving Winston Churchill uit handen van den Rector, Prof. J. Cox, dc bul met de bijbcliooremle versierselen. (P.) Conflict met Communisten niet opgelost

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 1