Tweede bijeenkomst Boeken De Gaulle werpt zijn persoon weer in de weegschaal Elf Belsen-beulen ter dood veroordeeld 00e Jaargang No. IRIS» I I v 1 "V* g 1 T V* "W5^ 4" Maandag 19 November 1915 Bureaux: Kennemerlaan 154, i. J III 1 J I V M I V 3 Ljl I V A III. Uitgave van de Stichting IJmuiden - Telefoon 5437 Voorlichting te Haarlem. Te Haarlem: Gr. Houtstr. us Kennemer Editie van Haarlems Dagblad Ab,P week 3. c. Telefoon 10724. Directeur-Hoofdredacteur: Robert Peeceboom per kwartaal 4. X\7 IJ hebben gebrek aan boeken. Een- voudiger kan het niet uitgedrukt wor den. En het wordt gevoeld: het is een leelijk gemis. Nu St. Nicolaas nadert en van de vele aangekondigde uitgaven nog maar weinig verschenen is en dat dan nog in zoo kleine oplaag, dat tal van ge gadigden achter het net visschen dringt de ernst van dit tekort tot ieders besef door. Misschien bestaat wel de grootste be hoefte aan de litteratuur van de wereld der verbeelding. Die zou ik daarom voorop willen stellen. De wereld der werkelijk heid is genietbaarder als men zich af en toe aan haar onttrekken kan en de andere, die schooner is. beleven. Daarom geloof ik niet dat wij erg terug verlangen naar de psychologische roman, zeker niet in haar behandeling van pathologische ge vallen. Het wil mij voorkomen dat velen snakken naar een litteratuur waarin het zuivere en edele, dat toch ook in den mens-"h is, overweegt. Een litteratuur die de eenvoud erkent, die de stilte en de schoonheid liefheeft en mag ik het nog zeggen? teeder weet te zijn. Door boeken uit de wereld der verbeel ding zuren velen wat minder kwaadden kend over hun medemenschen worden. Want er heerscht niet alleen ruzie en achterdocht tusschen groote mogendheden, maar overal om ons heen, ook in dit kleine volk. dat zoekende is om zijn groote eigen schappen en zijn vertrouwen terug te vin den Fr zijn zulke boeken geschreven. Een vriend van mij las midden in den oorlog een novelle voor, die hij in gelukkige uren gewrocht had. Gevieren luisterden wij naar hem me» ingehouden adem en ver gaten den oorlog, de techniek en het la waai, die de hoofd-motieven van deze grove twintigste eeuw, maar niet die van de menscheüjke natuur zijn. De novelle is nog niet verschenen, even min als zoovele andere. Misschien moet zij wachten tot allerlei betoogen over oorlog voering. annexatie, economische plannen, Btaatkunde en zoo meer zijn voorgegaan. Ock ovei zuivering. Maar de beste metho de van zuivering is. den menschen weer wat vertrouwen in de menschen te geven. Opdat zij zien dat het leven schooner is dan wordt uitgedrukt in de vondst van de atoombom, in wraaknemingen en in het vulgaire streven van lieden, die in dure auto's rijden, met geld smijten en corrup tie plegen. Al zijn die lieden nog zoo slim. Zij zullen niet duren. Natuurlijk zijn ook andere boeken noo dig. Vooral buitenlandsche. En niet alleen de werken der bellettrie, maar ook diegene op zoo menig vakgebied, die ons alleen helpen kunnen om onzen achterstand, ver oorzaakt door vijf jaar afsluiting en toe nemende verlamming van activiteit, in te halen. Die achterstand is groot. Als ik sommige boeken zie, die wèl in de laatste maanden verschenen zijn, vraag ik mij af of de schrijvers niet beter hadden gedaan met te wachten, tot zij van de Amerikaan- 6che en Engelsche litteratuur op hun ge bied kennis hadden kunnen nemen. Wij waren in 1940 een modern volk, ondanks de fouten die ook in dit land begaan wer den. Wij waren „bij". Nu zijn wij achterop geraakt, ouderwetsch in onze kennis op haast ieder terrein en als volk. door onze langdurige afzondering, provinciaalsch. Dit klinkt niet prettig, maar alleen door het in te zien zullen wij er van verlost kunnen raken Het is onze schuld niet, dat wij leelijk in de versukkeling zijn geraakt. Toch zullen wij er alleen uit eigen kracht weer bovenop kunnen komen Tot den har den arbeid, daarvoor noodig. zal harde studie moeten behooren. Welnu de boekhande'aren hebben ons blij gemaakt met verlokkende boekenlijs ten. waarop wij konden inteckenen Sinds dien is er niets gebeurd. Hun schuld is hef niet. Zij zouden de belofte graag inlossen. En de regeering heeft ons nu laten weten, dat zij voor een zeker bedrag Engelsche en Amerikaansehe'boeken heeft besteld. Het bedrag ziet er groot uit, maar is. gezien de bestaande behoefte, bescheiden. De droe vige resultaten van 6ommige aankoopen van andere producten in het buitenland doen ons niet veronderstellen, dat het ver ouderde of anderszins onbruikbare boeken zullen zijn. Neen, wij zijn vol hoop. Maar wanneer komen zij? Het duurt wel erg lang. Mijn uiting van deze gedachten wordt minder bezield door ontevredenheid dan wel door den indruk, dat men zich in Den Haag nogal eens vergist in hetgeen drin gend noodig is. Men heeft een neiging om ambtelijke redeneeringen te volgen, die weinig rekening houden met de mensche- lijke ontwikkelings- en dadendrang. Niet temin kan die drang alleen ons er boven op helpen. De ambtenaren kunnen het niet. Zij kunnen de zaak alleen admini- streeren. En zonder de verdienstelijke mannen onder hen tekort te doen, moet ik herhalen dat zij veel te talrijk zijn en veel te veel administreeren. Ik vermoed dat dit ook de reden is, waarom de buitenlandsche boeken zoo lang uitblijven. R. P. Een extra Vleeschbon Voor de periode 19 November2 De cember wordt 100 gram vleesch (zonder been) extra beschikbaar gesteld Een blij vende verhooging van het vleeschrantsoen is nog niet mogelijk. Indonesische leiders kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden De bijeenkomst van Nederlandsche, Brit se he en Indonesische afgevaardigden begon Zaterdagavond te 8 uur precies (Batavia- tijd). Er werd aan deelgenomen door de volgende personen: dr. H. van Mook, dr. C. II. van der Plas, prof. F. M. baron van Asbeck (Nederland): Sjarir. Sjarifoedin, Poctoehena. Abdoel Karim (namens de „republiek Indonesië"). Behalve deze wa ren nog tegenwoordig van Britsche zijde: generaal Christison. Maberlcy Denning, Nery Walsh, nu de adviseur van het depar tement van buitenlandsche zaken bü gene raal Christison's hoofdkwartier, de briga de-generaals N'. D. Wingrove en MacLean. De heer J. Morsink was tegenwoordig als tolk, terwjjl ook de secretaresse van dr. Van Mook, mevr. R. Stokdjjk. alsmede een aantal Indonesische tolken en secretaris sen aanwezig waren. Als voorzitter fun geerde generaal Christison. De besprekingen hebben drie uur en drie kwartier geduurd. 7.ij werden door zeer betrouwbare Britsche zegslieden be schreven als „zeer teleurstellend". De In donesiërs vermeden het directe antwoor den op de vragen te geven. Nadat de dis cussie drie uur geduurd had. trokken zij zich terug om in een naastgelegen kamer te confereeren. Toen zij teruggekeerd wa ren werd het volgende communiqué uit gegeven: „Na voortgezette discussie wer den geen resultaten bereikt door het feit dat de Indonesische leiders op het oogen- blik niet in de gelegenheid zijn verant woordelijkheid te aanvaarden voor het Frankrijk verkeert in een nieuwe im passe. 171 e Gaulle en de communisten zijn op hun standpunt inzake de te vormen re geering blijven staan. De Gaulle heeft den communistischen leider o.m. gezegd: „Er zijn thans twee groote groepen in de we reld, de Sovjet-Unie en de Angel-Saksi sche landen. Gij en uw partij hebben ora u bekende redenen reeds namens Frank rijk gekozen. Ik wensch om mijn eigen redenen, dat Frankrijk een onafhanke lijke positie inneemt tusschen beide groe pen. Om deze reden kan ik u geen posten aanbieden, welke verband houden met de leiding van de buitenlandsche politiek, doch ik kan u iedere andere portefeuille aanbieden, welke betrekking heeft op den economischen wederopbouw van ons land". De Gaulle heeft nu in een brief aan den president van de Constituante. Felix Gouin, meegedeeld, dat hij zijn mandaat ter beschikking stelt. Hij voegt hieraan toe: „De eenige mogelijkheid, ilie ik heb om den wil van het Fransche volk te ver nemen, is, dat ik mijn mandaat ter be schikking stel van de Constituante. Ik heb de eer aan haar te vragen of zij dit man daat thans van mij terugverlangt of dat zij mijn opdracht bevestigt. Hiermee heeft de Gaulle dus de Consti tuante openlijk gevraagd zich voor of tegen hem te verklaren. Dit schept een heel andere situatie dan ontstaan zou zijn, indien het slechts erom ging een nieuwen candidaat aan te wijzen die de Gaulle zou moeten vervangen. Iedere afgevaardigde zal thans openlijk moeten verklaren of hij de partij van den generaal kiest of niet. Het zal voor de socialisten moeilijk zijn openlijk de Gaulle te desavoueeren, om dat zij zich de vorige week met algemeene stemmen voor hem hebben verklaard en sindsdien in tegenstelling met de com munisten in het geheel geen moeilijk heden met hem hebben gehad. Als nieuwe kabinetsformateur werd Gouin (soc.) genoemd, maar deze heeft reeds laten weten, dat hij een benoeming niet zal aanvaarden. De Gaulle heeft in een radiorede een uiteenzetting van de gebeurtenissen ge geven. De communisten hebben een bijeen komst georganiseerd van de leiders der drie groote partijen en hun een voorstel voor de vorming van een nationale re geering onder leiding der communisten voorgelegd. De M R P. wilde dit voorstel niet aanvaarden. De socialisten hebben uitgesproken, dat zij de vorming van een regeering van nationale eenheid onder de Gaulle onmogelijk achten en dat zij, indien de communisten en de M.R.P. aan hun standpunt blijven vasthouden, niet aan de eerste stemming voor de verkie zing van een nieuw hoofd der regeering kunnen deelnemen. Zij zouden zich echter was geen succes geven van definitieve antwoorden op de besproken vraagstukken. Verdere bijeen komsten kunnen binnen vijf dagen tege moet gezien worden." Het teleurstellend verloop wijt men al gemeen aan de moeilijkheden, die het In donesische .kabinet" in eigen kring on dervindt en niet alleen uit extremistische kringen. Hadji Salim is een van degenen, die z:ch het duidelijkste tegen den gang van zaken hebben uitgesproken. Hij heeft verklaard, dat Soekarno een psychologi- schen blunder heeft gemaakt door Sjarir dit kabinet te laten vormen, waarbij hij (Soekarno) zelf op den achtergrond is ge raakt. Er is nog steeds hoop op een rege ling van de kwestie door samenwerking tusschen Nederlanders en Indonesiërs, maar het lijkt, dat die juiste basis voor die samenwerking niet binnen korten tijd gevonden zal kunnen worden. Misschien duurt dit langer dan de economische toe stand op Java wel zal kunnen verdragen. Het hoofdpunt van de bespreking was de verklaring van dr. Van Mook. Een tweede hoofdpunt was de poging ten op zichte van de omstandigheden op Java een vorm van samenwerking te vinden. In beide kwesties verklaarden de Indonesiërs dat zij nog niet lang genoeg in functie wa ren om de verantwoordelijkheid voor een antwoord op zich te nemen en dat zij de zaken nog niet gezamenlijk hadden kunnen bestudeeren. Zij 6telden in het geheel geen vragen, zelfs niet om naderen uitleg van Van Mook's verklaring. Aan het einde der bespreking verklaarden de Indonesiërs, dat deze „waardevolle opheldering" had ge bracht. Dit zeiden zij nadat zij met veel moeite waren overreed binnen 5 dagen een volgende bijeenkomst te houden. tegen een regeering van twee partijen blijven verzetten. De socialistische afge vaardigden hebben geen bindend mandaat gekregen voor de keuze van een nieuwen formateur. De linkervleugel zou de com munisten willen steunen, de rechter zou geen breuk wenschen met de M.R.P. Zaterdag bracht H.K.H. Prinses Juliana een bezoek aan Zwolle, waar zij een ver gadering bijwoonde van bet Provinciaal Bestuur van Nederlands Volksherstel en H.A.R.K. De Prinses bij aankomst aan het stadhuis waar de vergadering gehouden werd. (P.) Zaterdag zijn de vonnissen geveld in het proces Bclsen. Veroordeeld tot den dood door ophanging zijn: Kramer, dr. Klein, Peter Weingartner, Fr. Ilöszler, Irma Gre- se, Elizabeth Volkcnrath. Juana Bormann, Wilhelm Dor, Ansgar Pichen, Karl Fran kisch en Franz Sterfel. (Voor Dor. Pichen en Frankisch luidde de uitspraak doodvon nis, zonder de toevoeging door ophanging.) Veroordeeld tot levenslange gevangenis straf: Erich Zodel. Veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf: Otto Kulessa. Heinrich Schreirer, Wladislaw Ostrowski. Herla Ehlert en Helena Kopper. Tot 10 jaar ge vangenisstraf zjjn veroordeeld: Anton Aurdziej, Herta Bothc, Use Forster, Ger trude Saucr. Stanislawa Staroska, Juana Roth. Irene Haschkc. Hannah Hampel en Hilde Lobauer. Tot 5 jaar gevangenisstraf 1 Het woord is aan.... d'A 1 e m b e r t: De tempel van den roem wordt bewoond door dooden die er tijdens hun leven niet in waren en door eenige le venden, die er bijna allen, wanneer zij sterven, uit worden gegooid. Communisten trekken terug van Chineeschen muur Nadat vier divisies regeeringstroepen zich in het bezit hebben gesteld van Sjanhai- kwan. de invalspoort van Mandsjoerije, trekken de communistische troepen snel terug uit hun stellingen langs den Groo- ten Muur. De regeeringstroepen zijn door Amerikaansehe schepen te Tsjinwangtao aan land gezet. Volgens het communisti sche blad „Nieuw China" zouden de com munisten nieuwe stellingen gaan betrek ken te Tsjinsjien in Mantsjoerije, honderd zestig kilometer ten Noord-Oosten van Sjanhaikwan aan de spoorlijn van Peking naar Moekden. IJMUIDEN Incidenten in het Visscherijbedrijf Maar ze werden bijgelegd Vijf trawlers, een achttal loggers, een groot aantal kustvisschers en daarbij nog een drietal loggers met versche haring hadden Zaterdag de markt overvoerd met visch, waardoor er voor de havenarbeiders en de vischknechts volop werk was. De geheele arbeidsreserve moest worden in gezet en zelfs toen kwam men nog handen tekort. Deze laatste dag vormde het slot van een stille week, waardoor er voor de arbeids reserve, gevormd door ongeveer 160 losse havenarbeiders en 100 losse vischknechts, weinig of geen weik was geweest. Het fe:t. dat nog steeds vele havenarbei ders geëvacueerd zijn en daardoor niet vóór half zes in IJmuiden kunnen zijn, tengevolge waarvan met het lossen der schepen niet meer zooals voorheen 's nachts 12 uur begonnen kon worden, was de oor zaak van het eerste conflict. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag lagen er twee loggers met resp. 20 en 100 kisten versche haring aan den afslag. De factoor liet deze haring buiten de haven arbeidersregeling om lossen, zoodat toen de havenarbeiders ln den afslag kwamen, hun werk a! gedaan was. De heer D Verbaan, voorzitter van den Centralen Bond van Transportarbeiders wees de:t betrokken factoor op de moei lijkheden, die door zijn optreden zouden kunnen ontstaan, daar de haring zeker niet door de vischknechts verwerkt zou worden. Om deze moeilijkheden te voorkomen be taalde de factoor het loslaon aan de haven arbeiders Een tweede incident werd veroorzaakt door de binnenkomst op Zaterdagmiddag 4 uur van de KW47, die 27 last steurhar:ng en 490 kisten versche haring aanveerde. Reeds eerder was namens den Centralen Bond aan de loggerfactoors medegedeeld, dat er 's middags na 4 uur. Zaterdagsmid dags na 1 uur geen schepen meer gelost zouden worden. De versche haring van dezen logger zou dus niet gelost kunnen worden er. tot steurharing verwerkt moe ten worden. Dit laatste was echter niet mogelijk, daar het schip geen zout meer had. Na gehouden besprekingen verklaar den de havenarbeiders zich in het belang der voedselvoorziening bereid, het schip te lossen. Heden zullen het bestuur van de vakgroep Vischhandel en dat van den Cen tra ien Bond opnieuw bijeenkomen om te trachten voor geschillen als deze een definitieve oplossing te vinden. veroordeeld: Mcdislaw Burguf en Ger trude Feist. Tot 3 jaar gevangenisstraf: Frieda Walter en tot 1 jaar gevangenis straf: Hilde Lisiewitz. Bovenleiding brandde door Hedenmorgen vroeg is op het traject den HaagLeiden nabij Voorschoten ten gevolge van kortsluiting de bovenleiding doorgebrand. Dit gaf natuurlijk de noo- dige vertraging er zijn 2 treinen in bei de richtingen uitgevallen maar in den loop van den morgen kon het euvel weer worden hersteld en ging het treinverkeer weer gewoon door. Zijn pogingen tot vorming van een kabinet mislukt

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 1