IJmuider Courant Nog deze week besprekingen? Het Oude Europa De Duitsche roof druppelt terug ^Vertraging der anti-Franco-verklaring Spaaks formatiepoging mislukt (We Jaargang: Xo, 18270 Bureaux: Kennemerlaan 154, IJmuiden - Telefoon 5437 Te Haarlem: Gr. Houtstr. 98 Telefoon 10724. Kennemer Editie van Haarlems Dagblad Directeur-Hoofdredacteur: Robert Pecreboom Maandag: 4 Maart 1946 Uitgave van de Stichting Voorlichting te Haarlem. Abonnementen: p. week 31 ct. per kwartaal f 4. IN 1933, het jaar waarin Hitler in Duitschland aan het bewind was geko men, verscheen de Nederlandsche verta ling van Ortega y Gasset's boek „De op stand der horden", waarin de Spaansche geleerde den toenmaligen toestand van Europa scherp analyseerde. Hij sprak van de gedrukte stemming die heerschte en schreef haar toe aan het feit, dat Europa zich tot veel krachtiger werkzaamheid in staat voelde maar door noodlottige slag- boomen weerhouden werd, haar uit te oefenen. Met „slagboomen" bedoelde hij de grenzen der verschillende landen. Hij zag de wanverhouding tusöchen de groote Europeesche productiekracht en de ver snippering van de politieke organisatie, waarin zij moet werken. Hij drukte het uit in dit beeld: „Het pessimisme en de moe deloosheid, die de gemoederen op het vasteland neerdrukken, gelijken veel op de terneergeslagenheid van een vogel van groote vlucht, die bij het uitslaan van zijn wieken zich wondt aan de tralies van zijn kooi." Dit verder analyseerend schreef hij: „De waarachtige toestand van Europa zou dus deze blijken te zijn: zijn luisterrijk en lang verleden heeft het tot een nieuwe levenstaak doen komen, waarin alles groo teren omvang heeft gekregen, doch tege lijkertijd zijn de in stand gebleven instel lingen van daL verleden dwergachtig klein en beletten zij den tegenwoordigen groei. Europa is tot wasdom geraakt als een sa menstel van afzonderlijke naties. In zekeren zin zijn de idéé en het gevoel van nationaliteit zijn kenmerkendste uitvin ding. Maar nu ziet Europa zich verplicht, zichzelf te overvleugelen. Dit is het schema van het ontzaglijke drama, dat in de komende jaren zich zal afspelen." Het is alweer ruim zeven maanden ge leden dat ik in een drietal artikelen over Federale Unie aan de woorden van Ortega y Gasset heb herinnerd. Hun waarheid, voor den oorlog al duidelijk genoeg, treedt door de gebeurtenissen na de bevrijding en vooral in deze maanden steeds scherper in het licht. Europa heeft zich niet weten te bevrijden van zijn oude kluisters, van de dwergachtig kleine instellingen van het verleden, van de slagboomen die zijn ont wikkeling belemmerden. En toen in 1940 die slagboomen verbroken werden waren het de Machten van het Kwaad, die los braken, was het niet een drang naar ver- eeniging onder gemeenschappelijk bewind, met handhaving van de bestaande staats besturen voor al datgene dat zij zelf in derdaad tot stand kunnen brengen, maar de machtswellust van één enkel volk. dat de anderen onder zijn tirannie trachtte te brengen. Wij hebben in de jaren van be zetting en ellende gehoopt, dat het eind van den oorlog een groote nieuwe ont wikkeling zou brengen: een doorbraak van de oude verhoudingen, op veel groo- ter schaal maar ook van een beslissender beteekenis voor ons volk dan de door braak in onze eigen oude politieke ver houdingen, die nu in moeizaam pogen tot stand wordt gebracht. Het heeft niet zoo mogen zijn en wij zien het oude Europa, versnipperd en verdeeld door slagboomen als immer, krampachtige pogingen doen om op den ouden weg voort te tobben. Het is verminkt en ontwricht, het heeft slechte kansen. Eigenlijk moet men niet spreken van een Europa dat pogingen doet: het zijn de afzonderlijke staten en staatjes van weleer, die zich uitsloven om er weer bovenop te komen, erger dan ooit geremd door hun slagboomen. Men behoeft geen pessimist te zijn om te zien, dat in deze verouderde verhoudin gen geen groote ontwikkeling meer moge lijk is. Voor den oorlog was men al op een dood punt beland. Nu machten buiten Europa de leiding vast in handen hebben en den toestand beheerschen is de positie zwakker dan ooit geworden. Men ziet Europeesche ministers den een na den ander naar Amerika trekken om leenin- j gen af te smeeken. Léon Blum is er na- j mens Frankrijk, onze minister van Finan- ciën vertrekt eerstdaags met zijn advi- seurs, Engelsche bladen staan vol be schouwingen over de groote Amerikaan- sche leening die redding moet brengen Het is niet eenvoudig geld van Amerika te krijgen. Tijdens den oorlog was er nooit gebrek aan geld om de bondgenooten tot hun doel te brengen, dat de grootste toe wijding en geestdrift opriep en waarvoor geen offers te groot waren. Waar zijn de samenwerking, de geestdrift en dergelijke offers nu er moet worden opgebouwd? In Europa zijn de slagboomen weer neergelaten. Dat de doorbraak er nog niet is geeft minder reden tot ongerustheid dan het feit, dat slechts hier en daar en kelen zijn die de noodzaak ervan zien. Ieder groot élan, iedere drang naar groote oplossingen ontbreekt. Men moet gelooven in de zekerheid, dat tenslotte toch de eenige juiste weg gekozen zal worden, om er de hoop niet bij te verliezen. Dit geloovend kan men niet ontkennen, dat nog vee! misère zal volgen als het besef niet sooedig doorbreekt. Nooit heeft Amerika een groot er kans gehad, om constructieven arbeid in de wereld te verrichten dan thans. Het initia tief, waartoe het uitgeputte Europa niet bij machte is, zou van Amerikaansche zijde kunnen komen als zich daar een groote visie bij de leiders deed gelden. Helaas, er is geen Roosevelt meer. En de overgang van de oorlogs- tot de vredeseconomie is een Amerikaansche nationale kwestie ge worden inplaats van een onderdeel in de vereldtaak, waarin Amerika de leiding Sjahrir vormt een politiek kabinet Sjahrir. die op den eersten dag van de bijeenkomst van het Nationale Comité is afgetreden, is weer belast met de vorming van een kabinet, dat, volgens de berich ten, een politiek karakter zal hebben. Sjahrir zelf zou reeds drie malen zulk een kabinet hebben willen vormen, maar Soe- karno zou telkens geweigerd hebben zijn toestemming voor een verbreeding van de basis te verleenen. Toen het Nationale Comité zich uitsprak voor een kabinet op breederen grondslag, heeft Sjahrir gehan deld of dit een motie van wantrouwen was en ontslag genomen. Over de gesloten zitting van het Comité wordt gemeld, dat Sjahrir de vergadering zou hebben toegesproken en gewezen zou hebben op de noodzakelijkheid om met de Nederlanders besprekingen te voeren. Zijn rede zou met veel enthousiasme ontvangen zijn en onmiddellijk daarna zou een motie van vertrouwen in hem met groote meer derheid zijn aangenomen. De correspondent van de Daily Mail te Batavia schrijft, dat de situatie thans zoo is, dat „de Indonesische republikeinen het Nederlandsche aanbod om Indonesië den status van deel van het Nederlandsche gemeenebest te geven practisch hebben aanvaard als grondslag voor verdere be sprekingen." In Indonesische kringen meent men, dat de positie van Sjahrir aanzienlijk is ver sterkt. Een van zijn motieven tot vorming van een nieuw kabinet zou zijn, dat hij Wal Italië zal moeien missen Volgens de „Observer" heeft de confe rentie van afgevaardigden der vier mi nisters van buitenlandsche zaken een inleidend overzicht gegeven van de begin selen, waarop het vredesverdrag met Italië steunt. Volgens dit overzicht zullen de volgende bepalingen in het verdrag wor den opgenomen: Abessinië erj Albanië worden onafhan kelijk; Cyrenaica komt niet meer onder ftaliaansch bewind. De Dalmatische eilanden komen aan Joegoslavië de Dodekanesos wordt aan Griekenland teruggegeven. Een gedeelte van Trieste wordt auto noom gebied onder Joegoslavië, een ander gedeelte onder Italië. Tripolis wordt misschien aan Italië te ruggegeven. Italië moet eenige strooken land aan Frankrijk en Joegoslavië afstaan. De vier groote mogendheden zullen Italië's verzoek om toegelaten te worden tot de U.N.O., steunen. Het spreekt vanzelf, dat dit overzicht slechts in summieren zin een idee geeft van den uiteindelijken vorm van het vre desverdrag, aangezien het een „inleidend overzicht" wordt genoemd van een „ont werp." op die wijze voor de Nederlanders en de wereld den indruk wegneemt, dat de re- publikeinsche beweging van zuiver Japan- sche makelij zou zijn. Zijn kabinet beslaat uit menschen van wie niemand met de Japanners heeft meegewerkt. Men verwacht in Batavia, dat Sjahrir hedenmiddag, nadat het kabinet naar alle waarschijnlijkheid door hem in Soerakarta gevormd zal zijn, in de hoofdstad zal te- rugkeeren. In Indonesische kringen meent men, dat verscheidene tegenwoordige mi nisters deel zullen uitmaken van Sjahrirs nieuwe groepeering. Als nieuwe leden worden genoemd mr. Sartono, die reeds voor den oorlog als vurig nationalist be kend was. en Sjarifoedin, die reeds „mi nister van voorlichting" is geweest. Te Batavia vertrouwt men nu, dat de eerste formeele besprekingen van de Ne derlandsche voorstellen in de tweede helft van deze week zullen beginnen. Sir Ar chibald Clark Kcrr zal dan. als de grond beginselen eenmaal zijn uitgewerkt en daarover overeenstemming is bereikt, Java volgens zijn oorspronkelijk plan nog eind Maart kunnen verlaten. Bureaucratie in Washington Volgens onthullingen van het Ame rikaansche Departement van Bui tenlandsche Zaken is een verzoek der Sovjet-Unie om een Amerikaan sche leening, dat reeds Augustus 1945 was ingediend, „zoek geraakt in de diepten der Washingtonsche archieven". Pas kort geleden wer den de stukken weer ontdekt en vo rige week' is naar Moskou antwoord gezonder^ Of de leening is toe gestaan vermeldt het bericht niet. Nieuws uit het buitenland De Grleksche llnksche partijen hebben de regeerlng verzocht, de diplomatieke be trekkingen met Franco te verbreken. De drie grootste Joodsche verzets-orga nisaties in Palestina hebben zich tot één lichaam vereenigd. De betrekkingen tusschen de Sovjet unie en Argentinië, die sinds het revolutie jaar 1917 waren verbroken, zullen waar schijnlijk binnenkort worden hervat, 50.000 arbeiders uit de vleeschbedrijven van Buenos-Alres en verschillende andere Argentijnsehe steden zijn plotseling in sta king gegaan. De staking werd uitgeroepen door „Peron's vakvereeniging". Te Neurenberg heeft de verdediger der S.A.. Martin Löfller een beroep gedaan op het begrip der rechters voor het feit. dat de Duitschers ..een politiek onvolwassen volk zijn. dat gemakkelijk te misleiden 1s". De „Empire Waveney" is het vijfde schip, dat in de laatste dagen In de haven van Liverpool in brand vloog. Men neemt aan. dat er brandstichting ln het spel is. De military police in België heef; in den nachttrein Brussel— Rijssel 35 smokkelaars, gekleed in geallieerde uniformen gearres teerd. Een Nederlander werd aangetroffen in het bezit van 65 rollen textiel. BU den koning van Jemen (Zuld-Arabfë) zouden volgens Reuter door de Amerikaan sche regeering stappen zijn ondernomen voor besprekingen met het doel. liandelsconccs- sie.s te verkrijgen in dit gebied, dat rijk aan mineralen schijnt te zijn. Het ..vlaggeschlp" van de American Airlines is met 27 inzittenden bij San Diego (Californië) naar beneden gestort. Ailen kwa men om het leven. Hef woord is aan. Victor Cherbuliez: Er is een tijd, waarin het leven ons draagt. Er is een andere, waarin het rechtens onze beurt is om het leven te dragen. (Van onzen Haagschen correspondent.) Dezer dagen hebben wij eens informa ties ingewonnen over den terugkeer van de door Duitschland geroofde goederer. uit Nederland. De aanvankelijk steeds wisselende mili taire bestuursapparaten in het bezette Duitschland maakten het uitermate moei lijk, vruchtbare onderhandelingen over dft voor ons land zoo belangrijke onderwerp te voeren. Thans komen er geregeld on derdeden van fabrieksinstallaties uit Duitschland terug, maar in verhouding tot hetgeen uit Nederland werd gesleept, is het percentage nog gering. Indien een en ander in goeden staat ver keert, is het terugvoeren van middelen van openbaar vervoer (locomotieven, tram- en spoorwagens) en niet te vergeten van machines van het allergrootste belang voor ons nationaal herstel. Het publiek vraagt zich meermalen af, waarom er niet meer aandacht besteed wordt aan het terugvoeren van auto's en fietsen. Hiermede komt men op het gebied van vervanging van goederen, verloren gegaan tengevolge van handelingen der Duftschers in Nederland. Het belang van deze „kleinere schadeposten" is niet zoo groot als die van het terugkrijgen onzer industrieele outillage en openbare ver keersmiddelen. De genoemde „vervanging" heeft echter toch de aandacht van de be trokken autoriteiten, maar er is hiervoor nog geen procedure vastgesteld De geschiedenis herhaalt zieli „Het Duitsche volk vecht voor Europa. Het is daarom logisch en rechtvaardig, dat Europa het Duitsche volk zijn voedsel voorraden afstaat en met iets minder te vreden is, opdat de Duitsche soldaten htm kruistocht kunnen volbrengen". Zoo luidde enkele jaren geleden de Duitsche motiveering van de opeenvol gende drastische rantsoen verlagingen in de bezette gebieden, die met het naderen van de krijgsbeslissing aan hongersnood werden prijsgegeven. Thans zien de Duitschers de herhaling van dit alles, doch andersom, In de Brit- sche zone is een ingrijpende voedselver- mindering ingegaan, waardoor de aldaar vertoevende Duitschers per week even veel krijgen al de Britsche burgerbevol king per twee en een halven dag. De Duitschers zijn zeer verontwaardigd over deze rantsoenvermindering, waarvan zij de reden zoeken in een Engelsch „ge brek aan organisatietalent". Officieel is de verlaging gemotiveerd met het voed selgebrek dat in de geheele wereld heerscht, doch de Duitschers toonen zich wantrouwend tegenover deze lezing. Geen wonder, wanneer men bedenkt dat zij zelf een leugenpraktijk van vijf jaren achter den rug hebben Hoe het zij. de Duitsche maag is de ..Groote Vasten" ingegaan en dit vormt zeker niet het gemakkelijkste deel der Duitsche boete. Mr. \V. G. F. Boreerïioif Mulder, de openbare aanklager voor Nederland hij liet Internationaal Tribunaal Ier berech ting van tJapansc^ic oorlogsmisdadigers. Is Zaterdag naar Tokio vertrokken. Te Washington is Zondag officieel mede- gedeeld, dat de nota der drie mogend heden ter afkeuring van het Franco- regiem die aanvankelijk op Zaterdag j.l. zou worden afgekondigd niet vóór Woensdag zal worden gepubliceerd, aan gezien de Britsche regeering elk punt der nota aan een nauwkeurig onderzoek wil onderwerpen. Volgens Fransche dagbladcorresponden ten staan momenteel 200.000 man Spaan- De Liberalen weigeren medewerking De Belgische regeeringscrisis is thans in een ernstige impasse geraakt door de mis lukking van Spaak's „informatieve op had kunnen nemen, aan het hoofd van de Bondgenooten voor den Opbouw der we reld. Kan men alleen geallieerden zijn om te vechten en niet om te bouwen? Europa zal tenslotte initiatief moeten nemen: tot samenwerking. Moeilijkheden, bezwaren zijn er van enormen omvang. In oorlogstijd waren die vooral niet min der groot. Waarom konden menschen ze toen overwinnen en waarom zou het nu niet kunnen? E* dracht", die strandde op de weigering der Liberalen tot medewerking aan de samen stelling van een nieuwe regcering. Deze beslissing werd door de Liberale Partü Zaterdag, na afloop van een beraad slaging. bekend gemaakt. De Prins-regent heeft Spaak daarop van zijn opdracht ontheven. De Liberalen mo- tlveeren hun weigering met de volgende redenen: „De uitspraak van het kiezers corps moet worden geëerbiedigd: er is geen voldoende meerderheid aanwezig." che troepen langs de grens. Aan de Fran sche zijde zijn geen versterkingen waar genomen. Volgens den republikeinschen oud-minia ter Prieto zou Franco stellige plannen koesteren om naar Ierland uit te wijken, daar hij zeker is van zijn komende neder laag. De republikeinsche leider Juan Negrin is van meening, dat een harmonische actie van Londen. Washington en Parijs een bur geroorlog in Spanje kan voorkomen. Naar uit Washington wordt gemeld heeft Frankrijk een wijziging verzocht in de ge zamenlijke verklaring. Wat deze wijziging betreft is niet bekend. Rusland heeft thans voor 't eerst via ac Prawda de idee van het herstel der Spaan sche monarchie verworpen. De Prawda voorspelt deze „omzwaai onder Don Juan" een smadelijke mislukking. Een woordvoerder van het Britsche mi nisterie van Buitenlandsche Zaken ver klaarde heden, dat Engeland de Spaanscho republikeinsche ballingregeering in haar huidige samenstelling niet als representa tief beschouwt. Intusschen komen er berichten oycr nieuwe onderhandelingen tusschen Don Juan en Franco, waarvan de royalisten echter weinig verwachtingen koesteren. De Aartsbisschop van New-York heeft Zondag tijdens zijn reis over het Iberische schiereiland een kort bezoek aan Madrid gebracht. Een groote menigte verwelkom de hem,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1946 | | pagina 1