De R.K. Kerk Avonturen van Wag em Warrel Sport in het Kort De E.V.C, verboden vakorganisatie In alle R.K. kerken is Zondagmorgen Van den kansel af een brief voorgelezen van den Aartsbisschop en de Bisschoppen van Nederland, waarin o.a. wordt ver klaard, dat het verboden is voor de katho lieken om aangesloten te zijn bij de Een heids Vale Centrale en dat aan de katho lieken, die daarvan lid zijn, de sacramen ten zullen moeten worden geweigerd, op grond van het feit dat de E.V.C. meer en meer blijkt gevestigd te zijn op de com munistische grondslagen. De brief gaat verder De houding tegenover socialistische vercenlgingen. „In socialistische vereenigingen, zooals het N.V.V., openbaart zich een 6treven om deze vereenigingen los te maken van de door de kerk steeds veroordeelde Marxis tische grondslagen 'en louter materialis tische doelstellingen. Op grond hiervan meenen de leiders, dat deze organisaties niet langer voor katholieken verboden zijn. Hoewel wij geenszins de oogen sluiten voor de ontwikkeling, die zich thans in so cialistische vereenigingen afteekent, mee nen wij toch, dat de deugd van voorzich tigheid cischt, dat wij onze vroegere be palingen omtrent het lidmaatschap van socialistische vereenigingen handhaven, totdat uit. de feiten blijkt, dat haar streven niet meer in strijd is met de Christelijke beginselen of den Christelijken geest. Ter zijner tijd zullen wij daaromtrent een nadere verklaring geven." De Bisschoppen handhaven hun vroeger standpunt ten opzichte van de neutrale en humanistische vereenigingen en spreken uit, dat de katholieken zich in eigen ver eenigingen moeten organiseeren. Samen werking met behoud van eigen zelfstan digheid, is gewenscht. Moord te Leiden Politieke motieven? Het A.rJ.P. deelt mede: Vrijdagavond omstreeks tien uur is de 52- jarige directeur van de N.V. Hollandsche Constructiewerkplaatsen en de N.V. Elec- trolaschmaatschappij ir. F. H. E. Guljé in zijn woning in de Slingelandtlaan te Lei den door een onbekend gebleven persoon vermoord. De heer G. was kort na de be vrijding onder verdenking van collabora tie door den P.O.D. gearresteerd, doch reeds geruimen tijd geleden weer op vrije voeten gesteld, waarna hij zijn werk zaamheden had hervat. De heer Guljé was voorzitter van de Alg. R.K. Werk- geversverccn. en het R.K. Verbond van Werkgeversvakvereenigingen. Het Leidsch Dagblad meldt over dezen moord, dat zich ten huize van ir. Guljé eei juffrouw vervoegde, die aan mevrouw G. die haar opendeed, zeide een brief per soonlijk aan haar man te willen over handigen. Mevr. G. ging daarop naar bin nen om haar echtgenoot te roepen, die zich vervolgens naar de voordeur begaf. Eenige oogenblikken later hoorde mevr. G. een schot en toen zij naar do deur snelde, vond zij in de gang haar man ster vende. Het staat geenszins vast, dat de bewuste juffrouw het doodelijke schot heeft gelost; het is zeer wel mogelijk, dat een tweede persoon zich aanvankelijk ver dekt heeft opgesteld, om eerst te voor schijn te komen op het oogenblik, dat de heer Guljé aan de deur verscheen. Waar roofmoord uitgesloten moet wor den geacht, kan het wel niet anders of hier moeten politieke motieven in het spel zijn, zoo schrijft het Leidsch Dagblad. Het blad herinnert aan den moord, eenige maanden geleden met een handgranaat gepleegd op een Dordrechtschen indus trieel en laat een krachtig protest hooien tegen dergelijke Wild-West-methodcn. het Nederlandsche volk onwaardig. Herdenking van de Haagsche ramp „Het Engelsche Volk en in bijzonder de R.A.F. wenscht zijn innige spjjt te betui gen met dit vreeselijke ongeluk en zijn diep-gevoelde sympathie met allen, die door dc gevolgen van deze ramp hebben geleden.." Dit was «Ie quintessence van de ruiter lijke schulderkenning, zooals de Engelsche radio hem uitzond, nadat Engelsche bom men het Haagsche Bezuidenhoutk wartier in asch en puin hadden gelegd. Het was in den aanvang van 1945 een publiek geheim, dat de Duitschers op ver schillende punten van ons land bebouwde wijken als camouflage voor hun V-l of V-2 stellingen misbruikten. Een tegenmaat regel van geallieerde zijde kon niet uit blijven en deze kwam dan ook in den vorm van oen hevig bombardement op 5 Maart, een ramp, die den Haag een jaar later plechtig heeft herdacht. Op dien dag verloren 511 Hagenaars hel leven en werden 3200 huizen weggevaagd. 300 andere huizen werden zwaar bescha digd. „Deze ramp was des te tragischer" aldus de burgemeester „omdat zij het ge volg was van een bijna onbegrijpelijke vergissing van onze bondgenooten". Ook de Minister van Sociale Zaken, de heer W. Drees haalde persoonlijke herin neringen op aan den rampzaligen dag, nu een jaar geleden. Zijn toespraak impli ceerde een felle hekeling van die aanne mers, die den opbouw zoo lang mogelijk trainecrcn, om des te grooter winsten te maken. Verschillende zangkoren en muziekver- eenigingen zorgden voor passende muzi kale omlijsting van het gesprokene. Ook een politieke moord Ie Amsterdam? Op de Erasmusgracht te Amsterdam is dc 45-jarige bedrijfsleider H, S. neerge schoten. S. heeft tijdens den oorlog voor de Duitschers gewerkt, zoodat het niet uit gesloten wordt geacht, dat hier een poli tieke moord gepleegd is. „Keuvel", „Klessebes" en de rechter De organisator van het „politieke ca baret van Paulus de Ruiter", Mr. Bosman, moest zich Zaterdag verantwoorden voor het Amsterdamsche Bijzondere Hof. Hij trachtte zich vrij te pleiten onder meer door de verklaringen van een respectabel aantal getuigen, maar daar de belangrijk ste getuigen, zooals een der directeuren van de K.R.O., ontbraken werd de zaak aangehouden tot 30 Maart. Paulus de Ruiter zelf, de geestelijke vader van „Keuvel en Klessebes" werd eveneens als getuige gedagvaard en hij wist te vertellen, dat het „politiek caba ret" inderdaad door den heer Bosman op touw werd gezet. Voor do onderzoekingen num* het in wendige vim atomen (de z.g\ kem- physica) werden reeds jaren voor den oorlog' in het Natuurkundig Lftboralo- rhim van de Philips Fabrieken te Kind lieven apparaten opgesteld, zooals men op deze foto kan zien. Onderaan «Ie ver- snellingsbuis kan men door een gat in den vloer een blik werpen in de. kamer waar de /..gr. kennnutatles plaats vinden. Een van do ingenieurs slaat, gade wat er gebeurd is. (AMIjÈXPO/Philips Centraal foto-archief) AGENDA MAANDAG 4 MAART Stadsschouwburg: De Dragonders van Villars, 19.45 uur. nembramlt: Met een kwart je de wereld rond, 14, 16.15, 19 en 21.15 uur (o. 1.) cinema Palace: De twee straatjongens van Parijs, 14, 16.15, 19 en 21.15 uur (18 j.). Luxor: Justitia Incognito 14. 16.15, 19 en 21.15 uur (18 jFrans Hals: Drie dagen van lief de, 14, 16.30, 19 en 21.15 uur (18 j.). DINSDAG 5 MAART Gem. Concertzaal: Volksconcert H.O.V., 20 uur. 'l'uinzaal: Bal-Masqué ver. Oud-IIaerlem, Stadsschouwburg: Frnsquita, 20 uur. Biosco pen: als Maandag. De Radio geeft vanavond HILVERSUM I, 301 M. NCRV 16.00 Bijbellezing. 16.45 Gr.pl. RNIO 17.30 Roode Kruispraatje. NCRV 17.45 Sextet. 18.45 Sportpraatje. RNlo 19.00 Nieuws. 19.45 Departementale Uitz. 19.30 Progr, v. d. Ned. Strijdkr. 20.00 Nieuws. NCRV 20.05 Concert. 21.30 Concert, RNIO 22,00 Nieuws. NCRV 22.15 Het actueel geluid. 22.30 Prof. Dr. Bavinck. 22.50 Piano-recital. 23.20 Gr.pl. 23.50 Schrift lezing. HILVERSUM II, 415 M. AVRO 17.00 Lajos Veres. 17.30 Dansmuziek. RNIO 18.00 Nieuws. 18.15 Weeroverricht. AVRO Vaudeville-orkest. 19.00 En nunaar bed. 19.05 Musica Antiqua. 19.50 Lich. op voeding. RNIO 20.00 Nieuws. 20.05 Landbouw- rubriek. AVRO 20.20 Concert. 21.15 Lezing. 21.30 Lyra-trio. 22.00 Gr.pl. 22.15 Verzetspoëzie. 22.35 Pierre Palla (piano). RNIO 23.00 Nieuws. AVRO 23.15 Gr.pl, Geen Studentenstaking te Amsterdam Een oplossing verkregen De groole meerderheid der professoren aan de Amsterdamsche Universiteit heeft zich Zatei dagmiddag in den Senaat voor een motie uitgesproken, die het college van rector en assessoren machtigt stappen te ondernemen, die zullen leiden tot de aanstelling van een docent in de chemie naast prof. Wibaut. Iedere student(e), die er dus bezwaar tegen heeft het onderwijs van prof. Wibaut te volgen, zal in de naaste toekomst de colleges van dezen nieuwen docent kunnen loopen en bij hem ook tentamina en examina kunnen afleg gen. De ledenraad der Amsterdamsche stu denten, die na het vernemen van boven staande beslissing van den Senaat bijeen is geweest, heeft met voldoening van deze oplossing uit de moeilijkheden kennis ge nomen en heeft besloten van de staking, waarmede aanvankelijk heden, Maandag, weer zou worden begonnen, af te zien. Communistische Partij Erkenning der E.V.C. gevraagd De Communistische Partij heeft een verkiezingsprogramma opgesteld. Daarop komt °-a- voor: nationalisatie van de ban ken, mijnen en groote bedrijven. Mede- zeggingsschap van de arbeiders in het be drijfsleven, onvoorwaardelijke erkenning der Eenheids Vak Centrale, vaststelling van een loonvloer van gemiddeld f 50 per week voor gezinshoofden, uitbreiding en verhooging van de kwaliteit van het voed selpakket, in het bijzonder voor de op groeiende jeugd en voor hen die zwaren arbeid verrichten, geen vrije verkoop van artikelen waarvan onvoldoende voor raad is, distributie van beschikbare woon ruimte, maatregelen tegen inflatie, stabi lisatie van den gulden, inbeslagneming van alle oorlogswinsten, progressieve be lastingen, overneming door het rijk van de schulden der gemeenten, die een gevolg zijn van den oorlog, actie voor de eenheid van een vrij Nederland met vrij Indonesië, democratie in leger en vloot. De „Sibajak" gearriveerd Het m.s. „Sibajak" van den Rott. Lloyd, met repatrieerenden uit Indië, is Zondag morgen omtreeks half elf in de Midden- sluis aangekomen. De passagiers werden te Southampton van de „Alcantara" op de „Sibajak" overgescheept. Crematie Marie v. Westerhoven De crematie van Marie van Westerhoven die Zaterdagmiddag op Westerveld ge schiedde, was een sobere plechtigheid. Slechts weinigen waren in de aula aanwe zig om de verassching van deze gevierde kunstenares, die duizenden theaterbezoe kers van haar kunstuitingen heeft laten genieten, bij te wonen. De heer Joh. Schmidt, die een kort af scheidswoord sprak, zeide, dat de overle dene niet alleen geleefd heeft als kunste nares. maar ook belangstelling had voor maatschappelijke dingen, Spreker heeft veel vriendschap van haar mogen ondervinden, waarvoor hij haar hartelijk dank zegde. De heer P. v. d. Poll zeid, dat hij de pret tigste Jaren van zijn leven met haar had meegemaakt. Zij was een vrouw met een goed hart. Spreker gaf zijn verwondering er over te kennen, dat de overheid voor haar zoo weinig belangstelling had getoond en de regeering zich niets van haar heeft aan getrokken. Terwijl de organist het „Wenn ieh einmal soil scheiden" van J. S. Bach ten gehoore bracht, werd de kist neergelaten. Burgerlijke Stand. HAARLEM 1 Maart 1946. BEVALLEN: 26 Febr., C. Balk—van Bergen, ti.: 27 Febr., M. C. Houweling—Herfst, z.; P. BouterseWaals, d.; E. M. G. Stelleman —Evers, z.; 28 Febr., E. E. BrusséDaudeij, z.W. M. Lemmersde Graaff, d.; T. J. van het Veld—Jepma, d.; C. J. PelsMeijer, z.; E. Vogel—Barten, z.; J. Costers—van de Pol, d.; J. G. DriessenBeetz, z.; T. Schraa Ilbrink. z.; A. P. Jansen—wan der Harg, z.; 1 Maart, C. de Bonte—Bouman; G. Bijl—van Heerden. z,A. BeekWestrik, z. OVERLEDEN: 27 Febr.. H. G.. 13 m„ z. van P. Tukker. Vosmaerstraat; J. II. Ilagedoom, 75 j„ Leidschevaart; P. Visser, 69 j., Zijlweg; F. Bot, 53 j„ Vergierdeweg. ONDERTROUWD: 1 Maart, C. E. M. James en A. C. Maarschalk; T. A, C. Zitwing en A. T. P. Willems; J. de Groot en C. Botman; C. F. W. Pater en A. Stimme. GEHUWD: 1 Maart. P. G. Heerens en W. Moerkerk; T. L. Blokkerus en J. Spoor; W. Pool en T. Onrust. 70. „Voor die sluipwesp vioeten jullie oppassen, want hij tuil hef Anaflia voor zichzelf houden en om dat te bereiken, deinst hij nergens voor terug. Wees dus voorzichtigAls de twee kameraden even later in het karretje rijden door het verlaten veld, zit Wag diep na te denken. „Wartie, er is iels niet pluis in deze zaak. We moeten goed oppassen voor wespen en ander gedierte". Hij heeft het nog niet gezegd, of boven hun hoofd klinkt een dof gezoem. Wag kijkt omhoog en ziet een groote zwerm ge vleugelde insecten in dezelfde richting vliegen als hun karretje rijdt. Havciiconflict in Rotterdam Vrijdag j.l. ging In de Rotterdamsehe haven het gerucht, dat eenige met meel beladen schepen, bestemd voor Duitsch- land. Zaterdagmiddag en Zondag moesten worden gelost. Toen het gerucht waarheid bleek te bevatten, verzette de E.V.C. zich tegen dit doorwerken. Dc kwestie spitste zich toe, toen van Geallieerde zijde het bericht kwam, dat, wanneer de E.V.C. en de betrokken arbeiders in hun houding volhardden, voortaan dergelijke verladin gen via Bremen en Hamburg zouden ge schieden. De E.V.C. handhaafde haar standpunt echter. Volgens de E.V.C. heeft zij geen gelegenheid gehad, deze kwestie tijdig onder oogen te zien. „Met een orga nisatie van 45000 havenarbeiders kan men niet handelen, zooals het de werkgevers op een bepaald moment goeddunkt", zoo werd verklaard. NED. ZWEMRECORD VEFBETERD - Tijdens een driekamp in het Sportfondsenbad te Amsterdam tusschen Robben (Hilversum), DEK (Amsterdam) en HVGB (Haarlem) ver beterde de Robben-zwemster Nel van Vliet het Nederlandsche record 109 M. schoolslag met 0.4 sec. tot l min. 21.2 sec. Het oude re cord stond op naam van Alie Stijl, gemaakt op 14 Jan. '40 te Amsterdam. Op 17 Maart zal Nel van Vliet trachten het record opnieuw te verbeteren. ZWEMMEN". Zondag 10 Maart organiseert HVGB een grootsch opgezet nationaal vete- ranen-waterpolotournooi in Stoop's Bad te Overveen. Reeds hebben een veertiental ploe gen ingesohreven, waaronder HPC. Nereus, Neptunus, AZ, Dolfijn, RZC, ZIAN, DJK, Maas en SVH. ZWEMMEN. Zondag' 3 Maart nam HVGB deel aan de Adsp,- en Jeugddrie- kamp, door DJK in het Sportfondsenbad Oost in Amsterdam georganiseerd. Deelne mende vereenigingen waren: DJK (Amster dam). De Robben (Hilversum) en HVGB (Haarlem). De einduitslag is: l. HVGB 1489 pnt„ 2. Robben 1994.8 pnt., 3. DJK 1588 pnt. De polowedstrijden tusschen de jeugd- zeventallen eindigden als volgt: DJKRob ben 1—7, HVGB—DJK 4—1. Robben—HVGB 2—0. (De HVGB-ploeg had drie invallers). De 10x50 M. jeugd borstcrawl-est. werd door HVGB gewonnen in 5,49.4. No. 2 De Robben 5.51.De 5x50 M. adsp. borstcrawl- esl. werd door Robben gewonnen in 3.14.6. NO. 2 HVGB 3.14.7. De waterpolowedstrijd voor de Bondscom- petitie HVGB—RZC eindigde in een 4—3 overwinning voor HVGB. nadat de rust was ingegaan met 40, J. Hogeland en A. Rol scooiden voor HVGB. OLYMPISCHE SPELEN. De leden van het Internationaal Olympisch Comité zullen van 2 t.m. 6 Sept. te Lausanne bijeenkomen ter bekrachtiging van de beslissing, de zo merspelen 1946 te Londen te houden. Voorts staan op de agenda het vaststellen van ce plaats waar de winterspelen gehouden zul len worden (vermoedelijk St. Moritz), de voorziening in een groot aantal vacatures, het bespreken van de amateursbepalingen en het althans voorloopig uitsluiten van Duitsehland, Italië en Japan. IJSHOCKEY. Zondag werd te Lausanne de wedstrijd Zwitserland^—Nederland ge speeld welke eindigde in een Zwitsersehe 102 overwinning (21, 3l. 50). Zaterdag avond was de Nederlandsche ploeg hartelijk te Lausanne ontvangen door verscheidene autoriteiten en den vooral in Haarlem be kenden predikant van de Eglise Wallonne. ds. Ki-alft. als voorzitter van de vereenïging Amitié suisse-hollandaise. IJSHOCKEY. Een Amerikaansche na tuurkundige is erin geslaagd, met behulp van een oscïllograaf de gemiddelde snelheid van een puck te meten bij een flinken slag. Deze zou 140 km. per uur bedragen. WIELRENNEN. De Nederlandsche kop pels SchulteBoeyen en PetersBellenaars namen op de „Vélodrome d' hiver" te Brus sel deel aan de 100-mijl (ca. 161 km.). Schulte—Boeyen werden eerste in 3 uur 28 min. 25 sec. PetersPellenaars eindigden vierde met een ronde achterstand. VOETBAL. Blauw Wit trok zich Zondag van de terreinsomstandigheden niet veel aan en speelde in het Stadion te Amsterdam een wedstrijd tegen de Zweedsche vereeni- ging Malmö. De Zweden wisten een 2—7 over winning te behalen. VOETBAL. De wedstrijd Roode Duivels —Zwaluwen, die morgen gespeeld zou wor den, kan wegens den sneeuwval niet door gaan. Eerst thans is beslist over den wedstrijd BelgiëNederland. De herstelwerkzaamheden aan het Antwerp-stadion kunnen niet op tijd voltooid zijn, zoodat de speeldatum van 14 April naar Donderdag 30 Mei (Hemelvaarts dag) is verschoven. VOETBAL. De uitslagen der League wedstrijden in Engeland luiden: Afd. Zuid: CoventrySouthampton 0—1; Luton TownMillwall 0—l; Notts Forest Wolverhampton Wanderers 00; Plymouth. ArgyleWest Bromwich Albion 1—4; Swan sea TownNewport County 3I; Ports- AthleticBrentford 64 (rust 31); Stoke Afd. Noord: BarnsleySheffield Wednesday 30; ChesterfieldHuddersfield Town 0o; EvertonNewcastle United 4l; Leeds UnitedBlackburn. Rovers l1; Manchester United—Bury 1—J; Middlesborougli—Grimsby Town 3l; Sheffield UnfedBlackpool 42; Sunderland—Liverpool 0—2. VOETBAL. De uitslagen der Engelsche bekerwedstrijden, zesde ronde luiden: Aston VillaDerby County 31 (rust 21); Brad fordBirmingham 22 (rust 2—0); Charlton Athdetic—Brentford 64 (rust 3—1); Stoke CityBolton Wanderers 0(rust 01). Er waren respectievelijk 70.000, 25.000, 40.000 en 60.000 toeschouwers; de return wedstrij den vinden Zaterdag 9 Maart plaats. SCHERMEN. In de nationale sabelkam pioenschappen van den Kon. Ned. Scherm- bond eindigden Mosman (kamp. 1943) en Fra terman gelijk. Mosman won de barrage met 51 en werd dus kampioen van Nederland 1946. Montfoort, kampioen 1944, eindigde op de zesde plaats. DAMMEN. Ook de vierde partij tusschen Keiler en Roozenburg eindigde remise. Za terdag' volgde, eveneens te Utrecht, de vijfde partij, die tegen de verwachtingen in met een overwinning voor Keiler eindigde. De stand Is thans 64 voor Keiler. GYMNASTIEK. Te Leeuwarden werden de KNGV-kiampioenschappen gehouden, waaraan deelnamen de vereenigingen Donar uit Den Haag, De Halter uit Alkmaar, Simp son uit Amsterdam, Hercules Hebe uit En schedé en het organiseerende Quick uit Hui- zum. De 25-jarige Huizumer vereenïging wist het kampioenschap dames, heeren en het algemeen kampioenschap te behalen, resp. met 55?4, 4% en 104Vi punt voorsprong.' BINNENLAND. Drie Indië-vliegtui- gen kwamen Zondag middag korten tijd na elkaar op Schiphol bin nen. De laatste, onder gezagvoerder Groene- veld, deed de reis wel vliegensvlug: deze Sky- master startte Vrijdag I Maart van Batavia, Een molendag is Za terdag door de vereeni- ging „De Hollandsche Molen" in Amsterdam gehouden. Mr. P. G. v. Tienhoven, de voorzitter, deelde mede, dat in den oorlog 200 molens in ons land verloren zijn ge gaan (in Noord-Holland geen). De gespaarde mo lens hebben in de oor logsjaren goede diensten bewezen. Er zijn nog 1374 molens in ons land over. Sedert 1913 in het aantal met 6588 vermin derd. De „Willem Ba- rendsz", bestemd voor de Nederlandsche wal- vischvangst, is in Am sterdam aangekomen. Een munitie-ont ploffing had op een vliegveld te Woens- drecht plaats. In de dorpen I-Iuybergen en Woensdrecht (op 2 K.M. afstand gelegen) werden veel ruiten en dakpan nen vernield. Er zijn ook verschillende licht ge wonden. Ontkend wordt de juistheid der geruchten als zouden grutterswa ren weer op den bon komen. Jhr. van. Starken* borgh Stacliouwer heeft aan den minister-presi- den van Frankrijk zijn geloofsbrieven overhan digd als Nederlandsch gezant te Parijs. In evidente geval len kunnen onderwijzers vrijgesteld worden van dienstplicht. Verzoeken moeien ingediend wor den bij het departement van onderwijs. De luchtdienst op Londen, die tot. dusver gevlogen wend, door den Ned. militairen lueht- transportdienst, wordt met ingang van heden deels door de K.L.M. verzorgd en deels dooi de „British Overseas Air Transport Corp." Hiermede is de band. die zes jaar geleden werd verbroken, her steld. Er zullen dage lijks vier vluchten wor den gemaakt. De industrieele prijscontrole heeft zoo meldt „Trouw" in de laatste maanden aandacht geschonken aan de door confectie- fabrikantep berekende prijzen. Reeds is tegen 45 confectie-industrieën in Amsterdam, Rotter dam, Den Haag, Haar lem, Bussum, Breda, Tilburg en Woerden pro ces-verbaal opgemaakt. Geen 3 maar 4 procent. De Robaver keert over 1945 geen 3 ".'o dividend uit, zooals is bericht, maar 4 Vt. Over 1944 bedroeg het dividend 3 Haarlem en Omgeving. Voor het arts-exa men aan de .Rijks universiteit ie Leiden slaagde Mej. C. M. Bruin te Heemstede. Doktoren, verpleeg sters en het overige per soneel van het St. Elisa beth's Gasthuis te Haar lem hebben Zaterdag avond voor het eerst na de bevrijding gezamen lijk feest gevierd. Met tooneel, zang .en dans duurde het feest tot 's nachts 4 uur. Burge meester Relnalda gaf in het begin van den avond van 2ïjn belangstelling blijk. Op een tweetal voor predikant der Geref, Kerk te Heemstede (va cature Ds. W. C. v. d. Brink) staan H. H. Gros heide te Andijk en dr. P. J. Richel te Ooster beek. Tot. geestelijk ver zorger van de. stichting Vogelenzang-Bennebroek ls benoemd S. J, Dok ter te Holysloot-Zunder. dorp. Te Hillegow is bij de Ned. Hervormde Kerk voor de 2de pre dikantsplaats beroepen ds. S. L. Knottnerus te Asch. G. Verdam zal Sa Maart zijn 25-jarig ju- bilé vieren als vuilnis ophaler bij de Gem. Rei niging te Haarlem,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1946 | | pagina 2