Qc&ate plannen- met den Haarlemmer Hout VELSEN Afhalen levensmiddelenkaarten Voor het afhalen van levensmiddelen kaarten in het Patronaatsgebouw aan den Zeeweg zijn aan de beurt Dinsdag 5 Maart de letters T tot en met V en Woensdag 6 Maart de letters W tot en met Z. Alleen voor inwoners van ÏJmuiden, Driehuis en Velsen (dorp). Bonte-avond Hoogovenstaten 1945 In het Kennemer Theater te Beverwijk wordt door de Vereeniging Hoogovenstaten Vrijdag 8 Maart een bonte avond georga niseerd, waarin speciale aandacht zal worden gewijd aan de volksdansgroep. Sport staalt spieren Uitgaande van de H.A.V. „Suomi" zal Donderdag 7 Maart voor alle sportlief hebbers de documentaire sportfilm „Sport staalt spieren" in biioscoop De Pont wor den vertoond. Deze fïlmvertooning is dus niet alleen en uitsluitend bestemd voor de athletiek- beoefenaars uit Kennemerland, maar ook liefhebbers van andere sporten kunnen deze film gaan zien. Suonai-perikelen Daar de Hoogoven-Athletiekvereeniging „Suomi" dit jaar haar eerste lustrum zal herdenken, en tevens in het voorjaar haar eigen sintelbaan op „Watervliet" zal heb ben, een baan, die zeker aan alle eischen zal voldoen, werden reeds vroegtijdig voor deze gelegenheid aan de N.T.C. van de K.N.A.U. wedstrijden aangevraagd. Doch de N.T.C. besliste, dat Suomi een ofticieele wedstrijd in September werd toe gewezen, terwijl het Beverwijksche D.E. M., dat voor September had aangevraagd, zich in Mei voor een wedstrijd ziet ge plaatst. Suomi heeft voor September be dankt, vanwege het te houden Midden- Kennemerland-tournooi, zoodat een offi- cieele sintelbaan-opening waarschijnlijk op zich zal laten wachten, tenzij de N.T.C. alsnog wijziging in het wedstrijd-program ma zal brengen. De jeugdige athleten hebben nu ook een nieuwen leider gekregen. Rein van Aalst neemt de taak van junioren-leider over van Jaap van Wijngaarden. Nu het athletiekseizoen weer geopend is, 6taan er verschillende wedstrijden in het verschiet, waarbij zal moeten blijken of de training van den winter vruchtbaar is geweest. Wel zal Suomi in dit nieuwe seizoen enkele bekende loopers missen, daar deze in militairen dienst zijn opge roepen. Volgens het thans bekende wedstrijden- rooster zal Suomi deelnemen aan wedstrij den te Hilversum op 10 Maart; de onder linge veldloop-kampioenschappen te Am sterdam op 24 Maart: de op 7 April te Amersfoort georganiseerde nationale veld loop-kampioenschappen over 5 K.M. voor senioren en 1500 M. voor junioren, waar bij het clubkampioenschap met den Erdal- wisselbeker moet worden verdedigd en aan de „Silverrush" te Den Haag van Trekvogels op 21 April. Ongetwijfeld mag verwacht worden, dat het clubleven van „Suomi", dat straks de beschikking over een prachtige sintelbaan krijgt, een nieuw tijdperk van bloei zal beleven. Burgerlijke Stand Geboren: N. Verheugd, z., Hoofdstraat 53, Santpoort: P. C. Heeremans, z.. Ter- rasweg 32, Santpoort; F. Jonker, z„ Zee weg 198, IJmuiden-O.; B. F. Vosse, d Berkenstraat 24, IJmuiden-O. G. de Graaf d., de Ruijterdwarsstraat 10, IJmuiden-O.; L. Jansma, z., Laurillardlaan 94, Sant poort; N. L. v. d. Pol, d., Kruidbergerweg 13, Santpoort; L. J. Verheiden, d Hage- lingerweg 159, Santpoort; G. van Rixel, z., Kennemerlaan 101, ÏJmuiden; J. Mulder, z„ Lindestraat 28, IJmuiden-O.; J. Thijs- sen. z., Meeuwenlaan 40, LTrnuiden-O.J. R. Handgraaf, z., Uitendaalstraat 30, Sant poort; H. S. Klut, z., De Ruijterstraat 86, IJmuiden-Oost. Overleden: A. Mommers, 81 j., echtg. v. J. H. Horsten, Molenstraat 7, Santpoort; M. B. C. Clots, 1 week, d. van P. N. Clots, Bloemstraat 132, ÏJmuiden. Ondertrouwd: H. A. Prinsen, De Ruij terstraat 159, IJmuiden-O. en G. W. Huis kamp, Verloren van Themaatlaan 13, Vel sen. Toek. adres: De Ruijterstraat 159, IJmuiden-O. J. van Slooten, Huygensslr. 45, ÏJmuiden en Rikjen Bruinink, id. id. Toek. adres: id. J. Klauwers, Bloemend.- straatweg 55, Santpoort-St. en E. Sjardin, Bloemen.dstraatweg 62, Santpoort-St. H. Jansen, Deimanstr. 55, Den Haag en M. P. Erenst, De Genestetlaan 7, Velsen. P. van Doorn, Meervlietstr. 90, Velsen en M. S. Oudshoorn, Meervlietstr. 78, Velsen. Toek. adres: Wüstelaan 40, Santpoort; C. Slig- gers, Marnixlaan 8, Driehuis-Velsen en W. Bakker, Snelliusstr. 49, ÏJmuiden. Toek. adres: id. J. H. Brugman, v. Ewijek- weg 2, Bl'daal en L. Post, Jac. v. Heems kerkstraat 13, ÏJmuiden. Toek. adres: Khiyskenslaan 23, Santpoort; A. J. Kroon, Liedeweg 2b. Haarl'liede en C. M. Koks, Driehuïzerkerkweg 96, Driehuis-Velsen. Toek. adres: Haarl'meer, Zwanenburger- dijk. H. Isacson, Stationsweg 61, Velsen en E. Russota, id. id. Toek. adres: id. id. Getrouwd: W. Th. SpaanJ. C. Hermans; J. F. van OosterhoutG. H. Nijssen; C. M. VoorhoutE. van Zetten; H. BeliënM. M. Oudendijk; J. P. HaverM. J. Heilig; A_ Nijman—W. H. M. Vuist; N. J. van Gel dorpM. G. V. Tieman; H. Lensing—H. Smit; J. L. StarkenJ. Strijker; A. W. D. van den BoogaardE. A. van der Vis; D. van Duijvenbode—A. Zeilmaker. i Aanvoer cellulose Zaterdagmiddag arriveerde voor de Papierfabriek Van Gelder Zonen het Pool- sche s.s. „Morska Pola", met een lading cellulose. Naar verluidt zal spoedig ook een schip met houtstof voor dit bedrijf aankomen. Vastenavondfeest v. „Schulpen" De Buurtvereeniging „Schulpen" orga niseerde Zaterdagavond voor haar leden een vastenavondfeest in gebouw Concor dia, dat, zooals verwacht werd, bij uit stek is geslaagd. Het bestuur had werke lijk gezorgd voor een carnavalsstemming, niet alleen door het vlotte programma, maar zeker ook door de feesttooi van alle aanwezigen, die de zaal geheel vulden. De heer P. Kee, voorzitter, opende met een hartelijk welkom. Na een vlotte inleiding van den confe rencier-humorist Johnny Rovo, opende de Harmoniekapel „De Eendracht" het programma. Onder leiding van den heer H. Amse voerde „De Eendracht" een twee tal marschen uit, de Ouverture „Zampa" van Herold, waarin het keurige samenspel en de clarinetsoli van B. Holman opvielen en de wals „Gold und Silber" van Léhar. Een tooneelclubje van S.S.H. voerde eenige aardige schetsen op en het duo dames Admiraal en Beentjes oogsite met hun liedjes bij gitaar en mandoline een dankbaar applaus. Voorts trad op een ensemble, bestaande uit twee accordeons, twee gitaren en een piano, waarbij de refreinzang goed tot zijn recht kwam. De goed gespeelde tragi-komedie-opera „Troeliada" door de S.S.H.-groep gebracht op bekende melodieën werd een buiten gewoon succes. ÏJMUIDEN Scheepvaart 2 Maart Aangekomen: Jozo van Delfzijl naar de Tyne (bijlegger) Willem Barendsz (ex Pan Gothia) van Gothenburg. Morska Wola van Hernösand n. Velsen; Patria van Londen, Rijnstroom van Londen, Orestes van Dublin. 2 Maart Vertrokken: Dina n. R'dam; Jo seph B. Eastman n. New-York; Odysseus n. Newport; Wirel n. Vesterland, Stegeborg n. Stockholm, Vinland n. Gothenburg, Itter- sum n. New-Orleans, Eemstroom n. Huil; Maud n. Trelleborg. 3 Maart Aangekomen: Jan Lievens van Rotterdam; Ousel van Liverpool; Mercu- rius (Zw.) van Antwerpen, Sibajak van Southampton, Arnhem van Harlingen. 3 Maart Vertrokken: Cecile G. Sellers n. New-York, Jozo (bijlegger) n. de Tyne; Phoenix (bijlegger) n. Bremen. De Haarlemmer Hout is één der zorgen kinderen van het gemeentebestuur en het is dan ook te begrijpen dat de vernielingen door bezetter en brandstofloozen aan het eenige stedelijke boschbezit zoowel door overheid als door het publiek met leecje oogen werden gadegeslagen. Direct na de bevrijding werd een com missie yan deskundigen in het leven geroe pen, teneinde den Hout weer tot een aesthe- tisch verantwoord recreatie-oord te maken. Na een grondige studie werd besloten, een aantal boomen. die voos waren en ge vaarlijk zouden kunnen worden voor den argeloozen Houtbezoeker, te vellen. Deze deskundige, ingrijpende houtkapping heeft geheel ten onrechte veel critiek verwekt. Maar het grootste probleem was de Duitsche erfenis: een tankgracht dwars door den Haarlemmer Hout en zandhoopen, die ge zonde boomen dreigden te verstikken. De commissie, bestaande uit de heeren G. Bleeker, Dr. Ir. J. B. Blijliouwer, beiden tuinarchitecten van naam Ir. A. Stoffels en de directeuren van Openbare Werken en Hout en Plantsoenen, Ir. M. H. Maas en de heer J, A, Dorresteyn besloot de tankgracht Trawlers, loggers en kustvissehers Duidelijker dan ooit is Zaterdag het be wijs geleverd, dat men voor de vischvoor- ziening van onze merkt niet meer in hoofd zaak op de stoomtrawlers is aangewezen, zooals dat voor den oorlog het geval was. Trouwens, ook in de laatste vóór-oorlog- sche jaren kwamen de aanvoercijfers van de trawlers en van de loggers steeds dich ter bijelkaar. Nog in 1930 bedroeg de op brengst van de versche visch, aangevoerd door de Nederlandsche stoomtrawlers (motortrawlers voeren er toen nog niet) ongeveer 80 proc. van den totalen aanvoer van Noordzeevisch en van de loggers en de kleine Nederlandsche kustvissehers te zamen nauwelijks 9 proc. In 1939 was het aandeel der Nederlandsche trawlers reeds gedaald tot 55 proc en dat der motor- loggers en Nederlandsche kustvissehers gestegen tot bijna 30 proc. Dit verschijnsel openbaarde zich j.l. Za terdag op een sprekende wijze. Waarbij echter opgemerkt dient te worden, dat de aanvoer van één enkelen dag niet als een algemeenen maatstaf aangenomen mag worden. Maar typeerend is het toch voor het bewijs, dat de positie der trawlers lang niet meer zoo stevig is als voorheen. De totale omzet bedroeg Zaterdag vol gens de voorloopige cijfers 158.000; het aandeel der trawlers daarvan was slechts 22.350, of 14 proc.: de overige 86 proc. werd aangevoerd door de loggers 97.000) en de kustvissehers 38.650). Er zullen natuurlijk dagen komen, waar op de verhouding heel anders is, maar de cijfers, genomen over een geheel jaar, zullen ongetwijfeld aantoonen, dat de kleine visscherij van groot belang voor de vischvoorziening is geworden, terwijl men tusschen de regels door ook kan lezen, dat de oorlog grooter klappen heeft toege diend aan de trawlervloot dan aan die van de loggers en van de kustvissehers. Oud-Katholieke Kerk Het Episcopaat der Oud-Katholieke kerk van Nederland heeft een interdiocesane commissie benoemd om het te vertegen woordigen bij de „algemeene commis sarissen voor den wederopbouw" en bij „the inter Church reconstruction committee of the Netherlands", alsmede om bij de regeling van herstel door oorlogsschade in de O.K. Kerk van advies te dienen. Deze commissie draagt den naam: Bis schoppelijke commissie voor kerkherstel en wederopbouw en bestaat uit: deken C. F. Nieuwenhuyzen, pastoor te Haar lem; mr. E. Maan te Amsterdam, secreta ris en den heer H. J. W. Verheij te Rot terdam. in den z.g. „Grooten Hout" te dempen en het Westelijk gedeelte, dus ten W. van de Fbnteinlaan, weer te herscheppen in een wandelbosch, omzoomd met een dichte be planting van struikgewas en heesters, opdat de ruimte-indruk, die thans nog overheer- schend ls, op den duur wordt weggenomen. Het meer parkachtige karakter van den kleinen Hout zal tot eiken prijs gehand haafd blijven: een vijver en een fraaie per spectief-werking Noord-Zuid zullen dit ge deelte van Haarlem's Hout in een waar lust oord veranderen. De waterpartij, die reeds door den heer J. D. Zocher in het begin van de vorige eeuw gepropageerd werd, zal worden aangelegd als een voortzetting van de thans bestaande modderpoel in den Hertenkamp. De huidige weersomstandig heden hebben het werk tijdelijk verlamd, maar zoodra de sneeuw verdwenen zal zijn, worden de remplaganten voor de opgestook te woudreuzen in den grond gezet. Er zul len ongeveer 6000 nieuwe boomen in den Hout worden geplant, welke met de thans nog aanwezige 3500 Haarlems natuurmonu ment over afzienbaren tijd weer een nor maal aanzien zullen geven. Een schaapachtig geval Zeven pikzwarte schapen veen schuur in de gemeente Bloemendaal van het leven beroofd. Een Velsensche slager wilde op die manier zijn bonnentekort aanzuiveren en had dan ook, volgens zijn beweringen, het aldus verkregen vleesch tegen den vastgestelden prijs in den nor malen handel gebracht. De economische rechter te Haarlem nam het hem toch erg kwalijk en dacht den Velsenaar 8 maan den met aftrek toe. Vier maanden moet de assistent bij den schapenmoord in het ge vang doorbrengen en een Santpoortsch „waschindustrieel" die het varkentje heeft helpen wasschen, door de schaapjes te scheren, alhoewel hij er volgens eigen zeg gen geen sou aan heeft verdiend, moest volgens den officier daar maar eens een maand over gaan peinzen. Maar de rech ter verzachtte dezen eisch tot een voor waardelijke straf en een waarschuwing. Tenslotte kwam het boertje, dat zijn schuur voor het euvele feit beschikbaar had gesteld, in het bankje en hij had met een zijn knecht maar meegebracht, die be weerde, dat zijn baas zoo onschuldig was alseen pasgeboren lammetje. Na am pel overleg en wijdloopige discussie werd de één-maands eisch van den officier omgezet in een rapport-verzoek, omdat de verdediger naar voren bracht, dat zijn cliënt wel eens verminderd toerekenings vatbaar kon zijn. De verkoopers van de wolleveranciers kregen bij verstek twee maanden voorwaardelijk en twee maan den onvoorwaardelijk. Het verschil werd veroorzaakt door het feit, dat de eene han delaar niet geweten had, dat hij offers voor een clandestiene slachting verhan delde. BEVERWIJK Beverwijks drieling morgen 1 jaar Op 6 Maart 1945 verraste mevr. Spruit, wonende Assumburgstraat 44, haar echt genoot met een drieling. Zestien pond woog het drietal, ze werden Kees, Bep en Jan genoemd. Morgen wordt het drietal 1 jaar en dat, wordt dus feest in de As- sumburgstraat, want ondanks dat deze blijde gebeurtenis in een tijd geschiedde, waarin het al moeilijk was één jongge borene het zijne te geven, en het voor drie haast onmogelijk was, groeiden Kees, Bep en Jan, (vooral de beide jongens) als kool en is nu voor moeder de moeilijkste tijd achter den rug, althans wat de voe ding betreft. Het kleedingvraagstuk stelt thans zijn eischen en het is lang niet ge makkelijk om dit op te lossen Het storende en nuttelooze giintpleïn op den hoek van Hertenkamplaan en Dreef dat 's zomers heel wat stof veroorzaakte, zal in het nieuwe plan worden opgenomen en dus verdwijnen, de thans vrij gebogen loc- pende Rertenkamplaan wordt met een veel flauwere bocht gelegd en de aftakking naar den Kleinen Houtweg verdwijnt geheel. Men heeft de Hertenkamplaan willen handha ven als de beste verbinding van en naar het Zuiderhoutpark. Tusschen deze laan en het Paviljoen (waar nu nog het z.g. „vlooienveld" het centrum vormt) zal op den duur een eigen karakter krijgen, zooals uit de teekenïng blijkt, zijn er plannen, om hier een tuin aanleg in het leven te roepen, maar deze voornemens verkeeren nog ln embryonalen staat. Mei het verdwijnen van het reeds genoem de grintpleintje zal de Hertenkamp iets wor den uitgelegd en aan de Zuidwestzijde zal de Herinneringsbank verrijzen, die reeds een houten voorganger heeft gevonden. Van de ze bank af zal de poozende wandelaar een schitterend gezicht over den Kleinen Hout kunnen genieten. De Hertenkamp zelf zal meer kleur en fleur krijgen door een aan zienlijke uitbreiding van de levende have: eenden, ganzen en andere zwemvogels kun nen tegelijk „de waterpartij-' schoonhouden (een eend is een waterreiniger bij uitnemend heid) en opvroolijken. Men denkt over den geheelen Hout een onderbeplanting van lijsterbes-struiken en andere kleurige heesters aan te brengen, die zoowel den vogelstand als het aspect ten goede zullen komen. Onze Hout wordt weer het lustoord uit Costers en Hildebrand's tijd! Het zal begin nen bij sprieten van boomen en eindigen bij een lommerrijk stadsbosch en wandelpark. De toekomst van Haarlems eenig bosch

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1946 | | pagina 3