'ik.. Ons eerste-klasse voetbal in gevaar Luidsprekers Opl. tot marconist machine- stiksters f25.- BELOONING Beider Belang DEL TA ze e p Het kan niet ontkend worden, dat onze eerste klassers in moeilijke omstandigheden Vdrkeeren. We waren er op voorbereid, dat zoowel VSV als Stormvogels dit seizoen niet over de geduchte elftallen beschikken zou den, die haar voorheen het afdeelingskam- pioensehap bezorgd 'hebben. Maar het feit, dat Stormvogels zich nummer een in haar bekerafdeeling plaatste en VSV als nummer een. in liet mid-Kennemerlandtournooi was geëindigd, deed ons hopen, dat beide clubs een behoorlijke rol in de competitie zouden vervullen. Zooals de zaken er echter thans voorstaan, moeten zoowel de blauw- als de roodwitten alles in het werk stellen om geen degradatie-wedstrijden behoeven te spelen. In verband hiermede is Stormvogels er reeds toe overgegaan de hulp van Haak Sr. wederom in te roepen. Een ieder ingewijde weet, wat voor een kracht deze speler des tijds voor de achterhoede geweest is, doch het ligt voor de hand, dat hij, de 40-jarige, dit thans niet meer kan zijn. Ook in de voor hoede kan men met geen mogelijkheid een speler ontdekken van het genre, waarom Stormvogels in het verl'eden bekend was. Aanvankelijk leek De Boer de aandacht op zich te zullen vestigen, maar ook deze spe ler valt den laatsten tijd niet: meer op.. Wat de voorhoede aangaat, die van V. S. V. doet het in een enkelen wedstrijd nog zoo kwaad niet. Maar toch vallen over het algemeen haar prestaties niet mede, vooral als men bedenkt, dat de V.S.V.-aanval in Herbegrafenis van vier illegalen Een indrukwekkende plechtigheid Plechtig ruischt orgelmuziek door de groote aula van liet crematorium op Wes- terveld De organist P. Halsema speelt „Ases Tod" uit de Peer Gynt-suite. Op het platform staan, omringd door kransen en bloemstukken van roode rozen en witte Beringen, de stoffelijke resten opgebaard van de vier jonge mannen, die, kort nadat zij op 24 Mei 1944 het doodvonnis over zich hoorden uitspreken, als zoovele hon derden anderen werden terechtgesteld. Het waren J. Hissink en J. Hoogendoorn uit Haarlem en J. v. d. Zwaag en J. Zeeuw uit IJmuiden. De aula loopt vol; familie, kameraden, ook enkelen, die met de dooden hebben ge- stredeft, vele honderden waren het om den trouwen vaderlanders een laatsten groet te brengen. Een doodsche stilte treedt in. Dan klinkt van de galerij het wondermooie Beati Mortui van Besozi, gezongen door den bariton Lucien Louman, „Zalig zijn de Dooden Ds. Joh. Bronsgeest, Ned. Herv. predi kant te Velsen, is de eerste spreker. Wan neer we ons op dezen door sneeuw ge- tooiden Zaterdagmiddag een oogenblik in denken, waarvoor we hier zijn, komt mij voor den geest die andere Zaterdagmid dag, nog geen twee jaar geleden, toen ik de Jobstijding moest overbrengen, dat Jan Zeeuw was vermoord zoo begon spr. zijn indrukwekkende rede. Hij bracht een groet aan hem, staande in de divisie van mannen en vrouwen, die hebben gezegd: „ze blijven met bun handen van onze be schaving af." Ds. Bronsgeest herinnerde aan den brief, waarin Zeeuw afscheid nam van vrouw, moeder en kinderen en waar uit blijkt, dat hij heeft geleerd, dat allen die hei hoofd wisten te buigen, den moed hebben het hoofd omhoog te houden, „Er is geen schooner dood dan dat men sterft ter wille van de barmhartigheid." De heer T. C. R. Smit sprak in het bij zonder op verzoek van de Ned. Ver. voor Luchtbescherming, waartoe het slachtoffer Hissink behoorde. Toen de luchtbescher ming werd georganiseerd, was Hissink direct, bereid als voorzitter van de buurt Haarlem-Noord op te treden. In 1940 kwam spreker met Hissink in aanraking en na dien heeft deze ijverig met hem samenge werkt, Toen in 1943 de ontstellende tij ding kwam, dat Hissink door den S.D. opgepakt was, heeft de Luchtbescherming alles gedaan, om hem te vrijwaren van het lot. dat hij 1en slotte toch heeft moe ten ondergaan, Ten slotte sprak de heer Smit den wensch uit, dat zijn twee jeug dige zoons het voetspoor van hun vader zouden volgen. De heer M. Grégoire voerde het woord namens de C.P.N. „De Waarheid". Hij memoreerde de trouwe kameraadschap van fe vier slachtoffers. „Vrijheid of dood" was hun devies en dit heeft hun den dood gebracht: het heeft hun sterkte in den strijd, in de gevangenis en in den dood gegeven. Spreker schetste het gevaarlijke werk van deze dappere mannen, in het bijzonder van J. Hissink en J. Zeeuw, die aan het verraad ten offer vielen. Uit de laatste brieven, die de gevallenen aan hun familie schreven, blijkt de grootheid van hun karakter. „Hij, die jullie verraden heeft, heeft nog steeds zijn gerechte straf niet ondergaan. De illegaliteit vraagt er om, dat jullie dood gewroken wordt." De organist speelde daarna „Aan de Strijders", waarna sprekers en belangstel lenden namens de families der slachtoffers bedankt werden. Lucien Louman zong rervolgens Litanei van Schubert, waarop de plechtigheid met de Internationale, op het orgel gespeeld, gesloten werd. Hier na werden de kisten aan den schoot dei- aarde toevertrouwd. Er waren kranen van de C.P.N. afdee- llng Kennemerland, van de Landelijke lei ding der C.P.N., van directie en personeel der Papierfabriek, van de Walserij-Oost van de afdeel ing IJmuiden der E.V.C. enz. Het gemeentebestuur van Velsen was vertegenwoordigd door den waarn. secre- **ris den heer W. Chr. Suwerink. Sterk. Balvers en Van Onselen. toch altijd nog krachten van beteekenis heeft. Evenals bij Stormvogels vormt de verdedi ging niet meer het hechte blok, dat in het kampioensjaai' een zekere bekendheid ge noot en bovendien heeft men bij V.S.V. en dit wel zeer in tegenstelling mei Storm vogels een keepersvraagstuk. Dit alles is oorzaak, dat V.S.V, een flink kwantum te- genpunten heeft 43 In 10 wedstrijden zoodat het zelfs tegen Xerxes niet baatte, dat de voorhoede 5 doelpunten maakte. Een prettig verschijnsel is het, dat men in beide kampen er niet aan denkt bij de pak ken te gaan neerzitten. Punt één van het programma moet o.i. voor beide teams zijn, dat men met bekwamen spoed tracht van de 11 spelers een eenheid te maken, een elftal, waarvan de onderdeelen precies in elkaar grijpen. Wanneer dit al vast bereikt wordt, zal men ervaren met minder inspanning meer te bereiken. Vervolgens moet het opportuniteitsvoetbal plaats maken voor het spelen met overleg. En wanneer men er dan tenslotte in slaagt, het tempo nog wat op te voeren een zwa re opgave, want dit vereischt o.m. baltech niek en inzicht in en aanvoelen van positie spel dan kan er in de komende 10 wed strijden nog heel wat bereikt worden, voor al, wanneer er gespeeld wordt met dien on verzettelijke wil om te winnen, welke zoo vaak een kenmerk van het IJmuider spel is geweest. SCHEEPSBERICHTEN. Indien de schepen voor Nederlandsche maatschappijen varen, is de nationaliteit niet aangegeven. Te Rotterdam aangekomen l Maart: „Beau mont" van Aruba, steiger 3. Pernis, petro leum. „Westerhaven" van Londen, 2e Ka- tendr. haven, met ijzer; „Meteor" van Lon den, Parkhaven. 2 Maart: „Fiducla" van Londen, 2e Katen- dr. haven, met kalk; „Hebble" (Eng.) van Goole, Lekhaven Westzijde, met stukgoed. Rott. Lloyd: „Kedoe" 1 Maart Kaap Bon gepasseerd, „Kota Gedeh" 1 Maart, Flnister- re gepasseerd: „Weltevreden" te Marseille. Mij. Nederland: Singkep te Norfolk 28 Fe bruari; „Jan Steen" te Norfolk 27 Febr. ver- tr. 28 Febr. naar Havanna; Sumatra van Suez 28 Febr. naar Singapore en Saigon. Aangekomen op 1 Maart in IJmuiden „George W, Mc. Cracry" (Am.) van. Balti more met kolen, boeien J. Amsterdam. ,Iris" van Liverpool met stukgoed. Handels kade. Aangekomen 2 Maart „Jozo" als bijleg ger wegens slecht weer binnengeioopen op weg naar Tyne. Vertrokken 2 Maart: „Dina" naar Rotter dam. „Joseph B. Eastman" (Am.) naar Ant werpen. Marktbericht van Zaterdag De aanvoer bedroeg 195265 kg. waaronder 38.375 kg. kabeljauw, 61650 kg. wijting, 67.400 kg, schol, 2670 kg. bot, 5070 kg. schar, 1825 kg. tarbot, 1590 kg. griet, 25035 kg. tong, 380 kg, kuit enz. De besommingen der trawlers bedroeg f 22348. Verdere besommingen: Motorloggers KW 166 f 6397, KW 24 f 8206, KW 25 f 10879, KW 107 f 5327, KW 104 f 7061 KW 108 f 8445 KW 52 f 5815, KW 64 f 8494 KW 32 f 10054. KW 89 f 5437, KW 97 f 5413, KW 33 f 4643, KW 173 i 5398, IJM 283 f 5433, Kustvisschers HD 26 f 3819 HD 18 f 5202, IJM 221 f 2889, IJM 226 f 972, IJM 251 f 86. IJM 249 f 710, UK 32 f 1101, UK 57 f 2699, UK 148 f 487, IJ 7 f 646, UK 31 f 493, UK 300 f 1806, UK 2 f 4960, UK 142 f 360, UK 162 f 2682. UK 144 f 884. UK 79 f 4787 UK 141 f 1731. UK 246 f 685. UK 98 f 587. UK 45 t 15, SL 5 f 1769. VELSEN Kort geding over kwestie bij de Hoogovens De Eenheidsvakcentrale deelt mede: Sinds 16 Januari 1946 zijn 12 ovenlieden van de Kon, Ned. Hoogovens en Staal fabrieken N.V. te Velsen in staking, in verband met de weigering van de directie, tegemoet te komen aan de rechtvaardige eischen van deze arbeiders, om het uur loon te verhoogen van 80 tot 90 cent. De directie heeft hierop gereageerd door de walswerken geheel stil te leggen en 580 arbeiders uit te sluiten. De uitgesloten arbeiders stellen zich op het standpunt, dat zij bereid zijn hun nor male werkzaamheden te verrichten en derhalve recht hebben op hun loon, ook wanneer de directie de fabriek stopzet, Aangezien een. gedurende eenige weken gevoerd overleg omtrent deze kwestie niet tot resultaat heeft geleid, hebben de arbeiders rechtskundige hulp ingeroepen, teneinde het hun toekomende arbeidsloon te verkrijgen. In verband hiermede zal op Dinsdag 5 Maart: a.s. te 10.30 uur voor den president van de rechtbank in Haarlem een kort geding gevoerd worden over deze kwestie. Voor de bij dit geschil betrokken arbeiders treedt mr. D. Barmes op. SANTPOORT „Waar is mijn dochter?" De tooneelvereeniging „Jan van Dom melen'" meende haar 10-jarig bestaan niet beter te kunnen vieren dan met de opvoering van de door Aank van der Moer zoo knap geschreven- schets naar het leven „Waar is mijn dochter?" In den door de jubilaresse uitgereikte» jubileum- gids werd deze schets o.m. als volgt ge karakteriseerd: een stuk met vaart, knap gebouwd, bekorend door zijn char me en geestigheid, maar ook ontroe rend". Ja, inderdaad, er is gelachen om dien ijzig-kalmen kruiswoordpuzzelaar Schol ten goed weergegeven door den heer Tabernal en om de dolle in- en uitvallen welke Wiesje soms plotseling na een trieste bui kreeg maar er werd ook menige traan weggeslikt en weggepinkt. Dat zü dit met haar diepgevoeld spel, wars van alle onnatuurlijkheid, heeft weten te bereiken, is de groote verdienste van Mevr, Tabernal geweest. Ank v. d. Moer Heeft In de rol van „Wiesje" fal van mooie momentjes verwerkt, doch niet iedere dilettanten-vereeniging zal in haar midden een kracht hebben als Mevr. Tabernal, die in staat is dit mooie zoo naar voren te brengen. Heel knap speelde Mevr. Kruisman de rol van Wiesjes moeder. Welke rol deze ras-artiste ook krijgt uit te beelden, zij weet er altijd iets aparts van te maken. Wegens ziekte van den heer Voogt, speelde de heer Bas van Gelder de rol van den dichter Adriaan Nolthe-Hout- man en, het zij aanstonds gezegd, hij speelde Haar knap. In III zou hij mogelijk nog even duidelijker kunnen laten uit komen, dat de wanhoop van z'n dochter tje ook hem aangegrepen heeft, maar het slot van III werd èn door Wiesje èn door hem weer knap gespeeld, evenals I. Van de overige rollen vermelden we nog even apart die van den binnenhuis architect Jan ter Weerne, goed vertolkt door Frans Dortmunth. En ten slotte mag zeker de bepaald keurige tooneel- Weerbericht LICHTE DOOI. Weersverwachting tot Dinsdagavond. Matige, langs de noordkust tijdelijk krach tige Oostelijke wind, later ruimend naar Zuid-Oost en afnemend. Overwegend be wolkte lucht met hier en daar tijdelijk nog eenige sneeuw of regen. Overdag lichte dooi. Plaatselijk mist. aankleeding niet onvermeld blijven, zon der weLke „Waar is mijn dochter?' zeker niet zoo tot haar recht zou zijn gekomen. Na afloop werd „Jan van Dommelen" namens „Santpoorts Bloei" bij monde van mr. Vorstman met haar 10-jarig be staan gecomplimenteerd. Aan „Wiesje" bood hij bloemen aan. Aan de dames Tabernal en Kruisman viel namens de vereeniging een zelfde kleurige hulde ten deel vanwege het feit, dat zij van de op richting af lid van „Jan van Dommelen" waren geweest. De HEERE gaf ons een zoon PIETER P Brouwer F. Brouwer geboren Prins Ineke Rietje Kon. Wilhelminakade 79 IJmuiden. 3 Maart 1946 Tijdelijk Anthonius Zieken huis IJmuiden Oost. EEN MEISJE GEVRAAGD voor halve dagen. Hulp voor ruw werk aanwezig. Aanbie dingen bij Mevr. A. Wiede- meyer, Stationsweg 67 Velsen Heden werd plotseling van ons weggenomen onze ge liefde Vader, Behuwd- en Grootvader GERRIT SWIER in den ouderdom van 81 jaar. Medemblik; T. HeerdtSwier J. H. Heerdt Haarlem: H. Swier E. SwierKrul IJmuiden Oost G. Swier G. H. Swierde Groot L, Swier N. Swier—v. Eg'mond G. D. v. d Duin—Swier L. W. C. v. d. Duin Hoorn: D. PaaijSwier Ant. Paaij en kleinkinderen. Haarlem, 2 Maart 1946. Jansstraat 36. De teraardebestelling zal plaats hebben na den Rouwdienst van 1 uur tot 1.30 vanaf Jansstr, 36 op de begraafplaats de Bie zen te 2.30 Santpoort. NETTE WERKSTER gevr. van 's morgens 8-12 u. Aanm. tusschen 9 en 12 uur 's mor gens Rex Theater. NETTE WERKSTER b.z.a. voor 3 dagen p. w. Br. L 359 bur. van dit blad. NET MEISJE b.z.a. voor werkhuizen.'lederen dag nog beschikb. omg. IJm of IJm.O. Br. L 358 bur. v. d. blad. Jonge vrouw, wier man in militairen dienst is vraagt ZIT- EN SLAAPK. of zit- slaapk. met stookgelegenh. (zonder pension) In IJm.-Q^ Santp., Drieh. of Bl'daal. Fr. Naereboutstr. 6, Um. Oost. RUILEN z.g.a.n. water dichte lederen overall, ge schikt voor motor enz voor •adiotoestel. Tevens di'vankl. en 2-pers. spiraal te koop gevr. Julianakade 13, IJm. RUILEN: Mooie woning te Beverwijk voor woning te IJm. O. Te bevr. Annastr. 35. Te koop gevr. in g, st. z. D. EN H.RIJWIEL. v. d. Mey, Gladiolenstraat 1, Santpoort. Te koop gevr. BEDSPREI divankleed. K. Wilhelm straat 24. TE KOOP deuren, ramen tegels. Eenhoornstraat 30, Haarlem. SCHRIJFMACHINETA FELTJE te koop gevr. Ph. de Koning, Kennemerlaan 24, telef. 4963. TE KOOP heereoplus- fourspak m. 48 en kleerma- kersspiegel. v. Dalenlaan 70, Santp. TE KOOP als n. 1 pers. opklapb., orig. Auping en 3-d. kapokbedst. blauw damast, houten kinderled., nest em. pannen. Rijksweg 324, Santp. TE KOOP kinderledikant, wieg, heerenschoenen m. 40. jongensframe, plusfourspalc lft 14 a 15 jaar. Slaperdijk 68. TE KOOP handnaaima chine, 2 vestibule-stoeltjes, 1 staande schemerlamp, 1 kroontje, 5 armen, 1 glaslamp eenige gedragen jasjes, vest jes en 1 broek, automatische richtingaanwijzers voor auto, 2 p. damesschoenen m. 38. Punt, Rijksweg 392 Santpoort (dorp). Te koop witte BRUIDS JAPON, onderjurk, kousen en handschoenen, alles o. kw. Eikenstraat 14, IJm. O. TE KOOP 4 stoelen en 2 fauteuils z.g.a.n. Kennemer laan 109, IJmuiden. TE KOOP salonkast met gramofoon, pick-up met ver sterker en ongev. 80 pl., w,o. veel danspl. Te zien na 7 uur Kennemerlaan 25, IJm. Das- ©n Avondcursussen RADIO-INSTITUUT „KENNEMERLAND" STATIONSWEG 60, VELSEN Inlichtingenuitsluitend op Woensdagmiddag van 4-6 u. PROSP. GRATIS Terstond gevraagd Volslagen en aankomende Goed loon. Aanmelden Vel- serweg 12a. Beverwijk. voor terugbezorging v. schou- dertascli met inhoud, verloren in trein aankomst 20.27 IJmui den 28-2-'46, N, A, van Dorp, Westerhoutpark 34, Haarlem. Ondanks de Enorme drukte kunnen wij thans de klanten in IJmuiden- Oost, Driehuis en Oud- IJmuiden Hoorenen bezorgen GEEN NEEN TE KOOP KENNEMERLAAN 27 Heden telefonisch aangeslo ten onder No. 482S Maison VerhoeJ DAMESKAPPER De Gcnestetlaan 8, Driehuis TE KOOP 2 GASHAARDEN, 2 GASKACHELS geschikt voor kantoor of winkel, alle in prima, staat en goedgekeurd. VERMEULEN, ZEEWEG 199. IJMUIDEN-OOST Door bet Ned, Beheersinstituut is do ondergeteekende benoem*! tot bestuurder van de onderneming „WEST- LAND KOOIT- und TIEPBAU", voorheen gevestigd Stationsweg 141, 's-Gravenhage en van de C.V. BETOX- STKEX GRAVEN INDUSTRIE „DE BTX C'IGETORST", voorheen gevestigd Spreeuwenlaan 34, 's-Gravenhage, alsmede tot beheerder over de vermogens van ALBERT WALTER ADLEJÏ, .gewoond hebbende Anna Paulowna- straat 23, 's-Gravenhage en van HERMAN I S HOL. ■SURER, gewoond Hebbende Regentesselaan 35 en Nieuwe Parklaan 25, 's-Gravenhage. De ondergeteekende verzqeki allen, die iets verschuldigd zijn aan of iels te v orde ben hebben van de genoemde ondernemingen en personen, alsmede allen, die gelden, goederen oü andere waarden, boeken of -bescheiden van de hier genoemden onder zich hebben, clan wel safes aan hen verhuurd of in gebruik gegeven hebben of in ©enigerlei rechtsbetrekking tot de meergenoemde onder nemingen en personen staan, dan wel inlichtingen kun nen verstrekken over hunne vermogens en belangen, hiervan binnen 14 dagen na plaatsing van dezen oproep schriftelijk aan hem mededeel ing te doen. Het niet voldoen aan dezen oproep is strafbaar gesteld. Dr. Mr. S. VAN DER BÏ.T Benoordenhoutscheweg 229, 's-Gravenhage de ideale huishoudzeep 'n Adelaar-product prima

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1946 | | pagina 4