IJmuider Courant De Milliarden Amerika verwerpt de klacht van de Oekraïne Truman sluit compromis met Wallace 61c Jaargang No. 18435 Bureaux: Kennemerlaan 154, IJmuiden - Telefoon 5437 Te Haarlem: Gr. Houtstr. 93 Telefoon 10724 Kennemer Editie van Haarlems Dagblad Directeur-Hoofdredacteur: Robert Pecreboom Donderdag tft Sept. ift-40 Uitgave van de Stichting Voorlichting te Haarlem. Abonnementen: p. week 31 et per kwartaal f 4.— IN de Dinsdag geopende zitting van de Tweede Kamer heeft prof. mr. P. Lief- tinck, minister van Financiën, de Rijks- begrooting voor 1947 aangeboden, verge zeld door de vanouds gebruikelijke Mil- lioenen-nota die helaas veeleer den naam van Milliarden-nota verdient. Het gepubliceerde overzicht van den inhoud van dit document zal den lezer opnieuw hebben doen duizelen. Hij zal opmerken dat het tekort op de be grooting bijna twee milliard gulden be draagt, ofschoon de vermindering van raming der Rijksuitgaven, die de minister in Mei voor zijn begrooting-1947 voorspel de, overtroffen is. Hij sprak toen van één en een kwart milliard; het blijkt anderhalf milliard te zijn. De voor 1946 geraamde uitgaven van ruim 5yj milliard zijn voor 1947 gedaald tot 4JA milliard. Dii ligt nog zeer ver boven de werkelijke financieele capaciteit van ons zoozeer verarmde volk en het ware onverantwoordelijk, zulks te verbloemen of erover te schrijven in den luchtigen trant van: binnen een jaar of wat zullen wij deze moeilijkheden wel te boven zijn. Dat zal ik dan ook niet doen en er veeleer den nadruk op leggen dat de minister verklaard heeft, dat de economi sche toestand des lands in 1946 maar matig is verbeterd. Het herstel en de uitbreiding van het productie-apparaat zijn tegenge vallen. De uitkomsten van het bestaande productie-apparaat hebben niet tenvolle bevredigd. Daaruit valt dus af te leiden dat diegenen, die hun tevredenheid over het materieele herstel des lands tegenover ontevredenheid over de traagheid van het geestelijk herstel hoog plegen op te vijzelen, de zaken ook nog veel te mooi voorstellen. Tevredenheid over het mate rieele herstel dient zich te beperken tot sommige gunstige verschijnselen, waartoe helaas de mate van toeneming van de productie niet mag worden gerekend. De minister heeft de hoop uitgesproken dat de volksvertegenwoordiging en de be volking zich duidelijk den treurigen fir.an- cieelen toestand voor oogen zouden stel len. waarin ons land verkeert. Of de volks vertegenwoordiging dat doet, zal bij de komende debatten over de begrooting-1947 blijken. Dat de bevolking, in het algemeen gesproken, den aard van den toestand zou beseffen, behoeft de minister niet te den ken. Een Millioenen-nota en een rijksbe- grooting zijn trouwens niet de geschikte middelen om haar zoover te brengen. Hun taal moge doordringen >tot het besef van financieele deskundigen en tot zakenlie den, die hun eigen zorgen opzij willen zet ten om zich in de rijksfinanciën te ver diepen, maar voor het. groote publiek zou het een volkomen duistere zaak blijven als de kranten er hun commentaren niet op gaven. Dat is nu al meermalen geschied; ik geloof evenwel niet dat de uitwerking tot dusver erg groot is geweest In som mige kranten-commentaren is te weinig nadruk op den ernst van den werkelijken toestand gelegd. Anderzijds heeft de merk waardige royaliteit, die het overheidsbe- beheer na de bevrijding heeft geken merkt, het voor ons moeilijk gemaakt de bevolking te overtuigen. En bij de kiezingen zijn wenschen en eischen naar voren gebracht, die met financieele moge lijkheden nauwelijks rekening schenen te houden. In dit blad is menigmaal de waarschu wing geuit, dat wij den vooroorlogschen levensstandaard die voor de groote meerderheid der bevolking in Nederland hooger was, dan in verreweg de meeste andere landen op geer. stukken na meer zullen bereiken. Velen beamen dat in woorden, zeer weinig voelen het als een werkelijkheid. Als men hoort welke plan nen en verwachtingen zoo vaak, en in zeer verschillenden kring, geuit worden blijkt dat. Meenen de menschen, dat andere lan den ons door leeningen in staat zullen stellen, onze voor-oorlogsche levenswijze te hervatten? Dan vergissen zij zich deer lijk. Andere landen zullen ons slechts zoo veel leenen, als wij op den duur terug kunnen betalen en dat is gezien onze enorme staatsschuld niet veel. Zij zul len ook van ons verwachten, dat wij dien hoogen levensstandaard van vroeger door een veel soberder levenswijze zullen ver vangen en zullen werken als paarden om èr bovenop te komen. Wij werken nog geenszins als paarden. De gemiddelde arbeidsproductiviteit blijft laag. Er is sinds de bevrijding nog maar heel weinig verbetering in gekomen. Bij velen bestaat blijkbaar nog de gedachte, dat zij een soort recht hebben om het ervan te nemen na de vijf moeilijke be zettingsjaren. Maar dat gedoogt de toe stand van Nederland niet. Het is goed om eens ronduit te zeggen, dat als iemand in dezen tijd een lui baantje prefereert, of in anderen vorm de lijn trekt, hij niet alleen zichzelf, maar ook het Neaerlandsche be lang schaadt. Er moet veel harder gewerkt worden. Nogmaals: wij zullen het zelf moeten doen. anderen zullen Ket niet voor ons opknappen. Dit lijken mij de belangrijkste en noodig- ste commentaren op de begrooting en de millioenen-nota voor 1947. Wie er niet in gelooven mocht zal spoedig en in steeds toenemende mate gewaar worden hoe juist ze zijn. Op de staatsuitgaven zal nog veel meer bezuinigd moeten worden Het moge voor menigeen niet aangenaam zijn dat te lezen, maar het zal niet te voorkomen zijn. Het zal moeten. Wij zullen moeten. R. P. Gromyko wil geen onderzoek-commissie Woensdag heeft de Veiligheidsraad de behandeling van de Oekrainsche klacht tegen Griekenland's „bedreiging van den vrede" voortgezet. De Ameri- kaansche afgevaardigde, Herschell Johnson, maakte het besluit van zijn regeering bekend tot verwerping van de beschuldigingen aan het adres van Griekenland, gemotiveerd door de over weging dat Griekenland niet op de eer ste plaats de schuld draagt van de moei lijkheden. Johnson stelde vervolgens voor, een onderzoekcommissie naar de Grieksch- Albaneesche grens te sturen om den toestand objectief te beooraeelen aan de hand van inlichtingen bij Bulgarije, Joego-Slavië, Albanië en Griekenland. Sir Alexander Cadogan. de Britsche gedelegeerde, kreeg hierna het woord en schilderde in ironische, persiflee- rende bewoordingen de „Grieksche agressie" en de „bedreiging van den wereldvrede" door dit kleine land. dat in vergelijking met zijne „bedreigde" naburen over een zwak leger beschikt. Na deze parodie, die de afgevaardigden sems in lachen deed uitbarsten, kwam de Fransche afgevaardigde, Parodi, aan het woord, die zich aansloot bij hetgeen Sir Alexander aan het slot van zijn be toog zeide. ril.; „De heele wereld vindt het een schande, dat een geval als dit voor den Veiligheidsraad is gebracht". Gromyko bracht wederom zijn steun voor de Oekrainsche klacht tot uitdruk king, „waaraan de ironie van Sir Alexander niets zou kunnen verande ren". Hij was tegen het zenden van een commissie van onderzoek naar de Grieksch-Albaneesche grens. Zonder tot. stemming over te gaan werd de raad tot Vrijdagavond ver daagd. Dollar-pariteit voorloopig: gehandhaafd De Amerikaansche minister van finan ciën John Snyder heeft gisteravond ver klaard, dat "de Amerikaansche dollar voor onbepaalden lijd op zijn huidige pariteit gehandhaafd zal blijven. Fransch oorlogsveteraan overleden Generaal Henri Gouraud. Fransch oor logsheld uit den eersten wereldoorlog, is op 78-jariger. leeftijd overleden. Gouraud leidde in 1915 de Dardanellen-expeditie en in 1918 hei vierde Fransche leger Champagne, dat. het Duitsche offensief van 15 Juli 1918 in den sector Reims—Ar- gonnen terugwierp. Gouraud was hoóge commissaris in Syrië van 1919 tot 1923 en daarna lot 1938 militair gouverneur van Parijs. Dit wonderlijke gewrocht is de fiets van de toekomst, zooals een Engelsche con structeur die zich voorstelt. Ze is van licht metaal gebouwd en heeft een electromotor, waarvoor de stroom opge wekt moei worden door een dynamo, die ingeschakeld wordt bij het afrijden van hellingen. Voor ons vlakke land, zou dit bedenksel dus niet veel voordeel hebben. Het feit, dat er ook een radio toestel ..aan boord" is, maakt de prac- tische bruikbaarheid van deze fiets nog twijfelachtiger. Maar de banden zien er uitstekend uit.... In het kader van de herdenking van den slag om Arnhem Is gisteren op Schiphol een der nieuwe constellations van de K.L.M. door generaal-majoor Urquhart met den naam fyArnhem" gedoopt. Kustvaarder in nood bij Wijk aan Zee Door marinesleepboot behouden binnengebracht Het motorschip Java, een Groningschc kustvaarder van ongeveer 200 ion is hedenmorgen omstreeks half vijf tijdens den zwaren storm ter hoogte van Wijk aan Zee in moeilijkheden geraakt. De opva renden gaven S,O.S.-seinen, waarop de marine-sleepboot KM 3 van IJmuiden uit voer om hulp te verleenen. Ook de motor reddingboot „Neeltje Jacoba" voer uit, hoewel de motor niet geheel in orde was. In den loop van den morgen slaagde de KM 3 er in. een tros op de Java over te brengen en het vaartuig op sleeptouw te nemen. Toen de schepen dwars voor IJmuiden waren gekomen, brak echter de tros, zoodat de Java op drift geraakte. Met zeer veel moeite gelukte het de be manning van de KM 3 opnieuw vast te maken en omstreeks hall' elf de Java be houden in.de haven van IJmuiden binnen te brengen Ook de „Neeltje Jacoba" keerde uit zee terug. Schip gestrand hij Petten Hedenmorgen om half zes is bij kilo- meterpaa! 20. even ten Noorden van Pet ten. een lichier geladen mei hout. ge strand en door midden gebroken De nationaliteit ïs nog onbekend Er werden geen menschen ontdekt. „Twenthe" vervangt de „Neeltje Jacoba" Uit Harlingen is de motorreridingboot „Twenthe" aangekomen om tijdelijk in IJmuiden dienst te doen ter vervanging van de „Neeltje Jacoba", waarvan de motor niet geheel in orde is. Weerbericht TIJDELIJK OPKLAREND Verwachting geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond: Na eer. tijdelijke op klaring weer toenemende bewolking met ïater regen. Mees; matige wir.d. aanvan kelijk nog uit Westelijke richting. later weer krimpend. Weinig verandering in temperatuur. Voorloopig geen redevoeringen meer Gisteren heeft Henry Wallace, de Ame rikaansche minister van Handel, een be zoek van ruim twee en een half uur ge bracht aan Trunian op het Witte Huis. Tij dens deze ontmoeting is Wallace met Tru man overeengekomen dat hy geen ver klaringen meer af zal leggen noch rede voeringen zal houden, alvorens de confe rentie van de ministers van Buitenlandsche Zaken te Parijs zal zijn geëindigd. Dit be sluit werd door Wallace zelf aan de wach tende journalisten medegedeeld, toen de conferentie was geëindigd. Wallace voegde aan zjjn verklaring toe dat Truman vol vertrouwen is ten aanzien van den vrede met Rusland. Uit deze verklaring moet worden gecon cludeerd. dat Truman zijn minister van Handel niet heeft verzocht af te treden, noch de wenscheüjkheïd tot liet heengaan van Wallace heeft uitgedrukt. Intusschen is bekend geworden dat pre sident Truman door bemiddeling van Wil liam Clayton, den vice-minister van Bui tenlandsche Zaken, aan Byrnes een dank betuiging heeft doen toekomen voor diens „begrip en verdraagzaamheid" De Eve ning Standard meldt desniettegenstaande, dat Byrnes de verwijdering van Wallace uit het kabinet zal eischen dat hij af Belgisch passagiersvliegtuig met 48 man vermist. Een Skymaster van de Belgisch' luchtvaartmaatschappij „Sabena", vlie gend op de lijn BrusselNew York wordt als vermist opgegeven. Het toestel heeft 37 passagiers aan boord. Het is Dinsdag van het vliegveld Shannon (Ierland) naar New-Foundland ver trokken. In het vliegtuig bevinden zioh be halve de 37 passagiers 11 leden der be manning, onder wie 2 stewardessen. Dinsdag om 20.37 uur (Nederlandsche tijd) had hei laatste radiocontact met het vliegtuig plaats. Het bevond zich toen op korten afstand van het vlieg veld Gander (New-Foundland) en had naar schatting nog voor ruim 6 uur benzine aan boord. Volgens de Amerikaansche kustwacht is ten Noorden van het vliegveld Gan der het wrak van een vliegtuig waar genomen. Later bleek dit wrak van eón militair toestel te zijn. Door slecht zicht wordt het onderzoek van de lucht uit vertraagd. zal treden wanneer de president zich nic: onvoorwaardelijk achter zijp. buitenlandse!» beleid stelt. De Amerikaansche minister van Marine James Forrestal, die het voornemen had een redevoering te houden ter gelegen heid van het jaarlijksche diner van de ..Navy Industrial Association", heeft be kend gemaakt, dat hij deze rede niet zal houden. „Ik heb mij bedacht en besloten dut het beter is, niets te zeggen," ver klaarde de minister -aan de pers Intusschen is in Washington nog steeds niets bekend geworden over de reactie van Byrnes op de verklaring van Wallace. d3t hij voorloopig za! zwijgen Wel verwacht men algemeen, in tegenstelling met wa' de Evening Standard veronderstelt, dat Byr nes genoegen za! nemen met dit compro mis. waardoor Wallace „gemuilkorfd" is en er verder niets op tegen zai hebben, met Wallace in het kabinet te blijven. Economisch accoord Engela nd—F rank rijk Bcvin en Bidault hebben bij hun onder handelingen over een Engelsch-Fransehe economische overeenkomst in beginsel overeenstemming bereikt omtrent de toe komstige betalingsregeling tusschen de Fransche en de Engelsche zone in Dustseh- lanc. Verder werd overeengekomen wijzi ging te brengen in de financieele overeen komst van 29 April 1946. volgens welke de opbrengst van sterHnorfondsen in Frank rijk gebruikt zou worden voor de terug betaling van hel crediet. dat door de En gelsche regeering aan de Fransche was verleend. „Zwarte Hand" tegen Russische bezetting De Russische militaire autoriteiten te Berlijn hebben het bestaan onthuld van een ondergrondsche beweging van jeug dige Duitschers. Volgens het blad van het Russische leger, de Tagliche Rund-, schau. bestaat deze terroristische groep uit voormalige leden der Hi'lerjugend en staat zij bekend als „de Zwarte Har.d". Zij maakt zich. schuldig aan anti-Russische propaganda en sabotage tegen de Russische bezettingstroepen. De Russen namen een machinegeweer, verscheidene pistolen en meer dan 1000 patronen van de „Zwarte Hand" in be slag. De leider der groep, de 17-jarige Horst Schulz, is ter dood veroordeeld en acht zijner volgelingen werden tot gevangenisstraffen veroordeeld, aldus meldt. Un, Press,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1946 | | pagina 1