Eerste Kamer aanvaardt de Vermogensaanwasbelasting De nieuwe bon nen Sport in het Kort (Van onzen parlementairen redacteur) Bij de behandeling van het wetsontwerp inzake de Vermogensaanwasbelasting in de Eerste Kamer uitten zoowel mr. Pollema (C.H.) als prof. Molenaar (P.v.d.V.) ernstige bezwaren zoowel van principieelen als van praktischen aard tegen de ontworpen re geling. Laatstgenoemde nam het nog in het bijzonder voor de door dit voorstel te zwaar getroffen eigen spaarders op: in- tusschen verheugde hij zich over het door den minister kenbaar gemaakte voor nemen om deze categorie bij de Vermogens heffing meer tegemoet te komen. Van mr. Pollema's betoog zij aangestipt, dat hij ■wilde aantoonen dat noch voor de geld- caneering noch voor die der staatsfinan ciën de wet het beoogde doel zal bereiken, terwij! hij voorts den staf brak over de regeling inzake den voor bezitters van Amerikaansche effecten geldenden peil datum. waarvan de funeste gevolgen nu al blijken na de groote daling op de New- Yorksche beurs. Prof Molenaar nam het ook op voor de oorlogsslachtoffers, om verder te waarschuwen tegen dusdanige belastingplannen (met name die van de Vermogensheffing), waardoor het Neder- landsche volk in één jaar tijds 9 milliard zou moeten opbrengen, hetgeen zonder alles verstorende liquidaties onmogelijk is. Ook de heer Rip (A.R.) waarschuwde tegen misbruik van belastingpolitiek om in te grijpen in de verdeeling van den pri vaten eigendom: de A.R.-fractie wijst iets dergelijks even principieel als radicaal al'. Prof. Van den Brink (K.V.P.) en zijn geest verwanten. insgelijks voorstanders van het voortbestaan van den privaten eigendom, aanvaardden dit ontwerp alleen op grond van de onmisbaarheid wegens den bijzon deren noodtoestand. Constellation krijgt den naam „Arnhem' Op het vliegveld Schiphol is de Lockheed Constellation PH-TAX door xnajor-general R. E. Urquhart van de 3ste British Airborne Division, met den naam „Arnhem"' gedoopt. De letters „TAX" zullen veranderd werden in „TDA". De burgemeester van Arnhem, de heer IVIrtser, hield een toespraak, waarin hij een parallel trok tusschen zijn woon plaats en de K.L.M. Beide waren na de bevrijding vleugellam en zwaar geha vend. Schiphol en de luchtvaartmaat schappij behooren thans weer tot de belangrijkste in de wereld. Arnhem wil gaarne het voetspoor van de K.L.M. vol,gen. De burgemeester overhandigde namens het gemeentebestuur aan de K.L.M. een blijvend aandenken. Major-general Urquhart verrichtte daarop de doopplechtigheid en schonk den directeur der K.L.M.. den heer Hesman een vaan van de Airborne- division. Vervolgens onthulde de burgemeester het aan beide zijden van den neus van de Constellation aangebrachte embleem der Airbornes. Prof. Schermerhorn: Zoo spoedig mogelijk besprekingen in Indië Bij zijn aankomst verklaarde prof. Schermerhom tegenover de pers. dat hij niet kon zeggen, wanneer de bespre kingen zouden beginnen, doch dat zij wel zoo spoedig mogelijk zouden aan vangen. De commissie-generaal had. aldus prof. Schermerhorn. eemgen tijd noodig om zich te oriënteeren en den toestand ter plaatse te bestudeeren. Toen men hem vroeg, of een Britsch tusschenperseon hem welkom zou zijn. antwoordde prof. Schermerhom„Waar om zou men onvriendelijk moeten zijn tegenover iemand, die ons goede dien sten zou willen bewiizen". Prof. Schermerhorn zeide verder, dat de commissie-generaal iedereen moest raadplegen alvorens zij besprekingen zou kunnen openen. Toen men hem vroeg", of de beslissin gen. die door de commissie-generaal zouden worden genomen, als definitief zouden worden beschouwd, antwoordde prof. Schermerhorn: „Daar de commis sie-generaal uit drie leden bestaan, die de Nederlandsche regeering en de be langrijkste partijen vertegenwoordigen, is het zeer onwaarschijnlijk, dat haar besluiten als waardeloos zullen worden besehomvd". De heer Van Santen (Comm.) wenschte nationalisatie van de particuliere banken en had bezwaar tegen het niet voor 100 belasten van den onoirbaren vermogens- aanwas., Mr. Janssens de Limpens (K.V.P.) deelde de meening van hen, die tegen mis- oruik van de belasting als middel ter cor rectie van de vermogens-verdeeling zijn; waarna ir. Wijffels (K.V.P.) voor de oor logsslachtoffers en den wederopbouw in het vuur kwam. Mr. In 't Veld (P.v.d.A.) oleek van alle sprekers het meest met het wetsontwerp te kunnen instemmen. Na hem kregen we den minister van Finan ciën te hooren. Deze bestreed allereerst de principieele eritiek van de heeren Pollema en Rip en betoogde, dat de eigendom niet als iets volstrekt onaantastbaars, maar, in het ka der van de gemeenschapsgedaehte, meer als een rentmeesterschap moet worden ge zien. De zon van den fiscus schijnt over de boozen en goeden; dat dient men ook te bedenken ten aanzien van den ook te beiasten oirbaren aanwas. Als bewijs van tegemoetkomendheid tegenover den oirba ren aanwas, kan worden gezien dat daar van het heffingspercentage maximaal 70% Is. De minister verzekerde nadrukkelijk alles te doen ter saneering van 's lands geldmiddelen; van „geldsmijterij" is dan ook geen sprake. Dit wetsontwerp is geen uiting van eenige bedoeling om socialistische belas tingpolitiek te voeren. Derhalve is het, nu het louter samenhangt met de oorlogsom standigheden, voor elkeen aanvaardbaar. Wat de kwestie der Amerikaansche effec ten betreft, hoopt de minister rekening te houden met de thans gemaakte opmerkin gen. Dat ons volk in één jaar tijds in totaal 9 milliard aan belastingen zou moe ten opbrengen, gelijk prof. Molenaar had gemeend, was bepaald onjuist; het zal volgens den minister een stuk lager wezen en daarmee neemt dus heel het door ge noemden senator in dat verband aange voerde probleem in omvang en beteeke- nis aanmerkelijk af. Na '6 ministers rede bleek dat zijn ver klaring over het doel van dit wetsontwerp de A.R.-fractie voldoende had gerust ge steld, hetgeen insgelijks met mr. Janssens de Limpens het geval was. Alleen de C.H. leden stemden tegen, zoodat het ontwerp er met 295 stemmen doorging. Bonkaarten KA, KB. KC 610 576 Algemeen 100 gram bloem 577 Algemeen 50 gram thee Bonkaarten KD, KE 610 D 19 Reserve 100 gram bloem E 19 Reserve 300 gram bloem TabakskaarteD enz. T 48 2 ranlsoenen tabaks artikelen Met ingang van 22 September a.s. zullen geen bonnen meer voor aardapeelen wor den aangewezen. Van Maandag 23 Sep tember a.s. af zal men aardappelen zon der inlevering van bonnen kunnen koo- pen. Vleeschbon 523 Het Centraal Distributiekantoor deelt mede. dat bon 523 vleeach, waarop een extra rantsoen vleesch verkrijgbaar is, ook gedurende de week van 22 t.m. 28 September geldig is. Agenda voor Haarlem DON&ERDAG 13 SEPTEMBER Gem. Concertzaal: Hongaarsch Strijkkwar tet, 20.00 uur. Rembrandt: Liefdesserenade (a. 1.) Palace: Gestolen leven (18 j.). Luxor: De Koning der klaploopers fa. ].i. Deze drie 14.00, 10.15. 19.00 en 21.15 uur. Frans Hals: Kampioen op sokken (14 j.) 14.00. 10.30, 19.00 en 21.15 uur. City-Theater: Complot der 3!) Stappen (14 j.) 14.15, 16.30. 19.00 en 21.15 uur. VRIJDAG 20 SEPTEMBER De Leeuwerik: Theosofische Vcreeniging, openbare voordracht, 8 uur. Spoor/.icht: pro- paganda-avond „spreken in het openbaar", 8 uur. Bioscopen: nieuw programma. De Radio geeft vanavond; DONDERDAG 19 SEPTEMBER. Hilversum I, 301.5 M.: 19.00 20.00 en 22.00 Nieuws; 20.08 Groningsche avond; 21 45 Marschmuziek (Gr.); 22.30 Pianomuziek; 23.00 Beethoven-Cyclus; 23.25 Avondconcert (Gr,) Hilversum II, 415.5 M.18.00, 20 00 en 23.00 Nieuws; 19.00 Nelly Wagenaar, piano; 19.30 André de Raaff en Jac. Schutte: 20.05 Radio Philharmonisch Orkest; 21.00 Luisterspel; 21.50 Pierre Palla. Orgel, Klein dameskoor en Herman Hulsman, bariton; 22.40 Bing' Crosby en The Masqueraders (Gr,); 23.15 Gé van Toorenburg en'zijn ensemble; 23.45 Good night (Gr.) „De Neclerlandsehe Unie en haar Driemanschap" On derzoekcommissie brengt gunstig rapport uit Bij boekdrukkerij Roelants te Schiedam is verschenen hel „Rapport", uitgebracht door de daartoe op verzoek van het Driemanschap door prof. ir. W. Schermerhorn benoemde commissie over „De Nederlandsche Unie en haar Driemanschap" een boekwerkje van 65 bladzijden, onderverdeeld in 19 hoofd stukken die een objectief en zakelijk over zicht geven van het ontstaan, de oogmerken, de organisatie en de lotgevallen van De Ne derlandsche Unie en haar bestuurders ge durende haar kortstondig bestaan, alsmede van de tactiek, de standpunten ten aanzien van de internationale politiek en de verhou ding der Unie tot andere politieke bewegin gen van dien tijd. Het op een na laatste hoofd stuk bevat een duidelijke omschrijving van de grieven tegen de Unie en het Drieman schap, waarna het besluit „Balans en Con clusies" omvat een formuleering van wat de commissie beschouwt als de uitkomst van het in voorafgaande hoofdstukken samenge vatte onderzoek. Zij zegt dan: „Wij moeten onderscheiden het Uniewerk als geheel ge nomen en hetgeen te dien opzichte door ieder der leden van het Driemanschap is ver richt. Ten opzichte van het Uniewerk als geheel genomen, sluit, naar ons gevoelen, de balans met een voordeelig saldo. De oprich ting van de Nederlandsche Unie heeft onge twijfeld in meer dan een opzicht heilzame gevolgen gehad. Zij versterkte het nationaal bewustzijn en schraagde het verzet tegen de NSB en haar trawanten". Memoreerend, dat uit de Uniekringen zeer vele illegale werkers zijn voortgekomen, waardoor de Unie in werkelijkheid belangrijk heeft bijgedragen tot het ondergrondsche verzet, eert de com missie de Drie mannen, die „veel lof verdie nen voor hun organisatie, doorzettingskracht en toewijding". Het rapport vervolgt aldus: „Ongetwijfeld heeft.het Driemanschap ook fouten gemaakt. Bij de beoordeeling van die fouten moet worden vooropgesteld dat de zuivere, warm- vaderlandsche gevoelens van ieder der leden van het Driemanschap boven twijfel verhe ven zijn." Na een opsomming der fouten van het Driemanschap, dat soms „minder ver standig zelfs gevaarlijk handelde", besluit de commissie haar oordeel als volgt: „Alles tesamen genomen spreekt onze commissie als haar overtuiging uit, dat het optreden van het Driemanschap ondanks de in het eerste moeilijke oorlogsjaar begane fouten o het geheel genomen in het belang van Neder land is geweest en dat het werk van de Ne derlandsche Unie dank zij het initiatief van het Driemanschap tot stand gebracht als zoodanig voor Nederland een wezenlijke positieve waarde heeft gehad." S.S.-er tot de doodstraf veroordeeld De Bijzondere Raad van Cassatie heeft W. J. B. uit Enschedé, die in 1943 vrijwillig toegetreden was tot de Waf- fen S.S. en deelgenomen had aan de gevechten om Arnhem tot de doodstraf veroordeeld. Zangspel Beatrix Irene Prinses Juliana en Prins Bernhard hebben in een schrijven aan mej. Truus Smit uit Overveen hun bijzonderen dank laten overbrengen voor het aan Prinses Margriet opgedragen zangspel Bealrix Irene. In dezen brief wordt levens toe stemming verleend lot de uitgaaf van dit spel, waarbij het Prinselijk Paar de autrice en den teekenaar Jan Sinjewel veel succes toewenscht. Het zangspel zal door de kinderzangklas van mej. Smit in gestudeerd en in Haarlem opgevoerd wor den. Oorlogsherinneringskruis Degenen, die in de oorlogsdagen van Mei 1940 als militair der Koninkl, Land macht daadwerkelijk aan den strijd tegen den aanvaller hebben deelgenomen en overigens aan zekere eischen voldoen, kunnen voorzoover zij tot nu toe niet voor het Oorlogsherinneringskruis c.q. met gespen in aanmerking kwamen, thans een aanvrage indienen voor een machti ging tot het dragen van het Oorlogsher inneringskruis met den gesp „Nederland Mei 1940". Zij die niet in werkelijken dienst zijn, kunnen zich voor een aan vraagformulier wenden lot den naastbij- zijnden garnizoenscommandant of recht streeks tol het Ministerie van Oorlog, af- deeling A I. Tot dusver ingediende aan vragen of aanvragen die niet geschie den met gebruikmaking van het daarvoor bestemde formulier, worden niet in be handeling genomen. Behoudens het Oor logsherinneringskruis met gesp „Neder land Mei 1940" bestaat geen medaille, kruis of ander teeken ter herinnering aan de mobilisatie en den oorlog. Passagierslijst Op onze bureaux te Haarlem en IJmui- den is de passagierslijst van de „Nieuw Holland" aangekomen. Het schip, dat ruim 1000 repatrieerenden aan boord heeft, wordt 24 September te Amsterdam verwacht. Tips en Tops in De bril van Sultan Sar V__J 58. De Sirdar en Hassan hadden aan dachtig geluisterd naar hel prachtige idee van Tips. Wanneer men met be hulp van deze bamboestengels onder mater zou kunnen ademenzou men den vijand ongezien kxinnen naderen en hem zoo verrassen. Hassan en de Sirdar zwommen met forsche slagen naar het bosenje waar de waterbamboe groeide. Inmiddels hadden de roovers den Sul tan ontdekt. Die moest weer achter zijn stam dekking zoeken. Hassan en de Sirdar waren intusschcn in het riet bosch je aangekomen. Met zijn mes siieed de Sirdar de stengels af terwijl Hassan ze verzamelde. „Nu 2»llen ze ervan lusten", gromde de Sirdar, het wordt lijd dal er klappen vallen." Film-festival te Cannes Van 20 September tot 7 October zullen te Cannes voor een jury de beste films ter wereld worden vertoond. Achttien landen hebben daartoe op Frankrijks uitnoodiging rolprenten in gezonden. In totaal verwacht men 50 groote en ongeveer 70 kleine films. Rus land zal 7 groote films inzenden, waar onder een in kleuren en verder een drietal kleine. „Duitscliland-vaarders" opgepikt Vier Duitsche krijgsgevangenen, die uit een kamp bij Londen gevlucht waren en probeerden met een roeiboot over het Kanaal te komen, zijn gisteren ter hoogte van de haven van Gravelines gevat, meldt Un. Press. De Duitschers, die de roeiboot gestolen hadden, werden door de beman ning van de visschersboot „Jules Talleux" opgepikt en later aan de Fransche politie overgeleverd. Binnen vijf jaar per raket over den Oceaan Aircommodore Frank Whittle, Engelsch pionier op het gebied van raketvoortdrij ving, heeft op een persconferentie te Lon den verklaard, dat men binnen vijf jaar in vliegtuigen met raketvoortdrijving den Ailantischen Oceaan zal kunnen overste ken. Whittle, die pas is teruggekeerd uit de V.S. waar hij een aantal lezingen heeft gehouden, had den indruk gekregen, dat de ontwikkeling van de raketvoortdrijving in Engeland verder gevorderd is dan in de V.S., die niet alle door Engeland ver strekte inlichtingen te dezer zake hebben, gebruikt. Louis blijft kampioen Na twee min., 9 sec was Mauriello k.o. Joe Louis heeft in tic eerste ronde van een gevecht, dat 2 minuten en 9 seconden duurde, zijn tegenstander Mauriello knock out geslagen. Veertigduizend toeschouwers woonden in 't Yankeestadion te New York het gevecht bij, dat nog geen volle ronde duurde. In de eerste uitwisseling van slagen trof Maurillo zeer onverwacht met een harde recntsche de kin van Louis. Hoewel de wereld kampioen even in de war was geraakt, herstelde hij zich onmiddellijk en plaatste een zuiveren linkschen hoek, waardoor zijn uitdager voor zes tellen neerging. Een serie treffers van rechts besloot Louis met een zeer harde rechtsche en volkomen groggy bleef Mauriello liggen. Eenmaal in zijn carrière heeft de kampioen een snelle beslissing verkregen en wel tien jaar ge leden tegen Max Sehmeling; de partij duurde toen 2 minuten en 4 seconden. Hel programma van den Kon. Ned. Voet balbond bevat de volgende wedstrijden: District 1, eerste klas: VSVFeijenoord; F. DO't Goo; Hermes—DWS; RFC—Ajax; F.rnma—Spartatweede klas A: RCH-WFC; HilversumDe Kennemers; tweede klas B: VolendamHBC; Velsen— ZW; icade klas A: GermaanHalfweg; De MeerBloemendaal; derde klas B: NEAKinheim; Purmersteïjn Terrasvogels; QSC—DEM; derde klas C; Beverwijk—WA; Ripperda—ASVK; RKVVA Schotenvierde klas D: DSS—ZRC; DCO— VVD; BSM-ASV; vierde klas E: Dl O—Wilh. Vooruit; NASCNF; vierde klas F: WE Vliegende Vogels; SCA—1EV; VVB—Onze Ge zellen: EHSTHB; vierde kSas G: DVAV— K.TO; Lijnden—ZSGO. District 2: eerste klas: HBSDFC; NeptunusHaarlem: De Vole- wijekers—Excelsior; BI. Wit—DOS: Xerxes— Stormvogels; derde klas A: l-lillinen—Was senaar; VCSTYBB; vierde klas A: VVSB— Hillegom. Volgens de officieele mededeelingen van de afd. Haarlem van den KNVB zijn voor de eerste klassen vastgesteld: A: OG 2Geel Wit; Hoofdd. Boys—Haarlem 3a; VVB 2— Zandvoorimeeuwen 4; RCH 4—Spaamdam; Halfweg 2—DEM 2; IIFC 3—Beverwijk 2; B: ConcordiaKinheim 2; Haarlem 4Schoten 2; Waterloo—Stormvogels 3; EDO 3—TYBB 2; DSK—RCH 5. Voor den Kon. Ned. Korfbalbond zijn vastgesteld Eerste klasse: WeslerkwartlerSamos; SwiftRohdn: Koog ZaandijkDED; Archi pel—Blauw Wil; SVKOosterk war tier. Tweede klasse: Oosterkwartier 2—SVK 2; Watervliet—Koog Zaandijk 2; Sport Vereent Archipel 2. Derde klasse: Zaandam ZuidAurora} Aurora 2Indo 2; Rotla—Haarlem. In de hockcy-compctilie worden ge speeld: heeren eerste klas; 't Gooi—BMHC; promotieklas: BMHC 2—Groen Geel; Rijs wijk—HBS; Strawberries—SOS; Zandvoort— MRHC; tweede klas! Alliance—VCL; BMHC 3 —Zuidwest. Dames: eerste klas: BDHC— TOGO; promoiicklas: StrawberriesHHIJC 2-; HBSAmersfoort. VOETBALWEDSTRIJDEN. Curacao won Woensdag van Blauw Wit met 2—1. In de En ge lsehe League zijn gespeeld: Brentford Blackpool 2— l; Manchester UnitedChelsea 31. Den wedstrijd tusschen militairen van België en Nederland, Woensdag in Antwer pen gespeeld, hebben onze landgenooten met 31 gewonnen; Roozen maakte het eerste doelpunt. ALEX JANY VERBETERT EUROPEESCU RECORD. Alex Jany Fransch kampioen op de 100 meter borstcrawl, verbeterde .e Marseille zijn Europeesch record met 6 1 seconde en bracht het op 56.6 sec. SCHAAKCLUB „DE ROCllADE Het clublokaal van de Haarlemsche Schaakclub ..De Rochade" ls gevestigd in het Wijkge- bouw. Molenaerstraat, waar des Vrijdags avonds gespeeld wordt. Het winterseizoen wordt 20 September geopend met een gong- wedstrijd. Tevens zullen de „Van Gorseier.- beker" aan den winnaar, den heer G. Kroone van H.S.G. en het „Zilveren Schaakbord"' aan den clubkampioen, den heer G. B. v. d.- Velde worden uitgereikt. Luit.-genera?J Sir Neil Ritchie, die als commandant van de 35de Sehotsche divisie een belangrijke rol heeft ge speeld bij de bevrijding van Oost-Brabant zal met zijn echtgenocte van 24—27 September een bezoek aar, ons land brengen. In den ministerraad 5s overeenstemming be reikt inzake der, verkoop van de bioscooptheaters „Asia" en „Luxor", we;- ke aan de voormakge "UFA behoorden. Besloten werd, aan het beheersinstituut te aövi- seeren. het Luxor-thea- ter te Rotterdam aan de gemeente Rotterdam toe te wijzen en het Asta- theater te ?s Gravenh&ge aan de Rotteröamsche Bankvereeniging. Op het politiebureau te Delft ontsnapte een 23-jarige jongeman, die werd vastgehouden we gens verduistering. Een rechercheur loste eerst een waarschuwingsschot en toen dat niet hielp, besloot hij op den vOucb teling tc schieten. Deze kreeg een kogel ir, den rug en moest in een zie- kenhtiis worden opge nomen. Tijdens een gondell- vaart te Loosduinen is een brug over de Loos- duinsche vaan ingezakt, waarop een groot aar- 1a! kinderen stonc. Acht kinderen vielen in he: water maar. konden ge red worden: Bij beschikking van den Minister van Econo mische Zaken zijn maxi mumprijzen voor meta len huishoudelijke arti kelen vastgesteid. Een groote lanö- bouxvschmir op het land goed Deeierwoud bij Hoenoerlo is. met 324-0 mud gerst en 90C- mud haver :n vlammen opge gaan. De oorzaak is nier bekend. Op Zaterdag 21 Sep tember wordt te Amster dam in de 2aien van „Arti et Amicitiae de eerste Focus-tentoonstei- ling van buitenlandsche fotokunst na den corieg geopend. Er zijn 250 foto's uit 19 landen ten toongesteld. waaronder een belangrijke Russi sche collectie. Op Dins dag- en Zaterdagavon den worden buiienlanö- sche kleurfoto's gepro jecteerd. Maandag 23 September om 21 uur wordt over Hilversum I een voordracht ©ver moderne buitenlandsc-he fotografie gehouden door Dick Boer. Haarlem en Omgeving Be Christ. Land- bonwschool te Hoofd dorp bestaat 25 jaar. in October wordt een fees telijke bijeenkomst ge houden. Het Mannenkoor Caecilia onder leiding van Nico Hcogenwerf zal op Maandag 23 Sep:, een. Xerkcor.cert geven in de Groote of St. Bavo Kerk, des avonds om acht uur. Solisten zijn Gê va'r, Ko ten, hobo -en Hendrik Lasschuit. orgel. De Zaterdag te Haar lem gehouden collecte ten bate van „Zonne straal" heeft f 5000 op gebracht. Mejuffrouw mr. Or. G. II. J. van der Molen uit Aerdenhcut. die als eerste vrouw benoemd is tot privaat-docente in het volkenrecht aan de Vrije Universiteit te Am sterdam. zal op Vrijdag middag 4 October om vier uur haar eerste openbare college in het gebouw vossiusstraat 56 aldaar houden. Dr. W. G. V. van der Sleen, bekend door zijn vele wereldreizen, hoopt op 4 October zijn zestigsten verjaardag te vieren Uit een jas, die in een bollenschuur aan den Loosterweg te Hil legom hing, is een por tefeuille met f 200 gesio- len. Hoewel de poliue onmiddellijk een onder zoek instelde, mocht men er nog niet in slagen, den dader te vinden. In de landelijke H.O.K.E.C.A.reommissie ter beslechting van ar beidsgeschillen hebben zitting de heeren A. W. Schaefer te Haarlem en P. C. Timmer te Bever wijk. Mej. E. M. Bom ie Santpoort, die dezen zo mer aan de Rijkskweek school te Haarlem ge slaagd is voor het on derwijzersexamen. werd benoemd tot .onciervrtj- zeres aan de buitenge wone lagere -school te Eeverwijk.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1946 | | pagina 2