Ons volk vertoont een sterk regenerafie-vermógen Een sprookje herleeft Cijfers over Veisen He! is merkwaardig, hoe de door ver standelijke overwegingen ingegeven overheidsmaatregelen tot herstel van de volkskracht een pendant vinden in de natuurlijke regeneratie-krachten van ons volk. die zich los van elke verstandelijke inmenging laten gelden. De oorlog met zijn bijkomstige ver schijnselen van ondervoeding en uitput ting eenerzijds en de gewelddaden van den bezetter anderzijds, hebben een aan zienlijke stijging van het sterftecijfer ver oorzaakt, die een teruggang van het zie lental zou doen verwachten. Daarvan is echter geen sprake geweest, want reeds tijdens den oorlog, dus onder de slechtst mogelijke omstandigheden, is het geboor tecijfer eveneens gaan stijgen, en zelfs sterker dan de sterfte. En terwijl deze laatste geleidelijk weer wat terug gedron gen werd, blééf het geboortecijfer niet alleen toenemen, maar er is zelfs grond orn een nog verdere stijging ervan te ver wachten. Maken wij een vergelijking tu&schen de jaren 1939, 2943 en (het eerste halfjaar van) 1946, dan zien wij dat het sterfte cijfer in ons land resp. 8,7; 10.1 en 9,9 per duizend en per jaar bedroeg, doch dat het geboortecijfer in dezelfde perioden reep. 20,7; 23 en 30,9 heeft beloopen, waaruit dus c-en toenemend geboorte-overschot resulteert van 12 in 1939; van 12,9 in 1943 en van 21 in 1946. Veisen blijft in deze ontwikkeling niet achter. In de vergeleken perioden beliep de sterfte in onze gemeente resp. 6,4; 8,2 en 6.9 per duizend; ook hier dus een toe name tijdens den oorlog hoewel juist veel oudere menschen geëvacueerd waren een toename echter, die inmiddels weer goeddeels ongedaan gemaakt is, maar toch aog een grootere sterfte in 1946 dan in 1939. Maar ook het geboortecijfer ging omhoog, en thans ligt het zelfs boven het rijksgemiddelde, in de drie genoemde perioden bedroeg het a.l. 19,7; 23,9 en 32 per duizend. Het geboorte-overschot, waar het in dit verband tenslotte om gaat, bedroeg dus 13,3 in 1939: 15,7 in 1943 en 25.1 in 1946. zoodat het sedert 1939 bijna verdubbeld is. Kan blijkens het bovenstaande van het sterftecijfer in het algemeen gezegd wor den, dat het zich na den oorlog weer in dalenden, dus gunstiger., zin ontwikkelt, in de zuigelingen- en kleutersterfte wer ken de oorlogs-invloeden nog merkbaar na. In 1939 kwamen in ons land op hon derd jonggeborenen drie gevallen voor van zuigelingensterfte (beneden één jaar). In 2943 was deze verhouding veranderd in vier op de honderd .en voor het lQQ- pende jaar zijn de cijfers nóg ongunstiger geworden, daar nu op elke honderd ge boorten vijf gevallen van zuigelingen sterfte plaats vinden. Ook in Veisen nam de zuigelingensterfte tijdens en na den oorlog toe; van twee a drie op de honderd in 2939 steeg het cijfer tot 4 in 1943 en tot vier a vijf in het eerste half jaar van 2946. Het is ook thans dus iets gunstiger dan het rijksge middelde. Uitgedrukt in procenten van de totale sterfte beliep de zuigelingensterfte in Nederland in de genoemde tijdvakken resp. 8, 9 en 14 pCt. en in Veisen 7, 11 en 37 pCt. Deze relatieve cijfers zijn voor onze gemeente derhalve wat ongunstiger dan het Neöerlandsche gemiddelde. Ook in de kleutersterfte (14 jaar) werken de nadeelige oorlogs-invloeden na. Voor het geheele iand bedroeg de kleutersterfte over de genoemde perioden 2. 4 en 5 pCt. van de totale sterfte, in Veisen 3, 9 en 11 pCt. Deze relatieve cij fers zijn voor Veisen dus belangrijk on gunstiger dan de gemiddelde Nederlana- sche. Hét ï6 zéér de vraag of medische, dan wel sociaal-hygiènische. in ieder geval verstandelijke voorzieningen hieraan op korten termijn veel kunnen veranderen. Voor een overwegend deel immers zal deze verhoogde zuigelingen- en kleuter sterfte gezien moeten worden als de na werking van degeneratieve invloeden uit den oorlogstijd. Maar ook hiertegenover staat blijkbaar als voorlooper van ver hoogde en. sterkere geboorten een regeneratieve impuls, die zich uit in een belangrijke toename van het aantal ge sloten huwelijken. Allen woningnood en alle meubel- schaarschte ten spijt is het aantal huwe lijken. dat gesloten wordt, vergeleken bij vóór den oorlog in verscheidene gemeen ten méér dan. verdubbeld Over het geheele land genomen, steeg het aantal huwelij ken, dat aangegaan werd, van 9 per dui zend inwoners in 1939 tot 11 per duizend in dit jaar. In Veisen bleef het aantal onveranderd: 10 per duizend, maar gezien den woningtoestand ter plaatse is dit gelijk blijven van het aantal huwelijken bijna even wonderlijk als de toename elders. Goed beschouwd zijn al deze cijfers toch wel zeer bemoedigend. Wij mogen ons dan al meermalen met zorg af vragen of de mensch wel in staat zal zijn. de gederailleerde samenleving weer in het goede spoor te krijgen, deze cij fers doen zien, dat er naast de verstan delijke pogingen van de menschen ook andere, spontane, krachten aan het „her stel" werken. Betere verbinding voor den Willemsbeekweg Door de afbraak hebben voetgangers in verschillende deelen van de gemeente ge bruik gemaakt van de gelegenheid dwars door de puinhoopen een korteren weg naar hun doel te zoeken. Zoo maakte het ver dwijnen van de woningen langs den Engel- mundusweg en aan de Noordzijde van den Willemsbeekweg het mogelijk, dwars door het land over ie steken. Dit 'oeteekende weliswaar een behoorlijke verkorting van hun weg, maar daar stond tegenover, dat men grootendeels door het mulle zand moest loopen. De gemeente gaat nu van den nood een deugd maken. Naar wij vernamen zal hier en wel van den Verlengde Wijk aan Zeeër- weg naar den Willemsbeekweg ter hoogte van de Tuindersstraat een tegelpad wor den aangelegd ter breedte van 21'2 M. Dit öeieekent een belangrijke verbetering. Mogen wij op deze plaats eens de aan dacht vestigen op het door de afbraak ont stane „overpad" van den P. J. Troelstra- weg naar den Zeeweg? Dit is een nieuwe verbinding van een groot deel van IJmui- den naar het distributiebureau en ook hier zou een tegelpad goed op zijn plaats zijn. Ledenvergadering D.B.O. De buurtvereeniging D. B. O. houdt hedenavond een belangrijke ledenvergade ring in Café Royal, Wijk aan Zeeërweg. Ir. deze vergadering zal een bespreking worden gehouden over het oprichten van een spaarkas Reisclub, over het oprichten v^n een zangkoor, over het St. Nicolaas- feest voor de kinderen en over het vast stellen van het winterprogramma. Het oprichten van een spaarkas voor de reisclub houdt verband met het groote reisplan voor 1947, dat eveneens een punt van behandeling uit zal maken HAAK GEOPEREERD. Naar we vernemen, is Stormvogels' rechtsback Haak voor een „knietje" in St. Joannes de Deo te Haarlem geopereerd. Na herstel hoopt hij weer van de partij te zijn. XERXES—STORMVOGELS. Stormvogels' elftal is als volgt samenge steld: Kraak: Schoorl, Schipper; Goed hart. Van Gemert. Snoeks: Meyer. Her mans, Van Dalen, De Boer, Groet. R. C. H. IIStormvogels II. Het e:fla". van Stormvogels II ziet er als volgt uit: Rechsteiner; Schriemer, Dek ker; Zwemmer. Aptroot, Hoogendijk; Roela's, Van Pel, Ketting, Opbergen, v. d. Kuyl. Om het damkampioenschap van Nederland Zaterdag en Zondag wordt het damtour- nooi om het kampioenschap van Nederland voortgezet. Van groep A, die te Dordrecht speelt, luidt het programma: Zaterdag 5e ronde: VosBlom, Ligthart—v. d. Staay, Metz— Roozenburg; De Graagv. Doorn; Huis manDe Jong. Zondag 6e ronde: Blom v. Doorn. De JonghDe Graag, v. d. Staay Huisman, RoozenburgLigthart, Vos Metz. Voor groep B, welke te Zwolle speelt, het volgende programma: 5e ronde: Dukei Beers, KellerBandstra, DrentWagter, Kooymansv. Dijk. 6e ronde: Wagter Verhoeven, BandstraDrent, Dukel Keiler. Als Ligthart 3 punten behaalt uit deze twee ronden, is hij vrijwel verzekerd van een plaats in den eindstrijd. Dukel krijgt het zwaar te verantwoorden, daar hij twee sterke spelers tegenover zich krijgt. Tribunaal Haarlem Diensten aan de Duitschers Woensdagochtend behandelde de acht ste kamer van het Haarlemsche tribu naal de aanklacht tegen de 67-jarige mevrouw A. C. T.-B. uit Veisen, die den lOen Augustus 1945 den tienden ver jaardag van haar N.S.B.-lidmaatschap beleefd zou hebben, ware het niet, dat de bevrijding dit. heuglijke feit te vlug af was. Ook had de beschuldigde geijverd voor de N.S.V.O. en in 1942 ging zij in betrekking bij de Duitschers van de Zuid-batterij te IJmuiden en in 1945 werd deze eervolle loopbaan afgebro ken en vervangen door een dienst bij de Organisation Todt te Beverwijk. Toen de voorzitter van het Tribunaal haar vroeg, waarom zij zulke onver standige dingen had gedaan, vertelde de dame, dat het „allemaal armoe en narigheid in IJmuiden was", maar de president kon dit excuus niet erg waar- deeren. Haar zoons waren in Duitsch- land slecht behandeld, zoo wist de voorzitter zich te herinneren, maar niet tegenstaande dit werkte de moeder voor de weermacht „om er wat beter van te worden" zooals ze Woensdag ter zitting verklaarde. Op de vraag, of mevrouw T. wel eens in uniform naar een bijeen komst van de N.S.V.O. ging, antwoord de zij. dat ze zich iets herinnerde van een zwarte blouse. Het. feit. dat dezelf de verdachte vlak na de bevrijding haar diensten aan de geallieerden in IJmuiden aanbood, vond de voorzitter wel een beetje heel erg. Met de woor den „Ik wil den een net zoo goed helpen als den ander" werd het verhoor .geslo ten en. de voorzitter bepaalde dé spraak op 2 October. Twee zijden van een N.S.B.'er. Vervolgens verscheen een Heemskerk- sche bloembollenkweeker voor het hek je, wien ten laste was gelegd, dat hii sinds Mei 1943 sympathiseerend lid van de N.S.B. was geweest. Gevraagd naar zijn motieven voor dit lidmaatschap ant woordde de bollenman, dat hii hierdoor de krijgsgevangenschap in Duitschland wilde ontgaan. Evenmin zag verdachte bezwaren tegen den N.V.D. en toen de Landstand met de gedwongen contribu tie dreigde, betaalde de V. grif. Hier stond tegenover, dat hii nooit „lastig" was en in den winter 1944'45 zelfs onderduikers in zijn huis nam. Brieven bewezen, dat deze N.S.B.'er niet alleen vijanden, maar ook vele vrienden be zat. Ook in deze zaak volgt over veer tien dagen de uitspraak. TOONEELUITVOERING BUURT VEREEN. .TUINDERS- EN CYPRESSENSTRAAT" De buurtvereeniging ..Tuinders- en Cy- pressenstraat" geeft Zaterdag 21 Septem ber een tooneeluitvoering in „Zomerlust" te Santpoort. Onder regie van den heer J. van Baar zal worden opgevoerd „Haar laatste wil", blijspel in 3 bedrijven van J. W. van der Heiden en H. Bakker. Na afloop is er bal. VELSEN Wederopbouw van de kleinindustrie Burgemeester en Wethouders der ge meente Veisen hebben bij besluit van 11 September 1946 de volgende voorwaarde lijke vergunningen verleend: aan de Vischconserven van Zwieten, In dustriestraat 23 te IJmuiden tot het uit breiden der vischconservenfabriek in de perceelen Industriestraat nos. 2830 te IJmuiden; aan de Firma Lagendijk te IJmuiden tot het oprichten van een fabriek voor het vervaardigen van poetslappen en poets katoen en een wasscherij voor grondstof fen in het perceel Loggerstraat no. 6 te IJmuiden aan G. F. Dictus, Meidoornstraat 1 te IJmuiden-Oost tot het uitbreiden van de auto- en motorrijwiel-reparatiewerkplaats in het perceel Meidoornstraat no. 1 te IJmuiden-Oost; aan K de Waard, Julianakade 30 te IJmuiden tot het uitbreiden van de kui perij in de perceelen Industriestraat nos. 2325 zw. te IJmuiden; aan A. Meinema. Édisonstraat 20 te IJmuiden tot het oprichten van de tim mermanswerkplaats in het perceel Snel- liusstraat no. 39 te IJmuiden; aan C. van Andel, Burg. Rambonnetlaan 25 te IJmuiden tot het uitbreiden van de wasch- en strijkinrichting in het perceel Snelliusstraat no. 39 te IJmuiden. Hinderwetbeslissingen verdaagd Burgemeester en Wethouders der ge meente Veisen hebben de beslissing op het verzoek van: C. Gerritsen. Duinlustparkweg 56rd. te Santpoort om vergunning tot het uitbrei den van de wasch- en strijkinrichting in het perceel DuinlustpaTkweg no. 56rd. te Santpoort; de Stoomwasscherij „Hoek en Vaart", Bloemendaalschestraatweg 17 te Santpoort om vergunning tot het uitbreiden van de stoom- en chemische wasscherij in het perceel Bloemendaalschestraatweg no. 17 te Santpoort; de N.V. Bijenstand „Mellona" v.h. J. de Meza te Santpoort, om vergunning tot het oprichten van een fabriek van honing, bijenkasten en andere bijenartikelen in het perceel Bloemendaalschestraatweg no. 143 te Santpoort; verdaagd op grond, dat het onderzoek nog niet zoover gevorderd is. dat daar omtrent thans reeds een beslissing kan worden genomen. BURGERLIJKE STAND. Geboren: W. GottschalMenger, d.. Drie huizerkerkweg 130. Driehuis: J. Mossink- hoffStet, z.. Tusschenbeeksweg 52, IJmui den-Oost ;A. Snijders^De Vries, z.. Pels- straat 9. Velsen-Noord; F. Freriks—Jonge ling, z., Zijweg Nieuwe Schulpweg 312, Velsen-Noord; A. M. VergouwKroone, d., Eendrachtstraat 13, Velsen-NoórdV. J. C. RijperHiep. d., Velserduinweg 161, IJmuiden-Oost: C. SchullerBeneker, d., v. Wassenaerstraat 30. IJmuiden-Oost; J. M. VerveldeMulder, z., J. P. Coenstraat 99, IJmuiden; G. D. M. KlepperSpoel - stra, z.. De Weerdstraat 5. IJmuiden-Oost; E. OtteDas. z., Terrasweg 2. Santpoort. Overleden: A. Blok. 32 j echtg. van P. Pieterse. Hoofdstraat 181, Santpoort; J. N. M Stolp. 61 j„ echtg. van M. M. Mascini, Wüstelaan 15, Santpoort; G. Wichers, 55 j., echtg. van C. Bakker, Voorplaats 18. Sant poort. Turnvereeniging S.S.H. De Turnvereeniging S.S.H. heeft sedert eenige weken de lessen in de Da Costa- school hervat. Deze staan onder deskun dige leiding van den heer Van Wijnen, voor de oude leden van S.S.H. geen onbe kende. De oefenavonden zijn Dinsdagavond voor keurploeg D. en H. en voor D.-senioren, Woensdagavond voor jongens en heeren. Donderdagavond voor meisjes en dame-s en Zaterdagmiddag voor de kleuters en de jongste jongens en meisjes. Secretaris de heer C. S. Koeten, Laan van Kanaan 56. Beverwijk. FEUILLETON Anne als Asschepoes van MARIA SAWERSKY 33) Ai die eigenschappen heeft Anne inder daad! Verder! drong Grundtvig aan. Menschen, die in het teeken van de Maagd zijn geboren, 6taan zeer critisch tegenover zich zelf en kenmerken zich veelal door een bescheidenheid, die aan zelfverloochening grenst. Zij passen het best bij menschen. die in het teeken van den Leeuw zijn geboren. Doddie Hesterberg kraaide van ge noegen. Ernst je, dat ben jij! Jij bent in Juli geboren. De zon in hei teeken van den Leeuw! verklaarde ze vakkundig. De weegschaal leg: nog eens extra den nadruk op hc-t rechtsvaardigheids- gevoel van haar kinderen, doceerde de professor verder. Het zijn meest verfijnde, uiterst sensitieve naturen. Zij kunnen rich niet altijd zoo tegen hun omgeving verweren als wd noodvg is. Zij hebben altijd bescherming van anderen noodig, omdat zij teer en gevoelig zijn! Grottkau klapte demonstratief in zijn handen. Eer. voortreffelijk karakter! Ik ben er werkelijk trotscn op kennis met u te hebben mogen maken, juffrouw Anne! Als ik bedenk hoe weinig ik daar tegen over kan stellen! Ik heb eenvoudig een caricatuur var. een k.«*akter! Hoe ziet dat er dan wel uit? lachte Anne. Vraag me dat niet! Ik weet van schaamte niet, waar ik blijven moet. De professor heeft mij als een stiermensch gebrandmerkt. Ik- ben in hooge mate materialistisch. Ik eet en drink graag veel en goed, ik heb weliswaar een prac- tischen inslag, maar aan hard werken heb ik eer. broertje dood. In een woord: dom. lui en vraatzuchtig. Is dat geen griezelige intérieuropname? Da: kan ik nu niet direct vinden, plaagde Anne overmoedig. Ze lijkt me tamelijk normaal. Ze heeft je door, Jens! lachte Grundtvig. Mijnheer Grottkau maakt er maar wat van, zei de professor verwijtend. Ik heb zijn horocoop nog nooit getrokken en vermoedelijk is hij niet eens in het teeken van den Stier geboren. Overigens zou ik nog iets willen zeggen, juffrouw Faro, wanneer ik daarmee tenminste geen pijnlijke pleR aanroer Zegt u het maar gerust. Bij de Maagdgeborenen bestaat ge woonlijk zeer weinig of in het geheel geen sympathie tusschen de familieleden. Anne keek den ouden heer verbaasd aan. Dat klopt! zei ze openhartig. Professor Hesterberg straalde van ge noegen. Als u mij uw hand wilt geven, kan ik nu nog wel meer zeggen. In de astro logie ben ik nog maar beginneling, maar de chiromantie is mijn eigenlijke hobby. Anne aarzelde een oogenblik; daarop reikte zij den professor haar rechter hand. Ook de linker alstublieft. Met gespannen aandacht boog Hester berg zich over de smalle handpalmen van het meisje. U hebt een merkwaardige levens lijn, juffrouw Farö. Speelt u niet een beetje verstoppertje met uw eigen per soonlijkheid? Héhé, professor! zei Senta Bratt ver manend. Men heeft u groot onrecht aange daan, ging Hesterberg rustig verder. Een maal heeft het geluk uw levenspad ge kruist. maar u hebt het niet kunnen vasthouden. U moet u vooral in acht nemen. U wordt op een schandelijke manier misleid door een persoon, die maar u bent wees, als ik mij niet vergis? Ik ben wees, bevestigde Anne, niet zonder moeite. Enfin, in ieder géval een persoon, die tot uw naaste bloedverwanten behoort het schijnt, dat die weinig goed in zijn schild voert. Anne was plotseling doodsbleek gewor den. De gravin bemerkte de innerlijke op winding, waaraan het jonge meisje ten prooi was en achtte het oogenblik ge komen er een eind aan ie maken. Maar m'n waarde Hesterberg, houdt nu toch op! Je lijkt wel een waarzegster, die uit koffiedik de moorddadigste plannen profeteert. Ik stel voor om die myste rieuze toekomstvoorspellingen nu maar eens in te pakken en wat te gaan musi- ceeren. Dat lijkt me gezonder. Kunt u ons niet wat voorzingen, juffrouw Farö? Anne was inwendig blij van den pro fessor, wiens ernstige waarschuwing toen wel eenigen indruk op haar had gemaakt, verlost te zijn en begaf zich naar den vleugel. Ze hield veel van muziek, maar het was lang geleden, dat ze een toets had aangeroerd. Aarzelend begon ze te preludeoren. doch weldra vormden de to nen zich vanzelf onder haar zoekende handen. Het was een oud Deensch liedje, dat ze ten gehoore bracht, maar zoowel van haar innemende stem als van haar ge heele charmante figuurtje ging zooveel bekoring uit. dat allen in het ruime ver trek er van onder den indruk kwamen. Ernsf Grundtvig zat in het halfduister van een donkeren hoek. Hij luisterde inge spannen, ten prooi aan de tegenstrijdig- ste gevoelens. Dit meisje trok hem aan, als een magneet ijzer. De betoovering, die er van haar uitging, had hem slechts eenmaal eerder in zijn leven getroffen. Dat was destijds op het feest bij consul Eschental geweest, toen hij die onbekende in zijn armen liioïd. (Wordt vervolgd.)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1946 | | pagina 3