heropening onzer zaak NEL LE'5 THEE i(ii Voor de Boterham „BESSE deJager THALIA Kantoorruimte ,Oe Pont' E VAN A. van den Berg Reclame! De Zuster van zijn Huisknecht PER RANTSOEN VAN 50 GRAM ORANJE PECCO THEE Loendersloot's Warenhuis Luidsprekers A. van den Berg Van Geest Hypotheken vrij! Jaarvergadering Damclub IJmuiden Ligthart gehuldigd Onder zeer sroote belangstelling open de de voorzitter van D.C.IJ.. de heer Pum Swier. de 22e algemeene jaarver gadering van D.C.IJ. Hij memoreerde in zijn openingsrede het verlies door dén dood van een trouw lid en liet de resultaten der tientallen zoowel als de persoonlijke successen van eenige club leden, in het afgeloopen jaar behaald, de revue passeeren. Hierbij huldigde hij in het. bijzonder A. Ligthart die een record-jaar 'voor D.C.IJ en voor zichzelf heeft geboekt. Hij werd topscorer van het eerste tien tal, ongeslagen clubkampioen van D. C. IJ., kampioen van Kennerherland en van het district Noordholland. thans boekt hij weer fraaie successen in het nationale tournooi. Daarin heeft het D.C.IJ-bestuur aanleiding gevonden „Puck" het eere-bord van het eerste tiental voor de komende competitie aan te bieden. Nadat bij de ingekomen stukken het verweerschrift Lieve contra Hoogland was behandeld, kreeg de secretaris, de heer C. Kaan het woord, voor het'uit brengen van zijn goed verzorgd jaar verslag. Bij monde van den voorzitter werd Kaan dank gebracht voor zijn keurig werk in het afgeloopen jaar voor D.C.IJ. verricht. Het verslag van den penningmeester bleek niet rooskleurig. Een collecte voor de kas bracht f 74.25 op. Dit was weer de bekende D.C.IJ.-geest. Bij de bestuursverkiezing werden de aftredenden de heeren B. Dukel, J. A. Dixhoorn en J. Waal herkozen. De secretaris deelde méde. dat de sterke hoofdklasser H. Buis, zich voor de komende competitie voor D.C.IJ weer beschikbaar heeft gesteld. De eere-voorzitter de heer K. de Jong merkte op. dat met de versterking van H. Buis D.C.IJ. een der ernstigste can- didaten is voor den kampioenstitel van Nederland. Besloten werd tot het geven van een feestavond in Thalia. De com missie daarvoor benoemd. bestaande uit de heeren J. Waal, J. Nanne en B. Dukel zal de plannen uitwerken. sta-in-den-weg op uw zolder? Ruim hem op door mid del van een LUIDSPREKER in de IJMUIDER COURANT. Uitvoer van visch Door dat er de eerste dagen van de week tamelijk veel aanvoer van Noord- zeevisch was. konden er weer eenige honderden kisten worden uitgevoerd en wel naar Frankrijk. Zwitserland en Bel gië. Ook werd er veel „voorrangsvisch" uit de markt genomen. MARKTBERICHT VAN WOENSDAG De aanvoer bedroeg 850 kisten versche ha ring en 200 kisten versche visch, De trawlers besomden 12.284. Verdere besommingen: KW 161 f 2607. Kustvisschers: IJM 218 f 309. IJM 343 f 258, TJM 262 f69, IJM 213 f417. IJM 215 f 387. IJM 207 f338, IJM 237 f107. IJM 211 f22, IJM 241 f>531, IJM 249 f831, IJM 250 f 276 IJM 264 f 258. IJM 202 f 89. VD 60 f 402, WR 116 f 221 HD 210 f 151, KW 34 f485. KW 190 f 290. KW 199 f 47, KW 205 f 87. KW 109 i 385, KW 160 f548, IJM 239 f45. UK 121 f 345, UK 169 f 360, UK 85 f275, UK 86 f 278, UK 161 f217, UK 194 f 304, UK 234 f 319, UK 53 f 278, UK 43 f241, UK 119 f 236, UK 16 f31. SANTPOORT NED. HERVORMDE GEMEENTE. Tot hulpprediker bij de Ned. Hervormde Gemeente te Santpoort is benoemd ds. P. A. Tichelaar. CULTUREELE FILMVOORSTELLINGEN. Eenigen tijd geleden vermeldden we reeds, dat de kans groot was, dat dezen winter weer cultureele filmvoorstellingen zouden worden gegeven. Thans vernemen we. dat zulks een feit is. Het is de ver- eeniging „Santpoort's Bloei", welke zich in dezen als leidend lichaam heeft opge worpen. In den regel zullen als hoofdfilms goede „speelfilms" worden vertoond, het voorprogramma zal cultureele en docu mentaire rolprenten bevatten. Reeds heeft het bestuur de toezegging ontvangen, dat vertoond kunnen worden „Mayerling", „Het Balboekje", Queen of Hearts", „Rue Michel No. 8" en „Het Gebeurde in Napels" Met blijdschap en dankbaar heid geven wij U kennis van de geboorte van onzen Zoon WILLEM HENDRIK A. Otto. E. Otto-Das. Santpoort. 17 Sept. 1946. Terras weg 2. Tijd.: Huize Maranatha. In verband met de voorberei ding voor de Zijn Wij VRIJDAG 20 SEPT. GESLOTEN. ZATERDAG 21 SEPT. HEROPENING TROMPSTRAAT 66. (IIKT THEATER MKT DE BESTE FILMS) Van Vrijdag t/m -JSE. Een Engelsche film van bijzondere klasse Toegang 18 jaar Ken ïimclitiiy inanif Dngeli.il;>.: 7 en 9.15 static van geestelijke krach! ui'. Zondag 4.30, 7 en 9.15 u. ZONDAG 2.30 UUR JEUGDVOORSTELLING „HELDEN DER LUCHT" Toegang eiken leef LAMPEKAPPEN repareeren materiaal zelf bij te leveren. Adres te vernemen bur. v. d. blad. Chocolaterie WIJK AAN ZEEëRWEG 51 Deze week weer DROP ZON DEK RON bij versnaperingen. Te huur gevraagd: een of twee vertrekken die als kantoor ge bruikt kunnen worden, aan of nabij de Visschershaven IJmuiden. Brieven IJ232. aanbiedingen Prima Straatbez» Bezemstelen Prima aluminiuu spar schuim - ïiuiun Prima lepels 25 Waseliknijpers m, veer Stevig 3 delig DroogTÊk Vertinde soeplepels Flinke Ijzeren koekepan Vertinde steelpan met deksel 10 meter Drooglijndraad Maatbekers Mattenkloppers Kookstelpltten 3-deellge Raspen Gasaanstekcrs Noot muskaat raspen Koffiezak,jes Wasehbordcn vanaf Stevige etcnsf-uiuper Afdruiprekken vertind Rol prima wit Kastpapier Al deze artikelen worden verkocht bij BIOSCOOP TEL. 3502 BEVERWIJK Vanaf Vrijdag 2 0 t/m 25 September DEANNE DURBIN in Uw kennismaking met de zuster van zijn huisknecht zal de meest aangename van Uw leven zijn. Aanvang der voorstelling-en 8 uur. Zondag matinee 2.30 en 5.30 unr. Itijwielstalling aa nwezïg. Huwelijk Net persoon 41 j. zoekt serieuze kennismaking m. dame of wed. leeft. 30-35 j. Br. IJ 232. EEN GESLAAGDE FEESTAVOND? Engageert bijtijds de beleende ACC.-PIANIST LERUS UNIKEN v. bruiloft, cabaret, dansavonden, m. en z. medew WIJK AAN ZEEëRWEG 128. IJMUIDEN Geurig van smaak en voordeelig- in 'I gebruik C. v. d. MEER KKNNEMERLAAN 151 - IJMUIDEN MEEUWENLAAN 2, IJMl'IDF.N-OOST Tel. 4654 Gevr. MEISJE v. halve da- ;en. v. d. Vondellaan 59, Drie huls. Aanm. tussen 6-7 u. N VAISTEK vraagt nieuw en eranderwerk. D. Hartoghstr. 68. IJmuiden 2 I I.. PERSONEN b. z. a. v. bewaking van gebouwen, ter- el nen enz. Br L 812. Te koop gevr i nf 2 BUI TEN- en B1NNKNB. 26 x 2 1/2| Adres: H. Wouda. de Ruyter- straat 53. IJm.-O. KUILEN OU TE KOOP: I br. wlnterjekker en l cape lft. 8 j. voor wintermantel lft. 11 j. J. Kostelljklaan 1.3, Velsen. KUILEN: I pr. schoentjes m. 18 voor nv 22. Cypiessen- straat 34, IJm.-O. RUILEN: l pr. zw. schoe nen met sleeliak m. 41 voor 1, pr. zw. m. 40. Kanaalstraat 162 IJmuiden. Te huur gevr. SCHUUR ot GARAGE voor werkplaats. Br. L 811 WIE RUILT MIJN WONING in Amsterdam tegen woning in IJmuiden. Br. Louise Bothastr. I, A'dam-O. WINTERBERG ING ZEII. BOOTEN. Inlichtingen Schut ten. Julhinakade 31, IJm. WONING RUIL. Aangeb. te IJm.-O. een vrij huis bev. 2 ka mers. keuken, zolder en groot erf 20-6 M. voor woning liefst omtr. Havenk. Adres te vern bur. van dit blad. Te huur aangeb. 2 ONOEM. KAMERS voor dame of heer b. b. h. h Blieven L 813. Ruilen z. g. a. n. br KIN DERSCHOENEN m. 28 voor m. 22 in g. st. Planclusstr 4, IJm, Oost. - Ruilen LUIDSPREKER vooi Japon m. 46-48. IJm.straatweg 's Avonds na 8 uur. Ruilènnieuwe BUÏTEN- eil BINNENBAND 28 x 1 1/2 V. Damesmantel m, 44 of 46. Te koop: z. g. a. n. dameshoed br f 10. Adres: Tussclienbeeksweg 69. IJmuiden-O. - HONDJE WEGGELOOPRN it met bruine vlekken. Te rug bez. tegen h«l. Burg. Ram- bonnetlaan 107, IJm. VERLOREN: Zondagavond omstr, 10 uur va de kenne- merlaan of Kennemerplein Vulpen, gedachtenis. Tegen 1. ter. te bez. Leeuweriklaan IJmuiden-Oost. Te koop: prima drukdroge EIKEN en BEUKEN kachelblokken f 70.per ton Thuis bez. Bestel spoedig bij P. v. LAMMEREN. K vu id berger weg 80, Santpoort. Wijk aan Zeeërweg OOK VOOR I.EVENSM I DELEN TE KOOP: oud vloerkleed pluche tafelkleed en eikenh spiegel. Eschdoornstr. 9. Te koop. kleine en groote GASHAARD. Zeeweg 199. IJm Oost. TE IjOOP: goed onderh eiken ameublement, best. tilt; dressoir, tafel. 4 stoelen, 2 fau teuils. prijs f 500. Zelfde adres beige winterm ntel lfr.. 12 J. rullen v. Oud-Holl. leuning- istoeltje. Te bevr. bur. van dit blad. TE KOOP: eiectr. Snelkoker f 20, zw. dames w. mantel m, 4446. Adres bur. v. d. blad Te koop: ZWAKTE LAT' STOE (laken) voor mantelpak of mantel. Wijk aan Zeeërweg 192, IJmuiden. TE KOOP AANGEB.: 1 waschmachinemotor en wrin ger. Te bevr. Zanderstr. 29 IJm.-O. TE KOOP: zw. damesmantel bej. dame. 1 pr. d. sch. m 36. 1 pr d. sch. m 40. 1 pr, vetl. werksch. m. 43. 1 njv. overall. Na 6 uur. IJm.straat weg 174, IJm.-O, Te koop: ruwh. FOX TER RIER, half Jaar oud. Te bevr Velserduinweg 179, IJm.-O. Te koop: ËLECTR. W.V5CII MACHINE met wringer. Dirk Hartoghdwarsstr. 10 IJm. TE KOOP: 2 pr. schoenen m. 30 en 33 of 1 pr. ruilen v. m. 38 of 26. Adres te bevr. bur. van dit blad. Te koop: GKAMOFOON m. 10 mooie platen f 20, v. Was- senaérstraat 53 IJm.-O. Te koop: 5 KIPPEN EN- HOK. Trompstraat 53, IJm.-O, Boterhamworst Tjiuiisrollade Gekookte worst Gebraden rosbief Saksische snioerworst Bloedworst zonder bon Tongenworst Rollade en rosbief alleen verkrijgbaar bij vlecsch. Wij zijn ook weer telefonisch aangesloten SLAGERIJ Frans Naereboutstraat 11 TEL, 5/62 Beleefd aanbevelend Tj. DE GROOT Het is niet duurder bij Hij weet hoe moeilijk het vaaik voor de"huisvrouw is om rond te komen' LEVENSMIDDELENBEDRIJF JACOB VAN HEEMSKERKSTRAAT 25 Tel. 4726 tegenover Slagerij Nier opGroot Vraagt inlichtingen LOKKER S WONINGBUREAU Brederoodseheweg 56 - Suntpoort Station Telefoon K 2560—8177 Een specialité is MarceiisThee Geurige Afternoon thee Krachtige Java-thee MARCELIS' Ko££ie Branderij TROMPSTRAAT 14

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1946 | | pagina 4