C Een ongeschikte functie In Santpoort wordt „Muussie" geroepen voor een bever Europa's jeugd smeedt vriendschapsbanden jtisr 3 WOENSDAG 6 AUGUSTUS 1947 IN DE WERELDPOLITIEK: Speculaties op de Britse regeringsver klaring, die Attlee heden zal afleggen in het Lagerhuis en die een nieuw crisis programma van vérgaande bezuinigings maatregelen zal bevatten, deden het ge rucht ontstaan dat de Labourregering het initiatief zou willen nemen tot een coalitie met de Conservatieven, om op die wijze de oppositie legen het economische en poli tieke beleid van de regering te elimineren. Die oppositie, welsprekend gevoerd door Churchill en Eden, vindt in de critieke situatie van Engel ands economie steeds meer reden tot bazuingeschal, dat de mu ren van het Labour-Jericho doet trillen. Intussen heeft Churchill tijdens een grote demonstratie der Conservatieven in de ge boortestreek van de partijleider ten sterk ste ontkend, dat de Conservatieven genegen zouden zijn het regeringsbeleid met Labour te gaan delen. Hij noemde als enige oplossing „het heenzenden van hen, die zo duidelijk hebben gefaald" en gaf daarmede te kennen, dat het en-bloc aftreden van de Labourregering cn de vorming van een in meerderheid Conservatief kabinet de enige kans is om de Conservatieven regeringsver antwoordelij ltheid te doen aanvaarden een kans overigens, die de Engelse kiezers waarschijnlijk bij voorkomende gelegen heid niet zullen waarnemen, ondanks de wijdverspreide critidk op het beleid van de Labourministers. Want er is in Engeland1 een duidelijke tendens merkbaar, om de Labourregering de mogelijkheid te laten tot het uitvechten van de strijd, die zij vlak na de oorlog kordaat, zij het wellicht met overschatting van haar krachten en per soonlijkheden, aanvatte. De Engelsen zit ten met hun regering in een wankel schuitje maar dat wankele blijkt de solidariteit te verstevigen. Bovendien is de oppositie niet erg gelukkig met haar requisitoirs, want Churchill heeft een verleden, dat nu een maal niet is los te maken van het heden. Hij heeft een glorieus verleden als bezieler van de Britse oorlogsinspanningen, maar aan zijn triomph op de slagvelden en zeeën zit onverbrekelijk die lange lijst van wissels op de toekomst vast. waarvan de Labour regering thans de inlossing heeft te ver zorgen ten koste van nationale offers. Die nationale offers zijn gegrondvest in de oor log. de wortels van de huidige nood liggen in de krampachtige uitgebuite jaren van de Duitse dreiging, toen Churchill zelfs niet ééns, doch meermalen naar Amerika ging om nieuwe aanbiedingen te doen en nieuwe beloften af te leggen in ruil voor de daad werkelijke Amerikaanse hulp. Zelfs de liquidatie van het koloniale stelsel en de „afbraak van het imperium" begon reeds onder Ohurchills leiding, toen Roosevelt zijn zeer progressieve ideën over de na oorlogse wereldstructuur trachtte voor te bereiden door de Engelse steun daarvoor te kopen met materiaal. Het moet gezegd dat Churchill koppig en taai verzet pleegde tegen deze Amerikaanse suggesties, doch hij gaf tenslotte toe 'hij moest toegeven, omdat het zijn of verdwijnen, van Engeland in het geding was. Thans is het Churchill, die de Labour regering de schuld tracht te geven van wat hij noemt: de afbrokkeling van het Engel se wereldrijk. Hij verwijt haar nog veel meer. Zijn rede in Woodcock bevatte merk waardig' genoeg zelfs de redenering, dat „het trotse Brittannië langer dan een jaar alleen stond legen de tyran en zonder hulp van buiten de vrijheidsvlag wapperend hield, terwijl het nu gedwongen is van bui tenlandse hulp te leven". Hij- noemt hier oorzaak en gevolg in één adem, doch maakt er twee tegenstellingen van. Zulke dema gogische handigheid kan wellicht een me nigte van conservatieve bewonderaars in vervoering brengen, doch de nuchtere En gelsman zal er toch niet door worden over tuigd. Hij zal misschien zelfs daardoor meer sympathie gaan voelen met d'e zwijgende en worstelende Labourmannen, die telkens en -telkens weer falen, doch stoïcijns en onverdroten ook telkens en telkens weer opnieuw beginnen. Attlee begint heden weer opnieuw. Zijn regeringsverklaring is geen blijde boodschap. Zij bevat een lied. dat Attlee reeds lang en herhaaldelijk (heeft gezongen: Bezuiniging, bezuiniging! Dat is geen prettig refrein, en het is niet geschikt om een menigte te doen juichen. Churchill heeft al bij voorbaat de voor te dragen be zuinigingsmaatregelen enerzijds onvoldoen de, anderzijds ontijdig genoemd. Hij pro testeerde tegen de „teleurstellingen, be perkingen en straffen" die het Britse volik opnieuw zullen worden opgelegd, doch tevens tegen het spenderen der Amerikaan se lening aan de 'inkoop van tabak en films. Churchill zal waarschijnlijk, als het nodig is, buiten zijn rokertje kunnen, doch een volk dat jarenlang met alle krachten ge werkt en gevochten heeft onder steeds toe nemende ontberingen, zal de kracht om vol te houden en de moed te bewaren, gedeel telijk moeten putten uit de kleine genie tingen des levens, die nog overblijven. Daarom zal de Labourregering misschien inplaats van industriële grondstoffen wel eens sigaretten hebben ingeslagen maar dit te classificeren onder „uitspattingen" zoals Churchill deed, lijkt op het creëren van beschuldigingen uit het niet. De oppo sitie, die onder de oorlog een voorname stem in het kabinet en in de. nationale huishouding had, heeft toen ook nooit ge- De radio geeft Donderdag HILVERSUM, I, 301.5 M. 7.00, 8.00, 13.00. 19.00, 20.00 en 22.30 uur Nieuws. 7.15 Gymnastiek. 7.30 Gebed. 7.45 Oude muziek. 8,15 Platen. 10.00 Leger des Heilsmuziek. 10.15 Morgendienst. 10.45 Orgelmuziek van Bach. 11.00 Ziekenbezoek. 11.45 Franse zangplaten. 12.00 Angelus. 12,03 Platen. 12.30 Metropole-orkest, 12.55 Zonnewijzer 13.20 Welk boek?. 13.25 Metropole orkest. 13.45 Kijkje in een glasfabriek. 14.00 Re portage Zendingsdag. 15.15 Zang en piano, 15,45 Platen. 16.00 Bijbellezing. 16.45 Philharmonlsoh orkest. 17.45 Pianoplaten. 18.00 Giaconda-ensem- bie. 13.30 Strijdkrachten, io.15 Amusementsorkest. 19.30 Actualiteiten. 19.45 De R. V. D. antwoordt. 20.05 Proloog. 20.15 Vacantïeconcert op Texel. 21.00 Orgel. 21.30 De vaart der volken. 21.50 Met band en plaat. 22.45 Overdenking. 23.00 Zang platen. 23.10 Pianoduo. 23.30 Notenkrakerssuite. HILVERSUM II, 414.5 M., 218 M. en 1875 M. 7.00, 8.00, 13.00, 18.00, 20.00 en 23.00 uur Nieuws. 7.15 Gymnastiek. 7.30 en 8.15 Platen. 9.15 Morgen wijding. 9.35 Arbeidsvitaminen. 10.30 Voor de vrouw. 10.35 Platen. 10.50 Voor kleuters. 11 00 Platen. 11.20 Scandinavische muziek. 12.15 En semble Decker. 12.30 In 't spionnetje. 13.15 Wals muziek. 13.45 Paul Robeson. 14.00 Lezing. 14.20 Liederen van Wolf, Strauss en Wagner. 15.00 Voor zieken. 16.00 U kunt het geloven of niet. 16.05 Reprises. 17.20 Wat wil je worden?. 17.30 Metropole-orkest. 17.50 Rijk over zee. 18.15 Sport- praatje. 18.30 Zangplaten. 19.00 Bernard Person. 19.10 Bont programma. 20.05 De komst van Czaar Peter in Nederland. 20.20 Missa in Es kl. t. van W. Andrlessen door Haarlemse verenigingen en soiisten. 20.55' Luisterspel „Paul Vlaanderen wordt onthaald", 21.30 Franse soiisten. 22,00 Tooi Hermans en Wiosje Bouwmeester. 22.30 Bios cooporgel. 23.15 Sehaaktournooi te Hilversum. 83.25 Dansmuziek uit Scheveningen, aarzeld om tegenover het lijden en de slagen, waaronder hef. volk gebukt ging. een zo luxueus mogelijke voeding en een ruim tabaksrantsoen te stellen. Dat ge beurde toen in de hoop, dat alle schulden na de oorlog geleidelijk zouden kunnen worden ingelost, zonder dat de nationale economie al te diepe depressies zou moeten doormaken bij haar herstel. Die hoop is niet vervuld de erfenis van de oorlog is een reeks jaren van zware zorgen en weinig vooruitgang. Maar net heeft er alle schijn van, dat de Engelsen er door zullen komen met minder kleerscheuren dan op sommige sombere ogenblikken door bui tenlandse toeschouwers werd voorspeld. Het Labour-experiment heeft die weg naar de wederopstanding langs een moeilijke en kronkelige route laten lopen, en wellicht had het gemakkelijker en vlugger gekund. Maar dat er na de gigantische oorlogsver moeienis een zo mogelijk nog zwaarder periode van instorting zou volgen, had geen enkele regering van welke politieke over tuiging ook kunnen voorkomen. Als er een oorzaak is aan te wijzen, dan was dat: de oorlog. Maar een dergelijke oor zaak voorkomen lijkt vruchtbaarder dan demagogische verwijten uit het ndet te produceren. Oppositieleider is voor een geest als die van Churchill een ongeschikte functie, die hij niet ambiëren moest. J. L. Boodschap van de Koningin aan het jubilerende Holland Voor de viering van het eeuwfeest van de stad Holland in de Amerikaanse staat Michigan is een programma samengesteld, dat toneelvoorstellingen, radio-luisterspe len, sportwedstrijden, kinderspelen, ten toonstellingen, parades, concerten en an dere evenementen omvat. Op Dinsdag 12 Augustus worden de genodigden uit Ne derland, die met een K.L.M.-toestel op het vliegveld Grand Rapids arriveren, of ficieel ontvangen. Het vliegtuig neemt ook een boodschap van Koningin Wilhel- mina mee voor de jubilerende stad. De feestviering begint Woensdag 13 Augustus. Vpor 14 Augustus vermeldt het programma een grote tocht van praalwa gens met historische voorstellingen. Des avonds wordt een muziekuitvoering ge geven met medewerking van Anton van der Horst en andere vooraanstaande kun stenaars. Er zullen onderscheidingen namens de Nederlandse regering worden uitgereikt aan inwoners van Holland en omgeving, speciaal ter waardering van hun verdien sten voor de hulpverlening aan Nederland. Des Vrijdags is er een tentoonstelling te bezichtigen van kunstvoorwerpen, welke door de Nederlandse regering zijn inge zonden. Des Zaterdags worden zwemwed strijden gehouden, waarbij Nel van Vliet en Iet van Feggelen aan de start zullen verschijnen om de strijd op te neimen tegen Amerikaanse kampioenen. Nutria-farm in een achtertuin Maar niet zonder de nodige moeilijkheden (Van onze Londense correspondent) In een patriciërshuis op een van Lon- dens karakteristieke oude pleinen heerst een drukte, alsof het een stationsgebouw was. Dat is het eigenlijk ook min of meer. Wij zijn hier namelijk in het hoofdkwar tier van de World Friendship Association, de organisatie welke ten doel heeft jonge ren uit de gehele wereld in vriendschap samen te brengen. De vereniging is geboren uit Nederlands initiatief. Een Amsterdams HBS'er, J. W. Niemann, voerde omstreeks 1930 corres pondentie met een leeftijdgenoot in het Nooi-den van Engeland. Zij bezochten elkaar over en weer en namen hun vrien den mee. Het animo om aan deze tochtjes deel te nemen, werd steeds groter en zo stichtte dit groepje in 1937 een vereniging, de World Friendship Tours, die in de twee jaren die direct aan de ooi-log vooraf gin gen, de internationale uitwisseling van 4000 jongeren tot stand bracht. De heer Niemann, die thans in Engeland woont, richtte tijdens de oorlog, toen hij leider was van het sociale werk voor de Nederlandse koopvaardijvloot, het ont vangstcomité op voor ondervoede kinde ren uit de bezette gebieden. Na de bevrij ding vonden daardoor 9000 kinderen uit Nederland, Frankrijk en Tsjecho-Slowa kije een gastvrij onderdak in Engeland. De W.F.A. zelf werd op V.E.-day opge richt, de heer Niemann werd voorzitter en directeur van het Londense bureau, en mo menteel telt de organisatie niet minder dan 85.000 leden, waarvan 32,000 Neder landers. (Speciale reportage) „Muussie. muussieDeze onver klaarbare roep die, evenals het in sommige streken voor het roepen van de dorps- eenden gebruikelijke „hisp hisp". uit een onnaspeurlijk woordenboek stamt, heeft tot gevolg, dat twee kanjers van bevers met een half dozijn jongen uit het nachthok naderbij scharrelen, waarna de stamvader van deze welvarende familie zich al snuf felend op de achterpoten heft om uit te vinden, wat „de baas" voor lekkers in de hand houdt. Deze „baas" van een talrijke beverfamilie is een eenvoudig man uit Santpoort, waar hij in de achtertuin van een alledaags huis wat stevige betraliede hokken heeft neer laten zetten, om zich in de weinige tijd, die j het beroep van terreinpolitie bij de Hoog ovens laat. aan zijn hobby: de eerste Ne. I derlandse Nutria-beverfarm. te wijden. De dieren, waarmee 14/2 jaar geleden begonnen werd. kwamen uit Amerika, de' broer van de heer G. v. d. Steen bezorgde zijn familielid aldus de eerste levende „steen" van de thans 19 dieren tellende fokkerij. Mooi Deze Nutria's zijn intelligent, hongerig en.... mooi. Om dat laatste vooral is het bedrijfje begonnen: een pels van een jong dier brengt een aardige duit op en voor een goed ouderpaar biedt een kenner al gauw driehonderd gulden. Maar wanneer we de heer v. d. Steen met zijn bevers bezig zien, die tussen haakjes niet tot de kolonie naar een geschiktere plek te doen i De heer v. d. Steen kent zijn dieren en zij Deze schrandere oude knaap weet, dat de etenstijd nadert en verkent met ogenneus en oren het menu. hier meer bekende soort van „moeras bevers" behoren, dan blijkt alras, dat de materiële zijde van de kleine onderne ming allerminst de overheersende is. Want de dieren kennen hun verzorger op hun zwem-duimpje, dat met de rest van de natte pootjes over het beton van het ruime hok siepert, wanneer het „Muussie, muus- klinkt. Als een hondje wachten ze op de baas, als een hondje zouden ze naar Santpoort terug komen wanneer hun domi cilie verplaatst werd, zonder voldoende voorzorgen voor uitbreken. Zelfs de stemming van de verzorger wordt door de knipogende en neus- snuffelende Nutria aangevoeld: de die ren zijn ongelooflijk zenuwachtig en gevoelig en alleen een voorzichtige be handeling kan rampen als een hart verlamming van plotselinge schrik, zoals onder dit gedierte voorkomt verhoeden. De grijs-bruine, konijnachtige amphibie- zoogdieren kunnen natuurlijk in hun ge vangenschap hun „bouwdrift" niet uit leven, maar toch, zo vertelt de beverbaas, gaan ze straks als de tijd er is, ook hier slepen met takjes en afval, hoewel ze niet zoals hun broeders de moeras-bevers, met selen met de staart, omdat hun aanhangsel minder plat en veel langer is, dan dat van de echte bouwers in de familie. De heer v. d. Steen die, soms wel eens een beetje tot licht ongenoegen van zijn echtgenote, aan wie hij aan de andere kant een onmisbare steun heeft in dit tijdroven de pelskwekerijtje, zo langzamerhand al heel wat guldentjes en zelfs zijn radio toestel aan de bevers en hun accomodatie heeft opgeofferd, hoopt binnenkort de hele verhuizen: besprekingen over de aankoop van een bunder grond op het naburige Beeckenstein zijn reeds gaande. „Laat u ze dan niet wat vrijer rond lopen?" is onze argeloze vraag. „Dan vechten ze zichzelf of een buurman dood" weet de deskundige te vertellen en als we de oudste ..bok" en zijn „voedster" nader bekijken, lijken de oranje en zeer vervaarlijke snijtanden inderdaad capabel om een rasgenoot van het praedicaat „wij len" te voorzien. „Op Beeckenstein zal ook niemand hinder hebben van de muskuslucht". Nu hij het zegt, ruiken we het ook: een lichte geur van muskus, die het sterkst is als de hok ken worden schoongemaakt. Ontspanning en toilet, In het vijvertje, dat elk hok rijk is, toont een vier weken oude bever, die er uit ziet als een aanzienlijke marmot, zijn kundig heden in het zwemmen voorzover de be perkte ruimte een dergelijke ontspanning toelaat; op de rand van de gemeenschap pelijke badkuip strijkt de vrouw des huizes met een poeselijk gebaar haar pels op orde en in de zon van de andere kant maakt manlief een onrijpe appel soldaat. De eigenaar van het grappige stel maakt in tussen bij de buren de woning schoon en krauwelt een bijna-volwassen bever-jonge ling over zijn aardige kop. „De pelshandel heeft grote interesse voor mijn hobby" vertelt hij nog en wij zien in gedachten een beverfarm in Santpoort met als embleem de slanke gestalte van een jongedame, omhuld door een Nutria-mantel. Made-in- Santpoort. Deviezen meneer! Maar de Hoogovenman bekreunt zich voorlopig nog weinig om zulke visioenen en laat een beverbaby mooi-zitten voor een slablaadje Vrachtauto geslipt in Lisse Tengevolge van de gladheid van de weg tijdens een onweersbui slipte Dinsdag een vrachtauto op de Herenweg bij het Postkantoor en reed toen een passerende luxe auto, komende uit Haarlem, aan. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. de schade aan de personenwagen is evenwel aanzienlijk. kennen hem. Dit kunstje hoeft een vreem deling niet met de bevers uit te halen, want de vlijmscherpe tanden kunnen behoorlijk doorbijten. Broodprijs in grote steden nog niet gewijzigd Regeringssubsidie op patentbloem vervalt Teneinde de broodprijzen op. het plat teland op gelijk peil te brengen, is beslo ten, voor zover de maximumprijs voor volkswitbrood lager ligt dan 23 cent, deze ingaande 6 Augustus met één cent per 800 gram te verhogen. Eén onderzoek heeft uitgewezen dat in enige provinciesteden de huidige broodprijs ongewijzigd kan blijven. In afwachting van een nader on derzoek wordt de broodprijs in de grote steden nog niet gewijzigd. Op patentbloem zal geen regeringssub sidie meer worden verstrekt. Volgens een officiële mededeling is het subsidie op patentbloem met f 6.80 per 100 kg- ver laagd. Aanvankelijk bedroeg zowel het subsidie op broodbloem als dat op patentbloem f 8.50 per 100 kg. Beide toeslagen werden later met f 1.70 verlaagd, zodat voor beide bloemsoorten nog een tegemoetkoming van f 6.80 per 100 k.g. werd verstrekt. De verdere verlaging van het subsidie op patentbloem met f 6.80 betekent dus in feite een opheffing. VERNIELINGEN OP BOORTERREIN VAN DE BATAAFSE BIJ PLADJOE. De Bataafse Petroleum Maatschappij heeft haai- Talang Dj ima-r-terrein bij Pladjoe (Sumatra) weer in bezit kunnen nemen. Dit is het enige terrein, dat mo menteel voor de Bataafse toegankelijk is. De installaties werden in beschadigde toe stand aangetroffen, maar kunnen worden hersteld. Vernielingen door dynamiet-ont- ploffingen werden op het laatste ogenblik door het republikeinse leger uitgevoerd. Het herstellingswerk is ter hand genomen. Soortgelijke vernielingen werden gecon stateerd op enkele terreinen bij Pladjoe van de Standard Vacuum Petroleum maat schappij. Aangemoedigd door het succes van het eerste jaar, toen 16.000 jongeren tussen Engeland, Nederland en Belgic benevens Denemarken werden uitgewisseld, breidde men het werk uit, zodat men dit jaar hoopte 40.000 uitwisselingen tot stand te brengen, waarbij voor het eerst ook van volwassenen. De helft van dit programma is thans afgewerkt- Voor de uitwisseling tussen Nederland en Engeland hadden 9000 liefhebbers zich aangemeld. Zo druk werd dit jeugdverkeer, dat twee schepen van de Rotterdamse Lloyd, de Kota Baroe en de Waterman, werden ingeschakeld. Door allerlei omstandigheden ver traagde vacantieplannen door de langdu rige winter, zoek raken van intrekking van logiesaanbiedingen deden zich orga nisatorische moeilijkheden voor, welke door overdreven berichten in sommige Engelse bladen de indruk hebben gewekt, dat nu alles in het honderd was gelopen. De heer Niemann verzekerde ons dat niets minder waar is. Het aantal logies aanbiedingen is groot genoeg om allen te helpen. Alleen was het niet steeds moge lijk om jongeren die in groepsverband kwamen, allen in dezelfde plaats onder te brengen zonder verblijf van enkele nach ten in een ondergronds hotel, dat overi gens steeds als doorgangsverblijf dienst doet voor hen, die niet dezelfde dag van aankomst hun uiteindelijke bestemming kunnen bereiken. De heer Niemann gaf toe, dat het per soneel van de organisatie dringend uitbrei ding behoeft. De arbeid heeft een derge lijke omvang aangenomen, dat deze niet langer aan louter particulier initiatief mag worden overgelaten. Financiële steun aan derden en nauwe samenwerking met de regeringen der be trokken landen is noodzakelijk, wil men op verantwoorde wijze doorgaan. Dene marken, dat ook de zetel krijgt van de nieuwe federatie, die in Mei werd opge richt en- waarvan de heer Niemann direc teur-generaal werd, gaf het goede voor beeld. In het bestuur van de Deense af deling zitten niet minder dan vier minis ters, alsmede de vertegenwoordigers van grote nationale organisaties, zoals vrou wenbonden en vakverenigingen. Voor het werk in Nederland is op het ogenblik een extra bedrag van 100.000 gul den nodig, aldus de heer Niemann, die ten slotte geruststellende mededelingen deed over het hoge aantal kinderverlammingen in Engeland, dat reden is geweest om de uitvoering van lhe,t resterend deel van het uitwisselingsprogramma stop te zetten. Slechts organisatorische moeilijkheden in dit verband noopten tot dit besluit, dat aan 4000 Engelse en een gelijk aantal Ne derlandse jongeren op het laatste moment de kans ontnam op een reeds geheel ge regelde buitenlandse vacantie. Fabrieksmeisjes stalen radio-onderdelen De laatste tijd werden bij een radiotoe stellen- en stofzuigerfabriek in Den Haag lampen vermist. Het stond wel vast, dat deze dief stallen door personeel werden gepleegd. Deze vermissingen werden aan de recher che gerapporteerd die achttien meisjes aanhield, die zich aan diefstal, aan mede plichtigheid daaraan of aan heling hadden schuldig gemaakt. Zestien dezer verdach ten, van wie het merendeel in Rotterdam woont, waren werkzaam bij deze fabriek. Twee meisjes, waarvan er één 88 radio lampen ontvreemd had, verkochten het gestolene bij de radiohandelaar W. O. te Rotterdam. O., die beide meisjes steeds had aange spoord om de diefstallen te plegen, had binnen enkele maanden tijds voor twaalf honderd gulden radio-onderdelen van hen gekocht. Vele radio-onderdelen en de door verdachten gekochte kleding en sieraden, alsmede f 170 konden in beslag genomen worden. Rotterdam houdt schepen met ge vaarlijke lading buiten de havens Na de ontploffingen op met ammonium- nitraat geladen schepen in Texas City en Brest, welke voor deze steden zulke ern stige gevolgen hadden, heeft de haven meester van Rotterdam veiligheidsmaat regelen getroffen ten aanzien van schepen, welke met ammonium-nitraat geladen zijn. Dergelijke schepen mogen voortaan geen ligplaats kiezen in de havens of aan de kaden. Een kleine lading mag aan de boeien op de rivier gelost worden. In an dere gevallen moet de lossing in de Kruit- haven op Rozenburg geschieden. Voor de lossing zullen dezelfde bepalingen als voor ontplofbare stoffen gelden. EXAMENS HANDENARBEID. Voor de akte handenarbeid zijn te Haarlem ge slaagd de dames: C. J. M. v. Leuven, M. Wey- ling, M. M. v. Vliet, M. A. Verstraeten, G. Giskes. J. M. Treur, W, C. Spruit, J. P Rutten. L W. M. Plattel. C. H. Miedema, M. Hanhart en C. E*. G-roenendijk. HOOFDAKTE. De hoofdakte werd te Haarlem behaald door: L. D. v. d. Berg, N. Ietswaart, H. van Leeuwen, L. D. v. d. Berg. N. Ietswaart. G. H. Ykel en H. B. Noot. Voor B slaagden: H. van Leeuwen, M. H. Treurniet, M. M, Nielen, J. C. Duykersloot en P de Kat. ,Het" Geitebols, Dezer dagen werd er in de eoea. Zaandam een tentoonstelling Vak - met hun ega's gehouden, waarop J de-la-crême van de Noordhollandsf6 Cte:!,:" dragers vertegenwoordigd was De keuring der mannelijke ex** - kreeg een onverwachte wendin» van de schoonste bokken, die naar d Et' naam „Hugo" luisterde, behalve av tekenen van de bokkenstaat ook rt geitachtige eigenschappen van v,„7 geven bleek te bezitten. Ofschoon de heren juryleden ,;„u wijze hoofd hebben gebroken n e' vraag, onder welke sexe deze v de mededinger uit Zaandijk moest rangschikt, werd hem toch, na amS ge* cussie het predicaat „bok"™5ele „Hij- bezat dermate uitmuntenSïï®- ten, dat zelfs de kampioenstit-i !le" kaartje gekonterfeit, om „zijn" hoi? gehangen. e"S Aangezien melkgevende bokken zeldzaam zijn als eieren-WGna0VVfn heeft de pers zich over dit geval nn* en zij is aan de weet gekomen dat zeven weken geleden de eigenaar rmt^a dat zijn geitebok aanleg voor uiers t1*, hoewel het dier door hem nadm&e bok was geregistreerd. Het womW 15 zich voort, toen de Zaandijker k bij de bok zette en dezelfde handelt •ichtte, die men door^n*' en die MeestervlieMer 15. „We vallen!" riep Panda voor de der de keer. „Er moet iets gebeuren! We gaan te pleltler! En eh.ik heb geen parachute U gehad!" „Es even kijken!'' mompelde Oehoe. „Wie ben je ook weer? Ach zo! Ja. ja! Je leert vliegen, herinner ik me." Hij stak zijn hoofd buiten boord en keek pein zend naar de snel naderende aarde. „Er is iets mis!" verklaarde hij. „Ik merk op, dat de motor stil staat en dat wij vallen. Dat is niet juist, mijn jongen! Je brengt het er niet al le best af. Foei!" Toen drukte hij bedaard op een knop en zakte met een ver moeide zucht weer achterover. Maar door de druk op die knop had hij een grote pa rachute los gemaakt die nu met een ruk omhoogschoot en zich snel ontplooide. Panda voelde een schok en merkte, dat het vliegtuig onder aan het grote scherm bleef hangen en langzaam naar beneden zakte.. verrichtte, die men doorgaans slecht een geit pleegt. Een kommetje ?r een vetgehalte van 4.45% was hetvÏÏ rende resultaat. Maar „Hugo" blijven en deskundigen zeggen helemaal geit wordt, als hij levert 1 ken wordt. gemol- De Veeartsenijschool, die nipt klein geruchtje vervaard is, Wil Hare) Beroemdheid Hugo gaarne !L Het onderwerp van deze ware hi tori.Tïl echter luid[mekkerend op naaf 5 ring aangedrongen, wanneer de lm?, gaat. Het wil voortaan „Het" helen1 Waterpolo H.V.G.B. en R.Z.C. Spelen in Waddinxveen gelijk Er wordt een tweede ontmoeting vastgesteld De strijd tussen HVGB en Rzc om plaats in de hoofdklasse van de wsterJo competitie van de KNZB is niet besbsT ontmoeting, welke Dinsdagavond in wa7 dingxveen gespeeld is. eindigde 2-2 en Z nieuwe wedstrijd moet worden vasthield De polocommissie van de KNZB zal wel L reden gehad hebben, om Waddinxveen aar wijzen, maar voor de Haarlemmers, die overti hun werk hebben, was het niet gemakkelijk on tijd aan te komen. Daardoor begon de wedsfiid te laat en toen er één minuut in de verknal gespeeld was, staakte de scheidsrechter. de h-«- Jan de Vries, de strijd, omdat het Ie' donke- was geworden. Na afloop deelde deze ons med» een gedeelte van de verlenging te hebber laten spelen, om te voorkomen, dat over enkele daten alleen de verlenging vastgesteld moet word» Nu volgt een tweede wedstrijd, eventueel niet verlenging. Wij veronderstellen,'dat HVGB in de vol'er.d» ontmoeting succes zal boeken. Thans warende Haarlemmers niet op volle krach», doordat d-> spelers niet fit waren. Twee van hen lagen Zondag nog op bed. Bovendien speelden de zenu wen een rol. HVGB was technisch beter en had- den de voorwaartsen in de eerste helft geest, driftiger gespeeld, dan zou de voorsprong gro =r zijn geweest. Het begin was voor RZC, da? door toedoen van G. van Driel de leiding nam.Daai.-i kwamen de Haarlemmers opzetten en forceerden twee corners, wélke geen succes opleverden B) een Haarlemse aanval zette een Rotterdammer bij doel af en moest het water Verlaten. Aan Anthoni werd een strafvvorp toegewezen, doch hij was enigszins de kluts kwijt en schoot slecht, Met zeven tegen zes spelers kreeg HVGB kans,' gelijk te -maken. Met een ver schot doelpuntte Hogeland. De Haarlemmers bleven sterker en Rol zorgde e-r voor, dat zijn ploeg met rust een voorsprong van 2—1 had. In de tweede helft bracht G. van Driel spoedig de stand op 2—2 Een gelijk opgaande strijd volgde, welke zioh hoofdzakelijk in het midden veld afspeelde. Op een hoog peil sto-rd het spel niet. Franken thai en Brokken waren in de ach terhoede goed op dreef en keerden bij aanvallen van RZC het gevaar. Het einde kwam met 2-2, Zes kringen-tournooi Het programma voor het zeskringentourrml is samengesteld. De polocommissie heeft na lo ting de volgende wedstrijden bepaald: Zaterdag 16 Augustus: 16.00 uur: Amsterdam—Den Haag. 16.30 uur: Rotterdam—Utrecht. 17.00 uur: Haarlem—Het Oosten. 17.30 uur: Verliezer 1Verliezer 2. Zondag 17 Augustus: 14.00 uur: Verliezer 3—Winnaar 4. 14.30 uur: Winnaar 1Winnaar 2. 15.00 uur: Winnaar 3—Winnaar 5. 15.30 uur: Verliezer 4—Verliezer 5 (5e en 6e pij 16.00 uur: Verliezer 6—Verliezer 7 (3o en 4t pl.) 16,30 uur: Winnaar 6—Winnaar 7 (le en 2e pij Stunt. Het Hongaarse departement van binnen landse zaken heeft verklaard, dat een Ameri kaans staatburger uit handen van de Hon gaarse politieke politie is ontvoerd. De persoon in kwestie zou zich in het openbaar beledigend over de Hongaarse republiek hei- ben uitgelaten, waarom hij door de Hon gaarse politieke politie werd gearresteerd. Op weg naar Boedapest, waar hij voor een volksgerechtshof zou terechtstaan, werd c'e arrestant door drie onbekende personen a een auto met Amerikaans nummerbord or> voerd, aldus de officiële verklaring. W verluidt, bevindt de ontvoerde Amerftiui zich thans op de Amerikaanse ambassade ia Boedapest. Heerlijk vooruitzicht. Het Amerikaanse depar tement van oorlog heeft medegedeeld, o»j de Duitse filmindustrie spoedig weer haar intrede zal mogen doen op de wereldmarkt, Volgens de verklaring was deze stap essentieel belang" voor de Duitse vredes economie. Slechts films, die tijdens de g allieerd-e bezetting zijn vervaardigd, voor export in aanmerking komen, Deif industrie zal heropgericht worden op demo cratische basis onder toezicht van het nt tail- bestuur. Onderdrukte opstand. Nadat dezer dagen de re gering van Pataguay had meegedeeld, da opstand daar bijna was onderdrukt. K0. thans Paraquese vluchtelingen, die Iri nos Aires zijn gearriveerd, vertellen o opstandelingen de hoofdstad Asuncion singeld hebben. Marshall. Het Amerikaanse <tePar,enle'1 buitenlandse zaken maakt bekend, dat ter Marshall voornemens is oin midden tember een grote rede tot de algemen gadering der UNO te houden. Erfenis van de Volkenbond. De „Neue Zuc""'Jj Zeitung" meldt uit Stockholm dat de door de commissie voor de liquidenng Volkenhond 't eindrapport aan de led -• Een som van ruim der» aan is ondertekend millioen francs is overgedragen internationaal arbeidsbureau. De v. gebouwen, archieven, bibliotheken e kinigen. van internationale organlsa" thans aan de UNO komen, wordt op veer dertig millioen francs gesel,a zal een bedrag van ruim een-en-zesus lioen francs verdeeld worden d dc staten, die hun verplichtingen tegenover Volkenbond ten volle zijn nagekome»,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1947 | | pagina 2