IJmuider Courant Controle van de Veiligheidsraad op de wapenstilstand voorkomen JS" Australisch-Chinese resolutie aangenomen Een millioen Hongaarse kiezers mogen hun stem niet uitbrengen Het vuur zet zijn vernietigend werk voort Weekabonnementen Staat van oorlog in de Pensjaab Moeilijkheden bij kabinetsvorming No. 18719 Kennemerlaan 154, Tel. Redactie en 5437 - Haarlem: Gr. Houtstr. 93, iaoials'r*Us Tel. 12713, 10132, Directeur-Hoofdredacteur: Robert Peereboom JCENNEMER EDITIE VAN HAARLEMS DAGBLAD Dms'lag 26 Augustus 1947 Verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feest dagen. - Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4,Franco per post 4,50 - Giro rekening 273107 ten name van Haarlems Dagblad. Uitgave van de Stichting Voorlichting te Haarlem FRANS VETO INZAKE INDONESIË: Hlaheidsraad heefS gisteren onder voorzitterschap van de Syriër Paris al Choeri a nesische kwestie verder behandeld. Deze zitting leverde een Frans veto op: tle' verhinderde het aannemen van een Russisch amendement op het Austra al veto ver voorstel, waarin werd bepaald dat de Veiligheidsraad een commissie H'ch'Chlne*® die zou toezien op de staking der vijandelijkheden in Indonesië. Het xou |nS amendement verwierf zeven stemmen, doch Frankrijk en België stemden "U!S n de Franse tegenstem betekende de toepassing van het vetorecht, zodat lege" e ment werd verworpen. Vervolgens werd het Australisch-Chinese voorstel anVomen met vier onthoudingen, zeven voor en geen tegen. De onthoudingen aengen DUS|and, Engeland, Polen en Columbia. Hieronder volgt nog eens de le|(St van de Australisch-Chinese resolutie. Aangezien de Veiligheidsi-aad op 1 ,-Jtand 'en de republiek Indonesië tot lan s 1J TMiort/IaliiVltarlorl (.ratond staken der vijandelijkheden, - 'd van de Nederlandse en republi- «gering bericht is ontvangen, dat fo der tot het staken van het vuren was V..m en aangezien het wenselijk is stap- e nemen en omstandigheden te schep- •r'e „rpikp een overeenstemming tussen de ^Jiien vergemakkelijken, stelt de Veilig- Elraad met voldoening vast le. dat door Life nar tij en stappen zijn ondernomen tot Eng van de resolutie van 1 Augustus 2e dat door de Nederlandse regering n11 Augustus een verklaring is uitge- ïveri welke bevestiging geeft van Ihaar ornemen om de souvereine democrati- 1 verenigde staten van Indonesië te vor- "L in overeenstemming met het accoord ?-n Linggadjati. De Veiligheidsraad stelt voorts vast, dat de Nederlandse regering voornemens is de consuls te Batavia on middellijk te verzoeken een gezamenlijk Lort uit te brengen over de huidige toe- land in Indonesië en dat de republikeinse regering de Veüigheidsraad verzocht heeft «n commissie van waarnemers samen te ,lellen De raad verzoekt, dat de regerin- «n welke zitting -hebben in de Veiligheids raad en waarvan consulaire vertegenwoor digers te Batavia zijn gestationneerd, dezen 'istrueren om gezamenlijke rapporten over de situatie in Indonesië na het uitgeven van de order tot de wapenstilstand op te stellen, welke zullen dienen tot voorlichting en leidraad van de Veiligheidsraad. Deze rap porten zullen handelen over het in acht pemen van de order tot''de wapenstilstand en over de toestand, in de bezette gebieden ot in die gebieden, waaruit de strijdkrach ten zouden kunnen worden teruggetrokken bij overeenkomst tussen de beide partijen. De Veiligheidsraad verzoekt de regering van Nederland en de republiek Indonesië genoemde vertegenwoordigers alle vol machten te verlenen, welke noodzakelijk Kijn voor een effectieve vervulling van hun taak. De Veiligheidsraad besluit de zaak verder in overweging te nemén, wanneer tie situatie dit zou vereisen." Tijdens de voortgezette zitting werd ook lie Amerikaanse resolutie' aangenomen, lui dende: „De Veiligheidsraad besluit zijn goede diensten aan te bieden om beide par tijen behulpzaam -te zijn bij het zoeken naar een oplossing van haar geschil overeen komstig paragraaf b van de resolutie van de raad van 1 Augustus 1947. De raad ver klaart zich bereid, indien de partijen zulks verzoeken een oplossing te vergemakke lijken door een commissie uit de Veiligheids raad, bestaande uit drie leden, waarvan elke partij een lid aanwijst, en het derde lid wordt aangewezen door de -twee aldus gekozen leden." Rusland, Polen en Syrië onthielden zich van stemming, de andere leden stemden alle voor. Gromyko, de Russische gedele- geerdr» had tevoren verklaard dat 'het Ame rikaanse voorstel „het meest typische voor beeld was van het passeren de-r Verenigde Volken", Gromyko verklaarde, dat het aannemen van dit voorstel betekende, dat de Veiligheidsraad een nieuwe, ernstige slag had toegebracht aan de Verenigde Volken, De Belgische resolutie, waarvan wij gis teren melding maakten en die inhoudt dat de kwestie van de competentie va-n de Vei ligheidsraad wordt voorgelegd aan het In ternationale Hof van Justitie in Den Haag, werd wel besproken, docli er werd niet jneer over gestemd, aangezien deze reso lutie het laatst van alle in behandeling kwam. Aan het begin va-n de vergadering had de Belgische afgevaardigde gepoogd, zijn voorstel voorrang te doen verkrijgen, doch de raad stemde een desbetreffend voorstel van België met 9 onthoudingen tegen twee voorstemmen af. Tijdens de debatten over het Belgische voorstel werd de vergadering verdaagd tot hedenmiddag half vier Nederlandse tijd, Sjahrir heeft tijdens de vergadering van gisteren nog eens met klem betoogd, dat de republiek bereid is elke arbitrage te aanvaarden, wanneer de Veiligheidsraad niet wordt gepasseerd. Hij verklaarde zich tegen rapporten door consuls zoals de Australisch-Chinese resolutie voorschrijft aangezien de consuls in Batavia de kwestie volgens hem door een Nederlandse bril zien. De rundvee-stapel loopt terug Gevolg van de strenge winter I-n het Stati-sitisoh Bulletin van het Cen traal Bureau voor de Statistiek gepubli ceerde uitkomsten van de inventarisatie van land- en tuinbouw 1947, geven een vermindering van de rundveestapel met bijna 43.500 stuks ten opzichte van 1946 en van ruim 450.000 stuks ten opzichte van 1939 te zien. In vergelijking met 1946 komt deze teruggang het sterkst tot uit drukking in de rubriek'gust jongvee van 1-2 jaar, welke in 1946 400.210 vermeldde tegen 347.402 voor 1947. De rubriek vrou welijk jongvee beneden 1 jaar geeft een daling te zien: 483.146 in 1946 tegen 435.562 in 1947. Het totaal aantal melk- en kalf- koeien nam daarentegen toe van 1.279.364 in 1946 tot 1.325.835 in 1947. De teruggang van de veestapel moet voornamelijk wor den toegeschreven aan de strenge en lang durige winter, waardoor de toch al moei lijke veevoederpositie tot nog ongunstiger verhoudingen leidde. Eerste Petkov-nota van de hand gewezen Generaal Alexander Tsjerepanof, de Sovjet-vicevoorzitter van de geallieerde bestuurscommissie in Sofia, heeft het eer ste Britse verzoek tot uitstel van de exe cutie van de leider der Bulgaarse oppositie, Petkov, van de hand gewezen. Op de an dere verzoeken, die te Moskou en bij de Bulgaarse regering werden ingediend, evenals" op de tweede Britse nota aan de geallieerde controlecommissie te Sofia, is nog geen antwoord ontvangen. De vele gevaren waaraan de Chinezen in Indonesië nog dagelijks blootstaanmaken in vele gevallen evacuatie naar veiliger oorden noodzakelijk. Zoltan Pfeiffer: Een betreurenswaardige aanval op de democratie" Een woordvoerder van het Britse mini sterie van Buitenlandse Zaken heeft ver klaard, dat volgens Britse inlichtingen uit Boedapest definitief is gebleken, dat het aantal personen, dat niet in staat zal zijn te stemmen bij de Hongaarse verkiezingen, niet minder da,n een millioen bedraagt en veel hoger is dan door de Hongaarse auto riteiten wordt toegegeven. Een week voor de verkiezingen wordt Boedapest bezig gehouden door de vraag waar Sulyok, de vroegere leider van de Hongaarse oppositie is. Zoals men weet, ontbond Sulyok kort ge leden zijn partij omdat het naar zijn me ning te gevaarlijk was om mee te doen aan de verkiezingen. Een week geleden echter verdween Sulyok uit Boedapest en men acht het niet onmogelijk, dat hij naar Oos tenrijk is ontkomen. In het communistische dagblad „Vilagos- sag'> werd botweg beweerd, dat Sulyok reeds de grens gepasseerd was. Hij zou echter niet in het bezit zijn van een pas poort of visum, ofschoon hij hierom reeds enkele weken geleden had verzocht. Men merkt op, dat de auto van'Sulyok en zijn chauffeur zonder hem naar Boeda pest zijn teruggekeerd. Sulyok's dochter beweert evenwel, dat haar vader een zes- weekse tour maakt naar het Balatonmeer en zijn landgoederen en verklaarde verder niets af te weten van een bedoeling van haar vader om het land te verlaten. Sulyok zelf heeft er geen geheim van ge maakt, dat hij van plan was hef land te verlaten doch hij voegde hier altijd aan toe: „op legale wijze". Aan verscheidene personen in Boedapest heeft.hij verteld dat de chef van de communisten Rakosi hem heeft aangeraden zichzelf een tijd terug te trekken en hem eveneens heeft beloofd hem van een paspoort te voorzien. Men zegt echter, dat Sulyok genoeg heeft gekregen van het lange wachten en geen vertrouwen meer had in Rakosi's belofte Sloweense bende vermoordt e® pater in Istrië Wraakneming na vormsel ceremonie autoriteiten in Triest maak- S'steren, volgens U.P. bekend, dat Pater Miro Buselich door een Sloweense Wei'd onthoofd, nadat hij het vorm- e had toegediend aan een groep kinderen Islrië Zuid-Slavië bezette deel van Pa'®r Buselich had volmacht ontvangen vormsel toe ie'dienen van mgr. tonio Santin, de bisschop van Triëst wi lsch',e waren 200 kinderen in de tv aanwezig om gevormd te worden. i.AGVe!?onie v°hd doorgang, ofschoon een a,mifle-ro<*e vlaggen meevoerde, de kerk voor^omen) dat de bende Aafl0°P van kerkelijke plechtigheid en Buselich en mgr. Ukmar te- Darnc.vr ^U'S van de kapelaan van de bliki™ i 7e pas^01'ie werd enkele ogen- dip vr, u ^?or de bende aangevallen, ten li,?r j ^u's st°hd te krijsen: „fascis- toaMo n onze kinderen". Plotseling een bende zich meester van pater en hakte hem met een mes het buselich hoofd af. wei'd vreselijk geslagen er laten hóestand op straat achter ge- de*hLJ?u Veinemen van, het incident zond Ukmar ti V,an Triest een ambulance om autovitJ6 en' doch de Zuid-Slavische auioHtoit uocn ae *ui Slav Ik Wei§ei"den Ukmar van Zuid- Men ^l'°hdgebied te laten vertrekken. hrenJn °pcJi'acht Ukmar naar Fiume te de laatste berichten is ^«andWILTg. Pater Buselich als mgr. Ulkmar Landhuis in Nuland uitgebrand De Peelbranden woeden nog steeds voort. Gisteren zijn veertig manschappen van de Luchtbescherming uit Venlo naar de Peel gegaan om deel te nemen aan het blussings- werk. Door hun toedoen bleven tien ar beiderswoningen en een turstrooiselfaibriek nabij Neder weert voor het vuur gevrij waard. Gistermiddag brak brand uit op het landgoed „Vinkeloord" gelegen onder Nu land. De brand ontstond in het landhuis, bewoond door de familie Huybreghts. De Bossë brandweer werd gealarmeerd, die zeer spoedig ter plaatse was. De nabij ge legen boerderij en de op het landgoed ge legen woningen liepen groot gevaar. De inboedels werden in aller ijl naar buiten gesleept. Paters uit het naburige klooster hielpen hieraan en ook aan het uitleggen der slangen mee. Deze moesten gelegd worden naar een vijver aobter het klooster. Vijfhonderd meter brandslang was hier voor nodig. Het landhuis brandde totaal uit. De boerderij en de beide woningen bleven behouden. De boerderij liep veel waterschade op. De oorzaak van de brand is onbekend. Verzekering dekt slechts gedeeltelijk de schade. Naar aanleiding van het bericht over het werpen van gloeiende kolen in de bossen even voorbij Groesbeek door een Duitse machinist, welk bericht gebaseerd was op verklaringen van een lid van de burger dienst, dat assistentie verleent bij de op ruimingswerkzaamheden, hebben de Rijks politie en de marechaussee te Groesbeek verklaard, dat hun hiervan niets bekend is. Nederlandse politiemannen verrichten in het Duitse Reichswald geen surveillan cedienst. Op Nederlands gebied kan het uitwerpen van gloeiende kolen, hetwelk geschiedt bij het schoonmaken der vuren, geen ernstige gevolgen hebben, daar de Nederlandse Spoorwegen daartoe langs de lijnen sleuven hébben gegraven. Gisteravond is te Kostvlies (gemeente Gasselte) bij het korendorsen brand ont staan door wrijving van de drijfriemen ener dorsmachine. Veertien korenmij ten en de dorsmachine gingen verloren. Ruim 550 hectoliter rogge ging in vlammen op. Op initiatief van het Nederlandse Rode Kruis is een gemeenschappelijke hulpver leningsactie voor de door boerderijbranden getroffen Brabantse bevolking georgani seerd door het Rode Kruis, het Landelijk Interkerkelijk Bureau voor Noodvoorzie ningen, het Nederlands Verbond van Vak verenigingen en het comité „Ruiten Troef' Reeds zijn vrachtauto's met kleding e beddegoed naar Asten gezonden. en daarom maar gegaan is zonder de be nodigde documenten. (U.P.) Aristocratie van party, secretarissen. Zoltan Pfeiffer, de leider der Hon gaarse onafhankelijke partij, heeft in een verkiezingsrede de Hongaarse kies wet besohreven als een „betreurens waardige aanval op de democratie". „Wij hebben", zo zeide hij, „de aristo cratie afgedankt om slechts plaats te maken voor een nieuwe aristocratie van partij-secretarissen". Pfeiffer ver weet de regering het gedrag der po litie, die volgens zijn zeggen de kiezers niet beschermde tegen betaalde agita toren, welke vechtpartijen uitlokten op kiesvergaderingen. Pfeiffer crïtïseerde de manier waarop kiezers van de kiezerslijsten waren afge voerd. Hij haalde het voorbeeld aan van de vroegere minister, Istvan Szabo, nu eige naar van een klein boerenbedrijf, die zijn kiesrecht verloren had omdat hij ervan be schuldigd werd leider geweest te zijn van een fascistische organisatie. Een onderzoek had uitgewezen, zo zeide Pfeiffer, dat Sza bo verward wérd met een andere persoon die dezelfde naam dra&gt en die toegegeven had dat hij fascist geweest was. Het was nu te laat om de lijst te verbeteren. Zodoende zal de prominente kleine boer nu geen stem kunnen uitbrengen, de vroegere fascist, daarentegen wel. De eerste minister, Lajos Dynyes, be toogde op een vergadering der kleine boe renpartij te Boedapest, dat het economische leven weer in particuliere handen moest terugkeren, daar de staat momenteel de lasten van nationalisatie niet kan dragen. Aan het einde van zijn rede riep het pu bliek „geef alle Hongaren het kiesrecht." Buitenlandse correspondenten, die het in dustriële centrum Miskolv bezodhten om de voorbereidingen tot de verkiezingen op 31 Augustus gade te slaan, hébben geconsta teerd, dat aldaar 2600 van de 54000 kiezers van de lijst afgevoerd waren. Koninginnedag te Bloemendaal De inschrijving voor de kinderfeesten, die op Zaterdag SO Augustus als onderdeel van de Ko ninginnedagviering, op het terrein aan de Vrij burglaan te Overveen voor de Bloemendaalse kinderen gehouden worden, sluit op Vrijdag 29 Augustus om 12 uur. Kinderen uit Overveen kunnen zich laten inschrijven aan het adres Zijl- weg 6 te Overveen, dienen uiterlijk Woensdag betaald te zijn, daar de bezorgers op Donderdag moeten afrekenen. Nieuwe organisatievorm voor liet wegvervoer Met medewerking van het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn op het ogen blik onderhandelingen gaande over een nieuwe en vrijere organisatievorm voor het vervoer langs de weg. Na de „democra tisering" van de tijdens de bezetting inge stelde vakgroepen person envervoer en goederenvervoer geldt nog steeds het ver plichte lidmaatschap dezer organisaties. Naast deze twee vakgroepen bestaan twee vrije organisaties, de Bond voor Bedrijfs- auitoverkeer (B.B.N.) en de Nederlandse Vereniging van Transportondernemingen. De onderhandelingen gaan over suggesties Om de beide vakgroepen te wijzigen in vrije verenigingen. Uit de vier organisa ties zou dan met inbegrip van een werk nemersorganisatie een overkoepelend lichaam kunnen worden gevormd, welk lichaam, ontstaan uit het bedrijfsleven zelf, de plaats van de Bedrijfsgroep Wegvervoer zou kunnen gaan innemen. Bij deze sug gesties wordt eveneens gedacht aan het veranderen van de Eigen Vervoers Orga nisatie (E.V.O.), tot dusver een „verplich te" vereniging, in een vrije verenigings- vorm. Het is niet onmogelijk, dat deze vrije organisatie dan ook bij het voorgestelde overkoepelend lichaam zou worden inge schakeld, waardoor dit lichaam een totale vertegenwoordiging van het vrije bedrijfs leven op het gebied van wegvervoer zou kunnen worden. De plannen, welke globaal 33.000 eigen vervoerders, 9000 beroeps vervoerders en 6000 personenvervoerders omvatten, worden, naar de B.B.N. mede deelt, thans besproken. De bond verwacht dat deze plannen vrij spoedig zullen wor den uitgevoerd. Het schijnt in de bedoeling te liggen naar keuze het lidmaatschap van één der landelijke organisaties voor be drijfsautohouders verplicht te blijven stel len. Op het drietal voor predikant der Evange lisch Lutherse Kerk te Middelburg-Vlissingen komt voor ds. W, Spliethoff te Haarlem, Het woord is aan Heusse y Houdt aan uw idealen vast, volken van heden! Het is uw levenskracht; zonder idealen wordt gij oud In enkele dagen 15000 doden Vluchtelingen uit Indisch en Pakistaans Pensjaab vertelden gisteren te New Delhi dat op de grens van de twee provincies een staat van oorlog bestaat. Men schat het aantal verliezen gedurende de laatste da gen op 15.000, De vluchtelingen deelden mee, dat in de grensdistricten gewapende Moslems de Hindoe- en Sikhs-dorpen aanvallen binnen het grensgebied van India en twaalf tot vijftien dorpen hebben gedwongen te eva cueren. Volgens betrouwbare berichten zou de gewapende macht, die de Indische minister van defensie op zijn tocht langs het onrus tige gebied begeleidde, gedwongen zijn ge weest tussen Lahore en Amritsar het vuur te openen op Moslem-aanvallen. Verschei dene Moslems werden gedood, doch van het gezelschap van de minister kreeg nie mand verwondingen. Vluchtelingen deelden mede, dat de uit roeiing van de Moslems in de Oostelijke Pensjaab en van de Hindoes en Sikhs in de Westelijke Pensjaab reeds twee weken duurt, in Pakistaans Pensjaab wei-den hui zen, winkels, tempels en heiligdommen leeggeplunderd. De minister van defensie heeft verslag uitgebracht over zijn bezoek aan het on rustige gebied aan de verenigde vergade ring van de Pensjaab-verdedigingsraad. GRIEKENLAND Centrumpartijen iveigeren, nationale liberalen iveigeren Constantin Ttfaldaris, de leider, van de Ten Zuid-Westen van Saloniki vielen de Griekse Volkspartij, die belast is met de guerillas Neckast aan en staken 53 huizen, DE ADMINISTRATIE De heer D. Scliuitemaker gerehabiliteerd Aan de heer D. Schuitemaker, die van 1921 tot Mei 1942, toen hij door de Duit sers ontslagen wei-d, hoofdcommissaris van politie te Utrecht was, is door de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken rechtsherstel verleend. Zijn ontslag is hiermede ongedaan gemaakt. Daar in Utrecht reeds een andere hoofdcommissaris is benoemd, is de heer Schuitemaker met ingang van 1 Augustus ter beschikking ge steld van de minister van Binnenlandse Zaken. De heer D. Schuitemaker is van 1919 tot 1921 commissaris van politie in Haarlem geweest. De genie werkt aan de Noorderpier in IJmuiden J f ïfS vorming van een 'kabinet, kon Maandag avond aan koning Paul nog geen nieuwe ministerljjst overleggen, na de Zaterdag ontstane kabinetscrisis. Deze vertraging is veroorzaakt door de weifeling van de leiders der Centrumpar tijen om aan een kabinet onder zijn leiding deel te nemen en het besluit van Stylianos Gonates (nationale liberalen) om niet samen te werken met een rechts kabinet op smalle basis. In Britse kringen werd verklaard, dat de Britse regering afwijzend stond tegenover éen Grieks kabinet uitsluitend samen gesteld uit leden van de volksbeweging. Er werd op gewezen, dat de Griekse politieke leiders er goed van op de hoogte wax-en, dat Engeland de voorkeur gaf aan een kabinet op zo breed mogelijke basis. Een zegsman van het ministerie van bui tenlandse zaken wees er verder op, dat het standpunt van de Britse regering ten aan zien van een Grieks coalitiekabinet nog Maandag aan Tsaldaris, die als minister van buitenlandse zaken in het kabinet Maximos Londen bezocht, was uiteengezet Het officiële Britse standpunt is, dat het aftredend kabinet de verlangens voor een op brede basis samengestelde coalitierege ring vervulde, ofschoon een verdere ver- breding zelfs van deze regering in Londen zou zijn toegejuicht. Men vreest in Londen, dat een regering van de volkspartij onder Tsaldaris versto ken van de steim van de drie vroegere eerste-ministers, Venizelos, Canellopoulos en Papandreou en de politieke machten die achter hen staan nog minder in staat zal zijn met de guerilla-actie af te rekenen dan de regering van Maximos. In Griekse regeringskringen werd be richt ontvangen van toenemende guerilla- concentraties in het Zuid-Slavisch en Bul gaars grensgebied. Voorts werd bericht, dat een aantal kleinere botsingen in de afgelopen 24 uur had plaatsgevonden. Een vreemd gevaarte is de N oor der pier ge- ivorden sedert de Duitsers er evenals op de Zuiderpier een zware bunker op bouwden. Het lijkt een reusachtige slang een zee slang natuurlijk met een geweldige kop met neusgaten en ogen. Het wolkje dat uit de gaten te voorschijn komt, spreekt van de naderende ondergang van de bunker, want sedert enige tijd is de genie bezig de bunkers bij stukjes en brokjes op te blazen. Het moet natuurlijk voorzichtig geschieden met het oog op het gevaar, dat anders de pier beschadigd wordt. Enorme stukken gewapend beton moeten hier nog verwij derd worden, maar aan de explosies die geregeld de strandbezoekers doen opschud den is te merken, dat er nog steeds aan gewerkt wordt. Anglo-Amerikaanse overeenstem ming over Ruhr-steenkoolproductie De Engels-Amerikaanse confei-entie over de steenkoolproductie van het Ruhrgebied is Maandag in voltallige zitting te Washing ton bijeengekomen voor het opstellen van haar uiteindelijk rapport over de maatre gelen om de steenkoolproductie van het Ruhrgebied te vergroten. Men verwacht, dat dit rapport Woensdag of Donderdag gereed zal zijn. Britse functionarissen verklaarden, dat zij met hun Amerikaanse ambtgenoten op alle punten practisoh tot overeenstemming zijn gekomen. Het Amerikaanse departement van bui tenlandse zaken heeft bekend gemaakt, dat 20 Amerikaanse deskundigen op het gebied van steenkoolproductie een onderhoud met de Britse en Amerikaanse gedelegeerden zullen hebben, waarbij zij hun visie op het Duitse steenkoolprobleem uiteen zullen zetten. Mohammedaans protest in Franse Nationale Vergadering De acht Mohammedaanse afgevaardigden in de Franse Nationale Vergadering heb ben dezer dagen aan het parlement een schriftelijk protest aangeboden en beslo ten, dat zij niet zullen deelnemen aan het debat over het Algerijns statuut, dat door de Franse regering is voorgesteld. In het protest verklaren de afgevaardig den, dat zij al het mogelijke hebben ge daan om de Algemene Vergadering duide lijk te maken in welke vorm de Moham medaanse bevolking van Algiers een demo cratisch statuut wenst te zien. Voorts beschuldigden zij de Franse re gering ervan, dat deze nooit haar geloften is nagekomen en geen rekening heeft ge houden met de offers, die de Mohamme daanse bevolking o>p het slagveld voor Frankrijk heeft gebracht. „Wij hebben meer dan 100 jaar gewenst om in het Franse ge zin te worden opgenomen," aldus het pro test, „doch gij hebt hét ons niet toegestaan." 1 de kerk en de school in brand. Twee bur gers werden door de benden vermoord. Guerillas uit het gebied van de berg Kaimaktsalan vielen het dorp Rizohori aan en stalen voedsel. Andere benden onder namen een aanval op Exaplatanon en Theodorakï in West Thi'acië. (U.P.) Amerikaanse plastic- en rubberproducten De Amerikaanse ambassadeur dr. Her man B. Barxich, heeft in het Mlnewapavil- joen te Amstex-dam een rubber- en plastic tentoonstelling geopend, welke geoi'gani- seei'd wordt door een Amerikaanse firma in samenwerking met vijf Nederlandse ver tegenwoordigers firma's uit Amsterdam, Tilburg en Den Haag. Behalve binnen- en buitenbanden voor auto's, autobussen en vrachtauto's, auto- toebehoren en x-eparatiemateriaal, rubber artikelen voor technische, chirurgische en verplegings-doeleinden, voor de schoen en ledex-industx-ie en voor vliegtuigonder delen, .wordt op deze tentoonstelling een aantal" der nieuwste plastic-artikelen ge- exposeei'd, welke onder de naam van „Koroseal" in de handel komen en die be langrijk materiaal zijn geworden voor kle ding-, bekledings-, industriële-, en huis houdelijke doeleinden, alsmede voor de lederwarenindustrie. De nieuwste plastic-artikelen zijn onder andere afdruiprek]es, die uitex-aax-d niet kunnefx roesten, waslijnen die niet rekken, gemakkelijk afwasbare gordijnen, bekle- dingsmatexdaal voor stoelen, dat het voor deel heeft bestand te zijn tegen iedere tem peratuur en dientengevolge uitstekend ge schikt voor tuinstoelen, bedlakens en plas tic badpakken. Het grootste gedeelte van de tentoonstelling wordt ingenomen door de nieuwste producten van de Amerikaanse rubberindustide, waaronder slangen en banden. In samenwerking met Nederlandse fabrieken hoopt men binnen enkele maan den in Nederland een begin te maken met de fabricage van deze banden, waartoe men de rubber niet alleen uit Amerika maar ook uit Indonesië hoopt te kunnen betrekken. Pools violist bij de H.O.V. De Poolse violist Henri Lewkowicz, hoog leraar aan het Conservatorium te Parijs, Is solist op het zomer-ccmcert dat de Haarlemse Orkest vereniging onder leiding van Kees Hartvelt op Vrijdag 29 Augustus zal geven. Als opening staat op het programma de ouver ture Euryanthe van C. M. ven Weber, gevolgd door het vioolconcert van Brahms, dat door Henrl Lewkowicz vertolkt zal worden. Tenslotte voert het orkest na de pauze uit de zesde symphonie „Pathétique" van Tsohai- kowsky. Geen zomerkermis in Aerdenhout Men deelt ons mede: Tengevolge van de moei lijke omstandigheden, waarin ons land momen teel verkeert, is de animo voor het houden va» de aangekondigde zomerkermis zeer gering. Het Oranjecomitê heeft daarom besloten dit gedeel te van het programma te laten vervallen. De kinderspelen zullen echter doorgaan 'smorgens van 10—12 uur op het feestterrein aan de Von dellaan. De heer Chr. van Huyzen te Haarlem ls ge slaagd voor het examen M. O. tekenen, akte M A. WEINIG VERANDERING. Verwachting, medegedeeld door het K.N.M.T. in De Bilt, geldig van Dins dagavond tot. Woensdagavond: In de ochtend plaatselijk nevel of mist. Daarna zonnig weer met later weer opkomende bewolking en hier en daar een verspreide bui, voornamelijk in het Zuid-Oostelijk gedeelte van het land. Weinig verandering van tempe- ratuui-, In de nacht, zwakke, overdag vrij krachtige wind uit Noord-Ooste lijke richting. 27 Augustus: Zon oip 5.42 uur, onder 19.42 uur Maan op 18.23 uur, onder 0.40 uur

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1947 | | pagina 1