c c C 3 De Betuwe lijdt onder de hitte De klokken van Parijs De 9 Muzen Sportbeoefening door de militairen Panda en de Meesfervlieger J Wereldnieuws DINSDAG 26 AUGUSTUS 1947 IN DE WE "i.DPOUTIEK: Zondag hebben de klokken van Parijs rika beeft het Russische streven als ex nog eens alle tesamen gezongen om de der- pansionisme begrepen en is verbitterd. De de verjaardag van de bevrijding der Franse. UNO heeft gefaald en de slachtoffers daar- hoofdstad te accentueren. Op die gedenk- van zijn verbitterd. Iedereen en alles is ver waardige dag van 24 Augustus 1944 over-j bitterd en de politiek, die thans bedreven stemde hun gebeier de schoten der Duitse i wordt in de hokjes en kringetjes der staten sluipschutters en der Franse marquis, die op verschillende punten van de stad in gevecht waren. Terwijl de Franse verzetslieden de achtergebleven groepen Duitse soldaten op joegen en met allerlei middelen onschade lijk maakten, deed generaal De Gaulle zijn intrede en achter hem trokken de eenheden van het Franse leger de stad binnen, nadat voorhoeden daarvan een weg hadden ge baand voor de generaal, die voor alle Fran sen een symbool van de naderende en ein delijk tot werkelijkheid geworden vrijheid geworden was. Een enthousiasme, dat geen weerga heeft in de geschiedenis, klonk op uit Parijs op het moment, dat De Gaulle en de Franse soldaten de lichtstad betraden een lichtstad, die vier jaren lang in het donker had geleefd, letterlijk en figuurlijk. De geestdrift der Fransen was onbeschrijfe lijk. Men omhelsde elkaar in de straten, men organiseerde spreekkoren en men klom bij dozijnen op de passerende voertuigen, die merendeels door Franse soldaten wer den bestuurd. De nachten, die op de 24ste Augustus volgden, waren als klaarlichte dag: De straatverlichting was in volle glo rie hersteld, de feesten gingen onverstoord door en de menigte in de straten vermin derde nauwelijks. Verschillen bestonden niet meer. De Fransen en de Parijzenaars 'in het bijzonder verbroederden zich met alle andere Fransen en alle andere Parij zenaars. Er was een roerende eenheid op politiek gebied, die grote vruchten beloof de. Die vruchten waren een jaar later he laas nog niet geplukt, en twee jaar latei- waren zij verdroogd. Nu. drie jaar later, denkt niemand meer aan die vruchten. Men denkt in Parijs slechts nog aan de jammer lijke tegenstellingen op politiek toneel, die eerst de Franse held De Gaulle van zijn voetstuk deden tuimelen en later de ene regeringscrisis na de andere veroorzaakten. Als de klokken in Parijs thans nog eens beieren om een verjaardag te vieren, dan is dat in een sfeer van bedruktheid en de stemming in Parijs gelijkt in weinige détails op die, welke 24 Augustus 1944 de straten der Franse hoofdstad vulde met een onafgebroken feestroes. De bevrijding, eertijds een levend en bezielend begrip, is als een vergeten ding in stukken gevallen onder de ontbindende adem van een oude, verderfelijke geest. Een geest van rivaliteit, wantrouwen, materialisme, kleinzieligheid en streberei, die ook in Frankrijk is terug gekomen, evenals in andere bevrijde lan den. Een Frans soldaat, die eens aan het hoofd van een Franse colonne in een jeep Parijs binnenkwam onder een donderende lawine van geestdrift, die hem verhinderde verder te rijden, herinnert zich op dit mo ment, hoe honderden Franse vrouwen de voertuigen bestormden om de bestuurders en inzittenden te omhelzen hij staat thans in een oude. versleien plunje ergens in een queue en zijn kapotte kleren wekken de lachlust op van diezelfde vrouwen. Deze soldaat vertelt aan United Press, hoe hij in verontwaardiging uitbarstte en die lachen de vrouwen verweet, dat zij de dag ver geten zijn, waarop zij er om vochten, zijn hand te mogen drukken. „Omdat de staat vergat, mij na mijn militaire dienst een behoorlijk costliüm te géven, aldus die sol daat, sta ik nu in versleten tweede-hands kleren aan de spotlust van „die geestdrif tige vereersters" bloot. Voor mij hébben de klokken vandaag een andere klank dan drie jaar geleden, Zij zullen voor mij nooit meer diezelfde klank hebben." De soldaat in het schamele pak heeft de militaire medaille, het „Croix de Guerre", de Ameri kaanse bronzen ster en zes eervolle vermel dingen. Maar de Parijse vrouwen lachen hem uit. Het zou dwaasheid zijn te verlangen dat de sfeer, die in 1944 boven de successieve lijk bevrijde landen hing, permanent zou zijn en dat de mensen van 1947 dezelfde draagt het stempel van een ergernis, die steeds maar leidt tot verwijten en steeds maar voedsel geeft aan wantrouwige zelf zucht. „De Parijse klokken zullen nooit meer die klank hebben, als toen in 1944". Is deze uitroep er niet een, die als een schrijnend verwijt tenvolle de verbittering openbaart, welke mensen, die eens vol moed en goede wil waren, thans vervult? Het is als een aanklacht tegen de politici der wereld, die niet op de juiste wijze zijn te werk gegaan met die voorraden goede wil en moed, die hun ter beschikking stonden op het moment waarop zij opnieuw konden beginnen. Wellidht zal er in dc geschiedenis eens weer een moment kojfien, waarop de Parijse klokken opnieuw met die oude, veelbete kenende klank een bevrijding aankondigen. De vrees bestaat, dat aan die bevrijding een nieuwe oorlog zal zijn voorafgegaan. Maai er zijn toch altijd nog mensen, die hopen dat er eens een andere bevrijding door ju belend klokgelui zal worden bekend ge maakt: Niet de bevrijding na een oorlog, maar de bevrijding van de oorlog. Dat zijn de mensen, die van 1944 af hun moed en goede wil hebben weten te bewaren, on danks alle welberekende en venijnige aan vallen, die de wereldpolitiek er op gepleegd 'heeft. J. L. Franse aethercultuur. Bij de Franse natio nale omroep wordt de verzorging van de gramo- foonplatenprogramma's niet aan een willekeu rige employé-in-een-stofjas overgelaten, maar worden ze door dichters en musicologen van naam samengesteld. Zo kon men In de afgelopen maanden Léon Paul Fargue, Emile Henrlot en Georges Aunric door hen gekozej/muziek horen aankondigen en Inleiden. x Darius Milhaud terug. De bekende Franse componist Darius Milhaud. die tijdens de oorlog ln Californïë verbleef, zal dit najaar naar Frank rijk terugkeren om de uitvoering van de „Sym- phonie met koor" die de Franse nationale om roep bij hem bestelde, te leiden. Verfilmd existensialisme. In Frankrijk wordt op het ogenblik onder regie van Jean Delannoy een lilm naar een scenario van Jean Paul Sartre opgenomen. „Les jeux sont faits". Ambassadeurs van Nederlandse muziek. Frlts Schuurman, die als gastdirigent van enkele Noorse en Finse orkesten zal optreden, zal met de pianist George van Renesse een tournee door Noorwegen en Finland gaan maken, De Scandinavische muziekliefhebbers zullen in de gelegenheid worden gesteld kennis tc maken met werken van Willem Pijper, Van Ottcrloo, Léon Orthel en Johan Wagenaar. De pianist Hans Schouwman gaat met „De Stem des Volks' naar Denemarken en zal daar werken van Swee- linck. Piepenbroek, Appeldoorn, Van Hemel en Bernard v. d. Sigtenhorst Meyer ten gehore brengen. De 100.000 in zicht. Een der volgende dagen, nauwelijks zeven weken na de opening op 10 Juli van de tentoonstelling der Weense kunst schatten in Amsterdam zal de 100.000ste bezoe ker de tourniquets van het Rijksmuseum zijn gepasseerd. Zaterdag bezochten 1754, Zondag 19G6 personen deze unieke expositie. Zij 'brachten het totaal bezoekersaantal op 95.452. Ook de belangstelling voor de „gezuiverde" nachtwacht blijft constant. Zaterdag en Zondag loefden resp, 1587 en 1538 bezoekers bij Rem- brandts meesterwerk. Het fruit verdroogt aan de bomen De aanhoudende droogte is voor de boei en zijn vee funest. De weiden, vooral op ontroerende gedaohlen zouden hebben overde hoger gelegen gronden, zien grijsbruin (Van een bijzondere medewerker) Het heldergroene fond van de klei-delta, die men poëtisch wel Neerlands fruittuin noemt, bestaat niet meer. Roodbruin zijn de sohroeiplekken in de weilanden, gelei en geler worden de kruinen der vrucht bomen. Over- en Neder-Betuwe doorkrui send boort men steeds weer dezelfde ver zuchting: „regen"! Dat is de vurigste wens van de fruitteler, van de groentekweker, van de boer. Een ambtelijk rapport van de Rijkstuinbouwconsulent te Kesteren aan het meteorologisch instituut komt tot de conclusie, dat er spoedig verandering moet komen: lagere temperatuur en regen, zéér veel regen. Elk wolkje, dat zich aan de kim vertoont is voor de Betuwenaren een ge beurtenis, waarover omstandig wordt ge discussieerd. Maar telkens wordt het weg gevaagd en de zon gedraagt zich als „ko peren ploert" en de droge wind doet de j nood nog stijgen. In dit land is de scheidslijn tussen boer j en vrudhtenkweker niet gemakkelijk te trekken, want de meeste boeren hebben er ook een boomgaard. En onder de mannen, die we in de bongerd aantreffen, beeft veelal de mening postgevat, dat het reeds te laat is. Goudreinetten en in het alge meen wintervaste appelen, blijven vèr on der de maat. Van de weersgesteldheid pro fiteren schadelijke organismen, die niet be streden kunnen worden, omdat een bespui ting met de „Californisdhe pap" het blad terstond zou doen verschroeien. Soluirft en vooral spint parasiteren welig op het en- Het mooie weer is funest voor de boer Melkproductie daalt sterk hun medemensen en hun levensplichten als in 1944. Maar de verwoesting, in drie jaar tijds aangericht in de schone dingen, die groeiden tijdens een periode van opperste nood en donkere dreigingen, is toch wel ontstellend genoeg om er aandacht aan te besteden op een moment, dat beierende klokken tot nadenken stemmen. Over de gehele wereld roepen feestklanken op be paalde ogenblikken op tot viering van fei ten. Maar thans staan de vieringen over de gehele wereld niet meer in dezelfde gedach- tensfeer: Thans worden bij die vieringen woorden van politieke hartstocht gespro ken, die opwekken tot volledige verscheu ring van de band, die in 1944 practisch alle mensen tot vredige eenheid samen bond. Er wordt thans aan doden herinnerd, die gevallen zijn om de vijand te vernie tigen, doch die woorden van herinnering zijn soms vervat in een rede van haat die nieuwe vijanden oproept. Er is veel mis gegaan. De Franse soldaat Qieeft zijn bur gerpak niet gekregen, en is verbitterd. Frankrijk heeft zijn Duitse genoegdoening niet volledig gekregen en is verbitterd. Rusland heeft zijn overmoedig nationalisme zien gedwarsboomd door radicale Ameri kaanse maatregelen en is verbitterd. Ame- De radio geeft Woensdag HILVERSUM I, 301.5 M. 7.00, 8.00, 13.00, 19.00, 20.00 en 22.30 uur Nieuws. 7.15 Gymnastiek 7.30 Orgel. 7.45 Woord van de dag. 8.15 Engels kerkkoor. 8,30 Platen. 9.00 Zie kenbezoek. 9.30 Piano-duo, 10.00 Vioolconcert van. Schumann. 10,30 Morgendienst 11.00 Sonaten voor violoncello en piano. 11,45 Engelse sympho- nische muziek. 12.30 Weeroverzicht, 12 32 Oude k capella-muziek. 13.15 Mandolinata. 14,00 Lichte muziek. 14.30 Het kweken van kamerplanten. '14.50 Platen. 15.35 Plano-duo. 16.20 Meisjeskoor. 16.45 Voor de jeugd. 17.30 Volksherstel. 17.35 Mu- sette-orkest. 18.30 Strijdkrachten. 19.15 Voor land- en tuinbouw. 19.30 Actualiteiten. 19.45 Amusementsorkest 20.05 Proloog. 20.15 Engelse Kamermuziek. 21.00 Zang- en pianosoli. 21.30 Vacantie in de Sahara. 21.50 Symphonie-orkes- ten. 22.00 Kamerkoor. 22.45 Overdenking. 23.00 Platen. HILVERSUM II, 414.5 M„ 218 M. en 1875 M. 7.00, 8.00, 13.00, 18.00, 20.00 en 23.00 uur Nieuws. 7.15 Gymnastiek. 7.30 en 8.15 Platen. 8.50 Voor de vrouw. 9.00 Operettemuziek. 0.35 Symphor.ie van Haydn. 10.00 Morgenwijding. 10.20 Voor de keu ken. 10,35 Zang en piano. 10.55 Platen. 12.00 Mil ler-sextet. 12,30 Weeroverzicht. 12.33 Voor het platteland. 12.38 Vaudeville-orkest. 13.15 Kalen der. 13.45 Franse zangplaten. 14.00 Voor de vrouw. 14.15 Kamermuziek. 15.00 Voor de kinderen. 15.15 Kinderzang. 15.35 Musette-orkest. 15.45 Zieken bezoek. 16.15 Vragen staat vrij. 16.45 Excursie naar de Utrechtse Dom. 17.15 Platen. 17.45 Rijk •ver zee. 18.20 Stafmuzlek Amsterdamse politie. 19.00 Lezing door dr. H. Peeters. 19.15 Nieuws uit Indiê. 19.30 VPRO-cursus. 19.45 Lezen in de Bijbel. 20.05 Dingen van de dag. 20.15 Franse operettemuziek. 21.10 Luisterspel „De kostwin ner". 22.25 Lichte muziek. 22.45 NVV-lezing. 23.15 Cello en harp. 23.25 Platen en de koeien moeten op vele plaatsen wor den bijgevoerd met hooi en bieten. Zonder uitzondering loopt overal de melkpro ductie terug;. Een middelgrote zuivelfabriek, waar de toestand nog gunstig is, ontvangt sinds 1 Augustus ongeveer 5000 liter melk per dag minder. Dit is een teruggang van ruim 10 procent. Eefae, één der grootste fabrieken van de Achterhoek, kreeg sinds begin Juni ongeveer 20 proeent minder. Het verdro- gingsgebied bij Lochem, ontstaan door het graven van het Twentekanaal, heeft het ergste te lijden. Hier liep sinds 12 Juni de levering van melk door de boeren met on geveer 40 procent terug. Vooral gedurende de laatste dagen ver toont de melklevering een grote daling. Op de hoge zandgronden en langs de IJsel ziet men de herfst met zorg tegemoet. De kleiweiden zijn uitgedroogd en zullen evenals de verbrande zandgronden waar schijnlijk dit jaar geen gras meer geven. Overal voeren op deze gronden de boeren reeds bij. De hooi- en bieten voorraden worden reeds nu aangesproken. Wanneer er niet snel regen komt zal er ook van de knollenoogst, een belangrijk wintervoedsel in deze streken, niets terecht komen. Ook de melkvoorziening van de grote steden wordt moeilijker. De zuivelfabriek te Eefde, die in Juni nog ongeveer hon derdduizend liter per week naar het Wes ten leverde, kon de afgelopen week slechts 26000 liter verzenden. Intussen stijgt op de fabrieken de prijs door de verminderde aanvoer. kele weken geleden nog zoveel belovende gewas. „De eerste de beste zware bui, liefst nog wat geholpen door een stormpje, zal het letterlijk appelen doen regenen", voor spelde een pessimist. Nog werken de vei lingen volop en de jamfabrieken komen ruim aan hun trek. De conserven-industrie heeft gebrek aan verpakkingsmateriaal, vooral aan blik, doch zeker niet aan grond stoffen. Het fruit in de kratjes ziet er goed uit. De peren zijn wat te vroeg gerijpt, dien tengevolge kleiner van stuk, maar voortref felijk van smaak. In sommige streken geldt hetzelfde ten aanzien van de pruimen, maar elders zagen we ze, rimpelig en als het ware geconfijt aan de bomen hangen. Waarde loos. Rond het grote teeltcentrum Kesteren passen enkele grote kwekers bevloeiing toe. Ze hebben pompen geslagen tot op het, overigens sterk gezakte grondwater en dag en nacht ruist het water in de boomgaarden. Doch dat zijn slechts enkele gelukkigen. Kleine groentekwekers kunnen hun be doening niet vochtig houden, met het ge volg, dat verschillende bedrijven eruit zien als een'stuk woestenij. Bonen hangen slap aan verdorde ranken, van nieuwe aanplant is geen sprake en voor vele tuinbouwers is het alternatief: „regen of naar de fa briek"-. In de Over-Bctuwe, in het tuin- bouw-centrum Huissen, zijn er zo al enke len, die de strijd tegen de ongunst van de zomer hébben moeten staken. Zij lieten hun dorre tuin achter en werden tijdelijk fa brieksarbeiders. „Zestig meter buis", zegt Het is twee jaar geleden, dat de tegenwoordige kapitein Th. Kockx van het bureau sport R A O (voormalig assistent van kapitein K. J. J. Lotsy van het bureau sport O. en O., gedurende de mobilisatie en leraar M. O. lichamelijke opvoe ding) begon met de organisatie van een serieuse sportbeoefening door de militairen van land- en zeemacht en luchtstrijdkrachten. Mede dank zij de Allied Forces Sports Council, de intergeal- liecrde sportraad, waarvan de kapitein Kockx medeoprichter is en waarin hij met majoor J. A. G. de Leeuw van de afdeling lichamelijke opvoe ding van de generale staf ons land vertegen woordigt, maar zeker niet minder dank zij de grote steun en medewerking van onze landelijke sportorganisaties, zoals koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, Koninklijke Athletiek Unie, Ko ninklijke Nederlandse Zwembond, enz., is hij tot dusverre in zijn streven volledig geslaagd. Hoewel het geenszins een doel op zichzelf is. om ln liet militaire leven sportsterren te kweken, blijkt inderdaad een serieuse sportbeoefening met een kans op een plaats in een vertegen- wooi-digende ploeg voor een der regionale, na tionale en internationale wedstrijden een sterke prikkel te vormen, waardoor het aantal be oefenaren geweldig toeneemt. Tenslotte gaat het erom als sportman wat over te hébben voor een goede wedstrijdvorm door een juiste, gematigde levenswijze door te voeren. Het mag zonder overdrijving gezegd worden, dat de Nederlandse militaire voetbalploeg mee telt, zowel in nationaal opzicht als in internatio naal militair verband, dat de athleten tot zeer goede prestaties in staat zij nen da de militaire zwemmers met gerechtvaardigd vertrouwen naai de intergeallieerde kampioenschappen, die dit jaar van 29—31 Augustus te Aussig bij Praag worden gehouden, kunnen worden afgevaardigd om de Nederlandse kleuren te verdedigen. Ver wacht mag worden, dat zij dit jaar betere resul taten zullen behalen dan in 1946 te Neurenberg, toen twee derde prijzen werden veroverd n.l. op de 400 en de 1500 m. vrije slag. De militaire sportbeoefening heeft zich in twee jaar tijd een volwaardige plaats in het Neder landse sportleven veroverd en wordt waarlijk niet langer beschouwd als een, nou ja, wel goed bedoelde, maar toch niet veel meer dan een lof waardige poging om tot serieuse sportbeoefening te komen, Integendeel, thans staan de zaken zo. dat in verschillende nationale ploegen één of meer militaire vertegenwoordigers zijn opgeno men en dat door de militaire sportbeoefening reeds uitblinkers naar voren zijn gekomen, die voor de nationale ploegen waardig zijn bevonden. Staking bij meelfabriek in Amsterdam Derby won de derde cricketwedstrijd (Van onze speciale verslaggever) De sportuitwisseling tussen Derby en Haar lem is Maandag besloten met een crickeü- wedstrüd. Het was de derde ontmoeting. De eerste twee eindigden in een draw en thans wonnen de Engelsen met 43 runs op de eerste innings. Gespeeld werd op het terrein van LMS. Ook deze keer wonnen de gastheren de toss en gingen het eerst aan bat. Ditmaal openden Oates en Carter de innings. Oates was spoedig verdwenen. Daarna zetten Carter en Holmes een flinke stand op. Eerstgenoemde speelde aanvankelijk nogal gelukkig, maar daarna sloeg hij de bal naar alle kanten. Toen beiden verdwenen waren vielen de wickets regelmatig. Het totaal werd 202 runs voor negen wickets. Bij de Haarlemmers bowlden Harmsen en Bijleveld met het meeste succes. Er bleef voor Haarlem een speeltijd van drie uur over Besloten werd te trachten een flink aantal riins bijeen te krijgen. Het bowlen der Engelsen was echter goed. Tien minuten voor het einde hadden alle Haarlemmers (de ploegen be stonden aan beide zijden uit twaalf spelers) een beurt gehad. De voornaamste cijfers waren: Derby 209 runs voor 9 wickets: Carter 76. Holmes 51, Simpson 14. West 17. Bowlingcijfers van Haarlem: Peschar 112 Harmsen 341, Bijleveld 539. Haarlem 166 runs: Denijs 23, Harmsen 27, Peschar 10. Thesen Ender 16, Van Baasbank 32, Hans Winter 16. Keijzer 20 en Onkenhout 16. Bowlingcijfers Derby: Sadler 2—26, Bromfield 122, Simpson 333, Carter 321 en Crick 1—34. Donderdag terugkeer. De terugtocht zal Woensdagochtend aanvaai-d worden. De Haarlemmers verlaten om 7.50 uur met de trein Derby en reizen naar Huil. Daar vertrekt de boot om één uur 's middags en komt de volgende dag in Rotterdam aan. Het gezel schap kan in de vooravond in Haarlem worden verwacht. Door de ervaringen, opgedaan op de heenreis, is het niet mogelijk de tijd van aan komst op te geven. Voetbal Bondselftal tegen Utrecht Op 3 September zal te Utrecht des avonds om acht uur gen wedstrijd gespeeld worden tussen Reserves zijn: Iking, doel (Vitesse), (DCV) en Groeneveld (VFC). een oude man verdrietig, „zestig meter en I een bondselftal en 'het utrechts elftal. Het bonds- ik zou kunnen sproeienMaar op de I eltt81 ls 8ls vo,Bt «PSesMM: Ooel: van Kaalte bonafide markt is geen buis verkrügbaar <®8U^™>; <m5!m en zwarte prijzen kunnen met worden op- schijndel (SVV), Haseveld (GVAV); voor: j. v. d. gebracht. Hij haalt met een veel zeggendGijp (Emma), v. d. Beek (GVAV), Roosenburg gebaar de schouders op. Daaruit spreekt de (Sneek), Nass (VVV) en Bouwmeester (NAC). gelatenheid van een man, die zijn gehele leven lang de tering naar de nering heeft moeten zetten. Wiens verdiensten hebben geschommeld mèt weersgesteldheid en con junctuur. Wat hij het vorig jaar verdiende, zal dit keer weer moeten worden bijge past. Kweker worden, heet het, is geen kunst: kweker blijven, dat is de kunst. In normale tijden is de Betuwe ook het land van de vetweiderij. Maar in de ver schroeide weiden is thans onophoudelijk het rammelen hoorbaar van emmers. De boeren moeten hun vee op deze omslachtige manier drenken. Op sommige plaatsen heeft men de runderen zelfs op stal gezet, want zij vernielen daarbuiten de zode, zon der van het gras te profiteren en op stal is de pomp zoveel dichterbij. De vetweiderij is een slecht bedrijf, want het vee verma gert in deze weken. Het is een veeg symp toom, dat de boer cLït jaar zo vlot aan zijn leveringsplicht voldoet. De aanvoer op de markten overtreft de vraag, want aan de capaciteit van koelhuis en vriesinriohting komt een einde. Vandaar, dat men ons een extra-vleesbon heeft toegemeten. Het is geen pleziertocht meer, een om zwerving door een landschap in herfstkleu ren onder een zomerse zon. Want Neerlands fruittuin is het land geworden van de dorst. Vliegboot-ongeluk kost tien doden Naar thans wordt gemeld zijn tien van de zes-en-twintig inzittenden van de-Britse vliegboot van de British Overseas Airways, die Vrijdag in zee stortte toen zij bij de Bahrein-eilanden in de Perzische Golf wil de landen, om het leven gekomen. Van de zestien overlevenden is één ern stig gewond; vier anderen moesten even eens in het ziekenhuis worden opgenomen. Elf inzittenden kwamen met de schrik vrij. Engelse league De uitslagen van de Maandag voor de Engelse League gespeelde wedstrijden luiden: Eerste divisie: Preston North EndBolton Wan derers l0; Sheffield United—Middlesbrough 11; Stoke CityPortsmouth 21. Sport in't kort ZOMERSCHAAKTOURNOOI VAN „DE RO- CHADE". De tiitslagen van de 6e ronde lui den: Hoofdklasse: J. v. DijkC. Boutellier 10. le klasse: G. Kranendonk—P. Rotteveel l—0; C. Koster—K. Kas 1—0; P. EykelboomP. Dijkstra 0—1; J. D. Ravensbergen—P. ter Plegt 0—1. 2e klasse: C. Korthuysmevr. Maljaars 10; W. C. Hoos—H. P. de Haas 1—0; J. v. d. Berg— J. W. P. Valk 1—0; J. A. Souvereln—C. ten Hen- gel 10; J. PenJ. C. Visser 0—1; P. in den Ber ken—D. Pardoen ViVy, G. v. Egmond—J. C. Visser 0—1. 3e klasse: J. W. Haverkort—R. den Boeft 1—0; C. Rademaker—F. v. Wonderen 01; F. Wijdoo- gen—J. J. Mölman 10; mevr. Onvlee—F. Wij- doogen 0—l; C. v. BodegomK. de Vries 10; N. J. W. Hoogland—F. v. Tongeren 1—0. Medische hulp voor de republiek Een Dakota-toestel van de Voor-Indische luchtvaart, gecharterd door het Voor-Indi- sohe Rode Kruis, is gisteren in Singapore aangekomen met drie Indische artsen en een hoeveelheid geneesmiddelen voor de republiek aan boord. Ook een vertegen woordiger van het internationale Rode Kruis maakte de reis mede. Het vliegtuig zal morgen naar Batavia en Djokja door vliegen. De Nederlandse en republikeinse autoriteiten hebben maatregelen genomen om een veilige overtocht te waarborgen. 32. De onweerswolken werden dichter en zwarter en er stak een koude loind op die gierend aan het vliegtuigje rukte en die niet anders dan slecht voor de wrakke mo lenwieken-schroef konden zijn. „Kijk eens, baas!" riep Panda opeens boven het geloei van de wind uit. „Kijk eens achter ons! De wolken draaien!" „Dat is een welvelwind!" sprak Oehoe Z. Uil. „Dat voorspelt niets goeds, leerling! Daar gaat mijn middag slaapje! Let maar opalles waait weg en wij ook als het een beetje kwaad wil!" Nu daar zag het wel naar uit! De draaiende wolken bereikten de aarde; bomen en hek ken werden uit de grond gerukt en in de lucht geslingerd. Al gauw was het vlieg tuigje omringd door draaiende voorwerpen die helemaal niet in de lucht thuis hoor den Voorraden dreigen te bederven Gisteren is een groot deel van het per-; soneel, ongeveer 150 man, van de meel-' fabriek „Holland" te Amsterdam in staking gegaan. De landelijke bedrijfsgroep Voe- dings- en Genotmiddelen der E.V.C. deelde als reden van de staking mede, dat de di rectie der fabriek weigert een bedrijfseco noom in de gelegenheid te stellen door mid del van een rapport aan te tonen dat de productie een stijging heeft ondergaan, welke uitbetaling van een prestatietoeslag zou rechtvaardigen, zoals het College van Rijksbemiddelaars heeft toegestaan. Vol gens deze E.V.C.-mededeling heeft de per- soneelkern een ultimatum overhandigd om de directie alsnog te bewegen een bedrijfs econoom toe te laten. Toen de directie dit weigerde, heeft men het werk neergelegd. De directie van de „Holland" verklaarde, dat behalve de kwestie van de bedrijfs econoom ook een loonsverhoging van 15 procent aan de orde is gesteld. Wegens de nog steeds geldende loonstop kon de direc tie aan deze eis geen gehoor geven, al werd erkend, dat bepaalde groepen een geringe beloning voor hun werk ontvangen. De directie was ten zeerste gebelgd over het feit, dat de arbeiders de fabriek verla ten haden, terwijl er juist een enorme meelvoorraad ligt opgeslagen als gevolg van de bakkersstaking, waardoor regelma tige aflevering onmogelijk is geweest. De voorraad meel is voldoende voor 10 dagen broodvoorziening van de hoofdstad. Bij de heersende hoge temperaturen dreigt broeiing op te treden, welke het meel onge schikt voor consumptie zou maken. Er wordt thans overleg gepleegd met diverse overheidsinstanties hoe deze voorraden naar elders vervoerd kunnen worden. Indische werknemers krijgen uitkeringen Verschenen is een Indisch Staatsblad over de definitieve regeling der gedeelte lijke uitbetaling van tractementen en pen sioenen, door de werknemers in Indische dienstlandsdienaren zowel als particu lieren gederfd gedurende de periode Maart 1942Augustus 1945. De regeling bedoelt te zijn een hulp aan de werknemers, om zich te herstellen van de door de bezetting geleden verliezen. Er zijn twee regelingen: een voor de particu liere werknemers en een voor de overheids dienaren. De eerste uitkering zal in beide gevallen bedragen driemaal het maande lijks loon, salaris of wachtgeld, indien het oorlogsslachtoffer óp 1 September 1945 geen gezinsleden had; viermaal dat be drag bij twee gezinsleden en vijfmaal dat bedrag bij meer dan twee gezinsleden, Een voorziening in dezelfde geest voor de particuliere zelfstandigen wordt thans voorbereid. De uitbetaling aan definitief in Neder land gevestigden zal in vrij geld ge schieden. De vaststelling van hetgeen aan pensioe nen, particuliere zowel als ambtelijke, dient te worden uitbetaald, wacht op de bekendmaking van een spoedig te verwach ten besluit van de luitenant-gouverneur- generaal. Ter voorkoming van cumulatie van in komens is als hoogste basis voor de bereke ning een maximum genomen van 1000 per maand. De uitkering is.vrij van belas ting. Onder loon wordt verstaan het gere geld inkomen aan salaris, dat als verplichte vergoeding ontvangen werd, waardoor gratificaties, tantièmes, duurtetoeslag er dergelijke er buiten vallen, niet daaren tegen vrije huisvesting, vrije geneeskun dige behandeling en verpleging. Als loon- wordt in het algemeen aangenomen dat, wat gold of gegolden zou hebbe» voor de maand Maart 1942. Door de Japanners uit betaalde salarissen in Japans invasiegeld, eventueel tegoed geschreven op banken, blijven bij deze uitkeringen buiten be schouwing. Rotterdam transitohaven voor Tsjeclio-Slowakije De waterstand op de Elbe is door de aanhoudende droogte zo laag, dat een be langrijk deel van de in- en uitvoer van Tsjeclio-Slowakije over Rotterdam en Ant- werpen geleid zal worden. In Rotterdam is "deze vermeerdering nog niet direct merk baar, evenmin als dit trouwens te Ant werpen het geval zal zijn. Wel verwacht men over enkele weken een toeneming van het transitoverkeer met Tsjecho-Slo- wakije. De goederen, welke zich thans in schepen op de Oceaan bevinden met Ham burg als bestemming, worden nog naar die haven gedirigeerd. Ten aanzien van de goederen, welke nog uit de havens overzee verzonden moeten worden, bestaat even wel de neiging niet Hamburg, maar Rot terdam of Antwerpen als plaats van be stemming te kiezen. Nu ook buitenlanders in de Engelse mijnen Tweehonderd afgevaardigden van de En gelse mijnwerkers zijn dezer dagen bijeen gekomen en hebben belangrijke besluiten genomen ter vermindering van het Engelse tekort aan steenkool, dat in sommige krin gen als de werkelijke oorzaak van de moei lijke positie van Engeland wordt be schouwd. Met algemene stemmen werd be sloten steun te verlenen aan de tewerkstel ling in de mijnen van Polen en andere Europese arbeiders. De statistieken tonen aan, dat de produc tie per ondergrondse arbeider in Engeland dichter bij het vooroorlogse gemiddelde is dan in enig ander Europees land, doch het aantal arbeidskrachten is 50.000 minder dan vóór de oorlog. Er werd een plan aan genomen ter vermindering van 't absente ïsme, waarbij de gebruikelijke absenten tegen lagere lonen minder prettige werk zaamheden zullen moeten verrichten. Millionnair vindt boete van twee millioen te hoog Het Gooise Tribunaal heeft besteed aan de behandeling vL tegen de 76-jarige millionnair P E. te Amsterdam, die vóór en m a ,in L in het grote buiten „De Hinde" Oud-Blaricumrnerweg te Huizen 3311 De beschuldigde was in verzet v tegen de voorwaarde van buitenL- ?rn;" stelling. De officier-fiscaal had een geldboete van twee millioen113"1^ geëist, hetgeen de betrokkene te vlLi 38 Hij bleek lid te zijn geweest van de v* en verschillende neven-organisatj£ t8' vendien had hij zich een benoemt,' B°' commissaris van de Nederlandse^ Compagnie laten welgevallen om het van zijn schoonzoon te redden 8 De beschuldigde verklaarde lid der v B. te zijn geworden uit angst von communisme. Hij had slechts gering aan N.S.B. en Jeugdstorm verleend grotere bedragen voor goed-Nederü?1 doeleinden geschonken. Hij had in d' log twee millioen van zijn vermogen i!?' teerd, had thans nog omstreeks v5r%" lioen over en vond de boete daaiL hoog! a ar0Rl le De verdediger, mr. Hugenholz uit u den, betoogde dat de beschuldigde«S' Nederlanders uit de handen der IWt had gered. Pleiter bestreed de geiito als zou zijn cliënt bevriend geweest ziin Hermann Goering die enkele malen h« iÜÜ? gelogeerd zou hebben. In werkelüft had Goering het huis laten vorderen neer hij besprekingen had met eerZS Christiansen. 6 nera31 De uitspraak wera op 5 Septan,, v. paald. ue* „Verplaatste personen" als mijnwerkers in België zijn volgens officiële mededeling ïw „verplaatste personen", die in de Amer kaanse zóne voor werk in de mijnen C België waren aangeworven, uit België té ruggekeerd. Dit betekent dat minder dsn tien procent van de ruim 16.000 aangewoi ven arbeiders zijn teruggekeerd, een aantal dat niet hoog geacht wordt, vooral wanneer men bedenkt, dat de verplaatste personen slechts voor ondergronds werk in aanmer king komen en vrijwel alle nieuwe krach ten voor dit werk moesten worden j traind. Er zijn geen aanwijzingen, dauè terugkeer van deze arbeiders de animo van anderen om naar België te gaan zou heb ben verminderd. Voorts wordt medeee. deeld, dat de inspecties hebben aangetoond dat België de beloften aan de voor de mijn industrie aangeworven arbeidskrachten ten volle vervult en zelfs nog overtreft. De in- specteurs hebben gerapporteerd, dat het grootste deel van de in België gebleven ar beiders tevreden is met de arbeids- en Ie- vensvoor waarden. Omgekeerd is van Be', gische zijde erkend, dat de houding d" verplaatste personen voortreffelijk is. Vol gens de bepalingen van de overeenkomst met de JRO zal de Belgische regering voor elke teruggekeerde arbeider een plaatsver vanger toelaten. In deze maand zullen dan ook 1200 nieuwe immigranten in België ar riveren. Sinds 10 Juli zijn meer dan duizend familieleden van de nieuwe mijnwerkersin België toegelaten. Twee Italiaanse vissersschepen door Joegoslaven opgebracht Twee Italiaanse vissersschepen keerden dezer dagen naar de Adriatische Zeehavens terug, nadat zij midden in de Adriatische Zee waren aangehouden en opgebracht door Joegoslavische marine-vaartuigen. De be manningen rapporteerden, dat de schepen naar de Joegoslavische haven Zadar, vroe ger bekend als de Italiaanse vrijhaven Zara, waren gebracht, waar de gehele vangst in beslag wei-d genomen en de kapiteins tot een boete van 120 dollar wei-den veroor deeld. Deze boeten werden betaald door Italiaanse inwoners van de Joegoslavische havenstad. Dit jaar zijn reeds talrijke dergelijke in cidenten in de Adriatische zee voorgeval len. Van Joegoslavische zijde werd gemeld, dat de Italianen gearresteerd zijn in wate ren. die vroeger Italiaans waren doch na de oorlog door Joegoslavië werden opgeëist. Het te Rome verschijnende blad „Cor- riera Delia Nazione" schryft, dat de Britse marine torpedojagers en andere marine schepen heeft gestationneerd in de Adria tische zeehavens Taranto, Brindisi en Baii teneinde de Adriatische wateren te bewa ken en de geallieerde en Italiaanse sch pen te beschermen. (U.P.) Kalmte. Ruim honderd Duitse krijgsgevangen», dië uit Britse internering in Egypte waren ontsnapt, kwamen in verzet toen Egyptuai soldaten hen naar de Engelsen in de Sua- kanaalzone wilden brengen. Zij weencea bitterlijk, gooiden met stenen en enkelen den zelfs zelfmoord plegen. Tenslotte werd» zij door twee nonnen tot kalmte gebracht. Breed gebaar. De president van Paraguay, gens- raai Morinigo, heeft bij decreet een uige breide amnestie voor alle opstantielingr afgekondigd. Het decreet omvat ook maat regelen voor de repatriëring van politie vluchtelingen, die in het buitenland ver toeven. Reden, De proefneming met de in Nederland vervaardigde „postraket", die gisteren op het strand in Ostende zou plaats hebben J niet doorgegaan De reden? De Belgische ver keersminister was van oordeel, dat de vei ligheid der poststukken niet voldoende ge waarborgd was. Na de leider de partij. In de Bulgaarse wetgeven de vergadering is een wetsontwerp ingedlen tot het opheffen en verbieden van de boeren partij, waarvan de leider Nikolai Petkov dood veroordeeld is. Ruil. Het Weense stadsbestuur heeft aan i® Italiaanse regering verzocht nasporingen willen doen om een kostbare tafel met n rentijnse mozaïken en kostbare pares - te vinden. Deze tafel die aan Frangolsi v= Lotharingen heeft toebehoord werd ter genheid van de ondertekening van het "s 3 pact" tussen Duitsland en Italië doo Duitsers aan Ciano aangeboden. In ruil dit meubelstuk wil Oostenrijk aan zeldzame codes afkomstig uit de arem van Venetië, schenken. Jungle drums. Een Amerikaanse piloot, die Wj langs een noodlanding moest maken^ vsn dit zijn grote verrassing dat de bewoners donkere gebied gebroken hebben met woonte om in iedere blanke een sm hapje te zien. Integendeel, de he«" zich onmiddellijk achter de grote tro ter plaatse de P.T.T. vervangt en later was het bericht al in Bulawayo. Minister in angst Sardar Baldev Singh- nister var. defensie van India, een 'j op. een inspectie door woelige geo- de buurt van Amritsar ternauwemw- tie dood ontsnapt. Sir.gh en zijn kers wierpen zich plat op de gror. politie, die in de mening verkeerde m ruststokers te doen te behben w vuurde

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1947 | | pagina 2