Een patiënt in de mist Santpoort Beverwijk De vrouw van Dick Heriot 947 IJMUIDER COURANT _MET DE „HOOP" BIJ DE VISSERS js klein geworden vannacht. De were gewekt door de stoomfluit, een WÜ W0S „eiuid midden op zee. Uit mijn «■onderri* al; hoogstens een paar Ihon- :<0°1 zie,' r zicht. Dat betekent, dat je langs ier(1ilp schepen 'heen kunt varen zon- 6envl sohiP te zien. Dat betekent ook der J1 k vandaag en dat kan op den Vervelend worden. Dan ga je na duur stom half aCh,t je wolletje op- Jiet on hUt wat opruimen en wat stu- verder koffie drinken en eten en derelit)ie" pakken", een tukje doen, en een en de avondboterham en om rjiee dassluiting. Daarna spelen de ka- 'uU dP dokter en ik nog een spelletje pitei°j,'0® jk ga wat praten met de man- doHii^rVn Er zit daar een aardig stel en nen vo°'n de afspraak dat zij een lijstje ftV iran verschillende vragen over de "T 1 die ik dan ter gelegener tijd kom ten Of de vislijn gaat overboord, fljfVrniinste liggen te drijven en ik .,7« kabeljauw, die toch wel eens Maar bet zijn hier geen vis- ffr'nnden. De zeebodem is op deze ■wflut en'modderig. Dus dat brengt l", li leen afwisseling. Zulke dagen zijn L hele bemanning een beproeving, voor «e 11 - - "ie- -1-. ;™Medag zo'b beetje uit is. Vandaag ziet fian, echter niet naar uit. 1 vill de derde luistertijd van de marco- .iTcm ®een uur' brengt ve™de™g; el 1Q5 roept ons op voor een patient D{, maagklachten. De dokter vindt het n rvh I maar" (een verbastering van het Engels let go, laat gaan). Ratelend loopt de kabel af en de sloep plonst te water. Wij stappen in „op het zeetje" en. de patiënt wordt ge haald. Hij ziet eruit als een geest, maar hij hoeft gelukkig niet op de brancard, oftewel in matrozentaal, de brandkar, te worden overgebracht. Dat brengt op zee nog wel enige moeilijkheden met zich mee. Vooral voor het slachtoffer is het een min of meer pijnlijk experiment. Kort daarop ligt de patiënt prinsheerlijk in het hospitaal. De dokter wil het eerst nog even aanzien, vooi-dat wij hem naar een ziekenhuis aan de Engelse wal brengen, ,,pr direct achter aan te zitten. De po- T,«I rie Schweninger wordt opgevraagd Èïeven de onze door. En dan beginnen Kide schepen in de afgesproken koers elkaar af te stomen. Over een half uur uIe 195 weer zorgen in de lucht te zijn, «lat de kapitein en de marconist door Sel van de richtingzoeker kunnen be- Sof wij de juiste koers varen. va de middag neemt de spanning aan Jrd merkbaar toe. De stem van de an- ïïe kant klinkt op de richtingzoeker nu htbii Alle man staat te turen, voorop en de brug. Elke twee minuten waar- üuwt de stoomfluit vanwege de mist, die 1a4 steeds aanhoudt. 1 dan het is inmiddels half twee «worden horen wij het mistsignaal van L ]0gger en kort daarop schuift hij als «n coulissen door het toneel op. Gevon den Dat is altijd weer een prachtig mo- lent De telegraaf naar de machinekamer géit „stop". Ieder man neemt zijn plaats jan de winch of de touwen in. De staal kabel knarst door de katrollen en de sloep gaat „hoogte". tot van dek geroepen wordt Dan volgt het schone „lökko „Stormvogels" won inCoór Met een elftal, waarin Hooigendijk, Sdioorl en Goedhart ontbraken, speelde Stormvogels Zondag op verzoek van GFC ja Goor een propaganda-wedstrijd tegen de Zwolse Boys. De pas naar de le klasse ge- if-mioveerde Zwollenaren deden ontzet- Bid hun best, doch konden het tenslotte toch niet tegen hun geroutineer de tegen- slanders redden, zodat Kraak betrekkelijk veinig gelegenheid kreeg om zijn talenten :e tonen. Eenmaal echter zat het de Boys bepaald tegen, toen Kraak reeds geslagen was, doch de paal zijn taak overnam. Stormvogels wön de prettige ontmoeting net 3—0, De doelpunten werden gemaakt coor Van Gelder en Van Opbergen (2). Laatstgenoemde speelde midivoor, doch on danks het scoren van twee doelpunten me nen wij tooh niet, dat met hem het -mid- voor-vraagstuk bij de Vogels is opgelost, In de verdediging viel het goede werk van de jeugdige backs Hemken en v. d. Oever op, Van de eerste trok vooral diens tactische opstellen de aandacht. Voorts deed Snoeks het op de spilplaats lang niet slecht, In de voorhoede lieten vooral de binnen-spelers De Boer en Meyer goed werk zien. Alleen wat meer schotvaardig heid zou geen kwaad kunnen. Bovendien negeerde Meyer zijn buitenspeler Duppens te veel. Programma's der voetbalclubs uit Velsen-Noord De competitie, welke Zondag 14 Septem ber een aanvang neemt, heeft voor de Vel- sen-Noordse clubs het volgende program ma: 14 September: HRC-Kinheim; Assen- delft-WB; IEV-Zeevogels. 28 September: Kinheim-Beverwijk; OFC-IEV; WB-Pur- merend. 5 October: Terrasvogels-Kinheim; Zeevogels-WB; IEV-HSV. 12 October: Kinheïm-HFC; VVB-WSV. 19 October: Zaandijk-Kinheim; OFC-WB; IEV-USVU. 26 October: Kinheim-WE; Purmerend- 1EV;VVB-CSV. 2 November: Always For- ward-Kinheim; HSV-WB; IEV-WSV. 9 November: Kinheim-Ripperda; CSV-IEV; vVB-Zilvermeeuwen; 16 November: QSC- Kinheim; CSV-IEV; WB-Zilvermeeuwen. 23 November: IEV-WB. 30 November: gheim-HRC; WB-USVU; Assendelft- Suyk kampioen van D.C.IJ. Van de onderlinge damcompetitie 1946 van D.C.IJ. moest nog één partij wor den gespeeld, n.l. die tussen H. de Boer en Nei is Suyk gelukt de belangrijke wij echter eerst in 't eindspel te winnen, oraoor is het Suyk voor het eerst in zijn ■jange hoofdklasse-loopbaan gelukt, be- p 'e leggen op de clubtitel van D.C.IJ. «toestuur van D.C.IJ. heeft Suyk in de wedstrijden aan bord één geplaatst. Was de enige die Suyk een neder- Stoebraoht; hij bleef zelf de gehele com- w?fg,esIagen' Met één punt minder Dukel tweede. ,,;l, loron^er v°l®t de eindstand der Hoofd losse-competitie D. C. IJ.: C. Suyk ge?P- Sew. gel. verl. pnt. Dukel Ulgthgrt Postma de Boer Groep B: Nog geen beslissing over opbouw van Oud-IJmuiden De laatste dagen deden hardnekkige ge- ruohten de ronde, dat het opbouwpian voor oud-IJmuiden niet goedgekeurd zou wor den. Als reden gaf men aan, dat het door verschillende omstandigheden te duur zou worden. Bij informatie bij het gemeentebestuur naar de juistheid van deze geruchten, ver namen wij, dat hieromtrent officieel nog niets was vernomen. Het gemeentebestuur wacht nog steeds op de beslissing van Den Haag. Het schijnt dat er inderdaad in som mige kringen bezwaren bestaan tegen het plan voor oud-IJmuiden, maar verder is omtrent een definitieve beslissing nog niets bekend. Centrale administratie in studie Voorstel van B. en W. tot het benoemen van een commissie In de raadsvergadering van 16 Juli 1947 werden B. en W. uitgenodigd „een Com missie van deskundigen te benoemen, welke rapport zal uitbrengen inzake de vraag, of de invoering van een Centrale Administra tie voor de Bedrijven, de Dienst van Open bare Werken en andere, aanbevelenswaar dig moet worden geacht, ten einde daardoor te komen tot: 1. het bereiken van een grotere over zichtelijkheid in de exploitatie-onderdelen der bedrijven en in hun onderlinge samen hang; 2. het bevorderen van de bedrijfs-eco- nomische inzichten en de samenstelling van statistische gegevens; 3. het aankweken en stimuleren van een sterk doorgevoerde efficiency." In verband hiermede is bij het college allereerst de vraag gerezen of, gesteld dat een commissie tot de conclusie zou komen, dat centrale administratie voor deze ge meente niet de daarvan verwachte voor delen biedt, of dat de aan invoering ver bonden kosten die voorstellen illusoir zou den maken, dan toch niet moet worden on derzocht, in hoeverre aan de gestelde wen sen zou kunnen worden tegemoetgekomen. B. en W. beantwoorden deze vraag be vestigend. Bereiking vooral van het onder punt 3 gestelde doel brengt met zich het uitspre ken van een oordeel, in hoeverre outillage en personeelsbezetting van die bedrijven en diensten, zowel technisch als admini stratief, aan dat doel bevorderlijk zijn en eventueel wel'ke wijzigingen waren voor te stellen. Zo beschouwd zal de taak der Commissie vrij omvangrijk zijn en ingrijpende gevol gen kunnen hebben; haar samenstelling zal dan daarop gericht moeten zijn. Op grond van het vorenstaande ligt het in de bedoeling van burgemeester en wet houders, in de commissie te benoemen als voorzitter de heer K. van Eijken, wethou der van Financiën en als leden de heren J. Nuijens en R. Verbeek, leden van de gemeenteraad, de verificateur der gemeen- tefinanciën en als lid-secretaris aan te wij zen de chef der afdeling Financiën der gemeentesecretarie, deze laatste bijgestaan door een der ambtenaren van die afdeling. Verder komt het B. en W. gewenst voor dat aan de commissie de bevoegdheid ge geven wordt, deskundigen (in bedrijfs economisch en administratief-boekhoud- kundig opzicht), bij wie zij voor de uitvoe ring van haar taak nodige speciale of alge mene kennis aanwezig mag achten, aan de commissie toe te voegen. Tenslotte stellen B. en W. de raad voor, hun een crediet te verlenen ter bestrijding van de aan het werk der commissie ver bonden kosten, welk bedrag zij zouden wil len stellen op 2000 of zoveel minder als nodig zal blijken. VOOR DE DERTIENDE MAAL „DE STORMBAL". 5 De R.K. Toneelvereniging K.Z.O.S. gaf tot nu toe reeds twaalf opvoeringen van de revue „De Stormbal hangt uit" en deze twaalf opvoeringen zullen op Zaterdag 20 September a.s. door een dertiende gevolgd worden. Deze wordt in Egmond aan Zee gegeven op uitnodiging van het plaatselijk bestuur der Stichting 19401945. De op brengst is ten bate van de Stichting. EEN SLECHTE KLANT. Ten nadele van een visdroger in het duin werd uit de hangen een partij gedroogde sohar ontvreemd van minstens 50 kg. H.O.S.C. in het nieuwe seizoen De Hoogoven Schaakclub, die met „Wee- nink" uit Beverwijk zulk een belangrijk aandeel had in het tournooi van Midden- Kennemerland, zal Woensdag het nieuwe seizoen openen met een massakamp tegen deze club. Woensdag 10 September wordt een ledenvergadering gehouden en een week later volgt een massakamp tusse-n de H.O.S.C.-af delingen IJmuiden en Bever wijk. De clubcompetitie wordt op 24 Sep tember begonnen, waarbij thans de afde lingen van Beverwijk en IJmuiden afzon derlijk zullenstaan ter bevordering van een nauwver contact tussen deze leden, In October begint de bondscompetitie, waar aan vijf tientallen deelnemen en welke voorlopig als volgt zijn ingedeeld: le kl. B: Het Oosten 1 (Haarlem); Wee ning 1 (Beverwijk); Santpoort 1; Hoog ovens 1; Bloemendaal 1, Rolland 1 (Haar lem). 2e kl. B: Het Oosten 2; Bloemendaal 2; Rolland 2; Haarlem 4; Kennemerland 1 (Haarl.) en Hoogovens 2. 3e kl.A: De To rens 1 (Haarlem); Weenink 2; Hoogovens 3; Heemstede 3; Santpoort 2 en Bloemen daal 3. 4e kl. B: De Diagonaal 1 (Sant poort); Heemstede 5; Spaarndam 2; Wee nink 3 en Hoogovens 4. 4e kl. C: Haarlem 6; H.W.P. 2 (Haarlem); Hoogovens 5; 't Oude Slot 3 (Heemstede) en 't Schouw tje 2 (Haarlem). Caféhouder moet 1000 boete betalen Ruim een jaar geleden maakte de Vel- sense politie tegen een caféhouder uit IJmuiden proces-verbaal op wegens het verhandelen van duizend repen chocolade. Ook was hij in het bezit van coupures voor kaas. De repen had hij gekocht voor 400 en verkocht voor 450. De man had des tijds enkele weken in voor-arrest gezeten, doch was in vrijheid gesteld. Daarna had hij voor de Politierechter in Haarlem te recht gestaan, maar de dagvaarding werd nietig verklaard. Maandagmiddag werd de zaak opnieuw behandeld en de Officier van Justitie eiste twee maanden gevangenisstraf met bevel tot gevangenneming. De verdediger, mr. B. W. Stomps, besprak de omstandigheden en merkte op, dat er in het afgelopen jaar niets is gebeurd. De Politierechter legde de caféhouder een boete van 1000 op en een voorwaar delijke gevangenisstraf. Bijzondere lagere scholen vragen credieten aan Bij het gemeentebestuur is ingekomen een aanvraag van het bestuur der Vereni ging voor Christelijk Nationaal School onderwijs te Velsen om medewerking over eenkomstig artikel 72 der Lager Onder wijswet 1920 voor de stichting van een bij zondere lagere school. Verder is ingeko men een schrijven van het bestuur der Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs afdeling IJmuiden (Oost), houdende me dedeling dat het zijn aanvankelijke aan vraag om beschikbaarstelling van gelden, overeenkomstig artikel 72 der Lager On derwijswet 1920 voor herbouw der Julia- naschool handhaaft. Tenslotte is ei* een aanvraag van hetzelfde bestuur om 'ver goeding overeenkomstig bovengenoemd ar tikel, van de kosten van herstel van de oorlogsschade, aangericht aan het gebouw der Emimaschool. B. en W. stellen voor deze stukken in hun handen te stellen om advies. Speciale stoptrein voor de hoogovens Teneinde het kantoor- en opzichthoudend personeel van het Hoogoven bedrijf gele genheid te geven van een vroegere trein gebruik te maken is met ingang van Maan dag de trein, welke te 17,25 uur van Be verwijk naar Haarlem vertrekt ook aan de halte Hoogovens stoptrein geworden. Deze regeling geldt van Maandag tot en met Vrijdag. 1 - i 1 - i( 1 Ill Een der mooiste molens van ons land, de „Graanhalm' in Haamstede, bestaat hon derd jaar. Het is een zogenaamde balie- of gaanderijmolen. Aanvoer van verse haring blijft enorm Ook Maandag was er weer een grote aan voer van verse haring, pe trawlers Katwijk II. Catharina Duijvis, Medan en Irene voer den tezamen ongeveer 6000 kisten aan en verder was er nog een logger, de KW 15 met 700 kisten. Er was weer enige uitvoer naar Tsjecho- Slowakije. De prijs voor de goede kwaliteit bedroeg 11 a 12 gulden per kist. Vandaag zorgden de Vikingbank, Bloe mendaal, Gloria en En Avant er voor, dat de handel niet om haring verlegen be hoefde te zitten. MARKTBERICHT Aangevoerd werden 125 kisten tarbot, 275 kisten schol, 350 kisten schelvis. 125 kisten kabeljauw. 165 kisten koolvis, 85 kisten wijting, 80 kisten diversen, 7500 kisten haring, totaal 8705 kisten. Prijzen: kleine schol ir f25, kleine schol Iir f 15,50, schar II f 10—f9,50. wijting f 12,50—f 7,50. haring f 13,50—f 3,50, alles pcr 50 kg. Besommingen trawlers: Katwijk 2 KW 134 f 4J00, Dirkje RO 53 f13.550, 3 IJmuider trawlers f 46.000. Loggers: KW 15 (verse haring) f 6500. Motoiioggers: KW 91 2330, KW 107 f 1850, KW 104 f 1290. KW 162 f 3010, KW 155 f 3710. KW 169 f 2370. KW 29 f 2590, KW 59 f 2590, KW 52 f 1640, KW 28 t 3797. KW 77 f 1710. Kotter: BU 33 f 1406. Zondagsscholen maakten een uitstapje Besturen en leiding van de Hervormde Zondagsscholen van Velsen-Noord en Vel sen (Driehuis) hebben hun plannen om de leerlingen dezer scholen een prettige dag te bezorgen, Maandag kunnen uitvoeren. In de vroege morgenuren ging het grote gezelschap, dat onder leiding stond van ds. Johs. Bronsgeest aan boord van de „Eiland Marken". Het werd een prachtige tocht naar de hoofdstad, waar Artis het doel van dit uitstapje was. Voor de meeste kinderen viel veel nieuws en ongekends te bewonderen. Het ontbrak natuurlijk niet aan versnaperingen en verversingen. Opge wacht door vele ouders keerde het gezel schap aan de steiger van de Alkmaar Pac ket terug en de opgewekte verhalen lieten geen twijfel over het verloop van dit pret tige uitstapje. „Da Costa"-kinderen gingen uit Het bestuur van de Buurtvereniging „Da Costa" heeft, bijgestaan door vele mede werkers (sters) Maandag aan ongeveer honderd kinderen van vijf tot vijftien jaar een prettige dag bezorgd. In drie autobussen werd naar het park Groenendaal te Heemstede gereden, waar de speeltuin goede diensten deed en waar na verder vermaak in de bossen is gezocht. Terug in de speeltuin zijn de kinderen rijkelijk onthaald. De uitbundige jeugd werd des avonds opgewacht door de Hoogoven Harmonie, die met prettige marsmuziek een rond gang door de Da Costa-buurt maakte. Voor de kinderen uiteen gingen, heeft de heer D. J. Slotboom dank gebracht aan leiders- (sters), de ouders en de Hoogoven Harmo nie, welke allen medewerkten tot het wel slagen van deze dag. OPBRENGST DER NEDERLANDSE HARINGVISSERIJ. In de week van 11 tot en met 16 Augustus wer den aangevoerd: in Scheveningen 7238 kantjes maatjesharing, 2481 kantjes volle haring, 2218 kantjes steurharing, 192 kantjes ijle haring en 26630 kg. verse haring; in Katwijk 3771 kantjes maatjes, 2549 kantjes volle, 442 kantjes steurharing, 245 kantjes ijle haring; in Vlaardingen 275 kantjes maatjes, 1991 kantjes volle, 2067 kantjes steurharing, 450 kantjes ijle en 86350 kg. verse haring; in IJmuiden 1.097,219 kg. verse haring. De totale aanvoer in Nederlandse havens tot en met 16 Augustus j.l. bedraagt 237.888 kantjes maatjes, 11.742 kantje volle, 14,194 kantjes steur haring, 887 kantjes .ijle en 2.840.277 kg. verse haring. DE WINTERTIJD NADERT. De toneelclub van de Buurtvei'eniging „Schulpen" heeft in studie „het Wespen nest", blijspel in drie bedrijven van Henk Bakker en J. W. v. d. Heiden. De uitvoering is bepaald op 11 October a.s. in het Kennemer Theater te Beverwijk. VERGADERING „HANDHAVING RIJKSEENHEID". Het plaatselijk comité Handhaving Rijks- eenheid houdt Woensdagavond 27 Augustus een vergadering ten huize van de secre taris. Terrasvogels maakte een slechte beurt Terrasvogels maakte Zondag in Den Hel der een slechte beurt door aldaar van de gelijknamige club met niet minder dan 61 te verliezen. Als verontschuldiging zou misschien het ontbreken van Kraak en Röbken aangevoerd kunnen worden, maar daar staat toch weer tegenover, dat de Vogels na de rust getoond hebben, ook zon der die twee spelers tot een behoorlijke prestatie in staat te zijn. De oorzaak van de grote nederlaag school vooral in het spel der eerste helft, in welke periode de Hel- derse voetballers „als koek" door de Sant- poortse verdediging heen renden en zelfs een speler als De Ruyter hiertegen weinig kon inbrengen. Met de rust had Den Hel der dan ook met 50 de leiding. Na de hervatting gaven de bezoekers dusdanig partij, dat Helder Douma nog maar één keer passeerde. De Jong Sr. zorg de voor het enige Sanfpoortse tegenpunt, zodat de uitslag 61 was. Het Koninginnefeest begint al vroeg Men deelt ons mede, dat de feestelijk heden op Koninginnedag reeds des morgens om half 9 zullen beginnen. De leerlingen der verschillende scholen moeten uiterlijk om. 8.15 uur bij hun school aanwezig zijn, want reeds om 8,30 uur wordt de optocht gehouden. Voor de mooiste versieringen of groepen zijn prijzen beschikbaar gesteld. De jeugd wordt ook getracteerd en daar om moeten de jongens en meisjes bekers of kopjes rnedenemen. Op het feestterrein aan de Hoofdstraat is om 10.30 uur het nummer, dat ongetwijfeld zal inslaan, het touwtrekken. Voor de drie winnende ploegen zijn geldprijzen beschik baar. Men kan zich hiervoor aanmelden bij de heer Stutvoet. Voor de hittenrace, welke des middags gehouden wordt, verwacht men grote be langstelling, zowel van de zijde der kijkers als van die der deelnemers, wat deze laat- sten betreft niet in het minst om het feit, dat vier flinke geldprijzen beschikbaar zijn. Inschrijving voor dit nummer kan bij de heer Westerhoven geschieden. Schoolgeld heffing voorgesteld voor Nijverheidsonderwijs Burgemeester en wethouders stellen voor over te gaan tot het heffen van schoolgeld voor het lager-nijverlheidsonderwijs en wel van de cursus 1945/46 af. Van 1 September 1942 tot en met 31 Augustus 1945 was voor dit onderwijs, evenals voor het gewoon, het voortgezet en het uitgebreid lager onderwijs geen schoolgeld geheven. Het voorgestelde tarief voor de huisihoud- dagsohool is gelijk aan dat voor de u.l.o.- scholen; dat voor de huishoud-avondsdhool is gelijk aan het één derde deel en dat voor de nijverheids-avondschool voor ambachts. lieden gelijk aan de helft van het voor de u.l.o.-scholen geldende tarief. Op verzoek van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen wordt echter voorgesteld het tarief voor de nijverheids-avondschool voor ambachtslieden op ten minste 5. per cursus te bepalen en voor de aan deze sdhool verbonden cursus voor koper-, lood- en zinkbewerken op een vast bedrag van f 3.per maand. Tankgracht bij Zeestraat wordt gedempt Met de rijksdienst voor Iandbouwherstel hebben B. en W. besprekingen gevoerd omtrent het dichten van de tankgracht ten Zuiden van de Zeestraat. Dit werk is voor de gemeente van groot belang, omdat deze gracht loopt door de voor de verbreding van de Zeestraat aangekochte strook grond en door het daaraan gelegen voor bebouwing bestemde terrein. Het resultaat van de gevoerde besprekingen is, dat Iand bouwherstel bereid is het dichten van een gedeelte van de gracht voor zijn rekening te nemen. Dit gedeelte wordt geheel als cultuurgrond beschouwd. Het overige ge deelte zal door de betrokken eigenaren moeten worden gedempt. Overeengekomen is, dat de gemeente voor dit gedeelte als opdrachtgeefster zal optreden, de overige eigenaren hebben zich bereid verklaard hun aandeel in de kosten te voldoen. De totale kosten voor dit gedeelte worden ge raamd op 18.500. Ten laste van de ge meente komt daarvan maximaal ƒ2000. Voor de uitvoering van dit werk kan bij het College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw subsidie worden aangevraagd. Verwacht wordt dat dit Col lege bereid is een subsidie te verlenen, waardoor de uiteindelijk ten laste van de gemeente komende kosten nog zullen dalen. Voor de uitvoering van dit werk vragen B. en W. een crediet van 18500. Wachtman won in Amsterdam Slechts -dertien van de 76 deelnemers aan de Ronde van het IJ-bos voor amateurs reden in Amsterdam-Noord de 100 km. wedstrijd over 70 ronden uit. De anderen kregen zo vaak pech, dat ze opgaven. Het parcours met zijn scherpe gestampte sintels eiste zijn tol en deed vele banden sneuvelen. Simonis had lange tijd alleen de leiding, maar ook hij kreeg twee ronden voor het einde pech en moest Wachtman uit Bever wijk en Lelieveld uit Amsterdam laten passeren,. Wachtman werd eerste in 3 uur 1 min. en 10 sec.. Lelieveld tweede op tien meter, Simonis derde. Petri uit Amsterdam, die als vijfde de finish passeerde ontving de prestatieprijs, omdat hij zich onder de eerste vijf aankomenden had ge rangschikt, hoewel hij voor het eerst sedert vier jaar weer op de fiets zat. Gani over „Quislings" De republikeinse minister Gani heeft Zaterdag verklaard, dat de republikeinse tegenstand tegen de Nederlandse „agressie" in de bezette gebieden th-aris groter is dan gedurende de Nederlandse politiële actie. Hij gaf drie redenen aan, waarom volgens zijn mening, de situatie in de door Neder land bezette gebieden chaotisch zou worden: 1. Het Nederlandse leger heeft nog steeds vrijwel uitsluitend de grote steden bezet; er zijn slechts kleine cultuurgebieden ver overd, om de terugkeer' van ondernemers mogelijk te maken; 2. de republikeinse politiek van de ver schroeide aarde heeft de Nederlanders van de welvaartsbronnen in de bezette gebie den beroofd; 3. slechts een kleine groep Indonesiërs is bereid gevonden een rol te spelen „it marionnetten-regeringen van het Quisling soort". I Dukel Dostma van Straten 15 11 3 1 25 15 9 6 0 24 15 8 5 2 21 15 4 7 4 15 15 4 5 6 13 15 2 10 3 14 15 5 4 6 14 15 3 8 4 14 15 4 3 8 11 15 0 3 12 3 behaalde J. Smit en SioenShap J' Br°ek het afdelinSs- l;!'Aan4n»e6nll:)er 231 n^euwe com'Pe" DISTRIBUTIENIEUWS in heTpah-^?13]611 van nieuwe bonkaarten ^0®sdao 0aaAatsSeb°uw zijn aan de beurt Hé. F, Augustus de letters D tot en FEUILLETON door SUSAN INGLIS vertaald uit het Engels- 11) Hij staarde uit het raam en hij zag niet de füts van vermaak, die even over Geof frey's gezicht gleed. Deze was echter on middellijk weer verdwenen en Alan ging langzaam voort: Ik wens nu vaak, dat ik deze zaak dadelijk had uitgevochten. Zelfs al had ik verloren. Zoals het nu is, is het alsof ik onder een juk loop, waaronder ik niet meer vandaan kan komen, en er zijn ogen blikken, dat ik me afvraag, of ik niet mijn hele leven vernield heben ook Kay's leven.alles ter wille van Trant. Maar beste kerel. Het klinkt melodramatisch hè, grin nikte Alan kort. Maar het is waar. Het voortdurende werk en die eeuwige zorg maken we kort aangebonden en uit mijn humeur. Ik zie Kay weinig, en als ik haar zie, ben ik altijd brommerig en vertel ik haar, dat ze iets, wat ze graag wil hebben, niet kan krijgen. Ze is nog maar een kind en ze wil alleen maar een beetje meer ple zier. en natuurlijk begrijpt ze er niets van. Geoffrey Neame's ogen vernauwden zich: Je hebt het haar nooit verteld hè, of aan Emily Neen, zei Alan kortaf, ik was zo misselijk over de hele geschiedenis, dat ik het allemaal voor me heb gehouden, en het is nu te laat.Enfin. Hij haalde zijn schouders op en stond op. Ik moet je nu even aan je lot overlaten, Geoff, Hollings van Manor Farm heeft moeilijk heden met het Landbouw Comité, en ik heb hem beloofd dat ik zou komen kijken om te zien, wat ik kan doen om de zaken voor hem i-n orde te brengen. Geoffrey knikte vriendelijk. Natuurlijk kerel, ik zal intussen die berekeningen eens doorlopen om te zien, of er hoop is iets gedaan te krijgen bij de belasting-instanties, en daarna zal ik Kay misschien eens even op gaan zoeken. Ga jij rustig je gang. Nadat hij de belastingpa-pieren zorgvul dig had uitgespreid op de schrijftafel, ging Geoffrey Neame naar het raam en keek Alan na. die de oprijlaan afliep. Hij floot zachtjes in zichzelf en er was weer die flikkering van vermaak in zijn ogen, toen hij zich van het raam afwendde en ging zitten om de dichte rijen cijfers te bekij ken. Arme, goede Alan! Begon hij dus wan hopig te worden? Geoffrey's witte tanden werden zichtbaar-bij de glimlach, die over zijn gezicht gleed. Hij zelf was ook aardig wanhopig geweest, enige jaren geleden, maar hij had een spelersnatuur. Hij had zijn kans gewaagd, telkens weer, en zijn geluk had stand gehouden. Hij kon nu haast met gelatenheid denken aan de be nauwde positie, waarin hij gezeten had, toen hij besloot naar Port Said te vliegen om de vrouw te ontmoeten, die Dick Heriot getrouwd had. Hij had toen meer dan 1000 pond opgenomen, geld dat niet van hem was, niet eens van zijn firma, maar van cliënten, voor speculaties, die geen succes hadden gehad. En hij had niet de minste kans gezien het geld terug te betalen. Hij had voortgeleefd van dag tot dag met de vage hoop, dat er wel een wonder zou gebeuren, dat hem er uit zou helpen. En toen had hij dat testament van Dick Heriot gezien en.het wonder was geschied. .hij zou het testament verifiëren; hij zou de eeuwige dankbaarheid van het jonge vrouwtje verdienen door de erfenis voor haar zeker te stellen tegenover Dick's vijandige familie.... haar dankbaarheid enhaar vertrouwen. En daarna zou het een klein kunstje zy'n haar zaken in handen te krijgen en het aan Dick's kapi taal over te laten hem uit de brand te helpen. I Misschien kan hij haar zelfs wel de I waarheid vertellen en het verder op haar dankbaarheid en zijn charme aan laten komen om de rest in orde te maken. Hij had Alan Heriot nooit graag mogen lijden. De onoprechte inslag van zijn ka rakter maakte, dat hij Alan's onbuigzame eerlijkheid niet kon uitstaan en dat hij hem hoonde, als deze zijn eerlijkheid als vanzelfsprekend aannam. Het zou amusant zijn, het Alan Trant afhandig te maken en 't veilig in handen van het meisje, dat Dick trouwde, over te laten gaan. Vooral omdat hij min of meer verliefd was op het meisje in kwestie. Toen ze Engeland naderden, had hij er werkelijk overnagedacht met Anne te trouwen. Ze was erg aantrekkelijk, en het zou tenslotte een zeer eenvoudige manier zijn om uit zijn mr°ilijkheden te en tegelijkertijd een zekere mate van wel stand te bereiken. En toen had ze al zijn mooie plannen opeens vernietigd door het testament te verscheuren, Hij kon zich zij het met een tikje minachting nuhet ellendige gevoel van machteloosheid her inneren, dat over hem gekomen was. toen hij die enveloppe had geopend en de snip pers papier er uit gevallen waren. Hij was nog nooit zo zicht bij een paniekstemming geweest als toen. Maar juist door deze pa niekstemming waren zijn hersens gaan werken met tot resultaat een nog veel beter plan dan het vorige. (Wordt vervolgd). Joodse vluchtelingen toch naar Frankrijk? Engeland heeft Zaterdag aan Frankrijk het voorstel gedaan om de Joodse immi granten, die geweigerd 'hebben in Port de Bouc aan land te gaan, toch in Frankrijk op te nemen. De Britse regering stelde voor de vluchtelingen per trein uit de Britse zóne.van Duitsland naar Frankrijk over te brengen. Blijkens een mededeling van het Britse departement van Buitenlandse Zaken heeft de Britse ambassadeur in Parijs, Duff Coo per, het verzoek aan de Franse regering overgebracht. De woordvoerder zeide, dat totnutoe geen reactie van de Franse regering is ontvan gen op het nieuwe Engelse verzoek. Hij verklaarde, dat het oorspronkelijke plan om de immigranten van Hamburg naar de kampen voor verplaatste personen over te brengen, van kracht blijft, ongeacht het Franse antwoord. Indien Frankrijk het En gelse voorstel aanvaardt, zullen de immi granten per trein uit de kampen naar Frankrijk worden overgebracht. De woordvoerder weigerde zich erover uit te laten of gebruik zal worden gemaakt van geweld, wanneer de immigranten mochten weigeren in Hamburg aan land te gaan. In ieder geval, zo zeide hij, zal het hun niet zijn toegestaan na hun aankomst in de Duitse haven aan boord van het schip te blijven. SCHEEPVAART K. N. S. M. Van Ostade, 21 Aug. van Buenos Aires naar Amsterdam. Socrates, 22 Aug. van Buenos Aires naar Rio de Janeiro. Hos, 22 Aug. van Tanger naar Gibraltar. Ariadne, 22 Aug. v. Algiers naar Cartagena. Omen, 22 Aug. te Odense. Prinses Margriet, 21 Aug. tc Lübeck. Orestes. 22 Aug. te Amsterdam. June, 22 Aug. v. Amsterdam naar Bilbao. Euterpe, 22 Aug. van Lissabon naar Leixoes, MIJ. NEDERLAND. Rotti, 21 Aug. op de rede van Sorong. Nieuw Holland, 22 Aug. van Batavia naar Holland. Poelau, 21 Aug. van Soerabaja n. Amsterdam. Tarakan, 19 Aug. te Makassar. Hugo de Groot, 22 Aug. te Pankel Penang. Oranje, 22 Aug. te Port Said. Lombok, 22 Aug. van Singa pore via Philadelphia naar Los Angeles. Rondo, 22 Aug. van Penang naar Amerika. VINKE EN CO. Zijpenburg, 23 Aug. te Rot terdam. K. P. M. Belanta en konvooi, 22 Aug. Zuid- Westelijk van Kreta. OCEAAN. Phrontis, 17 Aug. van Batavia n. Holland. Alcinous, 18 Aug. van Aden naar Ned. Indië. HOLL, AFRIKA LIJN. Congoslroom, 24 Aug. te Duala. KONINKLIJKE SHELL. Adinda, 21 Aug. te Miri verw. daarna Pladjoe, MIri. Agatha, 17 Juni te .Batavia dkn. gereed 23 Aug. Aldegonda, 13 April te Hongkong voor rep. gereed begin 1948. Aletta, 16 Aug. te Singapore. Anlonia, 5 Aug. van Abadan naar Cebu, Poro, Singapore, Noumea. Suga. Armllla, 4 Aug. te Curagao, vaart in Lake Trade. Ceronia, 19 Aug, van Wellington naar San Francisco, Adelaide, Port Plrle. Back- huysen, 18 Aug. van Abadan naar Kaapstad, Wal visbaai. Cistula, 21 Aug. te Lorenzo Marquez verw. daarna Abadan, Massawa, Port Sudan, Bahrein V.O. Clavella, 16 Aug. te Hongkong daarna Miri, Singapore, Bahrein v.o. verm, u.k, Cleodora, 10 Aug. van Abadan naar Singapore, Pladjoe. Corilla, 15 Aug. te Shanghai, daarna Singapore, Bahrein v.o. verm. u.k. Coryda, 8 Aug. van Abadan via Suez/Port Said naar Grie kenland. Ena, 12 Aug. van Amsterdam naar Curagao. Erinna, 19 Aug. van Pladjoe naar Mirt, Pladjoe, Eti-erfta, 14 April 1946 te A'dam voor rep. gereed half September. Gadila. 20 Aug. van Shanghai naar Tarakan. Singapore, Bahrein v.o, verm. u.k. Hermes. 18 Aug. te Suez blijft onder orders van Suez varen. Macona, 15 Aug. van Freemantle naar Balikpapan, Singapore, Pladjoe. Macuba, 8 Aug. van Southampton naar Tampico, Curasao, u.k./continent. Port Said v.o. Malvina, 16 Aug. van Las Piedras naar Rotterdam. Mar- pessa, 16 Aug. te Shanghai, daarna Miri, Singa pore. Mirza, 16 Aug. te Singapore, daarna Plad joe, Miri, Pladjoe, Singapore. Murena, 21 Aug. te Gibraltar verwacht daarna Curagao, verm. Rot terdam. Omaia, 22 Aug. te Curagao verwacht, zal tijdelijk in Lake Trade worden gebruikt. On- dina, 16 Aug. van Djibouti naar Abadan, Aden, Bahrein v.o. Ovuia, 16 Aug. van Aabdan naar Singapore, Pladjoe. Soerabaja. Perna, 26 Aug. te Stanlow verwacht, daarna Barton, Curasao, verm. Rotterdam. Saidja, 16 Aug. van Pladjoe naar Miri, Pladjoe. Miri. Saroena, 20 Aug, te Mirt verwacht, daarna Pladjoe, Miri, Pladjoe. Sunet- ta, 31 Juli te Rotterdam voor rep. gereed begin 1948. Taria. 4 Aug. van San Pedro naar Mel bourne, Geelong, Pladjoe, Singapore dkn, Tibia, 16 Aug. te Melbourne, daarna Sydney, Brisbane, Bahrein v.o. verm. Abadan. GROTE VAART. Adinda, 21 Aug. van Plad joe te Miri verw. Alamak, 22 Aug. van Rio de Janeiro naar Buenos Aires. Alphard, Rotterdam Pernambuco, pass, 23 Aug. Vlissingen van Ant werpen. Alpherat, Londen—Antwerpen, pass. 23 Aug. Vlissingen. Berkel, wordt 24 Aug. van Man- tyluoto te Zaandam verw, Chr. Sass, 22 Aug. v. Bonvbay naar Karachi. Dordrecht, pass. 22 Aug. Flores. Hermes (tanker), 18 Aug. van Abadan te Suez, blijft onder orders van Suez varen. Omala, werd 22 Aug. van Antwerpen te Curagao vernacht. Paula, 20 Aug, van Pladjoe te Soera baja verwacht. Perna, 26 Aug. van Port Said te Stanlow verwacht. Prins Alexander, Rotterdam —Montreal, pass. 22 Aug. Dover. Prins Maurits, Rotterdam—Cleveland, pass. 20 Aug. Fastnet. West Linusvictory, 16 Aug. van New York naar Rotterdam, alwaar 23 Aug. verwacht. KLEINE VAART. Aalsdijk, 21 Aug. van Rotterdam te New York. Alcor, Rotterdam- Santos, 22 Aug. van St. Vincent. Aletta, 22 Aug, van Pladjoe naar Samboe. Alphard, Rotterdam— Brazilië. 22 Aug. van Antwerpen. Amstelkenk, AmsterdamDuala, 20 Aug. v. Port Harcourt, Ariadne, 20 Aug. van Tunis naar Algiers. Bre dere, Rotterdam—Oost-Azlë, 22 Aug. van Genua, Djirak, 20 Aug. van Abadan naar Aden. Egmond, 22 Aug, van Victoria naar Bahia. Hedel, Mon treal—Rotterdam, 20 Aug. van Quebec. Hugo de Grbot, 22 Aug. van Tandjong Pandang te Banka. Japara, 22 Aug. van Soerabaja naar Vancouver. Kedoe, 22 Aug. van Huelva naar Amsterdam. Kertosono, 18 Aug. van Lake Charles te Mobile. Lely, Buenos Aires, 20 Aug. van Montevideo. Merwede, 23 Aug. van Victoria te Bahia. Mod- jokerto, Rotterdam—Java, 22 Aug. te Belawan. Ophlr, 22 Aug. te Makassar. Ridderkerk, Rotter dam—Óost-Azië, pass. 22 Aug. Gibralar. Rondo, 22 Aug, van Penang naar Colombo, Salatiga, Calcutta—Rotterdam, pass. 22 Aug. 3 uur Kaap Guardafui. Stentor, 22 Aug. van Alexandrië te Jaffa. Tiberius, 22 Aug. van Barcelona te Genua. Van 't Hoff, New York—Java, 22 Aug. ora 5 uur van Suez. Noord Holland, 22 Aug. van Batavia naar Amstedam, Nijkerk, AmsterdamBeira, pass. 21 Aug. Gibraltar, Nijmegen, 20 Aug. van Genua naar Casablanca. Van Ostade, 18 Aug. v. Curacao naar Trinidad, Westerdam, 23 Aug. van New York te Rotterdam. Zijpenberg, 23 Aug. v. Casablanca te Rotterdam. Jura, 20 Aug. van Par naar Kopenhagen. Kijkduin, Antwerpen—Mary- port, pass. 21 Aug. Lizard. Rijnstroom, 21 Aug. van Liverpool naar Amsterdam. Wega, 21 Aug. van Londen naar Sandefjord. Cronenburgh, 22 Aug. te Reposaari. De Ruyter, Dordrecht—Wls- mar pass. 22 Aug. Holtenau. Hada, 22 Aug. van Stettin naar Gothenburg. Baso 4, 22 Aug. van Kopenhagen naar Rotterdam. Ida, 22 Aug. van Thlsted naar Rotterdam. June, 22 Aug. van Am sterdam naar Bilbao. Mies, 22 Aug. van Gdansk te Gefle, Nijenburgh, 22 Aug. van Malmö te Go thenburg. Rose Marie, 23 Aug. van Wismar te Delfzijl. Trompenburgh, 22 Aug. van Havre te Bordeaux. Hoog water in IJmuiden. 26 Aug.: 11.50, 27 Aug. 0.29, 13.11. Agenda voor Velsen en IJmuiden Thalia, 8 uur: „Boemelstudenten". Rex, 8 uur: „Tarzan de onoverwinnelijke" De Pont, 8 uur: „Het meisje met de blauwe hoed". WOENSDAG 27 AUGUSTUS. Bioscopen: als Dinsdag. 7.30 uur: Vergadering gemeenteraad.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1947 | | pagina 3