Voetbal in Kennernerland EJmuiden Beverwijk Veiseti'Noord Saitigfoors Velsen BAANDAG 1 DECEMBER 1947 IJMUIDER COURANT p.C.V. klopte Velsen met 3 Toen de rust met blanke stand inging, cht DCV tevreden zijn, want al was het ir'° igjtj dat er van krachtsverschil in het fld geen sprake was geweest, Ninaber en fe. hadden een paar prachtige kan- ^'gehad die zij niet hadden mogen ^Irfdie eerste helft was wel gebleken, dat zonder nu direct dezelfde goede in- J k' ais Emma te maken, de bal beter laatste dan Velsen en zijn aanvallen daar- ÏLor in sneller tempo geschiedden. De ftlsense verdediging met Tromp aan het "'ld stond echter haar mannetje en in 'e instantie toonde Nijssen zich een plaatsvervanger van Demmers. Vol hnoP startten de Santpoorters weer in de Leede helft, doch al spoedig werd deze Lp de bodem ingeslagen, want al gauw had DCV een voorsprong van 20. Tot, „vermaat van ramp moest ook Maarschalk !ntf het veld verlaten en deze werd ver- rangen door Hirs. Velsen probeerde de kansen nog te doen teren door Tromp in de voorhoede te ilaatsen. Dit scheen te helpen. Na een uit wekend opgezette aanval zag Ninaber zijh kans schoon en passeerde de DCV-doelman (2—1)' Voor een fikse hagelbui moest nu een poosje gestopt worden. Hierna zette Velsen nog eens alles op alles. Een der pCV'ei's, die daarvoor al een waarschu wing had ontvangen, maakte zich aan na trappen schuldig en werd van het veld ge zonden. DCV zette zich schrap en vooral linksachter Louwen bleek een geweldig «truikelblok, en in de DCV-voorhoede viel het spel van de rechtsbinnen op. Tenslotte besliste de mid voor de strijd geheel in het voordeel van DCV (31). Zij nog vermeld, dat Velsen in het straf- piliopgebied een indirect vrije trap kreeg ie nemen, welke Prinsen waarschijnlijk uit onwetendheid ineens op het doel schoot, waarna de doelman de bal rustig liet lopen. Voetbal in Kennernerland Concert van Polyhymnia Onpractische indeling van het programma De musicus Jan Beider, die reeds vele jaren hier werkzaam is, heeft zich beijverd de onder zijn leiding staande koren de sa menzang zo volmaakt mogelijk te doen be oefenen en „Polyhymnia" is er steeds een voorbeeld van geweest hoe de dirigent laat studeren op klankgehalte. Zo ook ditmaal weer: de strofe „Gij doet de roem van Uw krachten" uit Bonset's Psalm 8, waar het koor dit concert mee aanving, was er een treffend voorbeeld van. Deze zelfde mo menten van ideale homogeniteit vond men in Röntgen's „Morgengebed" en Wildzang van Bonset. Zo'n volmaaktheid kan slechts be reikt worden als er koordiscipline is: Bei der heeft zijn ensemble uitstekend ge traind, zodat het zijn aanwijzingen stipt opvolgt. Hier hoorde men geen afzonder lijke stemmen meer, maar één geheel. Het vrouwenkoor is in verhouding wat fors bezet, maar niettemin sluiten de man nenstemmen zich er klankvol bij aan en zorgen ze voor een acceptabel evenwicht Fraai succes voor Kinheim tegen H.R.C. Óver het algemeen speelden Kinheim i HRC een zeer vlugge wedstrijd, waarbij j thuisclub geestdriftig optrad en de techniek van HRC afbrak. Door te onbe suisd doorspelen van de bal door Kinheim gingen- enige kansen verloren, maar het jukte de HRC-verdediging uiteen, waarbij A, Prinssen het zijne deed. De eerste aan val was voor HRC, doch cle geel-zwarten reageerden direct en binnen twee minuten zorgde de Helder-rechtsachter onder zware druk voor het eerste doelpunt. (10). In de voorhoede van HRC wilde het niet lukken, vooral door bijzondèr verdedigen van Groeneveld. De Helderse achterhoede bleek niet volkom'en betrouwbaar, maar door te ver doorspelen gingen de mooie kansen, die Kinheim onophoudelijk kreeg verloren. Eenmaal redde een Helderse ach terspeler op de doellijn, waarna H. Prins- de bal hard naast schoot. Na 25 minu ten haalde A. Prinssen een voorzet van nakers ineens om, maar Dijkxhoorn Stompte de bal tot hoekschop. HRC trachtte het spel te verplaatsen; bet slaagde daarin echter niet. Ook na de hervatting was Kinheim in de sanval" en verviel steeds in dezelfde fout, de bal te hard vooruit te spelen, waardoor Dijkxhoorn kon ingrijpen. Nadat H. Prins- jen langs de doelman was gelopen, schoot hij naast. Het doorzetten van A. Prinssen was oprzaak, dat na 10 minuten linksach ter Zwart zijn doelman verraste. (20). Doelman Kleibergen werd na 25 minuten door twee HRC'ers met de bal in doel ge drukt, maar de scheidsrechter annuleerde 't doelpunt en gaf op de doellijn een vrije trap. Toen Kinheim het in de resterende liid wat te gemakkelijk opnam, bracht linksbuiten Rijkers, kort voor het einde de stand op 21. VV.B. was te machtig voor U.S.V.U. (4—0) De „Bresapers" hebben in de wedstrijd :gen de forse Uitgeesters niet met zich laten spelen, zij waren van meet af aan heer en meester van het veld. Zeer goed geleid en op een prachtig veld had WB factoren om een prima wedstrijd te spelen met mooie combinaties over beide vleugels. Uitgeesters lieten zich hierdoor volko men overspelen zodat Michel handig enige spelers kon passeren en een listig tikje naar Vlietstra gaf, die reeds na 10 minu- ineens keurig inschoot. (10). De ver dediging van USVU was er volkomen uit en telkens weer konden de vleugelspelers aan hun bewakers voorbij komen. Na 15 minuten was het opnieuw Vlietstra, die na een goed combinatiespel op rechts doel puntte. (20). Aanhoudend was WB sterker. Een verre pass van Van Zantvliet ffite Verswyveren na doortastend aandelen weer in een doelpunt om. (30). Na de rust deden de „Breesapers" het wal kal mer aan en USVU kon zich wat meer los maken. Verder dan de achterhoede met Van Veelen aan het hoofd kwamen de gasten niet Toen Spruit de bal kreeg wan delde hij door de verdediging heen, gaf hem over aan Vlietstra, die de hattrick verrichtte. Velsen II verspeelde een kostbaar punt Op het goed bespeelbare Volewijckers- terrein verspeelde Velsen II gisteren tegen Volewijckers IV een kostbaar punt. Het zag er aanvankelijk allerminst naar uit, dat dit het geval zou zijn, want met de rust hadden de Velsenaren, die met inval lers voor Niissen en" Hirs uitkwamen, reeds een voorsprong van 20, welke zij na de hervatting tot 30 vergrootten. Door minder gelukkige ogenblikken, voor al van de half-spelers der Velsenaren, slaagde Volewijckers er in deze achter stand geheel in te lopen. Lawaai in het Velserbad De stilte die Zondagsmiddags doorgaans heerst in het „Velserbad", omdat de in richting dan gesloten is, werd ditmaal wreed verbroken. De R.K. Sportvereniging ZOnder dat zij zich in volume behoeven te had voor enkele uren beslag gelegd op het forceren. bad, om een zevenendertigtal kinderen £)e dirigent heeft het zijn discipelen niet gelegenheid te geven een zwemdiploma te gemakkelijk gemaakt: het uitgevoerde bemachtigen. En het spreekt van zelf, dat stelde hoge eisen aan het koor. De sopra- op een dag als Zondag ouders, familie, nen en aiten in Psalm 8 lieten horen hoe vrienden en bekenden zich mede der- fraai zjj een vierstemmig vrouwenkoor waarts begaven om de prestaties van de konden zingen. Het hoge peil waarop „Po- jeugd in ogenschouw te nemen. De ban- ïyhymnia" dit concert reeds met de aan- ken, die het bassin omringden waren dan vangsmaten bracht, handhaafde het de ge- ook tot de laatste plaats bezet met be- iieie aVond. langstellenden en achter de ballustrade Dit wil niet zeggen dat er geen vlekjes stonden er meer nog dan er zaten, toen de Waren: het Maestoso had fijner gekund, de heer A. G. J. Meyer, die de algemene rhythmiek van Wildzang was nog niet zo leiding had, op de duikplank klom om metstevig als men het wel zou wensen, maar enkele woorden het zwemfestijn te openen, niettemin: het was een geslaagd optreden Mej. A. Buding en de heren J. J. Waag- van dit koor. meester, JBrondsema en JMayen vorm- J Minder geslaagd viel het optreden van den de examencommissie en streng werd j^et dubbelmannenkwartet „IJmuiden" uit. toegezien dat ieder die examen deed het Hoewel het over goed klinkend materiaal volle pond gaf. Toen de twee meiskes, die beschikt en de stemmen in goede verhou- voor B startten er met één rondje borst- j djng tot elkaar zijn, is de diskant niet sta- zwemmen trachtten af te komen, werd biel van toon, zodat veel van het effect dadelijk ingegrepen en ;tot slot kostte hetver]oren gaat. Want wat is zang die niet hen nog een extra kantje. Voor elk onder- volmaakt zuiver is? Weliswaar is Bede van deel van het examen werden cijfers ge- Gerard H. Boedijn een uitstekende gelegen- noteerd, die vooral bij het rugzwemmen beid om het spoor bijster te raken, maar aan de lage kant bleven. j bet alom bekende Ave Verum van Wolf- De technisch juiste houding bij het gang Amadeus Mozart mag dit toch niet zwemmen liet hier en daar nogal te wen- overkomen. De heren zullen zeker nog wel I sen over. De heer Mayen wees erop dat i eens revanche willen nemen. Tegen Sinterklaas zegt de winkelier tegen zijn jongste bediende: „jö, klim jij nou vanmiddag es in de étalage en maak er es wat aardigs van". Of als hij in het bezit is van een etaleur, draagt hij deze 'Republikeinse gevangenen stierven tijdens treinreis Kamerlid stelt vragen aan de minister Het Kamerlid de heer Paul de Groot I (Comm.) heeft aan de minister van Over- meneer op, een smaakvolle, stijlvolle maar zeese gebiedsdelen de volgende vragen niet al te volle uitstalkast te oi-ganiseren; gesteld: „je weet wel, ongeveer zoals we dat voi'ig i Heeft de minister kennis genomen van jaar hadden". En dan verschijnen Sinter- de mededeling der Nederlands-Indische klazen-met-watten-baarden achter de regering betreffende een gevangenen- spiegelruiten, Pietermannen, voorzien van transport in drie goederenwagons, dat op duistere gezichten helpen de aanblik op 23 November uit Bondowoso (Oost-Java) te luisteren en als het er af kan, krijgt het js vertrokken en waarbij 46 arrestante?) verdere inwendige van de zaak een tikje zjjn omgekomen? verf. Want de goede heilige dient netjes j is de minister bereid mede te delen, uit ontvangen te worden, als hij zijn inkopen hoeveel arrestanten dit transport in totaal gaat doen. bestond en om welke redènen zij zijn ge- Maar dan gaat het natuurlijk regenen arresteerd? in Holland. De deurmat wordt door grauw is de minister bereid mede te delen, wie papier vervangen en langs de toonbank de aansprakelijke personen zijn, die vol- komt een reep van hetzelfde, om de spul- gens de mededeling der Nederlands- len te sparen ,en de Sint zonder teveel Indische regering in verband hiermede zijn schade te laten uitlekken. De winkelier gearresteerd? zucht boordevol gramschap en betikt de Kan de minister mededelen, waaruit de barometer, want zijn Sinterklaascampagne schadeloosstelling aan de nabestaanden heeft mooi weer nodig, anders blijven de der omgekomen arrestanten zal bestaan? kopers subiet weg. Aan het klimaat van Holland is echter niet veel te veranderen, en de mopperaar legt zich 'er dan ook, na een hartverruh- mende foeter partij, bij neer. Erger wordt het, wanneer een gemeen telijke instelling het in haar hoofd krijgt', rioleringen of gasbuizen te gaan leggen, Aneta meldt nader, dat de regerings voorlichtingsdienst te Batavia hedenoch tend nog enkele gegevens over het trans port van gevangenen uit Bondowoso heeft gepubliceerd. Tot nu toe waren, behalve het communiqué van de Nederlands- Indische regering, geen nadere gegevens S.S.H.-jeugd hield wedstrijden In aansluiting op de wedstrijden voor lie groepen van oudere leden van de gym nastiekvereniging SSH zijn Zaterdagmid dag voor de kleuterafdelingen ontmoetin gen gehouden in de Da Costaschool onder leiding van de heer H. van Wijnen. De jury, bestaande uit mevr. Vermolen en de heren J Sauer en F. Berkhout, had bij de grote deelneming, die desondanks niets aan de spanning bij de jongste gymnasten afdeed, geen gemakkelijke taak. Daar de oefeningen voor de kleuters be stonden uit blokrapen, springen brug en Paard, afstand stap en bank-ringenoefe- Ü'Qg, was de beoordeling die op „tijd" ge schiedde, niet eenvoudig. De uitslagen waren: Oudste meisjes: 1. N. Kat, 75.8 sec.; 2. Brouwer 80.3 sec.; 3. I. Haasnoot 81.7 scc-l 4. W. Luster 84.8 sec. Jongste meisjes: 1. W. de Dood 86.1 sec.; J. Groot 88 sec.; 3. A. Ros 89.3 sec.; 4. Wijker 97.6 sec. Oudste jongens: 1. A. Harmeyer 66.9 see.; 2. F. Rem 69.2 sec.; 3. E. Rem 70.8 4. P. Helemich 74.9 sec.; 5. E. Monné '5.5 sec.; 6. T. van Vuuren 76.8 sec. Jongste jongens: 1. W. Boender 82.5 sec.; J. de Dood 84.4 sec.; 3. G. de Goyer 84.8 4. A. Bos 87.1 sec. De uitslagen van de dames-afdeling, ''elke wij Vrijdag vermeldden zijn ten tcle abusievelijk weergegeven, in verband ■Jtèt het punten totaal. Gewijzigd zien öep er als volgt'uit: Je gelid: 1. R. Stals 43 p.; 2. C. Leenhouts P.; 3. J. de Vries 39% p. „,7 Het: 1. A. v. d. Winde 43 p.; 2. L. den «ekker 381/., p.; 3. T Albers 37% p.; 4. H "c Vries 36% p 5. L. Fransse 35 p. 3e gelid: 1. H. van Wijk 40 p.; 2. A. op'f. 38 p.; 3. J. Bleeker-Lubach 34 p.; 4. Dubach 31% p. vele jeugdige zwemmers en zwemsters vaak meer kracht en vaart ontwikkelen |met de schaarbeweging dan met de been schoolslag. Hoe het zij, er is aardig ge- j werkt en de resultaten van oefening en training zijn behaald door: Sjaantje War- menhoven, Lyda Spanjaard, Jet Post, Ria. Gillissen, Rina Scholten, Henny van den Nieuwendijk, Annie Kroone, Willy Honkes; Truus Koelemeyer, Hanny Blom, Annie Wols, Truus Braam, Rietje Slootmans, Atie Vrijhoef, Dina Koelemeyer, Nelly van den Berg, Koos Hoogzaad, Ina Boon, Annie Duin, Annie Peil, Ria Dudink, Ben Maas, Klaas Hoogzand, Siem Heeremans, Jan Heeremans, Gerard Bos, Leo Schipperijn, Ab van Dongen, Jan Gfiinminck, Bob Jacobs, Peter Brasser, Paul Lagerbei-g, Jan van den Boogaard, Wim van der Schalk, die alle diploma A behaalden. In het bezit van diploma B kwamen: Annie van Geldrop, Betty Boon en Wim Mossinkhoff. Na het diplomazwemmen volgde een wedstrijd 25 m schoolslag voor meisjes, die gewonnen werd door Agnes van der Veld. Bij de jongens wedstrijd ging W. Schip perijn met de erepalm strijken. Aan het eind sprak de heer Meyer woorden van dank tot degenen, die deze kindei-en getraind hadden: mej. Buding en de heer Mayen, die vol moed Dinsdag avond weer met een nieuwe schare can- didaten gaan beginnen. Han de Roode verlaat zijn club J. A. A. de Roode, die enkele jaren deel uitmaakte van de H.A.V. „Submi", heeft dezer dagen voor zijn club, waarvoor hij vele fraaie successen oogstte, bedankt. Han de Roode verbeterde deze zomer bij de landenwedstrijd NoorwegenNe- derland te Oslo het Nederlands record 3000 meter steeple chase. Moeilijkheden bij „Suomi"? De Athletiekvereniging „Suomi", die in onze omgeving zulk een goede klank heeft gekregen, schijnt ondanks de mooie prestaties van de athleten- leden, de laatste tijd mèt interne moei lijkheden te kampen te hebben. Het bestuur heeft het nodig geacht om tot alle leden en allen, die het met „Suo mi" goed menen, een dringende oproep te richten een speciale bijeenkomst op Dins dagavond in het Stafenhuis aan de Velser- weg bij te wonen. Hier zullen met open vizier de moeilijk heden worden besproken en zal men door eerlijke, opbouwende critiek trachten te on derzoeken wat er aan het beleid en de geest van „Suomi" mankeert. Men wil middelen vinden de vereniging weer hecht en sterk te maken, waartoe elk lid bezwaren en voorstellen kan indienen en door op- of aanmerkingen het zijne bijdragen. Het is te wensen, dat in deze bijeen komst inderdaad opbouwende resultaten worden bei'eikt om „Suomi" weer te maken wat zij èn voor de leden èn voor onze omgeving vroeger is geweest. De .Santpoortse toneelvereniging „Jan van Dommelen" verleende haar medewer king met enkele „schetsen" (zoals we te genwoordig voordrachten betitelen). Dit ging de leden vlot af. Wegens het ge vorderde uur het concert begon door onvoorziene vertraging 40 minuten te laat heb ik niet het gehele repertoire zien afwikkelen. Opgemerkt zij, dat de indeling van het programma onpractisch was, daar zowel voor als na de pauze de tonelisten „een nummertje weggaven" afgewisseld door zang. Dit komt de kunstzinnige in druk van het gebodene niet zo ten goede als wanneer men het vocale gedeelte voor de pauze uitgevoerd had en „Jan van Dommelen" hierna het volle pond had kumxen geven. De Santpoortenaren oogst ten veel instemming. A. J. VAN DER WEIJDEN. juist voor de winkels langs, zodat de klant bekend gemaakt, natgeregend en ook nog bemodderd bin- Inmiddels heeft de R.V.D. hedenochtend nentreedt, als hij het tenminste waagt, het bekend gemaakt, dat de commissie van slik der opengebroken straat te trotseren, onderzoek bestaat uit 2 hoofdofficieren Dan zegt de winkelier een fel woord, van gezondheid en een kapitein, die mees- zoals de middenstander van de Kennemer- I ter in de rechten is. 11 van de 54 over- laan, toen hij merkte dat Gas en Water levenden moesten in het hospitaal worden uitgerekend deze drukke dagen had uit- opgenomen. Volgens de berichten uit gezocht om een nieuwe gasbuis aan de schoot der aarde toe te vertrouwen, waar toe een onaangename geul langs alle étalage-Sinterklazen en Pietermannen kwam te lopen, die wat verwonderd het gasbuis-gegraaf aanschouwden. Natuurlijk is dit geen „plagerij" van het Gas- en Waterleidingbedrijf, maar nood zaak. Voor de vorst werkelijk komt, moet die nieuwe leiding in de grond, en de nieuwe leiding is hard nodig voor de hele Kennemerlaan. Dat vertelde de directeur ons, toen wij hem opbelden over de Ken- nemerlaan-loopgraaf. Het is .maar een schrale troost voor de opgetuigde winkel mensen, die hun matten, vloeren en verf zien onder slikken. Daarom zouden wij de gemeente willen vragen: maak het des noods hevig, maar maak het kort. WOONRUIMTEWET 1947 Bezwaren van B. en W. Burgemeester en Wethouders menen, na nader beraad, het in de raadsvergadering van 27 October door de heer Romunde c.s. gedane voorstel om de commissie, bedoeld in artikel 8 der woonruimtewet 1947, te horen omtrent alle aanvragen om woonruimtevergunning, te moeten ontraden. Zij zijn vast van oordeel, dat de behan deling van de aanvragen door hun college niet met minder objectiviteit geschiedt, dan door bedoelde commissie mogelijk zal zijp. Het nut van een dergelijke bepaling kunnen Burgemeester en Wethouders niet inzien. Bovendien zal vertraging van de afdoe ning der aanvragen in vele gevallen het gevolg van deze verplichting zijn. De in de wet omschreven taak van de commissie is in de eerste plaats het waar- Zeitter en Winkelman A klasse. Originele korgen Van alle rechten van de betrokke- Soerabaja zijn zij allen herstellende, aldus de mededeling van de R.V.D.-Batavia. Vermakelijkheidsbelasting wordt hoger Heffing van 45 tot 50 procent De minister van Binnenlandse Zaken heeft de gemeentebesturen medegedeeld, dat het noodzakelijk is, dat zij de vermake lijkheidsbelasting verhogen. Het heffings percentage zal in het algemeen op 50 pet. dienen te worden gesteld. Voor serieuze kunst en voor vermakelijk heden, welke een cultureel- of opvoedkun dig karakter dragen, zoals muziekuitvoerin gen, zanguitvoeringen, toneel- en daarmede gelijk te stellen cabaretvoorstellingen, bal let, tentoonstellingen, lezingen, voordrach ten, voetbal-, korfbal-, hockey-, athletiek- en soortgelijke wedstrijden kan het per centage op 20 gehandhaafd blijven. Ten aanzien van de bioscoopvoor stellingen is de regering van oordeel, dat hiervoor het percentage van 50 in beginsel eveneens kan gelden. Gezien evenwel de plaats, welke het bioscoop- vermaak bij een brede laag der bevol king inneemt, verdient het overweging de lagere rangen tot een enigszins ge ringer percentage te belasten, en wel zodanig, dat voor deze gelegenheden een gemiddelde heffing van 45 pet. wordt aangehouden. Concertpiano te koop moderne mahonie kast, pracht klank, even tueel ook te huur. Sophiastraat 4 zwart. (Adv ST. NICOLAASFEEST „VELSEN NOORD VOORUIT". Het St. Nicolaasfeest van de gezamen lijke buurtverenigingen onder auspiciën van de Vereniging „Velsen" Noord Vooruit" wordt Zaterdagmiddag 6 December in bioscoop De Pont gehouden. Er is een speciale regeling gemaakt voor het bezoek om de te verwachten grote belangstelling op te vangen. TONEELVERENIGING „CONCORDIA". De toneelvereniging „Concordia", regis seur de heer L. W. Boeree, heeft voor haar eerste uitvoering in studie genomen het bekende toneelspel van Herman Heijer- mans „Op Hoop van Zegen". De uitvoering hiervan is bepaald op Za terdag 10 Japuari in gebouw „Concordia". OOK DE TWEEDE HARDDRAVERS AVOND GESLAAGD. De tweede „harddraversavond" in Zomer - lust trok zo mogelijk nog meer belangstel ling dan de eerste in „De Weyman". Er noesten tenminste stoelen bij geplaatst /orden. Evenals op de eei-ste avond oogst te ook nu het gezelschap BrekvoortPrins veel succes. Een gezellig bal besloot de avond. Fanfarecorps „Wilhelmina" speelde in „De Weyman" Het fanfarscorps „Wilihelmina" te Sant poort heeft een druk jaar achter de rug. Daarvan gewaagde de voorzitter van het corps, de heer Menet, toen hij Zaterdag avond het concert inleidde, dat „Wilhel mina" in de zaal van „De Weyman" te Santpoort gaf. Hard werd er onder leiding van de dirigent J. Groot gewerkt om op tal van concerten goed voor de dag te ko men en in het bijzonder werden de krach ten ingespannen om aan het concours, dat enige .tijd geleden te Diemen werd gehou den, deel te nemen. De resultaten op dit concours waren verrassend goed. Drie be langrijke prijzen werden behaald, waarvan zilveren vaandelversierselen de zichtbare uitdrukking werden. Aan de ere-voorzitter dr. A. J. de Groot verzocht de voorzitter de fraaie bewijzen van waardering op deze avond aan het vaandel te hechten. Thans staat weer een jaar voor de deur, dat van grote betekenis voor „Wilhelmina" zal worden. Men hoopt in 1948 het 50-jarig bestaan van het corps te vieren met een groot concours, dat zeer waarschijnlijk internationaal zal worden. De heer Menet dankte de ingezetenen van Santpoort voor hun spontane financiële steun voor het jubileum-feest. Het programma van deze avond bestond gedeeltelijk uit werken ter uitvoering dom bet gehele corps, gedeeltelijk uit composi ties, bedoeld als soli met piano-begeleiding, te vertolken door enkele leden van het ge zelschap. Ongetwijfeld kunnen solo-voor drachten in deze zin een muziekuitvoering bijzonder aantrekkelijk maken. Bovendien zijn zij van grote waarde als aansporing tot het ontwikkelen van technische vaar digheid. Dat de leden van „Wilhelmina" op de goede weg zijn werd met enkele ver tolkingen bewezen. Jammer genoeg stemde de beschikbare piano niet bij de bespeelde blaasinstrumenten. De pistonist wist zich er nog enigszins bij aan te passen, maar de alt-hoornist had een minder gewillig instrument en dientengevolge kreeg men een niet bedoelde bitonale uitvoering te horen. Voor de solo-voordrachten na de pauze werd de pianobegeleiding maar wegge laten. De dirigent J. Groot leidde „Wilhelmina" bij de uitvoering van enkele marsen, een wals, een ouverture en een programma tisch werkje. Met de keuze had hij het zijn corps over het algemeen niet gemak' kelijk gemaakt. Een ouverture als „Thetis bijv. is zeker niet eenvoudig. Het gezel- nen bij vordering en verder zo mogelijk het opsporen van niet intensief gebruikte woonruimte. Het lijkt het college ook moeilijk voor de commissie, welker leden voor de tijd van één jaar worden benoemd, een verzoek in verband met alle ingeko men aanvragen te beoordelen en op de hoogte te zijn met de bijzondere omstan digheden, welke veelal wegens hun ver trouwelijk karakter mondeling aan de be trokken wethouder worden medegedeeld. Naar de menjng van Burgemeester en Wethouders, overtreffen de nadelen van de voorgestelde bepaling de voordelen, welke men daarvan kan verwachten. Het college blijft de aanvaarding daar van mitsdien ontraden. A.R.K.A. VERGADERT. De Algemene Rooms Katholieke Amb- tenarenvereniging, afdeling Beverwijk, zal op Woensdag drie December aanstaande des avonds om 8 uur in „De Harmonie" te Castricum een ledenvergadering beleggen, waarop Frater van Boven een lezing zal houden over de historie van de Abdij van Egmond, toegelicht met lichtbeelden. vooir Maandag 1 December. LUXOR THEATER. 7 en 9,15 uur: „1001 Nacht" (14 j.) KENNEMER THEATER. 7 en 9,15 uur: „Jeugd op Drift" (14 j.) W.B. THEATER. 8 uur: Feest in de Jordaan (14 j.) Dinsdag 2 December. BIOSCOPEN. Als op 1 December, be halve in het W.B. Theater. „HARMONIE". 8 uur: Humanistische Werkgemeenschap. P. v. d. A. KENNEMER THEATER. 8 uur: „Harten op hol" (de Gieteling). Hoog bezoek aan Kennemerlaan Een dames-comité uit de Kennemerlaan- bewoners heeft een verzoek gericht aan Sinter-klaas om ook eens naar dit deel van IJrmiiden te komen. De ,Sint is voor deze massale aanval be zweken en zal Dinsdagmiddag om kwart voor vier aan het station Oud-IJmuiden arriveren om daarna, begeleid door muziek zijn irlkopen te gaan doen. G. A. van der Beek overleden Vrijdag is op 78-jarige leeftijd in zijn wo ning aan de Middenweg 127 overleden de oud-inspecteur van de Haarlemse politie schap sloeg zich dapper door verschillende G. A. van der Beek. moeilijkheden heen, speelde met,bevredi gende zuiverheid en volgde goed de aan wijzingen voor nuancering en frazering van de dirigent. Men hoede zich evenwel voor te grote volumecontrasten in besloten ruimten. Een sympathiek intermezzo was de toespraak van dr. A. J. de Groot bij het bevestigen van de eretekenen aan het ver enigingsvaandel, P. ZWAANSWIJK De overledene, die op 5 October 1869 in Tiel werd geboren, kwam in Augustus 1902 als adjunct-inspecteur bij de Haar lemse politie in dienst. Hij werd in 1919 bevorderd tot inspecteur eerste klas kreeg in 1924 eervol ontslag. De begrafenis zal Dinsdag 2 December op de algemene begraafplaats aan de Kle verlaan plaats hebben. Geeft de gemeente de voorkeur aan uni forme heffing voor alle rangen, dan dient deze op 45 pet. gesteld te worden. Het percentage van 50 zal moeten gelden voor die vermakelijkheden, waarbij het culturele of opvoedkundige element niet of vrijwel niet aanwezig is en het zuivere vermaak de hoofdzaak is, zoals bals, dan cings, lunaparken, kermisinrichtingen, cir- cusvooi*stellingen, revues, operettes, variété voorstellingen, café-chantants en sport evenementen, welke een overwegend sensa tioneel karakter dragen en waarbij .de gel delijke uitkomsten (in de vorm van wed denschappen, beloningen voor de deelne mers) hoofdzaak zijn. Indien de vermake- lijkhedenbelasting verhoogd wordt, kan worden voorkomen dat de regering zich genoodzaakt zou zien, maatregelen te tref fen, welke hetzelfde effect zouden hebben als verhoging der belasting, met dit verschil dat de baten daarvan "niet ten goede van de gemeenten zouden komen. De regering acht het gewenst, dat de herziening van de belasting 1 Januari haar beslag zal hebben gekregen. De herbouw in Zandvoorf Wat voor 1948 op het programma staat Het gemeentebestuur van Zandvoort heeft van de Wederopbouw mededeling ontvangen dat op de begroting voor 1948 een bedrag gebracht kan worden van 908.000 wegens kosten van de weder opbouw. Er is evenwel nog niet bekend hoeveel het rijk hierin zal bijdragen, daar om iis voorlopig deze bijdrage, evenals het' vorige jaar, op 90 procent gesteld. Voor het niet-gedekte deel der uitgaven zal dan voorshands een geldlening moeten worden aangegaan. De volgende werken worden voorgesteld. Riolering en bestrating van de Burge meester Engelbertsstraat f 42.350. Idem Badhuisplein en Hogeweg f 100.000. Straat- aanleg Zuid-Boulevard f 50.500. Straat- aanleg Noord-Boulevard f 139.250. Gmnd- werk voor de aanleg van het Ovale plein f 75.000. Ovale plein (kunstwerken) f 120.000. Zuiderbad (hei-bouw oorlogs schade) f 200.000. Watertoren (herbouw oorlogsschade) f 175.000. Verder komen bij dit bedrag nog f 5900 voor enkele bijkomende kosten (o.a. sala rissen). Bij elkaar wordt dit dus f 908.000. Voor de herbouw van het Zuiderbad kan beschikt worden over een inschrijving in het Grootboek van f 160.025 en voor de watertoren van f 175.000. Verzetsstrijders naar Erebegraafplaats Vrijdag werd het stoffelijk overschot van de Haarlemse illegale strijder J. Boek man, die op 23 September 1943 gefusilleerd is en begraven lag in de duinen te Wasse naar overgebracht naar de Erebegraaf plaats te Overveen, Een dag daarvoor waren de stoffelijke overblijfselen van de verzetsleden J. His- sink, J. v. d. Zwaag, J. Hoogendoorn en J. Zeeuw, met wie Boekman heeft samen gewerkt, van de begraafplaats Westerveld naar de Ei-ebegraafplaats overgebracht. Aldus is voldaan aan de wens om deze slachtoffers van de strijd tegen de bezetter te laten rusten in een gemeenschappelijk graf op een plaats, die een symbool van het verzet gewofden is. Aflossing van troepen in Indonesië vertraagd De regering maakt het volgende bekend: bekend: De ontwikkeling van de toestand in In donesië in de afgelopen maanden is niet zodanig gunstig geweest als de regei-ing tevoi-en had gehoopt. Hierdoor is de aflos sing der troepen? welke volgens de aan vankelijke plannen en de daarop gegronde toezeggingen reeds voor demobilisatie in aanmerking kwamen (het KNIL en de eerst uitgezonden oorlogsvrijwilligers), vertraagd. Omtrent de eerstbedoelde groep heeft de legercommandant na ovei-leg met de regering dezer dagen reeds enige mede delingen gedaan. De demobilisatie hier van zal thans aanvangen en zal voor 1 April 1948 haar beslag hebben gekregen. De demobilisatie van het personeel der overige onderdelen van oorlogsvrijwilligers zal in April 1948 beginnen en snelle voort- gang hebben. Het voor-demobilisatieschema zal spoe dig worden bekend gemaakt. De demobilisatie der 7-December-divisie (welke volgens de oorspronkelijke plannen in October 1948 zou aanvangen) zal van begin 1949 af zo snel mogelijk geschieden. De regering voegt hier nog het volgende aan toe: In sommige berichten werd gerept van de mogelijkheid van gebiedsontrui- ming. De regering acht het, na haar vroe gere vex-klaringen te dezer zake, welhaast overbodig te zeggen, dat hiervan geen sprake kan zijn. Tenslotte merkt zij op, dat de hiex'voren weergegeven beslissingen zijn gegrond op de politieke toestand, zoals deze thans is. Mocht, xiaar zij hoopt, de situatie vex-betex-en, dan zal ook het vraag stuk der ti-oepenstei-kte en mitsdien het aflossingsschema opnieuw in beschouwing worden genomen. Scheepsberichten K.N.S.M. Agamemnon 28 Nov. van Paramaribo naar New York. Delft 28 Nov. van Amsterdam 'naar Antwerpen. Dundee 27 Nov. te Malaga. Hast 5 28 Nov. van Oporto naar Amsterdam. Hydra 27 Nov. te Puerto Limon. Juno 28 Nov. van Rotter dam naar Gibraltar. Niobe 28 Nov. te Am sterdam. Odysseus 28 Nov. van Gibraltar naar Rotterdam. Omen 28 Nov. van Go thenburg naar Amsterdam. Prima 28 Nov. van Lissabon naar Amsterdam. Stentor 28 Nov. te Antwerpen. Stuyvesant 28 Nov. te Amsterdam. Holl. West-Afrika Lijn. Congostroom 28 Nov. van Le Verdon naar Dakar. Niger- stroom 28 Nov. vaxi Las Palmas naar Le Havre. Holl. Oost-Afrika Lijn. Bloemfontein 28 Nov, te Antwerpen, Nederland. Riouw 28 Nov. te New Orleans. Vinke en Co. Hilversum 28 Nov. Fer nando Noronha gepass, op weg naar Hol land. Oolmarsum 28 Nov, te Baltimore. Rossum 28 Nov. Finisterre gepass. op weg naar Rotterdam, Kon. Holl. Lloyd. Salland 2 Dec. ta IJmuiden verw. Grote Vaart. Alkaid, Pernambuco Antwerpen, pass. 28 Nov. Fernando No ronha. Colytto 28 Nov. van Melilla te IJmui den. Herman Fx-asch (Amerik.), 27 Nov. van Baltimore naar Hollaxxd. Meliskerk, AustraliëRotterdam, 28 Nov. van Aden. Noordwijk 28 Nov. van Lissabon te Huelva, verm. 30 Nov. vandaar naar Holland. Nor- walk Victory 30 Nov. van New York te Rotterdam vex-w. Parkhaven 29 Nov. van Saffi te Vlaardingen. Prins Alexander, juiste reisroute: GentAlexandriëPa lestina. Prins Willem 4 28 Nov. van Har- lingen naar Catania. Stad Maassluis 28 Nov. van Baltimore naar Nederland. Tiba, Ant werpenBuenos Aires, pass. 28 Nov. Cape Frio, Zeeland, SSM, 28 Nov. van Londen naar Blyth. Kleine vaart. Alice 28 Nov. van Bir kenhead te Koog aan de Zaan. Attis 28 Nov. van Bodoe naar Marness. Barendsz 27 Nov. van Nox-dmaling te Delfzijl. Bills 29 Nov. van Lurvik (Schotland) naar KrikwaL Cateli 28 Nov. van Rotterdam te Londen. Celebes 28 Nov. van Leith te Lissabon. Eli sabeth, RKC, 28 Nov. van Vlissingen naar Oslo. Escaut 26 Nov. van Rotterdam te Havre. Fiat 29 Nov. van Dordrecht naar Londen. Frejo 28 Nov. van Hayle naar Car diff. Gaasterland 28 Nov. van Goole te Har- lingen. Glashaven 28 Nov. van Gotheborg naar Landscrona. Haskerland 28 Nov. van de Tyne naar Londen. Houtman 28 Nov. van Bureo te Ostende. June 28 Nov. van Skogby naar Boston L. Kaap Falga 28 Nov. van Malmö naar Lysekil. Koningsdiep 26 Nov. van Gruvon naar Rotterdam. Korte- naer 28 Nov. van Sundsvall te Hudiksvall. Kijkduin 29 Nov. van Antwerpen naar Kanaal-eilanden. Mulan 29 Nov. van Ant werpen te Londen. Nottingham 28 Nov. van Gooi te Harlingen. Omlandia 27 Nov. van Leixoes naar Rotterdam. Zeehond 29 Nov. van Rotterdam naar Antwerpen. Oranje 27 Nov. van Amsterdam te Oslo. Van Brakel 28 Nov. van Huil te Gothenburg. Veenen- burgh 28 Nov. van Rotterdam te Middles- bro. Zeemeeuw 29 Nov. van Guernsey naar Londen. Zwerver 29 Nov. van Ipswich naar Middelhaxmis. Wijsmuller. Slpb. Stentor 28 Nov. van Aalesund met coaster Roerdomp op sleep touw naar Rotterdam. Donderdag; 27 November voeren de haven van IJmuiden binnen: Lily Mathiessen van Stock holm. Tyro van Londen. Ary Scheffer van Ko penhagen. Niobe van Kotka (voor papierfabriek). Capelle van Habö (voor Zaandam). Ellinor vam VestarvHc. Altar van Rochester Vatna Jö Kuil van Reykjavik. Cyril van Vestaras. South Wind van Hamburg. Benjamin. Waterhouse van Bal- timore. Rijnstroom van Londen. Poroto van Kotka. Tom van Oxelosund en Gruno van Skarahage, Vertrokken zijn: Lily Mathiessen naar Rotter dam. Grebbestroom naar Rotterdam. Hillevaag naar Esbjerg, Jane Lolk naar Londen. Koolha ven naar Straborg. Cl am naar Curagao. Derf- flinder naar Bridefjord. Finkwarder naar PlytJ mouth. Wfnsum naar Huelva. Amstelveen naar Hampton Roads. Vllestróom naar Rotterdam. Windar naar Hamstadt. Patrla naar Huil. Bur- gundia naar Antwerpen. Luna naar Stavanger. Durward naar Rotterdam. Diana V naar Emden. Lancero naar Antwerpen en Tyro naar R'dam. Vrijdag 28 November voeren de haven var» IJmuiden binnen: Clavelle van Rotterdam. Calfin. Coggin van Kotka. Jans van Londen. Medan v. Liverpool. Amstelstroom van Leith, Caen van. Sundsvall (voor Zaandam). Alice van Liverpool (voor Zaandam). King Fisher van Londen. Col- iito van Manilla (voor Hoogovens), Amigo van. Chrlstinaham. Wallonia van Gothenburg (voor papierfabriek). Amstelstad van Hamburg. Stuy- vesant van Curagao. Vertrokken zijn: Baldrian naar Rotterdam. Gouwe naar Nordmaling, Kattegat naar Danztg. Delft naar Antwerpen. Illinor naar Antwerpen. Zaanstroom naar Rotterdam. Lingestroom naar Aalborg. Zaterdag 29 November kwam de Hagfors van Antwerpen af de haven van IJmuiden binnen. Vertrokken zijn: Mijdrecht naar Curasao, Meerkerk naar Antwerpen, Calvin Coggin naar Liverpool, Tom naar Gent, King Fis- ker naar Londen, Ary Scheffer naar Ko- penhagenj Jans naar Londen, Cyriel naar Saffi, Berkelstroom naar Huil. Zondag 30 November kwamen "binnen: Noord-Holland van Dakar, Eemstroom van Londen, Arnen van Wallin, Nyroca van Liverpool, Greenfinch van Londen. Vertrokken zijn: Rijnstroom naar Londen en Maaskerk naar Antwerpen. HOOGWATERTIJDEN. Maandag 1 December: 5.2717.45 uuy, j Dinsdag 2 December: 6.15—J8.36 uur, J

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1947 | | pagina 3