IJmuider Courant ^:;,^-HMWredacteur 15054- ij F Amerika, Engeland en Frankrijk jennen nieuw Donaustatuut niet Voorbereiding van bijeenkomst ener Europese Assemblée Wellicht nog heden eindstemming over grondwetsvoorstellen Tsjechische Sokol-leidster weigert naar huis terug te keren No. 19019 rlaan 1S4. Tel. Adm 5437, se3ne®er 8061 (K 25o0), Haariem Gr.Houtetr. 93 Directeur-Hoofdredacteur: Robert Peereboom KENNEMER EDITIE VAN HAARLEMS DAGBLAD Donderdag 19 Augustus 1948 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feest dagen. - Abonnementen per week 31 cent, per kwartaal 4,Franco per post 4,50 - Giro rekening 273107 ten name v. Haarlems Dagblad Uitgave van de Stichting Voorlichting te Haarlem l)p Donau gerussificeerd Ui) '**5?hadden er op te wijzen, dat rechten voorbehielden. HLS vertegenwoordiger voegde aan 'Stem reeds gezegde toe, dat de «««ring de overeenkomst van-1921 ffiSig beschouwen, totdat L Besloten zal zijn, die „door a delve gesloten zal zijn, SStandeling" tot stand zal zijn en aanvaard zal_Z'jn ^^^vertegenwoordiger laakte de "a |S«Se Wysjinsky omdat Pjgerf heeft de geldigheid van het 1921 te laten beoordelen door 1 Gerechtshof in Den as iff 'tl* EaSnaai Gerechtshof to Ben -V ïol;enj het Handvest der UNO zou S SSTvertegenwoordiger achtte iomlie, zoals Sovjet-Urne haar -VLrwnhad, in strijd met „letter en ^het Handvest der Verenigde Vol- \Vestelijke vertegenwoordigers bleven weg van ondertekeningsplechtigheid naUConferentie met twee stemmen tegen had besloten, dat het Nao'al i°,h dictaat tot stand gekomen en aangenomen Donaustatuut van c^er worden wanneer zes landen hun handtekening zouden hebben ...rhl ZOU el=/iai/onrt Hp nnHprtplcpninn \/an Ha nianom ria„ i. t(3Cht ll33tSt, <t Woensdagavond de ondertekening van de nieuwe Donau- qehad. De drie Westelijke vertegenwoordigers verschenen ;onveniie P|a thgns officiële bekendmakingen te Washington, Londen c'33,bii.n ,'neaeven, waarin wordt verklaard dat de betrokken landen de parijs ulig yhet oude Donaustatuut niet erkennen, evenmin als de autori- .(ichaffinS commissie, die door de Donauconferentie te Belgrado is ijii van enige j-ggsteld. iswaardige resultaat van. onderhandelen met de Sovjets afhing van p.--, aldus de verklaring een door Moskou te leveren voorafgaand :Éhe nou denarternent van Bui- bewijs van goede wil. .vimcTiKa Ook wanneer de besprekingen te Moskou leiden tot 'plannen voor een viermogend- hedenconferentie over. Duitsland, en zelfs wanneer Sovjet-Rusland tevoren een „be wijs van goede wil" geeft, zal de onder vinding met de Donauconferentie, aldus is de opvatting in Amerikaanse kringen, Amerika niet dan met een grote mate van voorzichtigheid en scepticisme aan een dergelijke conferentie doen deelnemen. «WST* dat ecu van de voor as* lide handel tussen Oost Prf ÏÏteto Engeland, Frank- ;at-a™. j Italië en Dmts- r hue lang bestaande rechten hel i"'brnationale 5s-1 wii de oude verdragen zoIang zij ",-t d°?r blle gezamenlijk zijn be- ,i«Peake, de Britse gedelegeer- dat Griekenland, Belgie en „door alle Moskou en Donau. fctfer Marshall heeft met betrekking tiering van de regering der Ver- ,1 staten het op de Donauconferentie Ekeurde Sovjet-ontwerp te bekrach- ST verklaard, niet te denken, dat de tóis er in zouden toestemmen, dit ont- rz ju een geest van verzoening" te w? men zich herinnert had Marshall fcjden week tijdens een persconferentie i trading der Sovjet-Unie en die der vuropese landen met klem afgekeurd, ^•shall voegde er aan toe dat de regering Verenigde Staten, die de moeilijkheden p o'eze aard welke door de oorlog zijn fèreorzaakt, in de mate van het mogelijke vj te herstellen, nooit een soortgelijk ïïicfd zou kunnen ondertekenen dat be gijn het nadeel zou zijn van de inter pre handel", evenals van „de stabili se Europa". N'j=r aanleiding van de opvatting, dat h besprekingen te Moskou thans in een sSssóid stadium zijn gekomen, wordt de Ëaa toon, waarop het Amerikaanse de- jstenant van Buitenlandse Zaken Woens- ■invond het .Sovjet-Russisch optreden te vpzdo heeft gehekeld, van bijzondere jtófliis geacht. Ie Donauconferentie was in feite de pï officiële gelegenheid tot onderhan dse'de Sovjet-Unie sedert Marshall i± ia dit jaar verklaarde, dat verder „Niet ter zake" .'c Srcprf-lMfe heeft in de Veiligheidsraad ro uitgesproken tegen een voorstel Cuira om Ceylon tot de UNO toe te ts.M voorstel was'met 9 tegen 2 stem- a <g Soejel-Unie en de Oekraïne) aan- ïwi. - De afgevaardigden van de teUnfe en de Oekraine zeiden er nietj "cvrtuzd te zijn, dat Ceylon werkelijk «fmedijk ij. Manoeilsky Oekraine jfflioa Ceylon „een marionet" van Enge- De Syrische afgevaardigde betoogde, ]^er dezelfde mate van onaf- waijwieifl geniet als bepaalde Oost- Hese landen". Deze opmerking werd i J Russische afgevaardigde als „niet ter j mend gekwalificeerd. 1 Noodgeld in Berlijn gemeentebestuur heeft be- .f1. pMOdmunt" in omloop te bren- .te m de vier sectoren van. Berlijn Uff j3' z'jn> zulks om de huidige °P muntgebied uit de weg .JJ'nsWt hieromtrent, dat het nood- wqrden uitgegeven als niet spoe- sVjt/i"^ wordt gevonden voor éS?™ op monetair gebied. Het tS* gebruikt voor de aller- betalingeit Duitse communisten eens demmS0C'a^St'SC'le eenbeidspartij, •^o&UniSt€n de leidin2 hebben, Joegegeven, dat een „com- |j ,j. <5 PP°S1 tiegroep" binnen de ris iprtJ? Zone aan het werk is en -%üiini7c §ewaarschu\vd heeft tegen iwJïSSSÏÏ4";'an deze groep- (cwnimmicw if met de initialen U-c!;kiSfPn gebruikt werden om killer aan tsland voor de komst -i een J idtllden» aldus wordt ge- ^Slutie". die door h^t Thü- c°mité van de SED werd is in de Sovjet- S2, mg aan de gang van de Slagersprotest uit Den Bosch Evenals in Deventer en in Alkmaar heb ben gisteren ook in 's-Hertogenbosch de slagers een protestvergadering gehouden inzake de vleesdistributie. Ruim 1100 sla gers uit de drie Zuidelijke provincies waren aanwezig. Er werd een motie aangenomen, waarin de slagers constateren, dat ruim drie jaren na de bevrijding de vleesvoorziening van de Nederlandse bevolking nog totaal onvol doende is en dat de overheidsmaatregelen ten opzichte van de vleesvoorziening vol komen gefaald hebben. Zij verzoeken de minister van Landbouw, Visserij en Voed selvoorziening met de meeste spoed maat regelen te treffen, die leiden tot spoedige algehele vrijheid van het bedrijfsleven. Als overgangsmaatregel acht de vergadering onmiddellijke verhoging van het vleesrant soen tot minimaal 600 gram per persoon per 14 dagen noodzakelijk, met daarop volgend vrije inkoop voor de slagers. Voorts algehele afschaffing van de vleesdistributie en voorkoming van de invriezing van het slachtvee in de herfst. Zelden zal men zulk een opgetogenheid heb ben gezien bij de opening van een expositie als gisteren te 's-Gravenhage op Houtrust bij die van „De Nederlandse Vrouw 1898-1948 Meer dan een jaar is er aan gewerkt en drie kwart millioen vrouwen hebben er voor ge offerd. - De Koningin zal natuurlijk komen kijken. Doch nu was daar H.K.H. de Prinses- Regentes, die als Ere-voorzitster het lint doorknipte, na een openingsrede te hebben gehouden. (Voor het verslag van de opening zie men pagina twee). Frans initiatief voor Europa Vóór November nog Vijflanden-conferentie Het Franse kabinet onder voorzitter schap van president Vincent Auriol heeft besloten de plannen tot het instellen van een Europees parlement actief te ondersteunen. Dit geschiedde na ontvangst van een memorandum, dat aan de Franse en de andere vier regeringen van het Brusselse pact ge zonden is door de coördinatiecommissie voor Europese Eenheidsbeweging. Het memorandum stelt voor het bijeen roepen van een conferentie, die de op richting van een Europees parlement moet voorbereiden. Deze voorberei dende conferentie zal bestaan nit I 75 afgevaardigden: 25 voor de Benelux- landen (Nederland 11, België 11 en Luxemburg 3), 25 voor Frankrijk en 25 voor Groot-Brittannië. De Franse regering heeft thans de rege ringen van Engeland, Nederland, Bel gië en Luxemburg uitgenodigd voor be sprekingen over de oprichting van dit Europese parlement. Frankrijk dringt er bij de andere vier landen op aan vóór No vember een voorbereidende conferentie in Brussel bij te wonen. Na uitdrukking gegeven te hebben aan de hoop, dat de Europese Assamblée ten slotte alle landen van geheel Europa zal omvatten, wijst het memorandum erop, dat, zolang de landen nog niet besloten hebben een deel hunner souvereine rechten over te dragen aan een internationale Europese gezagsinstelling, de Europese As semblée geen wetgevende of uitvoerende bevoegdheden kan hebben. Wel echter kan zij belangrijke functies vervullen. Het memorandum noemt onder meer het over wegen van practische maatregelen ter be werkstelliging van 'n geleidelijke politieke economische zelfstandigheid van Europa, bestudering van de grondwettige economische en sociale problemen, samen hangende met de instelling van een Euro pese Unie. bestudering van methodes ter ontwikkeling van een beter begrip onder de Europese volken op geestelijk en cultu reel gebied, opstelling van een' Handvest voor de rechten van de mens van de Euro pese naties en het uitwerken van voor stellen voor de inrichting van een Europees Hoog Gerechtshof. Het memorandum stelt voor dat de vijf regeringen, die het pact van Brussel heb ben ondertekend, verzocht zal worden de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het bijeenroepen en organiseren van de Europese Assemblée. Om deze rege ringen van advies te dienen zou zo spoedig ipogelijk een voorbereidende conferentie bijeengeroepen moeten worden, samenge steld uit representatieve delegaties der vijf genoemde landen. De gedelegeerden voor deze conferentie zullen door de betrokken regeringen moeten worden benoemd met goedkeuring van de parlementen. Zij zou den gekozen kunnen worden zonder enige beperking, zowel uit de leden der parle menten als daarbuiten. De conferentie zou niet later dan November van dit jaar bijeen moeten komen. TWEEDE KAMER Rijkseenheid-opposanten laten zich horen (Van onze parlementaire redacteur) Van je vrienden moet je het maar heb ben, zal Prof. Gerbrandy' vermoedelijk gisteren gedacht hebben, toen zijn mede kampioen voor de Rijkseenheidsgedachte, oud-Minister Weiter (onafh. Kathol.) als een der drie grote fouten, in het verleden begaan, noemde, de benoeming van Dr. van Mook tot Luitenant-Gouverneur-Generaal met diens dictatoriale macht dank zij de noodwetgeving. Zowel die benoeming als de noodwetgeving zijn tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van prof. Gerbrandy, destijds de Minister-Pre sident van het Nederlandse Kabinet in Londense ballingschap. De zoeven ge noemde anti-revolutionaire woordvoerder kreeg overigens nog meer voor hem pijn lijke herinneringen aan zijn ministerieel verleden te verwerken, b.v. toen Mr. v. d. Goes v. Naters (Arb.) hem voorhield, dat er zo iets was geweest als de op 7 Decem ber 1942 uitgesproken Koninklijke rede. Later had de Heer Gerbrandy, eens ver antwoordelijk voor het uitspreken van die rede, haar feitelijk wel heel erg ver loochend, al mocht hij nu van zijn kant beweren, er trouw aan te zijn gebleven, terwijl anderen er van afgeweken zouden zijn. Zeer uitvoerig keerde hij zich tegen de, volgens hem, naar vorm zwakke- en naar inhoud staatsafbrekende-Grondwets- herziening, die (aldus voegde hij er ondeu gend aan toe; ondeugend, want hiermee zinspeelde hij op de christelijk-historischen en op de Volkspartij voor Vrijheid en De mocratie, die beiden waarschijnlijk ook nu weer voor zullen stemmen) niet christelijk, noch historisch was, geen vrijheid en even min democratie brengt. Gaat zij er door, dan betekent dit volgens hem, dat men Nederland zal maken tot een vastelands- staat, in strijd met wat het in drie eeuwen historie is geweest en gedaan heeft. Bezwaren van de heer Weiter In zijn insgelijks zeer oppositioneel be toog gaf de heer Weiter nog te kennen, dat andere grote fouten, die men begaan had, waren: een kostbare voorlichting waarvan niets had gedeugd en die dan ook geen enkel resultaat had opgeleverd, terwijls voorts te laken viel dat men verzuimd heeft, orde en rust te herstellen. Ook Mr. Stokvis (comm.) bestreed 't zijns inziens gebrekkig geredigeerde en uiterst vaag herzienings- ontwerp om verder o.m. te verkondigen, dat in feite de deelstaten gevormd worden in de schaduw van de Nederlandse bajo netten, zodat er wel degelijk van eenzijdige wilsoplegging sprake zou zijn. De heer Tilanus (c.h.) verweet Prof. Gerbrandy en de heer Weiter niets constructiefs te heb ben aangedragen. Met zijn geestverwanten wilde deze afgevaardigde toch nog eens nader uitsluitsel krijgen over het wezen van de Kroon der Unie, voor hem blijkbaar een uitermate gevoelige aangelegenheid. Wellicht komt dit mede doordat hij in zijn hart aan die Unie een vrij belangrijke plaats wil toekennen," terwijl daarentegen Mr. v. d. Goes v. Naters (Arb.) het raad zaam achtte wederom te waarschuwen tegen een niet te zwaar maken, „te Westers opzetten of opvatten" van de Unie. Zoek het vooral in sociale, economische en cul turele samenwerking, luidde zijn advies, want dat zal de beste waarborg voor een goed samengaan tussen Indonesië en Nederland opleveren. Ook was het volgens hem gewenst zoveel mogelijk vast te hou den aan de streefdatum van 1 Januari 1949 als tijdstip, waarop de Indonesische federatie en dan tevens de Unie geheel vorm zal moeten hebben gekregen. Aan het slot van de vergadering deelde President Kortenhorst mede, dat waar schijnlijk Donderdagavond de eindstem ming over de Grondwetsherziening zal plaats vinden en de Kamerleden dan even met vacantië zullen gaan. Eind September wacht hen de openbare behandeling van enige wetsontwerpen, terwijl pas half November de begrotingsdebatten zouden beginnen, wat dan kunst- en vliegwerk zal vereisen om alles er werkelijk nog voor het Kerstreces door te, krijgen. Intussen De illuminatie in de hoofdstad nadert haar voltooiing. De Westertoren is al Maar en bij het proefbranden kreeg Amsterdam een denkbeeld- van de pracht, die in de avond uren tijdens de feestdagen te zien zal zijn. Keltinghandel in rijwielen Ambtenaren van de Prijscontröledienst in Delft hebben procesverbaal opgemaakt tegen een Haagse -import-onderneming. Een der directeuren van deze firma had in het tevens door hem uitgeoefende be drijf van rijwielhandelaar in zes maanden tijds.een kleine 10.000 rijwielen uit de im port van zijn firma opgekocht en deze met 10 procent korting aan zijn mede-rij wielhandelaren doorverkocht. De normale winstmarge welke een klein-handelaar mag berekenen bedraagt 25 procent. Weliswaar betaalde deze directeur-kleinhandelaar de normale inkoopsprijs voor kleinhandelaren, doch door zijn bevoorrechte positie en door zijn optreden als tussengeschoven handels schakel ontnam hij andere detaillisten de. gelegenheid bij de verdeling van de altijd nog schaarse rijwielen aan bod te komen. Door zijn manipulaties wist hij op elke fiets ongeveer 15 gulden over te houden. Ook de hoofdstedelijke Muiderpoort heeft haar avondlijk galatenue voor de feesten al aangepast. FeHe boerderijbrand Gisteren is brand uitgebroken in de hooiberg op een boerderij in Schinnen (Limburg). De boer was met zijn echtge note en negen zijner kinderen op fiet land aan het werk en had niets van de brand gemerkt. De twee kinderen, die thuis waren, zaten rustig koffie te drinken, toen een voorbijgangsler alarm maakte. Woon huis en stallen zijn een pi-ooi der vlammen geworden. Een klein deel van de inboedel kon worden gered alsmede een deel van de schuur, waarin de oogst van dit jaar was geborgen. het woord is aan Mile de Sommeryt Er is moed nodig om gelukkig te worden. herinnerde hij aan het kort geleden nog door zijn voorganger, nu vice-President van de Ministerraad, uitgesproken woord, waarmee Mr. van Schaik op tijdige indie ning van alle begrotingsontwerpen had aangedrongen. Weet hij dit van zijn mede- Kabinetsleden te bereiken, dan zou de be handeling van de begroting tenminste een week vroeger kunnen beginnen. Militaire onderhandelingen in Indonesië gestaakt? De republikeinen hebben ook de onder handelingen over de toepassing van het be stand in Indonesië afgebroken, meldt AFP, In een heden aan de Commissie van Goede Diensten overhandigde brief deelt de republikeinse delegatie mede dat zij zich verplicht ziet de aan de gang zijnde mili taire besprekingen te onderbreken, daar de Nederlandse politie alle republikeinse mili taire documenten inzake het bestand in beslag heeft genomen in het gebouw, waar in de dienst der Indonesische regering te Batavia zitting heeft. In de brief wordt voorts gezegd, dat de onderhandelingen pas zullen kunnen her vat worden, wanneer de Nederlanders die documenten hebben teruggegeven. Dienten gevolge is de bijeenkomst welke heden moest plaats hebben tussen de militaire subcommissies, op verzoek van de repu blikeinen afgelast. Daa>- de republikeinen de politieke onderhandelingen reeds heb ben verbroken, zijn de besprekingen voor de oplossing van het Nederlands-Indone sisch geschil onder de auspiciën van de Commissie van Goede Diensten thans vol ledig opgeschort. Chinese rovers voor landgerecht Dezer dagen stonden voor de landrechter te Bandoeng drie Chinese rampokkers te recht, die ervan worden beschuldigd in de vooravond van 15 April een Chinese juwe lierszaak op Pasar Baroe te zijn binnen gedrongen. Onder bedreiging met revolvers maakten zij de Chinese juwelier 50.000 gulden aan sieraden en geld afhandig. Enkele dagen later werden de daders ge pakt. Een groot deel van het gestolene kon worden achterhaald. De landrechter veroordeelde Lay Kay Wen tot veertien jaar, Tan Kie Siang en Liem Ming Siang elk tot-10 jaar gevangenis straf. De hoofdleider van de bende zal af zonderlijk terecht staan. Tsjechische kwestie opnieuw voor de U.N.O. De regering te Praag heeft zo pas aan de algemene vergadering van de UNO, die in September zal worden gehouden, de kwes tie voorgelegd betreffende de vervanging van de Tsjechoslowaakse afgevaardigde, Jan Papanek, in twee adviserende commis sies van de UNO, waar hij thans een post bekleedt. Papanek is voor deze functies aangewezen, toen hij afgevaardigde van Tsjechoslowakije bij de UNO was. Hij is niet als vertegenwoordiger van zijn land benoemd, maar als persoonlijk afgevaar digde. Zoals men zich herinnert zwoer hij de regering te Praag af op de dag van de dood van Jan Maseryk. Hij werd toen on middellijk door Praag uit zijn ambt van regeringsafgevaardigde ontzet. De vergadering der Verenigde Volken zal zodoende de Tsjechoslowaakse kwestie opnieuw moeten onderzoeken. Gevlucht door de „Olympische poort" Mevrouw Marie Provaznikova, de leid ster van het Tsjechoslowaakse vrouwelijke athletiekcontingent op de Olympische Spe len, heeft haar terugreis naar Praag afge zegd. De Tsjechoslowaakse ambassade heeft medegedeeld, dat mevrouw Provazni kova voor een jaar naar de Verenigde Staten zal gaan als instructrice, iftet de toestemming van de Tsjechoslowaakse autoriteiten. Mevrouw Provaznikova was een leidende" figuur in de gymnastiek-organisatie Sokol. Tegenover een correspondent van Reuter verklaarde mevrouw Provaznikova echter Woensdagavond, dat zij niet van plan was naar haar land terug te keren, „waar geen vrijheid is van meningsuiting, geen pers vrijheid en geen recht van vergadering". Verder zeide zij: „Ik ben een politieke vluchtelinge en ben er trots op. Toen ik Tsjechoslowakije verliet, had ik reeds het voornemen niet terug te keren, ofschoon ik niemancl er iets over gezegd heb. Ik ben lid van de partij van Benesj. Zij konden mij niet beletten voor de Olympische S'" len naar Londen te gaan omdat ik presi dente ben van 't internationale gymnastiek- verbond. Na afloop van de Spelen heb ik deze functie neergelegd". Mevrouw Pro vaznikova vertelde verder, dat zij in Juli van dit jaar de leiding had over 28.000 vrouwen tijdens een grote meeting in Praag van de Sokols, die werd bijgewoond door president Gottwald. Er werd een betoging voor Benesj gehouden en zij werd door de vrouwen toegejuicht vanwege het feit, dat zij bekend stond als een vurig aanhangster van de voormalige president. Naderhand werd zij door de politie ondervraagd, doch was in staat zich vrij te pleiten, daar zij op het ogenblik van de manifestatie niet op de meeting aanwezig was. „Men zeide mij, dat ik persoonlijk verantwoordelijk Verpakkingsmateriaal nog te duur Met medewerking van een groot aantal winkeliers heeft de prijscontröledienst een onderzoek ingesteld naar de aflevering van papieren verpakkingsmateriaal. De schaarste van dit artikel is namelijk neg zo groot, dat de handeldrijvende mid denstand in grote verlegenheid zou raken, indien de daarmee gepleegde prijsopdrij ving verder om zich heen zou grijpen. Het informatieve onderzoek bij de winkeliers leidde tot proces-verbaal tegen drie fabri kanten en 54 grossiers. In vele gevallen werd kettinghandel geconstateerd; in enkele gevallen was sprake van grove prijsknoeierij. Het onderzoek wordt met kracht voortgezet. Thyssen en Rauschning De Duitse groot-industrieel Fritz Thys sen, die thans v/egens steun aan het na- tionaal-socialisme terechtstaat voor een zuiveringshof, heeft toegegeven dat hij lid van de NSDAP is geweest. In 1931 werd hij lid van de nationaal-socialistische partij als Rijksdagafgevaardigde, maar werd nog niet in het bezit van een partijkaart ge steld. In 1933 werd hij gewoon lid der partij en Rijksdagafgevaardigde op Hitiers persoonlijk verzoek. Naar hij zei, hoopte hij „de partij door zijn invloed af te hou den van revolutionnaire plannen". Na zijn ontsnapping uit Duitsland ontmoette hij de conservatieve emigrant dr. Hermann Rauschning, voormalig president van de senaat van Dantzig, die te Londen zijn mémoires schreef. Voor het Hof is een beëdigde verklaring van Rauschning voorgelezen, waarin deze zegt, dat Thyssen hem en zijn vrienden wilde winnen voor een tegenregering, waarmee de Britse regering bereid zou zijn geweest te onderhandelen ter beëindi ging der vijandelijkheden. zou worden gesteld voor een herhaling van het incident", aldus mevr. Provaznikova. Mevrouw Provaznikova beschuldigde de Tsjechische ambassade in Londen ervan „het feit te willen verbergen, dat toen ik verzocht had in het buitenland te mogen blijven, ik de Tsjechoslowaakse autoritei ten gezegd had, dat ik niet zou terugkeren, wat zij ook zouden mogen besluiten." Zij is in het bezit van een Brits visum, dat gel dig is tot 13 November. Zij heeft een Ame rikaans visum aangevraagd om aan een Amerikaanse school voor lichamelijke op voeding les te kunnen geven. Brieven van Tito aan Stalin en Molotol Het Franse avondblad „Paris Presse" pu bliceert twee brieven, die volgens het blad geschreven zijn door maarschalk Tito van Joegoslavië aan maarschalk-Stalin en mi nister Molotof. De ene brief is gedateerd 17 Mei en is gericht tegen de van de zijde der commu nistische partij van de Sovjet-Unie ge oefende critiek op de leiders der Joego slavische communistische partij. Tito schrijft hierin volgens „Paris Presse", dat dè critiek een pijnlijke indruk heeft teweeggebracht en dat de tegen de Joego slavische leiders geuite beschuldigingen berusten op „onjuiste inlichtingen". Hij betreurt het bovendien, dat de inhoud van de door de communistische partij der Sovjet-Unie geschreven brief openbaar is gemaakt, hetgeen heeft geleid tot „beledi gingen in enige landen, bijvoorbeeld Hon garije en Tsjechoslowakije". „Wij wensen de gehele zaak af te doen door via onze daden te bewijzen, dat de tegen ons ingebrachte beschuldigingen onjuist zijn. Wij zullen gestadig voortgaan met de opbouw van het socialisme in ons land en wij zullen trouw blijven aan de Sovjet-Unie en de leer van Marx, Engels, Lenin en Stalin". In de tweede brief antwoordt Tito vol gens het Parijse blad Molotof naar aan leiding van een beschuldiging van het ont houden van inlichtingen aan Sovjet experts en diplomatieke vertegenwoordi gers. Tito zou geschreven hébben, dat er geen overeenk'omst bestaat, volgens welke Sovjet-vertegenwoordigers speciaal toe gang hebben xot Joegoslavische regerings archieven, maar dat hij noch zijn onder geschikten zich er van bewust waren ooit een Sovjet-vertegenwoordiger zodanige in lichtingen geweigerd te hebben. DRIE PROCF.NT STAATSLENING 1947, LUIDENDE IN DOLLARS De minister van Financiën maakt bekend dat de gelegenheid tot kosteloze verwisse ling van de recepissen, genummerd boven 100.000 van de 3 procent Nederlandse Staatslening 1947 luidende in dollars ter verkrijging van de definitieve obligatiën wordt opengesteld, van Vrijdag 27 Augus tus e.k. af, bij het agentschap van het ministerie van Financiën te Amsterdam. De inlevering kan van 23 Augustus 1948 af geschieden iedere Maandag en Dinsdag tussen 9 en 12 uur v.m. De recepissen moe ten bij de inlevering vergezeld zijn van nummerlijsten, welke bij het agentschap van het ministerie van Financiën te Am sterdam verkrijgbaar zijn. De afgifte van de obligatiën zal des Vrijdags geschieden. AANHOUDEND KOEL WEER. Verwachting, medegedeeld, door het K.N.M.L in De Bilt, geldig van Donder dagavond tot Vrijdagavond: Wisselend bewolkt met enkele ver spreid optredende buien. Zwakke tot matige wind tussen Noord en West. Aanhoudend koel weer. 20 Augustus: Zon op 5.31 uur, onder 19.54 uur Maan op £0.39 uur, onder 5.50 uur

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1948 | | pagina 1