c Kampeer venten Veel zielen, één geluid LeipzigerMesse-propaganda stunt Prinses Juliana opent tentoonstelling in Den Haag De Havilland zet klok vooruit PANDA EN HET GOUDVELD Wijziging van Ho, der Rijksbegroting „Economische aanme*%dUut> tl DONDERDAG 19 AUGUSTUS 1948 IN DE WERELDPOLITIEK Wie de woorden van de Britse veldmaar- j zeker van deze Russische bedoeling is, schalk lord Montgomery, uitgesproken te doch dat men niet kan aannemen dat de Blackpool gelezen heeft, waarmede deze j Sovjet-Unie welbewust een oorlog zou beheerste en altijd van veel realiteitszin 1 provoceren. Men baseerde de laatste over- blijkgevende figuur zijn mening over de weging op het feit dat de economische en hedendaagse benauwende situatie ten beste 1 industriële omstandigheden van Rusland gaf, zal zich misschien verontrust voelen dusdanig van de laatste oorlog hebben ge- door de omstandigheid dat een man, die leden, dat de Sovjet-Unie zich eenvoudig zich steeds heeft ingespannen om zich. niet kan veroorloven, spoedig een strijd buiten het aanwakkeren van een oorlogs- j met de wapenen te voeren. De laatste, tijd psychose te houden, thans zulke ernstige j echter zijn daar nog andere argumenten en onheilspellende termen uitspreekt. Men bijgekomen, die gemaakt hebben dat men zou daaruit kunnen concluderen dat Mont- in het Westen thans vrijwel zeker is van gomery de tijd gekomen acht om een dui- de geheime Russische vrees voor een oor- delijke waarschuwing voor eventuele ge- log. Die argumenten worden geput uit de beurtenissen te laten horen. Hij noemde j dagelijks slechter wordende verstandhou- de vredestoestand, zoals die op het ogenblik ding binnen het communistische bloc. In over de wereld hangt, een „periode van dit klein bestek zij volstaan met een her uitputting", waarmede hij ongetwijfeld innering aan de volledige breuk tussen de geestelijke uitputting bedoelt, en „een I Sovjet-Unie en Joegoslavië volledig broeierige episode vol gevaren", waaraan ondanks de schone schijn die krampach- hij een oproep vastknoopt tot jonge Engel- tig wordt opgehouden en met een op- sen om dienst te nemen bij het leger, i,aan- somming van de verschillende verschijn- gezien het nodig zou kunnen zijn een aan- 1 selen in de geknechte omgeving der Sovjet- val af te slaan". I Unie. In Hongarije bestaat ernstige ver- Ofschoon het zelfs voor Montgomery deeldheid in de communistische gelederen, dwaasheid zou zijn om in de situatie zoals waar thans reeds drie elkaar vijandige die zich op het ogenblik demonstreert en groeperingen in zijn te onderscheiden. De die iedereen is daarvan overtuigd ene groep is trouw aan Stalin, de tweede veel meer op een wapenstilstand dan op wenst een nationaal-communisme naar een echte vrede lijkt, een Blad voor de het model van Tito en de derde is een., mond te nemen en te doen alsof er geen rechtse groep, die bestaat uit „van niet vuiltje aan de lucht is, zouden deze woor- tot iet gekomen" communisten, die onder den toch niet gesproken zijn geworden andere een vermogen aan Amerikaanse wanneer er op dit ogenblik niet een drin- j dollars of een lucratieve machtspositie Er gaat ni&ts boven CUSTARD-MAIZENA Jubileumfilm krijgt een grote „actie-radius" Omstreeks Koninginnedag in roulatie De nationale film „Moeder des Lands", welke ter gelegenheid van het regerings jubileum van Koningin Wilhelmina ver vaardigd is door Polygoon-Profilti met verwerking van archief-opnemingen van de Regeringsvoorlichtingsdienst en 't Bureau Oorlogsdocumentatie, zal omstreeks 31 Augustus zowel in ons land als in de Over zeese gebiedsdelen vertoond worden. In „welfare"-verband zal de film draaien voor de militairen in Oost- en West-Indië, en op de troepentransportschepen, varende tussen Nederland en Indië. Voorts voor Nederlandse clubs en ver enigingen te Rome, Buenos Aires, Stock holm, Pretoria, Brussel, Washington, Bern, Dublin, Ottawa, Madrid, Ankara, Rio de Janeiro, New York, Canberra, Oslo, Cairo, Willemstad en Paramaribo. gende noodzakelijkheid toe had bestaan. Speciaal Montgomery is niet de man die, zoals bijvoorbeeld Churchill, in actie komt wanneer er kruitdamp in de lucht hangt. Hij is een van de meest bezadigde en stoïcijnse militairen uit de laatste oorlog en heeft zich tot nu toe nooit laten ver leiden tot uitlatingen, die bedoeld zouden kunnen zijn om zijn gehoor te wennen aan het besef van een onvermijdelijke derde wereldoorlog. Dïe dringende noodzakelijkheid daar over kan men echter van mening verschil len. Het lijkt bijvoorbeeld veel logischer dat Montgomery met zijn rede heeft wil len bijdragen tot de in het Westen van Europa langzaam maar zeker tot gèstalte komende „ferme houding" tegenover de nooit-ophoudende brutaliteiten van het communistische bloc, dan dat hij alleen maar bedoeld heeft de mensen in Black pool, Engeland en de wereld te wijzen op de onvermijdelijke wolkbreuk uit de zwarte hemel. Want zelfs een man als Montgo mery, die de strategie van de veldslag heeft blijken te beheersen en die zeker het een en ander weet van de politiek, kan op dit tijdstip niet de verantwoordelijkheid ne men voor het als volkomen onafwend baar afschilderen van een militaire botsing. Hij is een soldaat, hij heeft slechts de verantwoordelijkheid voor de paraatheid van het leger. Wanneer hij dan dat leger op een peil wil zien te brengen dat vereist is om een krachtdadige houding van tegen stand tegen de Russische opdringerigheid een behoorlijke ruggesteun te geven, moet hij speculeren op de overtuiging der massa dat haar steun nodig is om een gevaar te keren. Men zou dus de uitlatingen van de veldmaarschalk veeleer kunnen zien als een waarschuwing aan Itusland zelf, ge combineerd met een poging om het mili taire apparaat te verzekeren van een nieuwe toevoer der onmisbare jonge krachten. Deze overweging geeft opnieuw stof aan de veronderstelling, dat men tegelijk met een coördinatie van politieke en eco nomische krachten in West-Europa lang zaamaan gekomen is tot een „synchroni satie van het geluid", dat wil zeggen tot bewuste eenstemmigheid in de uitingen der prominenten in het Westen, met de be doeling het Oosten daardoor een bewijs te leveren van de onverzettelijkheid, waar toe de West-Europese landen met elkaar besloten hebben. Aan het oor deel van Montgomery wordt in Moskou grote waarde gehecht, omdat hij zich daar vele vrienden en bewonderaars heeft ver worven in hoge militaire kringen. Men be schouwt hem daar veel meer als een realist dan welke autoriteit in het Westen ook. Wanneer Montgomery in duidelijke be woordingen zegt dat men in het Westen desnoods wil vechten om de consolidatie der Westelijke posities in Europa te ver zekeren, dan zal men in Moskou bereid zijn dat te geloven veeleer dan wanneer Churchill of Bidault het zoudep zeggen. Dit alles betekent dus eigenlijk niets anders dan: speculeren op de Russische bedoeling, het Westen te intimideren, te verdelen en daardoor zonder oorlog te overheersen. Reeds eerder is door Weste lijke autoriteiten verklaard dat men niet huur „The Indiana", Zijïweg 111. Tel. 17877 (Adv i P)e radio geeft Vrijdag 7.00, 8.00, 13.00. 19.00, 20.00 en 23.00 uur Nieuws. 7.15 Ochtendgymn. 7.30 Engelse Volksliedjes: 7.45 Morgengebed. 8.15 Pluk de dag. 9.00 Verdi-opera's (gr.). 9.35 Chansons. $.45 Beethovenkwartet. 10.10 Muziek houdt fit. 11.00 Zonnebloem. 11.35 Als de ziele luistert. 11.45 Clavecimbelspcl. 12.00 Angelus 12.03 Tenor en piano. 12.30 V/eeroverzicht. 12.33 Orkest zonder naam. 12.55 Zonnewijzer. 13.20 Orkest zonder naam. 13.50 Van man tot man. 14.00 Opera Pique Dame. 15.10 Strijk orkesten. 15.30 Symph. concert. 16.10 Gr.pl. 16.40 Spaanse muziek. 17.00 Grote vacantie. 17.15 Elck wal wils 17.41 Wat 't buitenland leest. 18.00 Septet Ombach. 18.30 Voor de strijdkrachten". 19.15 Weense muziek. 19.45 Kilima Hawaiïans. 20.05 Gram.pl. 20.12 Resi dentie Orkest solist Stefan Askenase (piano). 22.00 Hoorspel. 22.25 Gram.pl. 23.15 Dans muziek. HILVERSUM II, 414.5 M., 218 M. en 1875 M. 7.00, 8.00. 13.00, 18.00, 20.00 en 23.00 uur Nieuws. 7.15 Gram.pl. 8.15 Soc. strijdlied. 8.18 Operaplaten. 8.50 Voor de huisvrouw. 9.00 Mozart-muzïek. 9.30 Waterstand. 9.35 Kwartet (op. Ill) v. Brahms. 10.00 Morgenwijding. 10.20 Gram.pl. 10.30 Voor de vrouw. 10.45 Holl. liederen. 11.00 Voordracht. 11.20 Licht orkestconcert. 12.00 Melodieën van Quiroga. 12.30 Weerpraatje. 12.33 Sportpraatje. 12.45 Pierre Palle speelt. 13.20 Ensemble Jo Bos. 13.50 Tauber dirigeert. 14.00 Kookkunst. 14.20 Kamerorkest. 15.00 Ons volk en zijn dichters. 15.20 Kamerorkest. 16.00 Tino Rossi en Jo Stafford. 16.30 Zomer: vacantietijd. 17.00 Gram.pl. 18.00 Felicitaties. 18.40 Johan Jong speelt. 19.00 Denk om de bocht. 19.15 Klank beeld. 19.30 „Wat is gebedsverhoring?" 20.05 Ci-edo uit Bach's H moll-Messe. 20.30 De ko mende Assembly. 21.00 Men vraagt wij draaien. 21.30 Lekenrechtbank. 21.50 Op vleugelen van muziek. 22.00 Buitenlands overzicht. 22.15 Swing and sweet. 22.40 Avondwijding. 23.15 Symphon. concert. hebben verworven en deze thans door handhaving van orde wensten te bescher men. De „bacil" van het nationaal-com munisme heeft zich ook reeds in Roemenië en Bulgarije genesteld, waar langzamer hand de noodzakelijkheid tot „zuivering" der communistische partij urgent blijkt te worden. Verder: zuivering der communisten in Italië, in Finland, deemoedige schuldbe kentenissen van communistische partijen in vrijwel alle landen waar zij nog getole reerd worden, Nederland niet uitgezon derd. Voegt men bij dit alles nog de zeer onbelangrijke doch in de lijst van het scho ne communistische schilderij toch wel aardige symptomen van krampachtige acties der communistische veiligheidspoli tie en spionnagegroepen, zoals die in Amerika, Frankrijk, Zweden. Finland en elders aan de dag treden, dan krijgt men een vaag doch onuitwisbaar beeld van een gistend sop, dat steeds maar onzuiverder wordt en na iedere zuivering nog troebeler lijkt dan het voordien was. Tot het mis schien in de toekomst eens onverwacht gaat overkoken. En dan kan er van alles gebeuren, maar het meest waarschijnlijke is dan toch wel dat het klare communisti sche brouwsel, bereid volgens de duide lijke recepten van Marx en Lenin dan voor Europa verloren zal gaan. Tot heil van Europa. J. L. Gr. Houtstr. 47, Haarlem - Tel. 18036 PARAPLUIES ZIJN PUNTENVRIJ (Adv.) Westelijke mogendheden snijden treinenloop af De Leipziger Messe, die onder Sovjet- Russische regie hoe langer hoe meer het karakter heeft aangenomen van een werk tuig der propaganda heeft door de jongste ontwikkeling haar oorspronkelijke beteke nis van internationale jaarbeurs vrijwel geheel verloren en het is de vraag of zij deze crisis te boven zal komen. In Russische kringen te Karlshorst heeft men over de Messe twee meningen. De politieke raadgever van maarschalk Soko- lofsky beschouwt de Leipziger Messe nog altijd als een mogelijkheid van samenwer king tussen Oost en West, die zowel voor Rusland als voor de staten van Zuid-Oost- Europa van belang kan zijn. Daartegenover staan radicale militaire elementen op het standpunt, dat de Leipziger Messe politieke gevaren in zich bergt, die zwaarder wegen dan haar politieke en economische voor delen. Het is op het ogenblik nog niet te overzien welke stroming op den duur de overhand zal behouden. Moeilijkheden Intussen heeft de leiding der Leipziger Messe met allerlei technische moeilijk heden te kampen. Zij is erin geslaagd de tentoonstellingsterreinen nog te vergroten en ditmaal zal de Messe twee dagen langer duren dan gewoonlijk. Er worden 5.300 exposanten uit binnen- en buitenland ver wacht, waarvan ongeveer een derde uit de Westelijke zones. Tussen West-Duitsland en Leipzig zouden gedurende de Messe zeven speciale treinen voor exposanten en 36 extra treinen voor inkopers worden in geschakeld. Dit verkeerstraject was door een commissie der spoorwegen van alle vier zones reeds in onbeperkte omvang goedgekeurd. De Duitse economische com missie voor de Sovjet-zone had ook reeds een financiële regeling getroffen, die ech ter met de bestaande koersverhouding tussen Oost-mark en West-mark nogal naief'blijkt te zijn. Volgens deze regeling zouden Messebezoelcers uit het Westen bij wijze van uitzondei'ing een bedrag van hoogstens 5.000 Westvmarken naar Leipzig mogen medebrengen, waar hun de gelegen heid zaLworden geboden deze West-valuta in een verhouding van één tot één in Oost marken te ruilen (de officiële koers te Berlijn is één West-mark voor drie Oost- marken). Geen treinen Al deze plannen zijn min of meer illusoir geworden door het reeds medegedeelde besluit der Amerikaanse en Britse regering ,DE NEDERLANDSE VROUW 1898-1948" Gistermorgen om even over elven be- ti-ad de Prinses-Regentes met een klein gevolg de zaal van de Houtrusthallen te 's-Gravenhage om in haar functie van ere-voorzitster van de Stichting „De Nedei-landse Vrouw 1898—1948" de ten toonstelling in de Houtrusthallen te openen. In de zaal waren reeds talrijke genodig den aanwezig. Alle stoelen waren bezet vele minder fortuinlijken moesten staande de plechtigheid bijwonen. De Prinses nam, na welkom geheten te zijn door het bestuur van de stichting, plaats op de erezetel. Het koor begeleid door een orkest, dat onder leiding van mevrouw Tilly TalboomSmits zich in een door palmen beschut hoekje had opgesteld, zong het lied „Wilt heden nu treden", waarna de voorzitster van de stichting, mevrouw E. van den Boschde Jongh, het openingswoord sprak. Nadat het koor wederom enige liederen ten gehore had gebracht en de sopraan Jeannette van Dijck het „Zonnelied" van Catharina van Rennes gezongen had, trad Prinses Juliana voor de microfoon en memoreerde in,een korte speech de positie van de vrouw die in de laatste 50 jaar wel heel wat veranderd is. Een vijftig jaar geleden plaatste de man de vrouw op een voetstuk en kon de vrouw hem zov^l ten goede als ten kwade beïnvloeden. Ge- durende de afgelopen 50 jaar heeft de vrouw echter de moed gehad van dit voet stuk af te dalen en zelf aan het werk te gaan. Vroeger werd zij geacht hiervoor te zwak en te teer te zijn. Zij hoopte dat de vrouw de man nu niet meer zou be schouwen als een instrument om listig haar zin door te drijven. In de hoop dat door deze tentoonstelling een nog groter wederzijds begrip zou ontstaan tussen de beide geslacSxten, verklaarde zij de ten toonstelling voor geopend. Toen zongen allen staande twee cou pletten van het Wilhelmus en begaven de aanwezigen zich naar de trap waar de Prinses het lint doorknipte dat de toe gang tot dusverre had afgesloten tot de tentoonstellingshal. Binnenbrandje in Binnengasthuis Even voor drie uur gistermiddag is de Amsterdamse brandweer uitgerukt voor een brand in het Binnengasthuis. De brand bleek gelukkig niet van ern stige aard. Het was een kleine hoewel zeer felle brand, die ontstond in een ketelhuis in 't souterrain, gelegen achter de houten barak waarin de bloedtransfusiedienst is ondergebracht. Het personeel slaagde er na in tien minuten het vuur met schuimblus- apparaten te overmeesteren, Gezien het grote gevaar van een bi-and in een der grootste ziekenhuizen in de hoofdstad, was de brandweer op het eerste alarm met drie motorspuiten en twee ladderwagens uitge rukt. Deze konden vrijwel direct zonder in actie te zijn geweest weer naar de brand weerkazernes terugkeren. De schade is onaanzienlijk. volgens hetwelk uit het Westen geen trei nen naar de Leipziger Messe zullen lopen zolang de blokkade van Berlijn voortduurt. Klaarblijkelijk^ dit besluit der Westerse geallieerden genomen nadat het centraal bestuur van het verkeer in de Oostelijke zones de zonderlinge verklaring had afge legd, dat voor de Leipziger Messe de extra- treinen gebruik zouden kunnen maken van het momenteel versperde en zich in repa ratie bevindende traject HelmstadtBer lijn. Zo staat plotseling de Leipziger Messe in de politieke strijd. De niet-communistische partijen van het Westen en van West-Ber- lijn doen een beroep op de Duitse zaken wereld om onder deze omstandigheden niet op de Leipziger Messe te exposeren en haar niet te bezoeken zo lang de blokkade blijft gehandhaafd. Aan de andere kant streven de communisten in Saksen ernaar de Messe tot een partij-apparaat te maken. Naar verluidt zou de leider der afdeling economie, Bauernfeind, in een bestuurs vergadering der S.E.D. hebben medege deeld, dat de Messe-leiding na afloop van de Herfst-Messe zal worden gesocialiseerd. Werkloosheid is in Juli opnieuw gedaald Echter meer vrouwen „momenteel zonder" In de afgelopen maand Juli 1948 liep het aantal geregistreerde werkloze mannen terug van 29.444 tot 24.627. De- provinciale cijfers luiden als volgt: eind Juni eind Juli 1948 1948 Groningen 3423 1327 -Friesland 1405 745 Drente 1403 987 Overijsel 1115 1333 Gelderland 2221 2206 Utrecht 1122 1438 Noordholland 5249 4304 Zeeland941 620 Noord-Brabant 4024 3859 Zuidholland6987 6237 Limburg 1554 1571 29444 24627 Bij dit aantal werklozen bevonden zich 18.989 geheel werklozen, 413 wachtgelders en 5.225 DUW-arbeiders. De werkloosheid daalde het sterkst in de landbouw (van 3844 op 1872), bij het transportpersoneel (3119 op 2271) en in de groep losse onge schoolde arbeiders. Een groot deel der ar beiders uit de laatste twee groepen werd niet in het eigen beroep, maar in de land bouw tewerkgesteld, waaronder meer in vei-band met het rooien van pootaardappe- len een sterke (tijdelijke) verruiming van wei-kgelegenheid optrad. Kwalitatieve zuivering In enige bedrijfsklassen nam de werk loosheid toe. Het meest opvallend was dit in de metaalnijvei-heid (van 1247 tot 1703). Een van de voornaamste oorzaken hiervan was wel het afsto'ten door de ondernemin gen van minder geschikte krachten. Het aantal aanvragen van werkgevers bleef vrijwel constant. Het liep van 44.226 op tot 44.293. Het vorige jaar bedroeg dit cijfer 74.500. Het aantal werkloze vrouwen steeg van 2859 met ultimo Juni tot 3065 per ultimo Juli, voornamelijk ten gevolge van een groter aanbod van kantoorpersoneel. De vraag naar vrouwelijk personeel daal de van 22.096 tot 21.695. Paul Ostra naar Londen. De conferen cier Paul Ostra is door de Nederlandse ambassade te Londen uitgenodigd op 6 Sep tember aldaar op te treden met de pianist Wouter De Nijs. LONDEN-NEW YORK IN 5 EUR Nieuw straalvliegtuig voor 35 passagiers moet Amerikaanse hegemonie breken DC-6 en „Connie" op tweede rang De ontwikkeling van de luchtvaart ge schiedt met een ontzagwekkend tempo. Nauwelijks is het ene type toestel ontwor pen en is het na moeizame proeven in dienst genomen of reeds verschijnt een an der aan het firmament, dat weer sneller en economischer blijkt te zijn. Het aanschaf fen van vliegtuigen is dan ook zonder twij fel, gezien de millioenen, die hiermede gemoeid zijn, vooral op het ogenblik een uiterst riskant werk en overijling kan voor een betreffende maatschappij zeer ernstige gevolgen hebben. Op het ogenblik domine ren in de burgerluchtvaart types als de Constellation en de DC 6, maar hoelang zal hun hegemonie duren? Mr. Jack Davison, een van de directeuren der bekende De Havilland vliegtuigfabrier ken, heeft er een hard hoofd in. Op door reis van Afrika naar Londen, vertoeft hij enige dagen in ons land en hij vertelde ons een en ander over de constructie van het straalvliegtuig, dat de Brjtten op het ogen blik in het geheim bouwen. De Engelsen denken met dit toestel hun slag te slaan. Ze zijn er van overtuigd met dit „jet-toestel", dat in de De Havilland- fabrieken wordt gebouwd, de wereld te kunnen overtroeven. Zij menen dat geen land ter wereld hen nog voor kan zijn. Hetgeen natuurlijk niet wil zeggen, dat er over het straalvliegtuig van" De Havilland niets bekend is. Het zal het eerste straal-passagiersvlieg- tuig ter wereld worden en zich voortbewe gen met een snelheid van 800 km per uur. Het kan 35 passagiers vervoeren en vliegt in vijf uur over de Oceaan. ,Wie in vier jaar tijd niet met die snel heid in de stratosfeer kan vliegen, doet er beter aan zijn vliegtuigfabriek op te doe ken", zegt Jack Davison. 29. „Niet zo somber!", zei Panda glimlachend. „Ik heb de jas van Joris Goedbloed! Toen ik naar beneden viel hel? ik die stevig vast gehou den en daardoor heb ik haar uitgetrokken!" „Sakkerloot!", zei de oude goudzoeker. „Maar wat hebben we daar aan? Wat moeten we mei een oude, vieze jas doen? Wil jij die soms aan trekken?" „Nee, dank je wel!", zei Panda. „Maar de kaart zit in de zak van die jas! En daarom zeg ik: Niet zo somber! Hier is hel ding, kijk maar!" „Hoe is het mogelijk!", zei oude Nick. „Sakkerloot! Dat is knap gedaan, groen tje! Nu kunnen we vooruit!" „Het. is bar!", zei op datzelfde moment Joris Goedbloed, boven De KLM zal'binnenkort op de Europese lijnen gebruik gaan maken van de Convair 'Liners waarvan er 12 in bestelling zijn. Maar wat zal er gebeuren wanneer het nieuwe De Havilland- straalvliegtuig de DC-6 en de Constellation naar het tweede plan, in casti de Europese lijnen, zal dringen? Het prototype is bijna klaar. Begin vol gend jaar beginnen de proefvluchten, maar nu doen de Britten iets heel ongebruike lijks., Terwijl de proefvluchten nog in volle gang zullen zijn, gaan de De Havilland- fabrieken rustig een hele serie van 24 van deze straalvliegtuigen bouwen. De fabrie ken hebben reeds aan de British Overseas Airways Corporation deze hele serie ver kocht, zonder dat dus deze maatschappij het toestel heeft gezien, laat staan het heeft geprobeerd, want het is nog niet klaar. Maar de De Havillandfabrieken hebben deze verkoop afgesloten onder garantie. De Bi-itten zijn ditmaal zeker van hun zaak. Gegarandeerd achthonderd kilome ter in de stratosfeer, zeggen zij. „Maar", zegt de heer Davison, „de Britse luchtvaartmaatschappij zal daarmede ook onmiddellijk aan de spits van de moderne luchtvaart staan. Kijkt u maar eens naar uw prachtige K.L.M. Men mag wel zeggen, dat die de crème de la crème van de tegen woordige vliegtuigen heeft gekozen. Maar ook uw experts zullen in de toekomst kijken. En de toekomst behoort zonder twijfel aan het straalvliegtuig. Snelheid is tegenwoordig troel Niemand zal van Johannesburg naar Amsterdam in 29 uur vliegen, als er een vliegtuig is, dat het zonder tussenlanding in 10 of 12 uur doet. Natuurlijk, de straalvliegtuigen zijn alleen rendabel op lange afstanden. De minder snelle toestellen, dus de niet-jets, zullen in de toekomst dan ook op de kortere trajec ten dienen te worden ingezet." Toekomst. In de toekomst ziet de heer Davison de Constellations en de DC 6 van Amsterdam naai- Parijs en Londen vliegen en doen de „jets" de langere afstanden. En naar zijn mening zullen deze grote toestellen op de kortere afstanden toch economisch blijken, want het luchtvei-keer zal in 4 a 5 jaar ongetwijfeld zeer toenemen. De heer Davison is na wat hij weet van de „pure jet" zoals de Engelsen het noemen niet meer bevreesd voor Ame rikaanse concurrentie. In 1950 levert De Havilland, de enige fabriek, die vliegtuigen, propellers .en motoren zelf bouwt, de 24 jets af aan de B.O.A.C. Dan volgt levering aan de rest van de wereld. „Iemand heeft dit moeten aandurven" zegt de heer Davi son, „en ik hen blij te kunnen zeggen, dat het de Britten zijn geweest". Beurs dicht op feestdagen Op verzoek van het bestuur der vereni ging voor de effectenhandel heeft de op de rots, „niet alleen heeft dat kleine man- minister van Financiën bepaald, dat de neke mijn rokcostuum meegenomen, maar tevens ook de kaart, die er in zat. Kom mee, collega! We moeten naar beneden om één en ander op te halen!" De beide schurken be gonnen, danig uit hun humeur in de kloof af te dalen beurzen voor de geld- en fondsenhandel op 31 Augustus 1948 en op 6 September 1948 zullen zijn gesloten, alsmede dat die dagen voor de geldleningen als bedoeld in afde ling V der beursvoorschrjften 1914, niet als werkdagen zullen worden beschouwd. 3 Tu-cfij. T, pat de Tweede Kam ntwerr, w,;*arn« ij Bij— SSKPVSgg dienstjaar 1046" <da£ï*!W.ia sche zaken). Aan"«'lt-g tuig daarop ontlenen „Door de ernta, V' !e van „Door de grote uitblik zaamheden van het -ln§ V-• mische Zaken na de bêKS®1* van de huisvesting ffJ Voorheen werdeV» ££3 kosten van genoemd m if" ?.™db,°mv.' «SS ning verrekend in'dp Thans is deze «firSf «tSS^S '1 fir ierie voor 1946 ook aamiflVïr' worden (het betreffpnl rJljk hoogd met f 911.000). artikel^^ ^1 eutel ig( >d< zie In de loop van 1946 1 tröleafdelingen van ffj fó ♦d i e"n'iverheid t-, centrale dienst voor <3pLrt trole. Als gevolg Eerv^^Kl op de begroting worden L? taal f 3.265.500 n Verh(% De werkzaamheden van d*n voor onroerende zaken^i- V-' he.DitartiASïï^^ Ten gevolge van de oorloH.„„ werden vele vorderine™ van het dienstjaar 194. c!'jS"° hoorden te worden sebntk^'" ingediend en betaalbarSa® artikel met 731.000 moeti Btj het samenstellen van ïd voor 1946 werd van de verjL»» 5 gegaan, dat de sminmkSfS»* 't bureaux voor handel en mÏÏ loop van 1946 en volgende „S.J i 1 teruglopen. Ten gevolge gJjfS* nale economische toestand kon 'p* genomen inkrimping ,an geen gevolg worden gegeven .J verhoging met 1.345.000 nwfip5* Bij het buitengewoon iSg.'Ui particuliere steenkolenmijn^^? in Limburg in Juni 1945 tijdffSg king en onder helleer vajde Volgens deze overeenkomt staat van 1 Juni 1945 'ffftt HT staat van 1 Juni 1945 tot en m.t i,T ber 1947 aan de betrolta mijnmaatschappijen een „redelüK ding jj De exploitatie van deze ondmomi P' schiedt ten bate en ten hf Het in 1946 op deze exploitatie geleder^ lies bedraagt f 9,914000 seieaen ve. Tevens komt ten laste van dit^v« u\ bijdrage, van het rijk voor de aiS pensionering. Over 1946 is hiernMri 1 bedrag gemoeid van f 5.072938 v'r.--. wordt het artikel in totaal te verWTT f 21.460.000. (0f Zuivering viel financiert* De ten laste van het dienstjaar "«u maakte kosten voor de zuiveraicr,;-"-t, het bedrijfsleven blijken f 420 é"té;-V£ 52 bedragen (f 580.000 minder dan te! raamd)-i'i Ten einde memorie-artikelen in de él üng 1946 zoveel mogelijk te vermijder 3 p den de kosten van aankoop van gr'::.^ *1 en producten benevens de waarde ra voorraad bij de aanvang van het dia-s door de rijksbureaux voor handel en P heid uiterst globaal geraamd op j 215): Thans blijkt, dat met deze handelstransc 11 een bedr.ag van ongeveer f 107.500.000ba E' moeid geweest. Op het hiertegenover sta 9 artikel ïn de middelenwet is een züi> drag verantwoord. Bij de raming voor 1946 werd v»-j uitgaven, bedoeld in het'besluit tot vorn? van het fonds voor de prijspolitiek, «r. drag van f 50.000.000 opgenomen, ten i wederom een post pro memorie in it groting te vermijden. De uitgaven te: h van 1946 blijken thans f 276.0000)1 t>S dragen. Het verschil ad f 226,000.000 is hool&l! lijk veroorzaakt door het verlenen vansA sidies op kolen, olie, turf en wakprodwa Tegenover deze en andere te verhos;:. tikelen staan verschillende posten vara de raming te hoog was. Harts-schot. Tegelijk yet het statet dat het sein was voor het begin var. ea wielerrace voor dames te Marseille, ri uit de rij van toeschouwers ea dat de wielrenster Marcelle Ds? gewond van haar stalen ros deed L melen. Het schot bleek gelost door s: vriend van de snelle dame, die bedicss was en zich'op deze manier wilde ken voor zijn hartsscherven. Ernstig geval. De dokters in Ch&urr in Oost-Frankrijk hebben aangek digd in staking te gaan. tot hun betoj tingaanslagen verminderd zullenïij&I spreekuren in de.stad van 18.000 werden afgelast. Ernstige gevallen .u- den echter de aandacht. Lange tenen. Het comité voor de wgj van de mens (van de Verenigde Vols® dat thans in Genève vergader). een klacht uit Venezuela van c= ss gewezen over de film van Disney.^ in een hond, die een komischeiw vult, de naam draagt van Bouvar.fl held der Zuid-Amerikaanse revolt Ook werd een klacht van Men» w zij de gelegd, dat „in Hollywo» -* bandieten Mexicanen zijn - Roeland. De befaaihde,- 6000Ag wjj klokke Roeland, die sedert 1660 toren van het Belfort te Gent hang! - in 1914 is gebarsten, zaljans i- Doornikse gieterij wordenhergot»- neerhalen van de klok iseen M) - woon, moeilijk karwei. De klokkf-» en het hokje van de(beia^d'l,n men gedeeltelijk moeten alb klokke Roeland te laten zatten. werk is reeds een week aan deJ •- zal nog tot Maandag duren De a- Roeland zal eind September hangen en electrisch bediend worden Inquisitie. De commissie van hetXWjjj kaanse Huis van Aigevaardtfto» een onderzoek instelt naarv. kaanse activiteit, za\^g richt van de New York Star 0 standen op scholen voor-u hoger onderwijs aan een onderwerpen, teneinde vast „hoever de communisten m len - hebben weten door Verder zou de commissie leden van Amerikaanse die bekend staan om hun w» pathieën, aan de tand voelen. Rode ster. Een communiqué van generale staf meldt>1 nopA lands vliegtuig, „met rode vleugels' schoten te schoten te Kartaldag ten - van Komojini. Persbench- _.r;2 het vliegtuig Bulgaars e j.# dat het was gezien door van de Verenigde Volken.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1948 | | pagina 2