Mogelijkheden van onderzoek |ang niet uitgeput nog Duitse zeevisserij in nieuwe banen m QKort en Bondig Na vier jaren weer een eigen apotheek Visserij- I9 AUGUSTUS 194R I] MUIDER COURANT ^Cö»®^ebesct,0uwing °ver *4 en dankbaarheid '5 &«3g« lengle van be»°^"f „orden herdacht ^„«nn £®?a stuwende belang- - De 5* •"t ^rculósebestrijding. g^-lfffSSdtt een derge- ?r M' aoor de bestem- 'K'"Koningin Wilhelmina 8.' aa„ hel huldeblijk dat |«3»gSfreg^ubiIeUm Za' ^"ï'Srijding na nogmaals 50 gsnWiwWJ terugzien, L Mfl i hat van de tuberculose- 1, afgelopen periode "c "M„ deze ziekte daalde inwoners tot te beantwoorden, maar S'l000 inwoners iot 3,3? f,1 1 te beantwoorden ■f fitten bhimten besproken worden, üehum verdedigt zich niet ™»r een doeltreffende be- =^1 de oorzaak van kanker on- bekend is dat voor het 1 r vele voorwaarden en kelijk zijn, Hoe wordt verkregen waarom JSe personen op bepaalde rWfSr bepaalde plaatsen in i»r: "Zn optreedt, des te beter zal a (SoSM™ verandering van die maatregelen die .„prk-ine te niet doen, a so* n ongunstig is ook dat 5 Gilling van kanker geen hulp '■:e fJSto van de natuurlijke Je- jjrtCït h SPtftodter 'slechts voor Je t zorgen - „van het lichaam. De genezing P"' komt tot stand door de ^,ïevan hèt lichaam zelf. De Mmten zo hoog mogelijk wor- Ï,S en dat alle schadelijke m- $v0." nnfcheven. Ook de mo- Bi ingüponde chirurgische rvS UstoP dit beginsel en het- 'I 5»oor de nieuwe geneesmidde- 5 zoveel succes legen verschtl- jïcietiekten dan aangewend. Rlc.i worden aangewend, toont in dit opzicht een opval- ;i!ÏLwt. een verdediging door het ^■ïSedt niet of met noemens- jb de enig doeltreffende behande- gelaat in het verwijderen of doden ..fa kankercellen. F- Snel ingrijpen Di f-gijis dat kanker niet van de aller- afvang af de zo gevreesde kwaad- ^eigenschappen vertoont, maar dat r vMrbereidende weefselverande- voorafgaan. Door deze te ontdekken gitgen op te treden kan de ziekte in oa worden gesmoord. 'X t-tó is ook dat kanker begint als Iselijk proces, dat in het beginsta- s ,„:t grote kans op volledig succes wrden 'oehar.deld. dien is het wetenschappelijk on- k van kanker nog jong, zodat de be- r.-. caderzoek-methoden nog geenszins Jriie zijn uitgebuit. Vooral de produc- m radio-actieve elementen stelt nieu- fcthoden van onderzoek beschikbaar, 3 ^;or vérstrekkende mogelijkheden n geopend. hnkervraagstuk wordt zowel theo- ii als practisch zeer intensief bewerkt, ^spelling omtrent het kennen en over 50 jaar is niet mogelijk, maar SCHEEPVAART [•OLL. WEST AFRIKA LIJN. Para, 17 te Port Gentil van Duala naar Lobito. i'kerk, 21 Aug. verwacht te vertrekken N'ovadondo naar Pointe Noire. Congo- m 21 Augustus te Pointe Noire verwacht iDualo naar Boma. LX. S. M. Roelf, 17 Aug. van IJmui- lïiisabon naar Amsterdam. Deo Duce, Is va Aarhus naar Kopenhagen. Titus, - 4 van Messina naar Lipari. Socrates, 4v.New York te Amsterdam. Euterpe, 4 v. Hamburg te Amsterdam. Ariadne, 4 1&20 Dungeness gepasseerd (van a naar Tanger). Straba 17 Aug. v. 4 naar Aarhus. Hastia, 18 Aug. gepass (van Trinidad naar Ant- fK1- Draco, 17 Aug. van La Pallice naar scten. Orpheus, 17 Aug. van Genua n. a iFek Odysseus, 17 Aug. van Hamburg Odssse, Niobe, 18 Aug. Brunsbuttel sad (van Mantyluoto) n. Amsterdam). 113 Aug. van Lissabon naar Amster- ïydra, 15 Aug. van Cristobal naar Cu- i Xoordwijk, 17 Aug. van Azoren naar Esom S3. - Afiena, 17 Aug. van Persgrunn EGmvaen. Doggersbank, 17 Aug. te Kg van Fakseladplads. Glory, 17 Aug. iGlieftea naar Hernosand. Spurt, 17 Helsinki naar Skelleftea. Progress, 4 van Grangemouth naar Rotterdam, fra, 17 Aug. van Stockholm naar Am- ra Zeester, 17 Aug. te Nyborg van Cardoba. 19 Aug. te IJmuiden -•fiti. Rijnland, 17 Aug. te Bahia naar uaam, 7 Kalabahi, 17 Aug. Finisterre van Rotterdam naar Batavia. Kasim- Aug. Mipikoi gepass. van Rotterdam Htavia, J. NEDERLAND. Borneo, 7 Aug. te v®n Portland naar San Fran- ueiebes, 17 Aug. van Safaga naar Aden. LAu& v- Singapore naar Belawan. Pn Mobile naar New Orleans, i ;tuS; van Makassar naar Balik- 10 A"?- van Port Swettenham -{apore. Roepat, 26 Aug. te Singapore gaaaar New York. Rondo, 17 Aug. ^■-.3bo naar Suez, Singkep, 17 Aug. v. w-"waar Alexandrië. Tabian. 15 Aug. i„van Ba,tavia naar Amsterdam. ~a-1 Aug. van Makassar naar Bima. Grote vaart. EW v "UJ' Yan Rotterdam te Vera sir- —Alexandrië pass. 16 mxrent Bantam. 15 Aug. van Sn'i Orleans. Boissevain, -^cpan, 17 Aug. te Zanzibar. Delft, '■^1LwaCao te Cristobal. Garoet, 16 s f ?aar Soerabaja. Groote •--E cL^erdam Pass- Aug. 4 van 'roll AustraliëRotterdam itdi? nacc °ic^5 Belena> Amsterdam *rate?" Lizard. Helder, 17 ÖSft te Callao. Ittersum, ,,16 Aug. van Genua. Joh. Batavia—Amsterdam feÜ-K^s St. Vincent. Klip- ^■SdaJ"rKAaapstad Pass. 16 Aug. >Sti°taT.Aioeng. 16 Aug. van Verm ]7la; Limburg, San Francisco Cslcutta' D-HUg',van Manilla. Lropper- SS ?idr passv,18 ^Hadoera ir 1 van Duala naar ^ii!Aff.van Amsterdam te Modini-iu ^ug' van Hongkong ^tde 16 Aup PTh0' B°tte*dam—Batavia Aug. vin ?hap ?uardafui. Marie- Honnknn lhai to Rotterdam, lam rw dam 16 AuS- lam. Ootmarsum, 16 Aug. v. een aanzienlijke verbetering van de resul taten der bestrijding mag stellig verwacht worden. Tijdens de regering van Koningin Wil helmina heeft de tuberculose veel van zijn angstaanjagende naam verloren. Moge tij dens een roemrijk bewind van Koningin Juliana de kanker als oorzaak van sterfte en als oorzaak van veel leed en smart zijn betekenis verliezen. Ons volk kan daartoe veel bijdragen door een fonds bijeen te brengen, een fonds waaraan de naam ver bonden zal zijn van haar aan wie ons volk in één der moeilijkste perioden van zijn geschiedenis zoveel te danken heeft. Smokkelaar schiet kommies neer In de nacht van Dinsdag op Woensdag is tussen de grensstations Caberg en Bil- serbaan de grenskommies H. Otten uit Den Helder, gestationneerd in Maastricht door een smokkelaar met een schot hagel levens gevaarlijk gewond. De kommies was met een collega op controle in het grensgebied, toen zij om twee uur 's nachts stuitten op twee man nen, die smokkelwaar vervoerden. Eén van de laatstgenoemden loste on middellijk een schot hagel, dat Otten in het bovenlijf trof. Hij werd in de hart streek en in de buikholte zwaar gewond. De gemeentepolitie van Maastricht, ter zijde gestaan door het Belgische parket heeft een onderzoek ingesteld naar de daders, die over de Belgische grens waren gevlucht. Een bundel smokkelwaar, bevattende een hoeveelheid vitrage was door de smokkelaars op de plaats van de aanslag achtergelaten. Particuliere maatschappijen tegen Staatsinmenging De geschiedenis van Duitslands zeevis serij is wel zeer uitzonderlijk. „La Porte Oceane" publiceert het een en ander hier over. Het blad zegt onder meer, dat ge durende vele eeuwen de visserij en de daarmee samenwerkende industrie een zeer bescheiden rol hebben gespeeld. Tot plot seling een belangrijke ontwikkeling ervan van groot economisch belang voor Duits land werd. De eerste wereldoorlog veroorzaakte aan zienlijke stagnatie, daar van de 267 stoom trawlers er 169 werden verbouwd voor oorlogsdoeleinden en het resterende aantal slechts zelden de havens verliet. Na zijn nederlaag moest Duitsland ruim 25 van zijn trawlers aan de Geallieerden afstaan. Toch wist men na vijf jaren het voor oorlogse peil weer te bereiken. Het vis- verbruik nam toe en in 1925 gebruikte de bevolking gemiddeld 8V2 kilogram per hoofd. Het Hitlerregïem gebruikte de vis'serij- vloot als oefenschool voor de Marine. Het plan om Duitsland economisch onafhanke lijk te maken op visserij gebied, had tot ge volg, dat de import al spoedig daalde met 100.000 ton. De tweede wereldoorlog vertoonde het zelfde beeld als de eerste, evenwel in veel scherper vormen. In 1943 bracht de vloot nauwelijks 150.000 ton aan wal. Tweehon derd schepen, dat is tweederde van de ge hele vloot, vielen ten offer aan de Marine. 1946 bracht reeds belangrijke verbete ring; niet minder dan 264.000 kg werd toen aangevoerd. Nog beter werd het, toen in 1947 toestemming werd verkregen, in de wateren ten Westen van Noorwegen te vissen. Op het ogenblik worden er pogingen ge daan om met een kapitaal van 1Ö0 millioen mark een vloot van honderd nieuwe traw lers te gaan bouwen. De aandelen hiervoor zouden van 10 tot 50 mark groot zijn en de Staat zou de lakens moeten uitdelen. De particuliere maatschappijen zijn hier echter vierkant tegen. Toch schijnt het of men trots alles nog tot overeenstemming zal kunnen komen. Het zou namelijk mo gelijk worden gemaakt dat de particuliere Baltimore naar Rotterdam. Polyphemus, 16 Aug. van Amsterdam te Liverpool. Rand- kerk, CalcuttaRotterdam 16 Aug. van Port Said. Ruys. 17 Aug. van Yokohama te Shang hai. Rijnland, AmsterdamBuenos Aires 17 Aug. te Bahia. Ridderkerk, 17 Aug. van Shanghai 'te Rotterdam. Saidja (t), 15 Aug. v. Pladjoe naar Poeloesamboe. Schie, 16 Aug. van Puerto Cabello naar Punat Cardon. So crates, New YorkAmsterdam pass. 16 Aug. Prawlepoint. Straat Alkmaar, BonaIJmui den 16 Aug. 130. mijl Z. W. Óuessant. Stad Arnhem, HuelvaAmsterdam pass. 16 Aug. Óuessant. Streefkerk, 15 Aug. van Calcutta naar Vizagapatan. Tabinta, 16 Aug. van Rot terdam te Quebec. Veendam. 17 Aug. v.m. v. New York te Rotterdam. Zeeman, Batavia Rotterdam 16 Aug. te Port Said. Zeeland SSM, 16 Aug. van Immingham naar Aarhus. Kleine vaart. Crescendo, 17 Aug. van Huil te Lübeck. Hast 4, 16 Aug. van Vlissingen naar Le Havre. Hast 5, StralsundDelfzijl pass. 17 Aug. Brunsbuttel. Palma, 16 Aug. van Frederik- stad naar Zwijnérecht. Rapid, 16 Aug. van Rouen naar Parijs. Rose Marie, Hamburg Sundsval pass. 17 Aug. Holtenau. Speedwell, 16 Aug. van Antwerpen te Garston Trom- penburgh, 14 Aug. te Casablanca. Veenen- burgh, 16 Aug. van Middlesbro via Aberdeen naar Rotterdam. Virgo, 15 Aug. van Kiel te Hull. Hellevoetsluis, DelfzijlEbeltoft 17 Aug. te Emden, Bernisse, NykopingRotter dam pass. 17 Aug. Brunsbuttel wordt 18 Aug. te Rotterdam verwacht. Algarve, 16 Aug. van Antwerpen naar Leixoes. Agiena, 14 Aug. van Plymouth te Londen. Annegiena, 16 Aug. Great Yarmouth naar Antwerpen. Blue Boy, 16 Aug. van Londen naar Maassluis. Capelle, 13 Aug. van Delfzijl te Londen. Constant, 16 Aug. van Hansweert te Londen. Cornelia B, 15 Aug. van Stralsund te Ronneby. Demo craat, 16 Aug. van Kiel te Middlesbro. Echo, Rotterdam-Dublin pass. 16 Aug. Lizard. Elisabeth (Vermaas) 16 Aug. van Emden te Grangemouth. Glashaven, 16 Aug. van Go thenburg naar Malmö. Hanno, van Dublin te Itotterdam. Hast 5, StralsundDelfzijl pass. 17 Aug. Kiel. Horst, 14 Aug. van Londen naar Guernsey. Houtman, 16 Aug. van Leith te Newcastle. Helena, 13 Aug. van de Tyne te Londen. Karei, 12 Aug. van Delfzijl te Genua. Leuvehaven pass. 16 Aug. Brunsbuttel naar Rotterdam. Martini, RotterdamStralsund pass. 14 Aug. Brunsbuttel. Nassauhaven, 16 Aug. van Rotterdam te Aarhus. Orion, 16 Aug. van Hansweert naar Londen. Rijnha- haven, pass. 16 Aug. Holtenau n. Stockholm. Seaham, 16 Aug. van Rotterdam te Grange mouth. Urmajo. 16 Aug. van Blyth te Lon den. Van Gelder, 16 Aug. van West Hartle pool naar Assens. Vaderland, 14 Aug. van Hamburg naar Bremen. Viking, 14 Aug. van Emden naar Middlesbro. Sleepbedrijf. Blankenburg met 2 bakken Rotterdam^— Tunis 16 Aug. te Tunis. Ganes en Tyne, 16 Aug. het tankschip Kongsal vlot gesleept van Haisbrobank. Poolzee met bok, Rotter damBelawan 16 Aug. 34' 35" N. 20' 37" O. Schelde met baggermolen en bak, Antwerpen —Curacao 14 Aug. 11' 29" N.- 59' 09" W. Thames met tanker, BarcelonaAntwerpen 16 Aug. 40' 52" N. 10' 58" W. Op 18 Augustus kwamen de haven van IJmuiden binnen: Phoenix v. Burea. Yakutsk van Antwerpen. Wegro van Hernosand. Freiherr Goldstein van Hamburg. Bele van Soderham. Brandaris van Sanavik. Vecht van Boston. Stad Arnhem van Huelva. Hilda van Par. Akri Hill van Hull. Stad Alkmaar van Bona. Vertrokken: Jenin naar Gefle. Eemstroom naar Londen. Keilehaven naar Huelva. Sam- bre naar Rotterdam. Gapern naar Norrkö- ping. Elysian Coast naar Newcastle. Svea n. Rotterdam. Ilos paar Rotterdam. Iris naar Hamburg. Caribia naar Bohus. Surte naar Londen. Merak naar Yewburgh. HOOGWATERTIJDEN Donderdag 19 Augustus: 3.37 en 16.03 uur. Vrijdag 20 Augustus: 4.12 en 16.38 uur. maatschappijen een zeker aandeel in het nieuwe plan krijgen. Hoe dit dubbele systeem zal werken kan op het ogenblik nog niet worden voorzien. Jaarvergadering D.C.IJ. Dinsdagavond 7 September zal de dam club IJmuiden haar 23ste algemene jaar vergadering houden in de bovenzaal van hotel Kennemerhof. Het Bestuur van DCIJ stelt nu reeds damliefhebbers in de gelegen heid zich voor deelname aan de compe tities op te geven bij de secretaris van DCIJ, de heer C. Kaan, Edisonstraat 16, IJmuiden. Tevens is het volgende tiental voor de hoofdklasse competitie Neder landse Dambond samengesteld: Bord 1 H. Laros, 2 B. Dukel, 3 C. Suyk, 4 A. Ligthart, 5 T. Postma, 6 G. Postma, 7 J. v. Straaten, 8 R. Huhl, 9 J. Smit, 10 L. Koetsier. Als eerste reserve spelers zijn gekozen; Swier, Schol, Nieuwenhuizen, J. Nanne, v. d. Gaag, D. Ott. VAN SOLDAAT TOT BURGER -&?> -i - --r IN NEDERLAND ONTVANGT DE DEMÖBILISANT 190 ra fexfiei- puni-en; voorranqs- kaarr voor aanschaf; fing van cosfuum voir voor 1 maand BINNENLAND De Oranje vertrekt op 26 Augustus. Post voor de Oranje moet uiterlijk Zaterdag 21 Augustus voor de laatste buslichting gepost zijn. De ondervakgroep consumptieysbereiding deelt mede. dat ten behoeve van de komende feesten in verband met het regeringsjubileum en de troonswisseling, door het bedrijfschap voor suiker een extra toewijzing grondstoffen ter beschikking zal worden gesteld van 10 pet. van het basisjaar. De vrees, dat tijdens de feesten onvoldoende ijs verkrijgbaar zou zijn, is hiermede vervallen. HAARLEM EN OMGEVING Ds. D. Henstra. Chr. Ger. predikant te Broek op Langendijk en voorheen te Haar- lem-N. ontving een beroep naar Woerden. Ds. J. F. Colenbrander te Ommen heeft voor het beroep naar de Geref. Kerk van IJmuiden bedankt. Groote Beer en Oldenbarnevelt Vrijdag voor IJmuiden De „Groote Beer" en de „Johan van Ol denbarnevelt" worden beide morgenoch tend om 5 uur voor IJmuiden verwacht. De Groote Beer gaat dan onmiddellijk door naar Amsterdam waar om ongeveer 9 uur 's ochtends met de debarkatie aan de Javakade wordt begonnen. De Johan van Oldenbarnevelt komt de? middags om circa half twee binnen en wordt om zeven uur in Amsterdam ver wacht. De debarkatie aan de Javakade begint Zaterdagmorgen negen uur. Nu nog een dokter Na de evacuatie van Velsen-Noord in September 1944, die de algehele ontrui ming van dit deel der gemeente tot gevolg had, viel ook de apotheek „Velsen-Noord" van mej. De Boer aan de Wijkerstraatweg ten offer aan de sloopwoede van de be zetters, zoals trouwens ook de beide dok terswoningen. Direct na de bevrijding zijn toen pogin gen aangewend, in Velsen-Noord weer een apotheek en een dokter te doen vestigen, waartoe stappen werden ondernomen door de gezamenlijke buurtverenigingen en later door „Velsen-Noord Vooruit" en de Win keliersvereniging „Wijkeroog". Dit alles bleef echter zonder resultaat, totdat plotseling, ruim een week geleden, op een nieuwe directiekeet nabij het bouw bedrijf van «de firma W. Berghuis aan de Wijkerstraatweg een bord „Apotheek" prijkte waai-mee dus kennis "werd gegeven van lïet heugelijke feit, dat Velsen-Noord weer een apotheek rijk was. Alleen gas en electra ontbraken nog, zodat er wel een flinke dosis ondernemingsgeest toe nodig geweest is om deze apotheek te be ginnen. Want hoewel gemeentebestuur en huisvesting uiteraard zeer welwillend tegenover deze vestiging stonden en alle mogelijke medewerking verleenden, kon aanvankelijk geen beter pand dan dit hokje van ongeveer 3 bij 6 meter worden gevon den. En dus trok apotheker A. B. Rein- dersma, die eveneens oorlogsslachtoffer is, in dit kleine, van alle gemakken gespeende gebouwtje. De nieuwe apotheker vertelde ons hoe hij ertoe gekomen is zich hier te vestigen. Tijdens de bezetting ging zijn apotheek in Scheveningen verloren, waarna hij zich tijdelijk vestigde in Amsterdam. Hier werd uitgezien naar een nieuwe vaste woon plaats en toen bekend was, dat mej. De Boer niet zou terugkeren om haar apotheek qpnieuw te vestigen, draalde de heer Rein- dersma niet en besloot hij zich in Velsen- Noord te vestigen. Inmiddels is de directie keet, die behalve als apotheek ook als woonhuis dienst moest doen, dank zij de vlotte medewerking van gemeeentebestuur en huisvestingsbureau, thans reeds verruild voor een gloednieuwe en flinke woning aan de Geelvinckstraat 112, waarin althans, zij het ook tijdelijk, de belangen der zieken weer naar behoren kunnen worden ge diend. Dit is echter nog niet het einddoel van de heer Reindersma. Het is namelijk de bedoeling de nieuwe apotheek ten gerieve van alle bewoners zo centraal mogelijk te vestigen en verwacht wordt, dat dit binnen een jaar het geval kan zijn in verband met de uitbreidingsplannen. Desondanks kanVelsen-Noord waar dering hebben voor het moedige initiatief en dit bewijst reeds het feit, dat velen de weg naar de apotheek reeds kennen. Deze is van de Wijkerstraatweg af ook gemak kelijk te bereiken langs de Heirweg. On getwijfeld zal de nieuwe apotheek, ondanks de uithoek in „De Meerweiden" spoedig genoeg bekendheid krijgen, daar deze maand aan alle ziekenfondsleden gelegen heid wordt geboden tot gratis over- of in schrijving. Hiervan zal zeker druk gebruik worden gemaakt, daar men het gaan naar Beverwijk langzamerhand „zat" is ge worden. Wat betreft de vestiging van een dokter kan worden medegedeeld, dat de heer R. W. Fierstra, thans te Beverwijk, perti nent niet naar Velsen-Noord zal terug keren. Er bestaat echter gerede hoop, dat wel licht nog dit jaar Velsen-Noord ook weel een „eigen dokter" zal hebben. Korporaal viel niet vijf meisjes uit de lucht „De instructeur zei „go" en toen sprong ik maar". Zo gebeurde het, dat de korpo raal Van der Linde van de luchtstrijd krachten uit Rotterdam, aan een parachute boven Ypenburg zweefde en behouden op de grond kwam. Hij was daarbij in gezelschap van Franse padvindstertjes die ook deelnamen aan de demonstratie parachute-springen 'die Fran se padvinders gistermiddag op Ypenburg gaven. Wat ervaring betrof was het wel een ge mengd gezelschap, dat gister sprong. De leider van de groep Louis Sabatier, die tijdens de oorlog in een commandógroep zat, maakte reeds 70 maal de tocht aan de parachute naar beneden, mademoiselle Janine Loachim had reeds tien sprongen gemaakt. De anderen waren nog aan het begin van hun carrière. Een Dakota van de Aero-Holland bracht het gezelschap naar boven. Na enige cir kels boven het terrein buitelden drie fi guurtjes het luchtruim in. De volgende ronde bracht er weer drie naar buiten en toen volgden er zes, vijf meisjes en de Rot terdamse korporaal. Tenslotte maakten de instructeurs Lanseaume en Sabatier een sprong, waarbij zij enige tellen wachtten voordat zij de parachute open trokken. Woensdag kwam de Poolzee IJm. 77 met verse vis binnen, welke'deze reis een mooie visserij had getroffen. De trawler bracht verder 70 kisten haaien aan. Voorts was Woensdag aan de markt de H.A. 21 Leonarda. Schipper M. de Boer was op de verse haringvisserij geweest en bracht 700 kisten haring en 100 kisten verse vis mee. Nieuwe Nederlandse film op stapel Engels-Nederlandse productie met Franse regisseur Zoals reeds werd gemeld worden de filmstudio's in Duivendrecht weer in' ge bruik genomen. De eerste film, die in de herbouwde studio's zal worden opgenomen door een internationaal team, is getiteld: „Niet tevergeefs", 'de woorden die de Ko ningin in een van haar Londense radio toespraken bezigde en sindsdien ons volk hebben bezig gehouden. De auteur Ben van Eysselsteyn kreeg destijds van de regering de opdracht een toneelstuk te schrijven ter gelegenheid van het regeringsjubileum. Het is op dit stuk, dat de film „Niet tevergeefs" werd ge baseerd. In samenwerking met de Franse filmregisseur Edmond T. Gréville, de ma ker van de Nederlandse film „Veertig jaren" en van talrijke Franse en Engelse films werd het stuk voor de film bewerkt. Behalve een Nederlandse versie, zal de film ook in het Engels worden opgenomen met het doel het Nederlandse verhaal over de grenzen te brengen en de mogelijkheid te scheppen tot afzet van Nederlandse filmproducten in het buitenland. Want één doel heeft de filmmaatschappij, die zich noemt „Dutch inter-states filmproduc tion", vast voor ogen en dat is het definitief breken met de producten, die de Neder landse filmindustrie voor de oorlog heeft uitgebracht. Men heeft .de vaste wil een Nederlandse industrie te stichten, die op een behoorlijk peil zal staan en haar plaats in de wereld zal weten te vinden. Men wordt in dit doel gesterkt door de over tuiging, dat in ons land krachten te vinden zijn, zowel op artistiek als technisch ge bied, die in staat zijn aantrekkelijke films te vervaardigen, die ons land tot eer zul len strekken. Het is de bedoeling der orga nisatoren in de eerste plaats Nederlandse regisseurs, technici en acteurs op te lei den. Zolang wij in ons land nog niet over volwaardige medewerkers beschikken, zal met buitenlandse krachten worden ge werkt, zoals dit thans bij de eerste film het geval 'is, doch ook in dit team zijn reeds enige Nederlanders opgenomen. Zo zal Hans Keuls als assistent-produc tieleider optreden en Paul Kijzer en Piet Meerburg respectievelijk als assistent- regisseur en mede-producent. De regie van de Engelse versie en de montage is in handen van de Canadees Douglas Robert- son. De Nederlandse spelers, die ten dele ook in de Engelse film zullen optreden, zijn onder meer Matthieu van Eysden, Piet Bron, Myra Ward, Jan Retsel, Han Bentz van den Berg en Jack Gimberg en in de Engelse versie spelen Raymond Lovell, Carol van Derman, Bruce Lister en Julian, Dallas. De film speelt in de oorlog op een boerderij, waar een bankier, een arbeider en e^n student zijn ondergedoken. Ondanks verschil van opvatting staan zij schouder aan schouder in de strijd tegen de bezetter. Als de zoon van de boer, die heeft dienst genomen bij de vijand, na twee jaar terug keert en eist, dat de onderduikers zullen verdwijnen zegt de godvruchtige boer, dat niet hij, maar de bij hem ondergebrachte mensen recht hebben op de boerderij. Het conflict vindt zijn hoogtepunt als de boer besluit zijn eigen zoon het leven te be nemen. Maandag beginnen de eerste buitenop nemingen. In November hoopt men de film gereed te hebben. hydixcine-hydraat, dat gebruikt wordt voor V-2's. Er moet een vijfmogend- De wereldkampioen schappen wielrennen Zaterdag en Zondag zullen rond Valkenburg (L.) de we reldkampioenschappen wiel rennen verreden worden ter gelegenheid waarvan de kom dezer gemeente op die dagen afgesloten zal zijn voor alle autoverkeer. Ook mag in de gemeente dan niet gepar keerd worden. De situatie ter plaatse blijkt uit nevenstaande kaart. De baankampioenschappen van Maandag 23 tot en met Zondag 29 Augustus worden in het Olympisch Stadion te Amsterdam gehouden. De Maandagochtend is gereser veerd voor voorritten, de achtervolging en des avonds volgen kwartfinales. Ook wordt de eerste serie van het nummer 100 km. achter grote motoren verreden. Tot en met Vrijdag wordt er iedere avond gereden. Zaterdagmor gen worden voorritten ge houden van het sprintkam pioenschap en des avonds de finale voor de amateurs. Voor Zondagmiddag staan op het programma de halve fi nales en finale sprint voor beroepsrenners en de finale van het nummer 100 km. achter grote motoren. Hout-en-beesten. Oostenrijk zal een hoe veelheid timmerhout naar Zwitserland sturen in ruil voor een olifant, een peli kaan, een paar tijgers, beren en zwarte panters voor de dierentuin in Wenen. Deskundigen. Vier Sovjet-Russische jour nalisten, die pas uit Ludwigshafen, waar zij' een onderzoek instelden naar de oor zaak van de explosie bij de I. G. Far- ben-fabrieken, in Berlijn zijn terugge keerd, verklaarden tegenover geallieerde en Duitse journalisten ervan overtuigd te zijn, dat de explosie een gevolg was van „clandestine oorlogsproductie." „Zij werd veroorzaakt door de productie van ll£)< ir'1 hedencommissie, waarin ook Duitsland is vertegenwoordigd, ingesteld worden om een onderzoek in te stellen." Schaken Schaakkampioenen laten op zich n achten De wedstrijden om het persoonlijk schaak kampioenschap van Haarlem maken maar zeer matige vorderingen en beziet men de roosters, dan krijgt men waarlijk niet de indruk, dat de 6e ronde (volgens 't program ma althans) reeds gespeeld is. In de hoofdklasse werkt alleen G. Kroone rustig zijn programma af. Hij bleef daarbij tot dusver ongeslagen, speelde vijf partijen en behaalde vier punten, waarmee hij een ernstige gooi naar het kampioenschap doet. De uitslagen in deze groep luiden: J. de Vries A. Spinhoven 0—1.; J. Nijman—G. Kroone 01; G. KrooneH. Bouwmeester Vi16. Door de nederlaag van C. Koster tegen F. Fortgens is er in de eerste klasse weer van alles mogelijk, hoewel N. C. de Tombe, die verloor van G. J. Boot, zich wel uitgeschakeld kan achten. In de tweede klasse heeft J. Sondorp, hoe wel hij nog weinig partijen gespeeld heeft, de beste papieren. De uitlagen luiden: J. L. Wijdoogen—J. P. v. Beem 'AVaJ. L. Wij- doogenJ. M. Post 01; J. M. PostJ. P. v. Beem 01; J. L. Wijdoogen—E. F. v. Beem 'aV?; F. Fuhrop—J. P. v. Beem 01; E. F. v. Beem—A. v. d. Deyl 01; A. v. d. Deyl-^I. L. Wijdoogen 01; J. SondorpF. Fuhrop In de derde klasse ziet het er naar uit, dat N. P. de Ronden beslag op de titel zal leggen: met drie punten uit vijf partijen heeft hij tot heden een prachtige score. De uitslagen luiden: Alb. Schmitz—A. v. Geylswijk 0—1; C. S. G. NoordhoffA. v. Geylswijk 10; N. J. HooglandJ. Kroonsberg 10. Dammen Hoof dklasse-com petitie 9 September zal de hoofdklasse-competitie 1948/1949 van de Nederlands Dambond een aanvang nemen. In Noordholland wordt ge speeld in twee afdelingen van 10 verenigin gen, doch in de volgende competitie zullen de afdelingen worden samengevoegd tot één afdeling van twaalf verenigingen. Dit houdt dus in, dat de nummers een tot en met zes van elke afdeling'volgend seizoen de hoofd klasse zullen vormen en de nummers zeven tot en met tien zullen degraderen, naar de eerste klasse. Voorts zullen de nummers één en twee van elke afdeling deelnemen aan de demi-finale om het clubkampioenschap van Nederland. Waterpolo D.W.R.—A.Z. 7-3 Beide partijen gingen met zes man te wa ter. Bij DWR verdedigde Nico Kollerie in- plaats van Handgraaf het doel. Nadat aan beide zijden zonder succes enige aanvallen waren ondernomen, nam DWR door toedoen van Rademaker de leiding. Pieters bracht vervolgens de stand op 2—0. Jonker (AZ) verkleinde de achterstand (2—1) en uit een strafworp maakte Knijnsberg er 31 van. Nog voor rust voerden Behle en Rademaker de stand op tot 51. Na de hervatting ver grootte Behle de voorsprong tot 71. Smits huizen en Jonker van AZ passeerden ieder Kollerie een maal (7—3). Cricket Bondselftal verloor met innings en 37 runs Met innings en 37 runs verloor het Neder lands Cricketbondselftal op het terrein van VRA de tweedaagse wedstrijd tegen de MCC. Nadat de Engelsen vorige dag op 229 runs voor 6 wickets gesloten hadden en het Bonds elftal acht wickets verloren had voor 73 runs, was de eerste innings de volgende morgen reeds op 74 ten einde. L. Mulder werd voor 16 runs gestumpt, en Bijleveld werd voor 0 door Peebles gebowld. Robinson had de fraaie cijfers van 5 voor 28, die echter nog door Peebics (5 voor 12) overtroffen werden. Aanvankelijk was het batten van het Neder landse Bondselftal in de tweede innings aan merkelijk beter dan in de eerste, daar De Baare, Alders (16) en H. van Weelde (13) thans meer tegenstand boden, doch na de lunch, toen De Baare met een geduldige 21 prachtig door Allan in de slips gevangen was, trad wederom een collapse in. L. Mulder met 20, waaronder een enorme zes en voorts Van de Ende (10) en Klink met 11, voerden het totaal nog op tot boven de 100, doch op 118 was ook de tweede Neder landse innings ten einde. Wederom verover den de slow bowlers van MCC de meeste wickets. Peebles bowlde 4 voor 28 en Robin son 5 voor 41. Zwemmen Topprestatie van Tom Blower Tom Blower, de 119 kg. wegende Engelse lange afstand zwemmer, die in 1937 het Ka naal overgestoken is van Kaap Gris Nez naar Dover, vestigde Woensdag een nieuw record voor de afstand van Dover naar Ramsgate. Hij legde de 24 km. af in 4 uur en 36 minuten. Het oude record stond sinds 1926 op naam van Frank Perks uit Birmingham met 6 uur en 14 minuten. Blower was al verscheidene weken in training voor een poging, om het Kanaal in beide richtingen over te zwemmen, maar het slechte weer gaf hem daartoe geen gelegen heid. Bij wijze van oefening is hij nu van Dover naar Ramsgate gezwommen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1948 | | pagina 3