BRAAD PANNEN de Jager bankwerker-machinist nette meisjes Frieda Waagmeester IJS VAN FLUKS P. Onrust, Wil jongen Luidsprekers Mi O-monteurs Dipl. NRG RAD! O-technicus Dipl. NRG RAD 10-telegrafist M.T.S.-toelatingsexamen M. OTTE, prima volledig vakman Van school af... en wat nu? Conrad Stork LUX TOILET ZEEP Versierings Verf Extra aanbieding DONDERDAG 19 AUGUSTUS 1948 IJ MUIDER COURANT Iraakse en Transjordaanse troepen onder één opperbevel Te Amman is officieel bekend gemaakt, dat na besprekingen van drie dagen be sloten is tot een verenigd opperbevel over de in Palestina strijdende legermachten van Irak en Transjordanië. In een officieel communiqué over de Dinsdag gevoerde strijd in Jeruzalem wordt medegedeeld, dat Joodse troepen na een geconcentreerde aanval van 10 uur in de sector Deir Abutor, ten Oosten van het spoorwegstation, werden teruggeworpen, waarbij enkele honderden Joden sneuvel den of gewond raakten. De Joden werden, aldus het communiqué, door het Arabische legioen tot hun uitgangspunt teruggedron gen. Er werd veel oorlogsmateriaal, waar onder enkele pantserwagens, buitgemaakt. Zuivering vdn Italiaanse communisten De Italiaanse communistische partij heeft haar leden in een resolutie van het centrale comité, gepubliceerd in de „Unita", opge roepen „een einde te maken aan de pene tratie in de partij van onbetrouwbare per sonen, spionnen en onrustzaaiers". In de reèolutie wordt verder gezegd: „Elke com munist moet trouw blijven aan de partij, en niets doen zonder toestemming of con trole van de verantwoordelijke partij instanties. Wij moeten de critiek van het centrale comité van de Bolsjewistische communistische partij en haar grote leider, Stalin, op de ontoereikendheid van ons werk en onze politieke waakzaamheid aan vaarden." Volgens de resolutie zijn speciale maat regelen getroffen ter bescherming van het leven van de leider der partij, Palmiro Togliatti. De vergeten factor Toen de Russen verleden- week Vrijdag de Berlijnse kommandatura ontruimden, namen ze alle eigendommen mede, behalve een groot portret van Stalin, dat in de ge bouwen achterbleef en voor de Engelsen en Amerikanen'een dankbaar fotografisch object werd. Dinsdag echter meldden zich enkele Rus sische soldaten bij de vroegere kantoren van generaal Kotikoff en zeiden, dat ze iets moesten komen halen dat ze vergeten waren: Het was het portret van Stalin. (United Press.) Russisch meisje in Zweden door Sovjet-ambassade lastiggevallen Het Zweedse ministerie van Buitenland se Zaken heeft de Sovjet-ambassade te Stockholm gewaarschuwd, dat zij een 19- jarige Russische musicienne, die weigert naar de Sovjet-Unie terug te keren, met rust moet laten. De naam van het meisje wordt geheim gehouden uit vrees voor représailles tegen haar vader, die in de Sovjet-Unie verblijft. Het meisje zou verklaard hebben, dat Russische diplomaten alles in het werk stellen haar in de ambasshde te lokken, ten einde haar van daar uit op transport naar de Sovjet-Unie te stellen. Volgens het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben de Russen her haaldelijk verzocht het meisje uit te leve ren. De verzoeken zijn van de hand gewe zen omdat het meisje wil blijven en Zweed se wil worden. Iemand van de Sovjet-ambassade zou zich met geweld toegang tot haar huis heb ben verschaft. Hij werd echter verwijderd door een tuinman en een Zweeds leger officier, die toevallig voorbij kwamen. In eén brief van de Russische ambassade stond: „Verlaat dit spinneweb en keer naar het vaderland en de vrijheid terug". In de enveloppe was ook een bundeltje Russische muziek gedaan en enkele nummers van het tijdschrift „Sovjet-nieuws". Het Zweedse ministerie van Buitenland se Zaken, dat verdere stappen tegen de Sovjet-ambassade overweegt na kennis neming van een politie-rapport, heeft de familie, waarbij het meisje inwoont ge waarschuwd dat zij haar 's avonds niet alleen moet laten uitgaan. Jaarverslag Stork en Co. Blijkens het jaarverslag over 1947 van de machinefabriek Gebr. Stork en Co. N.V. te Hengelo hebben zich vooral in het eerste halfjaar moeilijkheden voorgedaan, die eert terugslag hebben gehad op de goede gang van zaken in het bedrijf. Het tweede halfjaar gaf een belangrijke verbetering te zien, waar door een regelmatiger productie mogelijk werd. Ernstige moeilijkheden moesten over wonnen worden door het teruglopen van de personeelsbezetting in begin 1947. De directie bepleit een minder hardhandige fiscale poli tiek op het bedrijfsleven, teneinde een gezon de zelffinanciering te kunnen bereiken. De achterstand in het machinepark werd inge haald, zodat in de tweede helft van 1947 voor het eerst weer van een regelmatige productie gesproken kon worden. De vooruitzichten voor het komende jaar zijn gunstig. De orderpositie is van dien aard dat, bijzondere stagnatie in de -materiaal- leveringen voorbehouden, een goed resultaat mag worden verwacht. Voorgesteld wordt een dividend van 6V* procent op de preferente en 6 procent op de gewone aandelen uit te keren. JOEGOSLAVTSCH AMBASSADE PERSONEEL TEGEN TITO Acht employés van de Joegoslavische ambassade te Praag hebben, een brief ge zonden aan het communistische blad Rude Pravo, waarin zij de politiek van de leiders der Joegoslavische communistische partij veroordelen en zich aansluiten bij de cri tiek, welke door de Cominform op de Joe goslavische partij is geleverd. Een woordvoerder van de Joegoslavisphe ambassade verklaarde dat de onderteke naars van de brief zich door deze handeling van het dienstverband op de ambassade hadden uitgesloten. LIQUIDATIE DER GRIEKSE GUERILLA GAAT VOORT Griekse legervliegtuigen wierpen Dins dag voedsel en munitie af voor vooruitge schoven eenheden van de negende en tien de Griekse divisie, die gestadig oprukken door het bergland in de Grammos sector van het Zuiden en Oosten in de richting van de Albanese grens. Een bolwerk van de guërilla's op een bergpiek ten Noordwes ten van het veroverde hoofdkwartier van generaal Markos werd met gevelde bajonet bestormd. Andere eenheden zuiverden het gebied langs de bovenloop van de rivier de Sarandaporos, ten Zuiden van het Gram- f mosgebergte, zo wordt van de zijde van het Griekse leger gemeld. Volgens Griekse persberichten zou de Albanese premier, Enver Hodja, met gene raal Markos een overeenkomst gesloten hebben betreffende het terugtrekken van de guerilla'^op Albanees grondgebied. En- ver Hodja zou de terugbetaling in goud geëist hebben van de uitgaven voor de ver strekking van voedsel en onderdak aan de guerilla's. Engelse deserteur lichtte Hagenaars op Een 25-jarige Engelse soldaat uit Stoke- on-Trent, die deel uitmaakte van het Britse bezettingsleger in Duitsland, was in 1947 in Duitsland gedetineerd wegens desertie. In November kreeg hij verlof om zijn ster- yende vader in Stoke-on-Trent te bezoe ken. Van dat verlof keerde hij niet terug. Hij ging naar Nederland, waar hij in ver schillende plaatsen personen opzocht van wie hij kon vermoeden, dat zij Engels spra ken. Hij vertelde deze mensen, darbij ser geant was, met verlof in Nederland ver toefde en geen geld meer had. Met dit ver haal wist hij 25 personen op te lichten voor in totaal. 800. In Den Haag maakte hij kennis met een vrouw, maar hij brak zijn verblijf hier af, toen hij merkte, dat de politie hem zocht. Het was echter al te laat, want toen hij bij Roosendaal de Belgische grens was gepasseerd, werd hij door de Belgische rijkswacht, die door de Haagse politie was gewaarschuwd, gearresteerd. Hij is thans naar Hoek van Holland overge bracht. Vermoed wordt, dat hij nog meer oplich tingen heeft gepleegd. Inlichtingen hier omtrent worden verzocht door sergeant Bailey, C.O.D.A.P.M. 41 garrison, Hoek van Holland. Naphthaline-brand in zwayelzuurf abriek Dinsdag is brand uitgebroken bij de Koninklijke zwavelzuurfabrieken Ketjen N.V. in Amsterdam-Noord. Reeds een half uur later was de brand bedwongen, dank zij het kordaat optreden van de fabrieks- brandweer, daarbij geassisteerd door de beroepsbrandweer, die eveneens spoedig ter plaatse was. Het bleek, dat als gevolg van een ongeluk met een lasapparaat, dat op zichzelf gelukkig geen ernstige gevolgen had,enige zakken naphthaline in brand wa ren gevlogen. De zakken brandden fel, maar lagen in de open lucht, zodat het vuur niet direct kwaad kon en de brandweer de gelegenheid had in te grijpen. De felle rookontwikkeling gaf het vuur echter een ^angsta an jagend aanzien. Delftse telefoon werkt langzaam Toen Maandag de brand in een wasserij werd-ontdekt, belde de directeur naar hij bij het onderzoek mededeelde, onmiddellijk naar de brandweer, maar hij kon doordat Delft nog steeds niet bbschikt over een automatisch telefoonnet geen verbinding krijgen. Hij en zijn boekhouder consta teerden, dat het zeven minuten duurde eer de juffrouw in de centrale antwoordde. Inmiddels had het vuur zodanig om zich heen gegrepen, dat de vlammen naar bui ten sloegen. Toen belden omwonenden naar de brandweer en zij hadden meer geluk, zodat de brandweer op het moment dat de wasserij-directeur eindelijk aan sluiting had, al was uitgerukt. Duitse treinrovers veroordeeld Een militaire rechtbank te München heeft 59 Duitsers wegens treino ver vallen veroordeeld tot gevangenisstraffen va riërend van een tot vijf jaar. De bende hield zich bezig met het plunderen van goederenwagons, bestemd voor Nederland, Tsjechoslowakije, Denemarken, België en Frankrijk. Hun buit bestond doorgaans uit koffie, suiker, boter, spek, tabak en sigaret ten, autobanden en sooi-tgelijke begerens waardige artikelen. In samenwerking met de Amerikaanse militaire politie slaagde de Duitse politie van Noord-Beieren erin de bende, waartoe verscheidene spoorweg employés behoorden, te arresteren. De leider, Otto Schneider, is echter nog voort vluchtig, meldt United Press. Het inmaken van tomaten Het Voorlichtingsbureau van de Voedings raad schrijft: Op velerlei wijze kan men tomaten inma ken. De hele vruchten kunnen in flessen worden gesteriliseerd, maar ook kan men zelf purée of het sap van deze vitaminenrijke vrucht inmaken. Voor hen, die voor de komende winter maanden voor een baby wat tomatensap voorhanden willen hebben, verdient het aan beveling, dit te pasteuriseren of in te maken in kleine flesjes. Daardoor voorkomt men, dat resten sap enige dagen in een geopende fles bewaard moeten worden, waardoor ze licht schimmelen. Een snelle bereiding en zo kort mogelijke verhitting zijn van groot belang voor het vitamine C-gehalte, dat de tomaat zo waarde vol maakt voor de gezondheid. Het vitamine C is, immers slecht bestand tegen hitte en tegen het blootstellen aan de lucht. Hier volgen enige bereidingswijzen: Tomaten in uitgezwavelde flessen: De tomaten wassen, in vieren snijden eri in een goed gesloten pan snel tot moes. koken. De massa door een zeef wrijven, zodat de pitten achterblijven. Het tomatensap weer aan de kook brengen en zo snel mogelijk in goed uitgezwavelde flessen overdoen. Voor het uitzwavelen een brandend stukje zwavel- lint in de flessen brengen en dit met de kurk erin klemmen. Wanneer de flessen vol met zwaveldamp zijn. het lint eruit halen en in een kommetje met water dompelen om het te blussen. De flessen met de kurk sluiten en 10 minuten omgekeerd laten staan, om ook de kurk te reinigen. De zwaveldamp uit de flessen laten ontsnappen. Dan de flessen vullen met het tomatensap en ze met de kur ken sluiten. Deze bijsnijden en de flessen tot en met de bovenste rand in gesmolten lak, kaarsvet of paraffine dompelen.Wanneer men de inmaak dan gebruikt, de lak, het kaarsvet of de paraffine er voorzichtig afhalen en be waren voor een volgende inmaak. Pasteuriseren van tomatensap: De tomaten wassen, in vieren snijden en in een goed gesloten pan vlug tot moes koken. De massa door een zeef wrijven, zodat de pitten achterblijven. Het tomatensap in goed schoongemaakte flessen overdoen. De flessen niet te vol vullen. De uitgekookte kurken losjes op de flessen plaatsen en door een touwtje kruisgewijs over de kurk en om de hals van de fles te binden, beletten, dat deze tijdens het pasteuriseren van de flessen springen. De flessen in een steriliseerketel, een wasketel of een pan met een treef, een plankje of een visplaat zetten. De ketel of pan met water vullen, totdat dit reikt ter hoogte van de vulling der flessen. Het geheel bij een temperatuur van 80 gr. C. een half uur pasteuriseren. Hierna de kurken stevig in de flessen drukken en deze luchtdicht afsluiten door de flessen (tot en) met de bovenste, rand in gesmolten lak, paraffine of kaarsvet te dompelen. BINNENGEKOMEN EN VERTROKKEN VISSERSSCHEPEN Binnengekomen 18 Augustus: IJM 9, Haar lem (De Vem) met haring, vertr. 9 Aug. Vertrokken naar zee 18 Augustus: IJM 73, Utrecht; IJM 49, Petten: IJM 96 Vios IV; IJM 14, Isabel; IJM 25, Flamingo. Binnengekomen haringloggers: KW 18 met 230 kantjes en KW 123 met 400 kantjes, beide eigen vangst. Houten Geuzennap De heer en mevrouw MeesBerg te Wasr senaar hebben voor de tentoonstelling ter herdenking van de vrede van Munster in bruikleen aan het Prinsenhof te Delft af gestaan een houten Geuzennap. Het merk waardige is, dat deze nap bij het beleg van Bonn in 1588 door de Spanjaarden op de Staatse troepen werd buitgemaakt. Hieruit blijkt, dat in dat jaar de naam Geuzen nog door de Staatse soldaten als een erenaam werd beschouwd en zij de Geuzennap met zich meevoerden. Vermoedelijk is hetn u op de tentoon stelling aanwezige exemplaar de enige Geuzennap, die nog bestaat. UITSPRAAK VAN ADVIESRAAD OVER STATUS VAN ZUID-SUMATRA De adviesraad van Zuid-Sumatra heeft zich Dinsdag met 23 tegen twee stemmen uitgesproken voor de status van Negara, aldus meldt Aneta's correspondent uit Pa- lembang. De voorzitter van de adviesraad, Abdoel Malik, die onlangs in Nederland vertoefde als lid van de delegatie van Bandoeng, verklaarde in een redevoering na deze uitspraak, dat hij tegenstander is van bemiddeling in het Nederlands-repu blikeinse geschil door de Commissie van Goede Diensten, aangezien de leden hier van vreemdelingen zijn. Op een perscon- ferentie verklaarde Malik nog, dat de delegatie der deelstaten hoopvol doch een weinig bevreesd naar Nederland was ge reisd, doch met meer hoop en minder vrees was teruggekeerd. Hij had de indruk, dat men in Nederland thans beter begrip heeft voor Indonesië dan voorheen het geval was, beter begrip ook dan vele Nederlan ders in Indonesië tonen te bezitten. WALI-NEGARA VAN OOST1SUMATRA NAAR NEDERLAND De Wali-Negara van Oost-Sumatra, Mansoer, zal 22 Augustus naar Nederland vertrekken om de jubileumfeesten bij te wonen. In Nederland zal hij onder méér besprekingen voeren en bezoeken brengen aan grote industriële firma's, in verband met de levering van materialen voor de ontwikkeling van de Oostkust van Suma tra. De Weli-Negara zal de firma's Stork, Philips, Spoorijzer, Wilton Feyenoord, Con rad en Van Gelder bezoeken. Inhuldigingsmedaille Dezer dagen is een Koninklijk Besluit te verwachten, \yaarbij als herinnering aan de inhuldiging van Koningin Juliana een draagmedaille wordt ingesteld. Deze zal ongeveer de vorm hebben van de medaille, die is uitgegeven bij de in huldiging van Koningin Wilhelmina. Dat de toekenning dezer medaille geen onderscheiding betekent, maar louter als herinnering bedoeld is, zal uit het Konink lijk Besluit duidelijk blijken. Zij wordt bij de Rijksmunt geslagen in een zeer beperkte oplage. De medaille is van zilver. Zij vertoont aan de voorzijde de naar links gewende hoofden van Juliana en Bernhard en aan de keerzijde een gekrqonde J., waaronder de woorden: „Inhuldiging 6 September 1948" met als omschrift de woorden: „Ju liana, Koningin der Nederlanden". De medaille is bevestigd aan een 27 mil limeter breed lint van oranje zijde, met twee smalle verticale blauwe strepen in 't midden en smalle strepen in de nationale kleuren aan de boorden. '"anti. Ten aanzien van a de Nederlands-li? officiële zijde S' oorlog Nederland en p'fesf gekomen het z?Wi r verbieden, if«O trad voor jndones|?jeüenft-dï^ tang De Consequens>«lfca *5 tie zijn, dat het bS, P kopen van nw,,. «e zijn, dat hE&Wïa kopen van Indonesië verbod! S van opium is i„ internationale bepa&^sS De mededeling voe.t i de zijde van de ring onmogelijk kan SSJ haar internationale ver» republiek worden voor de nakoming van S' alleen verantwoorde^ f «51;^ Gaarne zeggen wij langs deze weg hartelijk dank aan alle familieleden, vrienden en kennissen, die van hun be langstelling op onze huwe lijksdag hebben blijk ge geven. Louis H. de Fauwe Ida N. J. de Fauwe- Vreeswijk Amstelveen, Dinsdag 17 Aug. die Dinsdagmiddag het 5 kilo's gewicht gevonden heeft op de Wijk aan Zeeër- weg dit terugbezorgen bij Webbe, Evertsenstr. 20. Veilinglokaal „QUINTO" Veiling van Meubi- laire goederen. L. Raamstraat 14, Haarlem. Telef. 2.0.5.9.7. Morgenmiddag (Vi'ijdag) halftwee. Kijkuren van 911 uur. g)|f Schitterend goed! Gevraagd: net DAGMEISJE boven 18 jaar van 9 tot 3 u. Mevr. J. v. Beelen, Noorder stationsweg 28, Bloemendaal. B. z. a. WERKSTER 1 dag week. Brieven L 2696 bur. 1 d. blad. RUILEN. Wie wil zijn wo ning in IJmuiden ruilen voor woning in Velgen-N. Noor derlaan 27. Huur f 4 p. w. Adres te vern. bur. v. d. blad. Te koop gevr. Küperbus FORNUIS. Brieven L 2695 bur. van dit blad. TE KOOP: 2 eik. clubs, sa lontafel, 4 stoelen, uitsch. ta fel, dressoir f 350, zwarte piano f 450, kastje, 2 tafels. 3 stoelen crème f 40, vlaggen- stok 4 m. f 10, 2 huisk. lam pen f 30, haardvacht f 15, spiegel f 9. viool f 15, stofzui ger. Waterlandweg 12, Drie huis. Te koop: 18 zware KHAKI CAMBEL EENDEN m. woerd Adres: J. Pannekoek, Be graafplaats „De Biezen", Santpoort Dorp. TE KOOP: meisjes- en da- mesgoed, o.a. mantels, japon nen. rokjes enz. Wijk aan Zeeërweg 95. Te koop: pracht CENTRALE LUIDSPREKER, merk Wal dorp. Napierdwarsstr. 3, IJm. STRANDSTOEL, mooi be kleed en los kussen te koop. De Ruyterstraat 118. Te koop aangeb.: WIT ZIJ DEN TROUWJAPON m. on- derj., kousen, sch. en hand schoenen. Z. punten. Alles een maal gedragen. Tevens een 2 pers. ledikant met stro- matr. te koop. Adres te vern. bur. van dit blad. WONINGRUIL. Keurige wo ning, kamer en suite. 3 slp.k. badkamertje, huur f 6.50, rui len voor gr. woning met zol der. Adres te vern. bur. van dit blad. WONINGRUIL. Woning te Velsen-N. 4 kam. keuken, badcel voor woning IJm. of IJm.-O. Zeeweg 249, IJm.-O. EN HIER IS HET DAN!!! CENTRA S GROTE 6 WEEKSE bij HELMIG als le Pr«s 1000.— in pontanten 2e Prijs 500.— in contanten 3e Prijs 250.— in contanten en verder nog 1440 andere geldprijzen. Hoe win ik zo'n prijs?? Vraag bij ons een gratis startbaan en alle voorwaarden-zyin U beleend. Deelname is opengesteld voor iedereen, ook voor niet- Hanten. DE CENTRA KRUIDENIER waar men over spreekt Neptunysstraat 36, IJmuiden bjj het Thalia-Theater Telefoon 4197 AVONDOPLEIDING beginners en gevorderden Aftnvang nieuwe eursus September a.s. Zee- en Luchtvaart Rijkscertificaat TECHNISCH INSTITUUT COORNKERTSTRAAT 20 HAARLEM-WEST - TELEFOON 17838 Inlichtingen Woensdagavond van 8-10 uur en Zater dagmiddag van 3-5 uur aan het Instituut. Heden zijn wij telefonisch aangesloten onder No. 5794 Levensmiddelenbedrijf Groeneweg 46 Wij vragen vanaf 15 jaar voor alle afdelingen. IJMUIDER WASSERIJ, Snelliusstraat 39 IJmuiden Na 6 uur B. Ramborwietlaan 25- VELSER RUBBERFABRIEK HOLLANDIA vraagt voor spoediige indiensttreding Zicfh aan te mélden dagelijiks van 8-18 uur aan het kantoor Doodweg L 24-28, Velsen-Noord. Gevraagd te IJmuiden voor harmgim'leggerij in vaste dienst. Brieven ondier IJ 68 bureau van dit bladu Te koop: 2 z. g. a. n. AUTO PEDS 1 op luchtb. 1 op mass, banden. Fr. Naereboutstr. 14. Te koop: H. en D. FIETS ge heel compl. met nw. banden. Esdoornstr. 19, IJm.-O. WONINGRUIL. Gevr. op nette stand te Velsen-Drie- huis of Santpoort voor nette woning te Koog-Zaandijk, bestaande uit voor- en ach- terk. 3 slaapk. badcel water vrij, huur f 5.75 p. w. W. Beu- zenberg, Meidoornstr. 11, Koog-Zaandijk. Medisch gedipl. Schoonheids specialiste Duin en Kruidbergerweg 16 t.o. halte Driehuis Tel. 4757 (K 2550) Te koop: beige KINDERWA GEN. Leeuweriklaan 7 rood IJm.-Oost. Behoort Uw zoon ook tot de gelukkigen? Reeds talrijke Haarlemse ouders hebben de prettige zekerheid, dat zij hebben gezorgd voor een goede toe komst voor hun jongen, die dit jaar van school af gaat. Zij gaven gehoor aan onze oproep en zijn eens met ons komen praten over plaatsing van hun zoon in de vakschool van ons bedrijf. Waf hebt U gedaan? Hebt U zich al volledig laten in lichten over de mogelijkheden voor Uw zoon bij ons bedrijf - over onze vakschool, waar van Uw jongen een prima vakman wordt gemaakt - over het loon, dat reeds gedurende de opleidingstijd wordt betaald Bedenk, dat het gaat om de toekomst van Uw kind I Stel het niet uit - kom morgen eens op ons kantoor praten. Als U overdag niet kunt, dan bent U ook 's avonds welkom op het adres: Badelochstraat 17 in Haarlem-Nrd (buslijn 5) Waar der weg 80 - Haarlem 9 van de 10 filmsterren gebruiken in Rood-Wit-blauw en Oranje leveren wij in elk kwantum tegen billijke prijzen. Chem. Olie- Verf en Lakind. „COVELINE" le EMMASTRAAT 16 GED. OUDE GRACHT 95 Haarlem. Zware kwaliteit. 22 c.M. ....'..ƒ2.95 26 c.M3.95 28 c.M. 4.95 32 c.M. 5.95 TROMPSTRAAT 66 Telef. 5557. Smakelijk en verfrissen! Voor fijnproevers serveren wij sa „Pêche-Melba". Dit is een apart opgemaakte pon» ijs, waarvan de smaak ven#, lijk is. GROTE HOUTSTRAAT 21-23 Soep- en Braadkippen Kippenpoulet Poulardes (panklaar) Braadkuikens 2.25 per p«: 2.60 per put 3.— per pori 3 - per po-4 Alléén bij vootruitibestellmig voor Zaterdag,' franco bezorgd. Wild- en eierenhandel ORANJESTRAAT 26 - TELEFOON 5291 IDUIDÖ Amsterdams Nijverheids Instituut Avondschool ter opleiding van Leraren btf het Xijttrt onderwijs Gevestigd in de Electro Technische Schooi Nieuwe" Vaart 3, Amsterdam-Centrum Volledige mondelinge opleiding voor: Examen Algemene Ontwikkeling h-0- examen M.T,S.) Praktische Nijverheidsonderwijsakten N hu Theoretische Nüverhcidsondenvijsakten h f» Inlichtingen en aanmelding vóór 1 September bij de A stratie: Jekerstraat 2 Amsterdam-Z. Spreekuur. 13 uur. Telefoon 93044. Kerstmis in Augustus's Ik moet op tijd overzee zijn om èlle 200.000 militairen en burgerpioniers een pakket te geven met Kerstmis, want juist dan voelen zij -hoe vèr zij van huis zijn. Met Kerstmis in de tropen ook van U- •en NIWIN-Thuisfront pakket voor één van die 200.000 mannen. Het bevat een blik sigaretten, x(j, stroopwafels, kaas, roggebrood, pepermunt en andere lekker j agenda, een potlood en drie cadeaux van bliivende waar Koopt een etiket l (j(lijl Voor f. 5.— vermelden wij U als afzender op zo n pakket. P NIWIN-comité zal dit graag voor U doen. Weet U dat adre NIWIN5 U f. 5.- of meer per postwissel of giro 511000 overmaken a»n den Haag. Wij kunnen Uw etiket .niét op het pakket voor militair plakken. Vijf gulden betekent: Kerstvreugde voor een militair over.> „meowsrkMS m,t: e.nd N.d.-lrdlfe "pfotini.rt-T^'Uyy Koninginnegracht 26 0" H"j.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1948 | | pagina 4