c J waal Bericht ^geheim militair plan werd |d in binnen- en buitenland om nieuwe bonnen „Nog steeds verwacht ik een toenemende werkloosheid" un School-, Buurt- en je Verenigingen 6nZ' 6nZ' tegen onge Tirana politiek en militair hoofdkwartier voor het Oosten t 'nelt dat de regermg >3 roHike berekening, oók ?5 f partij van Blum de J !;a fj wat minder tweeslachtige r-J ^3ef, :n het oog wat meer op in casu de solidariteit Derde Macht - en '2£sr f«n naderende verkiezmgs- .^■«rop ff'. Men komt namelijk S!i Stó weten over de schending i*fSmilitair regeringsplan: 'een ffubêim Pil rlnf Anrlor r'^- 19 AUGUSTUS 1948 Schandaal in Frankrijk i»*fó p°r,'s; 1 j. verantwoordelijkheid iiP' ~>e jongste Franse kabi- ^l' ,S»er men thans de regering Schu- Wgfe verhoudingen ernstig is, dat onder regering er wel door een crisis for- M, 'overigens onbelangrijk f ia milliarden die een fractie "®S'-rc budget vormden kon ''SujdeHjk aan de algemene Is"ito onttrokken. Thans echter 1®' jl het mysterie uit de wind- iSt®"?i de verantwoordelijkheid ie«25, van de toenmalige Katho- au Defensie, de momentele #*SJ Teilgen. die vrij plotseling t^Slpanning he,e" m°eten Se van een aantal gedepu- ambtenaren, typisten en ^aSnarissen die beroepshalve ^t££« w>het pIan op de h00g e •:"S in de Julimaand ten aanzien 'Stekingen te Eerlijn met een ■■■Slikening meest houden en ^Si van de regeringschef was de 2 ,fe van een breuk tussen de de Westelijke mogendheden Ki'Ste zien, stelde president Schu- ndanop dat hij drie leden van het erf- de ministers van Binnen- en zaken en Landsverdediging SSfachl hoge generaals ter studie Slie zond. Uiteraard was dit een Üm document, dat dan ook zelfs ^ministerraad niet eens ter sprake L'S Korte tijd later kwam het 'i S.»ler ore, dat verschillende mili- K fe Parijs met de inhoud van Kn de hoogte waren en het plan Mi de militaire commissie der fSfflke mogendheden zelfs ter L «gekomen. Ook m het parlement Sen enkele gedeputeerden, waaronder CiRevnaud, toespelingen op het geheime 'U=t het verzoek aan de regering haar A jL-t ten aanzien van de geruchten die deden te willen bepalen. 1 Juli j.l. was de minister van Defensie toen wel genoodzaakt in de Kamer in be dekte termen het bestaan van het plan te erkennen, zonder echter de identiteit te onthullen van degene, die het had opge steld, noch de inhoud van het project. Gezien de grote ernst van de zaak heeft thans de nieuwe premier André Marie de hoogste magistraat des lands, de procu reur-generaal Frette Damicourt opgedra gen de plaats vast te stellen waar het lek gezeten kan hebben. En zo ïs men dan nu getuige van een verschijnsel dat waar schijnlijk uniek is in de annalen der parle mentaire geschiedenis: een rechter die volksvertegenwoordigers en zelfs ministers ondervraagt over een zaak, die de lands verdediging betreft. In politieke kringen heeft deze gang van zaken, welke de par lementaire onschendbaarheid wel enigszins in de verdrukking brengt, grote opschud ding verwekt. Ofschoon men het naadje van de kous nog niet te weten is kunnen komen, schijnt het toch wel vast te staan dat het plan van Schuman de eventuele evacuatie van het Franse leger in tijd van oorlog naar Noord- Afrika tot onderwerp had. De 9 Muzen Cabaret op een zolderschuit. Het Am sterdams amateurcabaretgezelschap ..De Maskerade" is op de gedachte gekomen tij dens de feestweek op een zolderschuit in de Jordaan cabaretvoorstellingen te geven. Artisten van naam hebben daarvoor hun medewerking toegezegd. ,,De Maskerade" wil deze voorstellingen dienstbaar maken aan het aan de Konigin aan te bieden Nationale Huldeblijk en zal daarom tijdens de Voorstelling op de wal onder te toeschouwers voor dit doel col lecteren. De burgemeester van Amsterdam zal vóór de eerste voorstelling op de zolderschuit enige woorden spreken. De Engelse Arabier, John Glubb, die na de beëindiging van het Engelse mandaat over Palestina in Transjordaanse dienst overging en het commando kreeg over het Transjordaanse legioen, dat de Arabische gelederen in de slrijd om Palestina versterkt heeft, is naar Londen gegaan om namens de Transjordaanse regering met de Britse autoriteiten te onderhandelen over de betaling van het Engelse subsidie aan Transjordanië, dat bij de sluiting van het laatste Verdrag werd vastgesteld op twee mittioen pond sterling. John Glubb „Pasha" met zijn gezin bij aankomst in Engeland. Hij heeft een zoon van zeven en een Arabisch pleegdochtertje van zes. De Joodse verzetsgroep Stern heeft het op zijn leven gemunt en Glubb, die eertijds Brits brigade-generaal was, heeft uitgebreide maat regelen getroffen om zich en zijn gezin tegen gewelddaden te beschermen. •V- bet tijdvak van 22 Augustus t.m. 4 öab« 1948 zijn de volgende bonnen WKET VOOR BROOD j.;'Brood SOQ gram brood (geldig t.m. 28 juffioo gram brood (geldig t.m. 28 jïwd 4M gram brood (geldig t.m.^8 m BONKAARTEN 808 Aljemeen 400 gram brood of 1 rantsoen gebak •J8ARS- EN VERSNAPERINGENKAAR- ENZ, Q A, QB, QC 808 tSStibak 2 rantsoenen sigaretten of kerf tabak. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Tridag 20 Augustus worden gebruikt. De niet aangewezen bonnen van strook 3 banen worden vernietigd. Advies-commissie voor let gevangeniswezen c minister van Justitie, overwegende tij het in verband met de veranderde keelden omtrent de tenuitvoerlegging ia vrijheidstraffen wenselijk acht op het te van het gevangeniswezen te wor- N fe voorgelicht, heeft besloten in te stel- j ksi commissie van advies voor het pnpiswrzen. Tn deze commissie zijn fexii tot lid en voorzitter: dr. N. Muller, tón te Amsterdam; tot leden: J. F. S^ötck, oud-gevangenis-directeur te t; H. Ploeg Jr., wethouder te font; mr. A. Rombach, raadsheer in de der Nederlanden te 's-Graven- te: if. J. M. Simonis, directeur der N.V. tófcriek te Zeist; dr. J. Th. Snijders, k? sin de Katholieke Economische Ho le Tilburg; dr. P. A. F. van der te- geneeskundig inspecteur van de gezondheid te 's-Gravenhage; jkvr. jrc-W' I. Wttewaal van Stoetwegen, te de Tweede Kamer te 's Gravenhage; ^•A. de Visser, procureur-generaal bij te Arnhem; mr. E. A. M. iFilosofencongres gesloten Internationale federatie opgericht Op de laatste .dag van het tiende inter nationale congrès voor wijsbegeerte, dat afgelopen week in de gemeentelijke univer siteit te Amsterdam gehouden is, kwamen in de ochtend de gedelegeerden van ver schillende filosofische verenigingen in een laatste administratieve vergadering bijeen. Op deze bijeenkomst werd besloten een permanente internationale federatie van filosofenverenigingen op ie richten onder presidium van de Amsterdamse hoogleraar prof. H. J. Pos. Besloten werd het bureau van het hoofdbestuur te vestigen in de Sorbonne te Parijs. Prof. dr. H. J. Pos zei in zijn slotrede, dat de uitwisseling van gedachten, zoals op het congres tot uiting was gekomen, onge twijfeld de filosofie ten goede zal Romen. Het congres heeft volgens prof. Pos aan de te stellen voorwaarden voldaan. De talrijke deelnemers aan de discussies hebben het hunne bijgedragen tot een verduidelijking van de opvattingen in de moderne filosofie. Zij zullen ongetwijfeld na het congres de gelegenheid hebben het resultaat van de gedaehtenwisseling te verwerken in hun wijsgerig denken. Mening van prof. Pos. Na de sluiting zeide prof. H. J. Pos in een interview: „Het congres weerspiegelde de filosofische stromingen van deze tijd. Het idealisme, de metaphysica en het po sitivisme waren sterk vertegenwoordigd. De voorstanders van het marxisme en het liberaal socialisme hébben gelegenheid ge had van gedachten te wisselen en dit heeft voor beide partijen zeker een nuttige in vloed gehad. Het existentialisme was niet zeer sterk vertegenwoordigd, doch deze wijsgerige richting heeft toch aanleiding gegeven tot discussies, waarbij het critisch element sterk naai* voren is getreden". Prof. Pos zeide voorts, dat vooral de logica veel belangstelling van de moderne filosofen heeft gehad. Daarom is de ont moeting met de moderne Amerikaanse wijsgeren van grote betékenis geweest. De stichting van de internationale federatie acht prof. Pos van bijzonder belang. Hij voegde hieraan toe, dat de federatie auto noom is in haar optreden, doöh dat zij ze ker, waar nodig, kan rekenen op de steun van de Unesco. Practisch nut van de filosofie. Op deze vraag antwoordde prof. Pos: „Het practisch nut van de moderne wijs begeerte is, dat wij het leven en de wer kelijkheid benaderen. De moderne filosofie is minder speculatief dan de oude en be weegt zich in de richting van het rationa lisme. Daarnaast is de stroming van het existentialisme. Deze richting is meer ge richt op het subjectieve element. Op dit ogenblik is reeds vrij veel kantoorpersoneel zonder iverk. directeur-generaal van het ge- fcfsiiwezen (ambtshalve lid). Als secre- o Is aan de commissie toegevoegd mr, Wolljer, administrateur bij het mini- vau Justitie. met de versiering voor 7^7. - j 8en- -The Indiana Works" *5'11 f»i v-m.!1!6' kanto°r üjaariem. Zïjl- te--~V tlevert u direct af fabriek "ö,vitf.en en vlaggetjes van de vSte" WimPels. rood-wit (Adv.) 'Wa voor Haarlem "(KDERDAG 19 AUGUSTUS jjÊSÉftS*»". 14 en 9.15 Us* sS.™°ad^ay alle teelt, 10.30 O -m' ,™1" .Watt en half Watt", Mmimf' allo I. j I, uur- Rembrandt: ^Jonightin?" 2' 4-15' 7 en 9-15 uur. A:iI>9.15 unr fn emyonight" 14 3-> 2. diverge" ,xor: -.Sneeuwwitje en tey. uwer®en iedere leeft., 2, 4.15, 7 en VRIJDAG 20 AUGUSTUS Ï3m0MiH?Omerconcevt HOV' biddag- en avondvoor- In het begin van dit jaar hadden wij een onderhoud met de heer A. P. M, van Riel, directeur van het Gewestelijk Arbeids bureau voor Haarlem en omgeving. Hij verklaarde toen dat er op de Arbeidsmarkt helaas tekenen waren waar te nemen die minder gunstige verwachtingen voor de toekomst wekten. Nu wij nog eens dit onderwerp met de heer Van Riel, behan delden zei hij nog dezelfde overtuiging te hebben. De moeilijkheden op internationaal gebied zijn in dit halve jaar zeker niet verminderd. Ook de toestand wat Indië betreft is helaas niet verbeterd. Daarbij komt dat er nog geen uitbreiding van export-mogelijkheden voor ons land is gekomen. Als wij zo vervolgde tóe directeur alleen letten op onze huidige werklozen- cijfers, zouden wij niet pessimistisch mo gen zijn, want die zijn werkelijk niet slecht. Er zijn in ons gehele gewest slechts 640 werklozen ingeschreven, waarvan in Haar lem 517. Een vrij laag cijfer, vooral indien wij bedenken dat daaronder nog 63 min- der-valide arbeiders vallen. Maar ik vrees voor het komende najaar, want wij moeten er rekening mee houden dat binnenkort 700 man, die nu bij de jaogstwerkzaamhe- den helpen, zonder wjerk komen. Evenzo de 100 man die bij de wegenbouw zijn ge plaatst, welke werkzaamheden ook over enige tijd ophouden. Voor dit ogenblik is te zeggen dat er nog tekort aan geschoolde werkkrachten Is, voor ongeschoolden is er een evenwicht, maar er is daarentegen een groot overschot aan chauffeurs en aan administratief per soneel. Er zijn thans 169 kantoor- en handelsbe dienden zonder werk; bovendien stonden nog 130 van deze groep als werkzoekenden ingeschreven, hoewel zij nog op dit moment aan het werk waren. De werklozen waren als volgt over de verschillende groepen verdeeld: reizigers 25, winkelbedienden 13, handel 13, magazijnbedienden 6, boekhou ders 10, correspondenten 3, administratieve krachten 83, incasseerders 6, onderwijzers 4, overige beroepen 19. Tegenover de 289 aanbiedingen van werkzoekenden stonden slechts 23 aanvra gen van werkgevers. Er is dus een teveel aan handels- en kantoorbedienden. De directeur vertelde ons dat hü een onderzoek aan het instellen is over de opleiding van jongelui voor de kantoren en de ambachten en de plaat singsmogelijkheden daarvan in de bedrij ven. Hoewel hü op hot resultaat daarvan niet vooruitlopen wilde, vreesde hü wel dat het onderzoek zal aantonen, dat er in ver houding te veel jongelui het kantoor geko zen hebben en te weinig het ambacht. Dit in het nadeel van zichzelf en van de sa menleving. Onder de 38 werkloze chauffeurs zijn vele alleszins bekwame vaklieden. Verder zijn ook 43 bouwvakarbeiders ingeschreven, maar die kunnen, als het geschikte krachten zijn, als regel spoedig geplaatst worden. Er waren tegenover die 43 aanbiedingen immers 207 aanvragen van patroons. Het wordt wel wat moeilijker metselaars te plaatsen, omdat er een tekort aan stenen op de bouwwerken is. Tegenover de 20 aanbiedingen van werk loze metaalbewerkers stonden. 347 aanvra gen. Daar is dus van werkloosheid geen sprake, eerder van een tekort aan ar beidskrachten. De gedemobiliseerden van het Kennemer Bataljon Op dit ogenblik hebben zich nog zeer weinig gedemobiliseerden van het Kenne mer Bataljon bij het Gewestelijk Arbeids bureau laten inschrijven. De mannen zijn ook pas thuis. Dat moet dus nog komen. De directeur verwachtte dat het in het alge meen niet moeilijk zal vallen voor de nor male gevallen werk voor de mensen te vin den. Vooral aan geschoolden bestaat im mers nog behoefte bij het bedrijfsleven. Nu de heer Van Riel met de jonge mannen uit Indië nader heeft kennis gemaakt zijn de verwachtingen, die hij over de plaatsings mogelijkheden had, niet verminderd. Inte gendeel, want de geest onder de gedemobi liseerden is hem zeker 100 procent meege vallen. De jonge mannen hebben een ge zond besef van de toestand en hebben zich niet met overdreven verwachtingen ge vleid. Hij ziet hierin het resultaat van de zeer goede leiding die'zij in Indië gehad hebben. icuwe Ui tg aven Ballet door Arnold L. Haskell, vertaald door Joop Schultink. Uit geverij De Bezige Bij. Amsterdam. Het aantal hier te lande verschenen mo derne boeken over danskunst m het alge meen en het ballet in het bijzonder kan men tellen op de vingers van één hand. Terpsi chore, die men als de schoonste prinses zou moeten eren, wordt blijkbaar als de Asse poester onder de muzen beschouwd. Na het bezoek van enkele grote en internationaal vermaarde gezelschappen is de belangstelling echter weer ontbrand. Het hier aangekon digde boekwerk kan er veel toe bijdragen deze grondig te verdiepen, omdat daarin „de pelgrimstocht van het ballet door de eeuwen" wordt behandeld in een prettig leesbare stijl als een „nooit-onderbroken-zijn" van een sterke en fascinerende traditie. De verteller, Joop Schultink, heeft ter completering van het overzicht een summiere schets aan het betoog toegevoegd over „het ballet in Nederland" en trekt tevens een eigen moraal uit de geschiedenis. Dit laatst bedoelde opstel is zoveel als een voorloper van een binnenkort te verschijnen studie, welke zeer belangwekkend belooft te worden. De eigenwijsheden, die er in zijn verwerkt, vallen niet geheel samen met de enigszins anders gerichte bedoelingen van de Engelse schrijver, die zeer wel bij machte is zijn eigen peulen te doppen. Het is ter voorkoming van verwarring noodzakelijk er de aandacht op te vestigen, dat dit boek een bewerking is van een oorspronkelijk onder de titel „Ballet Pano rama" verschenen kroniek. Er bestaat namelijk van dezelfde schrijver een andere studie, waarvan wij nog liever een Neder landse uitgave hadden gezien, «flie „Ballet' is geheten. Ruim zestig illustraties verleven digen de tekst, doch onderhouden er minder relaties mee dan de ruimer geschakeerde afbeeldingen in het origineel. Niet alleen wordt de historie tekort gedaan, doch wat moeten wij met een foto van Fred Astaire, wiens prestaties uit het verslag van de moderne tijd zijn weggelaten? Overigens kunnen wij de uitgevers niet dankbaar ge noeg zijn voor de keurige verzorging van deze uit zakelijk oogpunt zo riskante publi catie. Belangstellenden in de dans zullen met behulp van dit levendige betoog zonder twij fel de basis van hun waardering aanzienlijk kunrten versterken. De vertaling munt uit d' - een treffend woordgebruik, al hadden zu. .e slordigheden als „uitgever" in plaats van „redacteur" en zulke fouten als „ge- eikte" vermeden moeten worden. DAVID KONING. VRIJ VERKEER IN WEST-DUITSLAND. De Amerikaanse, Britse en Franse op perbevelhebbers in Duitsland hebben een communiqué uitgegeven, waarin het her stel van het vrije verkeer voor alle Duitse burgers tussen de drie Westelijke zónes wordt bekend gemaakt. De grensposten van de politie zullen worden opgeheven. RUSSISCHE REORGANISATIE Geheimzinnigheid en geruchten wekken zorg (Van onze correspondent te Berlijn) In Mei heeft generaal Schtarnow, de vertegenwoordiger van het Sovjet-Russi sche volkscommissariaat voor buitenlandse aangelegenheden, achter gesloten deuren en onder gestrenge bewaking een reeks besprekingen gevoerd met prominente communisten uit Duitsland, Polen, Tsjecho- slowakije, Roemenië en Bulgarije. De con ferenties hadden uit de aard der zaak een geheim karakter en wat er over is uitge lekt, hebben wij weer te danken aan de vertellingen van sindsdien uit Praag en Warschau ontsnapte partijpolitici, afvalli gen, die zich aan de ijzeren greep van het communisme onttrokken en zich met hun onthullingen een alibi, trachtten te ver schaffen. Opmerkelijk is evenwel, dat ook zü. bij talloze afwijkingen in hun verhalen, eenstemmig verklaarden, dat generaal Schtarnow zijn toehoorders instructies heeft gegeven met betrekking tot een radicale reorganisatie der Russische bui tenlandse politiek. Ook deze herziening zou er in de eerste plaats op zijn gericht, de fouten van de Cominform te corrigeren, haar tanende invloed te ondergangen door de vorming van een geheel nieuw stelsel van commu nistische organen in al die landen, die tot de Russische invloedsfeer behoren en door de oprichting van een centrale voor geheel Europa in de Albanese hoofdstad Tirana. Deze centrale zou niet, zoals de Cominform te Belgrado, een zuiver politiek karakter dragen, doch zij het ook gecamoufleerd een militair hoofdkwartier moeten zijn voor alle door Rusland gecontroleerde staten. De politieke consolidatie van de Balkan en Midden-Europa schijnt Moskou als veiligheidsmaatregeltegen de bedrei ging uit het Westen niet voldoende te zijn. Tegelijkertijd streeft het naar een organi satie van alle militaire hulpmiddelen. De legers van Roemenië en Bulgarije worden in wezen reeds gecommandeerd door Rus sische generaals. In.Polen is het nauwlijks anders. Van vele officieren, zowel van lage als van hoge rang, is niet bekend, welke nationaliteit zij in werkelijkheid bezitten. Het is geen geheim meer, dat ook talrijke stafofficieren van de voormalige Duitse weermacht in Russische dienst zijn. Doch niet alleen buiten Rusland, ook in de Sov jet-Unie zelf wordt ijverig gewerkt aan een reconstructie van het leger. En alweer zijn het overlopers en afvalligen, vluchtelingen uit het Oosten en uit Tsjecho-Slowakije, die over de reorganisatie bijzonderheden weten te vertellen. De Sovjets zelf plegen voornamelijk over hun luchtmacht details mede te delen, die doen vermoeden, dat de generale staf een gigantisch modern ise- rings-programma afwerkt. De mogelijkheid van een oorlog op vele fronten schynt de Russische militaire autoriteiten ertoe te hebben bewogen, hun strijdkrachten te verdelen in vijf afzonderlijke legers, die elk in hun eigen gebied zelfstandig kunnen opereren. Met het oog op storingen, die door vijandelijke atoombommen teweegge bracht zouden kunnen worden, wordt er rekening mee gehouden, dat een toestand zou kunnen intreden, waarin het onderling verband tussen deze vijf groepen is ver broken en waarin zü van de vroeger ge centraliseerde verzorgingsbases zijn afge sneden. Om dezelfde reden wordt een ravitailleringsproject ontworpen, dat er van uitgaat, de voedselvoorziening der strijdkrachten gescheiden te houden van die der burgerbevolking. Russische ingenieurs en technici, gehol pen door een leger arbeiders, in vele ge vallen onder leiding van Duitse, Poolse en Tsjechische vaklieden^zijn dag en nacht in de weer om naar het model van tijdens de laatste wereldoorlog uit Amerika geleverde of op de Duitsers buitgemaakte strijdmid delen nieuwe wapenen te fabriceren. Mon stertanks van meer dan 60 ton gewicht, Stalinorgels voor rakettenprojectielen, die met een salvo efti oppervlakte van een vierkante kilometer bestrijken, straalvlieg tuigen en viermotorige superforten zouden bij de laatste manoeuvres reeds zijn be proefd en vooral van de beruchte V-wape nen, die naar een verbeterd Duits palent op grote schaal zouden worden vervaar digd, schijnt men in de Sovjetische mili taire kringen veel te verwachten. -De be- i*ichten van de reorganisatie van het Rus sische leger gewagen ook van mutaties in de opperste leiding. Een reeks van namen van generaals, die sedert 1945 vrijwel in vergetelheid waren geraakt, duikt thans weer op. Timosjenko, Sjoekoff, Tolboeknin, die klaarblijkelijk in ongenade waren gevallen, zijn onlangs door Stalin in ere hersteld en belast met het bevel over legerkorpsen. De sterkte van het leger wordt door buitenlandse deskun digen geschat op ongeveer 200 divisies van gemiddeld elk 10.000 man, waarbij de luchtmacht, die naar het heet, 400.000 man sterk is, niet is inbegrepen. Aangezien een sterk, goed uitgerust en modern georganiseerd leger ook tot de politiek van een grote mogendheid behoort en evengoed een werktuig kan zijn om de vrede te bewaren als een wapen om geweld te plegen, behoeft uit de hervorming van 't Russische militaire apparaat niet onher roepelijk de conclusie te worden getrokken, dat Moskou op een oorlog aanstuurt. Even als haar politieke aspiraties, hult de Sov jet-Unie haar militaire plannen in een on doorzichtige sluier. Geruchten en combi naties, fantasie en veronderstellingen ont werpen een beeld, dat schrik aanjaagt en verontrust. Moskou zwijgt en de sfinx van het Kremlin verbergt achter een geheimzin nige glimlach haar werkelijke bedoelingen; dat alleen al is zéér geschikt om bezorgd heid te wekken. Onze in. en uitvoer Volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek samengestelde voorlopige cijfers had de invoer in Juli 1948 een waarde van ƒ411,0 millioen (Juni 1948: ƒ436,3 millioen). Enkele belangrijke importen waren (in millioenen guldens): bevroren vlees 6,1, tarwe en tarwebloem 33,1, copra 7,8, lijn olie 6,4, suiker 9.9, cacaobonen 12.8. tinerts 16.6, steenkool 12.7, minerale oliën 15.9, ruwe wol 5.1, ruwe katoen 6.1, cellulose 7.5, vliegtuigen 5.5. De uitvoer had in Juli 1948 een waarde van ƒ209,5 millioen (Juni 1948 ƒ240,1 millioen. Enkele belangrijke posten bij de uitvoer waren: gecondenseerde melk 7.7, boter 6.2, kaas 6.0, eieren 4.8, verse en bevroren groenten 12.1, aardappelen 1.4, margarine 3.7, suiker 3.0, cacaoproducten 6.9, cokes 5.1, rayon garens 5.8, katoenen manufac turen 13.5, ruw üzer 5.3, tin in blokken 5.1, radio-artikelen 6.6, electrische lampen 4.2. De heer J. van den Berg-, onlangs be noemd tot gezant der Nederlanden voor de Unie van Zuid-Afrika, zal op Dinsdag 24 Augustus van 10 tot 12.30 uur voor belang hebbenden bij de handel met dat land te spreken zijn in een der lokaliteiten van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuidholland te Rotterdam, Coolsingel 58. 1-Iet verdient aanbeveling de kamer van te voren te berichten, indien men voornemens is van de geboden gelegenheid gebruik te maken. I De Tkleïme wereld Bioscoop Dat is een uitvinding die de mens inner lijk en uiterlijk veranderd heeft die uitvinding van de film. Daar kan men lang en breed over redeneren, daar kan men zijn wijsheid over spuien, maar de film dat is een wereldje op zich zelf. Dat is een nieuwe wereld. Ais kleine jongen gaat men stiekum naar de bioscoop, men heeft daar een kwartje voor gespaard, men heeft daar zijn dropjes voor versmaad. Als kleine jongen zit men in ganse rijen van kleine jongens metwarme wangen naar dat wilde gedoe te kijken, naar die hollende paarden, naar de smerige bandieten en die dappere sheriffen. Men juicht en trappelt van geestdrift als de goede mannen de slechte een klabats ver kopen dat ze tegen de grond kwakken als een jas van de kapstok. Dat ziet men als kleine jongen zo gaarne. Men zou dat zelf willen doen, men denkt dat ook te kunnen. Als men na die middag thuiskomt, is het vader die klabatsen uitdeelt. Zo gaat dat als men kleine jongen is. Zo gaat dat ongeveer ook nog, als men een metertje of (vat langer is geworden, en een half leventje wijzer. Dan staat men in de rij om een goed plaatsje te veroveren, men is er wild op alsof het gratis gaat. Men wil dan met zijn lengte en zijn wijs heid een avondje in een andere wereld duiken, men wil eens net doen alsof men een ander mens in een ander leven is. De bioscoop, daar wordt men slecht van, als ge daar naar toe gaat, groeit ge op voor galg en rad, dat zei vader tussen twee klabatsen door. Maar nu de kleine jongen zelf vader is geworden, gaat hij nog. Hij is een ander mens dan zijn vader, die had nooit met de film te maken ge had, die leefde andere levens door een boek te lezen of een avondje te klaver jassen. Maar van de galg en het rad is niets gekomen. Dat heeft hy niet goed ge zien. Hij kon dat niet weten. Hij heeft niet geweten dat de film bij het leven hoorde, dat de mens straks zijn films zou nodig hebben om te kunnen leven temidden van de anderen. Er zijn van die kleine jongetjes geweest, die naast mij hebben gezeten in de klap- stoelen met een vooruitzicht op vaderlijke klabatsen, die zijn hun galg en rad niet misgelopen. Maar ik weet niet of zij zonder films blotevoet-paters zouden zijn ge worden. Ik weet dat niet, het kan zijn dat de bioscoop hen op het verkeerde pad heeft gebracht. Maar zouden zij niet een beetje galgenaanleg hebben gehad van zich zelf? Ik° kan een film mooi vinden, ik kan er tranen van in de ogen krijgen. En de man naast mij zit op zijn klapstoel te draaien en te zuchten van verveling, hij heeft spijt van zijn geld als het uit is. De mens puurt uit de film, als uit het leven, wat hij er uit wenst te puren, hij heeft de keus uit duizend dingen. Hij is geen massaproduct, hij is in de bioscoop altijd alleen met het leven van wit en zwart. Hij kan in dat leven rondgaan zoals hij dat wil. Daarom vraag ik nooit voqruit: Hoe is die film daar en daar. Vindt ge haar de moeite waard. Ik eerbiedig het oordeel van anderen, maar ik vaar er niet op. Ik vraag ook niet: Hoe leeft gij. Omdat ik leven wil zoals ik zelf denk dat 't goed is. Dat kleine wereldje daar op het doek is een wereldje dat op het echte lijkt Want ook hier wordt gevochten over dingen, die ieder voor zichzelf moet uitmaken, daar wordt gescholden op anderen omdat zij anders durven tc denken. Daar worden klabatsen uitgedeeld omdat de mensen niet allen dezelfden willen zijn. Als ge weten wilt hoe een film is: ga hem zien. Als ge weten wilt wat het leven is, leef het, beleef het van alle kanten. Dan hebt ge kans dat men boos op u wordt. Maar dat moet men er voor over hebben. Want in dit leven is het nooit, evenmin als in de bioscoop, iedereen naar de zin te maken.Daar doen gij en ik en wie ook niets aan, onthoud dat. L. De hulppolitie te Haarlem Opleiding is begonnen Indertijd hebben wij uitvoerigë mede delingen gedaan over de voorgenomen uit breiding van de Haarlemse politie met hulppersoneel, dat zoals bij de regeling die voor ons gehele land geldt alleen zal opgeroepen worden als er bijzondere om standigheden zijn. Er zijn thans te Haar lem 100 man van dit hulpcorps in theore tische opleiding, 5 groepen elk van 20 man. Deze opleiding duurt ongeveer 10 weken. Daarna moet nog de practische opleiding beginnen. De mensen moeten ook leren de straatdienst te doen. Als beide opleidingen voltooid zijn en het is inmiddels gelukt om voor die hulpagenten uniformen te krijgen, zal het mogelijk zijn ze af en toe dienst te laten doen. Want ook na hun opleiding zullen zij af en toe bij de dienst betrokken moeten worden, daar anders de opgedane kennis immers weer verloren gaat. Haarlemse ex-officier ging naar Schalkhaar De oud-ojficier J. D. J. C. uit Haarlem ging in het begin van de bezetting naar de politie-opleiding te Schalkhaar. Tijdens de razzia's op Joden te Amsterdam werd hij naar de hoofdstad overgeplaatst om daar een leidende rol bij dit afschuwelijke werk te gaan spelen. Het bijzonder gerechtshof te Amsterdam veroordeelde C. tot 12 jaar gevangenis straf. In beroep van cassatie nam de pro cureur-fiscaal aan C. vooral kwalijk, dat hij als kapitein op wachtgeld vrijwillig in door de Duitsers gecontroleerde politie dienst ging. De politie was al niet te be nijden wegens de positie, waarin zij door de bezetting geraakte, maar C. begaf zich vrijwillig in deze moeilijkheden. Gezién de omstandigheden en een psy chiatrisch rapport concludeerde de procu reur-fiscaal tot verlaging van de straf van 12 op 10 jaar. Uitspraak op 15 September. Vliegende betonmolen De laatste 24 uur hebben 305 Ameri kaanse vliegtuigen 2600 ton goederen,waar van 2050 ton steenkolen naar Berlijn ver voerd. In dezelfde periode zijn 259 Britse toestellen geland. Het Amerikaanse reuzenvliegtuig „Glo- bemaster", dat Dinsdag op één vlucht meer dan 20 ton meel naar Berlijn heeft ge bracht, is Woensdag opnieuw geland op de Britse vlieghaven te Gatow. Ditmaal trans porteerde het een reusachtige Amerikaanse automatische betonmolen, die zal gébruikt worden voor het aanleggen van een nieuw vliegveld te Tegel, in de Franse sector.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1948 | | pagina 5