Een 18e-eeuwse kaart vertelt van vergane glorie Tant Kwartet in een flat 19 AUGUSTUS 1948 IJMUIDER COURANT ZEGEPRALENT KENNEMERLANT" Er is altijd veel interesse voor oude kaarten, die de aandachtige beschou wer verplaatsen in voorbijen tijden en doen mijmeren over wat voorgoed ver dwenen is. Vooral als hij de streek kent, die zo'n kaart in beeld brengt, als hij er namen op aantreft, die nog bestaan, wegen op vindt die hij nog dagelijks gaat. „Het Zegepralent Kennemerlant" van Mafcjheus Brouërius van Nidek. een 18e eeuws mengsel van fijn-verzorgde prenten en naïef-wijdlopïge beschouwingen over de builenplaatsen in het Kennemerland van 1730, bezit een dergelijke kaart, waai-van wij hier een gedeelte reproduceren. Wij twintigste-eouwers kunnen het ons haast niet meer voorstellen, hoe daar een tweehonderd jaar terug de statige buitens en landhuizen met hun model-aangelegde tuinen in een halve cirkel lagen rondom de Wijkermeer, waarop sierlijke zeiljachten gleden. De Amsterdamse magistraten zoch ten hier rust en ontspanning na hun dag taak, als nu de forens in zijn achtertuintje. Allen hadden zij hun lusthof: buitens, die nu verdv/enen zijn, als Watervliet Schoonoort. Tolsduin en Hoogergeest, het Huis te Spijk, Middello, Hagevelt; te veel om op te noemen. Nog kan het de wande laar in Kennemerland overkomen, dat hij, dwalend langs vergeten achterweggetjes, plotseling komt te staan voor een oud, met struikgewas overgroeid hek. De naam is uitgewist en het schijnt nergens meer heen te leiden. En. hoe moeilijk het hem wel- lioht ook valt in deze nuchtere eeuw, mis schien ziet zijn geestesoog hoe zich achter deze ijzeren poort eens een tovertuin uit strekte met geschoren hagen, vlakke ga zons, terrassen, theekoepels En ook bladerend in deze streek-beschrij- ving van Van Nidek, een boek dat een steeds begerenswaardiger object is gewor den voor de oudheid-kenner en ook voor de bibliophiel, kan men zich langzaam een heel vaag, heel summier idee vormen van het hoofse leven op deze buitens, de geest van deze over-weelderige welvaart, die eigenlijk reeds over het hoogtepunt heen was en nog achteloos teerde op verjaarde rijkdom. Rust en vrede moet alles geademd heb ben, in die jaren. Hoe stil zal het geweest zijn op een mooie-zomeravond, als door de vele ramen van zo'n huis het zachte kaars licht naar buiten straalde, als door de ge opende glazen deuren een menuet klonk. Op de weg spoedde zich wellicht nog slechts een enkele marskramer snel voort; de we gen die geen snellere vervoersmiddelen kenden dan lichtverende karossen, geen ge woner schouwspel dan zwaarbeladen boe renwagens. Velserhooft, Westerhout, Biesevelt het zijn slechts namen geworden. Ja. er zijn enkele buitens bewaard gebleven: Vel- serbeek, Waterland en Beeckestein zult ge noemen, Akerendam en Scheybeek. Maar dat is dan ook alles. De huizen staan er dikwijls wat vergeten en achteraf; er is eigenlijk niet zoveel plaats meer voor in deze tijd. Industrie, verkeer, bebouwing: zij eisen een ieders aandacht, elke meter grond. Maar het is prettig ontdekken op zon oude kaart; verkwikkend om zulke prenten te bezien. Ge realiseert u de rol van Vel- sen's oeroude kerkje en het niet bestaan- van IJpolders of Noordzeekanaal. Ook al is er thans geen St. Engelmontsbeek meer, Veel groenten, maar nog weinig snijbloemen De groentemarkt verheugt zich iedere marktdag in een buitenwoon grote aanvoer, waarvan het merendeel wel door de bonen gevormd wordt. De verkoop op de markt gaat buiten verwachting goed; de bonen brengen zelfs hoge prijzen op. Snijbonen komen in goede kwaliteit aan de markt; de prijzen liepen op van 52 tot 84 cent per kg. Sperciebonen brachten van 4553 cent per kg op. Stok dik ging nog tot 65 cent. Pronk- bonen gingen nog voor 36 cent per kg. Door de ruimere export van tomaten naar Duitsland, gingen deze vruchten een gulden per kg omhoog. Zij varieerden van 80130 cent per leg. Voor sla, waarvan het aanbod afneemt, bestond weer meer vraag en er gingen zelfs nog partijen voor 14 cen* per krop. Andijvie is bij een matig aanbod behoorlijk te plaatsen voor prijzen van 5— 11 cent per kg. Bospeen daalde iets in prijs en bracht nu van 12—19 cent per bos op; breekpeen ging tot 20 cent per kg. Bloem kool loopt heel erg in prijs uiteen, maar er is hier ook groot kwaliteitsverschil. Er werd van 673 cent per stuk betaald. Komkom mers brachten rond 20 cent per stuk op. Druiven, frambozen, aardbeien en bramen vormen de fijnere fruitafdeling. Peren en appels meest „vol"; pruimen vinden alle voor matige prijzen hun weg. Bloemen. Er is een betrekkelijk kleine aanvoer van snijbloemen, althans voor de tijd van het jaar. Maar ondanks deze matige aan voer worden er nog geen hoge prijzen be- St<Gladiolen overheersen nog steeds het marktbeeld, al kon men zien dat het aan bod afneemt. Er werd van 10—26 cent per bos betaald voor de meest gangbare soor ten. Een enkele partij ging hierboven en bracht tot 38 cent per bos op. Lelies blijven gevraagd, de rose rubrum varieerde van 42 57 cent per tak. de oranje-lelies brachten van 1847 cent per vijf takken op. Rozen en Amerikaanse anjers komen in beschei den kwantums. Het aanbod van zomer-snijbloemen is wel eens grooter geweest, er zijn o.a. Dah lia's 23—55 cent. Statice 18—26 cent. As ters 748 «jent, Afrikanen 511 cent, alles per bos. Chrysanten gingen tot 48 cent per bos. Potplanten zijn er weinig. Begonias, Collea's en de Ster van Bethlehem wor den aangevoerd. Voor goede kwaliteit wordt behoorlijk betaald. Beverwiiks raadsagenda De agenda voor de' openbare raadsver gadering. die op Vrijdag 20 Augustus op „Scheybeek" zal worden gehouden, is wel zeer sober. Niet meer dan twee punten worden er op vermeld. Punt één; Mede delingen en ingekomen stukken. Het tweede punt echter kan de tongen der gemeentebestuurderen zodanig in be weging brengen, dat tussen de eerste en de laatste hamerslag wellicht uren zullen verstrijken. Het gaat namelijk over de uitspraak van het Ambtenarengerecht inzake de heer H. J. de Groot. is het Huls te Velsen gevallen onder de slopershamers, en staan op de Breesaap nu de zwoegende Hoogovens. Slechts een voet balclub voert nog die naam. Bijna 43000 mensen bezochten de tentoonstelling Het aantal bezoekers dat de tentoonstel ling heeft bezocht, bedroeg 42720, waarvan er ongeveer 1100 de maquette hebben be zichtigd, aldus vernemen wij officieel. OPBRENGST COLLECTE. De collecte ten bate van de Stichting Steunfonds en Herwonnen Levenskracht, beide werkend voor de t.b.c.-bestryding, heeft alhier 2559,45 opgebracht. Winnaars etalagewedstrijd De jury, die moest beslissen welke win keliers tijdens de feestweek de mooiste etalage hadden, heeft nu haar bevindingen bekend gemaakt. Deze luiden: Ereprijs: Stoutenbeek; le prijzen: Van Doorn, 't Hartje en Blom; 2e prijzen: De Bree, De Duif en Meyer; 3e prijzen: Stam, Stoutenbeek en Buitenhuis; eervolle ver meldingen: Kuys, Van de Winkel, Bleeker de Groot, Van Eek, De Zwart, Tegel, Coöp. Kennemerland, Weseman, Steyn en Co. Aan het publiek werden de volgende prijzen toegekend: Noord: le prijs: mevr. A. Dryven: 2e prijs: de heer B. Niesten; 3e prijs: de heer T. Bakker. Zuid: le prijs: mevr. Burger; 2e prijs: de heer A. Smidt, 3e prijs de heer J. Duin. Oost: le prijs de heer G. Groot, 2e prijs de heer N. van Oosten, 3e prijs de heer P. Spruit. Uitslagen van de B.C. Klaver Twee De bridgeclub „Klaver Twee", onder afdeling van Hoogovenstaten, heeft Dins dagavond in het Statenhuis aan de Velser- weg een onderlinge wedstrijd volgens het Scheveningse systeem gehouden. De uit slagen luidden (Noord-Zuid lijn): 1. heren EekhoutBosman 56 m.p. 2. heren HendriksHeinen 50'/^ m.p. 3. heer en mevrouw Vollaerts 45 m.p. 4. heren VeenstraHolleman 43y2 m.p.5. heren WorstWegman 42 m.p. Oost-West lijn: 1. heren KlesserAal- bersberg 48 m.p. 2. heren v. d. GeerBak ker 39 m.p. 3. heer en mevrouw Schaafsma 371/2 m-P- 4- dames Hamel—Plooy 33y2 m.p. 5. dames BrouwerSlaats 31i/2 m.p. H.O.S.C. opent het winterseizoen Nu de -wedstrijden om het schaakkam pioenschap van Midden-rKennemerland achter de rug zijn, is het bestuur van de Hoogoven Schaakclub met de voorberei dingen voor het komende winterseizoen be gonnen. De eerste wedstrijd, een simultaan- séance tegen de clubkampioen van vorig jaar, de heer M. P. Suiker, is vastgesteld op Woensdag 1 September in het Staten huis aan de Velserweg. Verder zal op Woensdag 8 September de traditionele massakamp Hoogoven-Mekog plaats vinden, waaraan alle personeelleden van de Hoogovens en de Mekog kunnen deelnemen. EXAMENS. Bij de alhier gehouden examens, afge nomen door de Centrale Bond van Leraren en Leraressen in stenografie en mafchine- schrijven, slaagden voor kantoortypist(e) de dames: A. Hoogeveen, C. Spruit, A. Spanjaard, L. Bosma, A. Zomermeyer, W. Wilms Floet, L. Bosma, J. Sikkens, W. van Son, B. S travers, J. Tromp, M. Beentjes; en de heren: C. van der Plas, J. Lejeune en A. Pierik. Voor Stenografie slaagden de dames: F. Verhagen, C. Kraakman, H. de Vries, R. van Eek, N. Schuyt, A. Klinkenberg, H. Vollarts, L. de Jager en G. Oosterom. Katholieke vrou\>/en naar Den Haag De leden van ,',de Katholieke Vrouw", afdeling IJmuiden-Oost, gaan op 2 Sep tember per autobus naar Den Haag om een bezoek te brengen aan de tentoonstelling „De Nederlandse Vrouw".* Velsen-Noord Ressclub „Schulpen" was op stap De Buurtvereniging „Schulpen", die steeds weer wat nieuws aan haar leden biedt, bezit een reisclub die zich in grote belangstelling van de leden verheugt. Deze club heeft Dinsdag een prachtige autobustocht gemaakt, eigenlijk zonder hoofddoel. De reis voerde langs verschil lende belangwekkende en bekende plekjes en door prachtig mooi natuurschoon van bos en hei. Over Schiphol en Hilversum, waar de koffie werd genuttigd, ging het via Amers foort en Doorn naar Eist, waarna over Renkum en Oosterbeek naar Arnhem ge tuft werd, waar een koffietafel wachtte. Een bezoek aan het park „Sonsbeek" werd gevolgd door een nieuwe bus-étappe, na welke in Renswoude de thee gebruikt werd. In Amsterdam heeft men een goede maaltijd genuttigd, waarna ten slotte een bezoek is gebracht aan Carré, dat, met een specialiteitenvoorstelling 'n prettig besluit vormde van een prachtige dag. De deel nemers. welke ver na middernacht thuis kwamen besloten direct om volgend jaar weer op stap te gaan. Kinderkoor „De Zangvogels'' voor deN.C.R.V. Het Chr. Kinderkoor „De Zangvogels", directeur de heer H. Slings, dat in de twee jaren van zijn bestaan heeft bewezen in een behoefte te voorzien en dat zich bovendien door zijn uitvoeringen in die korte tijd reeds een goede naam heeft verworven, zal dp Donderd&g 26 Augustus in een studio uitzending voor de NCRV-microfoon op treden. Aan deze radio-uitzending wordt voor de zingende jeugd van „De Zangvogels" een prettig uitstapje verbondem Van het repetitielokaal van de" Da Costa- school zal het koor per autobus vertrekken ongeveer half negen. In Amsterdam zullen de kinderen een rondvaart door de grachten en havens maken. Daarna gaat het naar Hilversum. In een van de NCRV-studio's volgt dan van twee uur tot half drie de uitzending, waarna de studio wordt bezich tigd, gevolgd door een bezoek aan Oud- Valkeveen. Het programma van de uitvoering van „De Zangvogels" bestaat uit: 1. Zonnelied, van H. van Tussenbroek: 2. Des Zomers, van Cath. van Rennes: 3. Win ter in Holland, van Theo v. d. Bijl; 4. De Wind? van C. J. Geerlïngs, naar bewerking van H. Slings; 5. Een tiental muzikanten, van H. Geersinga; 6. De schoonste feestdag, kleine cantate van Cath. van Rennes. De uitzending zal niet door een omroep- stem worden onderbroken, daar de diri gent de heer Slings, voor het geheel korte verbindende pianomuziek schreef, welke, evenals de begeleiding tijdens de zang, wordt verzorgd door mevr. Jop Krom. Ongetwijfeld zullen vele inwoners van Velsen-Noord Donderdag afstemmen op de NCRV, om naar de klanken van het eerste kinderkoor van „Noord" te luisteren. Mogelijk volgt hieruit tevens een flinke toeloop van nieuwe leden van 8 tot 16 jaar, die dan in September de nieuw;e repetities kunnen bijwonen. Velsen Zes Olympische polo-ers naar V.Z.V.-tournooi Aan het zeskringentournooi, datVZV 21 en 22 Augustus a.s. organiseert, nemen met zekerheid zès spelers van de Olympische waterpoloploeg deel. Het zevental van de kring Den Haag heeft er vier van in de ploeg, te weten C. Braasem (aanvoerder van het Nederlandse zevental), F. Smol, H. Stam en D. Ruimschotel. Met deze zeer sterke bezetting is de Haagse ploeg wel favoriet voor dit tournooi. De Rotterdamse ploeg komt dan met H. Korevaar en Amsterdam verschijnt met o.a. v. Feggelen, de goalgetter van Londen. De waterpoloploegen worden in 2 poules van drie ingedeeld, en spelen in die poules een halve competitie, waarna tussen de nummers 1, 2 en 3 van de poules wed strijden worden gespeeld resp. om de le en 2e, 3e en 4e en de 5e en 6e plaats. Elke ploeg komt dan dus drie keer in het veld. waaruit volgt, dat er in totaal 9 wedstrijden gespeeld worden. Als nieuwigheid organiseert VZV tussen de polowedstrijden door zwemwedstrijden tussen de verschillende sportverenigingen van Velsen, in de vorm van estafettes, waaraan alle leden mogen deelnemen, be halve zij, die ook lid zijn van een zwem vereniging. Een rijk en gevarieerd pro gramma wordt de. sportliefhebber Zaterdag en Zondag geboden. Agenda voor Velsen en IJirniuiden DONDERDAG 19 AUGUSTUS Bioscopen: Geen voorstellingen. VRIJDAG 20 AUGUSTUS Thalia 8 uur: „Aladdiri in Bagdad". r Het hoekje van Donderdag 19 Augustus '48 Beste kinderen! Gelukkig voor de vacantie-gangers is het met het weer erg vooruitgegaan, zodat we misschien n§g een mooie week tegemoet gaan. Regen en wind zijn niets voor kam peerders. maar ook degenen die ergens in een hotel logeren, dus goed „onderdak" zijn, zien liever een vrolijk zonnetje dan grauwe luchten en plensbuien. Voor velen van jullie is de vacantie al weer bijna om, anderen daarentegen moe ten pas in September naar school. Maar ik geloof toch, dat jullie het allemaal weer even fijn vinden om straks gezellig in de bank van de nieuwe klas* te schuiven en eens kennis te maken met een andere juf frouw of meester, is 't niet? Maar we zullen het nog maar niet over de tijd na deze vacacntie hebben en aller eerst maar eens BLAUWDRUIFJE bedan ken voor haar mooie prentbriefkaart uit Nijmegen. Ben je alweer terug, Druifje, en hoor ik eens hoe je het gemaakt hebt in het „Zonnige Zuiden"? Ook is hier een nieuwelingetje, die graag Azalea wil heten, waar ik geen enkel be zwaar tegen heb. Natuurlijk is het goed, dat je meteen je kalendertje ingestuurd hebt, dan ben je tenminste zeker dat het nog meedoet in de wedstrijd. Ben je nog uit geweest in de vacantie, Azalea, of heb je fijn moeder geholpen thuis? Moeder heeft natuurlijk al een reuze hulp aan een dochter, die zo graag naar de huishoud school wil. Hoor ik nog eens gauw wat van je? HORTENSIA kwam ook weer eens bab belen. Je schrijft, dat je zo'n prettige va cantie hebt en als ik je brief zo lees, dan ben ik het volkomen met je eens. Je hebt zeker wel pret gehad met je nichtje in Beverwijk? Heb je de historische optocht nog gezien? Met de Augustus-wedstrijd doe je toch mee hè? Je had tenminste zo'n aardige tekening onder je brief gemaakt! Ik hoop dat je nog een prettige week hebt in Amsterdam, hoor! ZOMERKLOKJE heeft een fijne tijd gehad in Hillegom schrijft ze. Je zult je Hillegomse vriendin wel meer kunnen laten zien in IJmuiden, dan zij jou kon tonen in haar woonplaats, want jullie zijn natuurlijk allang bij de haven en op het strand geweest. Wanneer moet je weer naar school? Uit Ommen kwam een lange brief van KOBOLDUS. Dus jij bent tentbewoner ge worden. Nu, ik geloof dat jullie een fijne plek hebben uitgezocht, zo vlak bij de Vecht en toch nog dicht bij bos en heide. Fijn, dat je geslaagd bent voor de HBS. Gefeliciteerd, hoor! Nu maar hard werken, straks! Je hebt het ook erg leuk gehad in Lunteren, lees ik, maar dit kamperen is toch leuker denk ik, zo allemaal bij elkaar. Je moet zeker in September pas weer naar school? IRIS is erg blij met haar boek. Nu, ik dacht ook wel, dat het naar je zin zou zijn. Ja, 't was in Beverwijk erg mooi 's avonds met de verlichting. Wat was de Wijker- toren ver te zien, met al-dat licht, hè? Heb je je werk voor de buurvrouw al af en is het netjes geworden? Van ERICA en CHRYSANT kwam ook weer eens een levensteken. ERICA stuurt me haar rapport-cijfers, die werkelijk heel mooi zijn. Goed zo, meisje. Jij hebt je lange vacantie verdiend, hoor. Nee, het vuurwerk in Santpoort heb ik niet gezien, maar ik heb het wel in de krant gelézen dat het een beetje tegengevallen was. Grappig is een „plulippine" altijd, hè? Ik heb er ook wel eens een verloren, want meestal vergeet je het helemaal. CHRYSANT had ook al zo'n keurig rap port. Jullie zijn knappe zusjes, hoor! Fijn dat je nog een paar dagen langer vacantie hebt, hè? Ik hoop dat jullie een leuke tijd hebben veel zon. Burgerlijke stand van Velsen GEBOREN: H. OudemastKerkhof, z. a. b. van het schip „Verenigde Steenkolenhan del" 32. IJmuiden; C. Schuller-Beneker, z. en d. van Wassenaerstraat 30, IJmuiden-Oost; D. A. KossenKrab, ,d„ van Galenstraat 2, IJmuiden-Oost; G. Pelvan der Woude, d., Oosterparallelstraat 8, Velsen-Noord; F. Dek kerOversteegen, z., Hagelingerweg 345, Santpoort: A. KokVeldman, z.. Tuinders straat 76, IJmuiden-Oost; C. A. Verschuren Eerhart. z„ Alexander Bellstraat 48, IJmui den-Oost; K. JonkerKok, z.. Bik en Arnold- kade 30 rd., IJmuiden; B. van der Vis Duiker, z., P. C. Hooftlaan 55, Driehuis; A. E. HogelandDijkstra, z., de Genestetlaan 55, Driehuis; D. E. van der WelMeerkerk, d., de Ruijterstraat 165, IJmuiden. OVERLEDEN: A. P. van Deudekom. 37 j., echtgenote van P. C. van der Does, Vlier straat 4, IJmuiden-Oost; A. Warnaar,, 21 j., z. van A. Warnaar en van J. van Raan, Spil bergenstraat 13, IJmuiden-Oost; C. de Ruijter. 40 j.. echtgenote van G. Limmen, C. Maters- weg 87, -Beverwijk; M. Zandwijk, 3 dg., d. van A. Zandwijk en van C. Stam, van Galen straat 11, IJmuiden-Oost. FEUILLETON door Elisabeth Margetson. vertaald uit het Engels. 30) Ik was niet boos, zei ze zachtjes. M'n arme kleine baby. Dat is heel erg, en ik kon er werkelijk helemaal niets aan doen. Begrijp je, Lucille was ook aan wezig op die logeerpartij en ze vroeg me, of ik haar in de auto mee naar huis terug wilde nemen nu dat kon ik moeilijk weigeren, vind je wel ik zou een onzin nige reden hebben moeten bedenken om te weigeren, en ze zou me doorzien hebben, dat begrijp je toch, nietwaar? Ja, natuurlijk, zei Marianne, dat begrijp ik. Nu dan, toen we in Kingsea aankwa men, waren we beiden koud en moe. Dus stelde ik voor een borrel te gaan drinken en we dronken in Royal enige glazen sher ry. Het begon al laat te worden je weet hoe het in zulke gevallen gaat en er zat voor mij niet veel anders op dan haar te vragen, of ze met me wilde dineren. Ik wilde in het Royal-restaurant blijven, maar zij stond er op, dat we naar de Superbe gingen. Ze drong er werkelijk op aan. Ik kan er geen andere woorden voor vinden. En als ze iets in haar hoofd heeft gezet, is er geen ontkomen aan. Dus wat moest ik doen? Je kunt een vrouw nu eenmaal zo iets niet weigeren, dat begrijp je toch Marianne keek hem opeens recht aan met ernstige blauwe ogen, en haar zichtje stond vastberaden, terwijl ze vroeg: Larry blijvend te binden. In de stad wordt beweerd, dat jij met Lucille zult gaan trouwen. Larry's glimlach was enigszins geforceerd en hij friemelde even aan zijn onberispelijke witte das. Ik dacht, liefje, dat je ons brave stadje nu wel goed genoeg kende, om dergelijke idiote kletspraatjes niet te geloven. De mensen hier zeggen alles, wat er in hun stomme hersens opkomt. Er lopen altijd allerlei geruchten zonder dat er enige grond van waarheid is, dat weet je toch ook wel. Ja.zei Marianne, terwijl ze hem nadenkend aankeek. En je begrijpt nu dus alles betref fende Lucille, voegde Larry er haastig aan toe. en tussen ons is het weer in orde, hè, liefje? Zijn glimlach was zo overtuigend en zijn stem zo teder en opgelucht, dat ze niet kon laten tegen hem te glimlachen. Ze leg de haar hand op tafel binnen zijn bereik. Ja, Larry, het lijkt me wel, misschien was het ook wel een beetje dwaas van me om jaloers te zijn. Meisje, weet dit, verzekerde hij haar ernstig, dat ik jaloerse vrouwen niet uit kan staan. Dan krijg ik neiging om er van door te gaan, denk daar wel om. Marianne nam zich ernstig voor nooit weer een teken van jaloersheid te geve,n. Het zou voor haar het einde van alles be tekenen! als Larry haar om deze misschien verkeerde eigenschap in de steek zou la ten, om wellicht nooit meer terug te ko men. Ze concentreerde haar aandacht op de kreeftensalade en dronk een slokje van de witte wijn. Ze zou voortaan aljfjd la chen en zich onberoerd tonen, met wie hij ook uitging, of praatte of lachte. Dat was kennelijk de enige manier om een man als Hij begon weer te spreken en hoewel hij glimlachte, was er toch een harde blik in zijn ogen. Van jaloezie gesproken, zei hij, wie was eigenlijk die vent, met wie jij vanmiddag zat te lunchen? O, niets bijzonders, antwoordde Ma rianne snel, dat was Max Dereham, die naar jonge talenten speurt. En heeft hij jou bij toeval ontdekt? vroeg Larry scherp. Min of meer. Maar ik ben er niet erg stel, dat is die belangrijke mededeling, waarover je het in je briefje had, zei Ma rianne vastberaden, voelend, dat hun ge sprek de verkeerde richting uitjfing. Het was erg onbeleefd van je, terwijl ik met iemand anders zat te lunchen, een briefje te sturen: dat doet een behoorlijk man niet, voegde ze er met een pSagend lachje aan toe. Maar mag ik nu misschien horen, wat je me voor „belangrijks" te vertellen hebt? Het gaat juist hierom, schat, dat ik het niet hebben wil, dat jij met dergelijke kerels contact hebt. Nu gaat het komen, dacht Marianne en er kwam een soort plechtig gevoel van blijdschap over haar. Hij wenste niet, dat ze met dergelijke kerels omging, omdat hij niet wilde, dat ze een baantje aannam.... Hij stond op het punt haar het enige baan tje aan te bieden, waarvoor ze werkelijk belangstelling had.dat van zijn vtouw en kameraad te zijn voor de rest van hun leven. Ze moest natuurlijk niet te enthou siast „ja" zeggen, maar in ieder geval zou ze hem bevestigend antwoorden, het had geen'zin, er verder om heen te draaien. Waarom, vroeg ze en haar stem tril de een weinig, wil je niet, dat ik der gelijke mannen ontmoet? Omdat ik iets anders op het oog heb Ik wil je namelijk binnenkort aan een vriend van mij voorstellen. Aan een vriend van je, Larry? Maar waarom? Omdat'ik van mening ben, dat jullie elkaar kunt helpen. Het zit zo: die vriend van mij was een behoorlijke artisten-ma- nager voor de oorlog en het ging hem goed, totdat hij opeens gemobiliseerd werd en door de Marine werd ingepikt. Hij is nu juist uit de dienst gekomen en kwam me gisteren opzoeken. Ze keek hem vragend aan, haar blauwe ogen groot van verwondering. Maar, Larry, ik begrijp nietik bedoel, wat Je zult zo dadelijk begrijpen waar ik heen wil, als je me niet aldoor in de rede valt. Weet je wel. dat het heel' onbeleefd is van kleine meisjes, om grote mensen in de rede te vallen? 't Spijt me. Ik vergeef het je. Maar wat ik zeg gen wilde, die knaap wil weer opnieuw als manager beginnen en wel onmiddellijk. Hij heeft enorm veel goede relaties en heeft een kantoor in Londen gevonden met be hoorlijk personeel. En gezien het succes, dat je hier hebt, dacht ik zo. dat je onder zijn competente leiding misschien een heel stuk verder zoudt kunnen komen. Ik be doel, schat, dat hij waarschijnlijk, wanneer je met hem in zee zoudt willen gaan, wel bijzondere mogelijkheden voor je kan vin den. Tenslotte, voegde Larry er aan toe, terwijl hij bescheiden voor zich op zijn bord staarde, ben ik toch degene geweest, die je hier ee» kans heeft gegeven, en daax-om dacht ik, dat j'e uit erkentelijkheid missdftien een vriend van mij in de gele genheid zoudt willen stellen je verdere contracten te behandelen. (Wordt vervolgd). tante els moppie, die z„n4| zomerklokje bi,,1' dag daarop cadeautjj 's «iisv., DINIE O., diE MU®S «W; de gelukkige is 8 - daïeaShar,eaU™»'.Kit^ Vo°r jonge hersens w De oplossing vanhe,raii^ a, al, sla, glas. slaag ls.„ Goede oplossingen kw™5 "ll»t klokje, koboldus? Voor het nieuwe raad? ®S!s»l staand figuurtje negen ±S»i<ik zo. dat op de eerste rü -' vZ stad in Zuid-Holland stad in Noord-Holland 1 c*!w woorden hehher a™,M «Wil S ■u Arnhem rnèrr^ —.1. Veel pleiziPi-1 En dit was weer de i°r! week, tot over VEERT^j^^! Kennemerlaan 154 li*, of aan de bezorgó^^ Tante Els gaat nog Ju vacantie. zodat het vol/.».- hoekje Donderdag 2 s verschijnt. Natuurlijk gewoon je brieven a3„ h™" IJmuifa De havenmeester-vacalmj Na het plotselinge overlijden J. Seyffert wordt de Iimctie meester van hot Noordzeekjn, order waargenomen door de kundig-ambtenaar a. van Oostero Hoewel verschillende personen genoemd als definitieve opvol® wel enkele weken duren voord? j, crele benoeming van een deler to,„2 bekend eemaakt Si van delf» e-., •- ''atsrwa. 1 «otia p 15 bekend gemaakt. Leger-des-Heilsliazar De officieren van het Leger öe< Efi IJmuiden hebben grote plannen va- winterseizoen. Wil men deze plannen uitvoering kunnen brengen dan is goede zaal een eerste vereiste. De bestaande zaal aan deEdisugj heeft tijdens de bezettingsjaren vtóïi den gehad en het tekort aan material! dewaren na de bevrijding is er debt daTeen opknapbeurt uitbleef. Ookdem ciën waren van die aard dal men anr grondige restauratie niet kon denker. Thans heeft men het plan on-etr. September een bazar te hom. de opbrengst zal worden gebruikt om* zaal een behoorlijk en waardig aanziet geven. Schilders, stucadoors. timmert;» en anderen zullen zorgen, dat de vcc» nomen plannen geen fiasco lijden doo: ea tekort aan sfeer. Postduiven vlogen om het hardst De IJmuidense postduivenvereniÉj „Oranje Nassau" heeft haar gevleugcJÉ boodschappers onlangs ingeschakeld b de wedstrijdvlucht van Mons in Des morgens te 7 uur 10 werden de rij bij Zuidwestenwind losgelaten en de eer ste kwam reeds om 9 uur 33 minuten er. Si seconden binnen bij de eigenaar J. D. ES de Ruyter. Wij laten hier de volgorde van bi komst volgen: De duiven van de heer Kist de Ruyte kwamen binnen als eerste, derde en der tiende. Joh. Broek kreeg de nummering SI3 12 22 en 32; J. Wijker 5 9 1 6 27; A i Waard 6 7 23; B. Visser 3 11 1519 U* 28 29 30; P. Swieserijn 14 35; J. Ham 17 21; J. Heida 16 33; E. Broek 18 P. Degenaar 22 31. De laatste prijswinnaar, dat was'de die als zes en dertigste aankwam, was In nen om 9 uur, 47 minuten en 2 seconcc. MARKTBERICHTEN 18 Augustus 13 Aanvoer 55 kisten tai-bot en tong. 640 kisten m 175 kisten schar. 150 kisten bot. foiBsra -schelvis, 30 kisten wijting. 75 kisten -(ab^- ïauw. 50 kisten koolvis. 260 kisten majee^ 75 kisten haai. 20 kisten borsmakred - kisten poontjes. 5385 kisten v. -ara. kisten diversen. Totaal 70»» HA 21 Leonards f 10.490; .ijS f23.950; IJM 71 Bloemendaal r 17« ua- Poolzee f 10.220. »m v KW 72 f 800: DM 52 f 2190; M g IJM 213 f288; IJM 219 «f'S IJM 230 f 626; IJM 201 1.174® nj IJM 343 f 190; IJM 5 f SOU™ 237 f25: IJM 207 f 13: IJMJOH'JS f171: WR 218 f210: VD 9 MJ VD 60 f450: HD 180 f 620: HD 7 W. f200: HD 135 f690; HD 161«0. P>'i HD 63 f 7: HD 220 f 16; UK» jWjH f500; UK 119 f266: UK'7 iWrffi 8 JJ UK 126 f730; UK 59 f 1000 UK UK 60 f1280; UK 161 f noOf UK 68 Heilbot 3.052.20; gr. tong -3,80—3.30; kim. tong SjWJ- 2,90—2,55; tong II 1,80-1.6»; hiW 11 2,80. alles per 1 kg. !3r. Tarbxxt II 184- 54; tarboim 15W bot IV 96-92; kl. haauSS-2--"0;^.^ 3,60—2.30; poontjes ij-'.l schol 21—7,50; bot 29-13. v. har. alles per 50 kg. 1 trawler, besomming f „DE VROLIJKE CLUB'OP Dinsdag hebben velet- sz Reisvereniging ..De Vrolijl jaarlijkse uitstapje geha^Jr juiku- ditmaal via het Sana^tonu oord" te Larey en de F-vra7jp kindereed litz ixaar Amersfoort, waar maaltijd werd voorgezelOp deed de touringcar nog aan.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1948 | | pagina 6