Taxi tel. 4333 c J BRILLEN Opnieuw de zwaarste straf geëist tegen Ko Langendijk Zeebanket Visserij- varia JS M 31 Éi Belangrijke strijd tussen EDO en Feijenoord PANDA EN DE OPSTAND IN CANDONIA C. DE WEERS Wereldnieuws j ZATERDAG 23 OCTOBER 1948 Ij Ivi l O U i In een zeer kjti requisitoir, waarin hij I „Deze meneer Peereboom. een Alkmaar- constateerde dai net tweede vooronderzoek se boekhouder, was leider van de Techni- in geen enkel opzicht een verzwakking van de in het eerste aan het licht gebrachte fei ten betekende, eiste de advocaat-fiscaal bij het Bijzondere Gerechtshof te Amsterdam mr, B. J. Besier wederom de doodstraf tegen de beruchte voormalige wachtmees ter bij de Velser politie Ko Langendijk. Zoals men zich herinneren zal moest deze zaak opnieuw behandeld worden, omdat het Hof bij interlocutoire sententie van 19 September van het vorige jaar had beslist, dat een nader onderzoek naar de mate waarin Langendijk initiatief had genomen noodzakelijk was. De behandeling dreigde gisteren weer uitgesteld te moeten worden, omdat de raadsvrouwe bezwaren had tegen de wijze, waarop het vooronderzoek had plaats ge had. Langendijk was namelijk niet door de raadsheer-commissaris persoonlijk gehoord, doch deze had dit overgedragen aan twee rechercheurs van de Velser politie, de heren Berkhout en Wittebrood, die bij enkele razzia's, waarvan Langendijk werd beticht, waren betrokken geweest. Mevrouw mr. Donker Duyvis was van oordeel, dat men menselijkerwijs van deze functionarissen geen objectiviteit kon verwachten. Zij ver zocht daarom een derde onderzoek. De pre sident merkte op, dat de betrouwbaarheid en objectiviteit der beide rechercheurs, tegen wie bovendien na de bevrijding geen enkele maatregel behoefde te worden ge nomen, boven elke twijfel verheven was, waarop de verdedigster zeide, dat zij zich dan niet met de verdediging kon belasten. Na enig heen en weer gepraat het Hof verheelde zijn ontstemming over deze gang van zaken niet kreeg de raads vrouwe een half uur bedenktijd. Na ander half uur keerde zij terug en verklaarde zich voorlopig bereid haar taak waar te nemen. Het getuigenverhoor, dat toen volgde, vormde een bevestiging van dat van een jaar geleden. Acht inwoners van Beverwijk en omgeving, die allen slachtoffers waren geworden van Langendijks activiteit, die vrijwel altijd gepaard ging met door een revolver ondersteunde dreigementen, door I laffe methoden Langendijk vroeg bij voorkeur aan kinderen waar hun vader zat en een bruut optreden. En evenals op de eerste zitting ontkende Langendijk vrijwel alles, hetgeen een tach tigjarige getuige, de heer Pleeging uit Be verwijk, die van Langendijk een kaakslag had gekregen, in woede deed ontsteken. „Ik heb maar twee keer geslagen," hield Langendijk vol. „Dat was in de gevallen Peereboom en Immerseel." Nu, toen was het ook wel raak geweest. De heer C. Pee reboom vertelde hoe hij, als illegaal wer ker opgepakt door Langendijk en de later geliquideerde luitenant Kip meer dan eens voor een „verhoor" uit zijn cel werd ge sleept en zo ongenadig afgeranseld, dat hij een inwendige stoornis opliep. „Ik stond er juist op, dat er een dokter zou komen," tracht Langendijk te vergoe lijken. Maar een andere politie-agent vertelt daarop de ware toedracht: niet Langendijk, maar hij ging de dokter halen en Langen dijk gaf juist opdracht, dat de arts eerst bij hem moest komen, daarna pas naar de arrestant mocht gaan. Als ontkennen niet meer baat, neemt Langendijk weer zijn toevlucht tot de fan tastische verhalen. sche Noodhulp' „Inderdaad," bevestigt de getuige, „dat ben ik vijf weken geweest om mijn illegale werk beter te kunnen doen." De heer Immerseel weet er ook van mee te praten, wat „een klap" van Langendijk wilde zeggen. Hij was gearresteerd, omdat men hem van een aanslag op deze verdacht. Langendijk bleef indertijd bij zijn bewe ring, dat de heer Immerseel een schot op hem had gelost, hoewel hij hem goed kende cn een vergissing van Langendijk uitgeslo ten was. De heer Immerseel werd naar „Kamer 21" gebracht, waar de beruchte Noorman, zoals hij gistermiddag als getuige voor het Hof verklaarde, „crazy en hysterisch" werd. Langendijk deed niet voor hem onder en ook wachtmeester A. Visser was er bij. Langendijk gaf toe: „Ik was buiten mezelf." Visser, als getuige gehoord, bevestigt: „Lan gendijk nam een stok om de ramen mee te openen en sloeg die op het hoofd van de heer Immerseel in tweeën." Het slachtoffer weet zich nog te herinneren dat hij, toen hij weer tot zichzelf gekomen was, de ver dachte zag staan met een hakbijl in zijn hand, terwijl hij riep: „We zullen je de hersens inslaan!" Door deze mishandeling heeft de heer Immerseel een ongeneeslijke hersenaandoening opgelopen. De verdedigster bleef na het getuigen verhoor en het requisitoir bij haar wens tot het instellen van een nieuw voor-onder zoek, waarop de president, mr. E. H. van Schaeck Mathon haar verzocht binnen een week op te geven op welke concrete pun ten zij opheldering verlangde. In haar pleitrede betoogde mevrouw Don ker Duyvis, dat Langendijk bij al zijn mis drijven in opdracht en niet op eigen initia tief handelde, om welke reden zij een cle ment vonnis vroeg. Uitspraak op 5 November. GOEDE VANGSTEN onder de Engelse wal en een pracht kwaliteit haring maken samen het besluit van dit seizoen goed. Toch was er niet alleen haring aan de markt, deze week. want de verse vis begint zo langzamerhand een beetje te komen, al klaagt de handel nog steeds steen en been over de eenzijdige waar. Binnenkort wordt ook dat beter, want verscheidene drijfnetten zijn al opgebor gen om plaats te maken voor de vistrawl. Op dit moment duikt het gerucht op, dat meer is dan een gerucht, namelijk dat de prijzen binnenkort vrij komen als gevolg van de handelsbetrekkingen met de grote en kleine Zuiderburen. Nu ware het tijdstip voor zo'n feit niet gelukkig, want het zou toch voor de overheid èn voor de handel beter zijn, de prijzen op een later ogenblik van ruime aanvoer los te laten. Inmiddels zijn er deze week nog al wat grote zaken aan ons voorbijgetrokken. Daar was de prettige reactie van de Stichting voor de Nederlandse visserij op het wets ontwerp voor de bedrijfsorganisatie, prettig omdat zij een standpunt heeft betrokken, waar dat bedrijf waardering voor voelen kan, al is het hier en daar wat lauw naar voren gebracht en in de tweede plaats had den we er twee nieuwe IJmuidense sche pen bij gehad, deze week, als de verre visser „Claes Compaen" er op het laatst toch nog niet een stokje voor had gestoken en we dus met de „Martha" als geslaagd voorbeeld van een moderne logger, tevre den moesten zijn. De „Compaen" heeft daarmee een traditie van kleine en grote tegenslagen hopenlijk afgesloten, hoewel men uit de onfortuinlijke voorgeschiedenis van deze oliestook-stoomtrawler de profetie zou kunnen halen, dat het straks vast „goed" gaat want belooft een slechte generale repetitie niet altijd een succes volle uitvoering? Het derde belangwekkende feit dezer dagen was de Brusselse Salon, waar Ne derland een uitstekend figuur heeft gesla gen en waar de Nederlanders, die het nog niet wisten, hebben kunnen merken, dat I de Belgische visserij in al haar rijkdom 'angs de rand van de armoede wandelt. Maar dat is een ander verhaal, en een héél 'roevig. CHIN. IND. REST. HONGKONG HAARLEM. Smedestraat 21 - Telefoon 21375 (Adv De radio geeft Zondag HILVERSUM I, 301.5 M. 8.00, 13.00, 18.00, 20.00 en 23.00 uur Nieuws. 8.15 Platen. 8.30 Voor :t platteland. 8.40 Bar carole. 9.12 Sport. 9 15 Gevraagde platen. 9.45 Geestelijk leven. 10.00 Zondagshalfuur. 10.30 Dienst uit Doopsgezinde Kerk Leeuwarden 11.45 Tussen Kerk en Wereld. 12,00 Musi- corda. 12.30 Zondagclub. 12.40 Zigeunermuz. 13.15 Platen. 13.20 Metro pole-orkest. 13.50 Even afrekenen, heren. 14.00 Platen. 14.05 Boekbespreking. 14.30 Symnhonie Fantasti- que van Berlioz, met toelichting. 15.45 Film- praatje. 16.00 Dansorkest. 16.30 Sport. 17.00 Provinciale dag van de VPRO in Utrecht. 17.30 Ome Keesje. 17.50 Sport. 18.15 Piano 18.30 Voor de strijdkrachten. 19.00 Radio- lympus. 19.20 Lichte muziek. 19.50 Dag der Verenigde Volken. 20.00 Europees concert. 21.00 Reportages. 21.10 De Romancers. 21.45 Luisterspel „Paul Vlaanderen". 22.20 Andres Segovia, gitaar. 22.45 Boston Promenade orkest. 23.15 Platen. 23.45 Vioolsoli. HILVERSUM II, 414.5 ML, 218 M. en 1875 M. 8.00. 9.30, 13.00, 19.30 en 23.00 uur Nieuws. 8.15 Sonate van Bach. 8.30 Morgenwijding. 9.45 Programma ..Boerenzondag". 9.50 Zang. 9.55 Hoogmis. 11.30 Handel en Bach. 11.40 Te Deum Laudamus van Andriessen. 12.15 Boe- rendrachten. 12.35 Boerenkapel. 13.25 Har monie-orkest. 14.00 Orkest en declamatie. 14.30 Koor. 15.00 De boer in de kunst. 15.15 Amusementsorkest. 15.45 Brabantse verzen. 16.00 Missielof. 16.30 Sport. 17.00 De Jonge Kerk 18.30 Gewijde muziek. 19 00 Avondlie deren. 19.15 Kent gij uw Bijbel?. 19.45 Koor. 19.50 Dag der Verenigde Volken. 20.00 Boek bespreking. 20.15 Klankbeeld „Lof der Boe ren". 22.45 Avondgebed. 23.15 Platen. Maandag HILVERSUM I. 301.5 M. 7.00, 8.00, 13.00, 18.00, 20.00 en 23.00 uur Nieuws. 7.15 Gymnastiek. 7.30 en 8.15 Platen. 8.55 Voor de vrouw. 9.00 Platen. 9.30 Dans liedjes. 10.00 Morgenwijding. 10.15 Arbeids vitaminen. 10.50 Richard Crooks. 11.00 Op de uitkijk. 11.15 Zang en orgel. 12.00 Franse pla ten. 12.30 Weerbericht. 12,38 Pianoduo. 13.15 Platen. 13.20 Lichte muziek. 13.50 Platen. 14.00 Wat gaal er om in de wereld?. 14.15 Solisten concert. 15.00 Bonbonnière. 16.00 Thoater- muzïek uit Londen, 16.15 Musicalender. 17.30 Voor padvinders. 17.45 Over Indonesië 18.15 Platen. 18.20 De Andrew Sisters. 13.30 Voor de strijdkrachten.' 19 00 Filmkrant. 19.30 In leiding tot muziekbegrip. 19.45 Lezing over tabaksteelt. 20.05 Radioscoop. 22.30 Viool sonate van Reger. 23.15 Swing-muzïek. HILVERSUM n, 414.5 M.. 218 M. en 1875 M. 7.00, 8.00, 13.00, 19.00, 20.00 en 23.00 uur Nieuws. 7.15 Gewijde muziek. 7.45 Woord voor de dag. 8.15 Platen. Cellosuite van Reger. 9.15 Voor zieken. 9.35 Platen. 10.05 Piano 10.30 Morgendienst. 11.00 Werken van Ra- meau. 11.20 Voorlezing. 11.40 Platen. 12.00 Klassiek concert. 12.30 Weerbericht. 12.33 Ancora-trio. 13.15 Mandolinata. 13.45 Lon- dens Radio-orkest. 14.00 Voor scholen. 14.45 „Martha" in de thuishaven. Vrijdag avond zeven uur is de nieuwe IJmuidense motorlogger „Martha" uit Vlaardingen naar IJmuiden vertrokken en omstreeks mid dernacht alhier aangekomen. De keerkop- peling is nu hersteld, zodat men volgende week voor de eerste keer ter visserij kan gaan. „Claes" nog niet ter proefvaart. De nieuwe verre vistrawler „Claes Compaen' gaat vanmiddag nog niet proefvaren. De demagnetisatie is Donderdag met succes verlopen, maar er blijkt nog iets aan de hulpwerktuigen te haperen, zodat men de proeftocht tot nader order heeft moeten uitstellen. Aan de kant. In de vissershaven lig gen voor reparatie aan de motor de traw lers Antje en Dirkje. Opgelegd zijn de trawlers Cornelis, Ita. Hollandia. Maria Elizabeth en Dolfijn. Vanwege de beman ningskwestie blijven voorlopig de Hornrif en de Knikker binnen en tenslotte is de Isabel voor „survey" binnen. De trawlers Zwarte Zee en Oostzee zijn ook de gehele week aan de kant gebleven, maar zij komen de volgende week weer in de vaart. Verspeeld net. De kusttrawler Reiger (IJm. 106) kwam binnen met een vangst van slechts 200 manden vis. Tijdens het vissen liep de trawler met het trawlnet „vast" en moest tenslotte bord en net ver spelen. Meer geld. Nu door de schrale vang sten van de kustvloot de platvis in alle havens de maximumprijs opbrengt, is er weinig platvis-aanvoer te IJmuiden. De Urker vloot brengt de gevangen vis naar de afslag te Urk en ook in Den Helder komen schuiten ter markt. Toch blijkt dat vooral voor de bij-vangst als tong en tarbot, de vis bet meeste geld opbrengt in IJmuiden. Walharing. Deze week kwam er wat meer Engelse walharing. Ook in Scheve- ningen en Vlaardingen werd Engelse wal haring vers aangevoerd door de drijfnet vissers. Deze haringsoort wordt tot nog toe door de handel met maximumprijzen geho noreerd. In de maand November kunnen nog zeer drukke dagen door deze haring- aanvoer tegemoet worden gezien. Santpoort Veranderingen bij de bakker Burgemeester en Wethouders van Velsen maken bekend, dat door hen bij besluit van 19 October 1948 vergunning is verleend aan J. Bruinooge te Santpoort, Bloemen- daalsestraatweg 138, om zijn brood- en banketbakkerij uit te breiden en te wijzigen door het bijplaatsen van 1 bakoven. 5 werk tuigen en 3 electromotoren met een ge zamenlijk vermogen van 1 pk en het ver plaatsen van 1 deegmachine en 1 electro motor. Beverwijk Kennemerland heeft een tuinbouw-vakschool Donderdagmorgen is met een officiële .eerste les" in een der lokalen van de Tuin- bouwwinterschopl te Beverwijk de nieuwe Tuinbouwvakschool voor Kennemerland geopend. Burgemeester H. J J. Scholtens, de Rijkst,uinbouw-consulent ir. G. W. v. d. Helm en het voltallig bestuur van de proef tuin „De duinstreek van Holland" waren bij deze eerste les aanwezig. Vooraf had de voorzitter van de genoem de proeftuin, de heer J. P. Nijssen, in een korte rede het nut van dergelijke cursussen nog eens duidelijk naar voren gebracht. Hij deelde mede, dat de kosten bovendien laag waren, daar het rijk ruime subsidies ver schaft. De heer Van der Helm wees op het gebrek dat de tuinbouw heeft aan „voormannen", aan mensen die de belangen van de tuinbouw voortdurend willen be hartigen en daarbij een grondige kennis van hun vak bezitten. Ten slotte gaf het hoofd van de cursus, de heer A. Verkley, een uiteenzetting over de werkwijze, die men zal gaan volgen. „KENNEMERLAND" HOUDT ZIJN JAARVERGADERING. Dinsdag 26 October komen de leden van Werken van Tsjaikofski. 15.30 Glasgow Or- pheüs-koor. 16.00 Bijbellezing. 16.45 Viool, de vereniging van aquarium- en terrarium- 17.00 Voor kleuters. 17.15 Kamerorkest. 18.15 houders „Kennemerland" in het Rex- Sport. 18.30 Met band en plaat. 19.15 Boek bespreking. 19.30 Actualiteiten. 19.45 De Za- paraki's. 2015 Strijkorkest speelt werker van Corelli, Hindomilh e. a ?1 00 Luisterspe' „De erfgenaam van Redclyffe". 21.40 Werker van Beethoven. 22.20 Orgelconcert. 22.45 Overdenking. 23.15 Serenade. 23.40 Kozak- kenkoor. theater bij elkaar. Naast de traditionele agendapunten van een jaarvergadering, •erslagen en bestuursverkiezing wegens eriodiek aftreden van de heren Telliers er. Vermeulen, staat op het programma: een bespreking over een buitengewone leden vergadering met de dames, ZEEWEG 275 DAG EN NACHT (Adv.) Velsen Burgerlijke stand van Velsen Geboren: J. Alsema-Spits, z„ Iepen straat 18, IJmuiden (Oost). M. J. Haver- Heilig, d„ Anr.astraat 1 b rd„ IJmuiden. M. Vennik-van der Horst, d., de Genestet- laan 39, Driehuis. A. A. Nan-Koman, z„ Bornstraat 30, Velsen (Noord). P. C. Hoog- zaad-Hoenderdos, d., Hoofdstraat 43, Santpoort. J. Plaatsman-Goedendorp, d., Meeuwenlaan 41 rd., IJmuiden (Oost). J. 't Hart-Zwanenburg, z„ Verspreide Wo ningen 41, IJmuiden (Oost). W. Koopman - Stigter, d., Piatvoetstraat 11, Santpoort. Overleden: T. Schellings, 83 jaar, weduwe van J. Mookhoek, Wijkerstraat- weg 242, Velsen (Noord). J. E. Veldmeijer, 78 jaar, echtgenoot van N. Ekstra, Wil- lemsbeekweg 4, IJmuiden (Oost). H. Cor net, 62 jaar, echtgenoot van J. H. Benink, Velserduinweg 185, IJmuiden (Oost). C. Mulder, 79 jaar, echtgenote van G. J. van der Aar, IJmuiderstraatweg 109 D, IJmui den (Oost). Ondertrouwd: M. Kuijl, Alkmaar- sestraatweg 365, Beverwijk. W. Niemeijer, Oosterstraat 7, Velsen-Noord, toek. adres: Oosterstraat 7, Velsen-Noord. H. de Groot, Eendrachtlaan 5, Breukelen-Nijenrode en C. M. v. d. Bogaerde, de Lumeystraat 6, I.Tmuiden-Oost. A. van Wolferen, Velser- duinweg 169, IJmuiden-Oost en C. J. Post, Kerkpad 73, Santpoort, toek. adres: Kerk- pad 73, Santpoort. J. G. Zeegers, Bloem- straat 131, IJmuiden en G. de Koek, D. Hartoghstraat 13, IJmuiden. J. Bakker, Sparrenstraat 5, IJmuiden-O. en G. Huiser, Alex. Bellstraat 1, IJmuiden-O., toek. adres Alex. Bellstraat 1, IJmuïden-O. N. Timmer, Doodweg 43, Velsen-Noord en P. F. Gieseling, Westerstraat 7, Velsen-Noord. J. M. Schellinger, Lindenstraat 12, IJmui- den-O. en D. Betist, Lindenstraat 5, IJmui- den-O., toek. adres Lindenstraat 5, IJmui- den-Oost. J. van Baaren, Beukenstraat 32, Haarlem en J. C. M. Meesters, Driehui- zerkerkweg 14,,Driehuis. J. Korf, Konings plein 17. IJmuiden en G. J. Kramer, Ken- nemerlaan 83, IJmuiden. A. A. Mosmans, Kruidbergerweg 39, Santpoort en G. J. de Jonge. Kruidbergerweg 39, Santpoort, toe komstig adres: Kruidbergerweg 39, Sant poort. G. Horsman, Kastanjestraat 42, IJmuiden-O. en M. J. van Vliet, Warmen- hovenstraat 64, IJmuiden. L. Toornvliet, Sirenestraat 28, IJmuiden en J. van Slooten Sirenenstraat 26, IJmuiden. J. Prins, Rie- celenstraat 25. Koog aan de Zaan en C. Muntjewerf, van Wassenaerstraat 35, IJmuiden-O., toek. adres: van Wassenaer straat 32, IJmuiden-O. A. Kramer, Huij- gensstraat 41, IJmuiden en M. J. Bijl, Alex. Bellstraat 5, IJmuiden, toek. adres: Alex. Bellstraat 5, IJmuiden. W .Verhagen, Corn. Matersweg 40, Beverwijk en A. Wij- ker, P. C. Hooftlaan 63, Driehuis. Gehuwd: W. Blok en R. Visser, En- schedéstraat 25, IJmuiden. A. F. Dirks en A. G. Koelemeijer, Ahornstraat 11. IJmui den. B. J. Witteman en P. Schol, de Ruij- terstraat 135, IJmuiden-Oost. G. Zwart en J. Breukhoven, Bloemstraat 110, IJmuiden. W. de Waard en A. Reindersma. J. Gaart- man en A. C. Stals, Hofdijklaan 14, Drie huis. W. Nieborg en J. de Groot. L. Prins en M. D. Bos, Roemerstraat 7, IJmuiden. A. H. Raspoort en K. W. Stam, Oranje straat 166 rd„ Haarlem. Velsen-Noord „Watervliet" in de running Mocht de voorgaande week het eerste twaalftal van de korfbalvereniging „Water vliet" op Nieuw Flora maar net-aan de twee winstpunten boeken, thans staat een wel zeer zware uitwedstrijd tegen Ooster park I op het programma. Nog nooit heeft Watervliet van deze ploeg kunnen winnen, maar er is hoop, dat nu Oosterpark van Roda met 51 verloor, ook de Velser korf ballers een kansje maken. De Watervlieters, die dus nog ongeslagen zijn, zullen trachten deze reputatie na zes wedstrijden te handhaven met de dames: J. v. Vught, M. v. d. Plas, T. Gieze, C. Broeksma, W. Jansen en R. Bakker en de heren F. Möhlman, J. Wals, J. Broeksma, H. Gieze, E. v. Langen en W. Berghuis. Het tweede twaalftal, dat met drie ge speelde en gewonnen wedstrijden de lei ding heeft in I H.K.B., speelt ook uit en wel tegen Oosterkwartier 3 te Haarlem. Op „Water-vliet" krijgt het derde Zondag reeds de returnwedstrjjd tegen Nieuw Flora 2. Ook het derde leidt in II H.K.B. met vier gespeelde en gewonnen ontmoe tingen. evenals Watervliet 5 (3 gespeeld en gewonnen), welke ploeg duidelijk de meer dere is gebleken van Watervliet 4. Met de zelfde geestdrift kan dus op Oosthoek 3 de zege „thuis" worden behaald. De oorspronkelijk vastgestelde ontmoe ting D.V.S. I tegen Watervliet 4 is op het laatste ogenblik uitgesteld. Voor de adspiranten zijn vastgesteld: Oosterkwartier aWatervliet a en Water vliet 2Nieuw Flora 2 op Zaterdagmiddag. Velser voetballers binnen de lijnen Door de herhaling van de vorige compe titie-Zondag krijgen de Velser voetbalclubs opnieuw twee thuiswedstrijden en één ont moeting uit te verwerken. In de wedstrijd KinheimDEM op „Tus- senwijk" zal het elftal van de gastheren ongewijzigd uitkomen met: H. B. Daniëls; E. v. d. Wal en S. de Vries; C. de Boer, W. Groeneveld en N. de Ruiter; J. Starreveld, H. Prinssen, A. Prinssen, P. Rem en A. v. d. Steeg. De tweede thuiswedstrijd geldt VVB DSS op „Watervliet". De „Breesapers" heb ben als invaller voor P. Vlietstra als links binnen R. Folkerts opgesteld. Daar de drie spelers van de befaamde wedstrijd tegen DCO nog „meedoen", zal WB verschijnen met: C. v. Veelen; W. v. Riemsdijk en J. Duineveld; G. v. d. Veldt, M. Arisz en A. Greshof; C. Hoen, H. Verswijveren, N. Mi chel, R. Folkerts en P. Hooydonk. „I.E.V." trekt naar BDK (Amsterdam) en heeft het elftal opnieuw gewijzigd. Dit zal bestaan uit: M. v. d. Bos; H. Zonneveld en J. v. d. Vlies; J. Wittebrood, P. v. d. Berghe en Th. Koek; A. Stokman, H. Brantjes, P. v. Bellen, J. Schavemaker en S. Slote- maker. UITSLAGEN S. C. „KIJK UIT". De uitslagen van de Woensdag gespeel de partijen van de IJmuider Schaakclub „Kijk Uit" luiden: Groep I: P. Lanser-C. Pronin 01; J. M. Heykoop-A. Kistemaker (afgebr.); R. Visser-W. Bakker (afgebr.). Groep II: J. Plugboer-S. Kistemaker 10; H. Spuls-P. Scheurkogel 0—1; A. Zeylmans-J. Verlaat (afgebr.) Groep III: J. Vis-A. J. Korff 0—1: E. Stam-J. Sibum 01; A. v. d. Plas-J. P. Kramer 10; W. Deelder-A. de Ruiter 1—0. Groep TV: P. J. Kramer-J. Buis 01; M. Cornelissen-W. Braak 10; H. Spuls Jr.—R. Rill y2—Vz, R. Rill—J. Buis 1—0. wijst van de kunst, die de natuur (i.e. de kleur) nog steeds niet de baas kan worden. BLOEMENDAALTERRASVOGELS. Terrasvogels komt in een gewijzigde op stelling als volgt uit: Douma; Kraak, Hol man; Akkerman, Dortmundt, Cobben; Löb- ken, Siegerist, Siebeles, Klumper, Goed hart. Tekenaar was hoofdredacteur van „Volk en Vaderland" De 54-jarige M. M. uit Utrecht heeft voor het Bijzondere Gerechtshof aldaar terecht gestaan onder beschuldiging van Mei 1940 tot Augustus 1944 als hoofdredacteur van „Volk en Vaderland" te zijn opgetreden en bovendien in die tijd een groot aantal spot prenten voor dat blad te hebben getekend. Verdachte, wiens beroep tekenaar is, verklaarde dat Mussert in feite hoofd redacteur was, omdat hij alles, wat in „Volk en Vaderland" geschreven werd, moest goedkeuren. Verdachte beweerde, zich niet te kunnen herinneren, welke hoofdartikelen hij zelf geschreven had, maar erkende, de spotprenten getekend te hebben. „Ik heb mij ontzettend geërgerd aan de afschuwelijke onderschriften, welke ik pas zag als de krant uitkwam" zei M. De president vond deze gang van zaken zeer zonderling, daar M. toch hoofdredac teur was. De procureur-fiscaal mr. Drabbe noemde verdachte iemand met een zeer beperkt in tellect. Niettemin had verdachte met zijn demagogisch schetterende stukjes bijge dragen tot infectie van het Nederlandse volk en het geestelijk verzet tegen de vijand ondermijnd. Mr. Drabbe vergeleek verdachte met een natte spons. „Allerlei frasen heeft hij in zich opgenomen en wanneer men nu maar in de spons kneep, liep alles er net zo uit als het er in was opgenomen. Deze geestelijk onrijpe heeft niet van alles wat hij schreef de portée begrepen, maar er moet rekening gehouden worden met het kwaad dat hij heeft ge sticht bij Nederlanders en bij Duitsers", zeide mr. Drabbe, die 12 jaar gevangenis straf eiste. Voetbaloverzicht San tpoort-dorp faaiH" fat .x rs j „Geld maakt tocli gelukkig" Jacques Becker, een van de mindere goden der Franse cinematografie heeft met „Antoïne et Antoinette", de film die Nederland leerde kennen als „Geld maakt toch gelukkig", bewezen zijn grote leer meester waardig te zijn. Met een heerlijke hoeveelheid esprit laat hij Roger Pigaut en Claire Maffei een simpel verhaal van twee gewone Parijse mensen vertellen, maar hij vertelt het zo raak, dat het hele geval direct appelleert aan de gevoelens van de doorsnee-toeschouwers. Niets is buitensporig in dit optimistische filmwerk en het dient allemaal zuiver en alleen om ons mensen, die ook de zorgen van Ant- toine en Antoinette kennen, prettig bezig te houden en zo nu en dan een klein lesje in de moeilijke levenskunst voor te schote len. Santpoorts Bloei, die Vrijdagavond en vanavond deze film brengt, zal er onge twijfeld een groot deel van haar geregelde klanten mee vertederen. „Kleurige klei", een kleurendocumen- taire over het Engelse aardewerk is een goed filmpje, dat echter de waarheid be- Het is nog niet zo lang geleden, dat EDO en Feyenoord in een sportieve strijd in het Olympisch Stadion moesten uitn*>ken, welke club er kampioen zou worden. Mor gen komen de ploegen weer tegenover el kaar en de wedstrijd is opnieuw voor beide partijen van groot belang. Het winnende elftal kan de wedloop met VSV voortzet ten. De ontmoetingen tussen de ploegen zijn altijd spannend geweest en morgen kan dat weer verwacht worden. De belangstel ling voor de ontmoeting is groot. EDO ver schijnt als volgt: doel: Wille: achter: Las- schuit en Schijvenaar: midden: Karpes, Schildwacht en Odenthal; voor: Spek, Ver dam, Roodselaar, Van Straaten en Steen- dam. Als scheidsrechter treedt op de heer K. Schipper. De ontmoeting in Velsen tussen Storm vogels en Haarlem is eveneens belangrijk. De gasten zullen technisch in de meerder heid zijn, maar toch zal het niet gemakke lijk zijn een zege te'behalen. VSV leed Zondag een nederlaag, waar door de strijd in district 2 spannender is geworden. Morgen brengt de IJmuidense ploeg een bezoek aan KFC en zij zal moe ten oppassen. In de tweede klas zal het verloop van de strijd tussen RCH en Emma. die elkaar in Dordrecht ontmoeten, spannend worden. Het elftal, dat wint, maakt voorlopig de beste kans voor de bovenste plaats. Velsen zal van RFC moeten winnen, om van de onderste plaats af te komen. Schoten mag het tegen Swift niet kalmer aanpakken dan de vorige week tegen ZSGO. Toch kan op een zege gerekend worden. HFC heeft nog geen wedstrijd op eigen terrein verloren en daarom wordt verwacht, dat morgen van Aalsmeer ge wonnen wordt. Voor de voorlopige bezet ting van de onderste plaats in de derde klas D is de ontmoeting Bloemendaal Terrasvogels zeer belangrijk. Zandvoort- meeuwen krijgt bezoek van IW en heeft weer een kans, als gewonnen wordt. Handbal Programma voor Zondag In de hoofdklasse gaat Concordia naar Eindhoven waar de ploeg DES zal ont moeten. De herenploeg van Concordia verdedigt in Utrecht zijn kleuren tegen Achilles. Na de laatste successen van de Haarlemmers geven wij hun de beste kans. Overigens is het krachtsverschil in deze competitie vooral van de hoogst geplaatste vier der ranglijst zeer gering. Rapidïtas. dat op de tweede plaats staat in de tweede klas, speelt in het Noorder Sport park tegen Animo, welke ploeg met zes pun ten onmiddellijk op Rapiditas volgt. Het is moeilijk zich aan een voorspelling te wagen, aangezien de elftallen practisch tegen elkaar opwegen. Verder vermeldt het programma: District West A 2e klas, dames. Tonegido Gita; Concordia IIHAV I, 14 uur Noorder Sportpark: HOC IOSS I, 10.30 uur Schalk- wijkerweg; RapiditasRood Zwart, 15.30 uur Schalkwijkerweg. Afd. Noordholland le klas, dames: Bever wijkBato; IJmondHOC II. Afd. Noordholland 2e klas, dames: BGV II —Animo I; Gita II—OSS II. Afd. Noordholland le klas, heren: HOC I Concordia II; Tonegido IBGV I, Afd. Noordholland 2e klas, heren: HOC II Bato I. 40. Nadat Joris Goedbloed aldus van het I naar hem uit. „Daar staat de verrader!" riep toneel verdwenen was, stapten de president en hij. La Bandera wilde iets zeggen, doch de Panda, gevolgd door de agenten, de kamer van president brulde hem toe: „Zwijg schurk! Hier fM Bandera binnen. De minister txm oorlogheb ik de bewijzen tan Uw laaghartig ver fond achter zijn bureau en keek verwonderd raad!" en hij hield de brief op. die Panda hem 7', doch op hetzelfde ogenblik betrok zijn ge- gegeven had. Tot de agenten riep hij: „Doet laat. Zodra hij Panda in gezelschap van de Uw plicht. Grijpt- hem!" In twee passen was president zag, begreep hij, dat zijn spel uit La Bandera bij het open raam, doch de agen- tcaren vlugger aan hij cn voor hij zelf was. Panda strekte een beschuldigende vinger maar kans had gezien, zijn been over de vensterbank te gooien, hadden de politie agenten hem al te pakken. La Bandera weerde zich geducht, doch al zijn pogingen hielpen hem niets en even later stond hij met een ezichtrood van woede cn spijt, stevig ge boeid tussen zijn bewakers. „Dat zal je nog eens berouwen, vriendje", siste hij legen Panda, terwijl hij weggeleid werdt _i 1 Een bericht van het lands Persbureau; gem«n Vu 1 gedateerd: 20 OctoteS^Ö tweede 'hondMrtS^g ha nen. Behalve de nurnm Cl":' tsï met G en fez nummers, waaraan afgaan, worden De gelukkige, die hei^' geerde nummer GX i ,eI» t. provinciale griffie ,e '"«tag vangst mocht nemen wu fïKit van een autorijschool Te En ik zit daar nu al da... van nachten over na te «H» maar, peinzend en peinzeS over moe te malen- f'ieï het door velen begeerde' Wat is dat. vrienden' - Wat betekent dat? Wat móet dat? Waarom is die man gelukki.'r is dat nummer door velen hf' Waarom is GX l dan GX 16. GX 29 of GX l;»""4*- Waarom trouwens dat Ik heb geen auto. Ik auto besturen. Ik fiets ram ei of vanwege dat wordende wT® «1 maar. Wel tracht ik ik S plaatsen naar het geestdiT? 18 ti de autorijdende mens „J? a grijp ik niet waarom men ry7 "f V hartstochtelijke, begeren S'8"-- of NZ 2900 of LPM 12 1,1 Het is toch maar een dnnH 11 dood blikken bordje op een d. i i81"11 wieltjes, dat in exemplaren van een looST Het is toch maar iTTlk,M uitgereikt uit een willekeuri™ 8!l'- catalogiseren door een overhi ï°!l# bedient van een willekeurig hKr s 64 een loket een papiertje uitreï! willekeurig heer? aan «a geElg5"iS<iiemanmet«tai.0X| Wanneer u antwoordt: „Omdat ki, wat door velen begeerd én Z&? bereikbaar is", dan zeg ik- gn,H is de mens nu eenmaal, dat hij m schrikkelijk leuk Vindt iels te helfc anderen zo verschrikkelijk graa,T„? willen hebben en niet krijn,, n?S niet erg voor de aard van f "m goed, zo zijn de mensen nu eernnaa!. Maa. daar ben ik er niet mee W— eerste en laatste instantie blijft d, g.' velerf Gx'l?"' WaaIOm beg™ C Waarom is het zo leuk GX 1 te, Welke geestelijke of morele dL materiele voordelen zijn daaraen den? Wat schiet men er mee op? En waf-t het in welk opzicht ook? En ik maar dag en nacht En het antwoord maar niet b^, vinden. In de verste verte niet, vrienden. ELLIS. Blijft, nog steeds voor HERENCOSTTUI 25 TOT 100 GLD. betalen. 1 Leren- en winterjassen enz., goede piijia Kampervest 45, Haarlem Tel. Bill lidU Korfbal Aurora ontvangt D.T.V, Oosterkwartier heeft Zondag een uitemilt lastige taak nu het Archipel I in Amsterdüj ontmoet. Immers, deze ploeg verloor aliees maar van Westerkwartier. Aurora ontvangt thuis het sterke Dïï u zal trachten Sport Vereent te evenaren, Du moet ook een kleine overwinning hehaï worden. Wij vermoeden echter, dat de lat te zwaar zal wezen. Sport Vereent is nj doch het tweede ontvangt het niet al te to ke Amum 2. Watervliet gaat naar Oosterpark en he! a ons bijzonder medevallen indien de Vek> ren zonder verlies daarvan terugkeerde Nieuw Flora ontvangt thuis OKVenbi is dringend noodzakelijk, dat dê Hasrlto mers eens een overwinning behalen on d de gevaarlijke zone te raken. Wellicht «cctl OKV daarvan het slachtoffer. Animo Ready gaat naar DSV te 3'^J en kan daar een overwinning behalen. Oosterkwartier 2 zal nog wel op de eiTdj overwinning blijver- wachten nu het sterke Blauw Wit 2 op bezoek komt. Tenslotte gaat Aurora 2 naar Olympiad!» Bussum en kan daar twee winstpunten ie- halen. PRISMA.KIJKERS Fa. Joh. M. Schmidt - Barteljorialmi a (AdT.ll Techniek. In twee minuten en 21 secon den werd de complete tekst van ,bm with the Wind", welke 1047 pagi'-j beslaat, gisteren per radio-feiecL door Washington verspreid, om em nieuw communicatie-systeem demonstreren. Dit systeem, dat de n Ultra Fax draagt, is een combiaaj van televisie, radioverbinding en - fotografie. Aardbeving. Ten gevolge van de aar beving op 21 Juni in ^apan !s ,Midc]en berg ten Westen van Foekoei (M d» Japan) anderhalve meter veuchova en een vlakte ten Zuid-Oosten stad 60 centimeter gezonken, au- J een conferentie van seismologen Tokio medegedeeld. Tragedie. Uit Brisbane wordt ffjjj waarschijnlijk op i9 per:sonen hele bevolking van het eiland in de Golf van Carpentaria 0» Australië), zijnde 49 komen. Volgens nog onbeveSbggfl richten had een vlo* voorraad weggeshgen- Men n dat de meeste der dertig omg van dorst zijn geston'enjd het slachtoffer van een gevecn de eilandbewoners. Onderscheiding. Volgens M vrf van alle landen ter w^ - n [ét land, dat de meeste gedew-^^. Niet minder dan 60 procen nelijke inwoners boven d in het bezit van tenminste effl scheiding.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1948 | | pagina 2