IJmuider Courant Haarlems Dagblad In Bombay zijn de stoffelijke resten van vijf journalisten verbrand Britse Lagerhuis geeft zijn steun aan de regeringsmaatregelen Tumult in gemeente raad van Amsterdam ,rjan? Jfo. 19293 154 Telel. Adm. 5437, ..Jo#®0"*1 s uur: 8061 (K 2560), i5 '0' Dire hij de Administratie. p aaflvrao r3** Hoofdredacteur: Robert Peereboom Craneksr f";..»nWst een aantal in 31311 wchreven blaadjes net is het portret van r/^ ecSMk. list, Van Langen bii de ramp van de 0# «*Z£Zi, K.L.M. dat door ;!'"vi»i»»8,™°eis neerstortte in de 0"" wfaai was uit Milaan ÏÏÏT-Vf01' Z na enige tijd in moei- O "Si en passagiers hadden öT^Sde ondergang van de J*K LM.-vliegtuig, ont- L ie3 >h bewust dat zij zeil '^^van Langen, zijn be- 'a."^see'Sste ogenblik getrouw, >5»lM J niigen die later bij het de asr.tekenmÊ eindjgen in een ?Jöêenblik d« het toef?el gS» S sneUe hoogte-verlies fa®1 ItSen bad aangegeven, ïriB^.fïï dat de Gaai nog t*7r-j vermeld na beengeiCOmen, geuit, Sat hem ;->gfhad4even. Ik heb ^rtl-vunen a bic lijst met dat Mg fde met potlood bekrab- i*111 -a wppr ee- ze weer ge- een ï^ieTaren" Er schoot mij f^^^fv^fh—n' J3v«ttSeeJ?°' van de Gaai, de ^^ïSart Maar 1935 was wr de K.L.M. Het schijnt «ekeerd. Ge begrijpt waar- f,..;»cH|ekM Van Langen her- •Js ssa ce ?°a aan zijn levens- jt,"® "JJjL in doodsgevaar tot te blijven doen en ,,;e MO geschied. In de val Ij a id® Üj hebben dertien Amen- c*,FlïSn de dood gevonden. Zij 4'wie vervulling van de hoogste 31 vnk heeft- Zij waren naar cr-i'i-°j j,et vrije woord en La* f dienen. Ten dele hadden r ;«4enal aaar hun T?'6" t1'-"' hadden al bewezen dat zij Kj o oie ha Jk behoe£ maar Nï aan het artikel van William P° New York Telegram", waarin fctoerikaanse otiicieren verweet '-3! Srten van militaire waar- iei nadele van Nederland verdraai- ^Et was natuurlijk van deze groep n -teer op komst dan hun uit feeseinde commentaren; verdere VSJt™ de toestand zouden Amerika en op de wereld- KiÜdoen gelden. Het heeft niet c «in Zii ziin in hun arbeid ge- 'X luk die dit in Amerika maakt feeergroot door het feit, dat de mees- ten prominente figuren in de der Verenigde Staten waren. tb en keurtroep die naar Indonesië :"waardigd; slechts twee van haar Lt in Singapore de Franker verlaten lijn aan de dood ontsnapt. Wij her- S ie dertien gevallenen uit de ge- wi van ons vak met eerbied. paar weken tijds hebben twee «n van ontstellende omvang de K.L.M. 5cn eii Ln tientallen gezinnen van Swing en passagiers rouw gebracht. •Soering en het medegevoel, daardoor .as volk' gewekt, zijn groot. En nog «is laat de plotselinge val van de Roer- in prachtig weer boven Italië, de fasmende vraag open hoe onder zulke 'itadigheden met een dier moderne «vrewen, die als voortreffelijke vlieg je bekend staan, zoiets gebeuren kon. ;»';orzaak van de ramp met de Franeker, •i'echte weersomstandigheden nabij een; told, dat moeilijk gelegen is, schijnt rekkelijker verklaarbaar. Natuurlijk i ook in dit geval een onderzoek den ingesteld maar de vernietiging van r vliegtuig, grotendeels door brand, ié;t met veel mogelijkheid op nauwkeu rig verklaring van het ongeluk te geven. is vaak zo geweest. I De eerste indruk in Amerika heeft daar ötaar met de verdenking doen ontstaan, 8 sabotage zou zijn gepleegd. Wij heb- ie: er hier ook geen bewijzen voor. Men f. nch overigens kunnen voorstellen dat, 's el blijft zulk bewijs uit, het gebeurde z: ce K.L.M. en de autoriteiten aanlei- i:; iou kunnen zijn om in Indonesië bij- scherpe bewaking van de vliegtui- r. 'se te passen. In de daar heersende ene loopt een aantal individuen rond, - vie het niet duidelijk kan zijn op wel- 7,:e en door wie hun houding be- ~l«d wordt. En waartoe zij in staat zijn. tobben sinds 1940 ook in Europa al te •si trraren om zulke mogelijkheden uit ÉUÓL R. P. bwwerken beneden BOO.- zijn thans vrij De ramp met de „Franeker' Editie voor Velsen, IJmuiden, Santpoort en Omstreken van cn Oprctijtc 'i^aarirmsrix Courant (ïnrto i6c6) Donderdag 14- Juli 1949 Uitgave van de Grafische Bedrijven Damiata, Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- er Feest dagen. - Abonnementen per week 33 cent, per kwartaal ƒ4,25. Franco per post 4,75. - Giro rekening 273107 ten name van Haarlems Dagblad. Directie: P. W. Peereboom en Robert Peereboom to college van Algemene Commissa- fs: voor de Wederopbouw heeft beslo- k iil voortaan bouwwerken, waarmede Khdra» van f 500 of minder is gemoeid, worden uitgevoerd, zonder dat *<1 van deze werken een rijksgoed- KrB{ is verleend. Se maatregel is mede mogelijk gewor- ^<c=:at door de opheffing van de dis- cbepaiingen ten aanzien van de «•vnaterialen het verstrekken van bon- coupure voor de uitvoering van niet langer noodzakelijk is. rt.c. werken, waarvan de gezamenlijke aan materiaal en arbeid meer dan - -wagen, blijft een afzonderlijke (WIVo.weist Pravo beschuldigt aartsbisschop Beran ui communistische "-Ptsjk keeft de aartsbisschop j er rechtstreeks van -etc gegeven te hebben öie Jimf vfn in Slowakije van '.-an hsf vC?S ^et ^lad zon m§r- i;-ul ilaiCaan °Pdracht gekregen Vjos!owSr«ï verdeling van de v tot sTand te bren" V;a KathniLi 0pa een confedera- „oadered!h10n?e groeperingen e bescherming van het ^3ch,i3f0!imper!alisme"-De »Rude rc^ fffde Verder de bisschop ^tea'dr" Skrabik, en de tegen De K.L.M. heeft niet aan Pakistan gevraagd of de „Franeker" in Karatsji mocht landen Terwijl de regen neerstroomde, zijn Woensdag de stoffelijke resten van vijf der bij de ramp met de „Franeker" omgekomen journalisten op een lijk verbrandingsplaats der Hindoes in Bombay verbrand. De eerste in olie gedrenkte kist, die in de hoogoplaaiende vlammen werd geplaatst, bevatte het stoffelijk overschot van miss Elsie Dick. Daarna volgden die met de stof felijke resten van Nat Barrows, Newton, Hulen en Brannya. De dienst werd door vele Amerikaanse en Indiase functionarissen bijgewoond. De stoffelijke overschotten van Knicker bocker en Colving werden op een begraaf plaats te Bombay begraven. Aan de overige Amerikanen is de laatste eer nog niet be wezen, omdat men over hen nog geen in structies uit de Verenigde Staten heeft ont vangen. Op verzoek van Dean Acheson, de Ame rikaanse minister van Buitenlandse Zaken, zal de as van de gecremeerden naar Ame rika worden overgebracht. Vandaag zal het officiële onderzoek naai de oorzaak van de ramp beginnen. Er is geen enkele grond voor het ver moeden, dat de „Franeker" ten gevolge van sabotage is verongelukt, aldus heeft A. G. T. Hardy, de pers- en publiciteitschef van de KLM voor India en het Verre Oos ten te Bombay aan verslaggevers verklaard. K.L.M. vroeg geen toestemming voor landing in Karatsji. Een woordvoerder van het Pakistanse departement van Buitenlandse Zaken heeft ontkend, dat Pakistan geweigerd had de „Franeker" te Karatsji te laten landen. Volgens een Woensdag gepubliceerd be richt moest de „Franeker" op het vliegveld van Bombay landen, omdat Pakistan het sinds de tweede politiële actie in Indonesië ingestelde landingsverbod voor Nederland se vliegtuigen niet voor de „Franeker" had willen opheffen. De woordvoerder verklaarde, dat de KLM de regering van Pakistan officieus had ver zocht, toestemming te verlenen voor het landen van de „Franeker" te Karatsji. De regering van Pakistan had geantwoord, dat de toestemming zeker gegeven zou worden, Het verzoek is echter niet officieel her haald, aldus de woordvoerder. Naar aanleiding van deze verklaring deelt de KLM mede, dat zij géén des betreffend verzoek aan de regering van Pakistan heeft gedaan. De route over Bombay was gekozen door de Amerikaanse journalisten, die ook de tussenlanding te New Delhi hadden gewenst. Het antwoord van de regering van India waarin zij toestemming verleende, op het gebied van India te landen', was in eerste aanleg aan de Amerikaanse journalisten gericht. K.L.M. mag weer over Pakistan vliegen Het verbod voor het overvliegen van Pakistan door Nederlandse vliegtuigen dat op 24 December door de regering van Pakistan was afgekondigd, is op geheven. Ongeveer een maand geleden was reeds medegedeeld dat het verbod zou worden ingetrokken zodra de republikeinse rege- Koningin zond telegram aan familieleden der journalisten Koningin Juliana heeft het volgende tele gram gezonden aan de familieleden van de Amerikaanse journalisten, die bij de ramp met de „Franeker" zijn omgekomen: „Ik zend u dit blijk van mijn diepge voeld medeleven met uw verlies. Uw echtgenoot en zijn kameraden zijn ge storven bij de uitvoering van de nobele taak om voorlichting te geven aan een verwarde wereld. Zijn en hun heen gaan betekent een ernstig verlies voor hun beroep en voor de gehele wereld". Miss Brandon spreekt geruchten tegen Miss Brandon van de „New York Herald Tribune" heeft bii haar aankomst in Hong kong een einde gemaakt aan de geruchten, dat zij geweigerd zou hebben met de „Fra neker" verder dan Singapore te vliegen omdat zij een voorgevoel had dat er iets zou gebeuren. Zij verklaarde, dat tevoren reeds vaststond, dat zij de terugreis niet sr-men met haar collega's zou maken. Dat zij iets gezegd zou hebben over sabotage ontkende zij. Verzet der Taft-groep tegen Atlantisch Pact duurt voort Het was gisteren de derde dag van het debat in de Amerikaanse Senaat over de bekrachtiging van het Atlantisch Pact. De Republikeinse Senator Ralph Flan ders beschreef het verdrag als „misleidend, gevaarlijk defensief en gegrondvest op vrees". „Het zou beter zijn", verklaarde hij, „een tweeledige politiek te voeren door de Monroe-leer ook op West-Europa van toepassing te verklaren en de UNO te ver sterken. Hierdoor zouden wij de Sovjet- Unie niet op dezelfde wijze uitdagen, als wij thans doen, met het gevolg dat Sovjet- Rusland zijn bewapening even snel of nog sneller gaat uitbreiden, dan wij de onze doen". De Republikeinse Senator Homer Fer guson sprak zich voor het pact uit. Het vastberaden verzet van de door de republikein Taft aangevoerde senatoren, die tegen de sluiting van het Atlantisch verdrag zijn gekant, heeft de vooruitzich ten op een spoedige bekrachtiging door de Senaat slechter doen worden. Deze kleine groep Senatoren richt zijn verzet vooral tegen Truman's programma voor het ver lenen van militaire hulp door de Verenig de Staten aan West-Europa, waarvan de kosten op 1.450)000.000 dollar zijn geraamd. De Senator Scott Lucas, leider der de mocratische meerderheid in de Senaat, verklaarde nog dat hij de zitting van de Senaat mogelijk Zaterdag niet zal ophef fen, teneinde een stemming te forceren. De toon van de debatten is zo scherp geworden, dat, naar verluidt, senator Arthur Vandenberg, vooraanstaand Repu blikeins senator en specialist op het gebied der buitenlandse politiek, overweegt een tweede grote redevoering te houden, waar in hij op bekrachtiging zal aandringen. Roem is optimistisch over ontwikkeling in Indonesië Blijkens een communiqué van de pers afdeling der* republikeinse delegatie heeft de leider der Indonesische delegatie Mo- hamed Roem een verklaring afgelegd waarin hij zei: „Het herstel van de republikeinse rege ring te Djokja is een der belangrijkste stappen tot de oplossing van het Indonesi sche probleem, Het nieuwe stadium, waarin thans het Indonesische vraagstuk verkeert, vergt wijsheid, tact en discretie. Volgens mij is de eenheid onder het volk van Indonesië sterk dank zij de in het verleden opgedane ervaringen. Er bestaat een gezonde poli tieke atmosfeer, welke een uitvoering van de verklaring van 7 Mei voorstaat. Ik vertrouw er op, dat er een bevredi gende oplossing ten aanzien van het vraag stuk van het staken van het vuren zal wor den bereikt". Roem besloot: „Met als basis de Nederlandse verklaring cn de recente gunstige ontwikkelingen in Indonesië kunnen wij thans met vertrou wen vooruitzien naar het ogenblik waarop in overeenstemming met het vastgestel de tijdschema de Ronde Tafel-confe rentie zal plaats hebben en de Nederlan ders en de Indonesiërs hun doel zullen be reiken, namelijk de vestiging van de sou- vereine en onafhankelijke Verenigde Sta ten van Indonesië voor het einde van dit jaar". Sjafroeddin geeft zijn mandaat terug Voor het eerst sinds zeven maanden, toen de Nederlanders bezit namen van Djokjakarta, is het Republikeinse kabinet in deze stad bijeen geweest, meldt U.P. Het hoofd van de Republikeinse nood- regering, Sjafroeddin prawiranagara, gaf zijn mandaat als leider der noodregering terug aan premier Hatta, die aan het hoofd staat van de Republikeinse regering welke op Banka in ballingschap heeft vertoefd. „Wèl een Franse lening," zegt Madrid Het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Woensdag bevestigd, dat op 8 Juli te Parijs een overeenkomst werd bereikt en ondertekend tussen Spaanse en Franse banken voor het openen van cre- dieten in Frankrijk voor de aankoop van industriële machinerieën voor Spanje. De Franse ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën hebben, zoals gemeld, eerder ontkend, dat een crediet aan Spanje was verleend. Maandagavond werd in Madrid officieel bekend gemaakt, dat een groep Franse ban ken Spanje 15 milliard Franse franc zou den lenen voor hersteldoeleinden. Dr. van Royen naar Djokja De Nederlandse delegatie heeft bekend gemaakt, dat dr. Van Royen een uitnodi ging heeft ontvangen voor een bezoek aan Djokja op Zondag a.s. Dr. Van Royen heeft de uitnodiging aanvaard, die hem gelegen heid zal bieden kennis te maken met Soe- karno en de andere Republikeinse leiders, waarmede hij tot dusver nog niet in contact kwam. Het is de bedoeling, dat enkele leden van de Nederlandse delegatie dr. Van Royen op zijn reis naar Djokja vergezellen, zodat van zijn aanwezigheid in Djokja gebruik kan worden gemaakt voor een gedachten- wisseling inzake enkele hangende vraag stukken. Auto reed door afsluithek van geopende brug In 's Hertogenbosch is hedenmorgen een personenauto door het afsluithek van een geopende brug gereden en in de Zuid- Willemsvaart gevallen. Men slaagde er in een elfjarig meisje te redden doch haar ouders het echtpaar Vrij uit Waalwijk zijn verdronken. De oorzaak moet vermoe delijk hierin gezocht worden, dat de be stuurder met de verkeerssituatie ter plaatse onbekend was. wr Het woord is aan Eén enkel positief argument weegt zwaarder dan twintig negatieve. uren (In Amerika is iemand erin ge slaagd, kuikens te kweken die geen vleugels hebben, maar bij welke op de plaatsen waar die zaten, meer vlees ontwikkeld wordt). Dit bericht, misschien merkwaardig, Is mij al te kippenboud, Mild gezegd: dit is niet aardig, Iets waarvan ik nou niet houd. Kippen vleugellam te maken, Daarin is de mens niet vrij, Om dit boos gedoe te laken Ben'k er als de kippen bij. 't Zal de kippen-loop niet storen, En zelfs niet de kippen-ren, Maar het klinkt toch in mijn oren Wreed voor haar (of liever: hen). Vliegen is haar niet gegeven, Maar het trekt een kip toch aan Om, zij 't nutteloos, toch even Eens de vleugels uit te slaan. Straks misgunt men haar de poten, Dat maakt haar misschien ook vet, Maar 't is niet voor niets besloten, Dat z'op poten werd gezet. Vleugels geven kippenkrachten En iets sierlijks bovendien, Zou men haar zo kippig achten, Dat zij zelf 't gemis niet zien? Nee, dit kan ik niet verduren, Zet die kippendriften stop, Mensen met die kippenkuren Doen als kippen zonder kop. P. GASUS. Om de politie haar taak in het drukke zomerseizoen te vergemakkelijken, worden in Zandvoort thans uitkijktorens geplaatst op de duinen, vanwaar handhavers van orde en veiligheid hun arbeidsterrein: de stranddrukte, beter kunnen overzien. Het is de bedoeling deze uitkijktorens binnenkort van megafoöns te voorzien. Eden: „Vakverenigingsleiders zijn hun gezag kwijt" Het Britse Lagerhuis heeft Woensdag avond met 435 tegen 4 stemmen de pro clamatie van de noodtoestand in Engeland, bedoeld om de Londense havenstaking te breken, goedgekeurd. Anthony Eden steunde de regeringsmaatregel namens de oppositie, hoewel hij verklaarde, dat zijn ring in Djokja was teruggekeerd. Pakistan zeker voorbehoud maakte ten aan had het verbod voor het overvliegen van zijn gebied reeds opgeheven voor de ver ongelukte „Franeker". De KLM zal met ingang van Vrijdag haar tot dusverre gevolgde noodroute Amster damCairoAden Mauritius Batavia v.v. verlaten en van Amsterdam via Cairo, Karachi en Bangkok naar Batavia vliegen en daarbij India, dat het vliegverbod nog niet heeft opgeheven, vermijden. zien van de wijze waarop de regering de situatie heeft aangepakt. De Britse premier, Clement Attlee zei: „De toestand is zodanig, dat hij de econo mie van dit land in een critieke periode van zijn geschiedenis ernstige schade kan toebrengen". Volgens Attlee is er geen verbetering in de toestand waar te nemen. Er waren 13.528 arbeiders in staking en 11.000 aan het werk. Attlee verklaarde verder, dat Engeland niets te maken had Honderden Londense havenarbeiders zijn thans op het platteland bezig met oogst- werkzaamheden^om hun gezinnen te kunnen onderhouden zolang de staking voort duurt. Hier helpen stakers bij het 'sorteren en verpakken van fruit in de boomgaarden bij Swanley. met het geschil tussen de twee Canadese zeeliedenbonden. De oppositie Anthony Eden, plaatsvervangend leider der conservatieve oppositie, zei, dat de conservatieven de regering niet van alle schuld aan de situatie vrij pleiten. De re gering had eerder stappen moeten doen, om de positie van de stakende bootwerkers te verduidelijken. De toestand geeft aan leiding tot ernstige bezorgdheid voor de toekomst van ons land, mede omdat de leiders der vakverenigingen tot op zekere hoogte hun gezag over de arbeiders vol komen hebben verloren, zei hij. William Gallacher, communistisch lid, noemde de maatregelen een schande voor een regering samengesteld uit mannen, die aan de macht zijn gekomen door de op offeringen, die de lijdende en worstelende werkende klassen zich hebben getroost. Toen Gallacher daarop uit de Openba ringen van Johannes begon te citeren, werd er geroepen: „Smijt hem eruit". Gal lacher bleef doorgaan, waarop een conser vatief lid de voorzitter van het huis vroeg of het aanging, dat in het Britse Lagerhuis de godsdienst werd gekleineerd door „een straatschender als deze heer". De voorzitter, kolonel Douglas Clifton Brown, verklaarde van mening te zijn dat er geen bepaling bestond, waarbij dit niet werd toegestaan, doch hij voegde hieraan toe dat het gedrag van Gallacher hem „met afkeer vervulde". De procureur-generaal, Sir Hartley Shawcross, zeide dat in het algemeen het uitroepen van een staking niet in strijd is met de wet. Dit is echter wel het geval, indien met een staking niet een verbete ring van arbeidsvoorwaarden, doch een politiek doel wordt nagestreefd. Zij die hier de hand in hebben, maken zich schul dig aan „samenzwering tot muiterij". Nog meer militairen Met ingang van heden zouden 4500 mili tairen in de Londense havens worden ge bruikt voor het lossen van schepen en de bediening der haren-installaties. Gisteren werden 2300 militairen voor deze werk zaamheden gebruikt. Robert Mellish, Lagerhuislid voor een district waarin duizenden stakende haven arbeiders wonen, verklaarde dat de staking geleid wordt door de Canadese agitator MacNeil, die door de communisten wordt betaald. Burton Heath „Indonesië-politiek der V.S. was kapitale blunder" Het Amerikaanse blad „Washington Daily News" (één van de „Scripps Ho- ward"-bladen) publiceerde gisteren het eerste van een reeks van vijf artikelen van de met de „Franeker" omgekomen cor respondent Burton Heath. De titel van het eerste artikel, opgemaakt over de gehele frontpagina, luidt: „Onze blunder in Indo nesië". De schrijver constateert: „De diplomatie van de Verenigde Staten heeft een kapitale blunder in het Verre Oosten begaan. Nadat wij China verloren hebben, gaven wij nu opnieuw aan Mos kou de gelegenheid, waarop het zat te wachten, om in Indonesië een sleutel- gebied bij een eventuele oorlog in de Paci fic door te dringen. Onlangs hebben wij door middel van de UNO de Nederlanders gedwongen Indonesië vrijheid te geven op een zo snelle en plotselinge wijze, dat in de komende vijf jaren, waarin beslist zal worden over het al of niet uitbreken van een derde wereldoorlog, er in Indonesië geen stabiele regering zal zijn. Wij hebben onze steun verleend aan de minst demo cratische en minst Westers gezinde groep in de archipel door hen een overheersende positie te geven in de komende nieuwe regering". Na een uiteenzetting van de strategische positie van Indonesië bij een eventuele oor log tussen Rusland en de Westerse demo cratieën vervolgt de schrijver: „Vele niet- Nederlandse waarnemers hier zijn van mening dat de Verenigde Staten, Engeland en de overige Westerse democratieën groot belang hebben bij een stabiele regering hier. Een dergelijke regering zou bereid en in staat moeten zijn een Sotjet-aggressie te weerstaan en bij een werkelijke aanval een beroep moeten kunnen doen op de militaire kracht van het Westen. Er was een kans om hier een dergelijke regering te krijgen. Maar de Verenigde Staten heb ben deze gelegenheid welbewust laten voorbijgaan en hun gehele steun gegeven aan een groep, die twijfelachtige bedoe lingen heeft en nog twijfelachtiger be kwaamheid bezit". Kleine blokkade opgeheven Een Britse leidende functionaris aan de controlepost te Helmstedt heeft meegedeeld, dat de Russen de verkeersbeperkingen bij Berlijn „plotseling zonder nadere uitleg" hebben opgeheven. Hedenmorgen kwamen ongeveer 40 vrachtauto's per uur langs de Sovjet-Russische controlepost, zo deeltje hij mee. „De Russen voeren de controle zo snel mogelijk uit." Vechtpartij tussen politie en C.P.N.-raadsleden In de vergadering van de gemeenteraad van Amsterdam is het Woensdagmiddag rumoerig toegegaan. Kort na de opening deed de voorzitter, mi*. A. J. d'Ailly mede deling van een ingekomen stuk van tien C.P.N.-raadsleden „over het beestachtig optreden van de politie in verband met de vertoning van de film „Het Geval Gouzen- ko", waarin de raad wordt voorgesteld „tegen dit optreden te protesteren en er bij de burgemeester op aan te dringen, het verder vertonen van genoemde film te ver bieden". De voorzitter zei, hierover geen discussie toe te laten. De heer Seegers (C.P.N.) riep daarop, terwijl hij hard op tafel sloeg: „Daartoe hebt u niet het recht. U overschrijdt uw bevoegdheid". De voorzitter hamerde, trachtte de heer Seegers het woord te ont nemen, schorste na enkele minuten de zit ting en liet de tribune ontruimen. Na heropening wilde de voorzitter voort gaan met de behandeling der agenda, doch de heer Seegers en de'overige C.P.N.-afge- vaardigden riepen: „We laten ons als raads lid onze rechten niet ontnemen; U is buiten de orde". De voorzitter herhaalde, dat hij over deze aangelegenheid geen discussie toeliet en bracht een voorstel in stemming, het inge komen stuk niet te behandelen. De C.P.N.-raadsleden riepen daarop: „Dat zijn fascistische methoden! Wij wensen onze stem te motiveren! Deze stemming is on geldig!" Niettegenstaande deze protesten werd er gestemd. Met 23 tegen 12 stemmen besloot de raad, het ingekomen stuk niet te behan delen. Toen het rumoer daarna niet bedaarde schorste de voorzitter de vergadering voor de tweede maal. Bij de hervatting kwam een tiental rechercheurs in de zaal om op last van de voorzitter de heer Seegers uit de zaal te verwijderen. De heer Brandenburg (C.P.N.) riep: „Jullie blijven er af! Hebben jullie honden bij je? Schalkhaarmethodes!". Toen de rechercheurs aan de order van de burge meester gevolg wilden geven, ontstond een hevige vechtpartij. Er werd met stoelen ge gooid, de rechercheurs sloegen met gummi stokken en dreigden met revolvers. Minu tenlang duurde dit gevecht, waaraan ook enkele vrouwelijke C.P.N.-leden deelnamen. De heer Seegers werd tenslotte verwijderd. Nauwelijks was evenwel de vergadering heropend of de C.P.N.-leden begonnen op nieuw luid te roepen. Voor de vierde maal schorste de voor- zitter de vergadering thans tot vier uur, na overleg met de leden van het seniorencon vent. De communistische raadsfractie ging daarop in een der zalen van het gemeente huis een vergadering houden. Om vier uur gaf de voorzitter de heer Van Wijk (C.P.N.) gelegenheid een ver klaring af te leggen. De communistische woordvoerder zei, dat „zijn fractie de schending der rechten van de raad scherp veroordeelde, welke rechten de voorzitter zich had toegeëigend". De C.P.N.-fractie verliet hierna'de ver gadering, daar „de overige raadsleden het optreden der politie niet veroordeelden." De Raad begon daarna aan de agenda. OVERWEGEND DROOG WEER Verwachting, medegedeeld door het K.N.M.I. in De Bilt. geldig van. Don derdagavond tot Vrijdagavond, opge maakt te 10 uur: Vannacht op verschillende plaatsen tijdelijk mist. Morgen overdag wisse lende bewolking. Overwegend droog weer. Zwakke tot matige wind tus sen West en Zuid. Weinig verandering van temperatuur. 15 Juli: Zon op 4.37 uur, onder 20.54 uur Maan op 23.16 uur, onder 10.11 uur Hoogwatertüden: Donderdag 14 Juli: 6.17—18.44 uur. Vrijdag 15 Juli: 6-5519.18 uur. Laagwatertjjden: Donderdag 14 Juli: 2.01—14.18 uur. Vrijdag 15 Juli: 2.38—14.52 uur.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1949 | | pagina 1