C J Overgangsregeling voor Suriname ineldS. Woonschepen in Haarlemen omgeving De radio geeft Vrijdag Regeringsverklaring endejj over Indonesië in comité-generaa| De nieuwe bonnen Van Steenbergen na kalmei deWo.rsra,t?ow Panda en de Meester "Wereldverbeteraar C Wereldnieuw «.SM»»*-"srJï Donderdag 14 Juli 1949 Wetsontwerp ingediend Verschenen*, is een wetsontwerp betref fende de interim-regering voor Suriname. In de Memorie van Toelichting van dit door alle ministers getekende staatsstuk wordt verklaard dat de Staten van Surina me hun advies inzonden op 6 Mei. Dat van de Antillen is op dit ogenblik nog niet ont vangen. Daarom heeft de regering besloten in plaats van een interimregeling voor Su riname en de Nederlandse Antillen een af zonderlijke regeling voor ieder der gebieds delen tot stand te brengen. In de overgangsbepalingen is daarom vastgesteld, dat, zolang niet een interim- regeling' voor de Nederlandse Antillen met overeenkomstige bepalingen betreffende de samenwerking tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen in werking is getreden, de bepalingen welke op de drie gebiedsdelen betrekking hebben alleen ver bindend zijn voor Nederland en Suriname. Voor de nieuwe verhoudingen worden de volgende grondslagen aangegeven: Wordt tot nu toe overeenkomstig artikel 62 der Grondwet het algemeen bestuur dooi de gouverneur uitgeoefend, voortaan zal de landsregering van Suriname bestaan uit de gouverneur en de aan de Staten verant woordelijke regeringsraad. In de nieuwe landsregeling (welke in de plaats zal treden van de staatsregeling) is aangegeven, dat ten aanzien van dè verzor ging van de inwendige aangelegenheden de gouverneur optreedt als hoofd der lands regering. Het ontwerp gaat uit van de gedachte, dat een gelijksoortige verhouding als in Nederland bestaat tussen de koning en de ministers, in Suriname zal bestaan tussen de vertegenwoordiger des konings en de landsministers. Alleen ten aanzien van de belangen van het koninkrijk worden aan de gouverneur in een afzonderlijke afdeling bevoegdheden toegekend als orgaan van het koninkrijk. Slechts voor die werkzaam heden zal hij 's konings aanwijzingen in acht hebben te nemen. Deze werkzaam heden zijn: de afkondiging, de uitvoering en de zorg voor de naleving van wetten, algemene maatregelen van bestuur en ver dragen, zomede schorsing van landsveror deningen wegens strijd met een hogere re geling of met het algemeen belang van het koninkrijk. Verordenende autonome bevoegdheid. Ten aanzien van de verordenende auto nome bevoegdheid spreekt de interimrege ling duidelijke taal. Krachtens artikel 63 der Grondwet wordt de regeling van de inwendige aangelegenheden aan eigen or ganen overgelaten, tenzij bij de wet een bepaalde regeling aan de koning is voor behouden. De bevoegdheid tot ingrijpen van de wetgever zelf is onbeperkt, omdat hetzelfde artikel bepaalt dat andere onder werpen door de wet worden geregeld zodra de behoefte daaraan blijkt te bestaan. In de nieuwe landsregeling is echter de onbeperkte bevoegdheid tot ingrijpen aan de wetgever ontnomen. Alle inwendige aan gelegenheden zullen worden geregeld bij landsverordening. De conflictenregeling is geheel komen te vervallen. Alleen de in de regeling met name ge noemde onderwerpen, welke de belangen van het koninkrijk raken, zullen bij wet of algemene maatregel van bestuur worden geregeld. De volgende onderwerpen zijn on der andere ter regeling aan de wet voorbe houden: de regeling zelf, het Nederlander schap, vernietiging van een landsverorde ning, de strafrechtelijke verantwoordelijk heid van de gouverneur en de goedkeuring van verdragen en overeenkomsten. Niet alleen is derhalve de taak van de landswetgever belangrijk uitgebreid, doch ook de bemoeienis van Suriname bij de tot standkoming van de wetten is toegenomen. In de artikelen van „de interimregeling, welke betrekking hebben op de samenwer king, is namelijk veel aandacht geschonken aan verschillende vormen van overleg. De algemene vertegenwoordiger, die dooi de landsregering wordt benoemd, zal met raadgevende stem deelnemen aan het mi nisterieel overleg over de aangelegenheden, waarbij Suriname betrokken is. Bij alge mene maatregel van bestuur kunnen hier omtrent nadere regels worden gesteld. Of de aangewezene al dan niet deel zal uit maken van de regeringsraad wordt aan de landsregering overgelaten. Bovendien zal de koning een staatsraad in buitengewone dienst voor Suriname be noemen. na gepleegd overleg met de betrok ken landsregering. In de Raad van State kan derhalve de zienswijze van die gebieds delen eveneens tot haar recht komen. Nederlander en Nederlands onderdaan. In liet koninkrijk, omvattende Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen, dient slechts één nationaliteit te zijn. Het begrip Nederlands onderdaan, onderscheiden van het begrip Nederlander, behoort zo moge lijk te verdwijnen. Ofschoon aanvankelijk het voornemen bestond reeds in deze inte rimregeling een overgangsbepaling van die strekking op te nemen, is daartoe ten slotte niet overgegaan, omdat de gevolgen van een dergelijke vérstrekkende maatregel niet zijn te overzien. Het onderwerp is in han den gesteld van een commissie. Het landsburgerschap is een inwendige aangelegenheid, met uitzondering voor wat betreft de verhouding tussen landsburger schap en nationaliteit. Charles Eyck tot zijn critici: „Doe het eens beter!" De schilder Charles Eyck heeft een open brief aan de Nederlandse kunstcritici ge zonden, waarin hij schrijft: Aangezien het geen usance is, dat schilders zich tegen critiek jegens hen verzetten, stel ik f4000 beschikbaar, aan een Neder landse schilder, die een beter „Inhuldigings schilderij" weet te vervaardigen, dan hetgeen door mij op de tentoonstellingen „Facetten" Gemeente Museum Den Haag. werd ten toon gesteld. Deze gelegenheid stel ik voor iedere Nederlander open. ook de critici mogen mee doen. Het bovengenoemde bedrag is f 1000 hoger dan de Staat mij uitbetaalde. Het te vervaardigen schilderij moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als mij wer den voorgelegd. De afmetingen moeten zijn: 3x2 meter. Het schilderij moet 30 December 1949 afgeleverd worden, dit is dezelfde tijds duur, die ik voor mijn schilderij nodig had. Prospectus met nadere voorwaarden zijn bij mij verkrijgbaar. Het bekroonde schilderij blijft eigendom van de Staat, dan vraag ik in ruil het mijne terug. Naar wij vernemen zal hel ministerie van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen op dit aanbod geen commentaar leveren. Kippen zonder vleugels Dinsdag is een tiental eieren van „kip- pen zonder vleugels" per vliegtuig naar Londen gebracht om uitgebroed te wor- j den in het Adams Agricultural Col- legete Newport. De kippen zonder j xAeugels" zijn de vrucht van twaalf jaar experimenteren van een landbouwer in Iowa (V.S.), die er vijftienduizend dol lar aan besteedde. Aan deze kippen zit j meer vlees dan aan een gewone kip. De tien naar Engeland gebrachte eieren zijn gekocht door het Londense blad „Daily Express", dataldus heeft het j verklaard „het zijne wenst bij te dragen lol de opheffing van de vleesschaarsle in Groot-Brittannië. Door de lage stand van het water in de IJsel kwam bij Deventer een Rijnaak vast te zitten, ten gevolge waarvan het verkeer te water werd gestremd. Hier probeert men het schip weer vlot te krijgen, door een gedeelte van de vracht in een ander schip te laden Waarom zijn er zo weinig, de huizennood is hier toch niet minder groot dan elders? "EEN GOEDE KANS VOOR IEDEREEN" Er zullen bij de opruiming die de schoenzaken van Bata op a.s. Zaterdag beginnen, werkelijk bijzondere koopjes te halen zijn. Speciaal treft men er een enorme keuze in damesschoenen aan, tegen zéér, zéér lage piijzenL Maar ook in kinder- en herenschoenen zullen er zeer bijzon dere aanbiedingen zijn. De lezers die willen profiteren wordt aangeraden om van deze gelegenheid tijdig gebruik te maken. BATA HILVERSUM I. 301.5 M. 7.00, 8.00, 13.00. 19.00. 20.00. 23.00 uur Nieuws. 7.15 Gymnastiek. 7.30 Platen. 7.45 Woord voor de dag. 8.15 Gewijde muziek. 8.45 Viool- sonates van Handel. 9.15 Voor jonge zieken. 10.00 Divertimento „Scarlattiani", Casella. 10.30 Morgendienst." 11.00 Fluit en piano. 11.30 Lichte klanken. 12.15 Metropole-orkcst. 12.30 Land- en tuinbouw. 12.33 Orkest. 13.15 Man- dolinata. 13.45 Liederen van Mahler. 14.15 „Carnaval heroique". Lazarus. 14.40 Binnen huis-architectuur. 15.00 Kwartet in a. Beet hoven. 15.50 „Texel", causerie. 16.00 Delen uit „Aïda", Verdi. 16.40 Oude en nieuwe hal laden. 17.00 Bariton. 17.30 Platen. 18.00 Koor. 18.15 „Enkrateia". 18.30 Strijdkrachten. 19.15 Geestelijke liederen. 19.30 Actueel geluid. 19.45 C. M. B. 20.15 Omroeporkest met Mari- nus Voorberg: Symphonic in C, Haydn; Tweede pianoconcert, Beethoven. 21.15 Volks gezondheid. 21.35 Ensemble Selecta. 22.05 Orgelconcert. 22.45 Overdenking. 23.15 Platen. HILVERSUM II. 414.5 M. 7.00, 8.00, 13.00, 18.00, 20.00. 23.00 uur Nieuws. 7.18 Lichte muziek. 8.15 Operette-selecties. 8.50 Voor de vrouw. 9.00 Symphonisch con cert. 10.00 „Thuis". 10.05 Morgenwijding. 10.20 Platen. 10.30 Voor de vrouw. 10.45 Liederen uit de 18e eeuw. 11.05 Voordracht. 11.25 Dansmuziek. 12.00 Bioscooporgel. 12.30 Land en tuinbouw. 12.33 Sport. 12.45 Zigeuner- muziek. 13.15 Promenade-orkest. 14.00 Kook les. 14 20 Kamerorkest met Olgo Ongena, alt. 15.00 Nederlandse poëzie. 15.20 Kamerorkest met Hans Osieck, piano. 16.00 Cor Steyn, orgel. 16.30 Voor de jeugd. 17.00 Filmland. 17.20 „Wij en de muziek". 18.15 Felicitaties. 18.40 Melodieën uit „Blue Skies". 19.00 Repor tage N.V.V.-eongres. 19.15 „Briefwisseling langs de draad". 19.30 Dr. H. Faber, Wasse naar. 19.50 Vrijzinnig Protestants nieuws. 20.05 Hongaarse liederen. 20.30 „Geestelijk leven in Amerika". 20.55 Boekbespreking. 21.00 Gevraagde platen. 21.30 Orgel. 22.00 Buitenlands overzicht. 22.15 „Swing and Sweet". 22.40 „Vandaag". 22.45 Avondwijding. 23.15 Pablo Casals, cello, met orkest.' In deze tijd van woningnood nemen velen in ons waterrijke land de toevlucht tot een woonschip. Onlangs bewees een telling dat er reeds 25.000 in gebruik zijn. Verhou dingsgewijs zouden er in Haarlem en naaste omgeving meer dan 600 moeten zijn. Het is evenwel een merkwaardig verschijnsel dat er niet meer dan een 50 zijn, Haarlem heeft een woonschepenhaven aan het Noorder Buitenspaarne. Voor de oorlog vond men daar een kleine 20 sche pen. In de bezetting zijn die evenwel ver dwenen. De Duitsers waren niet tegemoet komend voor de bewoners en toen daarbij ook nog mijnengevaar in het Spaarne kwam, verdwenen woonschepen succes sievelijk naar elders. Een deel bleef er wel liggen maar de bewoners trokken weg. Dit waren veelal geen schepen, die het weg slepen waard waren en toen de oorlog voorbij was, was er niet veel dan wrakhout over. Na 1945, toen de woningnood steeds toe nam. kwamen er al weer gauw andere woonschepen. Nu zijn er weer een 20 tal. Het zijn „vo gelen van diverse pluimage", grote en mooie, maar ook kleine en minder luxieus, Alle schepen hebben electriciteit voor verlichting en koken. Een deel heeft ook eigen aansluiting op de waterleiding, na melijk de schepen die aan de kant liggen waar reeds leiding ligt. Binnenkort wordt de leiding doorgetrokken, zodat dan alle schepen water kunnen krijgen. Nu moeten de n iet-bevoorrechten met emmers naar de algemene kraan, maar dat water behoeven ze ook niet te betalen. Verder liggen er op enkele punten in het Spaarne wat verspreide woonschepen. In sommige gevallen geven B. en W. daarvoor toestemming, maar hier spreekt ook de Schoonheidscommissie een woordje mee. Die enkelingen hebben evenwel geen drinkwater, dat moeten zij bij omwonen den halen. Voor verlichting en koken kun nen zij zich behelpen met Butagas, dat weer verkrijgbaar is. In de haven van de Holland Nautic heb ben ook enige eigenaars van woonschepen vergunning tot ligging. Daar is natuurlijk wel aansluiting op electricteit en water.. In Heemstede mogen de woonschepen alleen in de woonschepenhaven bij de Cru- quiusweg. Er is daar gezorgd voor water en electricteit. Op dit ogenblik ligt een 10- tal schepen in de haven. Het punt is even wel niet erg gewild. Bloemendaal heeft geen water, zodat daar vanzelf ook geen woningschepen zijn. Het is niet gemakkelijk een antwoord te geven op de vraag waai'om er in Haarlem en omgeving zo weinig woonschepen ge vonden worden. De lasten zijn in het algemeen niet hoog. Haarlem berekent 4 cent per ton in de 12 dagen. De schepen worden meestal zo ge bouwd dat zij voordelig zijn wat de be rekening van tonnen betreft, zodat er wei nig havengeld voor betaald behoeft te wor den. De meeste schepen de grotere uitgezonderd betalen niet meer dan 28 cent in de 12 dagen. Het eigenaardige is dat de Haarlemmers in het algemeen niet veel voor woonsche pen voelen. Bijna alle woonschepen die hier liggen worden bewoond door mensen van elders. Ongetwijfeld zouden wel vele Haarlemmers die zich nu op enkele kamertjes, met het ongemak van samenwonen bovendien, moeten behelpen, zich een woonschip willen aanschaffen, maarde financiële, lasten zijn nog al hoog. Een bouwer van woon schepen vertelde ons dat de prijzen variëren van 6000 tot 45.000. Voor 6000 heeft men een schip van kleine afmeting. 'Wil men evenwel ruimte hebben als in een flinke woning, dan komt men gauw aan 10.000. Er wordt in de regel geen hypo theek op een woonschip gegeven, zodat de gegadigde over het volle bedrag in con tanten de beschikking moet hebben. Het rjjk helpt ook niet bij de financie ring; die regeling blijft uitsluitend beperkt lot vaste woningen. Wie 15.000 kan uitgeven kan daarvoor een vrij comfortabel ingericht woonschip krijgen, dat wat bewoonbaarheid betreft voor een flinke middenstandswoning onder te doen. Alleen de tuin ontbreekt, maar wie op een landelijk plekje gaat liggen, heeft daaraan geen behoefte. Dit laatste verklaart ook voor een deel de omstandigheid dat vele bewoners van woonschepen de voorkeur geven aan het liggen in een plattelands gemeente. Vooral de Vecht is daarvoor sterk in trek. Wie van een gemeentebestuur toestem ming krijgt om ergens met een woonschip te liggen, krijgt in de regel zo verzeker de de bouwer ons ook vergunning voor de bouw. Die vergunning staat los van het bouwvolume der gemeente. Voor twee millioen dollar groenten en fruit naar Duitsland Volgens de nieuwe regeling van de ex port van groenten en fruit naar Duitsland zal tot einde Juli nog voor een waarde van iy2 millioen dollars groenten kunnen wor den uitgevoerd. Bovendien zal, te beginnen met volgende week, tot einde Juli voor een waarde van y2 millioen dollars fruit kun nen worden uitgevoerd. Behalve aan het normale toezicht van het Bedrijfschap voor Groenten en Fruit op de besteding van het contingent zal de export gebonden worden aan een percen tageregeling per product van de aanvoer op de veilingen. GEMEENTELIJKE AVONDSCHOOL VOOR HANDELSONDERWIJS Geslaagd zijn voor het einddiploma van de 5-jarige cursus: mej. E. A. M. Plantinga en de heren Th. J. Kamsma, P. Meiboom, M. J. N: Schaap, N. Stoute, allen te Haarlem; C. Kalf te Bloemendaal en H. Keisers te Haar lemmermeer. Landelijke organisatie „Voor onze militairen overzee" Ontevredenheid over het medio April door de regering bekend gemaakte repa triëringsschema voor de militairen in In donesië en ernstige zorgen over de gevol gen daarvan voor de morele en maatschap pelijke rehabilitatie der betrokkenen, heb ben de ouders en echtgenoten van deze militairen aanleiding gegeven zich lande lijk te organiseren, teneinde je trachten, door gezamenlijke actie in een en ander verbetering te brengen. Die organisatie, de V.O.M.O. (Voor Onze Militairen Overzee) is 7 Mei in Arnhem tot stand gekomen en zij heeft, zoals de tweede landelijke voor zitter, de heer P. M. Verbruggen, gister avond in een vergadering in gebouw De Nijverheid te Haarlem mededeelde, reeds 20.000 ouderparen in haar gelederen ver enigd. De heer Verbrugge belichtte uitvoerig de grieven der militairen overzee en hun ver wanten alhier: de beloofde limiet van twee jaar tropendienst voor de 7-Decemberdivi sie is verre overschreden en de yooruit- zichten voor de later uitgezonden troepen lijken in dit opzicht nauwelijks gunstiger, de demobilisatie-toelage is veel te laag en de steun van de overheid bij de pogingen der gedemobiliseerden om weer „aan de slag" te komen dient veel krachtiger te zijn. De arbeidsmarkt raakt verzadigd en de terugkerende militairen heeft meestal alle gelegenheid tot het verkrijgen van ontwikkeling en vakbekwaamheid ontbro ken. Als men dit niet verandert zullen vele jongens een willige prooi worden voor de extreme partijen. Spreker wees er met veel nadruk op dat de V.O.M.O. niets met deze of andere par tijen te maken heeft, doch alleen een „on politieke organisatie der ouderliefde" is. De V.O.M.O. heeft door overleg met de minis ter van Oorlog en door requesten aan de Kamerleden al nuttig werk verricht en bin nenkort is een interpellatie van de heren Goedhart en Vermeer in de Tweede Kamer over dit onderwerp te wachten Het verzet van de V.O.M.O. betreft vooral de in uit zicht gestelde militaire herscholing der ge- repariëerde soldaten in verband met de Westeuropese defensieplannen. Voorts zal de V.O.M.O. verhoging der demobilisatie toelage, voorkeur voor gerepatriëerde mi litairen bij vacatures in Overheidsdienst en bedrijfsleven, studietoelagen voor het ver werven van vakontwikkeling of „omscho ling" en, natuurlijk vóór alles, snelle re patriëring. Staande de vergadering, die druk be zocht was, gaven velen zich op als voor lopige leden van een te stichten Haarlemse V.O.M.O.-afdeling. TWEEDE KAMER (Van onze parlementaire redacteur) Het bereiken van een zo bevredigend mo gelijke oplossing van het Indonesische vraagstuk heeft veel weg van een wedloop met hindernissen. Dat kon men gisteren ook weer bemerken, toen 's middags, nadat in besloten vergadering de regeringsverkla ring was uitgesproken, de bijeenkomst tot 's avonds zeven uur werd geschorst. Dit was een verrassing, omdat men aanvankelijk een schorsing van slechts een paar uur had verwacht. Het vermoeden lijkt niet onge grond, dat er bij een of meer Kamerleden het verlangen bleek te bestaan nog veel meer tijd voor beraad binnen, mogelijk ook tussen de fracties of althans sommige daar van te krijgen. Wie dit eventueel verlangd mochten hebben zouden er dan voor ge weest zijn. pas Donderdag het debat te doen houden. Daarentegen ontbrak het, naar men mag aannemen, anderzijds allerminst aan afgevaardigden die het best hadden gevon den het comité-generaal 's middags om streeks half vier te hervatten. Zo werd ten slotte als compromis tussen die twee stro mingen het besluit genomen, de vergade ring tot zeven uur 's avonds te schorsen. In de wandelgangen van de Kamer hoorde ik Van 17 Juli tot en met 30 Juli zijn de volgende bonnen geldig: VOEDINGSMIDDELENKAARTEN 905 221 Vlees (A, B, D) 100 gram vlees. 222 Vlees (A, B): 300 gram vlees, 223 Vlees (D): 100 gram vlees. 226 Algemeen (A, B): 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas. 227 Algemeen (A, B): 125 gram koffie. 232 Algemeen (B): 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas. 234 Algemeen (D): 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas. (De letters achter de bonnummers geven de kaarten aan, waarop de betreffende bonnen voorkomen). Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, MD, MF, MH 908 Bijzondere Arbeid, aanstaande Moeders en Zieken: geldig zijn de bonnen, gemerkt met de letter S. De bonnen 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218 en 219 Algemeen der bonkaarten Voedingsmiddelen kunnen vernietigd worden. De heer Vorrink komt Zaterdag terug De heer J. J. Vorrink, voorzitter van de Partij van de Arbeid en lid van de Tweede Kamer, die op 17 Januari met een rege ringsopdracht naar Scandinavië vloog en door het neerstorten van zijn vliegtuig in de buurt van Nykobing ernstig gewond werd, zal Zaterdagmiddag per vliegtuig naar ons land terugkeren. Hij maakt de reis in een Dakota van Aero-Holland, die 's morgens met zijn dochter en zijn broer van Schiphol naar Kopenhagen vertrekt. Om twee uur 's middags zal de familie de terugtocht aanvaarden. Het toestel wordt om ongeveer halfvijf op Schiphol terug verwacht. De heer Vorrink is geheel genezen, maar zal tot September nog rust houden. Nieuwe beelden voor „Sonsbeek 1949" De tentoonstelling van beeldhouwwerken van Europese meesters, „Sonsbeek 1949" te Arnhem, trekt druk bezoek. Naar wij ver nemen wordt het aantal beeldhouwwerken met drie uitgebreid, namelijk de „Medita tion" van de Franse beeldhouwer Raymond Martin en twee werken van de Duitse kun stenaars Barlach en Lehmbrwck. Tot dusver bezochten de tentoonstelling een groep van 240 Denen, tientallen Zweden en Engelsen, voorts Amerikanen, Italianen, Belgen, Zuid-Afrikanen, Fransen e.a. Het Instituut voor Arbeidersontwikkeling brengt de leden samen voor een collectief bezoek. In het weekjournaal van Polygoon van Vrijdag a.s. zal een filmpje gewijd zijn aan de tentoonstelling. De beelden worden des avonds in het helle licht van grote schijnwerpers gezet om diefstal te voorkomen. Ook maakt men bij de bewaking gebruik van politiehonden. Toen twee dames het kleine paviljoen verlieten met verdachte wijde mantels wer den zij aangehouden. Zij weigerden de be wakers te laten zien, wat zij daaronder ver borgen. Tenslotte moest de politie gewaar schuwd worden, die de bezoeksters mee naar het bureau nam. Hier bleek, dat zij bij wijze van grap elk een parapluie onder haar mantels verborgen hadden. De dienst doende agent kon dit grapje niet waarderen zodat beiden toch bekeurd werden. Nederland levert genees middelen aan Amerika De eerste scheepslading quinidine sul- phaat een gedeelte van de belangrijke leverantie ter waarde van 278.000 dollar, welke de Verenigde Staten in Nederland zullen aankopen krachtens de bepalingen van het plan-Marshall is in New York aangekomen. Het geneesmiddel, waaraan in de Ver enigde Staten een tekort bestaat wordt ge bruikt voor de behandeling van hart ziekten. In Maart van dit jaar heeft de E. C. A.- missie voor Nederland medegedeeld, dat Amerika voor 278.000 dollar aan quinidine- sulphaat voor voorraadvorming zou aan kopen, waarvoor wordt betaald met de te genwaarde in guldens voor ontvangen Marshall-dollars. De Amerikaanse order wordt uitgevoerd door de Nederlandse Kininefabriek N.V. Ongeveer 200 ton kinabast worden voor deze order gebruikt. Indonesië produceert 95 procent van de wereldaanvoer van ki nabast. Te Driebergen is op 74-jarige Ieeftyd overleden mr. A. J. L. van Beeck Calkoen, oud-administrateur, chef van de afdeling onderwijs van het departement van Onder wijs, Kunsten en Wetenschappen. verluiden, dat de de KathoUekê me, voornemen, »a, «elke niet dTiL S van hen, die di.ee beleid taakf]!?1» Sj£« rijst meteen de vro, "'-c:. standers van een i,"' "e het, uitspreken en het houden van een niet vooral in de kris «ÏM1 en zijn vrienden SuW 8 Om zeven uur beS, m0!l« l r eerst met gesloten dêïr K®« nu de verdere en 'e tei weten: beraadsUfcL het openbaar, ill Ronde van Frnnt^jy eerste in Tou|0ïS! 23. Nu, je begrijpt dat Panda dat briefje met veel aandacht zat te lezen'. Daar had den ze nu ingebroken in het winkeltje van Loetje de Heler en alles overhoop gehaald en nu bleek dus, dat Loetje het horloge al lang had verkocht. En nog wel liefst aan de directeur van het Museum van Oudhe den. Panda kon zich moeilijk voorstellen dat het horloge van Jeroen de Blaet wer kelijk een oudheid was, maar wanneer die directeur dat zei was het natuurlijk zo, dacht Panda. En zo zat hij te denkentoen hij plotseling iets onaangenaams rook en daarom keek hij om en wie zag hij daar? Natuurlijk weer Kassus, dat huisbaasje, dat overal altijd met zijn neus in zat! Die had over Panda's schouder meegelezen en die wist nu dus óók waar het horloge was! „Doet u toch niet zo onbescheiden", zei Panda nog, maar dat was te laat; want Kassus had nog maar nauwelijks de laatste regel gelezen, of hij draaide zich om en ging er vandoorHij stoof rakelings langs de groep, die voorin het winkeltje nog ruzie stond te maken en verdween naar buiten, zonder zelfs maar goedenavond te wensen. Intussen stond Joris nog altijd tegen Loetje te praten. „Het is thans te laat", zo zei hij. „Wij weten alles. Alleen een open hartige bekentenis kan u nog redden. Op de knieën, heler! Snik uit, uw leed! Ver licht uw geweten! Waar is het horloge?" „Stil eens", fluisterde Panda. „Wacht eens. Ik heb hier Fra„MÏ"6Tr>5^ ren. Emile Idéé (Ile d-'Vrf echter een uitzondering, wajUi'i tot twee maal toe van 1», 4 i vr'5 Gn daarna met BrierinlpMrStlïls wiel. Maar in het Italiaan™ la aanzfc waakzaam en drie ven hen onmiddellijk achlSftt^ sage van Martres-Tolosaw m?' Verhaert offensieve neiginim v De Santi die zijn wiel7S J. die 15 seconden voorsprong had ,JBSi zijn poging niet doorzette Pa. wijken van Toulouse kwam bPa' m het peloton. Twaalf ren™ ï01 Steenbergen, KlntTMbl sprongen weg en stormden o„ïvi'is! halve mmuut voor de overigenÏÏET het stadion op. Daar klopte de i'? Steenbergen zonder moeite met 'S'"- ten Marcel Kint en Le Nuerhr Fr.). 4. Kubler (Zwitserland! (België B). 6. Martini (ItaliëBi'; Doite (Centrum-Z.W. Fr.). 8. Ramoulaffe trum-Zw. Fr.). 9. Ockers (België k) Gemimani (Frankrijk A). 11. Deledca fi ?»1M»V a' ^Chj"e (Be!Sië AJ.allenhae. zelfde tijd als de winnaar Een halve minuut later'kwam een «j peloton binnen waartoe Magni, Coppi fc tan, Robic en alle andere kopstukken k. hoorden. Algemeen klassement na de 12e étaou' i.ItaliS B) ,5'57'03-1 F'« ner (Z.W. Fr.) 75.59.13. 3. Marinelli (6 de France) 75.59.44, 4. Klibte (Ziii. land) 76.07.17. 5. Ockers (BelgiëAl 6. Dupont (België B) 76.08.30.7, Com II N. Fr.) 76.09.07. 8. Bartali (Italië A) 76.09.37. 9. Coppi (Italië A) 16.11.1! II Robic (W.N. Fr.) 76.11. 27. Recordrit H.S.V. „De Kampioen" Woensdagavond hield de HSV „De Ka- pioen" een recordwedstrijd voor de „Stap horst"- en de „Du Nord"-beker. De gmslen reden 50 km., de nieuwelingen 40 km uitslag van de amateurswedstrijd luidt H. Droog, 1 uur 22 min, 14 sec,; 2. B.v.Dfs uur 22 min. 29 sec.; 3. A. Voorting.rir 22 min. 36 sec. Bij de nieuwelingen was de uitslip 1. A, 't Hof, 1 uur 8'min. 13 sec.; 2. P. de Vries, 1 uur 8 min. 35 sec.; 3. M. Storkkart, 1 uiu min. 20 sec. Sport In 't kort PRÏNCENHOFTOCHT. - In het Mtar- reservaat „Princenhof" nabij Eerrwtós (Friesland) zal op 12 Augustus een rs>- naamde nationale „Princenhoftocht" veer wedstrijdjachten, toer jachten-en motorboten worden gehouden. Ondanks. Alvin Stokes, een neger-inspec teur van de commissie voor on-Ameri- kaanse activiteit, heeft meegedeeld, dft ongeveer 1.400 negers (nauwelijks meer dan een tiende procent van de negerbe volking in ds V.S.) communist zija. Hij zei dat de communistische partij een program heeft dat voorlopig ~'-i wordt gecamoufleerd voor „de ves tiging van een Sovjet-republiek in „zwarte gordel" van het Zuiden-'. K commissie nam voorts nota van ea brief van generaal Dwight Eisenhower, waarin wordt gezegd, dat „onbetw baar is gebleken dat de nf loyaal waren" in de tweede were- oorlog. j Kort en bondig. Voor de eerste ntó. a. een stenografisch wóordenboek m? geven worden. Professor Antowo uit Spanje heeft het samengestelde# zijn meer dan 20.000 woorden m i-, nomen. Professor Ortiz geeft indd tevens een stenografische synopsis een verzameling standaaidafko g Man», Mann. Heinrich Mann, de W broer van Thomas Mann, wig Duitsland terugkeren om de awdffl- voor kunsten in de Beihjnse sector te reorganiseren, aldus**» de met Russische licentie veKCM van de staat te plaatsenOTtPMJJ. lijk verantwoordelijke &-« ^as het beheer dezer badpWs'in voldoet, aldus meldt bet rsjew waakse nieuwsbureau. .(ervaa En terecht. De AmerikaansAcie503i Buitenlandse Zaken, yan het verklaarde naar VMr f3 voorstel uit het wn lening aan Spanje, dat to tere bestemming vet dollar. „Spanje regelen nemen h c,e;i int. H zou zijn. Deze maatreg nog niet genomen zei K

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1949 | | pagina 2